Informatiegids voor studenten van Summa Laboratorium Schooljaar

Informatiegids voor studenten van
Summa Laboratorium
Schooljaar 2014 - 2015
Deze gids is een aanvulling op de algmene informatiegids van Summa College, deze
staat op
http://www.summacollege.nl/studeren/voor-studenten/informatiegidsen.html
Pagina:
1 van 1
Inhoudsopgave
2.3 Specifieke informatie van Summa Laboratorium ................................................... 1
2.3.1 Even voorstellen: Summa Laboratorium .................................................... 3
2.3.2 De directie van Summa Laboratorium ....................................................... 3
2.3.3 Gegevens over de locatie: ....................................................................... 3
2.3.4 Bereikbaarheid: ...................................................................................... 3
2.3.5 Aanvullende huisregels: .......................................................................... 3
2.3.5.1 Cameratoezicht door Fontys Hogescholen/ SUMMA Eindhoven ................ 3
2.3.5.2 Alcohol en drugs............................................................................... 3
2.3.5.3 Gevonden en verloren voorwerpen ..................................................... 4
2.3.6 Jaarrooster / vakantierooster 2014 – 2015: ............................................... 4
2.3.7 Lesdagen- en tijden, melden van ziekte en aanvragen van verlof.................. 4
2.3.8 Ouderavonden, contacten met de schoolleiding, loopbaanbegeleider en
studentenbegeleiders ...................................................................................... 5
2.3.9 Voorzieningen: ....................................................................................... 5
2.3.9.1 Administratie ................................................................................... 5
2.3.9.2 Balie ............................................................................................... 5
2.3.9.3 Infobord .......................................................................................... 5
2.3.9.4 BPV-bureau: .................................................................................... 5
2.3.9.5 Examenbureau: ................................................................................ 5
2.3.9.6 Bureau internationalisering: ............................................................... 5
2.3.9.7 Vertrouwenspersoon: ........................................................................ 5
2.3.9.8 Zorg coördinatoren: .......................................................................... 6
2.3.9.9 Loopbaanbegeleiding en werkgroepbegeleiding: ................................... 6
2.3.9.10 Telefoons ....................................................................................... 6
2.3.9.11 Locker ........................................................................................... 6
2.3.9.12 Postvakken .................................................................................... 6
2.3.9.13 Studieplein / Openleercentrum(OLC) ................................................. 6
2.3.9.14 SUMMA Studentenpas en Fontyskopieerpas........................................ 6
2.3.9.15 Studentenpas verloren en nieuwe studentenpas aanvragen .................. 7
2.3.9.16 Inloggen op het netwerk .................................................................. 7
2.3.9.17 Internet ......................................................................................... 7
2.3.9.18 Fronter .......................................................................................... 7
2.3.9.19 Printen en kopiëren ......................................................................... 7
2.3.9.20 Copyshop / kopiëren ....................................................................... 7
2.3.9.21 S.E.S.computers ............................................................................. 7
2.3.9.22 s.v. Planck ..................................................................................... 7
2.3.10 Start van het onderwijs ......................................................................... 8
2.3.10.1 Aanschaf boeken, labjas, veiligheidsbril, labset; overige bijdragen ........ 8
2.3.10.2 Laptop zeer wenselijk ...................................................................... 8
2.3.10.3 Hepatitis B Vaccinatie ...................................................................... 9
2.3.11 Namen en functies van medewerkers .....................................................10
Bijlage 1a: Eerste schoolweek 1e leerjaar ............................................................... 12
Bijlage 1b: Eerste schoolweek 2e leerjaar ............................................................... 15
Bijlage 1c: Eerste schoolweek 3e en 4e leerjaar ........................................................ 16
Draaiboek Buitenschoolse Introductie Summa Laboratorium, 1e leerjaar ...................... 17
Draaiboek Buitenschoolse Introductie Summa Laboratorium, 2e leerjaar ...................... 18
Praktische informatie Buitenschoolse Introductie ...................................................... 19
Huisregels Outdoor Laarbeek 2014
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 2
20
2.3.1 Even voorstellen: Summa Laboratorium
Summa Laboratorium verzorgt in het MBO-domein Ambacht, laboratorium en
gezondheidstechniek de opleidingen Analist en Allround laborant op locatie Rachelsmolen
1 te Eindhoven.
In dit gebouw van Fontys Hogescholen beschikt de school over eigen lokalen en
voorzieningen en lokalen die samen met opleidingen van Fontys Toegepaste
Natuurwetenschappen (TNW) worden gebruikt.
Summa Laboratorium werkt samen met Fontys TNW. Directeur van beide scholen is
mevrouw Jacqueline van Erp.
2.3.2 De directie van Summa Laboratorium
Directeur:
Manager Onderwijs:
Jacqueline van Erp
Helga Atteveld
2.3.3 Gegevens over de locatie:
Summa Laboratorium is gevestigd op:
Rachelsmolen 1, gebouw R1 (Fontys)
Tel.
