schoolreglement - Basisschool Assebroek

!!
!!
!!
!
SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS
2014-2015
BASISSCHOOL
Paalbos
!
!
!
!
!
!
!
!
BASISSCHOOL KA ASSEBROEK
!!
!!
!
!
!
!
2
I.Aandachtspunten
!Waar in het schoolreglement verwezen wordt naar de ouders, worden de personen bedoeld
die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
Bij het verzamelen van gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
!Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school , de ouders en de leerlingen.
Door het schoolreglement te ondertekenen , verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het
schoolreglement te respecteren.
!Wijzigingen aan het schoolreglement :
!Bij wijzigingen aan het schoolreglement moet de school de ouders hierover informeren.
!In dat geval moeten de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren.
!Indien de ouders niet akkoord gaan met de wijziging,dan eindigt de inschrijving op 31 augustus
van het lopend schooljaar.
!Een wijziging aan het schoolreglement treedt normaal gezien slechts effectief in werking op
1 september van het daaropvolgende schooljaar.
Wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving kunnen echter wel in de loop van het
schooljaar in werking treden.
!
!
!
3
II.Inhoudstafel
!Aandachtspunten.........................................................................................................3
!Inhoudstafel..................................................................................................................4
!Welkom in onze school.................................................................................................6
!A. Algemeen deel
!Hoofdstuk 1 : onze school- inrichtende macht-scholengemeenschap.........................8
!1. Wat bieden wij ?.......................................................................................................8
!2. Ons schoolteam-participatieorganen........................................................................8
!3. Inrichtende macht.....................................................................................................9
!4. scholengemeenschap............................................................................................10
!Hoofdstuk 2 : Klare afspraken...goede vrienden........................................................11
!1. inschrijvingen..........................................................................................................11
!2. weigering tot inschrijving........................................................................................11
!3. engagementsverklaring..........................................................................................11
!4. schoolveranderen...................................................................................................12
!5. regelmatige leerling................................................................................................13
!6. leerplicht en regelmatig schoolbezoek...................................................................13
!7. Privacywetgeving :
........................14
!8. Medicatie op school…………………………………………………………………..…14
!9. Afwezigheden.........................................................................................................16
!10. Zorgvuldig bestuur................................................................................................21
!11. Openstellen van de school...................................................................................22
!12. Kledij,orde,veiligheid en hygiëne..........................................................................23
!13. Aandachtspunten..................................................................................................28
!Hoofdstuk 3 : studiereglement. Waarover en hoe oordelen de leerkrachten ?..........29
!Begeleiding en evaluatie............................................................................................29
!1. In het kleuteronderwijs...........................................................................................29
!2. In het lager onderwijs.............................................................................................30
!Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs………………………………………………………………………………32
!
gebruik van foto’s of beeldmateriaal van leerlingen
!
4
!!
Hoofdstuk 4 : Ordereglement.....................................................................................34
!Ordemaatregelen.......................................................................................................34
!Hoofdstuk 5 : Tuchtreglement....................................................................................36
!1. Alternatieve straffen uit te voeren tijdens de schooluren........................................36
!2. schorsing................................................................................................................36
!3. Een definitieve uitsluiting uit de school...................................................................36
!Beroepsprocedure in geval van definitieve uitsluiting uit de school...........................38
!Hoofdstuk 6 : Algemene klachtenprocedure...............................................................39
!U bent niet tevreden ? Wat kan u doen ?...................................................................39
!1. welke klachten kan u indienen ?............................................................................39
!2. Waar kunt u met uw klacht terecht ?......................................................................39
!3. Hoe dient u een klacht in ?.....................................................................................39
!4. Welke klachten worden niet behandeld ?...............................................................40
!5. Hoe verloopt de behandeling van uw klacht ?........................................................40
!Uitgeleide...................................................................................................................41
!CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen...............................................42
!Vakantieregeling........................................................................................................47
!B. Schoolspecifiek gedeelte met bijlagen..................................................................48
!1. pedagogisch project…………………………………………………………………… 48 bijlage 1
2. samenstelling van het schoolteam……………………………………………………51 bijlage 2
3. samenstelling van de schoolraad…………………………………………………… 52 bijlage 3
4. samenstelling van het CLB-team…………………………………………………… 53 bijlage 4
5. samenstelling van de pedagogische begeleiding………………………………….. 54 bijlage 5
6. samenstelling van de raad van bestuur……………………………………………… 55 bijlage 6
7. bijdrageregeling………………………………………………………………………… 56 bijlage 7
8. Openstelling van de school…………………………………………………………… 58 bijlage 8
9. Participatieorganen…………………………………………………………………… 59 bijlage 9
10. Rapportering………………………………………………………………………… 60 bijlage 10
11. Modelbrief naar ouders over afwezigheden………………………………………. 61 bijlage 11
12. Rookverbod…………………………………………………………………………… 64 bijlage 12
13. Protocol rond de aanpak van illegale middelen,spijbelen en andere
jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving………………………………………………… 65 bijlage 13
14. toestemming publiceren van foto- en beeldmateriaal………………………….
76 bijlage 14
15. Busreglement ter ondertekening voor akkoord………………………………….. 77 bijlage 15
16. Pedagogisch project en schoolreglement voor akkoord………………………
78 bijlage 16
17. Medicatie op school……………………………………………………………………79 bijlage 17
!
!
5
III.Welkom in onze school
!Beste ouders
!Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en
de zorg voor uw kind.
!Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.
Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een actief
pluralistisch geïnspireerde opvoeding.
!Dit schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten
en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben.
!Onze school maakt deel uit van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust, scholen van het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap. Uw kind kan van 2,5 jaar tot 18 jaar zijn schoolloopbaan
doorlopen in onze scholen die nauw samenwerken. Hierdoor zal uw kind steeds met de grootste
zorg en aandacht begeleid worden.
!Dit schoolreglement bestaat uit een algemeen deel dat in alle basisscholen van de scholengroep
gelijk is en uit een specifiek deel. Dit laatste deel bestaat uit bijlagen die schoolgebonden zijn en
die jaarlijks aangepast worden met de meest recente informatie.
!Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen
dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.
!We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons
schoolteam stelt.
!Welkom in de basisschool KA Assebroek !
!!
!
6
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
A. Algemeen deel
!
!
7
Hoofdstuk 1 onze school - inrichtende macht scholengemeenschap
!
1. Wat bieden wij ?
!Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot
gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én
-strategie.
De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project
van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). De integrale tekst ervan is terug te
vinden op www.g-o.be. (of in bijlage1)
In dit kader van het PPGO ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.
!Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de
rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.
Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale
ontwikkeling van elke individuele leerling.
Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de
vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én
op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.
De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom
willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich
uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van
de beleidsbeslissingen.
Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder.
!Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn...vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt
duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
!!
2. Ons schoolteam - participatieorganen
!Ons schoolteam bestaat uit: (zie bijlage 2)
•
•
•
•
•
de directeur
het beleids- en ondersteunend personeel : administratief medewerker, zorgcoördinator, ictcoördinator
de leerkrachten : de klastitularis, de gelijke onderwijskansen (GOK)-leerkracht, en leerkracht
godsdienst/zedenleer, …
het meesters-, vak-, en dienstpersoneel
paramedisch personeel (kinderverzorgster, …)
!In de scholen van het GO! wordt veel belang gehecht aan de participatie van allen die bij de school
betrokken zijn. Naargelang de schoolcultuur en de schoolvisie, bestaan onderstaande
participatieorganen. Meer info over en de samenstelling van deze participatieorganen vind je in het
schoolspecifieke deel.
!!
!De pedagogische raad of teamvergadering: Deze raad is een adviesorgaan voor de directie,
bevoegd voor pedagogische aangelegenheden. Alle leerkrachten zetelen in deze raad (bijlage 9)
!!
!
!
8
De leerlingenraad en de ouderraad
De leerlingenraad (leerlingenforum/leerlingenparlement) is een adviesorgaan voor directie en
leerkrachten over leerlingbetrokken materie en over de schoolomgeving. Deze raad kan opgericht
worden op vraag van de leerlingen of op initiatief van de schoolleiding. (zie bijlage 9)
!Het dynamisch ouderteam is een adviesorgaan voor de directie en de leerkrachten over de
oudergebonden materie en over de schoolomgeving. Deze raad kan opgericht worden op vraag
van de ouders of op initiatief van de schoolleiding. (zie bijlage 9)
!Voor de organen die het participatiedecreet instelt en die in de school worden opgericht, zijn de
hieronder vermelde decretale bepalingen van toepassing. Deze bepalingen gelden ‘mutatis
mutandis’ indien alternatieve participatievormen worden ingericht.
!“Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen die zij als lid van de
leerlingenraad uiten geen tuchtsancties oplopen.
De leerlingenraad en de ouderraad kunnen op vraag van de schoolraad aan deze laatste een
advies uitbrengen over de aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of
overlegbevoegdheid heeft. Zij kunnen een advies op eigen initiatief uitbrengen voor zover het
buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen of de
ouders, naargelang het geval. De leerlingenraad en de ouderraad hebben over hun activiteiten en
standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen of ouders.
De leerlingenraad en de ouderraad kan jaarlijks opnieuw samengesteld worden. De leerlingen zijn
niet langer lid wanneer zij de school verlaten hebben, tenzij de leerlingenraad hier anders over
beslist. De ouders zijn niet langer lid wanneer hun kinderen de school verlaten hebben, tenzij de
ouderraad hier anders over beslist.”
!Schoolraad : deze wordt verplicht samengesteld. De duur van het mandaat is vier jaar. De
samenstelling van de schoolraad wordt in bijlage 3 meegedeeld.
!Verder werkt het schoolteam samen met:
•
•
het personeel van het begeleidende Centrum voor Leerlingenbegeleiding; (bijlage 4)
De Klaver
Klaverstraat 49
8000 Brugge
de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst (bijlage 5)
CLB
!
!
3. Inrichtende macht
!
Uittreksel uit het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (BS
30 september 1998) (BDGO).
‘Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting
van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de
inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs’ (cfr. Artikel 3 en 4 van het BDGO).
Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn
raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs.
Het Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die
elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben.
!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!
9
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een
adviserende schoolraad.
!Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden.
Zij worden bestuurd door:
! een algemene vergadering
§ een raad van bestuur (bijlage 6)
! een algemeen directeur
! een college van directeurs
adres :
scholengroep 25 Brugge Oostkust
Rijselstraat 3B
8200 Sint-Michiels
Tel.:(050)63 17 61
e-mail: [email protected]
website : http://www.scholengroep25.be
!Op het centrale niveau zijn de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de
afgevaardigd bestuurder bevoegd.
Adres:
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
1000 BRUSSEL
Telefoon: (02)790 92 00
Fax: (02)790 92 01
E-mail: [email protected]
Website: http://www.g-o.be
!!
4. Scholengemeenschap
!De scholengroep bestaat uit verschillende scholengemeenschappen per onderwijsniveau.
Voor het basisonderwijs zijn er 2 scholengemeenschappen.
Onze school behoort tot
Scholengemeenschap Brugge
contactadres :
Alex De Smedt
directeur-coördinator
Einsteinlaan 1
8420 De Haan
[email protected]
!
!
10
Hoofdstuk 2 : Klare afspraken … goede vrienden
!
1. Inschrijvingen
!Om in onze lagere school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs.
De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te
leren.
!Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar
hele schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt
uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt.
Bij co-ouderschap vragen wij beide ouders om aanwezig te zijn bij de inschrijving.
!Bij inschrijving worden de gegevens van de leerling automatisch doorgestuurd naar AgODi
(algemene onderwijsdiensten) en naar andere scholen en centra waar de leerling ingeschreven is.
Dit om dubbele inschrijving tegen te gaan.
!Voorrangsregeling voor broers en zussen
Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) van reeds ingeschreven leerlingen in
onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor
het daaropvolgende schooljaar.
De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode
waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor kinderen van eenzelfde
leefentiteit en op welke wijze dit moet gebeuren.
!
2. Weigering tot inschrijving
!Aan een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het
daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden in de school.
!Als een school weigert uw kind in te schrijven , kan je klacht indienen bij de commissie betreffende
leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap ,
departement onderwijs , Koning AlbertII-laan 15 , 1210 Brussel ; tel: 02 553 99 31 voor het
basisonderwijs.
Aan een leerling die definitief uit de school verwijderd werd , kan het lopende schooljaar , het
volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden in de
school.
!
3. Engagementsverklaring
!
De engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en de
ouders aangaan. Het gaat over engagementen rond oudercontact,voldoende aanwezigheid op
school, individuele leerlingenbegeleiding en engagement ten opzichte van de Nederlandse taal. Bij
het ondertekenen van het schoolreglement gaan de ouders ermee akkoord om zich hiertoe positief
te engageren. Wij als school engageren ons ook met betrekking tot deze thema’s.
!1
ste
engagement: oudercontact
We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar
aankondigen. We verwachten van ouders dat ze zich engageren om aanwezig te zijn op het
oudercontact aangezien dit een belangrijk moment van overleg is om ouders te informeren. Wij
engageren ons als school om te zoeken naar een alternatief overlegmoment als ouders niet
aanwezig kunnen zijn op het oudercontact en trachten oplossingen te bedenken.
!!
!!
!
!
11
2de engagement: voldoende aanwezigheid
Ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat hun kind (tijdig) op school is of dat de school
tijdig wordt gecontacteerd als het kind om één of andere reden niet aanwezig kan zijn. De school
engageert zich om samen met de ouders te zoeken naar oplossingen bij problematische
afwezigheden (zie onderdeel ‘problematische afwezigheden’).
!!
3
de
engagement: individuele leerlingenbegeleiding
We engageren ons om in overleg met ouders de individuele begeleiding van hun kind uit te
tekenen. We zullen ouders duidelijk informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van
de leerling verwacht. Wij verwachten dat ouders ingaan op onze vraag tot overleg om actief mee te
werken aan de vormen van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt en om de
gezamenlijk gemaakte afspraken na te leven. We verwachten tevens dat ouders contact opnemen
met de school wanneer ze vragen of zorgen hebben over hun kind en engageren ons ertoe om
daarover samen in gesprek te gaan.
!!
4
de
engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal
Als school erkennen we de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen en benaderen
we dit met respect. We doen al het mogelijke om een goede communicatie met ouders te
bewerkstelligen, waar de boodschap belangrijker is dan de vorm. Wanneer een leerling voor
Nederlandstalig onderwijs kiest, verwacht de school een positief engagement ten opzichte van
deze onderwijstaal. Als school kunnen we bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen
begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.
!!
