example - Denksport

Geheel doorlopend
Van deze puzzel zijn de omschrijvingen ongenummerd gegeven.
.horizontaal. mountainbike • boven • Algemene Weduwen-en-Wezenwet • mistress • uitroep • wereld • stopmechaniek • deel v.e. computer •
gewoonte • olm • dal • voetstuk • vruchtbare plaats i.e. woestijn • eetgerei • slaginstrument • werelddeel • voorvechter • Am. president •
rivier (Spaans) • berg op Kreta • blauwrode vlek in de huid • woesteling • knobbel • Indische groente • koordans • vlugheid • vliegende
schotel • café • astronomische eenheid • hachelijk • werk v. Goethe • massamedium • gedeelte • Ind. kledingstuk • schoeisel • begroting •
zangnoot • overwinning • gemiddelde tijd van Greenwich • cijfer • boksterm • geologisch tijdperk • opwekking • bovendien • schuine strook •
beroemde brug in Venetië • vogel • zekere dierenmarkt • schraal • pl. in Zeeland • onbepaald vnw. • uitroep • Ned. opiniepeilingsinstituut •
Bijb. koning • uit Namen • doordringend v. toon • resultaat • telwoord • logeergast • Z.-Am. rolstaartaap • onderzoeker in opleiding • dagelijks
voedsel • persoonlijk vnw • reisgoed • in orde • denksport • kunstproduct • Franse componist • pl. in Drenthe • Ruth (Bijbelboek) • bagage •
uitwonend • grond om boerderij • knijpbril • titanium • beoefenaar v.d. Slavische cultuur • mannelijke roofvogel • terstond • gravin van
Holland • woonschip • buigzaamheid • oude Lat. Bijbelvertaling • vorstentitel • kruipend dier • uitroep van pijn • wijnsoort • groente • vochtig
• reinigingsmiddel • insect • kunstenaar • soort ploeg met ijzeren pennen
.verticaal. koraaleiland • boekje gevouwen blaadjes papier • commerciële omroep • vreemde munt • oefenmeester • jong dier • hetzelfde •
muziekinstrument • nieuweling i.e. klooster • bladzijde • deel van de dag • lofdicht • gekroesd weefsel • harssoort • Romeins staatsman •
bestuurster v.e. vliegtuig • gerechtigd • erbinnen • Griekse godin • klein strandmeer • grove den • steen • speeltuintoestel • ingebeeld
meisje • doctor • Belgisch schilder • riv. in Spanje • evenknie • onnatuurlijk • type wegdek • sociale kring • Bijbelse figuur • wijdte v.e.
lensopening • redenaar • hemellichaam • larve • zelf (Lat.) • draaibaar rondhout • tweewielig wagentje • godsdienst • houtsoort • luitenant •
af en toe • devies • pl. in Noorwegen • geologisch tijdperk • logee • symbool v. alanine • visnet • grote uil • openbaar vervoer • sportterm •
naar alle richtingen • kind, baby • Eur. taal • schoon • op welke manier • door insnijdingen in lobben verdeeld • zonder (Lat.) • vrouw die
steelt • landbouwwerktuig • wondvocht • Bijb. berg • honingbij • van de • verrukking • snelheidswedstrijd • insectenverdelgingsmiddel •
opstand • brandstof • Europeaan • uiting v. genegenheid • behoeftige omstandigheden • zonderling • jonge vrouw • inschikkelijk •
grappenmaker • aantal bij elkaar behorende voorwerpen • centimeter • gordijn • land in Afrika • platvis • tennisterm • betekenis •
voorzetsel • slankheid • soort zaag • voormalig staatsbedrijf • bijgevolg • gave a.e. godheid • sterk, luid (muz.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
1
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Doorlopervariatie
In deze doorloper moeten sommige woorden van achteren naar voren worden ingevuld.
.horizontaal. 1 echo • stap • klein • schaaldier 2 bijwoord • land
in Azië • de oudere • vrouwelijk dier • oostnoordoost • Bijb. koning
3 weegtoestel • vreemde munt • kapitein (inf.) • toorts
4 eensklaps • herkauwer • hoendersoort • Noorse godheid •
gekheid! • onheilsgodin 5 van zeker materiaal • figuurl.
uitdrukking • voordat • filmprijs • persoonlijk vnw 6 raamwerk •
adviesorgaan • boom • vreesachtig • hoofd v.e. moskee • Frans
lidwoord 7 Arab. vorstendom • grote bijl • deel v.e. roomstel •
sportief • tegen 8 lange, eentonige opsomming • deel v.h.