08850 – 71800
Fax. 08850 – 71744
2.3.4 Bereikbaarheid:
Gebouw R1 is gemakkelijk lopend te bereiken in ongeveer 10 minuten vanaf station
Eindhoven Centraal. De school ligt aan de noordzijde van het station, dus niet aan de
centrumzijde. Met de stadsbus is de Rachelsmolen te bereiken met diverse buslijnen, o.a.
 buslijn 103
 buslijn 157
 stadsbus 4
 stadsbus 3
Voor een routebeschrijving per auto naar het gebouw R1, Rachelsmolen 1 kun je de
volgende link gebruiken: http://fontys.nl/Over-Fontys/Contact-enlocaties/Fontyslocaties/Eindhoven-Rachelsmolen-1-gebouw-R1-R34-R5/Kaart-campusRachelsmolen-Eindhoven.htm.
2.3.5 Aanvullende huisregels:
Op de website www.summacollege.nl kun je het algemene deel van de studiegids vinden,
via “informatiegids” in het zoekvenster of via de link:
http://www.summacollege.nl/studeren/voor-studenten/informatiegidsen.html”. Hierin
vind je de huisregels van SUMMA Eindhoven. Fontys hanteert aanvullende huisregels:
2.3.5.1 Cameratoezicht door Fontys Hogescholen/ SUMMA Eindhoven
In het kader van toezicht en beveiliging wordt gebruik gemaakt van camera’s op de
terreinen en binnen de gebouwen van Fontys. Op alle Fontys-locaties met cameratoezicht
zijn borden c.q. stickers voor iedereen ter herkenning duidelijk zichtbaar aangebracht. In
geval van concreet vermoeden van strafbaar of onrechtmatig handelen door studenten
kan Fontys gebruik maken van een verborgen camera. Daarbij dient het cameratoezicht
noodzakelijk te zijn voor het bewijs en zo beperkt mogelijk qua duur en zo gericht
mogelijk te zijn. Het gebruik van een camera als opsporingsmiddel bij studentenfraude
en –diefstal wordt door Fontys onder strikte omstandigheden toegepast.
2.3.5.2 Alcohol en drugs
In de schoolgebouwen en op de terreinen van Fontys is het gebruik van alcohol en drugs
niet toegestaan. Schending van deze regel kan tot gevolg hebben dat je van school wordt
verwijderd.
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 3
2.3.5.3 Gevonden en verloren voorwerpen
Bij de Fontysbalie in de centrale hal van het gebouw of bij de afdelingsbalie naast kamer
1.133 kun je gevonden voorwerpen afgeven en/of informeren naar zoekgeraakte
persoonlijke spullen.
2.3.6 Jaarrooster / vakantierooster 2014 – 2015:
In het algemene deel van de informatiegids vind je het vakantierooster. Het algemene
deel van de informatiegids kun je vinden op www.summacollege.nl via “informatiegids” in
het zoekvenster of via de link: http://www.summacollege.nl/studeren/voorstudenten/informatiegidsen.html.
Naast deze vakantiedagen zijn er lesvrije dagen en dagdelen in verband met studiedagen
van het team. Je kunt dan wel in de school terecht om zelfstandig te studeren of gebruik
te maken van het open leercentrum. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke
student een jaarplanning waarop deze dagen en dagdelen staan vermeld.
2.3.7 Lesdagen- en tijden, melden van ziekte en aanvragen van verlof
Houd er rekening mee dat op alle dagen van de week lessen gepland kunnen worden
tussen 08.45 en 17.45 uur. We hanteren vier onderwijsperiodes per jaar. In elke periode
kun je een nieuw rooster krijgen. Roosters zullen dus regelmatig tijdens het schooljaar
gewijzigd worden.
Alle lessen duren 50 minuten of een veelvoud daarvan:
Les 1
Les 2
Kleine pauze
les 3
Les 4 *
Les 5 *
Les 6 *
Les 7
Kleine pauze
Les 8
Les 9
Les 10
08.45
09.35
10.25
10.45
11.35
12.25
13.15
14.05
14.55
15.15
16.05
16.55
-
09.35
10.25
10.45
11.35
12.25
13.15
14.05
14.55
15.15
16.05
16.55
17.45
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
* Eén van deze uren is je lunchpauze.
Het actief meedoen aan alle geroosterde activiteiten is verplicht. Dokters- en
tandartsbezoek plan je daarom buiten je rooster. Als je ziek bent, kun je dat melden per
email naar [email protected] en na 9.00 uur telefonisch bij de
administratie. Voor studenten jonger dan 18 jaar moet de ziekmelding door
ouder/verzorger worden gedaan. Telefoon 08850-71800. Indien je wegens
familieomstandigheden, rijbewijs behalen of andere gewichtige redenen lessen niet kunt
bijwonen, moet je tijdig verlof aanvragen. Formulieren daarvoor haal je bij de balie op,
vul je in (studenten onder 18 jaar laten deze invullen en ondertekenen door de
ouders/verzorgers) en lever je minimaal 5 schooldagen voor de bedoelde verlofdatum in.
In principe vallen er nooit lessen uit. De les wordt door een andere docent vervangen of
gesurveilleerd. Indien dit niet mogelijk is door onvoorziene omstandigheden, werk je met
taken die je zelfstandig of in kleine groepen uitvoert. Als een docent afwezig is, volg je
de aanwijzingen van de directie of van een andere docent, blijf je in het lokaal of ga je in
het studieplein zelfstandig werken aan de beroepsopdracht.
Als je je niet aan afspraken houdt of je verplichtingen (bijvoorbeeld de les niet voorbereid
of huiswerk niet gemaakt) kun je uit de les verwijderd worden. Na afloop van de les moet
je je melden bij de docent. Hij of zij bepaalt hoe je de gemiste tijd moet inhalen.