5
de
engagement: positieve houding ten aanzien van bijkomende inspanningen om de
taalachterstand van leerlingen weg te werken
De ouders engageren zich ertoe hun kind te laten participeren aan de extra maatregelen, die de
school in het kader van haar talenbeleid neemt. De school omschrijft de maatregelen die ze
doorgaans neemt om taalachterstand weg te werken.
!
4. Schoolverandering
!De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders of in voorkomend geval bij
de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent of in feite de minderjarige onder zijn bewaring heeft.
!Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van
juni moet door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school bij
aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs meegedeeld worden. De nieuwe
inschrijving is rechtsgeldig de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering
schriftelijk en aangetekend (poststempel) heeft medegedeeld.
!Bij schoolverandering in de loop van een schooljaar moet de uitschrijvende school binnen een
week de gegevens inzake de problematische afwezigheden, meerbepaald het aantal halve dagen
met code B (= problematische afwezigheden), van de leerling aan de inschrijvende school
bezorgen. Dit biedt de nieuwe school enerzijds zicht op het feit of de betrokken leerling een
historiek van problematische afwezigheden heeft, anderzijds dient in de toekomst, in functie van
het dossier schooltoelagen, het totaal aantal problematische afwezigheden (voor kleuters, gewone
afwezigheden) per volledig schooljaar gekend te zijn.
Meer specifieke info in de rubrieken “leerplicht” en “afwezigheden”.
!
12
5. Regelmatige leerling
!Een regelmatige kleuter is een kleuter die :
a) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
b) slechts in één school is ingeschreven
In het lager onderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien
voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid
b) deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden
georganiseerd behoudens vrijstelling.
!!
6. Leerplicht en geregeld schoolbezoek
!Leerplicht
Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1
september van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt.
!Vervroegd in het lager onderwijs beginnen
Ouders kunnen uitzonderlijk beslissen hun kind vervroegd het lager onderwijs te laten beginnen.
Dit kan na de zomervakantie van het jaar waarin het kind vijf jaar wordt.
De ouders zijn wel verplicht vooraf het advies van de klassenraad en van het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) in te winnen.
De beslissing van de ouders om hun kind vervroegd in het lager onderwijs te laten beginnen heeft
als gevolg dat de ouders er zich toe verbinden om hun kind de school te laten bezoeken, zoals
leerplichtigen dit moeten doen.
!Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen
Ouders kunnen ook beslissen hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog in het kleuteronderwijs
te laten volgen en pas later het lager onderwijs te laten beginnen.
De ouders zijn wel verplicht hierover vooraf het advies van de klassenraad en van het Centrum
voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in te winnen. Ook in dit geval wordt van het kind regelmatig
schoolbezoek verwacht, zoals dit vereist is voor alle leerplichtigen.
!Langer in het lager onderwijs
Ouders kunnen beslissen hun kind acht jaar in het lager onderwijs te laten doorbrengen. Is dit het
geval, dan kan het kind voor het achtste jaar lager onderwijs tot het zesde leerjaar toegelaten
worden. De ouders zijn ook hier verplicht vooraf het advies van de klassenraad en het Centrum
voor Leerlingenbegeleiding in te winnen.
!Regelmatig schoolbezoek
De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig
de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en
activiteiten die op het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd (vb. Een
vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan, indien er gewichtige medische redenen
zijn die gestaafd worden door een medisch attest).
Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-,
zeeklassen, ...) zijn gedurende die periode op school aanwezig.
!In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dat hun kleuter in voldoende mate
aanwezig is. Concreet betekent dit :
- In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs 3 jaar wordt,moet het 150 halve
schooldagen aanwezig geweest zijn of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december
van hetzelfde schooljaar de leeftijd van 3 jaar bereikt.
- In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs 4 jaar oud wordt,moet de leerling 185
halve schooldagen aanwezig zijn geweest.
- In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs 5 jaar wordt,moet de kleuter 220
halve schooldagen aanwezig geweest zijn.
!!
!
13
Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden.
!Om te kunnen overstappen naar de eerste klas lager onderwijs moet de leerling minstens 220
halve dagen aanwezig geweest zijn in de 3de kleuterklas van een Nederlandstalige school.
Leerlingen die aan deze voorwaarde niet voldoen , moeten een taaltoets afleggen om aan te tonen
dat zij in voldoende mate Nederlands beheersen.
!Gegevensdoorstroming
Gegevens met betrekking tot de onderwijsloopbaan van een leerling stromen automatisch door
tussen scholen in het belang van de leerling. Ouders kunnen inzage krijgen in de over te dragen
gegevens, indien ze er expliciet om verzoeken en hebben het recht om toelichting te krijgen. Een
kopie van de gegevens kan verkregen worden tegen vergoeding (zie bijlage 7)
Ouders hebben, na inzage van de stukken/ documenten, het recht zich te verzetten tegen de
overdracht van specifieke punten/ documenten uit het dossier.
!Vrijstelling
Leerlingen met een handicap die gewoon onderwijs volgen, maar omwille van hun handicap
bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling
krijgen, indien zij vervangende activiteiten volgen.
Een doktersattest moet de vrijstelling om medische redenen staven.
!Keuze Levensbeschouwelijke vakken
Bij de aanvang van het schooljaar, en dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de
eerste schooldag van september, mag de keuze van het levensbeschouwelijk vak gewijzigd
worden. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient, via een speciaal aanvraagformulier,
een nieuw keuzeformulier aan te vragen bij de directeur of zijn afgevaardigde, en dit
keuzeformulier uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van
september terug bij de directeur in te leveren.
!Overgang van huisonderwijs naar schoolonderwijs en visa versa
Voor meer info over huisonderwijs, zie:
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/faq/huisonderwijs/
!
7. Privacywetgeving : gebruik van foto’s of beeldmateriaal van
leerlingen
!De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van leerlingen tijdens
verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze school website en we illustreren er onze
publicaties mee.
Door het schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde,
spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.
Voor gerichte (geposeerde) foto’s hebben we volgens de privacy wet uw expliciete toestemming
nodig (zie bijlage 14)
De school of een televisieploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens
verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze school
website en we illustreren er onze publicaties mee. De school heeft daarvoor jouw individuele
toestemming nodig.
Je kan je steeds verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal een een gegeven toestemming
kan je steeds herroepen.
!
8. Medicatie op school
In principe wordt op onze school geen medicatie toegediend aan kinderen.
De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.
!Enkele wettelijke bepalingen:
•
In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Dit geldt overal
waar een persoon in groot gevaar is en voor zover de eerste hulp verlener zelf geen gevaar
loopt. Je bent verplicht de hulp te bieden die je kent en die je kan geven. (Handboek “Help ,
eerste hulp voor iedereen” een uitgave van het Rode Kruis Vlaanderen, september 2007)
!
14
•
•
Daarnaast geldt, zoals voor iedere burger, de algemene verplichting tot voorzichtigheid.
Het toedienen van geneesmiddelen valt niet onder eerste hulp. Verantwoordelijken in een
school mogen geen medicatie toedienen aan een kind. Dit kan wel bij een duidelijke,
schriftelijke instructie, voorschrift van een arts. (Handboek “Help , eerste hulp voor iedereen” een
uitgave van het Rode Kruis Vlaanderen, september 2007)
•
Als werkgever is de inrichtende macht (I.M.) van de school verplicht het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex over het welzijn op het werk
na te leven. (ARAB: artikels 174 tot 183: eerste hulp en verzorging aan de slachtoffers van een ongeval of
ongesteldheid).
!!
Bij pijn of lichte aandoening willen wij de kinderen graag helpen.
Om te voorkomen dat aan uw kind niet geschikte geneesmiddelen toegediend worden, vragen wij
u om de bijlage 17 te willen invullen en te ondertekenen.
Als kinderen na ziekte terug op school zijn, maar nog enkele dagen voorgeschreven
geneesmiddelen moeten innemen, kunnen wij dit enkel toedienen op voorwaarde dat u ons daar
schriftelijk om verzoekt.
!Dit kan via de agenda of op een afzonderlijk blad waarop u vermeldt:
!
F
F
F
F
F
!
NAAM KIND:
GENEESMIDDEL:
WANNEER GEVEN EN HOEVEEL:
DATUM:
HANDTEKENING OUDER:
Voor de kleuters wordt de naam van de leerling op de fles genoteerd + de klas.
!Om ons te beschermen tegen misbruik van medicatie, vragen wij u ook om tevens een attest van
de arts die de medicijnen voorschreef te bezorgen. Hierop wordt de datum, het geneesmiddel en
de dosering vermeld.
Om te voorkomen dat aan uw kind niet geschikte geneesmiddelen toegediend worden, vragen wij
u om de bijlage 14 te willen invullen en te ondertekenen.
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor
neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze
voorgeschreven medicatie.
!Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt , contacteren we de ouders.
Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd.
!Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk worden gemeld aan het CLB of de directeur , dit
geldt voor volgende infecties :
•
bof (dikoor)
•
buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen in een klas in een week)
•
buiktyfus
•
hepatitis A
•
hepatitis B
•
hersenvliesontsteking (meningitis)
•
infectie met EHEC (enterohemorragische escherichia coli , verwekker van een
zeer ernstige vorm van buikgriep)
•
infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep
•
kinderverlamming (polio)
•
kinkhoest (pertussis)
•
krentenbaard (impetigo)
•
kroep (difterie)
•
mazelen
•
roodvonk
•
schimmelinfecties
•
schurft (scabiës)
•
tuberculose
•
windpokken (varicella,waterpokken)
!
!
15
!!
!!
!!
!!
!!
9. Afwezigheden
!In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat de ouders (tijdig) de leerkracht informeren over de
afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het
kleuteronderwijs doorbrengen geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs. Concreet betekent
dit:
- In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs zes jaar oud wordt niet meer
dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn geweest;
-
In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs zeven jaar oud wordt niet meer
dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn geweest;
In het lager onderwijs geldt de volgende regeling:
Het ligt niet in de bedoeling dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie
te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een leerling op
school is van de eerste schooldag tot en met de laatste schooldag (behoudens de
schoolvakanties).
!Problematische afwezigheid.
Een problematische afwezigheid is een afwezigheid die niet kan gewettigd worden. Deze
afwezigheid kan enkel door de school gewettigd worden op basis van een concrete
leerlingbegeleiding.
Elke problematische afwezigheid van minstens een halve schooldag wordt door de school
systematisch opgevolgd (contact opnemen met de ouders, met het CLB, stappenplan, netwerk).
Het regelmatig te laat komen, wordt (na een verwittiging) als problematisch beschouwd.
Bij tien halve schooldagen spijbelen moet het begeleidend CLB ingeschakeld worden en zal een
begeleidingsdossier opgemaakt worden.
Als de ouders niet ingaan op het initiatief van het CLB en de problematische afwezigheid blijft
aanhouden, meldt de school dit aan de overheid.
!Bij zeer ernstige problematische afwezigheden, en nadat alle begeleidingsinspanningen van de
school en het CLB tevergeefs zijn geweest, of indien blijkt dat de leerling zelfs spoorloos is, kan de
school altijd beslissen om tot uitschrijving over te gaan. Ingeval het kind in de loop van een
schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten
hoeveel dagen het kind reeds problematisch afwezig geweest is.
!Om het recht op een schooltoelage te behouden mag een leerling in het lager onderwijs
gedurende niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest en het daaraan
voorafgaande schooljaar niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest
(of gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest indien de leerling in dat
schooljaar niet leerplichtig was)
!Gewettigde afwezigheid. Leerplichtige leerlingen kunnen om verschillende redenen gewettigd
afwezig zijn.
!!
!
16
VORMEN VAN AFWEZIGHEID
AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN
a) Verklaring door de ouders
Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt,
volstaat een verklaing ondertekend en gedateerd door de ouders (code Z)
!een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar (behalve bij
chronisch zieke kinderen) aangewend worden.
!Bovendien geldt de verklaring niet in de week onmiddellijk voor of onmiddellijk na
de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie.
b) Medisch attest
!!
Een medisch attest
is vereist:
!!
• voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie
opeenvolgende kalenderdagen;
• voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in
het lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van
de ouders afwezig is geweest wegens ziekte (code D)
• een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk voor of
onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paasof de zomervakantie.!
VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN OP BASIS VAN DIVERSE
REDENEN
!De afwezigheid
wordt naargelang
van het geval,
gestaafd door een
verklaring van de
betrokken personen
of een officieel
document dat de
reden van de
afwezigheid opgeeft.
!•
•
•
•
•
•
•
een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bijwonen van
een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder
hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf);
het bijwonen van een familieraad;
de onbereikbaarheid of de ontoegankelijkheid van de
instelling door overmacht;
het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het
kader van de bijzondere jeugdzorg of de
jeugdbescherming;
de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
om feestdagen te beleven die inherent zijn aan zijn of
haar ,door de grondwet erkende,levensbeschouwelijke
overtuiging
Voor het actief deelnemen in het kader van een
individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
als topsportbelofte voor de sporten, tennis, zwemmen
en gymnastiek; aan sportieve manifestaties
(wedstrijden, tornooien of manifestaties) waarvoor de
leerling als lid van een unisportfederatie geselecteerd is.
AFWEZIGHEDEN OM DIVERSE REDENEN MITS AKKOORD VAN DE
DIRECTEUR
!
17
!De afwezigheid kan slechts ! •
mits akkoord van de
directeur en mits
overhandiging van, al
naargelang het geval, een
verklaring van de betrokken
personen of een officieel
document.
•
!Bij het toestaan van
dergelijke afwezigheden zal
de directeur rekening
houden met het belang van
de leerling, dan wel met het
belang van de
schoolgemeenschap.
•
!
•
afwezigheid voor een rouwperiode na de
begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en
met de tweede graad of van een persoon die
onder hetzelfde dak woont of om de begrafenis
van een bloed- of aanverwant tot en met de
tweede graad in het buitenland bij te wonen;
(code Q)
afwezigheid ingevolge de individuele selectie
voor een culturele of sportieve manifestatie;
afwezigheid om persoonlijke redenen, in echt
uitzonderlijke omstandigheden; voor deze
afwezigheid moet de directeur vooraf zijn
akkoord verleend hebben.
de deelname aan time-out-projecten (code O)
AFWEZIGHEID TIJDENS EXTRA-MUROSACTIVITEITEN
• ouders kunnen de deelname aan extra-murosDoor de
ondertekening van
activiteiten weigeren indien dit voorafgaandelijk en
het schoolreglement
schriftelijk aan de directie van de school wordt
gaat de school ervan
gecommuniceerd.
• studie-uitstappen, stages, theater- of filmvoorstellingen,
uit dat uw kind aan
alle extragezamenlijke bezoeken aan musea, enz… worden tot
murosactiviteiten
de normale schoolactiviteiten gerekend.
