Model van schoolreglement voor het

[Schoolreglement]
[Schooljaar 2014-2015]
KTA Wollemarkt
Wollemarkt 36
2800 Mechelen
Tel 015 28 62 60
Fax 015 28 62 61
[email protected]
www.ktawollemarkt.be
Zoals vastgesteld op 26/06/2002.
Laatst gewijzigd op 18/08/2014 en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 28/08/2014.
Waar in dit schoolreglement verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan
optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
Bij het verzamelen van gegevens van de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Op eenvoudig verzoek kan u van dit schoolreglement een afgedrukte versie verkrijgen.
Inhoud
Deel 1 Algemene informatie ................................................................................................................... 5
1
Inrichtende macht............................................................................................................... 6
2
Pedagogisch project ............................................................................................................ 7
3
Actief pluralisme ................................................................................................................. 7
4
Vier pijlers van onze schoolvisie ......................................................................................... 7
4.1
Respect en kansen ............................................................................................................... 7
4.2
Het klas- en schoolklimaat................................................................................................... 8
4.3
Participatie........................................................................................................................... 9
4.4
Persoonlijk engagement ...................................................................................................... 9
5
Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding ..................................................... 10
6
Algemene klachtenprocedure .......................................................................................... 10
7
Inschrijving en leerplicht ................................................................................................... 10
7.1
Inschrijving......................................................................................................................... 10
7.2
Voorrangsregeling voor broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit)......... 11
7.3
Weigering tot inschrijven .................................................................................................. 11
7.4
Screening onderwijstaal .................................................................................................... 11
7.5
Gegevensdoorstroming ..................................................................................................... 11
7.6
Voortzetting van de studies............................................................................................... 11
7.7
Veranderen van studierichting .......................................................................................... 11
Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving......................................................................... 12
1
Participatie ........................................................................................................................ 13
2
Studiereglement ............................................................................................................... 13
2.1
Organisatie van de lesspreiding, vakantie- en verlofregeling en openstelling van de
school ................................................................................................................................ 13
2.2
Ons studieaanbod.............................................................................................................. 14
2.3
Lesbijwoning in een andere school ................................................................................... 15
2.4
Begeleiding en evaluatie – Waarover en hoe oordelen je leraren? .................................. 15
2.5
Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad ...................... 21
3
Leefregels .......................................................................................................................... 22
3.1
Ordemaatregelen .............................................................................................................. 22
3.2
Bewarende maatregel ....................................................................................................... 24
3.3
Tuchtmaatregelen ............................................................................................................. 24
4
Afwezigheden ................................................................................................................... 24
4.1
Gewettigde afwezigheid .................................................................................................... 24
4.2
Belangrijkste regels ........................................................................................................... 24
Pagina 2
4.3
Antispijbelbeleid ................................................................................................................ 26
5
Onderwijs voor zieke kinderen – tijdelijk onderwijs aan huis .......................................... 26
6
Engagementsverklaring .................................................................................................... 26
7
Bijdrageregeling ................................................................................................................ 27
8
Rookbeleid ........................................................................................................................ 28
9
Reclame en sponsoring ..................................................................................................... 28
Deel 3 Basisafspraken............................................................................................................................ 29
1
Respect - Orde - Stiptheid ................................................................................................. 30
1.1
Agenda ............................................................................................................................... 30
1.2
Les / korte pauze ............................................................................................................... 30
1.3
Middagpauze ..................................................................................................................... 31
1.4
Studie ................................................................................................................................. 31
1.5
Waardevolle voorwerpen / infrastructuur ........................................................................ 31
1.6
Selectief afval opruimen .................................................................................................... 31
2
Kledij, orde, veiligheid, hygiëne ........................................................................................ 32
3
Alcohol / drugs .................................................................................................................. 33
4
Antipestbeleid ................................................................................................................... 33
5
Extra-muros / studiebezoeken / meerdaagse studiereizen.............................................. 34
Deel 4 Nuttige informatie ...................................................................................................................... 35
1
Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal ............................................................ 36
2
Ziekte, ongeval en medicatie ............................................................................................ 36
3
Gebruik van technologische apparatuur .......................................................................... 37
4
Oudercontacten ................................................................................................................ 37
5
Begeleiding........................................................................................................................ 37
5.1
Cel leerlingenbegeleiding .................................................................................................. 37
5.2
De klascoaches en OKAN-coördinatoren zijn er voor leerlingen en ouders ..................... 37
5.3
Leerstoornissen en handelingsplannen ............................................................................. 38
5.4
Leerlingensecretariaat ....................................................................................................... 38
6
Praktische info .................................................................................................................. 39
6.1
Soep / yoghurt / drankautomaten .................................................................................... 39
6.2
Huur lockers....................................................................................................................... 39
6.3
Brandalarm ........................................................................................................................ 39
6.4
Schoolongevallen............................................................................................................... 39
6.5
Schooltoelage .................................................................................................................... 40
6.6
Keuze godsdienst / zedenleer ........................................................................................... 40
6.7
Internationale projecten ................................................................................................... 40
6.8
Sportdag ............................................................................................................................ 40
6.9
Schoolkrant ........................................................................................................................ 40
Pagina 3
6.10
Smartschool ....................................................................................................................... 40
6.11
Studiekeuzebegeleiding / SOHO........................................................................................ 41
6.12
Eetdag en gastronomische eetavonden ............................................................................ 41
6.13
Oefenrestaurant en oefenkapsalon .................................................................................. 41
Deel 5 Bijlagen ....................................................................................................................................... 43
Bijlage 1: Stagereglement.................................................................................................................. 44
Bijlage 2: Data bedrijfsstages ............................................................................................................ 47
Bijlage 3: Klascodes betalingen ......................................................................................................... 49
Bijlage 4: Prijzen materiaal/kledij praktijkvakken ............................................................................. 50
Opmerking
De directeur en de klassenraad behouden zich het recht voor om alle situaties te beoordelen die niet
uitdrukkelijk in dit schoolreglement werden opgenomen.
Pagina 4
Deel 1
Algemene informatie
Pagina 5
1 Inrichtende macht
Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs:
“Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting
van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de
inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.”
(cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli
1998; BS 30 september 1998).
Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn
raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs, hierna genoemd GO! onderwijs van
de Vlaamse Gemeenschap (GO!). Het GO! wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar
aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een
adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder).
Ons schoolteam bestaat uit de directeur, mevrouw A. Cobbaert, de adjunct-directeur, mevrouw T.
Janssens, de TAC (technisch adviseur-coördinator), de heer R. Van Horenbeeck, de TA (technisch
adviseur), mevrouw M. Jacobs en daarnaast het onderwijzend personeel, het meesters-, vak- en
dienstpersoneel en het ondersteunend personeel (opvoeders en administratief medewerkers).
Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden
bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een
college van directeurs.
Onze school behoort tot Scholengroep 5 Mechelen – Keerbergen – Heist-op-den-Berg.
Algemeen directeur: de heer E. Ruts.
Coördinerend directeur secundair onderwijs: mevrouw M. Callens.
De raad van bestuur bestaat uit 9 leden (zie www.sgr5.be/nl/scholengroep-5/raad-van-bestuur) en
wordt voorgezeten door de heer P. Vermaelen.
Administratieve hoofdzetel Scholengroep 5
Mechelbaan 561
2580 Putte
Tel: 015 50 41 50
Fax: 015 52 50 42
[email protected] - www.sgr5.be
Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder
van het GO! bevoegd.
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
Tel: 02 790 92 00
Fax: 02 790 92 01
[email protected] - www.g-o.be
Pagina 6
2 Pedagogisch project
Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen
opgroeien tot evenwichtige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.
Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap (PPGO). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie
vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.
Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november
1989 in New York werd aangenomen).
Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale
ontwikkeling van elke individuele leerling.
Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de
vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon
én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.
De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen
om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat
proces op gang te brengen via informatie, coördinatie en inspraak, die fundamentele begrippen zijn
in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.
De integrale tekst van het PPGO vindt u op www.g-o.be.
3 Actief pluralisme
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten
levensbeschouwelijke kentekens te dragen.
Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing
tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het
levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens
dragen.
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie
opleggen overeenkomstig het orde-en tuchtreglement.
4 Vier pijlers van onze schoolvisie
4.1
Respect en kansen
‘Respect’ is de belangrijkste waarde van onze school. We betrekken dit op:



de integriteit van elke persoon zonder onderscheid;
infrastructuur en materiaal;
natuur, gezondheid en milieu.
Pagina 7
Om dit doel te bereiken willen we investeren in:


de opvoeding van jonge mensen tot waardige wereldburgers vanuit een herstelgerichte visie;
een verhoging van de draagkracht van de school.
Onderwijs moet jonge mensen enthousiast maken om te geloven dat er voor ieder van hen een
volwaardige maatschappelijke rol is weggelegd. In ons secundair onderwijs willen we ruimschoots
kansen bieden om de eigen toekomst vorm te geven.
Met onze schoolvisie willen we er uitdrukkelijk naar streven om de sociale ongelijkheid die zich
binnen onderwijs manifesteert zoveel mogelijk te kenteren.
Aan onze medewerkers bieden we in de eerste plaats ons vertrouwen, ondersteuning tijdens de
gehele loopbaan en een specifieke ondersteuning vanwege de klascoach, een interne bemiddelaar
die vanuit de school de opdracht heeft om zowel leerlingen als leerkrachten te sturen, te steunen en
te stimuleren tijdens het parcours.
4.2
Het klas- en schoolklimaat
We gaan positief om met elkaar en we accepteren individualiteit en diversiteit.
Leerlingen die bij ons instappen hebben een zeer diverse achtergrond. We moeten ze stap voor stap
vertrouwd maken met de waarden van onze school en van de huidige samenleving. Doordat onze
leerkrachten een hartelijk klasklimaat aanbieden, investeren we in de opvoeding van jonge mensen,
verhogen we de leerkansen van elke leerling en kunnen we hun interesse om te leren aanwakkeren.
De klassenleraar is aandachtsleerkracht. Hij of zij heeft een duidelijk zicht op het levensverhaal van
iedere leerling van de klas en zal de leerlingen op maat aanmoedigen en steunen. We focussen
tijdens de schoolloopbaan op het verhogen van de innerlijke motivatie om te streven naar:




goede sociale vaardigheden;
relaties aangaan en omgaan met conflicten;
jezelf kennen en je eigen keuzes kunnen maken;
leren leren.
De klassenleraar zal samen met de coach de kansen van elk van zijn leerlingen maximaal behartigen
en bewaken. Werken aan attitudes in klasverband zal ook een positief effect hebben op de relaties
binnen de gehele school. Een gevoel van samenhorigheid en verantwoordelijkheid wordt uitgedragen
en beoogt tevens een maatschappelijke meerwaarde die ook op de werkvloer hoog wordt
gewaardeerd.
Voor instromers in hogere jaren gelden dezelfde voorwaarden als voor eerstejaars zij het op een
aangepast niveau. Zij krijgen de tijd om zich aan te passen aan onze schoolwaarden. Ook voor de
integratie van deze leerlingen en het leggen van persoonlijke opvoedings- en onderwijsaccenten kan
de klassenleraar rekenen op de hulp van de klascoach.
In het kader van onze talentontwikkelingsstrategie willen we activerende werkvormen en
gedifferentieerd lesgeven stimuleren over de hele schoolloopbaan. Leerlingen en hun ouders hebben
behoefte aan een duidelijk zicht op het leerproces en op de impact van persoonlijke inzet van de
leerling met als doel de juiste keuzes te maken. Leerlingen en leerkrachten krijgen de kans om op
georganiseerde wijze buiten de lessen gebruik te maken van de schoolinfrastructuur, om individueel
of in groep te studeren, oefeningen en taken te maken.
Pagina 8
4.3
Participatie
Inspraak verhoogt het draagvlak van genomen beslissingen en geeft de mogelijkheid deze beter toe
te lichten en te kaderen naar de verschillende betrokken partijen. We willen de eigen
verantwoordelijkheid van leerlingen en personeelsleden bevorderen door globaal een open en
transparant schoolbeleid te voeren. Bij het opstellen en naleven van leefregels komt het belang van
de school op de eerste plaats, vervolgens het belang van het team en tot slot het individu.
Leerlingen kunnen participeren via een forum, georganiseerd door de school in samenwerking met
de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Op deze manier hebben zij inbreng in diverse aspecten van het
schoolbeleid. We willen ook graag een vinger aan de pols houden bij leerlingen na het afstuderen.
Leerkrachten/personeelsleden participeren via vakgroepen, de pedagogische raad en diverse
werkgroepen. Ook de stem van nieuwe leerkrachten en interim-leerkrachten verdient aandacht.
We erkennen dat ouders de eerste opvoeders zijn en vragen hen om ook ondersteunende partner te
zijn van de school gedurende de schoolloopbaan van de leerling. In onze school is geen formele
ouderraad. We nemen informele initiatieven om ouders actief te betrekken bij het schoolgebeuren.
Op die manier willen we de drempel verlagen tot formele contacten. Indien de ouders niet naar de
school komen, dan hoort een huisbezoek tot de mogelijkheden.
Externe partijen zoals het CLB, het jeugdhuis, culturele- en welzijnsorganisaties en het arbeidsveld
worden meer en meer betrokken bij het uitwerken van het schoolbeleid. Het advies dat zij vanuit
hun respectievelijke posities kunnen geven is een waardevolle bijdrage tot evoluties binnen onze
school.
4.4
Persoonlijk engagement
Schoollopen voor leerlingen is niet vrijblijvend. We verwachten een engagement om zich te
verbinden met de school. Indien dit niet aanwezig is proberen we dit te activeren. Ook al onze
medewerkers engageren zich in het opvoedingsproject. Dit engagement wordt verstevigd door een
permanent, methodisch en systematisch coachingssysteem.
De schoolvisie is van toepassing op iedereen die met de school te maken heeft: leerlingen,
leerkrachten, opvoeders, administratieve medewerkers, klascoaches, onderhoudspersoneel,
vrijwilligers, technisch adviseurs, directie, ouders en betrokken derden.
Om te besluiten: Studeren in KTA Wollemarkt is Positief inzetten op de toekomst !
KTA Wollemarkt werkt aan een waardecultuur die het samenleven bevordert en maximaal inzet op
de ontplooiing van de persoonlijke talenten van al zijn leerlingen. Door leerlingen positief te
benaderen, te geloven in hun talenten en ze te coachen tijdens de schoolloopbaan bezorgen we ze
een competitief voordeel op de arbeidsmarkt, bij hogere studies en in het verdere leven.
Pagina 9
5 Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding
Onze school werkt samen met onderstaand Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
De regelgeving met betrekking tot het CLB vindt u op de website van onze scholengroep:
Begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding.
CLB
Zandpoortvest 9a
2800 Mechelen
Tel: 015 45 45 32
Fax: 015 45 32 33
[email protected]
clb9.sgr5.gemeenschapsonderwijs.be
Directeur: Colette Snoeck
Arts: Els Van Hoof
Paramedisch werker: Eric Dierckx
Psycho-pedagogisch consulent: Elke Van Ingelgem
Maatschappelijk werker: Govert Merckx
Intercultureel medewerker: Kamar Ghribi
6 Algemene klachtenprocedure
Hiervoor verwijzen we naar de website van onze scholengroep: Algemene klachtenprocedure.
7 Inschrijving en leerplicht
Onze school is lid van LOP 57 (Mechelen).
Voor de inschrijvingsdata, voorrangsperiodes (en andere afspraken m.b.t. het inschrijvingsrecht)
verwijzen wij naar de afspraken die binnen dit LOP gemaakt werden: zie www.lop.be (Mechelen).
7.1
Inschrijving
Om in onze school ingeschreven te worden, dien je te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
Voldoe je aan de toelatings-of overgangsvoorwaarden, dan heb je het statuut van regelmatige
leerling en heb je recht op het behalen van een officieel studiebewijs. Als je niet voldoet aan de
toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Dit statuut
geeft je geen recht op een officieel studiebewijs. Eens je in onze school bent ingeschreven, blijf je
ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaan tenzij:
- je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;
- je (als niet-leerplichtige leerling) omwille van veelvuldige problematische afwezigheden wordt
uitgeschreven;
- of je zelf een andere school kiest.
In HOBS, RK en SR is een (eenmalig) medisch attest verplicht als toelatingsvoorwaarde.
Pagina
10
7.2
Voorrangsregeling voor broers en zussen (of kinderen van eenzelfde
leefentiteit)
Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) van al ingeschreven leerlingen in onze
school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het
daaropvolgende schooljaar. De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis
gesteld van de periode waarin zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en
zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) en op welke wijze dit moet gebeuren.
7.3
Weigering tot inschrijven
De school kan weigeren om een leerling die definitief uitgesloten werd, het lopende, het volgende en
het daaropvolgende schooljaar in te schrijven in de school.
7.4
Screening onderwijstaal
Elke leerling die voor het eerst instapt in het voltijds gewoon secundair onderwijs, moet door de
school nadat de inschrijving heeft plaats gevonden, worden gescreend op zijn niveau van de
onderwijstaal teneinde de nodige maatregelen te nemen indien zich specifieke noden zouden
voordoen.
De regelgeving vindt u terug op de website van de scholengroep: Screening onderwijstaal.
7.5
Gegevensdoorstroming
Gegevens met betrekking tot de onderwijsloopbaan van de leerling stromen automatisch door
tussen scholen in het belang van de leerling.
De regelgeving vindt u terug op de website van de scholengroep: Gegevensdoorstroming.
7.6
Voortzetting van de studies
Jaarlijks vragen wij je om schriftelijk te bevestigen in welk structuuronderdeel je school zal lopen.
Op die manier kunnen wij de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen beter
organiseren en het schooljaar optimaal voorbereiden en plannen.
7.7
Veranderen van studierichting
In de loop van het schooljaar kan je enkel veranderen van studierichting voor een bepaalde wettelijk
vastgelegde datum. Uitzonderlijk kan de klassenraad hierop een afwijking toestaan. Indien de school
voor het structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit heeft vastgelegd en deze is
bereikt, dan kan je niet veranderen naar die studierichting.
Pagina
11
Deel 2
Decretaal verplichte
informatie en regelgeving
Pagina
12
1 Participatie
Wij hechten veel belang aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Op het lokale
niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad.
De schoolraad is samengesteld uit:

3 leden verkozen door en uit het personeel;

3 leden verkozen door en uit de ouders;

2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.
Ook de directeur maakt er deel van uit (adviserend).
Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.
De huidige schoolraad (in werking sinds 1 april 2013) bestaat, naast de directeur, uit:

voor het personeel: mevrouw S. Gilis, de heer R. Van Horenbeeck, mevrouw K. Verschueren

voor de ouders: de heer A. Bougrine, de heer F. Coel, mevrouw A. Gooskens

voor de lokale sociale, economische en culturele milieus: mevrouw G. Geens, de heer B.
Vandebrouck.
Mevrouw G. Geens is voorzitter van de schoolraad, de heer F. Coel ondervoorzitter.
Het secretariaat van de schoolraad wordt waargenomen door mevrouw D. Peeters. Indien u iemand
van de schoolraad wenst te contacteren, dan kan u dit steeds via het schoolsecretariaat aanvragen.
Onze school heeft ook een pedagogische raad, een adviesorgaan bevoegd voor pedagogische
aangelegenheden, samengesteld uit personeel van onze school (ook met een mandaat van vier jaar).
Op 1 september 2013 is een nieuw verkozen pedagogische raad in werking getreden.
Er is geen leerlingenraad actief in onze school. De inspraak van de leerlingen wordt via
klankbordgroepen georganiseerd.
2 Studiereglement
2.1 Organisatie van de lesspreiding, vakantie- en verlofregeling en
openstelling van de school




Les van 8.30 of 9.20 u tot 15.40 of 16.30 u - op woensdag tot 12.00 of 12.50 u.
3de graad HZ: les mogelijk op woensdagnamiddag - 3de graad RK: les van 14.00 tot max. 22.00 u
(avondkoken) 1 donderdag/maand (vanaf oktober, zie kalender RK).
Korte pauze van 10.10 tot 10.20 u en van 14.40 tot 14.50 u. De lockers zijn toegankelijk.
Leerlingen die les hebben tot 14.40 u mogen pas na de pauze de school verlaten.
De middagpauze is van 12.00 tot 13.00 u. Tussen 12.00 en 12.20 u verblijven de verplichte
ineters in de refter en tussen 12.20 en 13.00 u op de speelplaats.
Er is verse soep van 29 september 2014 tot 20 maart 2015.
De lockers zijn toegankelijk tussen 12.00 en 12.05 u, tussen 12.30 en 13.00 u.
Pagina
13



2.2
In principe geldt dat alle leerlingen op school blijven als er studie is, met uitzondering van de
laatste 2 lesuren. Hier kan uitzonderlijk van afgeweken worden. Later beginnen behoort ook tot
de mogelijkheden. Er wordt steeds een stempel of nota gezet in de agenda met vermelding van
het vertrekuur of het beginuur.
De vakantieregeling en vrije dagen vindt u in de bijlage achteraan.
Voor de organisatie op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics) verwijzen we naar
het schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
Ons studieaanbod
Eerste graad A-stroom
Eerste graad B-stroom
1 A Business & economics (*)
1B
2 A Business & economics (Handel) (*)
Tweede graad TSO
Beroepsvoorbereidend leerjaar
Haarzorg – Kantoor en Verkoop
Beroepsvoorbereidend leerjaar
Haarzorg – Verzorging - Voeding
Beroepsvoorbereidend leerjaar
Kantoor en Verkoop - Verzorging - Voeding
Beroepsvoorbereidend leerjaar
Hotel – Bakkerij - Slagerij
Tweede graad BSO
Handel
Kantoor
Haarzorg
Restaurant en keuken
Verzorging - Voeding
Derde graad TSO
Derde graad BSO
Handel
Kantoor
Informaticabeheer
Haarzorg
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Restaurant en keuken
Verzorging
(*) op campus Pitzemburg (vestigingsplaats)
Diplomajaren
7de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer
7de jaar Haarstilist
7de jaar Specialiteitenrestaurant
7de jaar Veiligheidsberoepen
Onthaalklas Anderstalige nieuwkomers: van 12 tot 18 jaar
Flexibele leertrajecten
De secundaire scholen van Scholengroep 5 maken gebruik van een aantal van de mogelijkheden die
de overheid scholen biedt om binnen de krijtlijnen van de onderwijsregelgeving in bepaalde gevallen
meer onderwijs op maat te bieden en om flexibele leertrajecten voor leerlingen te organiseren.
Pagina
14
Voor de algemene informatie hieromtrent verwijzen we naar de website van onze scholengroep:
Flexibele leertrajecten.
In KTA Wollemarkt kunnen volgende trajecten georganiseerd worden:





in het kader van MatchPoint, een intern individueel alternatief leertraject voor een aantal
jongeren met leermoeilijkheden omwille van gedrag: individuele vrijstellingen van (onderdelen
van) 1 of meer vakken/leerplandoelstellingen omwille van specifieke onderwijsbehoeften van
de leerling (tijdelijke leermoeilijkheden/tijdelijke leerachterstand);
individuele vrijstellingen als de leerling reeds geslaagd is voor dezelfde (onderdelen van)
vakken;
individuele toelating bij de start van 1A, in afwijking op de toelatingsvoorwaarden;
individuele vrijstellingen van (onderdelen van) 1 of meer vakken voor leerlingen met
uitzonderlijke talenten: topcultuurstatuut B en topsportstatuut binnen de disciplines ‘tennis’ of
‘voetbal’ in een niet-topsportstudierichting;
spreiding van het individueel lesprogramma over meer schooljaren ingeval van ziekte, ongeval
of handicap: spreiding van de lessen van 1 leerjaar over 2 schooljaren of spreiding van het
lesprogramma van een graad over 3 schooljaren.
Zelfs indien een bepaald traject door de school wordt georganiseerd, zal door iedere klassenraad en
voor elk geval apart, in het belang van de leerling, bekeken worden of het traject toegepast wordt of
niet.
2.3
Lesbijwoning in een andere school
Hiervoor verwijzen we naar de website van onze scholengroep: Lesbijwoning in een andere school.
2.4
Begeleiding en evaluatie – Waarover en hoe oordelen je leraren?
De leerkrachten van je studierichting begeleiden en helpen je om de doelen van de verschillende
vakken te bereiken. Zij zullen aangeven wat ze van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken,
waar en hoe je bijkomende hulp kan krijgen.
Wij zullen jou geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken,
observaties van je leergedrag, enz...
Als leerling engageer je je om deel te nemen aan elke vorm van individuele leerlingenbegeleiding die
de school aanbiedt. De begeleidingsgesprekken gekoppeld aan de zelfevaluatie vormen hiervan een
belangrijk onderdeel. Ook van je ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht.
In jouw belang engageren je ouders zich er toe om aanwezig te zijn op het oudercontact.
2.4.1
Wat en hoe evalueren wij + hoe rapporteren wij?
1.4.1.1 Evaluatie van het dagelijks werk
Om je leervorderingen na te gaan en om te kunnen oordelen of de leerdoelen bereikt werden,
hebben leerkrachten een aantal mogelijkheden zoals:
Pagina
15





luisteren naar antwoorden op vragen die tijdens de les gesteld worden en deze beoordelen;
korte toetsen geven in het begin of op het einde van de les (al dan niet op voorhand
aangekondigd via de schoolagenda);
herhalingstoetsen geven (altijd aangekondigd via de schoolagenda);
opdrachten tijdens de les evalueren (o.a. observaties bij integrale opdrachten, groepswerk,...);
oefeningen en (huis)taken evalueren,...
Je rapportcijfer Dagelijks Werk (DW) is gebaseerd op de toegekende cijfers.
Leerkrachten zullen naast je kennis ook je studiehouding, vakgebonden attitudes en vaardigheden en
het leerproces evalueren. Wat er op dit gebied per vak precies van jou verwacht wordt, verneem je in
het begin van het schooljaar van elke leerkracht via een document met vakafspraken.
In dit document vind je ook de evaluatiecriteria terug, m.a.w. de manier waarop je rapportcijfer
wordt samengesteld.
Sommige vakken worden op het rapport onderverdeeld in subvakken. Deze worden afzonderlijk
geëvalueerd.
Evaluatieregels