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 4
2.3.8 Ouderavonden, contacten met de schoolleiding, loopbaanbegeleider en
zorgcoördinatoren
Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke student een jaarplanning met de
momenten waarop jij en/of je ouders verzorgers informatie kunnen krijgen over de
opleiding en/of jouw prestaties. Om je ouders/verzorgers in de gelegenheid te stellen de
school te bezichtigen en kennis te maken met de loopbaanbegeleider wordt er in het
begin van het eerste leerjaar een informatieavond georganiseerd. Deze is op dinsdag 14
oktober 2014. Na de eerste twee rapporten zijn er voor alle 1e en 2e klassen
ouderavonden. Een week voor de ouderavond krijgen je ouders/verzorgers een brief met
de vraag of zij een gesprek wensen. De ouderavonden zijn gepland op dinsdagavond 9
december 2014 en dinsdagavond 24 maart 2015. Noteer deze alvast in je agenda, want
we verwachten dat jij als student meekomt naar het gesprek.
Specifieke problemen kan de student het beste met de loopbaanbegeleider bespreken.
Voor algemene zaken kun je je wenden tot de teamvoorzitters of de manager onderwijs.
Je loopbaanbegeleider kan de zorg coördinator inschakelen indien dit jouw
schoolloopbaan of begeleiding ten goede komt.
2.3.9 Voorzieningen:
2.3.9.1 Bedrijfsbureau
De medewerkers van het bedrijfsbureau staan vermeld op de medewerkerslijst elders in
deze gids.
Tel. 08850 – 71800.
2.3.9.2 Balie
Voor het invullen van formulieren kun je terecht bij de informatiebalie. Je wordt hier
geholpen door een medewerker van de administratie van SUMMA Eindhoven of van
Fontys Hogescholen. Adreswijzigingen en wijzigingen van telefoonnummers geef je er
ook (zo spoedig mogelijk) door.
Vanaf maandag 25 augustus is de balie elke schooldag geopend van 10.15 tot 14.15 uur.
2.3.9.3 Infobord
Belangrijke informatie wordt opgehangen op het informatiebord naast de balie.
2.3.9.4 BPV-zaken:
BPV-contactpersoon voor Summa Laboratorium: Tanja Kuppen-Vlemmings
Kamer 1.113
Email: [email protected]
Tel:
08850 – 73164
Fax: 08850 – 71744
2.3.9.5 Examenzaken:
Marion Vermeulen
Kamer: meld je bij de balie
Email: [email protected]
Tel:
08850 – 71800
2.3.9.6 Bureau internationalisering:
Rob Theijssen
Kamer: 1.113
Email: [email protected]
Tel: 08850 – 70206 of via 08850 – 71800
2.3.9.7 Vertrouwenspersoon:
Ton van Loon
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 5
Coördinator vertrouwenspersonen Fontys Hogescholen
Gebouw S1, Eindhoven, kamer 2.01
Tel: 08778 - 70718
2.3.9.8 Zorgcoördinatoren:
Willemien Dobbelsteen
Esther Meulendijks
kamer 1.115 tel. 08850 – 73078
kamer 1.115 tel. 08850 – 77626
2.3.9.9 Loopbaanbegeleiding en werkgroepbegeleiding:
Aan het begin van het schooljaar worden de namen van de loopbaanbegeleiders en de
werkgroepbegeleiders bekend gemaakt.
2.3.9.10 Telefoons
In de centrale hal zijn betaaltelefoons aanwezig.
2.3.9.11 Locker
Het is niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen op de praktijkzaal. De school biedt
je daarom de mogelijkheid tot gebruik van een locker. Het gebruik van de locker
geschiedt op eigen risico. Voor schade en vermissing van materialen is de school niet
aansprakelijk. De schoolleiding behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs de
inhoud van de garderobekasten te controleren op aanwezigheid van ongeoorloofde
materialen.
Uitgifte van kluissleutels vindt plaats bij de start van het schooljaar. Je dient bij
ontvangst een formulier te tekenen met een borgverklaring. Bij verlies van je sleutel of
het niet inleveren ervan, wordt het borgbedrag via een machtiging geind.
2.3.9.12 Postvakken
Alle medewerkers van de school hebben een afsluitbaar postvak in de gang tegenover
lokaal 1.131.
2.3.9.13 Studieplein / Openleercentrum(OLC)
Het Studieplein in R1 biedt je de mogelijkheid om zelfstandig te leren. In deze ruimte zijn
aansluitpunten die je kunt gebruiken om je laptop aan te koppelen.
- Het Studieplein is een ruimte alleen bedoeld voor studiedoeleinden. Het is dan ook een
fluisterruimte. Ander overleg dan werk-/studieoverleg mag er niet gevoerd worden.
- Het is niet toegestaan te eten of te drinken op het Studieplein buiten de daarvoor
aangeduide lunchtijd.
- Het is niet toegestaan spelletjes te spelen, films te bekijken of voor anderen hoorbare
muziek te spelen.
Het Studieplein moet je op eigen initiatief bezoeken. Tussenuren zijn hier ideaal voor. Je
kunt ook door een docent naar het studieplein verwezen worden, bijvoorbeeld als je een
specifieke leerachterstand hebt opgelopen.
