Een Lid voor de Raad van Toezicht

De Stichting Kinderopvang Schoonhoven (KOS) zoekt per direct:
Een Lid voor de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en heeft als kerntaak het integraal toezicht
houden op de kwaliteit van het beleid van de directie in relatie tot de missie, de visie en de
strategie van de organisatie. De RvT fungeert voor de directie verder afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde directiebesluiten, als klankbord,
als werkgever en als maatschappelijk venster.
De zittingsperiode van een lid van de RvT is vier jaar, met een mogelijke herbenoeming van nog
eens vier jaar.
KOS richt zich op dagopvang en naschoolse opvang van kinderen uit Schoonhoven en omgeving.
Naast opvang bieden wij sinds april 2011 ook peuterspeelzaalactiviteiten aan. KOS is een
organisatie die opereert vanuit het maatschappelijk belang en bestaat uit drie stichtingen:
• Stichting Kinderopvang Schoonhoven,
• Stichting Peuterspeelzalen Schoonhoven,
• Stichting Tussenschoolse Opvang Schoonhoven.
Informatie kunt u opvragen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Wencke Boerrigter (06-31946823) of de heer Harbert van der Wildt (06-24652469) of bezoek onze website
http://kinderopvangschoonhoven.nl/organisatie/organisatiestructuur
Uw reactie/sollicitatie kunt u tot uiterlijk 22 november 2014 sturen naar [email protected]
voorzien van motivatie en CV