Taken worden individueel gemaakt - tenzij bij groepswerk - en afgegeven op de afgesproken
datum (vermeld in de schoolagenda). Laattijdig indienen van een taak betekent verlies van
punten (zie document met vakafspraken). Bij gewettigde afwezigheid geef je je taak de
eerstvolgende les spontaan af aan de betrokken leerkracht.
Ongewettigd afwezig en te laat zijn kan een 0 betekenen voor een gemiste toets en voor een
niet afgegeven taak.
Spieken kan bestraft worden met een 0.
Als je gewettigd afwezig bent bij een aangekondigde (herhalings-)toets, dan haal je deze in
indien de leerkracht dit noodzakelijk acht. Voor de 3de graad TSO (en voor sommige vakken in de
3de graad BSO) worden hiervoor 2 vaste data per maand op woensdagnamiddag voorzien.
Deze data worden in september via een brief meegedeeld. Enkel een doktersattest kan je
afwezigheid voor een inhaaltoets wettigen.
Als een leerkracht in een bepaalde rapportperiode niet voldoende evaluatiegegevens heeft
omdat je zeer vaak afwezig was, dan wordt er voor dit vak geen rapportcijfer toegekend.
Onvoldoende evaluatiemogelijkheden kunnen leiden tot een C-attest.
In de 1ste en de 2de graad worden de punten achteraan in de schoolagenda genoteerd (één bladzijde
per vak, opgesplitst in DW1, 2, 3 en 4) en ingegeven in het elektronisch puntenboekje Skore
(Smartschool). Je ouders ondertekenen wekelijks de agenda.
In de 3de graad worden de punten uitsluitend ingegeven in het elektronisch puntenboekje Skore
(Smartschool). Ook je ouders kunnen dit raadplegen.
Er zijn 4 evaluaties Dagelijks Werk per schooljaar (voor alle klassen).
Deze rapportperiodes zijn uniform over alle scholen van onze scholengemeenschap secundair
onderwijs heen.
Op het rapport DW1 kunnen - steeds in samenspraak met de vakwerkgroep en na goedkeuring door
de directie - voor bepaalde 1- en 2-uursvakken geen cijfers staan. De waarde daarvan zou immers
zeer relatief kunnen zijn omwille van de korte periode die DW1 beslaat waardoor er gebrek is aan
voldoende toetsmomenten.
Voor deze vakken geeft de vakleerkracht wel een gefundeerde vakcommentaar (in woorden) die je
een eerste beeld geeft van je kunnen en kennen voor dit vak.
Pagina
16
Dagelijks Werk
DW1
DW2
DW3
DW4
Rapport
23 oktober 2014
19 december 2014
19 maart 2015
30 juni 2015
Afgeven rapport aan klassenleraar
in de week van 3 november
in de week van 5 januari
in de week van 23 maart
-
Voor de evaluatieregels en rapportdata op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics)
verwijzen we naar het schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
Per rapportperiode DW ontvang je een rapportafdruk. Die laat je ondertekenen door je ouders en
geef je nadien terug af aan je klassenleraar, die het blad in een rapportmapje bewaart (zie data in
tabel).
1.4.1.2 Evaluatie via examens
In de 1ste graad A-stroom en TSO worden (voor de meeste vakken) tweemaal per jaar examens
georganiseerd met de bedoeling na te gaan of ook grotere delen van de leerstof kunnen worden
verwerkt. Sommige vakken in de 1ste graad A-stroom en TSO worden permanent geëvalueerd wat
betekent dat er voor deze vakken geen examens zijn (zie verder).
De resultaten van examens lichten je in over jouw mogelijkheden en helpen de leerkrachten je beter
te oriënteren. Op basis daarvan kunnen we jou een gefundeerd advies geven over verdere
studiekeuze of andere mogelijkheden. Het is dus belangrijk dat examens ernstig voorbereid worden.
Examenregels









EX
EX1
EX2
Het examenrooster wordt minstens één week voor aanvang van de examens meegedeeld via je
schoolagenda.
Je moet aan alle examens deelnemen.
De examens vinden steeds plaats in de voormiddag. Je studeert in de namiddag thuis.
Examens worden beoordeeld op 100 punten.
Spieken kan bestraft worden met een 0.
Ben je gewettigd afwezig voor één of meer examens, dan verwittig je onmiddellijk het
leerlingensecretariaat.
Een ziekte moet steeds gewettigd worden door een medisch attest.
Bij een korte afwezigheid bestaat de mogelijkheid om je examen in te halen.
Bij langdurige afwezigheid beslist de klassenraad of je de niet afgelegde examens moet inhalen.
Rapport
Afgeven rapport aan klassenleraar
samen met DW2 (zie hierboven) samen met DW2 (zie hierboven)
samen met DW4 (zie hierboven)
Voor de examenregels en rapportdata op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics)
verwijzen we naar het schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
Per examenperiode ontvang je een rapportafdruk. Die laat je ondertekenen door je ouders en geef je
nadien terug af aan je klassenleraar, die de afdruk bewaart in een rapportmapje (zie data in tabel).
In het 7de jaar Veiligheidsberoepen kunnen de leerlingen het ‘algemeen attest bewakingsagent’
behalen, mits ze slagen voor de examens voor een aantal vakken. Meer info hierover: zie bundel 7
Veiligheidsberoepen.
Pagina
17
1.4.1.3 Evaluatie via permanente evaluatie
In de 1ste graad B-stroom, BSO en OKAN worden geen examens ingericht en hanteren de leerkrachten
een systeem van permanente evaluatie (m.a.w. uitsluitend DW, zie hierboven).
Sommige vakken in de 1ste graad A-stroom en TSO worden ook permanent geëvalueerd. Het betreft
in alle leerjaren de levensbeschouwelijke vakken, Lichamelijke opvoeding
en daarenboven:
 In 1A: MO, PO, Techniek.
 In 2HA: PO, Techniek, Dactylografie, seminarie B&E.
 In de 2de graad TSO HA (Handel): Dactylografie/Toegepaste informatica, Verkoop.
 In de 3de graad TSO HA (Handel): Toegepaste economie – Bedrijfseconomie (5de jaar),
Verkoop.
 In de 3de graad TSO IF (Informaticabeheer): Toegepaste economie, Toegepaste informatica –
Projectontwikkeling (6de jaar).
 In de 3de graad TSO JGZ (Jeugd- en gehandicaptenzorg): Expressie.
In de 2de en 3de graad BSO Verzorging worden de klassieke examenperiodes vervangen door
projectweken. In het 3de, 4de en 5de jaar wordt de evaluatie van deze projecten apart weergegeven op
het rapport (DW2 en DW4) onder de noemer ‘Vakoverschrijdend project (=VOP) Verzorging’.
In het 6de jaar wordt de evaluatie ervan geïntegreerd in de GIP.
Ook in volgende leerjaren worden de examenperiodes projectmatig ingevuld:
 in 6 Kantoor en 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer: de evaluatie ervan wordt
geïntegreerd in de GIP.
 in 5 en 6 Haarzorg: de evaluatie ervan wordt verwerkt in de punten van de betrokken vakken
in DW2 en DW4.
In deze projectweken staat een vakoverschrijdende of multidisciplinaire aanpak voorop, waarbij een
brug wordt geslagen tussen de verschillende vakken. Het is de bedoeling dat deze activiteiten zeer
dicht aanleunen bij de leefwereld en het opleidingsgebied van de leerlingen. Als leerling krijg je de
kans om aan te tonen hoever je staat in het groeiproces om de competenties te bereiken.
Ziekte tijdens deze projectweken moet steeds gewettigd worden door een medisch attest.
1.4.1.4 Evaluatie via stages
In bepaalde leerjaren gaat speciale aandacht uit naar de beoordeling van stages. Stages bieden je de
mogelijkheid om kennis te maken met de bedrijfswereld en vormen een belangrijk onderdeel van de
opleiding.
De technisch adviseur is samen met de leerkrachten-stagebegeleiders verantwoordelijk voor de
organisatie en opvolging van de stage per afdeling. De algemene coördinatie is in handen van
mevrouw M. Jacobs.
De stageplaatsen moeten door de school goedgekeurd worden. Voor elke stage moet tussen de
stagegever, de directie en jou of je ouders een overeenkomst worden afgesloten. De inhoud van
deze overeenkomst is gebaseerd op een stagereglement waarvan de overheid de inhoud oplegt.
Je vindt het stagereglement in bijlage 1.
De stagebegeleider zal dit bij het begin van het schooljaar grondig met jou bespreken. Ook het
stageafsprakenblad wordt voor het begin van de stage overhandigd en besproken. Deze
stageafspraken moeten samen met het stagereglement stipt nageleefd worden.
Pagina
18
Tijdens de stageweken kan je opdrachten zelfstandig werk krijgen, die meetellen voor de evaluatie.
De evaluatie van de stage omvat het praktijkgedeelte en de stageverslagen/zelfstandig werk.
De verdeelsleutel en de evaluatiecriteria vind je terug in het afsprakenblad.
De aanwezigheid op de stageplaats wordt opgevolgd door de stagebegeleiders. Het niet slagen voor
stages kan leiden tot een C-attest. De data van de bedrijfsstages vind je in bijlage 2.
1.4.1.5 Evaluatie via GIP
De geïntegreerde proef (GIP) is een proef, af te leggen door alle leerlingen van de eindjaren, waarin
een aantal vakken uit het specifiek gedeelte van de lessentabellen geïntegreerd zijn.
Deze proef is van groot belang bij de eindbeoordeling. Ze wordt opgesteld op maat van de
studierichting en in overleg met de betrokken leerkrachten.
Voor eind oktober moeten de leerlingen de opgave van hun GIP gekregen hebben. In de
opgavebundel vind je ook de evaluatiecriteria en de verhouding tussen proces- en productevaluatie
terug.
Per studierichting wordt schriftelijk meegedeeld waaruit de proef bestaat en hoe en wanneer er
tussentijdse evaluaties gebeuren. Na een tussentijdse evaluatie kan de leerling uitgenodigd worden
voor een bijsturingsgesprek waarin bindende afspraken tussen de betrokken leerkrachten en de
leerling worden gemaakt. De leerling is verplicht aanwezig op dit bijsturingsgesprek.
Bij alle mondelinge proefonderdelen is er een jurylid van buiten de school aanwezig.
1.4.1.6 Begeleidingsklassenraden
Om deskundig te begeleiden, komen de leerkrachten op geregelde tijdstippen in het schooljaar
bijeen onder leiding van de directeur of diens afgevaardigde. Zij vormen dan samen de (begeleidingsof evaluatie-) klassenraad. Zij bespreken je kennis en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en evolutie.
Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat je een bepaalde achterstand hebt opgelopen, dan zal
hij meedelen hoe je die achterstand kunt wegwerken. Hetzelfde kan gebeuren in verband met je
leerattitudes en je gedrag. Als leerling engageer je je om deel te nemen aan elke vorm van
individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt. Van je ouders wordt hiertegenover een
positief engagement verwacht.
In de 3de graad TSO kan de begeleidende klassenraad je op een bepaald tijdstip in het schooljaar een
‘remediëringsplan’ geven als blijkt dat je moeite hebt met en/of zwakke resultaten behaalt voor een
of meerdere vakken. Dit wordt op je rapport vermeld en met je ouders besproken tijdens het
oudercontact. Het contract wordt ondertekend door de directie, de vakleerkracht(en), de leerling en
de ouders en samen met een brief meegegeven met het rapport.
Met dit remediëringsplan willen we je extra hulp aanbieden om een betere basis op te bouwen, maar
ons ook engageren om je op een individuele manier extra te begeleiden. Anderzijds verwachten we
van jou dat je de extra inspanning levert die nodig is om de tekorten in de basiskennis voor het
vak/de vakken in kwestie weg te werken. De kwaliteit van je geleverde werk en de ernst waarmee je
het uitvoert zijn erg belangrijk. Wij verwachten een positieve evolutie in je resultaten voor het
vak/die vakken. Stellen we vast dat je je best niet hebt gedaan en de afspraken met de
vakleerkracht(en) niet hebt opgevolgd, dan moet je er rekening mee houden dat dit een bijkomend
element zal zijn bij de beraadslaging tijdens de delibererende klassenraad over de attestering op het
einde van het schooljaar.
Concreet ontvang je van de betrokken vakleerkracht een overzicht van de afspraken, met andere
woorden wat (extra opdrachten, taken, oefeningen, bijwerklessen, zelfstudie,…) je tegen wanneer
Pagina
19
moet doen. Hij/zij zal dat overzicht indien nodig aanvullen/aanpassen. Je zal dit remediëringsplan
ook regelmatig ter ondertekening moeten voorleggen aan je ouders.
Tijdens de begeleidende klassenraden zullen je inspanningen besproken worden. We zullen je ouders
regelmatig inlichten over de manier waarop je je remediëringsplan opvolgt.
Daarnaast werken wij in onze school ook met ‘vakcontracten’ bij de overgang van het 3de naar het 4de
jaar, van het 5de naar het 6de jaar en van het 6de naar het 7de jaar. Het opleggen van een dergelijk
contract is een beslissing van de delibererende klassenraad.
Vakcontracten hebben hetzelfde einddoel als remediëringsplannen.
Naast het rapporteren over de vakresultaten, worden belangrijke vaststellingen van de begeleidende
klassenraad aan je ouders gemeld ofwel via een mededeling op je rapport, ofwel via je agenda of via
een brief.
2.4.2
Hoe komt de delibererende klassenraad tot een eindbeslissing?
Heel het schooljaar door word je door je leerkrachten en de begeleidende klassenraad gevolgd en
geëvalueerd. Onze school hanteert het systeem van evaluatie waarbij in elk structuuronderdeel bij
het einde van het schooljaar een delibererende klassenraad wordt gehouden.
Deze beslissing wordt in beginsel genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar.
Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot ‘uiterlijk
de eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar’. Het behoort tot de autonome bevoegdheid
van de delibererende klassenraad om te oordelen of je aan een bijkomende proef moet
onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende
evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of -lectuur, enz... Indien daarentegen
de eindbeslissing wel uiterlijk 30 juni is genomen, dan kan je vanuit het oogpunt van evaluatie nadien
niet met extra opdrachten worden belast.
Deze beslissing mondt uit in de studiebekrachtiging. Je kan een studiebekrachtiging enkel krijgen
wanneer je als regelmatige leerling in onze school bent ingeschreven. Ben je een vrije leerling, dan
krijg je slechts een attest van lesbijwoning.
 Oriënteringsattest A: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond, en
je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten.
 Oriënteringsattest B: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd en je wordt tot het volgende
leerjaar toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij
zullen je ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot
deze beslissing; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze
beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement.
 Oriënteringsattest C: je hebt het leerjaar niet met vrucht beëindigd. Wij zullen je ouders
schriftelijk uitleggen waarom die beslissing genomen werd; we zullen hen daarbij ook
herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen
hierover vind je ook in dit schoolreglement. De school reikt ook een oriënteringsattest C uit
wanneer je het leerjaar/onderwijsvorm/studierichting slechts gedurende een deel van het
schooljaar in onze school hebt gevolgd.
Pagina
20
Deliberatiesleutels
-
Eerste graad van de A-stroom en tweede graad TSO
DW1
50 (*)
DW2
100
DW3
100
DW4
100
EX1
150
50%
-
EX2
200
TOTAAL
700
100%
EX2
225
TOTAAL
700
100%
50%
Derde graad TSO
DW1
50 (*)
DW2
100
DW3
100
DW4
100
EX1
125
50%
-
50%
Eerste graad van de B-stroom en BSO
DW1
50 (*)
DW2
100
DW3
100
DW4
100
TOTAAL
350
Elk rapportcijfer (DW en EX) staat op 100. Het rapportsysteem past bovenstaande sleutel
automatisch toe om het jaartotaal te berekenen.
(*) Voor bepaalde 1- en 2-uursvakken komt geen cijfer op het rapport DW1 (zie hierboven).
De cijfers die deze vakken tijdens de eerste rapportperiode genereren, worden meegenomen
naar de volgende periode.
Bij het ontbreken van cijfers voor een periode DW worden de cijfers van alle behaalde punten
DW opgeteld en vervolgens herberekend in functie van een totaal op 350.
2.5
Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende
klassenraad
Hiervoor verwijzen wij naar de website van onze scholengroep: Beroepsprocedure beslissing
delibererende klassenraad.
Pagina
21
3 Leefregels
3.1
Ordemaatregelen
3.1.1
Algemeen
We verwachten van jou dat je de regels (basisafspraken) volgt en dat je je respectvol gedraagt
tegenover medeleerlingen, personeel en materiaal. Je hoort in orde te zijn met je materiaal en kledij
om goed de lessen te kunnen volgen. We verwachten dat je op tijd komt en niet ongewettigd afwezig
bent.
Als je je niet aan deze afspraken kan houden en als je het ordentelijk verstrekken van het onderwijs
hindert, zullen we je aanzetten tot beter en aangepast gedrag. We hanteren hiervoor een aantal
stappenplannen: gedrag, orde-netheid-stiptheid, kledij/materiaal afdelingen Haarzorg en Restaurant
en keuken en Lichamelijke opvoeding. In deze stappenplannen worden aangepaste sancties en
begeleidingsinitiatieven genomen.
Binnen drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heb je recht op overleg met de directeur.
Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.
3.1.2
-
-
-
-
Verschillende ordemaatregelen
Een waarschuwing = een mondelinge opmerking.
Een vermaning = een nota in de agenda.
Een straftaak = een extra schriftelijke taak.
Nablijven = een 5de, 7de of 8ste uur extra op school.
Een strafstudie = 2 lesuren (o.a. op woensdagnamiddag). Je wordt verondersteld je in stilte met
een schooltaak bezig te houden.
Intrekking middagpasje: je verblijft tijdens de middagpauze op school.
Verwijdering uit de lessen: als je de lessen zodanig stoort dat de leerkracht niet meer op een
ordentelijke manier les kan geven, kan je verwijderd worden uit de les. Je meldt je aan op het
leerlingensecretariaat en wordt doorgestuurd naar de klascoach die je verder opvolgt.
Tijdelijke verwijdering uit de les/studie tot het einde van de les/studie (voor maximum één
lesdag, eventueel herhaald, maar niet aansluitend). Ondertussen krijg je een taak. We brengen je
ouders op de hoogte van de tijdelijke verwijdering uit de les/studie.
Een alternatieve straf (o.a. papiertjes rapen speelplaats) kan tevens opgelegd worden (o.a. op
woensdagnamiddag).
TO (Temporary Overtime) = begeleiding door de klascoach buiten de lesuren. In de 1ste graad 2 x
2 lesuren, andere graden 2 lesuren.
Een begeleidingsovereenkomst = een overeenkomst waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk
van je wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Je ouders
worden hierbij betrokken. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en
kan leiden tot een tuchtprocedure. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders.
Voor de ordemaatregelen op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics) verwijzen we
naar het schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
3.1.3
Te laat komen
- Ongewettigd te laat is de leerling die tijdens het 1ste lesuur van de voor- of namiddag aankomt
zonder geldige reden.
Pagina
22
- Later aankomen dan 9.20 u ’s morgens en 13.50 u in de namiddag resulteert in een ongewettigde
afwezigheid (= code B).
- Ongewettigd te laat wordt gesanctioneerd met geen deelname aan de lessen tijdens het 1ste
lesuur (naar de studie) in de voormiddag en kan leiden tot een 0 voor een gemiste toets of niet
afgegeven taak. Bij een 1ste en 5de keer te laat volgt een gesprek met de ouders of meerderjarige
leerling. Na een 2de keer 5 maal te laat volgt een begeleidingsovereenkomst. In alle 7de jaren volgt
er bij 3 keer ongewettigd te laat een begeleidingsovereenkomst. In de
begeleidingsovereenkomsten kunnen stappen van het stappenplan gedrag opgenomen worden.
- Je ouders krijgen ook regelmatig een overzicht van je te laat komen per brief.
- Problematisch te laat komen kan leiden tot een begeleidingsovereenkomst.
- Voor de opvolging van het te laat komen op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics)
verwijzen we naar het schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
3.1.4
Intrekking gsm/MP3-speler/i-Pod/gameboy/andere voorwerpen
Bovenstaande toestellen en aanverwante technologische apparatuur worden in de boekentas
gestoken bij het belsignaal. De gsm wordt uitgeschakeld. Bij overtredingen worden deze toestellen in
bewaring gehouden tot het einde van de schooldag. Ze kunnen nadien afgehaald worden op het
leerlingensecretariaat. Bij veelvuldig gebruik van een gsm in de lessen kan, in samenspraak met de
ouders, aan de leerling opgelegd worden om gedurende een bepaalde tijd de gsm op het
leerlingensecretariaat in bewaring te geven tijdens de lessen. Weigert de leerling het toestel af te
geven, kan er een ordemaatregel worden genomen of kan er zelfs een tuchtprocedure opgestart
worden. Leerlingen die voorwerpen (bvb. aanstekers,…) gebruiken voor andere doeleinden dan
schoolse activiteiten en daarmee de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen, zullen deze
voorwerpen in bewaring geven tot het einde van de lesdag. Een sanctie kan volgen.
3.1.5
Begeleidende maatregelen bij ordemaatregelen
Begeleiden en sanctioneren staan niet los van mekaar. Om het gedrag van de leerling bij te sturen
kunnen onder andere volgende begeleidende maatregelen genomen worden:









individuele (herstel)gesprekken tussen leerling en leerkracht/klassenleraar/klascoach of CLBmedewerker;
(telefonische) contacten tussen leerkrachten en/of klascoach en ouders;
individuele begeleiding tijdens interne TO (Temporary Overtime);
individuele begeleiding tijdens ‘Break-Time’ (begeleiding die kan volgen op een tijdelijke
verwijdering uit de lessen);
begeleidende gesprekken aan de hand van positieve volgkaart;
begeleidingsovereenkomst;
doorverwijzing naar externe instanties (ook PrOS-project);
mogelijkheid tot Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) bij conflictsituaties;
deelname aan MatchPoint, een intern individueel alternatief leertraject voor een aantal
jongeren die tijdelijke, doch ernstige leermoeilijkheden hebben omwille van hun gedrag.
Pagina
23
3.2
Bewarende maatregel
Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je definitief uit de school te
verwijderen, kan je preventief geschorst worden, d.w.z. dat je voorlopig uit de school uitgesloten
wordt. Deze bewarende maatregel geldt maximaal 10 opeenvolgende lesdagen. Het schoolbestuur
kan beslissen om de desbetreffende periode eenmalig met 10 opeenvolgende lesdagen te verlengen
indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet kan worden afgerond binnen deze periode.
3.3
Tuchtmaatregelen
Voor het overzicht van de tuchtmaatregelen en de regelgeving bij het nemen van deze maatregelen
verwijzen we naar de website van onze scholengroep: Tuchtregelement en tuchtmaatregelen.
Onze school heeft een sanctiebeleid op basis van een uitgebouwd stappenplan.
Tot een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen wordt overgegaan bij stap 8 (1ste, 2de, 3de leerjaren en
OKAN) en bij stap 6 (4de, 5de, 6de en 7de leerjaren) in het stappenplan gedrag of ingevolge een afspraak
opgenomen in een begeleidingsovereenkomst.
Tot een definitieve uitsluiting uit de school wordt overgegaan bij stap 9 (1ste, 2de, 3de leerjaren en
OKAN) en bij stap 7 (4de, 5de,6de en 7de jaren) in het stappenplan gedrag of ingevolge een afspraak
opgenomen in een begeleidingsovereenkomst.
Voor de beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting verwijzen we naar de website van onze
scholengroep: Beroepsprocedure definitieve uitsluiting.
4 Afwezigheden
4.1
Gewettigde afwezigheid
Als leerplichtige leerling kan je om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. De volledige
regelgeving vindt u terug op de website van de scholengroep: Afwezigheden .
De belangrijkste regels zetten we hieronder op een rijtje.
4.2





Belangrijkste regels
Probeer steeds aanwezig te zijn.
Als je toch ziek bent en niet naar school kan komen, dan verwittig je de school tussen 8.00 en
8.30 u.
Bij afwezigheid op je stage verwittig je de stageplaats en je stagebegeleider en dit vóór de
aanvang van je stage. Afwezigheden op de stageplaats moeten steeds gewettigd worden met
een doktersattest en moeten in samenspraak met de stagebegeleider en de stageplaats
ingehaald worden. Ongewettigde afwezigheden kunnen leiden tot een tekort voor stage op het
rapport. Bij 4 ongewettigde afwezigheden op stage kan een verbreking van het stagecontract
volgen. De sanctie hiervoor is een TO (Temporary Overtime).
In je agenda vind je 4 ziekteattesten, enkel te gebruiken voor ziekte van maximum 3
opeenvolgende kalenderdagen (als je dus een ziekteattest gebruikt om een ziekte te wettigen
op een vrijdag, dan heb je indien je nog ziek bent op maandag een doktersattest nodig).
Als deze ziekteattesten opgebruikt zijn, dan ga je bij iedere afwezigheid wegens ziekte naar de
dokter, hoe kort je afwezigheid ook is.
Pagina
24













Een doktersattest is steeds vereist in volgende gevallen:
 als je langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent (ook bij verlenging). Dit
betekent dat je ook een doktersattest moet afgeven als je op vrijdag afwezig was en de
daaropvolgende maandag nog ziek bent.
 als je reeds 4 maal een ziekteattest hebt gebruikt.
 als je ziek bent in de examenperiode. Het doktersattest bezorg je onmiddellijk aan de
school. Er wordt dan zeker verwacht dat je de school verwittigt. Deze regel geldt ook
voor examens die buiten de examenperiode vallen.
 als je ziek valt in de week vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de
paas- of de zomervakantie (ook indien die vakantieperiodes, via afwijking, op een ander
tijdstip worden georganiseerd).
Als je wegens andere redenen afwezig zal zijn, dan vraag je vooraf schriftelijk toestemming aan
het leerlingensecretariaat.
De eerste dag dat je terug aanwezig bent, deponeer je je attest in de brievenbus aan het
leerlingensecretariaat.
Te laat afgeven van je attest resulteert in ongewettigde afwezigheden.
Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen afwezig bent, bezorg je het attest onmiddellijk aan
de school en wacht je niet tot je terug aanwezig bent op school.
Leerlingen die hun afwezigheid niet gemeld hebben, worden door het secretariaat
gecontacteerd. Op deze manier worden ook spijbelaars opgespoord.
Als je wegens ziekte de school verlaat (ook al is het maar voor 1 lesuur), dan wettig je dit ook! Je
verwittigt de leerkracht en vraagt toestemming aan het leerlingensecretariaat.
Te laat kom je tussen 8.30 en 9.20 u en tussen 13.00 en 13.50 u. Kom je later, dan wordt dit
beschouwd als een afwezigheid.
Ongewettigde afwezigheden kunnen leiden tot een 0 voor een gemiste toets of voor een niet
afgegeven taak.
Als je gewettigd afwezig bent voor een aangekondigde (herhalings-)toets, dan haal je deze in als
de leerkracht dit van je verwacht. In de 3de graad TSO (en voor sommige vakken in de 3de graad
BSO) worden 2 vaste data per maand op woensdagnamiddag voorzien voor het inhalen van de
gemiste toetsen voor alle vakken. Bij afwezigheid op de inhaaltoets geldt enkel een
doktersattest.
Veelvuldige afwezigheden (gewettigd en ongewettigd) kunnen leiden tot onvoldoende
evaluatiemogelijkheden op het einde van het schooljaar. Onvoldoende evaluatiemogelijkheden
kunnen leiden tot een C-attest.
Na een afwezigheid vul je je agenda en cursussen binnen de 3 dagen aan.
Onder andere volgende situaties worden door de school beschouwd als ongewettigde
afwezigheden:
 een afwezigheidsattest te laat afgeven of niet afgeven;
 zonder toestemming afwezig zijn wegens persoonlijke redenen;
 spijbelen (ganse dag of tijdens bepaald lesuur);
 geen geldig doktersattest afgeven (dixit-attest, d.i. een attest waarin vermeld staat
dat de patiënt zelf verklaart ziek te zijn geweest, geantidateerd attest, een attest
waarop de begin- of einddatum is aangepast, een attest dat niets met de medische
toestand van de patiënt te maken heeft zoals ziekte ouders, familiale redenen);
 later uit vakantie terugkeren of vroeger op vakantie vertrekken;
 aankomen op school na het eerste lesuur zonder geldige reden;
 op consultatie naar de dokter gaan én een hele dag wegblijven;
 een 5de ziekteattest afgeven;
 een ziekteattest gebruiken voor een periode langer dan 3 kalenderdagen;
 uitstap of extra-murosactiviteit verlaten zonder toestemming;
 afwezig op sportdag zonder doktersattest;
Pagina
25