lichaam • eerder • doodsbeen 9 metselspecie • ruimtelijk (in
samenst.) • luiaard • vaste plek • plezier • boven het gewone
10 ijzeren pen • navigatiemiddel • corps diplomatique • geologisch
tijdperk • verouderd 11 insectenverdelgingsmiddel • Oudiers
alfabet • eiland in Middell. Zee • innig medelijden • schaarste
12 greep • bestuur • bekeuring • maand 13 Eur. Tolunie •
beperkt • cafébediende • geravot • Z.-Amer. knaagdier
14 cocktail • streling • Duitse nv • medicinaal gewicht • meetk.
term 15 bladvezel v.d. agave • teken van vrolijkheid • onzes
inziens • pl. in Australië • kluwen • uitroep ter begroeting • heilige
16 zangvogel • schuivende ijsheuvel • Russisch gebergte • haars
inziens • plooisel • naar omlaag 17 titel • kunstgoud •
oppervlaktemaat • bijwoord • zeer belezen 18 despoot • weg •
verlichting • dierengeluid • certificaat • kierewiet • motorschip •
visgerei 19 vogel • Somalië • losse verkering • geschiedenis
20 onder andere • aai • klein luchtschip • bleekjes • handvat v.e.
sabel 21 hallo • deel v.h. scheepsboord • zelf (Lat.) • luitenant ter
zee • muze v.h. minnedicht • uiting v. ontevredenheid 22 damp •
lyrisch gedicht • westerse verdragsorganisatie • Chinese maat •
Bijbelse plaats • Rom. godin 23 groot scheepsongeluk • borrel •
verschoten • deel v.e. boom • zeevis 24 deel v.e. insectenpoot •
droogvloer • voegwoord • snijwerktuig • zich bevindend in •
Washington • harde houtsoort • bovenste dakrand • grand prix
25 schuifliniaal • muze • nikkel • Japanse parelduikster • Russ.
zweep 26 kanoterm • inwoner v. Suriname • evenzo • deel van
België 27 hedendaags • rugaandoening • per week • twintigtal •
dicht 28 gezamenlijke sterren • met name • naaigerei • Noorse
stad • soort stof 29 dierenriemteken • Bijbelse reus • oosterse
tempel • ten name • met veel eelt 30 bereden militair • bewerkte
dierenhuid • soort muziek • vroegere aanspreektitel van
Europeanen in Azië • gravin van Holland 31 kleurentelevisie •
Burgerlijk Wetboek • koordans • verraste uitroep • jenever (Mal.) •
pl. in de VS • centrale antenne-inrichting • brandgang 32 voorstel •
Am. bunzing • met veel spoed • Ned. Mededingingsautoriteit • deel
v.d. week 33 winters voertuig • kwajongen • romp v.e. beeld •
brandstof • pratende vogel 34 kweekplaats • van zekere
houtsoort • courant • bevel • riv. in Italië • berggeit 35 deel v.e.
bep. boom • inwendig orgaan • partij in rechtszaak • met het
genoemde 36 onaangepast persoon • voorm. Russ. heerser • arm
in arm • aardbol • rubbersoort
26
.verticaal. 1 visgerei • kunstproduct • lawaai • gewicht • plek •
mij • van de • bedevaartsoord 2 roem • soort gedicht • op de
vermelde dag • hooistapel • begrensd gebied • Indiase tokkelluit •
uitbreiding 3 astronomische eenheid • noot • weg met bomen •
opera van Verdi • bezinksel • Europeaan • bontsoort • kilo •
ongekleed • Griekse godin 4 grappenmaker • verschil tussen
bruto- en nettogewicht • rode kleurstof • desktoppublishing •
voertuig • rente • opnieuw (in samenst.) • gouverneur-generaal •
Eur. bizon 5 lied • puntig voorwerp • vliegtuigloods • slotrijm •
vaste brandstof • zeer raadzaam • Ned. dirigent 6 hoge berg •
kluizenaarswoning • jaargang • geloofsbelijdenis • grassoort •
romp v.e. molen • schrijfvloeistof • rokersgerei 7 Bijb. berg •
poeder • lofdicht • individualiteit • uitgesloten aansprakelijkheid •
Rom. godheid • juist, precies • stuk chocolade • koude lekkernij •
pl. in Z.-Jemen • boom 8 brede rivier • geplaveide weg • Eur.
vrouw • bouwkundig ornament • Frans kunstenaar • een zekere •
boeket 9 hallucinerend middel • het kraken v. balken • boordsel •
wijnsoort • insnijding • landbouwvoertuig • alcoholist 10 bouwstof
v. muren • goudland • van na de oorlog • oppasser i.e. harem •
door celdeling zich uitbreidend weefsel 11 wal • werk v.
