25 maart

Raadspagina
Uitgave van de Gemeenteraad Heerhugowaard - Redactie: griffie + gemeenteraad
25 maart 2014
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Nieuwkomers doen het
goed in Heerhugowaard
Drie nieuwe partijen en alle drie in de
raad. De nieuwkomers hebben het
goed gedaan op 19 maart. De SP en
Senioren Heerhugowaard haalden
drie zetels, Nederland Duurzaam
één. GroenLinks en Burgerbelang
scoorden het slechtst: beide partijen
verloren twee zetels. Burgerbelang
heeft er nu drie, GroenLinks één. De
H.O.P is de grootste partij geworden
met vijf zetels en neemt het voortouw bij de vorming van een nieuw
college. Die onderhandelingen zijn
inmiddels begonnen. Lijsttrekker en
fractievoorzitter Carola van ’t Schip
verwacht dat een nieuw college er
over een maand kan zijn. Als dat zo
is kunnen in de raadsvergadering
van 22 april de nieuwe wethouders
worden benoemd.
In Heerhugowaard waren er verder
geen ‘aardverschuivingen’ zoals in
sommige andere steden. Tegen de
algemene trend in won het CDA één
zetel. De VVD kon het verlies beperken tot één zetel, evenals de PvdA.
D66 won een zetel. De ChristenUnie
behield haar ene zetel. TROTS
verloor zijn ene zetel en keert dus
niet terug.
De nieuwe raad (31 zetels) bestaat
nu uit elf partijen.
Agenda raadscommissies
n De band Gentlemen of Soul
n Pers praat met CDA
Commissie Stadsontwikkeling (SO) op 1 april 2014
Deze commissievergadering gaat niet door.
- Commissie Middelen / Stadsbeheer (MISB) op 31 maart 2014
Raadsvoorstel vaststellen Regiobeeld 2025
De gezamenlijke ambitie en uitvoering van de strategische regionale
samenwerking van de acht gemeenten in de regio Alkmaar zijn beschreven
in het Regiobeeld 2025.
- Raadsvoorstel vaststellen Marktverordening 2014
Om de marktkooplieden meer vrijheid te geven in hun bedrijfsvoering moet
de bestaande marktverordening gewijzigd worden.
- Raadsvoorstel aanschaf containers gemeentewerf
Op het gemeentelijk afvalbrengdepot zijn diverse containers in gebruik
voor de afvalinzameling en verwerking. Deze containers worden gehuurd.
Een jaarlijks voordeel is te behalen als de gemeente zelf containers koopt.
- Raadsvoorstel begroting Vuilverbrandings Installatie 2014 (VVI te
Alkmaar)
Vanwege hogere kosten voor het verwerken van afval is het nodig om de
vastgestelde begroting voor 2014 te wijzigen.
- Groot onderhoud Molenwijk / aanleg speelterreintje
De fractie Senioren Heerhugowaard vraagt hoe het college heeft gereageerd op de ingediende bezwaren en wat de stand van zaken nu is.
Commissie Maatschappelijke ontwikkeling (MO) op 7 april 2014
n Onderonsje SP
n H.O.P. weet nog niet dat ze de verkiezingen hebben gewonnen
Uitslag (tussen haakjes de uitslag van 2010)
Partij
Zetels
%stemmen
H.O.P. 5 (5)
15.0
CDA
3 (4)
12.6
VVD
3 (4)
12.4
SP
3 (-) 11.0
D66
3 (2)
9.9
Senioren HHW
3 (-)
9.7
Burgerbelang
3 (5)
9.7
PvdA
3 (4) 8.2
ChristenUnie
1 (-)
3.7
Nederland Duurzaam
1 (-)
3.4
GroenLinks
1 (3)
3.2
TROTS
- (1)
1.2
n De tafel van Duurzaam NL
Stemmen
Stemmen voor een nieuwe gemeenteraad in Heerhugowaard kon op
25 stembureaus. Nieuw waren
de stembureaus op het station
(foto) en in Middenwaard. Op het
station kwamen ruim 300 mensen
stemmen, in Middenwaard 155. Het
stembureau in het gemeentehuis
(foto) is vanouds her het drukst:
daar kwamen ruim 1200 mensen
stemmen. Het opkomstpercentage
in heel Heerhugowaard was 49
procent. Hoger dan in 2010 (46.9%),
maar lager dan het landelijk gemid-
delde van 53 procent.
- Raadsvoorstel Vaststellen van de aanvulling op de
Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Esdégé
Reigersdaal uit 2009
Sinds het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst in 2009 is er veel
veranderd in de gebiedsontwikkeling en de zorg. De gemeenteraad wordt
voorgesteld wordt deze aanpassingen vast te leggen.
- Raadsvoorstel krediet t.b.v. aanbouw Waardergolf
met therapiebad, fysiotherapieruimte en dagbesteding
Het aanbouwen aan de Waardergolf van een therapiebad voor de cliënten
van Reigersdaal heeft ook meerwaarde voor andere inwonersgroepen. De
gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de aanbouwplannen en
daarvoor een krediet beschikbaar te stellen.
- Raadsvoorstel aanvulling school en sporthal in De Draai
In De Draai wordt een school en buurtcentrum met een sporthal gerealiseerd. In afwijking van de eerdere planning moet de school in de
toekomst onderdak kunnen bieden aan meer groepen. De sporthal zal nu
ook gebruikt worden door Reigersdaal Dit vraagt om aanpassing van de
plannen.
- Raadsvoorstel Vaststelling 5e herziening grondexploitatie De Draai
(april 2014)
De economische recessie en de ontwikkelingen in de woningmarkt noodzaken tot het bijstellen van onder meer het woningbouwprogramma en de
grondprijs. De financiële onderbouwing voor het te ontwikkelen gebied De
Draai moet daarom herzien worden.
- Raadsvoorstel Vaststelling 4e herziening grondexploitatie De Vaandel
(februari 2014)
Het economische klimaat vraagt om herziening van de uitgangspunten en
financiële opzet van het te ontwikkelen bedrijventerrein De Vaandel.
- Raadsvoorstel Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 /
hoofdinfrastructuur inclusief verloop reserve NBK1
De herziening van enkele grondexploitaties en de bijstelling van de kostenverwachting van diverse infrastructurele projecten (o.a. aanleg tunnels,
ongelijkvloerse kruisingen, reconstructie van wegen) zijn verwerkt in één
financiëel stuk, de Nota Bovenwijkse Kosten.
- Raadsvoorstel Afsluiten krediet voor realisatie uitvaartfaciliteit aan de
Krusemanlaan
Voor de realisering van het crematorium aan de Krusemanlaan heeft de
gemeente geld geïnvesteerd in onder meer de verplaatsing van de volkstuinen. Met de opbrengs van de grondverkoop heeft dit geleid tot een
opbrengst.
- Raadsvoorstel Reservelocatie Trinitas College
Het Trinitas College wil de grond naast haar gebouw gebruiken om tijdelijk
extra lesruimten te plaatsen. De gemeenteraad wordt gevraagd toestemming te geven.
Alle raadscommissies beginnen om 20.00 uur in de raadzaal.
De volledige agenda’s met inhoudelijke stukken zijn terug te vinden op
raad.heerhugowaard.nl