Droogtebericht 2 juni 2014

Watermanagementcentrum Nederland
Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW)
Droogtebericht
2 juni 2014 | Nummer 2014-8
Geen problemen, regionaal wel grote verschillen in neerslagtekort
In de afgelopen periode is er (lokaal) veel neerslag gevallen die in het oosten van ons land
plaatselijk zelfs tot wateroverlast leidde. De situatie is daardoor nog verder verbeterd ten opzichte
van het vorige droogtebericht. De afvoer van de Rijn is stabiel gebleven rond de 1800 m3/s. Dit is
ruim boven het LCW-criterium van 1300 m3/s in juni. Ook de situatie in de regionale wateren en de
grondwatersituatie is verder verbeterd. De situatie blijft hierdoor goed beheersbaar. Hoewel het
gemiddelde neerslagtekort in Nederland laag is voor de tijd van het jaar, is er wel sprake van grote
regionale verschillen. In sommige delen van Nederland, met name in de noordelijke helft, is zelfs
sprake van een neerslagoverschot, terwijl in het zuiden van het land men nog te maken heeft met
een neerslagtekort.
Komende dagen worden nog enkele buien verwacht, maar vanaf donderdag 5 juni lijkt de
temperatuur te stijgen en de kans op neerslag af te nemen. Dit houdt naar verwachting aan tot
ongeveer half juni. Voor de tweede helft van juni is de verwachting dat in de stroomgebieden van
Rijn en Maas de temperatuur en de neerslag normaal zijn ten opzichte van de langjarige
gemiddelden. De kans op droogteproblemen lijkt de komende twee weken dan ook niet
waarschijnlijk.
Naar verwachting zal de afvoer van de Rijn de komende periode gaan dalen tot 1500 m3/s, maar
blijft daarmee nog boven het LCW-criterium. De afvoer van de Maas bij St. Pieter is met 55 m3/s
lager dan gemiddeld voor de tijd van het jaar en zal naar verwachting de komende periode
schommelen tussen 40 en 100 m3/s. Het is dus niet waarschijnlijk dat de afvoer van de Maas onder
het LCW-criterium (25 m3/s) zal komen. Ten aanzien van aanvoer van water vanuit de Rijn en
Maas worden daarom de komende weken geen problemen verwacht.
Als gevolg van de neerslag in de afgelopen week zijn de grondwaterstanden en beekafvoeren in
een groot deel van ons land verder verbeterd. Voor een aantal beken in het zuidoosten is wel weer
een dalende trend in de afvoer zichtbaar. Overigens is dit normaal voor deze tijd van het jaar en
zal in de komende twee weken naar verwachting niet tot problemen leiden.
droogtebericht voor waterbeheerders
Pagina 1 van 10
Waterbeeld
De afgelopen week heeft de neerslag in het Rijngebied er voor gezorgd dat de afvoer van de Rijn
vrijwel stabiel is gebleven. De komende dagen wordt slechts een lichte hoeveelheid neerslag
verwacht in het Rijngebied waardoor de afvoer bij Lobith weer zal dalen, maar boven het LCWcriterium zal blijven. De afvoer te St. Pieter is in de afgelopen weken gedaald tot ca. 55 m3/s. Dit is
lager dan de gemiddelde waarde. Echter, ook de afvoer van de Maas blijft waarschijnlijk boven het
LCW-criterium van 25 m3/s. Afvoeren van Rijn en Maas zijn hiermee in ieder geval de komende
weken voldoende om aan de watervraag te voldoen.
De neerslag van de vorige week heeft ook het al eerder ingezette herstel van de
grondwaterstanden versterkt en in delen van Nederland is de grondwaterstand nu zelfs boven
normaal.
De chloridegehalten zijn normaal en blijven dit de komende periode naar verwachting ook. Ook de
temperaturen van het oppervlaktewater zijn normaal voor de tijd van het jaar. Op een klein aantal
locaties is blauwalg aangetroffen of is een waarschuwing voor blauwalg afgegeven. De situatie
rondom blauwalg wordt continu in de gaten gehouden en actuele informatie is beschikbaar via
www.zwemwater.nl
Conclusie
Door de vele neerslag van afgelopen week is er van droogte praktisch geen sprake meer. De afvoer
van zowel de Rijn als de Maas ligt boven het LCW-criterium. Naar verwachting blijft dit de komende
weken ook het geval. Ook de grondwaterstand is in de afgelopen periode aanzienlijk verbeterd.
Hierdoor kan voor het overgrote deel in de watervraag worden voorzien. Vanwege de altijd
aanwezige onzekerheid rondom weersverwachtingen voor langere termijn, blijven Rijkswaterstaat
en de waterschappen alert om gesteld te staan voor een eventuele nieuwe periode van warmte
en/of droogte.
Het volgende droogtebericht zal worden opgesteld op maandag 16 juni.
droogtebericht voor waterbeheerders
Pagina 2 van 10
droogtebericht voor waterbeheerders
Pagina 3 van 10
Bijlage: Nadere informatie voor waterprofessionals
Maandverwachting weer
Neerslagverwachting geldig van 01-06-2014 tot en met 10-06-2014:
In zowel het stroomgebied van de Maas als die van de Rijn, vallen t/m donderdag 5 juni van tijd
tot tijd buien. Hierna lijkt er een droge periode aan te breken.