Beethoven • Europeaan • halte • tendens • schermterm
12 gewas • vlootvoogd • katoenen stof • niet reëel •
ongevoeligheid 13 heester • poolvos • woordenboek • iridium •
niet gewoon • gloed • ontkenning 14 veevoeder • sojaproduct •
tanden en kiezen • zonderling • Liberia (afk.) • bezitter v.e. optie •
stevig • kernachtig 15 aarden vaas • Aziaat • erekrans • Russ.
boerenhuis • gewoonlijk • vakembleem v. artsen 16 één der VS •
sterkedrank • feestmaaltje • Bijbelse figuur • deel v.e. orgel •
meelevend 17 aangenaam warm • zangstem • editie • tasto solo •
uitroep • pl. in Drenthe • leer v.h. licht • openbare betrekking •
biersoort 18 Frans ingenieur • sprookjesfiguur • klein hert •
boomkwekersterm • gehard • beminnelijk • deciliter 19 visuil •
rekstok • sater • vochtig • klinkende klap • aardbewoner •
borgstelling 20 dun • soort brood • soort vink • populair • smal en
diep water • landbouwwerktuig • wereldzee • bijnaam v. Demeter •
en andere • in werking 21 Eur. hoofdstad • makelaarsboekje •
motorraces in Assen • Frans schilder • legkip • bouwland • soort
spijker • varkensziekte 22 hobo • ante meridiem • beursterm •
grootvader • bewijzen v. achting • visje • Sp. aanspreektitel • Fries
water • leemte • ouder 23 loopvogel • rolschaatsbaan • debet •
uitroep van afkeer • onwellevend • neon • pl. in Friesland • lijst
van drukfouten • slim 24 kleinigheid • voorzetsel • open
pronkkastje • friszuur • tuinkruid • vriendelijk • administratie (afk.)
25 kleur • Bijb. landstreek • kleine som geld • slotwoord • schip
v.d. wilde vaart • staat (Frans) • bezoeking • vrucht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
1
2
3
4
Doorloper 6 sterren 180
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
.horizontaal. 1 personal computer • langs stokken groeiende
boon • mondeling • strijkinstrument 2 palmriet • kopie v.e.
kunstwerk • lekkernij • aan elkaar 3 vreemde munt • nietgouvernementele organisatie (afk.) • spook • specialist voor
bejaarden • bloedaftapping 4 afgemat • woordspel op tv •
onheilsgodin • tooi • oorlogsschip 5 deel v.e. fuik • gerecht •
troefnegen • voortgezet onderwijs • toiletartikel • wereldperiode •
ankerplaats 6 verfstof • water in Z.-Holland • ader • deel v.e. lamp
7 slingerplant • Griekse godin • interval • New York •
kippenziekte • beslag op schepen 8 lijst van drukfouten •
bergruimte • gereedschap • Europeaan • nuchter denkend mens •
grote bijl 9 schurk • begin • boom • woordspel 10 uitgelezen
gedeelte • werkschuw • scharnier • schade, afbreuk • uilskuiken •
haarwrong 11 bevrijding • deel v.d. week • tuchtzweep • aarden
vaas • uithangteken v.e. drogisterij 12 soort boor • puik, goed •
kunststof • pl. in Japan 13 gezelschapsspel • heester •
cilindervormig gereedschap • stengel v.e. plant 14 ex voto • plaats
voor vlasbewerking • Sp. ex-koningin • zeer groot • puur • Oudiers
alfabet 15 beslissende partij • ingewijde • ziekte • misverstand
16 insectenwapen • plant • inhoudsmaat • Bijbelse figuur • slee •
oude taal 17 plek • kerkgebruik • gedeelde baan • medisch
specialist 18 wetenschap • fijn weefsel • natrium • meetkundig
figuur • sportvaartuigje 19 langpootmuglarve • droog en overrijp •
vogel • zangnoot • klos • haaksteek 20 te gelegener tijd •
gebruik • huurrijtuig • geul in buitendijks land • vissoort
21 Indonesisch eiland • hoekzuil • circa • misselijkheid • naast •
gravin van Holland 22 overal • tijdelijk bezit • voorm. Ned. eiland •
te weten • klap • oprit • woordgebruik 23 stro om op te liggen •
telegraaf restant • eer medebrengend • vleugels hebbend • zekere
onderwijsinstelling 24 houten hamer • scherp, venijnig •
huivering • honingbij • kleine hoeveelheid 25 ijzerhoudende
grond • miljoen (in samenst.) • bocht v.e. rivier • bordspel •
muziekinstrument • onderling 26 maand • munteenheid van
Slovenië • Griekse letter • harde slag • dergelijke • puistje
27 Japanse parelduikster • greep • Aswoensdag • Arabische titel •
informatiedrager • dagmars 28 schijfje offerbrood • klap • bewijs
van ontvangst • dikdoener • deel van Azië 29 boomkwekersterm •
begrensd gebied • last • stoomboot • waakzaam 30 aldus (Lat.) •
hallucinerend middel • dagblad • fototoestel • schermterm •
eenheid 31 rangtelwoord • Bijbeldeel • vergiffenis • behorend tot •
gemiddeld • schuldig aan een valse belofte 32 eventueel • Griekse
godheid • korte herensok • gezamenlijk • kleurstof in citroenhout
33 beroep • buisverlichting • groente • stijve, gladde armband •
op zekere tijd 34 de adelstand • voegwoord • Ind. droog rijstveld •
buit • Brits eiland 35 van zeker gesteente • en anderen •
vertrouwelijk • eenjarig dier • schraal • salonmeubel 36 noot •
ontkenning • Eur. vrouw • soort kalk • vaste plek
48
.verticaal. 1 per duizend • persoon v. dezelfde rang • tak v.