Volgende sancties kunnen genomen worden in geval van ongewettigde afwezigheden:
 per lesuur spijbelen: 1 u nablijven;
 ordemaatregelen: nablijven, strafstudie en intrekking middagpasje.
Voor de opvolging van afwezigheden op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics)
verwijzen we naar het schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
4.3
Antispijbelbeleid
Ongewettigd afwezig blijven op school helpt niet om problemen op te lossen. Als je ergens mee zit,
zal de school je samen met het CLB helpen om een oplossing te vinden. Wanneer de school vaststelt
dat je spijbelt, neemt zij contact op met je ouders.
Blijf je verder spijbelen, dan contacteert de school, in ieder geval na tien halve lesdagen
ongewettigde afwezigheid, het CLB en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt. Regelmatig te
laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid, valt ook onder
ongewettigde afwezigheid.
Problematische afwezigheden kunnen er ook toe leiden dat je schooltoelage wordt ingetrokken. Het
aantal problematische afwezigheden die je in de loop van het schooljaar hebt opgebouwd wordt
overgedragen bij schoolverandering. Verzet is niet mogelijk.
5 Onderwijs voor zieke kinderen – tijdelijk onderwijs aan huis
Als leerling heb je recht op onderwijs aan huis wanneer je een relatief lange periode of herhaaldelijk
tijdens het schooljaar afwezig bent wegens ziekte of ongeval, zodat je tijdelijk onmogelijk of minder
dan halftijds de lessen op school kunt volgen. Uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week
waarin wij je aanvraag ontvangen, organiseert de school onderwijs aan huis (indien bij ontvangst van
de aanvraag alle voorwaarden zijn vervuld).
De voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen vindt u terug op de website
van de scholengroep: Onderwijs voor zieke kinderen - Tijdelijk onderwijs aan huis.
6 Engagementsverklaring
Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en je ouders aangaan. Het gaat over
engagementen rond oudercontact, voldoende aanwezigheid op school, individuele
leerlingenbegeleiding en engagement ten opzichte van de Nederlandse taal. Bij het ondertekenen
van het schoolreglement gaan je ouders ermee akkoord om zich hiertoe positief te engageren. Wij
als school engageren ons ook met betrekking tot deze thema’s.
De engagementsverklaring vindt u terug op de website van de scholengroep: Engagementsverklaring.
Pagina
26
7 Bijdrageregeling
Onderwijs is in principe kosteloos. Dit betekent dat er geen inschrijvingsgeld gevraagd wordt en dus
niet dat alles gratis is. De school kan uiteraard niet voor álle kosten instaan. Voor bepaalde
activiteiten (o.a. GWP, extra-muros, sport, cultuur,…) en voor didactisch materiaal (o.a. boeken,
werkschriften, kopieën, materiaal voor de specifieke opleidingen,…) zijn wij genoodzaakt een
bijdrage aan de ouders/meerderjarige leerling te vragen.
Wij proberen in het kader van ons GOK-beleid (Gelijke Onderwijskansen) deze kosten zo laag
mogelijk te houden. Het is evident dat het om effectieve, aantoonbare en verantwoordbare kosten
gaat die in evenwichtige verhouding staan tot de eigenheid en de doelgroep van het secundair
onderwijs. De school voert een beleid waarbij elke leerling, ongeacht de klas of de afdeling,
aanzienlijk minder betaalt dan de kosten die de school effectief maakt om de leerplannen te
realiseren.
De schoolbijdrage bedraagt 270 EUR, behalve voor:
 OKAN: 160 EUR
 7 Veiligheidsberoepen: 350 EUR
Voor de richting Veiligheidsberoepen vragen we tevens, bovenop de 1ste schijf, 85 EUR extra
voor het afleggen van het examen Recht dat wordt afgenomen door Selor.
Voor de schoolbijdrage op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics) verwijzen we naar
het schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
Het aankopen van het materiaal en de deelname aan de activiteiten, waarvoor een bijdrage wordt
gevraagd, zijn - zoals beschreven in dit schoolreglement - noodzakelijk om ons Pedagogisch Project te
kunnen realiseren en om de vooropgestelde eindtermen/ontwikkelingsdoelen te kunnen
bereiken/nastreven. Daarom wordt dit ook verplicht gesteld voor alle leerlingen. Bij inschrijving
verklaart u zich akkoord met het schoolreglement, dus ook met de bijdrageregeling zoals hieronder
beschreven.
Om de kosten te spreiden gebeurt de betaling in 2 schijven. De eerste schijf bedraagt:
 100 EUR voor OKAN
 250 EUR voor 7 Veiligheidsberoepen (+ 85 EUR voor het examen bij Selor, zie hierboven)
 190 EUR voor alle andere klassen
Aan de leerlingen wordt op het einde van het schooljaar gevraagd de eerste schijf vóór donderdag 28
augustus 2014 te betalen via overschrijving op het rekeningnummer BE32 0682 3908 3102.
Op het overschrijvingsformulier noteert u bij de mededeling: NAAM + VOORNAAM van de leerling +
de KLASCODE (zie bijlage).
Nieuwe leerlingen betalen deze eerste schijf van de schoolrekening bij inschrijving. Dit kan via
Bancontact/Mister Cash of per overschrijving (vóór 28 augustus 2014).
De betaling van de volgende schijf wordt verwacht op maandag 24 november 2014.
Op dit tijdstip geven wij met de leerling een brief met overschrijvingsformulier mee.
De volgende schijf bedraagt:



60 EUR voor OKAN
100 EUR voor 7 Veiligheidsberoepen
80 EUR voor alle andere klassen
Pagina
27
Als het voor u niet mogelijk is om de schoolrekening op de afgesproken tijdstippen te betalen, dan
contacteert u de klascoach.
Het totaalbedrag omvat onder andere huurboeken en werkschriften, agenda, fotokopieën,
sportactiviteiten, vakoverschrijdende en afdelingsgerichte uitstappen, GWP en materiaal specifiek
bestemd voor bepaalde afdelingen (o.a. computermateriaal, grondstoffen en eetgeld).
Wat is niet inbegrepen in dit bedrag?


de internationale reizen in de derde graad (richtprijs: 300 EUR);
materiaal en kledij, specifiek bestemd voor bepaalde studierichtingen (zie bijlage).
De bestelling van materialen Haarzorg gebeurt tijdens de eerste week van september bij de technisch
adviseur, mevrouw M. Jacobs. Je betaalt contant bij bestelling.
De bestelling en maatopname van kledij Restaurant en keuken gebeurt de eerste week van
september bij de coördinator, de heer S. De Feyter. De eerste schooldag krijg je het bestelformulier
mee naar huis. Je betaalt contant bij bestelling.
Op het einde van het schooljaar maken wij per klas een eindafrekening van effectief gemaakte
kosten. Indien blijkt dat de leerlingen van een bepaalde klas door omstandigheden via de forfaitaire
bijdrageregeling tóch meer zouden betaald hebben dan de effectief gemaakte kosten, dan betaalt de
school het verschil terug.
Ziekte, niet-deelname aan een studiebezoek,… zijn geen geldige redenen om de forfaitaire bijdrage
niet te betalen of tijdens het schooljaar terugvorderingen te doen.
8 Rookbeleid
De regelgeving vindt u terug op de website van de scholengroep: Rookbeleid.
9 Reclame en sponsoring
Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen.
Sponsoring houdt een bijdrage in met als doel om de bekendheid te verhogen.
Verdere informatie vindt u op de website van de scholengroep: Reclame en sponsoring.
Pagina
28
Deel 3
Basisafspraken
Pagina
29
1 Respect - Orde - Stiptheid
Respecteer de organisatie van de school en houd je aan alle samenlevingsregels in het gebouw.
Je komt op tijd zodat de lessen ongestoord kunnen aanvatten.
Je verplaatst je rustig binnen de school en verlaat de school op een ordentelijke manier.
Draag zorg voor de infrastructuur en voor elkaars en jouw bezittingen.
Voor de afspraken op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics) verwijzen we naar het
schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
1.1
-
-
-
1.2






Agenda
Op de eerste schooldag ontvang je een agenda. Deze heb je steeds bij je.
Tijdens ieder lesuur vul je je agenda in.
Als leerling ben je verantwoordelijk voor het steeds zorgvuldig noteren van het lesonderwerp
met de behandelde leerstof (op de dag dat de les gegeven wordt) en eventuele taken, lessen en
toetsen (op de dag van de volgende les, in de daarvoor voorziene kolom van de agenda). Het
thema van een studiebezoek noteer je op de dag zelf.
In de 3de graad TSO, BSO Kantoor en 7VB is er aanvullend een elektronische agenda
(Smartschool).
Je agenda is een belangrijke bron van informatie. Je vindt er de volgende zaken in terug: lessenen examenroosters, behaalde resultaten, verschillende stappenplannen, mededelingen,
ziekteattesten, sancties.
Als je minderjarig bent, dan ondertekenen je ouders wekelijks je agenda.
Je agenda is een officieel document en beklad je dus niet. Je geeft hem zonder commentaar af
aan een personeelslid als erom gevraagd wordt.
Je schrijft niet met rode inkt en gebruikt geen tipp-ex.
Na een afwezigheid vul je je agenda aan binnen de 3 lesdagen.
Bij verlies van je agenda contacteer je de klascoach, die ervoor zorgt dat je een nieuwe agenda
kan aanschaffen.
Les / korte pauze
Na het laatste lesuur verlaat je onmiddellijk het schoolgebouw en ga je zoals de verzekering het
vereist, rechtstreeks naar huis. Je blijft dus niet rondhangen aan de schoolpoort en je stoort het
doorgaand verkeer niet. Je rust ook niet uit op de drempels van de buren.
Heb je om 14.40 u gedaan, dan vorm je na het belsignaal van de pauze een rij aan het bordje
(15 uur) en ga je na een teken van de opvoeder naar buiten.
Tijdens de pauze verblijf je op de speelplaats en niet in de gangen of in het klaslokaal.
Na elke pauze ga je bij het belsignaal onmiddellijk naar de lokaalnummerplaat op de speelplaats
en vorm je een rij per 2. Je gsm/MP3/iPod maar ook eten en drinken verdwijnen op dat moment
in je boekentas. Hoofddeksels worden afgezet. Onder begeleiding van de leerkracht ga je rustig
naar het klaslokaal. Tijdens de les is het drinken van water toegestaan.
Bij een klassenwissel laat je je lokaal netjes achter. Je gaat rustig door de gangen. Je betreedt
het lokaal pas als de leerkracht aanwezig is. Je wacht op een teken van de leerkracht alvorens te
gaan zitten. Je jas hang je aan de kapstok.
Tijdens de les:
 Enkel het materiaal dat je nodig hebt + je agenda liggen op de bank.
 Je steekt je vinger op alvorens iets te vragen.
Pagina
30



1.3






1.4





1.5




1.6
Je gaat niet van je plaats zonder toestemming.
Je eet en drinkt niet tijdens de lessen.
Je gsm/MP3/iPod staan uit en zijn opgeborgen in je boekentas of jas.
Middagpauze
Leerlingen van de 1ste graad blijven verplicht ineten in de refter van de school. Voor de 2de en de
3de graad is een toestemming van de ouders nodig om de school tijdens de middagpauze te
verlaten.
Regels refter: in een rij per 2 naar de refter, brooddoos meebrengen, met max. 4 personen aan
tafel, niet rondlopen, netjes eten en zelf opkuisen wat je vuil maakt.
De aanwezigheid in de refter wordt, door middel van een rode stempel met vermelding REFTER,
in de agenda genoteerd. Van de ouders wordt verwacht dat ze de agenda dagelijks controleren.
Te laat na de middagpauze = registratie in agenda (wordt beschouwd als een ongewettigd te
laat).
De middagpauze is van 12.00 tot 13.00 u. Tussen 12.00 en 12.20 u verblijven de verplichte
ineters in de refter en tussen 12.20 en 13.00 u op de speelplaats.
De lockers zijn toegankelijk tussen 12.00 en 12.05 u en tussen 12.30 en 13.00 u.
Studie
Als je klas op het studiebord staat, dan ga je na het belsignaal in de rij staan bij het bordje
‘studie’ naast het secretariaat. Je gaat enkel onder begeleiding van een leerkracht of opvoeder
naar het studielokaal.
Heb je studie na een leswissel, dan ga je met de hele klas direct naar de studie.
In principe geldt dat alle leerlingen op school blijven als er studie is, met uitzondering van de
laatste 2 lesuren. Hier kan uitzonderlijk van afgeweken worden. Later beginnen behoort ook tot
de mogelijkheden.
Er wordt steeds een stempel of nota gezet in de agenda met vermelding van het vertrekuur of
het beginuur.
In de studie gelden de regels van de toezichthouders. De algemene onderrichtingen vind je
terug aan de muren in de studiezaal.
Waardevolle voorwerpen / infrastructuur
Plaats je fiets in de fietsenberging en doe deze steeds op slot.
Waardevolle voorwerpen horen niet thuis op school. Gsm, MP3-speler en dergelijke zien we
liever niet. Breng je dit toch mee, dan gebeurt dit op je eigen verantwoordelijkheid.
Je bergt je gsm, MP3-speler,... onmiddellijk op bij het belsignaal. Indien je dit niet doet, dan kan
je toestel tot het einde van de dag in bewaring genomen worden.
Bij schade, diefstal of verlies zal er geen onderzoek door de school worden ingesteld. Je kan wel
een klacht neerleggen bij de politie. Een diefstal meld je wel aan het leerlingensecretariaat.
Wie schoolmateriaal beschadigt, zal verzocht worden de aangerichte schade te vergoeden.
Selectief afval opruimen
Iedereen op school deponeert papier, PMD en restafval in de juiste afvalbak.
Het is mogelijk dat aan leerlingen gevraagd wordt om mee te helpen met het proper houden van de
speelplaats of het klaslokaal. We zien dit als een educatief gebeuren waarbij deelname
vanzelfsprekend is.
Pagina
31
2 Kledij, orde, veiligheid, hygiëne
Leerlingen dragen kledij die passend is voor het schoollopen. Deze kledij mag niet provoceren, geen
inbreuk plegen op de goede zeden of de veiligheid en de gezondheid niet in gevaar brengen.
Hoofddeksels worden in de schoolgebouwen niet toegelaten.
Mag een ‘bandana’?
Onderstaande soort ‘bandana’ is een hoofddoek, dus een levensbeschouwelijk symbool en kan dus
niet.
Een haarlint (max. 10 cm) kan wel, bijvoorbeeld:
Omwille van hygiëne en/of veiligheid moet aangepaste kledij gedragen worden in de lessen
Lichamelijke opvoeding, tijdens de praktijklessen en tijdens de stage. In samenspraak met de
vakleerkrachten, de leerlingen en de schoolraad werden volgende kledijafspraken gemaakt:
Lichamelijke opvoeding