• de leerlingen die niet deelnemen aan de extra-muros
deelneemt.
activiteiten dienen wel degelijk aanwezig te zijn op
school; voor hen zullen vervangende activiteiten worden
georganiseerd.
AFWEZIGHEDEN IN GEVOLGE TOPSPORTCONVENANT
!Het betreft afwezigheden voor leerlingen die worden toegestaan op basis van het
topsportconvenant in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek.
Deze categorie van afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal 6
lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de
betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat :
!
!
1) een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
2) een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten
sportfederatie;
3) een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;
4) een akkoord van de directie : de directeur kan het aanvraagdossier
aanvaarden of weigeren;
18
IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN DE AFWEZIGHEID VAN KINDEREN VAN
BINNENSCHIPPERS, KERMIS- EN CIRCUSEXPLOITANTEN EN -ARTIESTEN EN
WOONWAGENBEWONERS, OM DE OUDERS TE VERGEZELLEN TIJDENS HUN
VERPLAATSINGEN (DE ZGN. ‘TREKPERIODES’)
Afwezigheid op basis
§ In principe moeten deze kinderen elke dag
van een overeenkomst
aanwezig zijn op school.
tussen de
§ In uitzonderlijke omstandigheden kunnen kinderen
‘ankerschool’ en de
die met hun ouders meereizen gedurende de zgn.
ouders
trekperiodes, genieten van deze vorm van tijdelijk
‘huisonderwijs’, ondersteund vanuit een
‘ankerschool’.
§ Afwezigheid van deze kinderen is gewettigd mits :
- de school tijdens de afwezigheid voor een vorm
van onderwijs op afstand zorgt;
- de school, maar ook de ouders, zich engageren
dat er regelmatig contact is over het leren van het
kind.
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
ONDERWIJS VOOR ZIEKE JONGEREN – TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS
Onderwijs aan huis is mogelijk wanneer de leerling een relatief lange periode
gedurende het schooljaar op school afwezig is wegens ziekte of ongeval en de
leerling hierdoor tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen kan volgen op
school.
!Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen moeten alle volgende
voorwaarden gezamenlijk worden vervuld:
- de leerling is meer dan 21 kalenderdagen (schooljaaroverschrijdend)
ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval. Wanneer de leerling
de lesbijwoning op school hervat, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw
afwezig is wegens ziekte of ongeval, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het
recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in;
Uitzondering : chronisch zieke kinderen hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs
aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid.
- de ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk formuleren en
staven met een medisch attest
- de afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van betrokken
leerling is ten hoogste 10 km (20km voor BuO)
- de aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter
beschikking wordt gesteld.
!!
!!
!
19
Anti - spijbelbeleid en Problematische afwezigheden.
!Van ongewettigde naar problematische afwezigheden
3 stadia
- ½ dag en/of regelmatig te laat komen: systematische opvolging door school
- 10 ½ schooldagen: inschakeling CLB en begeleidingsdossier
- Meer dan 30 ½ schooldagen: melding aan de overheid/uitschrijving
!Elke afwezigheid die niet kan worden gewettigd, is een problematische afwezigheid. Van zodra de
leerling een halve dag ongewettigd afwezig is, volgt de school deze leerling systematisch op;
contactname met de ouders, met het CLB, het stappenplan rigoureus op te volgen, netwerk
inlichten en/of bevragen.
!Ongewettigd afwezig blijven van de school helpt niet om de problemen op te lossen. Als er een
probleem is, zal de school samen met het CLB helpen om een oplossing te vinden.
!We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) stipt aanwezig zijn zodat alle activiteiten op tijd
kunnen beginnen (5 minuten voor het belsignaal). Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit
in de agenda van de leerling. Bij herhaling neemt de directeur contact op met de ouders. Te laat
komende leerlingen en kleuters missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het
klasgebeuren.
Het regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid
valt ook onder ongewettigde afwezigheid en wordt (na een verwittiging) als problematisch
beschouwd.
!Van zodra de leerling tien halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moet het begeleidend CLB
ingeschakeld worden en zal een begeleidingsdossier opgemaakt worden.
Als de ouders niet ingaan op het initiatief van het CLB of van zodra de problematische afwezigheid
30 halve schooldagen bedraagt, meldt de school dit aan de overheid.
!Bij zeer ernstige problematische afwezigheden, en nadat alle begeleidingsinspanningen van de
school en het CLB tevergeefs zijn geweest, of indien blijkt dat de leerling zelfs spoorloos is, kan de
school altijd beslissen om tot uitschrijving over te gaan. Ingeval het kind in de loop van een
schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten
hoeveel dagen het kind reeds problematisch afwezig geweest is.
!Om het recht op een schooltoelage te behouden mag een leerling in het lager onderwijs
gedurende niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest en het daaraan
voorafgaande schooljaar eveneens niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn
geweest; hetzij minder dan tweehonderd twintig halve schooldagen aanwezig is geweest indien de
leerling toen nog niet onderworpen was aan de leerplicht, maar wel ingeschreven in een
kleuterschool.
In het kleuteronderwijs is er een recht op schooltoelage wanneer de kleuter voldoende aanwezig is
geweest gedurende het schooljaar in kwestie en tijdens het daaraan voorafgaande schooljaar. De
vereiste aanwezigheid is afhankelijk van de leeftijd van de kleuter. Zo wordt er van de leerling die
tijdens het schooljaar de leeftijd van 5 j. bereikt een aanwezigheid van 220 halve schooldagen
gevergd, de leerling die tijdens het jaar waarin het schooljaar begint de leeftijd van vier jaar bereikt
(normaliter 2de kleuterklas) dient echter slechts 185 halve dagen aanwezig te zijn op school. Voor
de jongste kleuters gelden nog lagere aanwezigheidscriteria (150 en 100 halve schooldagen). Bij
onvoldoende aanwezigheid in het betrokken schooljaar kan een kleuter geacht worden voldoende
aanwezig te zijn indien een attest van een arts of een paramedicus, staaft dat de kleuter tijdens het
betrokken schooljaar niet of slechts onregelmatig naar school kan gaan.
!!
Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden.
!Een groeiend aantal ouders doet beroep op schoolexterne hulpverleners.
De directeur van een school kan een afwezigheid van een leerling toestaan omwille van revalidatie
tijdens de lestijden. Deze revalidatie dient te worden uitgevoerd door bij wet gemachtigde
hulpverleners.
!
20
De regelgeving onderscheid thans 2 situaties:
!
a) Afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval (die niet behoort tot situaties die
vallen onder b) hieronder, en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing
inbegrepen. Daartoe is een verklaring van de ouders nodig waaruit blijkt waarom de
revalidatie tijdens de lestijden moet plaats vinden. Ook moet er een medisch attest zijn
waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. Uit het
advies geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding (na overleg met de
klassenraad en de ouders) moet blijken waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaats vinden. De directeur verleend toestemming voor afwezigheid voor de periode welke
in het medisch attest werd vermeld.
!
b) De afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor
de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. Een bewijs van
deze diagnose moet terug te vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op
school. Indien dit voor specifieke diagnoses omwille van privacy (persoonsgegevens
betreffende de gezondheid) niet mogelijk is, kan het bewijs geleverd worden op basis van
een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële
diagnose zoals omschreven in artikel 5, 4° van het BVR tot vaststelling van de operationele
doelen van CLB. Hier wordt een vierledige procedure voorzien waarbij vooral het advies
van het C.L.B. in overleg met de klassenraad en de ouders belangrijk is. Het advies van het
C.L.B. moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het
wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daar geen antwoord op kan geven. Tevens
dient te worden vermeld dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden
als schoolgebonden aanbod. Er dient een samenwerkingsovereenkomst te worden
opgesteld tussen de school en de revalidatieverstrekker aangaande de wijze waarop de
revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de
informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk
schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en aan het centrum van
leerlingenbegeleiding (met in acht name van de privacy wetgeving). De toestemming van
de directeur dient jaarlijks vernieuwd en wordt gemotiveerd rekening houdend met het
evaluatieverslag.
!
In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het C.L.B. in overleg met de
klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor de leerplichtige kleuters
uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.
!!
!!
!
10. Zorgvuldig bestuur
!Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden(sponsoring,schenkingen,giften,...)
Reclame is een mededeling met als doel verkoop, te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage
in met als doel bekendheid te verhogen.
Onder bepaalde voorwaarden is reclame en sponsoring binnen de school toegelaten. Deze
voorwaarden houden in dat reclame en sponsoring door derden niet onverenigbaar mogen zijn
met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en dat zij de geloofwaardigheid,
betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.
Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad die hierover
zal adviseren.
!Bijdrageregeling
In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld
voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks.
!Onze basisschool stelt alle materiaal ter beschikking om de ontwikkelingsdoelen na te streven en
de eindtermen te behalen (bijlage 7).De materialen die hiervoor nodig zijn,worden door de school
kosteloos in bruikleen gegeven aan de leerlingen,maar blijven eigendom van de school.
!
21
Hiervoor worden ook geen bijdragen gevraagd aan de ouders.
Indien de materialen beschadigd of zoekgeraakt zijn,worden ze vervangen op kosten van de
ouders.
!Volgens het financieringsdecreet dat inging op 1 september 2008:
De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor
activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of
theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…). Ook de
zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden
gratis zwemonderricht).
•
•Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage
vragen van 25 euro voor de twee en drie jarigen, 35 euro voor de vierjarigen, en 40
euro voor de vijfjarigen en de leerplichtige kleuters en 70 euro in het lager onderwijs.
(Dit zijn bedragen die worden aangepast ingevolge de gezondheidsindex (maart) – telkens
met ingang van het nieuwe schooljaar)
De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse
uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-,
plattelandsklassen, …
•
•Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage
meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 410 euro voor de volledige
duur van het lager onderwijs. (Dit zijn bedragen die worden aangepast ingevolge de
gezondheidsindex (maart) – telkens met ingang van het nieuwe schooljaar)
!Vanzelfsprekend zijn de leerlingen niet verplicht hieraan deel te nemen en kunnen de ouders
volledig vrijblijvend beslissen of zij deze bijdrage betalen. Een opsomming van de mogelijke
activiteiten met hun bijdrage is opgenomen in bijlage 7.
!
Alle kosten die niet onder ODET (=Ontwikkelingsdoelen en Eindtermen), de scherpe
maximumfactuur en/of de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen vallen, maar die een
school toch aan de ouders wenst door te rekenen, dienen opgenomen te worden in de
bijdrageregeling. De kostprijs voor de ouders dient in verhouding te staan tot de geleverde
prestatie door de school. Het gaat hier veelal om services die de school aan de ouders aanbiedt
en waar ouders geen gebruik van hoeven te maken: het toezicht, de maaltijden, drankjes, aanbod
aan sport of lessen Engels nà de schooltijd, ...
De bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar
meegedeeld aan de ouders. De bijdrageregeling moet ook de afwijkingen voorzien die kunnen
worden toegekend.
Schoolmelk wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
!!
11.Openstelling van de school
•
•
•
•
dagindeling/aanwezigheid op school; (zie bijlage 8)
begin en einde van de lessen
opvangperiodes (zie bijlage 8)
leerlingenvervoer (indien van toepassing zie bijlage 15)
te laat komen:
In het kleuteronderwijs : is het aangewezen dat kleuters op tijd komen en zoveel mogelijk
aanwezig zijn.
In het lager onderwijs : is het wenselijk dat de ouders ‘het te laat komen’ van hun kind
verantwoorden. Met regelmaat “te laat komen” wordt ook als een problematische afwezigheid
beschouwd.
!! !
!
22
12.Kledij, orde, veiligheid, hygiëne
Algemeen
•
Steeds de richtlijnen van directie en personeel volgen.
•
Gebruik van GSM door de leerlingen: wij verbieden niet dat leerlingen een GSM
meebrengen naar school. Eenmaal op school gelden wel volgende afspraken:
1. De GSM wordt uitgeschakeld en wordt aan de leerkracht
afgegeven.
2. Meenemen van de GSM naar de speelplaats, de refter of bij
uitstapjes wordt niet toegestaan.
3. Alle telefonische contacten van de ouders met de school en
omgekeerd verlopen via de directie of het secretariaat.
!
Weigert de leerling de gsm af te geven, dan kan er een ordemaatregel worden g e n o m e n
(bv. de leerling wordt tijdelijk uit de klas verwijderd) of kan er zelfs een
tuchtprocedure
worden opgestart.
!•
In de klas of op het schooldomein mogen de leerlingen niet filmen, tenzij de
gefilmde personen (leerkracht/medeleerling) hun uitdrukkelijke toestemming
hiervoor hebben gegeven.
Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dan moet de leerkracht of medeleerling
gebruik maken van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens.
Dit betreft immers een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er
noodzakelijk aangifte moet worden gedaan bij de commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer. Indien de leerling weigert de beelden van het internet te
verwijderen, dan kan de leerkracht of medeleerling een gerechtelijke procedure instellen
bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
!
•
•
Opzettelijke schade: alle kosten die het gevolg zijn van opzettelijke beschadigingen
zullen aan de ouders van de verantwoordelijke kinderen aangerekend worden.
!Speelgoedwapens, MP3-spelers, Gameboys en dergelijke zijn verboden mee te
brengen naar school. Schooleigen afspraken kunnen worden gemaakt
(zie leefregels). Indien leerlingen zich niet aan deze afspraken houden,worden de
betrokken zaken in bewaring genomen.
Rookbeleid in de hele school.
!
Er geldt op school een volledig rookverbod op het domein en binnen alle lokalen van de
school. Het rookverbod is van toepassing voor iedereen: personeel, ouders, bezoekers en dit
zowel tijdens als na de schooluren. (zie bijlage 16)
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een
sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.
Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.
!!
Richtlijnen in verband met misbruik van GSM en andere technologische apparatuur.
!De leerlingen mogen in de klas (en op het schooldomein) geen gebruik maken van GSM
en andere technologische apparatuur.
Zulks staat immers het ordentelijk verstrekken van het onderwijs in de weg. Indien de GSM
toch in de klas gebruikt wordt dan dient de leerling deze aan de leerkracht te overhandigen, die
deze tot op het einde van de schooltijd (van de voormiddag/namiddag) in bewaring houdt.
Indien de leerling weigert zijn GSM te overhandigen zal er een tuchtprocedure worden
opgestart (of wordt de leerling tijdelijk uit de klas verwijderd.)
!
!
23
De leerlingen mogen niet in de klas of op het schooldomein filmen, tenzij hiervoor de
uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht werd verleend.
Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dan moet de leerkracht gebruik maken van zijn
recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Dit betreft immers een
geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er noodzakelijk aangifte moet worden
gedaan bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien de
leerling weigert de beelden van het internet te verwijderen, dan kan de leerkracht een
gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel
klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
!Eenmaal op school gelden wel volgende afspraken:
! 1. De GSM wordt uitgeschakeld en blijft in de boekentas van de leerling op eigen risico.
2. Meenemen van de GSM naar de speelplaats, de refter of bij uitstapjes wordt niet
toegestaan.
3. Alle telefonische contacten van de ouders met de school en omgekeerd verlopen via de
directie of het secretariaat.
!Kledij en voorkomen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
!
!
Persoonlijke smaak en overtuiging worden door onze school positief gewaardeerd, maar
provoceren of de vrijheid van anderen belemmeren mag geenszins de bedoeling zijn.
Daarenboven mogen noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen in het
gedrang komen.
Wanneer de hygiëne en/of veiligheid dit vereisen, moet in sommige lessen aangepaste kledij
worden gedragen. In sommige gevallen zal de directeur of de betrokken leerkracht,
naargelang de activiteit, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en
dergelijke meer verbieden. Bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding, bij sport en
zwemmen is aangepaste kledij vereist. Dit kan ook bij expressie of creatieve activiteiten.
Vertolking van eigen mening en de manier waarop dit gebeurt tegenover leeftijdgenoten,
leerkrachten, bezoekers gebeurt op een beleefde manier.
Orde en wellevendheid:
-de leerlingen verplaatsen zich in groep steeds ordentelijk, zowel binnen
als buiten de school. Er worden rijen gevormd die onder begeleiding
staan van één of meerdere leerkrachten.
- wij wensen van iedereen respect voor de school en schoolomgeving.
Verzorgd taalgebruik voor iedereen;
Opvolging van richtlijnen van directie en personeel;
Zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte;
Zich ordelijk verplaatsen in groep zowel binnen als buiten de school, bijvoorbeeld tijdens
uitstappen en bij het vormen van rijen
Het is de leerlingen verboden kledij, tekens of symbolen te dragen of tatoeages aan te
brengen:
-die niet in overeenstemming zijn met het democratisch en pluralistisch
gedachtegoed en met de principes vooropgezet in het pedagogisch project
van het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
- die een inbreuk plegen op de goede zeden of provocatief zijn;
- waarmee de persoon zichtbaar een religieuze of levensbeschouwelijke
aanhorigheid of overtuiging uitdrukt of de indruk daartoe wekken.
Dit verbod geldt ook voor personeelsleden en voor stagiair-leerkrachten.
Het is de leerkracht levensbeschouwelijke vakken toegestaan de levensbeschouwelijke
symbolen ook buiten de lessen te dragen, maar niet wanneer de leerkracht andere
opdrachten uitvoert waarbij hij/zij aan waarden-, kennis- of visievoordracht doet. Wanneer
de leerkracht LBV andere opdrachten vervult, bijvoorbeeld als opvoeder of vakleerkracht, of
wanneer hij/zij een leidinggevende functie bekleedt, dan dient hij/zij de neutraliteit te
respecteren en mag hij/zij de levensbeschouwelijke kentekens niet dragen.
Het geldt op het hele domein van de school, zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Het
geldt eveneens bij uitstappen, extra-muros activiteiten en geïntegreerde werkperiodes in
schoolverband.
Het dragen van een hoofddeksel tijdens de lessen of in de schoolgebouwen is verboden.
24
In de klas
• In de klas worden specifieke klasafspraken gemaakt tussen leerlingen en klastitularis. Deze
klasafspraken zijn er om werk- en klassensfeer zo aangenaam mogelijk te maken en kaderen
in algemene schoolafspraken.
• Wij streven naar een optimale spreek- en luisterhouding.
• Aandacht en concentratie zijn van het allergrootste belang.
• Zich verplaatsen in de klas gebeurt enkel na toelating van de leerkracht.
• Wij houden van orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, de kasten....
• Na het beëindigen van de activiteiten wordt de klas onder toezicht van de leerkracht door de
leerlingen opgeruimd.
• We vragen respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in
de klas en in de school.
• De plaats van de leerlingen in de klas wordt toegewezen door de klas- of groepsleerkracht.
Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het individuele belang van elk kind afzonderlijk
als met de globale werking van de klas.
• Bij verlies of opzettelijke beschadiging van boeken of materiaal zal een schadevergoeding
gevraagd worden aan actuele kostprijs.
• In de afdeling Paalbos wordt alleen water gedronken uit drinkflessen die eventueel kunnen
worden aangekocht op school. Plastic verpakkingen water zijn niet toegelaten.
!
Op de speelplaats
• Speeltijden zijn een welgekomen onderbreking van de leeractiviteiten en daarmee gepaard
gaande fysieke en/of mentale inspanningen
• Het schoolteam bepaalt, in het belang van de veiligheid van de leerlingen welke spelen en/of
speelgoed er op de speelplaats toegelaten worden.
• Balspelen worden volgens vooraf gemaakte afspraken toegelaten.
• We houden onze school en de speelplaats net, dus alle afval brengen we onmiddellijk in de
juiste vuilnisbak.
• De leerlingen moeten de begrenzing van de speelplaats respecteren.
• Wij eisen een absoluut respect voor de beplanting.
• De speeltijd eindigt met het belsignaal. De leerlingen stoppen onmiddellijk met spelen en
gaan naar de klasrij.
• Onder begeleiding van de klastitularis of bijzondere leermeesters gaan de leerlingen op een
ordentelijke en rustige manier naar hun klas.
• Tijdens de speeltijd kan steeds een koek of een stuk fruit gegeten worden. Drankjes in
glazen flesjes of blik zijn niet toegestaan. Drankbrikjes worden opgevouwen en in de blauwe
vuilnisbak(-zak) gegooid.
• Huisdieren zijn op school niet toegelaten.
• Als een leerling tijdens de schooldag de school verlaat zonder toestemming en zich op die
manier onttrekt aan het toezicht, worden de ouders en de federale politie verwittigd.
!
In het toilet
• Het toiletbezoek gebeurt bij voorkeur tijdens de speeltijden.
• Na het wassen van de handen, het kraantje van de wastafel steeds dichtdraaien
• Dagelijks wordt door het onderhoudspersoneel veel zorg besteed aan het proper houden van
de toiletten. Iedereen dient zich in te spannen om deze ruimten zuiver en net te houden.
• Toiletbezoek tijdens de lesuren wordt tot een minimum beperkt, maar kan bij hoogdringendheid
en om medische redenen toegelaten worden door de leerkracht.
• Bij de aanvang van en tijdens de speeltijd hebben de leerlingen voldoende tijd om gebruik te
maken van de toiletten. Na het belsignaal op het einde van de speeltijd, is het te laat om nog
naar het toilet te gaan.
• Verblijf in toiletruimte : houd dit beperkt tot het toiletgebruik - het is geen speelruimte of
verzamelplaats !
• Na elke toiletbeurt is doorspoelen een noodzaak.
• We zijn zuinig met toiletpapier en gebruiken het enkel waarvoor het beschikbaar is
• Na elke toiletbeurt moeten de handen gewassen worden.
!!
!
!
25
In het schoolrestaurant
• Volgens de waarden van het pedagogisch project van het GO! engageren alle scholen zich
om in te staan voor onderstaande afspraken. Meer schooleigen invulling lees je in bijlage 18.
• De leerlingen komen rustig, ordelijk en onder begeleiding binnen.
• We eisen van de leerlingen behoorlijke tafelmanieren. We verplichten de leerlingen niet om
alles wat klaargemaakt wordt op te eten, wel dringen we erop aan om er op zijn minst van te
proeven.
• Gulzigheid is een lelijke eigenschap: eet met mate en respectvol.
• Zich verplaatsen in het schoolrestaurant mag enkel na toelating van de toezichthoudende
leerkracht.
• Ook tegenover het keuken- en refterpersoneel moeten de leerlingen zich correct en beleefd
gedragen.
• Bij de warme maaltijden is water voorzien. Daarom worden zelf meegebrachte frisdranken
(flesjes, brik of blik) niet toegelaten – met uitzondering van de leerlingen die hun eigen
lunchpakket, met of zonder soep, gebruiken.
• Gedurende de maaltijd zijn de toezichthoudende leerkrachten verantwoordelijk voor orde en
tucht. Alle leerlingen moeten vooraf gemaakte afspraken naleven.
• Na de maaltijd verlaten de leerlingen het restaurant op een rustige, ordelijke wijze.
• Bij wangedrag kan, na ruggespraak met de betrokken personen en de directie een sanctie
(o.a. uitsluiting uit de eetzaal) uitgesproken worden.
!!
In de bus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
!!
!!
!
•
Volgende afspraken zijn geldig in alle scholen tijdens het leerlingenvervoer. Schooleigen
afspraken zijn in bijlage 18 terug te vinden.
De leerlingen moeten de begeleider en de chauffeur gehoorzamen.
Zij blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleider aanduidt.
Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept worden in de bus.
Opdat het vervoer vlot zou verlopen, moet de leerling tijdig klaar staan aan de
voorgeschreven halte.
Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet-voorgeschreven halte.
De leerlingen moeten de begeleider verwittigen bij een voorziene afwezigheid.
Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de
begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle
verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen
toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus
stopt. Deze bepaling betekent geen vermindering van de bescherming die de leerlingen
inzake lichamelijke ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming
geldt steeds op de schoolweg, d.w.z. gedurende de tijd die normaal nodig is en op de wegen
die normaal gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren van de school of op
de vastgestelde verzamelplaats.
Kinderen jonger dan twaalf jaar moeten terug meegenomen worden naar de school indien de
ouders niet aanwezig zijn aan de halte bij de terugrit naar huis. Uitzondering kan gemaakt
worden voor kinderen tussen 7 en 12 jaar als de ouder(s) een schriftelijke vraag gesteld
hebben aan de directie (met vermelding van dag/uur/periode). De directie verwittigt de
busbegeleider.
De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de schoolbus aanricht.
Boekentassen moeten tijdens de rit steeds onder de bank of in de bagagerekken geborgen
worden.
Boekentassen moeten steeds aan de hand gedragen worden, dit om andere leerlingen niet
te verwonden en het businterieur niet te beschadigen.
Bij aankomst aan de school dienen de leerlingen uit te stappen op de hen meegedeelde
wijze.
Wanneer de leerling het schoolbusreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de
directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de schoolbus ontzeggen.
zie ook het busreglement, te tekenen voor akkoord (bijlage 15)
26
Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten
• binnenkomen en verlaten van het klaslokaal gebeurt in rij, onder begeleiding van de
klastitularis of leermeester.
• verplaatsing tot aan respectievelijk de rijen voor fietsers, voetgangers, bus, opvang verloopt
onder begeleiding van de leerkrachten en volgens de afspraken van de school.
!
Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de
school)
Tijdens de buitenschoolse opvang (afdeling Paalbos)en de nabewaking (voor en na de schooluren)
wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich op een voortreffelijke en beleefde manier gedragen
ten aanzien van de personen die toezicht op hen uitoefenen, ook al zijn het geen leerkrachten van
de school. Bij wangedrag kan (tijdelijk) een schorsing uitgesproken worden.
In geen geval kan geduld worden dat de leerlingen zich aan het toezicht onttrekken door, zonder
toelating, de school te verlaten.
!Buitenschoolse activiteiten
Buitenschoolse activiteiten worden steeds onder toezicht van de leerkrachten georganiseerd.
Meestal zijn het pedagogische uitstappen die in het kader van levensecht onderwijs worden
ingericht. Zij vormen een stevige basis voor een verdere verwerking in de klas.
Voor culturele en sportactiviteiten binnen de schooluren geldt de ondertekening van het
schoolreglement als principiële toestemming voor deelname. Indien een bijdrage gevraagd wordt
(binnen de maximum factuur) moeten de ouders een afzonderlijke toestemming geven.
Ook tijdens deze extra-muros activiteiten geldt de stelregel:
!
Trek de aandacht door een voorbeeldig gedrag !
!
!Schoolongevallenverzekering
De leerlingen van de school zijn verzekerd tegen eventuele ongevallen door de schoolpolis
afgesloten door Scholengroep 25 bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS.
Alle ongevallen op school en die van en op weg naar school, worden normaliter door de
verzekering gedekt.
Voor de ongevallen die de leerlingen overkomen bij het komen en verlaten van de school wordt
uiteraard rekening gehouden met de normaal gevolgde en veiligste weg en het tijdstip van het
gebeuren.
Alle schoolongevallen moeten zo spoedig mogelijk op het secretariaat of bij de directie worden
gemeld. U krijgt dan een formulier waarvan een gedeelte door de school en een ander gedeelte
door de behandelende geneesheer wordt ingevuld. Om terugbetaling te bekomen is het belangrijk
dat dit formulier zo vlug mogelijk (liefst binnen de 24 uren) aan de school terugbezorgd wordt.
Betalingsbewijzen mogen later binnengebracht worden. De doktersrekeningen moeten eerst
aangeboden worden bij het ziekenfonds en met een bewijs dat dit werd voldaan kan het remgeld
via de verzekering terugbetaald worden.
Schade aan persoonlijk materiaal (brillen, kledij…) wordt door de verzekering vergoed,rekening
houdend met een franchise.
!
!
!
27
13.Aandachtspunten
!
§
§
§
§
§
!
Gezondheidsbeleid : de school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die
gericht zijn op een gezonde levensstijl.
Help ons bij het streven naar een gezonde voeding en geef je kind geen snoep mee naar
school. Er is geen bezwaar tegen een stuk fruit en/of een droge koek. Bij verjaardagen
geef je best ook een stukje gezond fruit of bv. een zelfgebakken cake mee.
Respect en begrip voor anderen vb. werken rond pesten.
Eerbied voor de natuur.
Aandacht voor diversiteit.
28
Hoofdstuk 3 Studiereglement.
Waarover en hoe oordelen de leerkrachten?
!
Begeleiding en evaluatie
De school biedt diverse vormen aan van individuele begeleiding bij leermoeilijkheden of andere
situaties die aanleiding kunnen geven tot begeleidingsmaatregelen. Van de ouders wordt
hiertegenover een positief engagement verwacht. In het belang van het kind engageren de ouders
zich er tevens toe aanwezig te zijn op het oudercontact.
1. In het kleuteronderwijs
Observeren
De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen. Daarom zal hij gericht kijken en luisteren
tijdens de spontane bezigheden van het kind, tijdens de dagelijkse activiteiten en tijdens de
uitvoering van de opdrachten. Hierdoor kan hij/ zij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen.