Temperatuurverwachting geldig van 01-06-2014 tot en met 10-06-2014:
In het algemeen liggen de maximumtemperaturen in beide stroomgebieden en in Nederland tussen
20 en 25 graden.
Verdere vooruitzichten geldig van 11-06-2014 tot en met 29-06-2014:
De eerste weken, t/m 15 juni is de kans op temperaturen enkele graden boven de normale
waarden tamelijk groot, daarna liggen de temperaturen iets boven het langjarig gemiddelde. In
deze periode zijn er geen aanwijzingen op afwijkingen van de gemiddelde waarden.
Neerslagtekort
Van 1 april tot en met 30 september wordt in Nederland het gemiddelde neerslagtekort berekend
over dertien meetstations (figuur A). In deze grafiek toont de zwarte lijn het verloop van het
neerslagtekort (mm) in de tijd. Vanwege de vele neerslag in de afgelopen periode is het
neerslagtekort gedaald tot bijna 0 (zwarte lijn). De verwachting is dat het neerslagtekort in de
komende periode iets zal toenemen, maar onder het langjarig gemiddelde (blauw lijn) zal blijven
(zie grijze gebied en trendlijn).
Figuur B geeft een schatting van het potentieel neerslagoverschot in Nederland. Het doorlopend
potentieel neerslagoverschot wordt verkregen door het verschil te berekenen tussen de
hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende referentiegewasverdamping. Dit verschil wordt
dagelijks gesommeerd in het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. Een negatief getal geeft
een tekort aan, een positief getal een overschot. In de figuur is duidelijk de grote regionale
spreiding binnen Nederland te zien. In de noordelijke provincies heeft de neerslag van afgelopen
week gezorgd voor een positief neerslagoverschot. In de overige delen van Nederland, vooral in
het zuiden en zuidwesten, is er sprake van een (beperkt) neerslagtekort.
A
droogtebericht voor waterbeheerders
B
Pagina 4 van 10
Afvoeren Rijn en Maas
Rijn
Actuele afvoersituatie
In een normaal jaar bedraagt het aandeel vanuit de Alpen aan de totale afvoer van de Rijn in juni
ca. 65%, op dit moment is dit aandeel 54%. Dat is lager dan normaal voor deze maand.
De afvoer van de Rijn bij de uitstroming uit de Bodensee bedraagt 388 m 3/s, een lagere dan
gemiddelde waarde voor juni. Ondanks de lagere dan gemiddelde waarden heeft dit nog geen
consequenties voor de aanvoer naar Nederland.
Afvoerverwachting (03-06-2014 t/m 09-06-2014)
De afgelopen 2 weken heeft de Rijn afvoer gefluctueerd tussen 1500 en 1900 m3/s. Momenteel
bedraagt de afvoer 1830 m3/s. De komende dagen wordt er slechts een lichte hoeveelheid neerslag
verwacht in het Rijngebied. In combinatie met de naar verwachting oplopende temperatuur zal
daarom de afvoer bij Lobith dalen tot circa 1500 m3/s.
Afvoerverwachting (09-06-2014 t/m 16-06-2014)
Gezien de onduidelijkheid in de weervoorspelling voor de langere termijn is de verwachting voor de
afvoer bij Lobith voor de komende 2 weken onzeker. De verwachting is wel dat deze boven 1300
m3/s (LCW-criterium voor opschaling) zal blijven.
Afvoerverloop Lobith/Rijn
Conclusie
Op basis van de huidige situatie en de weersvoorspelling wordt verwacht dat de afvoer van de Rijn
de komende periode onder het langjarig gemiddelde zal blijven. De basisafvoer uit de Alpen is lager
dan normaal. Dat betekent dat de Rijn meer dan gemiddeld afhankelijk is van de hoeveelheid
neerslag en daarmee is de kans op droogteproblemen dit seizoen ook groter dan normaal.
Alles overziend geeft het Rijngebied een iets droger dan gemiddeld beeld. Op dit moment ligt de
afvoer boven het LCW criterium voor juni (1300 m3/s). De komende 2 weken is het niet
waarschijnlijk dat de afvoer bij Lobith onder het LCW criterium komt.
droogtebericht voor waterbeheerders
Pagina 5 van 10
Maas
Actuele afvoersituatie
De afvoer te St. Pieter is in de afgelopen weken gedaald tot ca. 55 m 3/s. Dit is lager dan de
gemiddelde waarde. Voor Luik is de afvoer gedaald tot 75 m 3/s, lager dan het gemiddelde van 150
m3/s voor deze tijd van het jaar maar voldoende om in de watervraag te voorzien.
Afgezien van komende woensdag blijft het de komende week vrij droog in het stroomgebied. Op
basis van de weersverwachting voor de aankomende week wordt verwacht dat de afvoer bij St.