t-shirt met logo van de school verplicht
veilige en kleurvaste sportschoenen (conform het reglement van de sporthal), short of
trainingsbroek; een bandana is toegelaten
Praktijklessen






haarbeschermingspet + huishoudschort, verplicht tijdens de lessen Voeding
verplegingstuniek, verplicht tijdens de lessen Verzorging
huishoudschort, verplicht tijdens de lessen Huishoudkunde
keuken- en zaalkledij, verplicht tijdens de lessen praktijk afdeling Restaurant en Keuken
zwarte schort, verplicht tijdens de lessen Haarzorg
witte schort, verplicht tijdens de lessen Bio-esthetiek en 2 Haarzorg
Stage
De leerling volgt het officiële stagereglement en de reglementering van de stageplaats. Ook de
afspraken op het afsprakenblad worden gerespecteerd. Op de stageplaatsen worden geen
hoofddeksels gedragen.
Voor de afspraken op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics) verwijzen we naar het
schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
Pagina
32
3 Alcohol / drugs
Drugs en alcohol zijn verboden op school.
Het drugsbeleid in onze school is in de eerste plaats gericht op preventie. In alle graden bieden we
lessenpakketten aan. De focus ligt op jongeren op een verantwoorde manier te leren omgaan met de
aanwezigheid van legale en illegale drugs in hun omgeving en het aanleren van vaardigheden om hun
verantwoordelijkheid op te nemen tegenover zichzelf en hun omgeving. In dit preventieve luik
besteden we ook aandacht aan het uitbouwen van vertrouwensrelaties tussen leerlingen en
personeel.
Daarnaast is er een begeleidend luik. Hier komt het erop aan om jongeren, waarvan we vermoeden
of vaststellen dat ze gebruiken of in het bezit zijn van alcohol en drugs, te begeleiden in hun
problematiek en/of door te verwijzen. Indien we doorverwijzen, werken we samen met het CLB of de
preventiemedewerker van de stad Mechelen.
Het is niet omdat we de nadruk op preventie leggen, dat drugs-en alcoholgebruik en/of bezit onder
straffeloosheid vallen binnen de school. Bij vaststelling van gebruik, bezit en dealen, worden de
ouders van minderjarige leerlingen op de hoogte gebracht en mogelijk ook het WOT
(wijkondersteuningsteam van politie Stad Mechelen). In beide gevallen volgt er ook een
onmiddellijke preventieve schorsing en een tuchtmaatregel.
4 Antipestbeleid
Om pestgedrag te voorkomen in onze school, opteren wij ervoor om acties te ondernemen die
ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.
Onze school hecht veel belang aan een open, warm en positief schoolklimaat. Als leerlingen zich
goed in hun vel voelen, zich veilig en verbonden voelen met elkaar en hun omgeving en een oprechte
betrokkenheid ervaren, stijgt het welbevinden en duiken er minder problemen op.
De werkgroep Preventie- en sanctiebeleid organiseert tal van initiatieven om de verbondenheid te
vergroten. De personeelsleden van de school en de peermediators zetten hun beste beentje voor om
conflicten bespreekbaar te maken en samen op zoek te gaan naar duurzame oplossingen.
Geregeld wordt in de school gewerkt rond positieve relatievorming en worden er activiteiten i.v.m.
groepsvorming en sociale vaardigheden georganiseerd.
Leerlingen, ouders en alle personeelsleden van de school spelen een belangrijke rol bij het signaleren
van problemen. We nemen elke melding ernstig. Hoe vlugger we kunnen optreden, hoe sneller we
het probleem in de kiem kunnen smoren.
We trachten zoveel mogelijk in te zetten op preventie en een herstelgerichte aanpak, waarbij de
keuze wordt gemaakt voor maatregelen die ertoe bijdragen dat het vertrouwen tussen de
betrokkenen en hun omgeving kan hersteld en versterkt worden. De No blame methode,
(cirkel)gesprekken en teambuildingsactiviteiten genieten de voorkeur.
Wanneer echter het pesten aanhoudt, wordt overgegaan tot sancties. Bij ernstige vormen van
pesten, zoals dit het geval kan zijn bij cyberpesten, zal indien nodig ook de politie op de hoogte
gebracht worden.
Pagina
33
5 Extra-muros / studiebezoeken / meerdaagse studiereizen
Voor elke klas worden er in de loop van het schooljaar één of meerdere extra-murosactiviteiten
georganiseerd (film, musea, muziek, toneel, bezoeken,…). Deze studiebezoeken zijn een onderdeel
van de basisvorming. De inhoud ervan sluit aan bij het leerprogramma. Ze worden steeds vooraf
aangekondigd via de agenda. Eraan deelnemen is verplicht en in geval van weigering kan een
ordemaatregel genomen worden. Indien leerlingen wegens uitzonderlijke redenen en na
toestemming van de directie niet deelnemen, is aanwezigheid op school vereist.
De kostprijs van de meerdaagse studiereizen wordt zo laag mogelijk gehouden door sponsoring uit
de schoolkas (opbrengst eetdag).
In de derde graad is de betaling van de schoolbijdrage een voorwaarde om deel te kunnen nemen
aan de meerdaagse (meestal internationale) reizen.
Pagina
34
Deel 4
Nuttige informatie
Pagina
35
1 Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal
De school of een televisieploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens
verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite
en we illustreren er onze publicaties mee. De school heeft daarvoor jouw individuele toestemming
nodig. Je krijgt daarvoor van ons een formulier. Je kunt je altijd verzetten tegen het gebruik van
beeldmateriaal en een gegeven toestemming kun je altijd herroepen.
Het modelformulier vindt u ook terug op de website van de scholengroep: Privacywetgeving en
gebruik beeldmateriaal.
2 Ziekte, ongeval en medicatie
Op onze school wordt geen medicatie toegediend aan de leerlingen. De school of de leerkracht kan
niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. Wanneer een leerling medicatie moet nemen tijdens
de schooluren, kan dit enkel op doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de
leerling.
De school beschikt over een speciaal formulier dan kan opgevraagd worden op het
leerlingensecretariaat. Het modelformulier vindt u ook terug op de website van de scholengroep:
Ziekte, ongeval en medicatie.
Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na
het correct nemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt .
Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders conform de
procedure. Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd.
Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur, dit geldt
voor volgende infecties:
- Bof (dikoor)
- Buikgriep/voedselinfecties, vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep)
- Buiktyfus
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Hersenvliesontsteking (meningitis)
- Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm
van buikgriep)
- Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
- Kinderverlamming (polio)
- Kinkhoest (pertussis)
- Krentenbaard (impetigo)
- Kroep (difterie)
- Mazelen
- Roodvonk (scarlatina)
- Schimmelinfecties
- Schurft (scabiës)
- Tuberculose
- Windpokken (varicella, waterpokken)
Pagina
36
3 Gebruik van technologische apparatuur
In de klas en op het schooldomein mogen de leerlingen geen foto’s maken en niet filmen tenzij de
betrokken personen (bv. de leerkracht, de medeleerling …) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor
hebben gegeven. Is er geen toestemming gevraagd, dan moet de betrokken persoon gebruik maken
van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van gegevens waarvoor er aangifte moet worden
gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Weigert de leerling de beelden te verwijderen, dan kan de betrokken persoon een gerechtelijke
procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
4 Oudercontacten
Indien ouders de klassenleraar, een vakleerkracht, een klascoach of directie willen spreken, dan kan
dit na telefonische afspraak.
Er zijn ook 4 oudercontacten gepland op volgende data, telkens van 17.30 tot 19.30 u:




donderdag 23 oktober 2014
vrijdag 19 december 2014
donderdag 19 maart 2015
dinsdag 30 juni 2015
Voor de data op campus Pitzemburg (1ste graad Business & economics) verwijzen we naar het
schoolreglement van KA Pitzemburg: www.pitzemburg.be.
In het belang van de leerling engageren de ouders zich er toe om aanwezig te zijn op het
oudercontact.
5 Begeleiding
5.1
Cel leerlingenbegeleiding
Onze school hecht veel belang aan zorg en een goede leerlingenbegeleiding. Bij de inschrijving vindt
er dan ook een grondig intakegesprek plaats en kunnen zowel leerlingen als ouders hun zorgvraag
omschrijven. Dit is belangrijk om de leerling optimaal te kunnen begeleiden. Daarom ook heeft onze
school een goede overlegcultuur. Er wordt wekelijks overlegd tussen klascoaches, coördinatoren
OKAN en CLB in de cel leerlingenbegeleiding en ook tussen klascoaches/coördinatoren OKAN en
leerkrachten.
5.2 De klascoaches en OKAN-coördinatoren zijn er voor leerlingen en
ouders
De klascoach-coördinator is mevrouw S. Gilis.
Je kan haar rechtstreeks bereiken op het nummer 015 28 62 64.
De andere klascoaches zijn mevrouw V. Hofmans, mevrouw S. Schoenmaekers, mevrouw S.
Keldermans en mevrouw F. Wybouw. Zij zijn rechtstreeks te bereiken op het nummer 015 28 62 66.
De klascoach en coördinator van 1A en 2A Business & Economics is mevrouw K. De Winné (campus
Pitzemburg).
Pagina
37
De heer K. Van Genechten en mevrouw E. Bormans coördineren de anderstalige nieuwkomers
(OKAN). Zij staan samen in voor de studiekeuze van de leerlingen, de organisatie van de
‘snuffelstages’ en de opvolging van de leerlingen in het volgende schooljaar. Zij zijn rechtstreeks te
bereiken op het nummer 015 28 62 70.
We werken ook nauw samen met het CLB. Meer informatie over het CLB vindt u elders in dit
schoolreglement.
Zowel leerlingen als ouders kunnen bij de klascoach of coördinator terecht met vragen van sociale of
psychologische aard en met studievragen.
Leerlingen worden soms geconfronteerd met:
-
het even niet meer zien zitten;
vrienden of klasgenoten die hen negeren;
pestgedrag;
aanpassingsmoeilijkheden;
het botert niet zo met bepaalde leerkrachten;
problemen thuis;
maar ook met vragen i.v.m. studies:
-
foutieve of te zware studierichting;
geen idee hoe de leerstof aangepakt moet worden;
faalangstige leerhouding;
er is hulp nodig bij het plannen van de studies.
5.3
Leerstoornissen en handelingsplannen
Sommige leerlingen reageren anders op hun omgeving en gaan anders met leren om. Zij hebben
andere behoeften om hun slaagkansen optimaal te kunnen garanderen. Van leerlingen met
leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, NLD, autismespectrumstoornis, ADHD) wordt
verwacht dat ze bij de intake een attest kunnen voorleggen dat goedgekeurd wordt door het CLB.
Nadien wordt een handelingsplan opgesteld. Dit kan ook in de loop van het schooljaar gebeuren
indien later een leerstoornis wordt vastgesteld. Samen met de leerling/ouders verkennen het CLB en
de klascoach de problematiek en bepalen ze de inhoud van het handelingsplan. Dit wordt voorgelegd
aan de klassenraad. Tijdens het schooljaar plant de CLB-medewerker op vraag van de leerling of de
ouders een evaluatiemoment en stuurt bij waar nodig.
5.4
Leerlingensecretariaat
Je zal voor heel wat zaken in contact komen met het leerlingensecretariaat, o.a. wettiging van
afwezigheden, schoolattesten, aangifte van een schoolongeval, studieregeling,...
De taken van het leerlingensecretariaat worden waargenomen door mevrouw T. Bontens, mevrouw
S. El Khanf, mevrouw N. Taiebi, mevrouw S. Weckhuysen en mevrouw S. Druyts. Er zijn ook 2 Jojo
medewerkers.
Pagina
38
6 Praktische info
6.1
Soep / yoghurt / drankautomaten
In de refter wordt vanaf 29 september 2014 tot 20 maart 2015 verse soep verkocht aan € 0,60.
Yoghurt: tussen € 0,60 en € 1,50
Drankautomaten: water, frisdrank, fruitsap aan € 0,70, € 0,90 en € 1,20
6.2
Huur lockers
De leerlingen van de 3de graad kunnen een locker huren in de fietsenberging. Indien er nog lockers
vrij zijn, komen ook de leerlingen van respectievelijk de 4de en de 3de leerjaren in aanmerking. Dit
wordt begin september geregeld door de heer R. Van Horenbeeck, TAC in samenwerking met het
directiesecretariaat.
De totale prijs bedraagt € 20,00 per schooljaar (€ 15,00 voor de huur en € 5,00 voor de waarborg van
de sleutel). Je betaalt dit contant. Na het ondertekenen van het reglement ontvang je de sleutel. Op
het einde van het schooljaar krijg je je waarborg terug in ruil voor de sleutel. Voor het bijmaken van
een sleutel wordt € 15,00 aangerekend.
Leerlingen van de afdelingen Haarzorg en Restaurant en keuken zijn verplicht een locker te huren. Zij
betalen uitsluitend de waarborg van de sleutel. Het huurgeld van de locker wordt verrekend via de
schoolrekening. Sleutels voor de de afdeling Haarzorg zijn te verkrijgen bij mevrouw M. Jacobs,
technisch adviseur. Voor de afdeling Restaurant en keuken is dat bij de heer S. De Feyter,
coördinator.
De locker wordt persoonlijk gebruikt. Bij dubbel gebruik of bij het uitlenen van de sleutel aan
anderen, wordt de overeenkomst door de school verbroken en vervalt de waarborgsom. Voor de
lockers in de fietsenberging wordt er geen reservesleutel uitgeleend bij het vergeten van de sleutel.
Stipt om 8.30 u, 10.20 u, 13.00 u, 14.50 u wordt de toegang tot de lockers afgesloten.
6.3
Brandalarm
Bij het begin van het schooljaar wordt het alarm getest. Tijdens de maand september krijgen nieuwe
leerlingen informatie over de evacuatieprocedure. Tijdens het schooljaar volgen er 1 of 2
evacuatieoefeningen.
Bij brandalarm (sirene) moet de school ontruimd worden. Blijf kalm, laat alles liggen en volg
nauwgezet de richtlijnen van je leerkracht.
Om brand- of rookverspreiding te voorkomen, moeten de groene deuren (klaslokalen), de blauwe
deuren (gangen), evenals alle buitendeuren steeds gesloten blijven.
Respecteer eveneens de brandbeveiliging binnen de school. Dit kan van levensbelang zijn.
Vandalisme kan de veiligheid in gedrang brengen en wordt zwaar bestraft.
6.4
Schoolongevallen
De leerlingen zijn bij Ethias (Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt) verzekerd tegen lichamelijke
ongevallen op school. Ook voor ongevallen op weg van school naar huis en omgekeerd, geldt deze
verzekering. De leerlingen moeten dan wel de gebruikelijke en veiligste weg nemen. Wie zonder
toelating de school verlaat, is niet verzekerd. In geval van ongeval moet dit de 1ste lesdag gemeld
worden aan het leerlingensecretariaat. Daar zal een speciaal formulier meegegeven worden dat door
de behandelende arts moet ingevuld worden. Dit formulier moet binnen de 5 dagen teruggebracht
Pagina
39
worden. Onkosten voor de arts en de apotheker moeten eerst bij het ziekenfonds binnengebracht
worden. Daar krijg je een bewijs van het remgeld (dit zijn de kosten die niet door het ziekenfonds
worden terugbetaald). Dit bewijs moet binnengebracht worden op het leerlingensecretariaat. Ethias
zal dit bedrag terugbetalen door storting op uw bankrekening.
Mocht een ziekenhuisopname nodig zijn, dan worden je ouders onmiddellijk gewaarschuwd. Het is
wenselijk dat de ouders hun kind dan naar het ziekenhuis begeleiden. Zorg ervoor dat het
secretariaat over een nummer beschikt waarop een ouder of andere verantwoordelijke steeds kan
bereikt worden.
Stoffelijke schade is niet verzekerd. Je doet hiervoor een beroep op je eigen familiale verzekering. Bij
ongevallen op de stageplaats moet het document ‘aangifte van een arbeidsongeval’ ingevuld
worden. Elke stagiair moet dit document bijhebben op de stageplaats.
6.5
Schooltoelage
Je aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2015 aan het Provinciebestuur van Antwerpen verstuurd
worden. Aanvragen die later toekomen worden niet meer behandeld! Je krijgt dit formulier thuis
gestuurd. Heb je er geen ontvangen, dan kan je er één vragen op het leerlingensecretariaat.
Problematische afwezigheden kunnen leiden tot de intrekking van de schooltoelage.
6.6
Keuze godsdienst / zedenleer
Bij de inschrijving maak je een keuze tussen de cursus in de Godsdienst of in de Niet-confessionele
zedenleer. Indien je bij aanvang schooljaar je keuze wil wijzigen, kan dit door een nieuw
keuzeformulier te vragen op het leerlingensecretariaat. Ten laatste op 8 september 2014 dient het
nieuwe keuzeformulier in ons bezit te zijn.
6.7
Internationale projecten
Concrete informatie over de internationale projecten (3de graad) wordt in het begin van het
schooljaar per brief meegedeeld en vind je ook op de website van de school.
6.8
Sportdag
Ieder jaar wordt er voor alle leerlingen minstens één sportdag georganiseerd. Je aanwezigheid is
vereist! Enkel voorlegging van een doktersattest kan je afwezigheid wettigen. Mag je ingevolge
bepaalde kwetsuren niet deelnemen aan de sportdag, dan word je wel verwacht op de school.
6.9
Schoolkrant
Onze school heeft een digitale schoolkrant met de naam ‘Cursor’. Artikels of verhalen, moppen of
leuke ideetjes zijn altijd welkom!
6.10 Smartschool
Smartschool is een virtuele leeromgeving, specifiek ontwikkeld voor het secundair onderwijs. Het is
een volledig taalonafhankelijk communicatieplatform dat meer biedt dan een klassieke
leeromgeving. Leerlingen zijn in staat om via Smartschool te communiceren met elkaar en met hun
leerkrachten, informatie op te zoeken die de leerkracht ter beschikking stelt, oefentoetsen te maken,
bestanden door te sturen,… In de 3de graad TSO, BSO Kantoor en 7VB maakt de school via dit
platform tevens gebruik van de elektronische agenda.
Pagina
40
6.11 Studiekeuzebegeleiding / SOHO
Gedurende de voorbije jaren hebben wij in samenwerking met het CLB deelgenomen aan het SOHOproject. Dit letterwoord staat voor ‘Secundair Onderwijs-Hoger Onderwijs’. Het doel van dit project
was de overgang van secundair naar hoger onderwijs vlotter en succesvoller te laten verlopen.
Dit heeft ons ruimte gegeven om leerlingen beter te begeleiden in hun schoolloopbaan.
Een goede studiekeuze maken veronderstelt dat je goed geïnformeerd bent en jezelf ook goed kent.
Dit gaat niet van vandaag op morgen, het is een langzaam groeiproces. Concreet betekent dit dat wij
reeds vanaf het eerste jaar extra aandacht besteden aan het keuzeproces.
D.m.v. aangepaste lessen en andere activiteiten krijg je meer zicht op je mogelijkheden en interesses
en krijg je informatie over studierichtingen die het best bij je passen.
Ook als je kiest voor een beroepsopleiding in het secundair onderwijs, wordt de kans geboden om te
ontdekken of je inderdaad affiniteit hebt voor het uitoefenen van een bepaalde job.
Uiteraard gaat het hier om begeleiding. Dat betekent dat je uiteindelijk nog altijd zelf kan en moet
beslissen welke richting je wil uitgaan. Het gaat tenslotte om jouw toekomst!
Sinds het schooljaar 2013-2014 neemt onze school deel aan het LISO-project. Meer informatie over
het LISO-project vindt u op de site van onze scholengroep: LiSO-project.
6.12 Eetdag en gastronomische eetavonden
Om de extra-muros- en culturele activiteiten te ondersteunen, organiseert de school een eetdag op
zaterdag 31 januari 2015.
De leerlingen van 5 Restaurant en keuken en Verzorging helpen in de zaal. Hierbij doen wij nu reeds
een oproep aan alle ouders om van deze dag een kookvrije dag te maken en met het hele gezin op de
school te komen eten.
Op vrijdagavond 21 november 2014, 13 maart 2015 en 29 mei 2015 worden er gastronomische
eetavonden ingericht door de afdeling Restaurant en keuken (prijs: € 60,00 per persoon).
6.13 Oefenrestaurant en oefenkapsalon
6.13.1 Oefenrestaurant
De afdeling Restaurant en keuken beschikt over een oefenrestaurant dat wordt opengesteld voor
derden. De menu’s zijn verkrijgbaar vanaf september. Ze kunnen geraadpleegd worden op de
website www.hetgroenwaterke.com.
Reserveren is noodzakelijk – graag een week op voorhand - en kan via het nummer 015 28 62 60 of
via [email protected]
Betalen kan cash of via bancontact.
maandag en dinsdag
donderdag en vrijdag
Menu
All – in (met aperitief, wijnen,
water en kofie – geen sterke
drank)
€ 26,00
€ 38,00
Pagina
41
Bistro (soep en
hoofdschotel – voor
leerlingen en leerkrachten)
€ 10,00 (€ 8,00 met lerarenkaart)
€ 12,00 (€ 10,00 met lerarenkaart)
6.13.2 Oefenkapsalon
De afdeling Haarzorg verwelkomt klanten die model willen zijn voor onze leerlingen. De
openingsuren van het kapsalon zijn vanaf september beschikbaar. We zoeken zowel heren- als
damesmodellen.
Bij bijzondere gelegenheden worden klanten in de watten gelegd met een extra nagelverzorging en
dit op 4 en 5 december tijdens het Feestkapsalon en op 12 en 13 februari tijdens het
Valentijnskapsalon.
Prijzen
Brushing of watergolf
Snit zonder afwerking
Snit + brushing/watergolf
Permanent (all–in)
Deelpermanent (all–in)
Ontkrullen (per dosis)
Verzorgende shampoo
Haarmasker
Stijlen met steampod
Opfrissing kleur
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 26,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 10,00
Haarkleuren (snit gratis)
Haarkleuren extra dosis
Blonde/gekleurde lokken (snit gratis)
Keratinebehandeling
High lights (enkele lokken)
Ampul tegen haaruitval
Opsteekkapsel (all-in, behalve snit)
Intensieve verzorging haren
Decaperen
Herensnit
Eigen producten zijn niet toegelaten.
Pagina
42
€ 26,00
€ 10,00
€ 26,00
€ 60,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 15,00
€ 4,00
€ 10,00
€ 6,50
Deel 5 Bijlagen
Pagina
43
Bijlage 1: Stagereglement
Art.1 Tenzij anders vermeld, is dit reglement van toepassing:




op alle leerlingen van het voltijds secundair onderwijs, met inbegrip van de leerlingen van het
Se-n-Se en op alle cursisten van de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs1
die een stageperiode volbrengen in het kader van hun schoolopleiding;
op alle leerlingen van het Se-n-Se, en op alle cursisten van de opleiding verpleegkunde van het
hoger beroepsonderwijs die, al dan niet volledig tijdens de bezoldigde arbeidstijd, een
stageperiode volbrengen in het kader van hun schoolopleiding;
op de directeurs van deze onderwijsinstellingen;
op de stagegevers.
Art.2 De leerling-stagiair blijft onderworpen aan het gezag van de directeur van de
onderwijsinstelling en zijn afgevaardigde.
Art.3 De leerling-stagiair voert stipt doch enkel de in de stageactiviteitenlijst voorgeschreven
opdrachten uit onder leiding van de stagementor of de stagebegeleider.
Hij heeft het recht de uitvoering te weigeren van taken die niet in de stageactiviteitenlijst voorzien
zijn of die zijn fysische of psychische mogelijkheden te boven gaan of die strijdig zijn met onderhavig
reglement. Hij maakt hiervan omstandig melding in zijn stageschrift. Bij betwistingen terzake is het
oordeel van de stagebegeleider doorslaggevend. De leerling-stagiair mag steeds contact opnemen
met de stagebegeleider.
Art.4 De stageprestaties van de leerling-stagiair worden niet bezoldigd. Eventueel mogen de aan de
leerlingenstage verbonden kosten terugbetaald worden.
Art.5§1 De leerling-stagiair volgt de werktijden van de stageverlenende organisatie.
Art.5§2 Hij begeeft zich naar de stageplaats op de gestelde dagen en binnen de gestelde uren,
overeenkomstig de leerlingenstageovereenkomst.
Art.5§3 Hij verwittigt de directeur van de onderwijsinstelling onmiddellijk van de feiten die de
afwezigheid op de stageplaats kunnen rechtvaardigen. De directeur van de onderwijsinstelling brengt
de stagegever hiervan onmiddellijk op de hoogte. Andere dan de door de directeur gemelde
afwezigheden worden zo vlug mogelijk door de stagegever aan de directeur van de
onderwijsinstelling meegedeeld.
Art.6 De leerling-stagiair dient zich welvoeglijk en voorkomend te gedragen tegenover de stagegever
en zijn werknemers.
Art.7§1 De stagegever zal de leerling-stagiair het nodige materiaal en materieel ter beschikking
stellen en laten gebruiken overeenkomstig de modaliteiten van onderhavig reglement.
Art.7§2 Indien het gebruik van bepaalde agentia of uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of
handelingen op bepaalde plaatsen niet kan worden toegelaten, zal dit blijken uit de risicoanalyse. De
stageactiviteitenlijst moet derhalve opgesteld worden aan de hand van de inhoud van de
risicoanalyse.
Art.7§3 De leerling-stagiair is verplicht het hem overeenkomstig dit artikel toevertrouwde materiaal
en ongebruikte materiaal in goede staat terug te geven. Hij is niet verantwoordelijk voor de
beschadigingen of de sleet toe te schrijven aan het regelmatig gebruik van het materieel. Hij is
1
Voor het vervolg van het stagereglement worden deze cursisten gevat door het begrip ‘leerling-stagiair’.
Pagina
44
evenmin verantwoordelijk voor het gebrekkig werk te wijten aan zijn onhandigheid of
onervarenheid. De in deze paragraaf bedoelde schadegevallen zijn ten laste van de stagegever.
Art.7§4 De wettige vertegenwoordigers van de minderjarige leerling-stagiair of de meerderjarige
leerling-stagiair zelf, zijn aansprakelijk voor de schade ontstaan uit zijn daartoe opzettelijk gestelde
daden. De overtreding van het stagereglement wordt met opzet gelijkgesteld. De directeur van de
onderwijsinstelling dient onmiddellijk in kennis te worden gesteld van deze schade.
Art. 7§5 Voor andere dan de in de paragrafen 3 en 4 vermelde beschadigingen door toedoen van de
leerling-stagiair veroorzaakt, dient een verzekering gesloten te worden voor de aanvang van de
stageperiode en waarvan de kosten gedragen worden door de onderwijsinstelling. De directeur van
de onderwijsinstelling dient onmiddellijk in kennis te worden gesteld van deze schade.
Art.8 De leerling-stagiair houdt een stageschrift bij dat hij op regelmatige tijdstippen laat viseren
door de stagementor en de stagebegeleider.
Art.9 De leerling-stagiair en de stagebegeleider zijn gehouden het beroepsgeheim eigen aan de
sector waarin de leerlingenstage wordt volbracht, te eerbiedigen en zich te onthouden van enigerlei
handeling die de goede naam of de bedrijvigheid van de stagegever zou kunnen schaden; deze
verplichting duurt voort na de stageperiode.
Art.10§1 De stagegever of de stagementor/stagebegeleider staat in voor het onthaal van de leerlingstagiair op de stageplaats.
Art. 10§2 De leerling-stagiair is verplicht het arbeidsreglement en de voorschriften eigen aan de
onderneming en/of sector na te leven. De stagegever of de stagementor/stagebegeleider ziet hierop
nauwgezet toe.
Art.11§1 De stagegever is aansprakelijk ingevolge overtredingen van zijnentwege van het
stagereglement.
Art.11§2 De stagegever dient de in de sector vigerende bepalingen inzake arbeidsduur te
respecteren in hoofde van de leerling-stagiair.
Art.12 De stagegever dient aan de stagebegeleider vrije toegang te verlenen tot de stageplaats,
teneinde de activiteiten van de leerling-stagiairs te plannen, te organiseren, te begeleiden en te
bespreken. Hij zal de stagebegeleider op de overeengekomen wijze de inlichtingen verstrekken die
noodzakelijk zijn voor de evaluatie van de leerling-stagiairs en de stageorganisatie in het algemeen.
Art.13 De stagegever heeft het recht om:
1) te informeren naar de reden van afwezigheid van een leerling-stagiair op de stageplaats;
2) een stagementor/stagebegeleider naar zijn keuze aan te stellen;
3) de leerlingenstageovereenkomst te verbreken:
 indien de leerling-stagiair opzettelijk zware schade veroorzaakt of herhaald onwettig
afwezig is of zware inbreuken pleegt tegen het stagereglement of wangedrag vertoont;
 bij overmacht;
 bij onvoldoende begeleiding van de school.
Een verbreking is slechts geldig indien zij gemotiveerd en schriftelijk gebeurt.
Art.14 De directeur van de onderwijsinstelling dient één of meer stagebegeleiders aan te duiden,
belast met de grondige voorbereiding van en een adequate begeleiding en toezicht op de
leerlingenstages.
Pagina
45
Art.15 De directeur van de onderwijsinstelling dient onmiddellijk in kennis te worden gesteld van
arbeidsongevallen overkomen aan de leerling-stagiair. Wat de toepassing van de
arbeidsongevallenwet betreft, treedt de inrichtende macht van de onderwijsinstelling immers op als
werkgever, onder meer wat het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering betreft tot dekking
van de risico’s van de leerlingenstages. Wat de toepassing van de wet welzijn op het werk, de Codex
en het ARAB (onder meer het aangeven van ernstige en zeer ernstige arbeidsongevallen) betreft,
treedt daarentegen de stagegever als werkgever op.
Art.16§1 De directeur van de onderwijsinstelling kan, op eigen initiatief of op vraag van de
stagebegeleider, de leerlingenstageovereenkomst opschorten:




bij zware inbreuken van de stagegever tegen het stagereglement;
wanneer de fysische of geestelijke gezondheid van de leerling-stagiair gevaar loopt;
wanneer de leerlingenstage inefficiënt of onnuttig is;
bij onvoldoende begeleiding door de stageverlenende organisatie.
Art.16§2 De directeur van de onderwijsinstelling beslist, na de opschorting, over het al dan niet
verbreken van de leerlingenstageovereenkomst. Een verbreking is slechts geldig indien zij
gemotiveerd en schriftelijk gebeurt.
Art.17 De leerling-stagiair kan de leerlingenstageovereenkomst niet eigenmachtig verbreken.
Art.18 De stagegever mag alle nuttige inlichtingen betreffende de leerling-stagiair inwinnen bij de
stagebegeleider.
Art.19 In geval van staking, technische of economische werkloosheid, of overmacht, dient de
stagegever de leerling-stagiair terug te sturen naar de school. Hij meldt dit onmiddellijk aan de
directeur van de onderwijsinstelling.
Handtekening:
de stagementor
de stagebegeleid(st)er
Pagina
46
de stagiair(e)
Bijlage 2: Data bedrijfsstages
5de jaren
Haarzorg
Restaurant en keuken
Blokstage
6de jaren
Blokstage
7de jaren
Blokstage

24/03/15 tem
28/03/15

21/10/14 tem
25/10/14

31/03/15 tem
04/04/15

09/12/14 tem
13/12/14

16/12/14 tem
20/12/14

09/12/14 tem 13/12/14

10/02/15 tem 14/02/15

24/02/15 tem 28/02/15
Wekelijks 8 u op vrijdag

24/03/15 tem
28/03/15

Periode 1: 19/09/14 tem
30/01/15

31/04/15 tem
04/04/15

Periode 2: 06/02/15 tem
19/06/15
Blokstage
Blokstage
Blokstage
2 weken blokstage
2 weken blokstage
2 weken blokstage

23/03/15 tem
03/04/15

13/10/14 tem
24/10/14
2 weken blokstage

23/03/15 tem
03/04/15

14/10/14 tem 17/10/14

21/10/14 tem 24/10/14
2 weken blokstage

09/12/14 tem 12/12/14

16/12/14 tem 19/12/14
2 weken blokstage
Verzorging
Blokstage
15/09/14 tem
19/09/14

15/09/14 tem
19/09/14

05/01/15 tem
09/01/15

05/01/15 tem
09/01/15

23/03/15 tem
03/04/15

23/03/15 tem
03/04/15
Alternerend: 7,5u/week op
vrijdag gedurende het ganse
schooljaar

31/03/15 tem 03/04/15
Alternerend: 7,5 u/week op
donderdag gedurende het
ganse schooljaar

Kantoor
24/03/15 tem 27/03/15
Blokstage



vanaf 26/09/14
tem 12/06/15
Blokstage
vanaf 25/09/14 tem
11/06/15
Blokstage
Blokstage

12/01/15 tem
16/01/15

20/10/14 tem
24/10/14

30/03/15 tem
03/04/15

23/03/15 tem
03/04/15
wekelijks op di. of woe. VM

5 ka2: vanaf
20/01/15 tem
16/06/15

5 ka1: vanaf
21/01/15 tem
17/06/15
wekelijks 8 u op do.

18/09/14 tem
12/02/15

26/02/15 tem
18/06/15
Pagina
47

20/10/14 tem 24/10/14

23/03/15 tem 03/04/15
wekelijks 8 u op vrij.

19/09/14 tem 13/02/15

27/02/15 tem 19/06/15
Jeugd- en
gehandicaptenzorg
Blokstage
Kennismakingsdagen

03/11/14 tem
07/11/14

05/01/15 tem
09/01/15
Di
18/11/14
Woe 17/12/14
Blokstage

05/01/15 tem
09/01/15

12/01/15 tem
16/01/15

23/02/15 tem
27/02/15
Wekelijks dinsdag

Informaticabeheer
18/11/14 tem
31/03/15
Wekelijks di., woe., do.

2 weken blokstage:

Handel
vanaf 20/01/15 tem
02/04/15
23/03/15 tem
03/04/15
2 weken blokstage:

23/03/15 tem
03/04/15
Veiligheidsberoepen
Werkplekleren/
bedrijfsbezoeken

Wekelijks 4 u
Gemeenschapswacht

5 x 4 u stage
[email protected]

Ca 8 u buiten schooluren
Voetbalsteward

Min. 5 matchen op zaterdag of
zondag tijdens 2de semester
Pagina
48
Bijlage 3: Klascodes betalingen
Klascode
1B
2HZVV
2KVVV
2HZKV
2HOBS
3HA
3STW
3HZ
3RK
3KA
3VV
4HA
4STW
4HZ
4RK
4KA
4VV
5JGZ
5HA
5IF
5HZ
5RK
5KA
5VE
6JGZ
6HA
6IF
6HZ
6RK
6KA
6VE
7KA
7SR
7HS
7VB
OKAN
Omschrijving
1ste leerjaar B
BVL Haarzorg - Verzorging – Voeding
BVL Kantoor en Verkoop - Verzorging – Voeding
BVL Haarzorg – Kantoor en Verkoop
BVL Hotel - Bakkerij – Slagerij
TSO Handel
TSO Sociale en Technische Wetenschappen
BSO Haarzorg
BSO Restaurant en Keuken
BSO Kantoor
BSO Verzorging – Voeding
TSO Handel
TSO Sociale en Technische Wetenschappen
BSO Haarzorg
BSO Restaurant en Keuken
BSO Kantoor
BSO Verzorging – Voeding
TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg
TSO Handel
TSO Informaticabeheer
BSO Haarzorg
BSO Restaurant en Keuken
BSO Kantoor
BSO Verzorging
TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg
TSO Handel
TSO Informaticabeheer
BSO Haarzorg
BSO Restaurant en Keuken
BSO Kantoor
BSO Verzorging
BSO Kantooradministratie en gegevensbeheer
BSO Specialiteitenrestaurant
BSO Haarstilist
BSO Veiligheidsberoepen
Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
Pagina
49
Bijlage 4: Prijzen materiaal/kledij praktijkvakken
Klas
2 HZVV en 2HZKV
- Aan te kopen: schort dames (haarzorg)
- Aan te kopen: schort heren (haarzorg)
3de en 4de jaar Haarzorg
1) HUREN
Basiskoffer praktijkmateriaal: huur + waarborg
Deze basiskoffer wordt gehuurd per schooljaar en blijft in de school. Iedere
leerling is verantwoordelijk voor haar/zijn koffer. Bij beschadiging en verlies
zullen de kosten doorgerekend worden.
2) AANKOPEN
- herenoefenhoofd met baard en snor
- damesoefenhoofd eerste periode 3de jaar
- damesoefenhoofd tweede periode 3de jaar
- damesoefenhoofd eerste periode 4de jaar (voor nieuwe lln.)
- damesoefenhoofd tweede periode 4de jaar
- statief
- schort dames (bio-esthetiek)
- schort heren (bio-esthetiek)
3) Indien je geen koffer wenst, kun je het materiaal aankopen.
Voor een basispakket zonder opbergkoffer betaal je ± € 190,00
4) Aankoop materiaal bio-esthetiek: niet verplicht aan te kopen via de school
Optioneel: penselenset bio-esthetiek
5de en 6de jaar Haarzorg
- aan te kopen basispakket praktijkmateriaal (zonder opbergkoffer)
- damesoefenhoofd 5de en 6de jaar
- herenoefenhoofd met baard en snor (5de en 6de jaar)
- herenoefenhoofd 6de jaar GIP (na januari 2014)
- statief
- schort dames (bio-esthetiek)
- schort heren (bio-esthetiek)
Aankoop materiaal bio-esthetiek: niet verplicht aan te kopen via de school
2HOBS
- aan te kopen: volledige keukenkledij
- aan te kopen: witte koksschoenen
3de en 4de jaar Restaurant en Keuken
AANKOPEN
- volledige keukenkledij (nieuwe leerlingen)
- witte koksschoenen
- restaurantkleding meisjes
- restaurantkleding jongens
- retouches/aanpassingen
5de en 6de jaar Restaurant en Keuken, 7de Specialiteitenrestaurant
AANKOPEN
- volledige keukenkledij (nieuwe leerlingen)
- witte koksschoenen
- restaurantkleding meisjes
- restaurantkleding jongens
- retouches/aanpassingen
Pagina
50
Richtprijs (€)
25,00
25,00
20,00 + 100,00
41,00
29,00
30,00
30,00
30,00
7,00
25,00
25,00
32,00
± 220,00
30,00
41,00
35,00
7,00
25,00
25,00
± 50,00
32,71
± 50,00
32,71
± 65,00
± 65,00
8,50
± 50,00
32,71
±196,00
±196,00
8,00
2HZVV, 2KVVV, 3de en 4de jaar Verzorging – Voeding
- huishoudschort meisjes
- huishoudschort jongens
- haarbeschermingsnet met katoenen klep
- retouches/aanpassingen
5de en 6de jaar Verzorging
- verplegingstuniek
- pantalon
- huishoudschort meisjes + stages thuiszorg
- huishoudschort jongens + stages thuiszorg
- haarbeschermingsnet met katoenen klep
- retouches/aanpassingen
7de jaar Veiligheidsberoepen
- kledij werkplekleren (polo/sweater)
Prijzen onder voorbehoud van wijziging door leverancier.
Pagina
51
25,00
25,00
3,00
8,00
17,00
17,00
25,00
25,00
3,00
8,00
47,58
Pagina 53