sport • kruiderij • vlakte met heidevegetatie 2 betrekking hebbend
op de kransslagader • sprookjesfiguur • pl. in Vl.-Brabant • Bijb.
landstreek • pl. in Uruguay 3 steekwagen • liberaal • Engelse
titel • Sp. rijpaard • dik en zwaar • nadien • vertreksignaal 4 puntig
uitsteeksel • eminentie • appelsoort • bijwoord • register •
telwoord • stemming • soortelijk gewicht • insect • Spaans
letterteken • grote, dure auto 5 gestold dierlijk vet • niet deelbaar
door twee • zwak • bruto • vis • geneeskr. plant • friszuur • roem •
onbepaald vnw 6 bronstig • vuur • deel van Azië •
gelukaanbrengend voorwerp • tijdperk • Noorse componist • v.e.
doorngewas 7 grondslag • step • alert • en omstreken •
liefkozing • metalen plaat 8 keukengerei • stevig • godin van de
vrede • vies • oude vreemde munt • karakter • deel v.h. Rom. Rijk
9 Spaanse uitroep • grandioos • vulkaan op IJsland • hartstocht •
eigenaardig • beoordelaar 10 opening in de muur • onvoltooid
tegenwoordige tijd • Am. ruimtevaartorganisatie • dubbele schijf
i.h. damspel • grafisch kunstwerk • dominee • goed gekookt •
ontzag • kweekgras • geleuter 11 sterrenbeeld • afrading •
bevestigingsmiddel v.e. muur • nobelium • fijne geur • nonsens
12 spinnenwebdraad • dier dat op de tenen loopt • weefsel van
kunststoffen • staatloze • Zwitsers kanton • bridgeterm
13 Amsterdams Peil • soort bier • pl. in Zeeland • gebeef • vroeger
rechterlijk ambtenaar • vaartuig • voorloper v.d. euro •
ongedierte • weefsel m. gouddraad 14 arrondissement •
bouwmateriaal voor ovens • rijksmark • een en ander •
meubelstuk • vermakelijk • bloedvat 15 genre in de Franse
middeleeuwse letterkunde • paardje • licht dronken • geen paar
vormende • lastdier • leghen • volksoverlevering • deel v.e. molen
16 één der VS • altaarvoetstuk • zoet (Mal.) • weegtoestel •
knaagdier • bestuurster 17 eitjes v. kikkers • kolfhamer • balspel •
bevel • levensbestemming • Fries water • mythologische figuur •
werktuig 18 Heilige Geest • kleingeld • uitgebreid lager onderwijs •
deel van Frankrijk • openbare werken • uit Gouda afkomstig •
moeder (Fries) • Alg. Burgerlijk Pensioenfonds • roomskatholiek
19 hoog aanzien • kameel • optocht • mannetjeshond • gesloten •
alstublieft • bedekte spot • gast • zangstuk 20 bitterheid • los
zuigspeentje • Spaanse schilder • bloot • vreemde munt •
vroeger • uitgebreid • Frans kerstlied 21 met genoegen •
burgerlijke stand • boos • postscriptum • militair • bovenste
dakrand • het voorzien v.e. keurmerk • te koop aangeboden •
windrichting • wapen 22 inwonend • mountainbike • militaire
muziekuitvoering • opgang • ten name • spijsolie • pl. in Frankrijk
23 uitroep van schrik • gekras met de nagels • grootmoeder •
wildebeest • vuilnisbelt • bewerking v. textiel • soort stof 24 neon •
vroege avond • Duits schilder • Z.-Am. struisvogel • zeurend kind •
berg op Kreta • uitroep v. aarzeling • zangspel • verovering v.e.
vesting 25 nauwe doorgang • houding • noordse boze geest •
vogeltje • sproeier • plant • Engelse dichter • het almaar snikken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
1
2
3
4
Doorloper 6 sterren 180
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
49