Om gebruik te kunnen maken van de ICT-diensten van Fontys worden de namen van
SUMMA studenten doorgegeven aan ICT-beheer van Fontys. Fontys hanteert een
gedragscode voor ICT gebruik. Als je van de ICT-voorzieningen misbruik maakt, kan je
toegang voor kortere of langere tijd geblokkeerd worden.
2.3.9.14 SUMMA Studentenpas en Fontys kopieerpas
Omdat je als SUMMA student les hebt in een Fontysgebouw, moet je beschikken over een
Fontys-studentenpas. Informatie over de SUMMA Studentenpas lees je in het algemene
deel van deze studiegids, te vinden op www.summacollege.nl.
Aan het begin van je opleiding ontvang je een Fontys-studentenpas met betaalfunctie.
Via de opwaardeerkastjes kun je vanaf je eigen bankrekening saldo op je kaart zetten.
Met je pas kun je vervolgens kopiëren, aankopen doen in de copyshop en de kantine. De
Fontyspas krijg je in de eerste week van het schooljaar.
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 6
De pas blijft geldig gedurende je hele opleiding.
Je tekent bij ontvangst van de passen de voorwaarden die aan het gebruik van de pas
zijn gesteld.
2.3.9.15 Studentenpas verloren en nieuwe studentenpas aanvragen
Als je je Fontyskopieerpas hebt verloren of als je pas defect is, meld dit dan bij de balie.
Het aanvragen van een nieuwe Fonts kopieerpas en een nieuwe SUMMA Studentenpas
kan bij de balie. De kosten voor een nieuwe Fontyskopieerpas zijn (tarief mei 2014) €
25,-. Dit bedrag kan jaarlijks worden bijgesteld.
2.3.9.16 Inloggen op het netwerk
Bij aanvang van het schooljaar ontvang je een inlogaccount met PCN-code voor het
Fontysnetwerk. Als je inlogt verschijnt een gedragscode. Het is vanzelfsprekend dat je
deze richtlijnen opvolgt. Bij het ontvangen van je code teken je voor het naleven van
deze richtlijnen.
2.3.9.17 Internet
Internet is beschikbaar via het netwerk en kan worden gebruikt voor studiedoeleinden.
Het is niet toegestaan spellen te spelen en niet-studie gerelateerde bestanden te
downloaden.
2.3.9.18 Fronter / mijn summa
Fronter is de elektronische leeromgeving van Summa College. Het is het
communicatieplatform waarmee wij alle informatie met jullie delen en waarop alle
digitale lesmaterialen van Summa Laboratorium beschikbaar zijn. Informatie hierover
ontvang je via je loopbaanbegeleider en de docent informatica.
Op “mijn summa” vind je je lesrooster.
2.3.9.19 Printen en kopiëren
Printen en kopiëren is uitsluitend mogelijk met gebruik van je Fontys-studentpas met
betaalfunctie. Deze kun je opwaarderen bij de opwaardeerpunten van Fontys. De kosten
voor printen vanaf je laptop en voor kopiëren zijn voor je eigen rekening. Printen en
kopiëren kan via de printers op de gangen of op het studieplein.
Als je de opleiding verlaat kun je het resttegoed ( moet tenminste € 2,50 zijn)
terugkrijgen.
Hiervoor moet je een formulier invullen dat je kunt ophalen bij de balie.
2.3.9.20 Copyshop / kopiëren
Voor kantoorartikelen en het maken van kopieën kun je ook terecht bij de copyshop op
de begane grond in R1.
2.3.9.21 S.E.S. computers
In gebouw Sterrenlaan 4 van SUMMA Eindhoven is S.E.S. computers gevestigd. Dit is een
winkel en servicepunt voor alle studenten van SUMMA Eindhoven die daar een laptop
kunnen aanschaffen. Voor meer informatie kijk je op www.sescomputers.nl.
2.3.9.22 s.v. Planck
s.v. Planck is de studievereniging voor de opleidingen van Fontys TNW. s.v. Planck is een
studievereniging en géén studentenvereniging: het belangrijkste verschil is dat s.v.
Planck een vereniging is voor en door TNW-studenten. Deze vereniging komt op de voor
de belangen van de studenten en zorgt van tijd tot tijd voor gezellige en ontspannende
activiteiten. Studenten vanaf 18 jaar van Summa Laboratorium kunnen ook lid worden
van s.v. Planck. Je ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar meer informatie.
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 7
2.3.10 Start van het onderwijs
Op maandag 25 augustus 2014 start het nieuwe schooljaar. Een planning van de eerste
lesweek vind je in bijlage 1 achter in deze studiegids.
We starten het schooljaar met een kennismaking met de school en met geroosterde
lessen. Afspraken en werkwijze worden toegelicht. Er wordt instructie gegeven om
zorgvuldig en veilig te leren werken op het laboratorium. Na verplichte deelname aan
deze instructie ontvang je een certificaat. Je krijgt ook instructie over het inloggen op het
Fontys netwerk en op Fronter. In deze schoolweek vindt ook de introductie plaats. Deze
bestaat uit een dagprogramma op een locatie buiten de schoolcampus. Zie pagina 17 en
verder.
2.3.10.1 Aanschaf boeken, labjas, veiligheidsbril, labset; overige bijdragen
Voor het bestellen van boeken, labset, labjas, veiligheidsbril en overige benodigde
materialen heeft de school een contract met Van Dijk.