!Begeleiden
De leerkracht zal in het aanbod van activiteiten rekening houden met de gegevens die hij/ zij via
observatie verzameld heeft. Op die manier wordt de begeleiding afgestemd op de noden en de
behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om naar eigen aanleg zichzelf optimaal
te ontwikkelen.
!Het kindvolgsysteem
De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van het kind aan de hand van een
kindvolgsysteem. Dit systeem maakt een efficiënte begeleiding mogelijk.
De gegevens uit een kindvolgsysteem zijn vertrouwelijk. Ze kunnen alleen ingezien worden door
de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van
uw kind.
!Speciale begeleiding
Mocht in de loop van het jaar blijken dat er zich bij uw kind een probleem voordoet, dan wordt u
daarvan verwittigd. Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht, waarbij ondersteunende
maatregelen binnen de klas genomen worden. Als speciale zorg door professionelen of door
gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u, de directie en het
Centrum voor Leerlingenbegeleiding besproken.
!Informatie en communicatie
Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de
school door onder meer :
• oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, open-klasdagen, vieringen, feestjes...;
• informele contacten met de kleuteronderwijzeres vóór en na de activiteiten of op afspraak;
• het heen-en-weerschriftje ,blad met versjes en liedjes;
• schriftelijke mededelingen van de directie of de kleuteronderwijzeres;
• contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding;
• het meegeven van werkjes van kleuters (projectbundels,knutsel- en schilderwerkjes,
tekeningen, speel werkbladen...);
• een mededelingenbord en/of infohoek;
• e-mails en website
!Participatie
U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan
activiteiten, lid te zijn van onze ouder- en/of vriendenkring.
!!
!
29
2. In het lager onderwijs
Evalueren
Onder evaluatie verstaan we de beschrijving en beoordeling van de leerprestaties en de
vorderingen van uw kind. Die vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en
vaardigheden, maar ook op gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief,
nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, 'leren leren' ...
!Huiswerk
Per klas worden afspraken gemaakt over het huiswerk. Deze afspraken kunnen verschillen per
klas.
!Middelen
De leerkracht verzamelt de nodige gegevens via observatie, toetsen, individuele opdrachten,
klasgesprekken.
In de derde graad worden proeven over grotere leerstofgehelen afgenomen als voorbereiding op
het evaluatiesysteem van het secundair onderwijs.
!Rapporteren
Verscheidene keren per schooljaar wordt het rapport uitgereikt: dit kan rond de herfstvakantie, de
kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie en het einde van het schooljaar.
Het rapport geeft een overzicht van de gegevens, waargenomen tijdens observaties en
toetsmomenten.
Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten van de leerlingen voor een
bepaalde periode inzake :
•
de leergebieden die in de leerplannen zijn opgenomen : Nederlands,
wiskunde, Wereldoriëntatie, Muzische Vorming, Lichamelijke Opvoeding,
(Frans)
•
het welbevinden (hoe kinderen zich voelen)
•
de manier waarop men in groep omgaat (sociale vaardigheden)
•
gedrag en werkhouding en manier waarop het leren wordt aangepakt (leren
leren)
•
de talenten en interesses
Voor periodiciteit, data van rapporteren en de wijze van rapporteren, zie verder in bijlage 10
!Informeren
Wij geven nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind :
Als ouder kun je op de hoogte blijven van de vorderingen van je kind door middel van:
• nakijken van de klasagenda: dit is het communicatiemiddel bij uitstek tussen de ouders
en de school. Deze klasagenda wordt minstens éénmaal per week door de ouder(s)
ondertekend.
• inkijken van schriften, mappen en kaften;
• bespreken van toetsen op de oudercontacten;
• gesprekken met leerkrachten tijdens de oudercontacten, of aangevraagde contacten;
• het volgen van huistaken: dit zijn o.a.: zelfstandig uit te voeren opdrachten, inoefening van
lessen of voorbereiding op volgende lessen (dit laatste vooral voor de 3de graad);
• contacten met het C.L.B.-team.
!Begeleiden en remediëren
Uw kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op regelmatige tijdstippen de
schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden.
Hieruit kan een gerichte begeleiding of remediëring volgen.
Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen.
Beschikt de school over een GOK-leerkracht (Gelijke Onderwijskansen), dan zal deze leerkracht,
op vraag van de klastitularis, voor je kind zorgen voor extra begeleiding. Deze begeleiding gebeurt
op basis van een handelingsplan dat opgemaakt wordt door de zorgcoördinator in
samenwerking met de titularis en externe begeleiders.
!
30
!
Haar opdracht bestaat o.a. uit:
• Coördineren van zorginitiatieven op niveau van de school.
• Aanspreekpunt voor elke zorgvraag in de school, van leerlingen, leerkrachten of ouders.
• Ondersteunen van het handelen van leerkrachten (o.a. helpen opstellen van
handelingsplannen).
• Testen en begeleiden van leerlingen bij specifieke leer- en/of ontwikkelingsproblemen.
Noteren van alle informatie en testgegevens van de leerlingen en dit toegankelijk maken
voor alle betrokkenen.
• Organiseren van contacten met ouders.
Daarenboven zal de klassenraad op regelmatige tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag
van je kind bespreken. Ook het C.L.B- team kan hierbij betrokken worden. Hierbij kan eventueel
een specifieke begeleiding of remediëring volgen. Dit kan een verwijzen inhouden naar de
zorgverbreding, de C.L.B- begeleiding, naar logopedische en /of medische hulp. Als ouder word je
over dit alles uiteraard ingelicht. Dit kan gebeuren via oudercontact, het rapport, per telefonische of
per schriftelijke mededeling.
!
!
Leerlingen met een handicap die het gewoon lager onderwijs volgen maar omwille van hun
handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor
vrijstelling krijgen indien zij nader te bepalen vervangende, maar gelijkwaardige activiteiten volgen.
!Gescheiden ouders en co-ouderschap
De ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt het recht om toezicht uit te oefenen op de
opvoeding. Dit toezichtrecht houdt het recht in om op de hoogte te worden gehouden van de
schoolresultaten en schoolverrichtingen. De ouder moet de directie daarvan op de hoogte brengen
die erop toeziet dat dit recht wordt uitgevoerd. Bij co-ouderschap dienen beide ouders de leerling
te komen inschrijven.
!Zittenblijven in het lager onderwijs
De klassenraad beslist welke leerling er in het basisonderwijs overgaat, en welke blijft zitten. Door
ondertekening van het schoolreglement verbinden de ouders zich ertoe de voldoende
gemotiveerde beslissing van de klassenraad genomen na voorafgaandelijk overleg met het CLB te
aanvaarden. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing met kennisgeving van de maatregelen
die zullen worden genomen gedurende het volgende schooljaar.
!Getuigschrift basisonderwijs
Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift
basisonderwijs aan de leerling uit te reiken. Ingevolge art. 53 van het decreet BaO oordeelt de
klassenraad op een gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen
heeft bereikt die in het leerplan zijn opgenomen om een getuigschrift te verwerven. Wordt er geen
getuigschrift basisonderwijs gegeven, dan levert de directie een verklaring af waarop de
schooljaren die gevolgd werden vermeld staan.
!
!
31
Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het
getuigschrift basisonderwijs
!Onmiddellijk na de deliberatie van de klassenraad wordt een overleg georganiseerd voor ouders
waarvan de kinderen geen getuigschrift basisonderwijs behalen. Tijdens dit onderhoud zullen
ouders inzage krijgen in het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de
genomen beslissing. Aan de ouders wordt tevens de geformaliseerde beslissing overhandigd
waaruit blijkt dat aan de leerling geen getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt.
!Bezwaar
De beslissing van de delibererende klassenraad om een getuigschrift basisonderwijs niet toe te
kennen, kan door de ouders worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, volgend op de dag waarop het
getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt, kunnen de ouders die deze beslissing betwisten, via
een persoonlijk onderhoud met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de
delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde), hun bezwaren kenbaar maken. De datum van
het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld.
Tijdens het gesprek kunnen de ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven
die hebben geleid tot de genomen beslissing.
!Na het gesprek zijn er drie scenario’s mogelijk:
-De ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en
trekken de betwisting in;
-De afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad
(of zijn afgevaardigde) meent dat de ouders redenen aanbrengen die het overwegen waard
zijn en roept de delibererende klassenraad zo snel mogelijk opnieuw bijeen om de
aangevochten beslissing opnieuw te bekijken.
De klassenraad kan ofwel zijn beslissing herzien en dan is het probleem opgelost ofwel zijn
beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan. Wat ook het resultaat van deze
nieuwe bespreking mag zijn, het wordt zeker schriftelijk en met de nodige motivering aan
de ouders meegedeeld;
-De afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad
(of zijn afgevaardigde) meent dat de door de ouders aangebrachte argumenten geen
nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad nodig maken. Dit wordt gemotiveerd
aan de ouders meegedeeld.
Als zij de genomen beslissing onjuist blijven vinden, blijft de betwisting bestaan.
!Beroep
Als na het overleg met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de
delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde of nadat de klassenraad opnieuw is
samengekomen) de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders schriftelijk (gedateerd en
ondertekend met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen
bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur binnen een termijn van drie dagen zaterdag,
zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, na het overleg of nadat de
beslissing van de klassenraad hen werd meegedeeld.
Het is wel belangrijk te weten dat de beroepscommissie pas kan worden opgestart als de ouders
gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de afgevaardigde van het schoolbestuur of
de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde).
!De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit:
*Interne leden:
-leden van de klassenraad waaronder alleszins de voorzitter
-eventueel een lid van het schoolbestuur (eventueel een directeur van een andere school
van de scholengroep)
*Externe leden:
-een lid van de ouderraad
-een lid van de schoolraad met uitzondering van de geleding personeel
-De voorzitter van de beroepscommissie wordt aangeduid onder de externe leden.
!
32
Elk lid is stemgerechtigd. Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen. Bij
stemming moet er tussen de interne en de externe leden partiteit zijn. Bij staking van stemmen is
de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.
!Beslissing van de beroepscommissie
Om geldig te beslissen moeten er minstens twee interne en twee externe leden van de
beroepscommissie aanwezig zijn. De beroepscommissie hoort de ouders en kan ook de leden van
de klassenraad horen.
De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot:
-een gemotiveerde afwijzing van het beroep
-een bevestiging van de beslissing van de klassenraad
-de vervanging door een ander evaluatieresultaat
Het resultaat van het beroep wordt aan de betrokken personen schriftelijk en gemotiveerd ter
kennis gebracht hetzij uiterlijk op 15 september.
De beroepscommissie beraadslaagt geldig als ten minste drie leden aanwezig zijn. In het belang
van het onderzoek kan ze om het even wie horen. De beroepscommissie onderzoekt de klacht
grondig en adviseert de algemeen directeur op een gemotiveerde wijze of de delibererende
klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen.
Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.
!Annulatieberoep.
Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen de ouders bij de Raad van State een
annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben
hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing
van de beroepscommissie. Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste
beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.
!
33
Hoofdstuk 4 Ordereglement
!
Ordemaatregelen
!Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is een noodzakelijke
voorwaarde voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken
verloopt, kan de school passende maatregelen nemen.
!Voor kleuters die niet leerplichtig zijn, passen deze maatregelen volledig in de speciale begeleiding
zoals hiervoor uiteengezet. Bijgevolg wordt normaliter niet in een orde- en tuchtregeling voor
kleuters voorzien, zelfs al zijn ze schoolplichtig.
!Bij leerplichtigen in het lager onderwijs kunnen er uitzonderlijke maatregelen genomen worden.
!
Mogelijke ordemaatregelen zijn :
Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door alle onderwijzende en
opvoedende personeelsleden kunnen genomen worden.
1. een vermaning
mondeling met nota in de schoolagenda
2. een
waarschuwing
nota in de agenda met eventueel een strafwerk. Elke
aanmerking of strafwerk wordt getekend door de ouders.
3.Tijdelijke
verwijdering uit de
les/studie
4. straftaak
Tot het einde van de les/studie. Ondertussen krijgt de leerling
een strafwerk of een taak.
extra schriftelijke taak. Deze taak wordt aan de ouders
gemeld via de agenda.
Ordemaatregelen die enkel door de directeur kunnen genomen worden
• buiten de lesuren wordt aan de leerling een straf
5. een strafstudie
opgelegd
• schriftelijk meegedeeld aan de ouders.
• leerlingen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen een
6. begeleidingsovereenkomst
contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van
de leerling wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van
het niet naleven van de bepalingen. Het contract heeft
een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt
uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de
tuchtprocedure.
• Schriftelijk meegedeeld aan de ouders.
!
34
7.bewarende
maatregel
preventieve
schorsing
Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan
denken om een leerplichtige leerling van het lager onderwijs
definitief uit de school te verwijderen, kan de directeur de
leerling preventief schorsen, d.w.z. voorlopig uit de school
sluiten.
!Deze bewarende maatregel geldt maximaal 5
opeenvolgende lesdagen. Het schoolbestuur kan
beslissen om de desbetreffende periode éénmalig met
5 opeenvolgende lesdagen te verlengen indien door
externe factoren het tuchtonderzoek niet kan worden
afgerond binnen deze periode.
De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en
wordt aan de betrokken persoon ter kennis gebracht.
!De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de
school aan de ouders motiveert waarom dit niet
haalbaar is.
!!
Binnen de drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heeft de betrokkene recht op
overleg met de directeur.
Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.
!
!
35
Hoofdstuk 5 Tuchtreglement
!De directeur kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het
ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject
van onze school in het gedrang brengt. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het
advies in van de begeleidende klassenraad waarin ook een lid van het begeleidend CLB is
vertegenwoordigd.
!De directeur zal dus slechts tuchtmaatregelen nemen als de maatregelen van orde geen effect
hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen
en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en
blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen.
!Soorten.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn :
!
1. Alternatieve straffen uit te voeren tijdens de schooluren
Om een leerling bewust te maken van zijn fout, kan een aangepaste alternatieve straf opgelegd
worden. Dit kan onder de vorm van een taak of een bepaalde verantwoordelijkheid die hij/zij dient
op zich te nemen.
Deze alternatieve straf komt er na overleg tussen leerling, leerkracht en directie.
!
2. Schorsing :
de leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep
niet meer volgen. De leerling moet wel aanwezig zijn op school en krijgt eventueel extra taken.
Voor de schorsing van meer dan één dag :
1° moet het voorafgaandelijk advies van de klassenraad worden ingewonnen;
2° hebben de ouders inzage in het tuchtdossier van de leerling en worden ze gehoord;
3° wordt de genomen beslissing schriftelijk gemotiveerd en vooraf schriftelijk ter kennis gebracht
aan de ouders van de betrokken leerling met vermelding van de ingangsdatum van de schorsing.
