Geef je kind toch zelf les!

Geef je kind toch zelf les!
Thuis leren kinderen beter dan op school. Daarom
verdient thuisonderwijs officiële erkenning.
Soline Weidema
geeft haar twee kinderen thuis les, ze
is vrijgesteld van de verplichting hen
op een school in te schrijven
A
ngela en Diana Kniazeva zijn
nog maar 21 en 19 jaar. Desondanks zijn de twee Russische zussen benoemd als universitair docenten aan een van de beste
universiteiten van de VS. Ze zeggen
dat zij die prestatie niet zozeer danken aan hun intelligentie, maar eerder aan ’waardevolle mogelijkheden
en gunstige omstandigheden’.
Lewi Firth Bolton uit Engeland
won onlangs, op zijn veertiende, een
prijs voor een zelfgemaakte animatiefilm en kreeg al een baan aangeboden door de bedenkers van ’Wallace
en Gromit’. Christopher Paolini uit
de VS schreef op zijn vijftiende een
bestseller. Wat zijn toch die ’waardevolle mogelijkheden en gunstige
omstandigheden’ waardoor deze
jonge mensen zulke grote prestaties
kunnen leveren? Het antwoord is:
thuisonderwijs.
De Russische zussen zijn thuis onderwezen door hun ouders en hebben al op 13, respectievelijk, 14 jarige leeftijd hun middelbare school behaald. Daarna zijn ze meteen aangenomen op Stanford University in de
VS. Ook Lewi Bolton en en Chris Paolini zijn nooit naar school geweest.
Thuisonderwijs is voor sommige
kinderen en hun ouders een uitstekend alternatief voor schoolgang. In
de Verenigde Staten wordt het thuisonderwijs steeds omvangrijker, met
al anderhalf miljoen kinderen. In het
Verenigd Koninkrijk gaat het om zeker 50.000 kinderen. Universiteiten
en colleges in de VS ontvangen studenten die thuisonderwijs hebben
genoten met open armen vanwege
hun zelfstandigheid, leergierigheid
en motivatie. Ook de Open Universiteit en mbo-instellingen in Engeland
De Amerikaanse Ruth Hadley geeft haar vijf kinderen thuis les. In de VS
FOTO AP
groeit het thuisonderwijs als kool, met al 1,5 miljoen leerlingen.
nemen thuisonderwezen studenten
aan, vaak jonger dan de vereiste leeftijd. De Britse hoogleraar Roland
Meighan heeft al voorspeld dat de
goede resultaten van thuisonderwijs
het reguliere onderwijs zullen veranderen.
Zelf geef ik ook mijn kinderen
thuis les. Thuisonderwijs stelt je als
ouder in staat om flexibel in te spelen op de interesses, vaardigheden
en de leerbehoeften van de kinderen, zonder vast te zitten aan een
rooster, een locatie of een vakkenpakket. Er is inmiddels genoeg onderzoek gedaan naar de effectiviteit
van thuisonderwijs, steevast blijkt
dat thuisonderwezen kinderen zich
net zo goed of zelfs beter dan op
school ontwikkelen, zowel sociaal
als cognitief. Deze positieve resulta-
ten zijn het gevolg van het één-opéén contact tussen kinderen en volwassenen.
Bij thuisonderwijs hebben jonge
mensen toegang tot zeer betrokken
begeleiders, die hun vragen beantwoorden en met wie ze hun observaties en ervaringen kunnen delen. Uit
recent onderzoek is bovendien gebleken dat problemen met lezen zoals dyslexie niet voorkomen bij kinderen die thuisonderwijs krijgen.
Het zelfde geldt voor ADHD. Een Nederlands onderzoek naar thuisonderwijs aan varende kinderen liet
zien dat kinderen gehechter en zelfstandiger zijn.
Dankzij één-op-één onderwijs kunnen mijn kinderen zich in vrijheid
toeleggen op wat ze van nature graag
doen: leren en de wereld ontdekken,
zonder gehinderd te worden door externe omstandigheden.
Thuisonderwijs is veel efficiënter
dan schoolonderwijs. Het kost minder tijd om één of enkele kinderen te
onderwijzen, en omdat de thuislessen beter aansluiten bij de interesses
van het kind, blijft de stof ook beter
’hangen’.
Veelgehoord is het bezwaar dat
kinderen zo de kans missen om op
school met andere kinderen om te
gaan. Toch is dat gemis relatief.
Thuis lerende kinderen hebben veel
tijd. Ze zijn lid van clubs, gaan naar
workshops, de bibliotheek en het
zwembad, spelen buiten en leggen
contacten via het internet.
Het sociale aspect van schoolgang
wordt nogal overschat. School is
geen afspiegeling van de samenleving. Schoolgang is verplicht en de
dagelijkse gang van zaken wordt er
vrijwel geheel, en op zeer ondemocratische wijze, bepaald door de leerkracht. Welke volwassene moet op
zijn werk toestemming vragen of hij
naar de wc mag? Op de meeste scholen worden kinderen strikt naar leeftijd en vaardigheden gescheiden en
hebben nauwelijks contact met volwassenen. Ze doen er allemaal hetzelfde werk op dezelfde manier en
op hetzelfde moment.
In de meeste landen is thuisonderwijs een volwaardige onderwijsvorm, waarmee aan de leerplicht
kan worden voldaan. Nederland is
een van de weinige landen waar dat
niet kan. Hopelijk gaat dat veranderen. Minister Plasterk heeft in april
de Onderwijsraad gevraagd een onderzoek te doen naar buitenschoolse
onderwijsvormen. Hopelijk leidt dit
ertoe dat ook Nederlandse kinderen
de ’waardevolle mogelijkheden en
gunstige omstandigheden’ van voorbeelden als Angela en Diana Kniazeva, Lewi Firth Bolton en Chris Paolini
mogen ervaren.