Via de website www.vandijk.nl kun je bestelling plaatsen. Je vindt daar ook de instructie
hoe je dit moet doen. Zie ook de folder van Van Dijk bij deze gids.
In de brief bij deze gids of bij je jaarrapport zie je in welke klas je bent geplaatst. Met
Van Dijk hebben we de volgende klasnamen afgesproken:
 Klas LA 1: Laboratoriumopleiding lj. 1
 Klas LA 2: Analist lj. 2 niv. 4 Algemeen
 Klas CB 2: Allround laborant lj. 2 niveau 3
 Klas BM2: Biologisch/Medisch lj. 2*
 Klas CH2: Chemisch/Fysisch lj. 2*
 Klas BL 3: Microbiologisch analist lj. 3
 Klas CH 3: Chemisch/Fysisch analist lj. 3
 Klas KL 3: Analist Klinische Chemie lj. 3
Let op! Bestel op tijd, zodat je bij het begin van het schooljaar beschikt over al je
lesmaterialen! *Materialen voor de tweede helft van leerjaar 2 adviseren we je te
bestellen na je definitieve keuze. (BM2/CH2)
Het gebruik van labjas en bril is verplicht in de praktijklessen. Je kunt deze bij Van Dijk
bestellen, tegelijk met je boeken. Labjassen onder het kopje; laboratoriumjas en de
labset en bril onder het kopje; laboratoriumset. De labjassen zijn verkrijgbaar in
standaard kledingmaten XS t/m XL.
Voor introductie, excursies en evt. licenties wordt een bijdrage gevraagd. Deze wordt via
een factuur per mail in de loop van het schooljaar gefactureerd.
Bedragen voor 2014-2015 zijn:
 Leerjaar 1: introductie en excursies € 40, Leerjaar 2: introductie en excursies € 40,-; jaarlicentie digitale methode
Nederlands € 19,00
 Leerjaar 3, niveau 4: excursie € 20,2.3.10.2 Laptop zeer wenselijk
In het Open Leer Centrum zijn aansluitpunten voor laptops. Om actief mee te kunnen
doen aan ons onderwijs moet je als student van Summa Laboratorium elke schooldag
toegang hebben tot onze elektronische leeromgeving Fronter met je rooster, alle
lesmaterialen, programma’s voor loopbaanbegeleiding, enz. Daarom is het vanaf de
eerste schooldag zeer wenselijk dat je zelf een laptop meebrengt.
Er zijn namelijk geen schoolcomputers beschikbaar.
De schoolleiding beseft dat de eventuele (misschien heb je al een laptop die je mee naar
school kunt brengen) aanschaf van een laptop financiële consequenties met zich
meebrengt. Daarom is door SUMMA Eindhoven goed gekeken naar een mogelijkheid deze
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 8
kostenpost voor jou zo klein mogelijk te houden. De laptop mag een basismodel zijn, met
de volgende minimale specificaties:
 Netwerkverbinding draadloos en met kabel
 Schermgrootte minimaal 15 inch
 Internetbrowser Internet Explorer 7 of hoger
 Officepakket 2007 of 2010 met Word, Excel, Powerpoint
 Virussoftware
 Laptoptas
Als student van SUMMA Eindhoven kun je voor de aanschaf van een laptop terecht bij
SES Computers, gevestigd in de vestiging Sterrenlaan 4 van Summa College of via hun
webwinkel, www.sescomputers.nl. Als je daar je laptop koopt, heb je ook recht op gratis
ondersteuning. Je kunt daar al een ex-lease laptop aanschaffen vanaf € 170,00. Kijk voor
meer informatie op www.sescomputers.nl. Natuurlijk kun je ook elders een laptop kopen.
Je kunt dan voor Officepakketten en andere software als SUMMA-student voordelig
terecht bij www.slim.nl.
2.3.10.3 Hepatitis B Vaccinatie
Als student van Summa Laboratorium kun je in je eerste verblijfsjaar op school GRATIS
deelnemen aan het gesubsidieerde vaccinatieprogramma ter voorkoming van Hepatitis B.
Alleen bij vaccinatie door instellingen waarmee SUMMA Eindhoven een vaccinatiecontract
heeft, is vaccinatie voor de student gratis. Indien de student het ergens anders regelt of
heeft geregeld, ontvangt hij/zij geen vergoeding van kosten.
Studenten die voor het gesubsidieerde vaccinatieprogramma in aanmerking komen,
ontvangen in september informatie van de directie tijdens een informatiebijeenkomst op
school.
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 9
2.3.11 Namen en functies van medewerkers
Directie:
De algehele leiding en verantwoordelijkheid binnen Summa Laboratorium berust bij de
directie.
Directeur:
Mw. J. van Erp
Manager onderwijs:
Mw. H. Atteveld
Teamvoorzitter niveau 3 en onderbouw niveau 4: Jack van Uijtregt
Teamvoorzitter bovenbouw niveau 4: André Lubbers
Administratief personeel
Mw. M. Roefs
Mw. M. Vermeulen
Technisch Onderwijs Assistenten
Mw. Y. Kerckhoffs
Mw. C. Wijnen
N.n.b.