!tijdelijke uitsluiting:
Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van één lesdag en voor een
maximale duur van 15 opeenvolgende lesdagen. De school voorziet opvang voor een leerling,
tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.
!
3. Een definitieve uitsluiting uit de school
Wordt een leerplichtige leerling uitgesloten, dan wordt hij definitief uit de school verwijderd.
In geval van uitsluiting :
1° moet vooraf het advies van de klassenraad ingewonnen worden
2° worden de ouders en hun kind (eventueel bijgestaan door een raadsman) vooraf uitgenodigd
voor een gesprek over de problemen
3° hebben ouders inzage in het tuchtdossier van hun kind
4° moet de beslissing gemotiveerd worden. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de
leerlingen werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de
verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van de school in het gedrang komt
5° worden de ouders voor het ingaan van de tuchtmaatregelen schriftelijk op de hoogte gebracht
van de genomen beslissing en van de ingangsdatum ervan.
!In geval van uitsluiting gelden bovendien volgende regels:
•
•
•
•
!
De gesanctioneerde leerling wordt pas definitief uit de school verwijderd op het moment dat
hij in een andere school ingeschreven is, en uiterlijk één maand (vakantieperiodes niet
inbegrepen) na schriftelijke kennisgeving van de uitsluiting.
De gesanctioneerde leerling moet in de school aanwezig zijn, tot de dag voor de definitieve
schoolverandering.
Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de
andere.
Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.
36
!
!
!
Een definitieve uitsluiting uit de school.
De directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de begeleidende klassenraad
waarin ook het CLB is vertegenwoordigd.
Een definitieve uitsluiting gaat onmiddellijk in na de schriftelijke kennisgeving aan de betrokken
persoon tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus.
Als de leerling voor 30 juni definitief wordt uitgesloten, blijft deze in onze school ingeschreven tot
aan de inschrijving in een andere school, en zulks tot uiterlijk 1 maand na de kennisgeving van
definitieve uitsluiting.
De uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan het statuut als regelmatige leerling. samen met het
begeleidende CLB zullen wij de leerling actief helpen zoeken naar een andere school waarbij
maximaal wordt rekening gehouden met de keuze van hetzelfde onderwijsnet, dezelfde opleiding
en de bereikbaarheid (de school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet.
Indiende ouders vragen om opvang en de school acht dit niet haalbaar, motiveert zij dit en deelt dit
schriftelijk mee aan de ouder).
Bij manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan, kan de school de
leerling uitschrijven.
!Hou er ook rekening mee dat een leerling die uit onze school uitgesloten werd het lopende, het
volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd kan worden in onze school.
(Dit geldt ook voor de school of scholen waar onze school mee samenwerkt, voorzover de
controversiële handelingen zich in die andere school hebben voorgedaan.)
!Opmerking: een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgend schooljaar slechts
opnieuw ingeschreven worden na gunstig advies van de begeleidende klassenraad.
!Regels
Wanneer de directeur een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/ zij in ieder geval de volgende
regels:
° De intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan de betrokken persoon schriftelijk ter kennis
gebracht.
° De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn
met de ernst van de feiten.
° De betrokken leerling en de ouders, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon,
worden vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.
° De ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht tot inzage van het tuchtdossier. In
dit tuchtdossier wordt het advies van de klassenraad opgenomen.
° Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het gedrag
van de leerling werkelijk een gevaar vormt voor de opdracht van de school om ordentelijk
onderwijs te verstrekken en/ of om haar opvoedingsproject te verwezenlijken. Bij
definitieve uitsluiting wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met
overeenkomstige procedure.
° De ouders worden voor het ingaan van de tuchtmaatregel schriftelijk op de hoogte
gebracht van de genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.
° Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar
de andere school.
° Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.
!!
Overleg
Binnen de drie lesdagen na kennisname van de tuchtmaatregel hebben de betrokken leerling en/of
de ouders recht op overleg met de directeur. De datum van het onderhoud wordt schriftelijk
meegedeeld aan de ouders.
!!
!
!
37
Beroepsprocedure ingeval van definitieve uitsluiting
Alleen tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan.
!Opstarten van het beroep
•
•
•
Om de beroepsprocedure te kunnen opgestart, moeten de ouders eerst gebruik hebben
gemaakt van hun recht op overleg met de directeur.
De ouders moeten het beroep schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van
het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de
algemeen directeur uiterlijk binnen drie lesdagen nadat het overleg heeft plaatsgevonden.
De ouders doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij
bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.
!Beroepscommissie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo vlug mogelijk
samen.
De beroepscommissie bestaat uit:
Interne leden:
leden van het schoolbestuur waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen,
met uitzondering van de directeur of zijn afgevaardigde die de beslissing heeft genomen
Externe leden:
-een lid van de ouderraad
-een lid van de schoolraad met uitzondering van de geleding personeel
-De voorzitter van de beroepscommissie wordt aangeduid onder de externe leden.
Elk lid is stemgerechtigd. Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht
onderworpen. Bij stemming moet er tussen de interne en de externe leden pariteit zijn. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie
doorslaggevend.
De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van vijf lesdagen na de
samenstelling van de beroepscommissie
Bij overschrijding van deze termijn wordt de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege
vernietigd.
De beroepscommissie hoort de betrokken personen en de leerling in kwestie
De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot:
-een gemotiveerde afwijzing van het beroep
-een bevestiging van de definitieve uitsluiting
-de vernietiging van de definitieve uitsluiting
De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie
aangetekend, uiterlijk op de lesdag die volgt op de dag van de beslissing in beroep. De
directeur ontvangt hiervan een afschrift.
Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen
beslissing.
!Annulatieberoep
Na uitputting van de hierboven beschreven beroepsprocedure kunnen ouders evenwel een
annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State
indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat zij kennis namen
van de beslissing van de beroepscommissie, overeenkomstig Titel 1, Hoofdstuk 1 van het besluit
van de Regent van 23 augustus 1948. De procedure heeft geen opschortende werking. Dit
betekent dat de beslissing waarmee u het niet eens bent onmiddellijk uitgevoerd kan worden.
!
38
Hoofdstuk 6 Algemene klachtenprocedure
!
U bent niet tevreden ? Wat kunt u dan doen?
1. Welke klachten kunt u indienen?
Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of
beslissing van een personeelslid van de school.
2. Waar kunt u met uw klacht terecht?
Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van
een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing
te zoeken.
!Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf,
dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep.
!Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat
van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst,
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50).
!Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364. Meer
informatie vind je op http://www.diversiteit.be.
!Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de
Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse
werking een aantal principes moeten respecteren:
• beheersing onderwijskosten
• eerlijke concurrentie
• verbod op politieke activiteiten
• beperkingen op handelsactiviteiten
• beginselen betreffende reclame en sponsoring
•
Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI),
Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 65 56).
Via e-mail: [email protected]
!
!Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende
leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 92 06 )
3. Hoe dient u een klacht in?
§ Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax.
§ Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:
o je naam, adres en telefoonnummer;
o wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is;
o in welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de scholengroep.
!
39
!
!
4.De klachtenprocedure is niet van toepassing op :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
een algemene klacht over regelgeving
een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld
een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid
een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben
plaatsgevonden
een kennelijk ongegronde klacht
een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen
een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve
beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. infra).
Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel
mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling,
onvoldoende informatieverstrekking.
een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
een anonieme klacht
5. Hoe verloopt de behandeling van uw klacht?
Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de algemeen directeur jou de ontvangst van je
klacht. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden,
schriftelijk op de hoogte gebracht.
!Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht.
Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld
binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep
bereikt.
!Als u een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing
wordt uitgesteld
!
40
Uitgeleide
!Beste ouders,
Beste leerling,
!U hebt het schoolreglement doorgelezen.
Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor een aangenaam schoolklimaat waar elke leerling
zich goed kan voelen.
Het schoolreglement is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes.
Het is de vertaling van de schoolcultuur en het pedagogisch project van de school. Naast het
bijbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes, willen wij onze leerlingen leren omgaan met
diversiteit.
!Door de ondertekening van het schoolreglement bevestigt u dat u de doelstellingen, de leefregels
en het pedagogisch project van de school onderschrijft.
Indien u nog vragen zou hebben over dit schoolreglement kan u ons altijd contacteren voor
bijkomende uitleg.
!Vriendelijke groet
De directeur en het schoolteam
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
41
CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen
(BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder)
Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?
De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) begeleiden de leerlingen en de deelnemers aan de
erkende vormingen. De begeleiding kan ook indirect via en in samenwerking met de ouders en de
school verlopen. Zij zijn immers de eerste verantwoordelijken.
Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen.
Bij het vervullen van zijn opdracht stelt het CLB het belang van de leerling centraal. Het CLB werkt
raadgevend en begeleidend; de begeleiding van het CLB is preventief waar mogelijk en
remediërend waar nodig. Het CLB werkt multidisciplinair.
Het CLB begeleidt de leerlingen op de volgende domeinen:
§
het leren en studeren
§
de onderwijsloopbaan
§
de preventieve gezondheidszorg
§
het psychisch en sociaal functioneren
Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim
respecteren.
Bijzondere doelgroepen
Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die leerbedreigd zijn, d.w.z. die in hun
ontwikkeling en leerproces bedreigd worden door hun sociale achtergrond en leefsituatie.
Door gericht samen te werken met de school, ouders en leerlingen geeft het CLB aan leerkrachten
meer draagkracht om leerlingen en leerlingensignalen op te vangen en om een adequate structuur
voor leerlingenbegeleiding uit te bouwen.
Het CLB sensibiliseert en ondersteunt de school bij haar acties op het vlak van
onderwijsvoorrangsbeleid, zorgverbreding en andere projecten die als doel hebben groepen van
leerbedreigde leerlingen maximale kansen te bieden in het onderwijs. Het CLB werkt daartoe
uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.
Samenwerking school- CLB
Het CLB en de school stellen gezamenlijk een beleidsplan of beleidscontract op dat de
samenwerking regelt voor een periode van drie jaar. Deze wordt geconcretiseerd in een
afsprakennota.
Het beleidsplan of beleidscontract vermeldt onder meer:
§
de wijze waarop het CLB en de school de rechten en de plichten invullen
§
de concrete samenwerking tussen school en CLB
§
de elementen van het verzekerd aanbod waarop de school niet zal ingaan
§
de wijze waarop het CLB aan de school de informatie bezorgt die het verzameld heeft bij
de uitvoering van zijn opdracht en die relevant is voor de algemene werking van de school
§
de wijze waarop de school en het CLB elkaar informatie bezorgen die relevant is voor de
leerlingenbegeleiding
Het CLB heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen die in de school voorhanden is
en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.
Bij dit alles wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
!
!
!
42
Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid
ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB
wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school,
behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het
einde van de periode van niet- inschrijving.
Begeleiding op vraag en verplichte begeleiding – mogelijkheden tot verzet
Leerlinggebonden aanbod als vraagsturing
Het CLB werkt vraaggestuurd (op verzoek van de leerling, de ouders of de school), behalve voor
de begeleiding die verplicht is. Het CLB kan zelf voorstellen tot begeleiding formuleren.
Het CLB gaat in op elk verzoek van de ouder of de leerling dat betrekking heeft op het
begeleidingsaanbod met het oog op het verhogen van de slaagkansen en het beperken en het
voorkomen van risicogedrag bij leerlingen. Het CLB stelt zijn deskundigheid ter beschikking om
minstens signalen bij leerlingen, ouders en hun omgeving te herkennen en te duiden en de eerste
opvang van leerlingen en ouders te verzorgen, hen preventief of remediërend te begeleiden en zo
nodig adequaat door te verwijzen.
Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, beperkt het CLB zich tot een
aanbod tot begeleiding. Het CLB zet in dat geval de begeleiding alleen voort als de leerling
hiermee instemt, op voorwaarde dat hij in staat om zijn belangen redelijk te beoordelen. Leerlingen
van 12 jaar of ouder worden geacht hiertoe in staat te zijn. Zo niet wordt de begeleiding alleen
voortgezet als de ouders ermee instemmen.
Schoolondersteuning als verzekerd aanbod
De regering verplicht het CLB om vormen van begeleiding voor te stellen voor deelgroepen van
leerlingen, ouders en scholen. Het staat hen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.
§
Informatieverstrekking
§
Preventieve gezondheidszorg
Het CLB neemt initiatieven om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te
bevorderen, te bewaken en te behouden. Het CLB organiseert algemene, bijzondere en gerichte
consulten om systematisch en vroegtijdig stoornissen op te sporen op het vlak van gezondheid,
groei en ontwikkeling zodat de leerling of de ouders deze stoornissen tijdig kunnen laten
behandelen.
Wij bevelen sterk aan dat de ouders aanwezig zijn bij het algemene consult voor leerlingen van het
tweede jaar kleuteronderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, het kalenderjaar waarin de
kleuter vijf jaar wordt.
Het CLB kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren:
1° als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult
2° op verzoek van de leerling, de school of de ouders
3° op eigen initiatief
Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen maatregelen om het ontstaan van sommige
besmettelijke ziekten te beletten, onder meer door vaccinaties.
Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen en het schoolpersoneel profylactische maatregelen
om het verspreiden van besmettelijke ziekten tegen te gaan.
Vaccinaties
Het CLB gaat minstens naar aanleiding van de algemene en gerichte consulten de vaccinatiestaat
na van alle begeleide leerlingen.
De meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder
zijn hoede heeft, wordt schriftelijk door het CLB geïnformeerd over de aard en de bedoeling van de
aangeboden vaccinatie.
!
!
!
43
Het CLB dient de vaccinatie toe nadat het hiervoor van de meerderjarige leerling of de ouders, de
voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft, de schriftelijke
toestemming gekregen heeft.
Deze toestemming kan worden gegeven voor verschillende vaccinaties tegelijk, maar is niet langer
dan twee jaar geldig.
Het CLB houdt van iedere begeleide leerling de vaccinatiestaat bij.
De beschikbare vaccinatiegegevens worden op verzoek en minstens in het schooljaar van
toediening schriftelijk meegedeeld aan de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de
persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft.
Op verzoek worden de beschikbare gegevens ook meegedeeld aan de behandelende arts.
Bijzondere consulten
De bijzondere consulten (medische onderzoeken, individueel of collectief georganiseerd voor
leerlingen van het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs evenals,
onder de voorwaarden door de regering bepaald, voor andere leerlingen) behoren tot het
verzekerd aanbod.