Pieter zal blijven schommelen tussen de 40 en 100 m3/s. Door de verwachte neerslag zal de afvoer
waarschijnlijk niet onder het LCW criterium zakken (25 m3/s).
Afvoerverloop Luik/Maas
Conclusie
De afvoer van de Maas is lager dan normaal voor deze tijd van het jaar en dit blijft in de komende
week ook het geval. Droogteproblemen zijn de komende tijd voor de Maas niet waarschijnlijk.
Grondwater
De neerslag van de vorige week heeft het in de afgelopen weken ingezette herstel van de
grondwaterstanden versterkt en in grote delen van Nederland is de grondwaterstand nu zelfs
boven normaal. De bodemvochtsituatie is door de neerslag sterk verbeterd.
Watertemperatuur
De watertemperatuur van de Rijn bij Lobith bedraagt circa 18 graden Celsius en de
watertemperatuur van de Maas bij Eijsden bedraagt circa 19 graden. De verwachting is dat de
watertemperatuur in de komende periode zal toenemen richting de 20 graden Celsius, maar dit
niet zal leiden tot waterkwaliteitsknelpunten.
Chloride
De chloridegehalten in het noordelijk Deltabekken worden beïnvloed door de beschikbaarheid van
zoet oppervlaktewater om de indringing van zout zeewater te beperken. Rijkswaterstaat monitort
de chloridegehalten continu. Op dit moment zijn de chloridegehalten normaal tot zelfs iets lager
droogtebericht voor waterbeheerders
Pagina 6 van 10
dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Gezien de verwachte rivierafvoer is de verwachting dat
deze waarden de komende periode ook normaal blijven. Voorlopig zijn er dan ook geen knelpunten
als gevolg van te hoge chloridegehalten te verwachten.
Verloop van het choridegehalte (mg/l) in het Noordelijk Deltabekken.
droogtebericht voor waterbeheerders
Pagina 7 van 10
Regionaal waterbeeld
RDO Noord
De IJssel afvoer bedraagt circa 350 m3/s (hoger dan normaal) en vertoont een dalende tendens. Er
zijn in het hoofdwatersysteem van het IJsselmeergebied en omliggende regionale wateren tot op
heden geen (dreigende) knelpunten. Voor IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren geldt,
dat deze op zomerstreefpeil staan. Hierbij wordt de ondergrens van het zomerstreefpeil
aangehouden vanwege de grote hoeveelheden neerslag de afgelopen week en de afvoer vanuit de
regio. Vanwege die toegenomen aanvoer naar het IJsselmeer is het daggemiddelde debiet bij de
Afsluitdijk wat hoger dan normaal in deze tijd van het jaar (556 m3/s op 1 juni). Het
chloridegehalte bij de Afsluitdijk bij Kornwerderzand en Den Oever bedraagt op bij locaties circa
110 mg/l. Ter plaatse van het drinkwaterinnamepunt bij Andijk circa 108 mg/l. Dit is ruim onder de
drinkwaternorm van 150 mg/l.
RDO Gelderland en Twentekanalen
Ten aanzien van droogte(problemen) zijn er geen bijzonderheden te melden.
RDO West-Midden
Voor RDO West-Midden zijn er geen bijzonderheden te melden. Er is voldoende water beschikbaar
om aan de watervraag voor peilhandhaving en verziltingsbestrijding te voldoen. Chloridegehalten in
het Rijnmondgebied zijn normaal tot laag. Als gevolg van signalering van blauwalg is voor een
aantal zwemwaterlocaties in Zuid-Holland een waarschuwing of een negatief zwemadvies
afgegeven.
RDO Zuid-West
Na een buienperiode zijn de polderpeilen gestabiliseerd, te verwachten is dat op de verdrogende
gronden in het a.s. weekend de polder peilen gaan zakken. Om het chloride in het Schelde-Rijn
kanaal en Volkerak Zoommeer op de gewenste niveaus te houden of te brengen wordt het gebied
doorgespoeld. Door de Volkeraksluizen gaat het om een debiet daggemiddeld 50 m 3/s en bij de
Bathse spuisluizen wordt daggemiddeld 70 m3/s uitgelaten.
droogtebericht voor waterbeheerders
Pagina 8 van 10
RDO Zuid-Oost
De situatie in RDO Zuidoost is ten opzichte van twee weken weinig veranderd. In de Maas zit
voldoende water om de gebieden waar water aangevoerd kan worden van water te voorzien.
Hierdoor is de grondwaterstand niet verder gedaald of heeft zich in enkele gebieden zelfs kunnen
herstellen naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Als gevolg hiervan is er in principe geen
sprake meer van droogte. Wel is de waterstand in een aantal beken weer aan het dalen, maar dit is
normaal voor de tijd van het jaar. De stuwen staan in zomerstand. In het beheergebied van
waterschap De Dommel is blauwalg waargenomen.
Nederland is ingedeeld in zes regionale droogte regio’s. RDO staat daarbij voor regionaal droogte-overleg.
droogtebericht voor waterbeheerders
Pagina 9 van 10
droogtebericht voor waterbeheerders
Pagina 10 van 10