Zorgcoördinatoren
Mw. W. Dobbelsteen
Mw. E. Meulendijks
Vertrouwenspersoon
Dhr. T. van Loon
Examenbureau
Mw. M. Vermeulen
BPV-contactpersoon
Mw. T. Kuppen-Vlemmings
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 10
Onderwijzend personeel
m/v
Naam
Dhr.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Mw
Mw.
M. van Andel
J. Apperloo
R. Beks
J. Boullart
S. Breukelman
D. Coolen-de
Wit
W. Dobbelsteen
Mw.
Mw.
Mw.
Dhr.
Mw
Afkorting
in rooster
ANMA
APJO
BKRO
BOJH
BRSI
Functie
Instructeur/DIO biologie
Docent klinische chemie
Docent Chemie
Docent chemie, wina, informatica
Docent chemie, klinische chemie
CODO
Docent Engels
DOWI
Docent biologie
C. Eggermont
N. Evlek
T. Huijbregts
T. Kleintjes
EGCL
EVNA
HUTS
KLTE
Docent
Docent
Docent
Docent
Dhr.
J. Langerwerf
LAJC
Docent biologie
Dhr.
A. Lubbers
LUAN
Docent chemie
Mw.
E. Meulendijks
MEES
Docent biologie
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
G. Putter
B. Scheepers
B. van Rijen
R. Roymans
PUGE
SCBR
RIBS
RORE
Instructeur chemie
Instructeur Biologie
Docent chemie
Docent biologie
Dhr.
R. Theijssen
THRO
Docent chemie
Dhr.
Dhr.
Mw.
Mw.
G. Thijssen
J. van Uijtregt
M. Veldpape
A. Verhappen
THGI
UYJA
VLME
VEAM
Docent
Docent
Docent
Docent
Mw.
J. ten Wolde
WOJS
Docent chemie
wiskunde
wiskunde en rekenen
biologie
wis- en natuurkunde
biologie
biologie
Nederlands
biologie
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 11
Bijlage 1A: Eerste schoolweek 1e leerjaar
Maandag 25 - 08 – 2014
Start schooljaar voor Docenten.
Geen activiteiten voor studenten.
Dinsdag 26 - 08 – 2014
Eerste schooldag voor studenten. Interne introductie volgens rooster.
09.00 uur:
- Ontvangst in Collegezaal 1.01 door Helga Atteveld en loopbaanbegeleiders.
Bekendmaking groepsindeling.
 Kennismaking loopbaanbegeleider en uitreiking pasjes/sleutels
 Uitleg fronter en veiligheidswebsite
 Informatie over rooster en verdere info van loopbaanbegeleider
Rooster:
Groep A: lokaal 0.140b
Groep B: lokaal 0.141
Groep C: lokaal 0.142
Groep D: lokaal 0.143
Groep E: lokaal 0.144
Groep F: lokaal 0.145
Groep G: lokaal 0.146
Groep H: lokaal 0.147
Groep I: lokaal 0.148
Groep J: lokaal 0.149a
Tabel 1: Rooster eerste jaars 26-08-2014
Tijd
09:35 –
10:25
Groep A/B
Fronter
1.142
Groep C/D
Loopbaanbegeleider
Groep E/F
Loopbaanbegeleider
Groep G/H
Loopbaanbegeleider
Groep I/J
Loopbaan
begeleider
10:25 –
10:45
10:45 –
11:35
Loopbaanbegeleider
Fronter
1.142
Loopbaanbegeleider
Loopbaanbegeleider
Loopbaan
begeleider
11:35 –
12:25
Loopbaanbegeleider
Pauze
Pauze
Fronter
1.142
12:25 –
13:15
Pauze
Loopbaanbegeleider
Fronter
1.142
Pauze
Oriëntatie
Programma
(studieplein)
Pauze
13:15 –
14:05
Oriëntatie
programma
(studieplein)
Oriëntatie
programma
(studieplein)
Oriëntatie
programma
(studieplein)
Oriëntatie
programma
(studieplein)
Korte pauze
Fronter
1.142
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 12
Invulling oriëntatie programma:
 Zoek mbv de plattegronden in het gebouw de volgende lokalen/plaatsen:
 Je kluisje
 0.111 (het microbiologisch laboratorium)
 0.116 (het biologisch/klinisch laboratorium)
 1.117 (chemisch laboratorium)
 1.113 en 1.115 (2 docenten werkkamers)
 De kantine
 Kamer 1.127 (kamer van de directie)
 Het studielandschap
 Postvakjes tegenover lokaal 1.131 (De postvakjes van docenten)
 1.133 (De administratie)
 Stel alle vragen aan de begeleidende docent die in je opkomen, daar zijn we tenslotte
voor.
Woensdag 27 – 08 – 2014
Een veiligheidsprogramma bestaande uit:
1=
Patsboem show (Rob Theijssen) lokaal 0.116
2=
EHBO, BHV en Veiligheidsinstructie (Bart Scheepers) Lokaal 1.03
Als je dit programma met succes heb doorlopen dan ontvang je een veiligheidscertificaat. Dit
certificaat heb je nodig om op de verschillende laboratoria te mogen werken.
Groep
9:30
10:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:30
11:30
12:00
12:00
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:30
14:30
15:00
15:00
15:30
A
1
0.116
2
1.03
B
C
1
0.116
2
1.03
1
0.116
2
1.03
D
1
0.116
2
1.03
E
F
G
1
0.116
2
1.03
1
0.116
H
I
J
1
0.116
2
1.03
2
1.03
1
0.116
2
1.03
1
0.116
Pauze
2
1.03
2
1.03
1
0.116
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 13
Donderdag 28 – 08 – 2014
1e jaars introductieactiviteit buiten school. Programma staat in dit boekje op pagina 17.