Verplichte begeleiding
Preventieve gezondheidszorg
•
Algemene en gerichte consulten, profylactische maatregelen
De leerlingen, de ouders en de scholen zijn verplicht om mee te werken aan de algemene
consulten (periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken, collectief
georganiseerd voor alle leerlingen), de gerichte consulten (collectief georganiseerde medische
onderzoeken, gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van
leerlingen) en de profylactische maatregelen. Wanneer bij leerlingen een besmettelijke ziekte
wordt vastgesteld, zijn de ouders verplicht de arts van het CLB hierover in te lichten. Het CLB zal
via de school het nodige doen om verspreiding hiervan te voorkomen of te beperken. Het zal de
bevoegde instanties hiervan op de hoogte brengen.
•
Verzet tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het
CLB
De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een
algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Het verzet wordt schriftelijk
meegedeeld aan de directeur van het CLB, via een aangetekende brief of tegen afgifte van een
ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd. In dit geval wordt het consult uitgevoerd
door ofwel een andere arts van hetzelfde CLB ofwel door een arts van een CLB naar keuze, ofwel
door een arts die niet tot een CLB behoort, maar wel het hiertoe vereiste bekwaamheidsbewijs
bezit.
De persoon die verzet heeft aangetekend, is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen een
termijn van negentig dagen, met ingang van de datum waarop de aangetekende brief werd
verzonden of met ingang van de datum die op het ontvangstbewijs werd vermeld. Indien het
algemeen of het gericht consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB dat de school
begeleidt, bezorgt de arts van het andere CLB of de arts die niet tot een CLB behoort, de
bevindingen aan een arts van het CLB waarbij de school is aangesloten. De arts die de consulten
heeft uitgevoerd, bezorgt binnen vijftien dagen na datum van elk consult het verslag van dat
consult aan de arts van het CLB dat de school van de betrokken leerling begeleidt. De kosten voor
een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, zijn ten laste van de betrokken
leerlingen en hun ouders.
!
!
!
!
!
!
!
44
Begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht
Het CLB begeleidt leerplichtige jongeren die niet zijn ingeschreven in een school of voor de
leerplicht erkende vorming (met uitzondering van de jongeren die huisonderwijs krijgen), of die wel
zijn ingeschreven maar de school niet regelmatig bezoeken. Deze begeleiding heeft tot doel de
minderjarige met leerplichtproblemen opnieuw in te schakelen in het onderwijsproces zodat hij
opnieuw aan de leerplicht voldoet. Een instemming van de betrokken leerling of zijn ouders is dan
niet vereist. Als de betrokken leerling of zijn ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB,
meldt het CLB dit aan de bevoegde instantie.
Multidisciplinair dossier
Het CLB legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier
aan. Het dossier bevat onder andere: administratieve gegevens, registratie van de medische
consulten, vaccinatiegegevens, gegevens over de leerplichtbegeleiding en andere gegevens van
de leerlingbegeleiding. De directeur van het centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van de
gegevens van het multidisciplinair dossier, met uitzondering van de persoonsgegevens die de
gezondheid betreffen. Die gegevens vallen onder de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar die
in het centrum werkt.
Toegankelijkheid van het multidisciplinair dossier voor CLB- personeelsleden
Elke CLB- medewerker die betrokken is bij de begeleiding van de leerling in kwestie, heeft toegang
tot alle gegevens. In bepaalde gevallen kan men die toegang wel ontzeggen, in het belang van de
leerling, de ouders of om de rechten van derden te vrijwaren, namelijk:
§
op vraag van de bekwame minderjarige leerling
§
op vraag van de bekwame meerderjarige leerling
§
op verzoek van de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of
meerderjarige leerling
§
ambtshalve, in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd.
Raadpleging van het multidisciplinair dossier
Leerlingen en hun ouders hebben recht op toegang tot de gegevens van het multidisciplinair
dossier die henzelf betreffen. De toegang bestaat dan in principe in een rechtstreekse inzage van
het dossier onder begeleiding van een CLB medewerker. Er zijn evenwel enkele wettelijke
uitzonderingen op dit recht, bv. gegevens die door derden worden aangeleverd en als vertrouwelijk
worden bestempeld zijn niet toegankelijk.
Meer informatie kunt u vragen bij het CLB dat de school van de leerling begeleidt.
Overdracht van gegevens uit het multidisciplinair dossier
Als een leerling van school verandert, draagt de directeur van het centrum het dossier over aan
het centrum dat de leerling begeleidt. De bekwame minder- of meerderjarige leerling en/of zijn
ouders in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling, kunnen
tegen die overdracht verzet aantekenen. Een leerling vanaf 12 jaar wordt vermoed bekwaam te
zijn.
Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling
aan de ouders of de leerling dat het dossier zal worden overgedragen. Er is geen verzet mogelijk
tegen de overdracht van identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader
van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen, de gegevens in het kader
van de algemene, de gerichte en de bijzondere consulten en de medische onderzoeken.
Het CLB en de CLB- medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het
multidisciplinair dossier bezorgen aan de volgende derden:
1° het betrokken schoolpersoneel ; de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te
kunnen vervullen
2° aan anderen: om een wettelijke verplichting na te komen of op gemotiveerd verzoek of na
schriftelijke toestemming van de bekwame minder- of meerderjarige leerling of de ouders in eigen
naam of in naam van de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling.
!
!
45
Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier
De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot ten minste tien jaar na de
datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. Daarna start de directeur de geëigende
procedure tot vernietiging (behalve voor de dossiers die volgens procedure worden opgevraagd
door en overgedragen aan het Rijksarchief), maar niet voor de betrokkene de leeftijd van 25 jaar
heeft bereikt.
Gegevens van leerlingen die hun studieloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon
onderwijs, worden bewaard tot op het ogenblik dat betrokkene de leeftijd van 30 jaar bereikt.
Informatieplicht van het CLB inzake het multidisciplinair dossier
De directeur draagt er zorg voor dat leerlingen en hun ouders op een gepaste wijze worden
geïnformeerd over de dossiergegevens.
Mocht er betwisting zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dan kan men zich
wenden tot:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Hoogstraat 139 – 1000 Brussel
Tel.: 02/213.85.40
Klachtenprocedure
Voor klachten over het CLB waar het beroepsgeheim van de CLB- personeelsleden niet in het
geding is, gelden dezelfde bepalingen als die voor de school. Ze zijn opgenomen in de
zogenaamde “Algemene klachtenprocedure” van het schoolreglement.
Hebt u een klacht over het CLB en is het beroepsgeheim van de CLB- personeelsleden wél in het
geding, dan geldt de volgende procedure. Een klacht over de werking van het CLB of over een
concrete handeling of beslissing van een personeelslid, moet u kort na de feiten melden aan de
directeur van het CLB en met hem bespreken.
Komt u na overleg met de directeur niet tot een akkoord, dan kunt u schriftelijk klacht indienen bij
de directeur van het CLB. Binnen een termijn van 10 kalenderdagen stuurt de directeur u een
ontvangstbevestiging met informatie over de behandeling van de klacht. Wordt uw klacht
afgewezen, dan brengt hij u hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd.
De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van uw klacht. Daarna stuurt hij u een brief
met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen over de klacht. De
directeur behandelt uw klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de
klacht.
Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen u klacht hebt ingediend niet op.
Contactgegevens
Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen en op de
wettelijke en decretale feestdagen. De CLB’s zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en de
paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede vrijdag van de kerstvakantie. Indien
deze openingsdagen respectievelijk samenvallen met 25 of 26 december of met 1 of 2 januari, dan
worden ze verschoven naar de datum in de kerstvakantie die hier het dichtst bij aansluit.
!
ADRES CLB:
CLB De Klaver
Klaverstraat 49
8000 Brugge
!Het CLB-team staat steeds open voor uw vragen en/of bemerkingen.
!
46
!
Vakantieregeling
!Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 bepaalt dat de vakantieperiodes
meegedeeld moeten worden aan de ouders. Deze periodes worden aan de ouders meegedeeld
via de schoolkalender en de verschillende nieuwsbrieven doorheen het nieuwe schooljaar.
Ze zijn ook op de webstek van d e school terug te vinden : www.bsassebroek.be en
www.basisschoolpaalbos.be
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
47
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
B. Schoolspecifiek deel
!
48
1.Pedagogisch project van het GO!
!!
DE ALGEMENE GRONDSLAG
!Het PPGO is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene
doelstellingen van het Gemeenschapsonderwijs zijn opgenomen. Het PPGO is een referentiekader
waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun
ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het wezenlijk dat de
leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde
keuzes maken. Daaruit blijkt dat het Gemeenschapsonderwijs,
naast onderwijs, ook de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt.
!Basisbeginselen
Met het PPGO wil het Gemeenschapsonderwijs elk individu kansen bieden op een optimale
ontwikkeling; een ontwikkeling die niet leidt tot nivellering en standaardisering, maar
gedifferentieerd is naar ieders talent en competenties. Hierbij krijgen de leerlingen aangepaste
pedagogisch-didactische begeleiding. Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na:
de verwerving van kennis en inzicht, de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes, met
bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur
en samenleving. Iedere mens is uniek. In elke onderwijs- en opvoedingssituatie moet dus de
individuele eigenheid van iedere leerling tot haar recht komen. Dit betekent onder meer gelijke
ontwikkelingskansen voor gelijkbegaafden.
Het houdt enerzijds in dat milieuachterstanden of handicaps worden gemilderd of weggewerkt door
aangepaste hulpverlening, en anderzijds dat wordt ingespeeld op de specifieke behoeften van
meerbegaafde en talentvolle jongeren.
In dit kader - het streven naar kansengelijkheid en het waarborgen van een maximale ontplooiing
van capaciteiten - stelt het Gemeenschapsonderwijs alles in het werk opdat elke leerling een zo
hoog mogelijk niveau bereikt volgens zijn talenten en interesses.
M.a.w. het Gemeenschapsonderwijs tracht een maximale vooruitgang (d.i. leerwinst) te realiseren
bij zijn leerlingen. De leerling is niet alleen een individu, maar ook een gemeenschapswezen. Ook
aan dat aspect hecht het Gemeenschapsonderwijs grote waarde.
Een harmonische wisselwerking tussen individu en gemeenschap is onontbeerlijk; de individuele
persoon moet in de samenleving maximale ontplooiingskansen krijgen. Dit is slechts haalbaar, als
de vorming van het individu ‘totaal’ is, d.w.z. als ze zowel wetenschappelijk een technologische,
sociaal-culturele en ethische componenten omvat; een gezond evenwicht tussen die verschillende
componenten is een must.
Steunende op die totale vorming zullen de jongeren het doel en de zin van hun handelen leren
inzien en zich ten opzichte van zichzelf en van het maatschappelijk gebeuren met kritisch inzicht
kunnen opstellen; ze zullen van jongs af leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen.
Het Gemeenschapsonderwijs voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de
ruimte, wereldsolidariteit, verdraagzaamheid en brede belangstelling voor het culturele gebeuren
hier en elders.
Het PPGO staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en het beoogt de vorming van
vrije mensen, die:
• een fundamenteel zelfvertrouwen hebben, dat steunt op authenticiteit en integriteit;
• een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening;
• mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en juist kunnen vertolken;
• bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren;
• getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische en ethische bewogenheid;
• zich betrokken weten bij de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden:
opkomen voor de eerbiediging van de Rechten van de Mens en zijn fundamentele vrijheden, voor
sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen;
• de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe
huldigen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken.
!!
!!
!
49
Van neutraliteit naar actief pluralisme !
Het Gemeenschapsonderwijs is gehouden tot neutraliteit. Dat houdt in: de eerbiediging van de
filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders. ‘Neutraal’
wordt door de grondwetgever niet opgevat als ‘waardevrij’ of ‘vrijblijvend’. Het
Gemeenschapsonderwijs is niet gebonden aan een levensbeschouwelijke ‘richting’. Het is
evenmin verbonden met een ideologische groep.
Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in het Gemeenschapsonderwijs en hun eigenheid
wordt er gerespecteerd.
Het Gemeenschapsonderwijs beschouwt het actief omgaan met deze diversiteit als een
meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs.
Via dit actief pluralisme beklemtoont het Gemeenschapsonderwijs dat de mensheid, ondanks alle
verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.
!Concrete toepassingen
HET PPGO
• komt op democratische wijze tot stand. Alle actoren uit het Gemeenschapsonderwijs worden
uitgenodigd een bijdrage te leveren tot zijn realisatie.
Dat veronderstelt:
- inkijk (informatie van alle betrokkenen);
- inzicht (door coördinatie) via overlegstructuren;
- inspraak (door communicatie) door echte participatiemogelijkheden in alle geledingen van het
Gemeenschapsonderwijs.
Dat is de ondergrond van de beleidsvisie in het Gemeenschapsonderwijs: door directe
democratische deelneming aan het beleid een proces op gang brengen waardoor het engagement
in de uitvoering van de beleidsbeslissingen wordt opgewekt;
• wil alle betrokkenen bij het Gemeenschapsonderwijs aanzetten tot reflectie op de
maatschappelijke realiteit enerzijds en de dagelijkse onderwijspraktijk anderzijds;
• vindt zijn concrete vertaling in het schoolwerkplan, het schoolreglement en de schoolcultuur in
het algemeen;
• heeft een dynamisch karakter: het kan worden aangepast als gevolg van een wijzigende context
(maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten, veranderende
pedagogische behoeften enz.).
!!
Levensbeschouwelijke symbolen
Leerlingen
De Raad geeft uitvoering aan zijn beslissing van 11 september 2009.
In onze school is het de leerlingen niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen.
Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van
toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren.
Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar
levensbeschouwelijke kentekens dragen.
!Het schoolbestuur (de raad van bestuur van de scholengroep) kan zelf bijkomende regels bepalen.
Deze regels worden in het schoolreglement opgenomen.
!Personeel
In elke instelling van het GO! is het de personeelsleden niet toegelaten om levensbeschouwelijke
kentekens te dragen.
Een uitzondering wordt toegestaan aan leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. Deze
leerkrachten mogen wel zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen, maar uitsluitend
tijdens het levensbeschouwelijk vak. Tijdens de levensbeschouwelijke vakken mogen ook de
aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.
!Het schoolbestuur (de raad van bestuur van de scholengroep) kan zelf bijkomende regels bepalen.
De regels worden in het schoolreglement opgenomen.
!!
!
50
!