Vrijdag 29 - 08 - 2014




WGB bijeenkomst
Opstart IBO
Voorbereiden praktijk
Informatie over lessen
Rooster eerstejaars studenten:
Tijd
09:35 –
10:25
10:25 –
10:45
10:45 –
11:35
11:35 –
12:25
12:25 –
13:15
13:15 –
14:05
Groep A/B
WerkgroepBegeleiding
1.07
Groep C/D
Opstart
Praktijk
Chemie
1.08
THRO
Groep E/F
WerkgroepBegeleiding
1.09
Groep G/H
Opstart
Praktijk
Biologie
1.10
MEES
Groep I/J
WerkgroepBegeleiding
1.11
Opstart
Praktijk
Chemie
1.10
PUGE
WerkgroepBegeleiding
1.10
WerkgroepBegeleiding
1.11
Pauze
Pauze
WerkgroepBegeleiding
1.10
Opstart
praktijk
chemie
1.11
BOJH
Korte pauze
Werkgroep
Begeleiding
1.07
Opstart
Praktijk
biologie
1.07
Jochem
langerwerf
Pauze
Opstart
Praktijk
chemie
1.07
RIBS
Opstart
praktijk
Biologie
1.08
ANMA
Pauze
WerkgroepBegeleiding
1.09
WerkgroepBegeleiding
1.08
Opstart
Praktijk
biologie
1.09
UYJA
Opstart
Praktijk
chemie
1.09
BRSI
WerkgroepBegeleiding
1.08
Pauze
Opstart
Praktijk
biologie
1.11
SCBR
Wat moet je meenemen naar deze lessen:




Het dictaat “begeleiding leerjaar 1”
Agenda
Materiaal voor aantekeningen
2 labjournaals (A4 met harde kaft)
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 14
Bijlage 1b: Eerste schoolweek 2e leerjaar
Maandag 25 - 08 – 2014
Start schooljaar voor Docenten. Geen activiteiten voor studenten.
Dinsdag 26 – 08 – 2014
Voorbereidingsdag thuis.
 Controleren boeken
 Lesmateriaal
 Voorbereiden intro
 Etc.
Woensdag
27 - 08 – 2014
2e jaars introductie buiten school. Programma voor deze dag staat in dit boek op pagina 18.
LET op, Studenten die vorig jaar de veiligheidsinstructie gemist hebben volgen op
woensdag 27-8-2014 de veiligheidsinstructie bij leerjaar 1 sluiten aan bij groep A/B!!
Donderdag 28 - 08 – 2014
Geen activiteiten
Vrijdag 29 – 08 - 2014




WGB bijeenkomst
Opstart IBO
Voorbereiden praktijk
Informatie over lessen
Rooster tweedejaars studenten:
Tijd
12:25 –
13:15
13:15 –
14:05
Groep A
Opstart
praktijk
biologie
1.12
ANMA
Opstart
Praktijk
chemie
1.12
WOJS
Groep B
Opstart
praktijk
chemie
1.138
WOJS
Opstart
praktijk
biologie
1.138
SCBR
Groep C
Opstart
Praktijk
biologie
1.03
MEES
Opstart
Praktijk
chemie
1.03
THRO
CB2
Opstart
praktijk
chemie
1.140
PUGE
Opstart
praktijk
biologie
1.140
UYJA
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 15
Wat moet je meenemen naar deze lessen:



Materiaal voor aantekeningen
2 labjournaals (A4 met harde kaft)
Laptop (of je print de benodigde werkbladen uit en neemt deze mee naar school)
Bijlage 1c: Eerste schoolweek 3e en 4e leerjaar
3e leerjaar
Maandag 25 - 08 – 2014
Start schooljaar voor Docenten.
Dinsdag
26 - 08 – 2014
Start lessen volgens rooster.
4e leerjaar
Het 4e leerjaar is een volledig stagejaar.
Stage start op maandag 25 – 08 - 2014
Voor de terugkomdagen worden jullie op de hoogte gebracht door het BPV bureau.
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 16
Draaiboek Buitenschoolse Introductie Summa
Laboratorium,
e
1 leerjaar donderdag 28-08-2014
3 groepen (120 personen)
In welke groep je ingedeeld bent krijg je op de dag zelf te horen.
Je wordt verwacht om 08:45 bij Outdoor Laarbeek in Beek en Donk (adres zie
Praktische informatie, pagina 19).
Donderdag 28-08-2014: (1e jaar)
Programma;
08.45 uur – 09.00 uur
Aankomst, welkomstwoord en uitleg van de dag.
09.00 uur – 11.00 uur
Blok 1.
Groep 1 Hoogteactiviteiten
Groep 2 Teamactiviteiten laag bij de grond
Groep 3 G.P.S. tocht lopen
11.00 uur – 11.30 uur
Pauze.
11.30 uur – 13.30 uur
Blok 2.
Groep 3 Hoogteactiviteiten
Groep 1 Teamactiviteiten laag bij de grond
Groep 2 G.P.S. tocht lopen
13.30 uur – 14.00 uur
Pauze.
14.00 uur – 16.00 uur
Blok 3.
Groep 2 Hoogteactiviteiten
Groep 3 Teamactiviteiten laag bij de grond
Groep 1 G.P.S. tocht lopen
16.00 uur – 16.30 uur
Afsluiting met de hele groep.
Zie bijlagen: Praktische informatie Buitenschoolse Introductie en huisregels Outdoor Laarbeek,
pagina’s 19 en 20.
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 17
Draaiboek Buitenschoolse Introductie Summa
Laboratorium
e
2 leerjaar woensdag 27-08-2014
2 groepen (80 personen)
In welke groep je ingedeeld bent krijg je op de dag zelf te horen.
Je wordt verwacht om 08:45 bij Outdoor Laarbeek in Beek en Donk (adres zie
Praktische informatie, pagina 19).
Woensdag 27-08-2014: (2e jaar)
Programma;
08.45 uur – 09.00 uur
Aankomst, welkomstwoord en uitleg van de dag.
09.00 uur – 11.30 uur
Blok 1.
Groep 1 Hoogteactiviteiten (heel hoog)
Groep 2 Teamactiviteiten laag bij de grond
11.30 uur – 12.00 uur
Pauze.
12.00 uur – 14.30 uur
Blok 2.
Groep 2 Hoogteactiviteiten (heel hoog)
Groep 1 Teamactiviteiten laag bij de grond
14.30 uur – 15.00 uur
Afsluiting met de hele groep.
Zie bijlagen: Praktische informatie Buitenschoolse Introductie en huisregels Outdoor Laarbeek,
pagina’s 19 en 20.
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 18
Praktische informatie Buitenschoolse Introductie
Praktische informatie:






Kom op tijd !!!!! Gezien de grootte van de groep is het belangrijk dat we het
schema volgen zoals gepland.
Neem zelf je lunchpakketje mee. Er kan geen eten worden gekocht op locatie.
Wel kan er drinken worden gekocht tijdens de pauzes.
Lange haren op een staart binden.
Iedereen blijft gedurende de dag op het terrein.
Draag makkelijke kleding en goed schoeisel. (geen slippers of crocs)
Lees ook de bijgesloten huisregels goed door.
Waar wordt je verwacht?
Outdoor laarbeek.
Parklaan 2
5741EZ Beek en Donk.
Outdoor Laarbeek ligt direct achter Zwembad de drie essen en is goed te bereiken
met de bus. De bus stopt voor het zwembad. Via een smal paadje naast de ingang
van het zwembad is het Outdoor Laarbeek per voet te bereiken.
Kom je met de auto parkeer dan niet op het terrein van zwembad de drie essen maar
op het terrein van Outdoor Laarbeek zelf. Indien dit vol is kunt u parkeren op de
parkeerplaats bij het gemeentehuis aan de overkant van de straat.
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 19
Huisregels Outdoor Laarbeek 2014
Iedere deelnemer tekent een bereidheidsverklaring, alvorens met de activiteiten te mogen gaan
starten. (Bij de deelnemers onder 18 jaar, tekent een volwassene.) (Deze verklaring wordt door
school ondertekend, dit hoef je niet zelf te doen)
Instructies van een instructeur van Outdoor Laarbeek dienen altijd opgevolgd te worden i.v.m. de
veiligheid.
Het dragen van een helm is verplicht bij de hoogteonderdelen.
Het is geen valhelm, maar dient voor het stoten van het hoofd tegen obstakels. Wanneer je de helm
afdoet, op een kist of in een mand leggen. Niet op de grond leggen of gooien.
Je klimgordel dient altijd gecontroleerd te zijn door een instructeur.
Pas nadat iedereen gecontroleerd is op de binnenplaats, gaan we als groep naar de hoogteonderdelen.
Wanneer de klimgordel uit is gegaan of even losser is gedaan, altijd opnieuw laten controleren door
een instructeur.
Niet roken met een klimgordel aan.
Roken is toegestaan, zonder klimgordel bij de asbak aan de buitenmuur.
Niet naar het toilet gaan met een klimgordel aan.
Draag gemakkelijke kleding, aangepast aan de weersomstandigheden.
Trek stevige schoenen aan tijdens de activiteiten, geen slippers of crocs.
Blijf bij je eigen groep.
Drugs en gebruik van alcohol voor en/ of tijdens de activiteit is verboden.
Meld medische beperkingen of gezondheidsproblemen voor aanvang van de activiteit aan de
instructeur.
Geen voorwerpen zoals lange oorbellen, kettingen en armbanden etc.
Alles uit de zakken, zoals mobiele telefoons en dergelijke. Het kan eruit vallen bij iemand anders op
zijn hoofd of kapot gaan door het aantrekken van de klimgordel.
Geen kauwgum of snoepjes in de mond tijdens de activiteiten.
Lange haren vast in een staart of vlecht. In verband met de mogelijkheid dat deze aan de helm vast
blijven zitten of aan de tokkel van de tokkelbaan.
Challenge by choice
Iedereen bepaalt zijn eigen grens. Niemand wordt gedwongen om aan alle onderdelen deel te
nemen. Respecteren van iemand anders zijn keuze, wat de reden ook is.
Veel plezier !
Summa College / Informatiegids hoofdstuk 2 / Summa Laboratorium 2014-2015/ p. 20