2.Samenstelling van het schoolteam
!Ons schoolteam bestaat uit:
! • directeur : mevr. S. Decommer
• administratief medewerker : mevr. Tina Vercruysse
• ict-coördinator: dhr. Wouter Tousseyn
• leerkrachten: kleuter:
mevr. Evy Jonckheere
mevr. Pascale Desmullie
mevr. Annemie De Mylle
mevr. Esther Billiet
mevr. Ina Defauw
mevr. Inge Acke
mevr. Fanny Rosseel
mevr. Siska Allaert
mevr. Lindsay Haesebrouck
mevr. Jolien Knockaert
!•
leerkrachten :lager:
mevr. Tania Van Weydeveldt
mevr. Evelyne Haezaert
mevr. Dominique Declerck
mevr. Christine Teetaert
mevr. Anne-Mie Beernaert
mevr. Annemie Missault
mevr. Lucy Vaux
mevr. Bregje Van Oostveldt
mevr. Sophie Lecomte
mevr. Karine Hofkens
mevr. Krisje Puype
mevr. Nancy Minnebo
mevr. Isabelle Lambrecht
mevr. Liesbeth Goemaere
mevr. Marjolein Van Leirsberghe
mevr. Sophie Cools
!•
Bijzondere leermeesters:
mevr. Michèle Driessens
mevr. Lucy Vaux
dhr. Sven Devriese
mevr. Ariëlla Thienpont
mevr. Christelle Fiévez
• Kinderverzorgster : mevr. Greta Declerck
• Zorgcoördinator :mevr. Krishna Goetynck
• GOK-leerkrachten :
mevr. Lieve Degryse
mevr. Dominique Declerck
!!
!! !
!!
!!
!
51
!!
3.Samenstelling van de schoolraad
Artikel 28 van het decreet basisonderwijs bepaalt dat het schoolbestuur de ouders bij de eerste
inschrijving schriftelijk informeert over de samenstelling van de schoolraad
!De schoolraad
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal
onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de
lokalen van onze school.
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de
vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
!De huidige schoolraad (vanaf 1 april 2013) bestaat uit:
De voorzitter:
De leden:
Johnny Recour
-
-
-
!
!
!!
!!
!!
!
rechtstreeks verkozen door en uit de ouders :
Gil Jonckheere
Jeroen Govaert
Marc Tavernier
rechtstreeks verkozen leden door en uit het personeel
Siska Allaert
Tina Vercruysse
Nancy Minnebo
gecoöpteerde leden
Dirk Rotsaert
Johnny Recour
52
!
4.Samenstelling van het CLB-team
•
•
•
•
!•
!!
!!
!
!
Psycho-pedagogisch consulent : Evelyn Burvenich
Maatschappelijk werker : Katia Smessaert
Paramedisch werker : Ann Vantroostenberghe
Arts : Valerie Proot
Directie :Fran Geedts
53
!
5.Samenstelling van de pedagogische begeleiding
!Pedagogische begeleider: De heer Erwin Heysse – [email protected]
!!
Hoofdadviseurs:
!De heer Yves Cohen – [email protected]
!Mevr. Chris Martens – [email protected]
!!
!
!
54
6.Samenstelling Raad van Bestuur
!
Leden van de Raad van Bestuur zijn:
Voorzitter:
Braem Filip
Hovenierslanden 4
8200 Brugge
!
Ondervoorzitter:
Parmentier Rafaël
Kapellestraat 76
9870 Zulte
!
!
Rechtstreeks verkozen leden:
Blommaert Jan
Calvariebergstraat 79
8000 Brugge
!
Daems Jean-Pierre
Zandwege 3
8490 Varsenare
!
Devolder Noël
Blekerijstraat 93 bus 04/01
8310 Assebroek
!
Van Loocke Jean-Pierre
Biezenbos 10
8200 Brugge
!
!
Gecoöpteerde leden:
Odeurs Jos
Lippenslaan 9 bus 11
8300 Knokke-Heist
Bostyn Fernand
Eikenlaan 39
8200 Sint-Michiels
Verhoye Kristien
Markiezenstraat 12
8820 Torhout
!
Algemeen directeur:
Philip Vanhaverbeke
p/a: Rijselstraat 3 B
8200 Sint-Michiels
!
Secretaris:
Van Hulle Katia
Spanjaardstraat 8
8450 Bredene
!!
!!
!
!
55
7.Bijdrageregeling
!In het Gemeenschapsonderwijs wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren)
gevraagd, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks. Toch kan onze school niet voor alle kosten
instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale
bijdrage te vragen. Het materiaal nodig voor het bereiken van de eindtermen wordt door de school
gratis aangeboden.
Hierna volgt een lijstje van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend
worden rekening houdend met de maximumfactuur:
• zwemmen: bijdrage zwemmen en vervoer: € 2, 17 zwembeurten per schooljaar voor de 1ste
graad, 11 zwembeurten per schooljaar voor de 2de graad en 5 zwembeurten per schooljaar
voor de 3de graad.
• De leerlingen van het 1ste leerjaar zwemmen 10 gratis beurten zoals wettelijk is voorzien
• toneelvoorstellingen:bijdrage vervoer en het gevraagde inschrijfgeld:
geplande voorstellingen: per klas is 1 toneelvoorstelling per schooljaar voorzien kostprijs
+€4
• deelname aan sportactiviteiten tijdens de schooluren: het inschrijfgeld : + € 4
• bezoek aan museum, tentoonstellingen, natuurparken: het inkomgeld : max. € 5
• allerlei occasionele activiteiten: het inkomgeld
• per schooljaar wordt voor bovenstaande activiteiten maximum € 25 voor de twee en drie
jarige kleuters, € 35 voor de vierjarige kleuters, € 40 voor de vijfjarigen en de leerplichtige
kleuters en € 70 per leerling uit de lagere afdeling gevraagd als bijdrage van de ouders.
!
Voor alle betalingen en voor alle activiteiten worden de ouders vooraf, per brief met intekenstrook
op de hoogte gebracht. Indien je kind niet mag deelnemen, moet het wel aanwezig zijn op school
en krijgt het zelfstandig uit te voeren taken i.v.m. de activiteit.
Het spreekt vanzelf dat de school en de ondersteunende verenigingen (werkgroep, ouderraad,
vriendenkring) steeds hun best doen om alle of zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen.
In het kader van de maximumfactuur en de minder scherpe maximumfactuur zal de school per
leerling opvolgen wat de uitgaven zijn. Ieder ouder heeft inzage in dit bestand.
Voor services die de school aan de ouders aanbiedt en waar ouders geen gebruik van hoeven te
maken: het toezicht, de maaltijden, drankjes, aanbod aan sport of lessen Frans nà de schooltijd, ...
kan een bijdrage gevraagd worden die in verhouding staat tot de geleverde prestatie door de
school.
Voor kopjes die gemaakt worden in het kader van beroepsprocedures, het inzagerecht bij de
gegevensdoorstroming, … wordt een vergoeding van € 0,25/ per kopie gevraagd.
De bijdrageregeling werd besproken in de schoolraad en wordt aan de ouders bekend gemaakt via
een afzonderlijke mededeling.
Schoolmelk wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
56
!
!
!
!Volgende materialen worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de leerlingen:
!
Lijst met materialen
Voorbeelden
Bewegingsmateriaal
Ballen, touwen, (klim)toestellen,
driewielers,…
Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,…
Constructiemateriaal
Handboeken, schriften, werkboeken en
–blaadjes, fotokopieën, software
ICT-materiaal
Informatiebronnen
Kinderliteratuur
Knutselmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmateriaal
Computers inclusief internet, TV, radio,
telefoon,…
(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…
Prentenboeken, (voor)leesboeken,
kinderromans, poëzie, strips,...
Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…
Muziekinstrumenten
Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal,
denkspellen, materiaal voor socio-emotionele
ontwikkeling,…
Lat, graadboog, geodriehoek,
tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer,
weegschaal,…
Audiovisuele toestellen, fototoestel,
casetterecorder, DVD-speler,…
Trommels, fluiten,…
Planningsmateriaal
Schoolagenda, kalender, dagindeling,...
Schrijfgerief
Potlood, pen,…
Tekengerief
Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…
Meetmateriaal
Multimediamateriaal
Atlas (ET WO 6.11)
Globe (ET WO 6.2)
Kaarten (ET WO 6.1 bis, 6.2, 6.4, 6.7
en 6.8)
Kompas (ET WO 6.3)
Passer (ET WIS 3.5)
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET
FR 2.3)
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en
1.27)
! !
!
!
57
!!
8.Openstelling van de school
!•
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
dagindeling/aanwezigheid op school
• begin en einde van de lessen :
• hoofdschool :8u30-11u30 en 13u-15u45 (vrijdag tot 15u20)
• Paalbos :8u45-11u45 en 13u – 15u45 (vrijdag tot 15u20)
• opvangperiodes
• hoofdschool : voor- en naschoolse opvang i.s.m. IBO ’t ravotterke :
van 6u30 tot 20u
• Paalbos : 7u-8u15 en van 15u45-18u
!
58
9.Participatieorganen
!
Pedagogische raad:
alle leden van het onderwijzend personeel
!Leerlingenraad:
2 leerlingen per klas vanaf 4
!Ouderraad:
de
leerjaar
Voorzitter : Bart Geers
Ondervoorzitter :Lydia Grammens
Verslaggever : Johnny Recour
!!
Ouderraad afdeling Paalbos
voorzitter : Chantal
ondervoorzitter :
verslaggever : Jeroen Govaert
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
59
10.Rapportering
!De rapportering van de vorderingen van uw kind gebeurt bij ons op verschillende manieren :
•
•
dagelijks via de agenda’s en informele contacten
rapporten :
- rapport 1 (herhalingsrapport) : L2-L6 : voor de herfstvakantie
- rapport 2 : voor de kerstvakantie
- rapport 3 : voor de paasvakantie
- rapport 4 : voor de zomervakantie
•
gespreksavonden :
- kleuter :
* infoavond : begin september
* gespreksavond : voor de kerstvakantie
* gespreksavond : voor de zomervakantie
!
!
- lager :
* infoavond: begin september
* gespreksavond eerste leerjaar : 3de week van september
* gespreksavond (L2-L6) : voor de herfstvakantie
* gespreksavond (L1-L6) : voor de kerstvakantie
* gespreksavond (L1-L6) : voor de paasvakantie
* gespreksavond (L1-L6) : voor de zomervakantie
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
•
!
gesprekken bij problemen of op vraag van de ouders
!
60
11. MODELBRIEF NAAR DE OUDERS, TE GEBRUIKEN ALS
ADDENDUM BIJ HET SCHOOLREGLEMENT
!
Beste ouder,
!De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het
kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager
onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.
!Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een
inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar
daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw
verplichtingen terzake zijn.
!Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:
!1. Ziekte
!Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest
vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een
psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of
een erkend labo.
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet
die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden).
!Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat
telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak
tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een
afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
!Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.
Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven
worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
!U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.
!2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
! 2.1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
!
hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
Het bijwonen van een familieraad;
De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind
gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de
jeugdrechtbank);
Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en
de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en
oriëntatiecentrum);
Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het
openbaar vervoer, overstroming,..)
Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de
grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse,
islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De
anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de
vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest
(1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote
Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de
61
Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en
het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag,
Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt
met het katholieke Paasfeest.
!Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m.
2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6).
!!
3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur
!Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende
omstandigheden
! 3.1. voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van
3.2.
3.3.
3.4.
een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet
de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een
periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een
rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen;
actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als
individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in
aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan
maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij
achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar);
in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor
deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het
kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid);
afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor
maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen
van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie
waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit
trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;
c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum
van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord
is om het voorgestelde trainingsschema te volgen. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan,
hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht.
deelname aan time-out-projecten
!Ook3.5.
hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van
de afwezigheid aan de school bezorgen.
!!
!!
Opgelet:
deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht
dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te
staan.
Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties
op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).
!!
!!
!!
!
62
4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden
!Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners
Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een
school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is
(behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij
het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op
voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken
over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal
vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een
overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw
engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.
!Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een
woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.
!
xxx
!
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en
de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele
omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van
school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen
overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.
!Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude
school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch
afwezig geweest is.
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
63
12. Rookverbod
!!
Opname van de afspraken inzake het rookverbod, de controle op de naleving ervan en de sancties
die kunnen opgelegd worden bij overtreding van het rookverbod zullen na de goedkeuring van
Onderwijsdecreet XIX ( kalenderjaar 2009) een verplicht onderdeel uitmaken van het
schoolreglement (ingevoegd in artikel 37, §2, 3° en §3, 9° decreet basisonderwijs).
Er geldt een algemeen rookverbod;
-
binnen leerplichtonderwijs (kleuter/lager/secundair) én CLB
-
binnen de gebouwen geldt altijd, overal en voor iedereen een rookverbod.
o
!-
o
binnen de campus: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 6u30 en 18u30
(campus = het volledige schooldomein zoals bekend bij het kadaster)
o
-
Ook ouders, derden of bvb een aannemer die werken komt uitvoeren, vallen onder dit
rookverbod.
Rooklokalen zijn verboden;
Dus ook cursisten die binnen de schoolgebouwen avondles volgen: in het gebouw
verboden, op de speelplaats ook tot 18u30;
!
extra muros: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 6u30 en 18u30.
o Bijvoorbeeld op schoolreis wordt er door niemand gerookt. Dit is uiteraard evenwel niet
afdwingbaar van derden (binnen het schooldomein wel).
o Uitzondering: leerlingen op een stageplaats vallen onder het reglement van de locatie
waar ze zich bevinden. Een leerling die dus stage loopt waar gerookt mag worden
tijdens pauzes op de parking, mag dat volgens het decreet;
!
Informatie hierover wordt gegeven via affiches, borden in de school.
De naleving van dit rookverbod wordt streng gecontroleerd.
De wijze van controle en de sancties zullen lokaal verder uitgewerkt worden.
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
64
13. Protocol rond de aanpak van illegale middelen, spijbelen en
andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving. ( Scholen Brugge, CLB’s,
Politiezone Brugge, Parket Brugge, Stadsbestuur Brugge)
!
Aanleiding en uitgangspunten
De ‘Ministeriële omzendbrief PLP 41’(voetnoot 1) tot versterking en/of bijsturing van het lokaal
veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, geeft aan de lokale politie de
opdracht om een aanspreekpunt te creëren en een netwerk met de lokale scholen uit te bouwen.
Het ‘Decreet flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau’² voorziet de medewerking van de lokale
besturen aan ‘het bevorderen van het regelmatig schoolbezoek en het aanpakken van
spijbelgedrag van leerplichtige leerlingen in de scholen, gelegen op hun grondgebied.’
Het Spijbelactieplan³ van Minister Vandenbroucke voorziet de medewerking van de Lokale
overlegplatforms gelijke onderwijskansen (LOP) aan initiatieven die regelmatig schoolbezoek
bevorderen.
Bij de realisatie van het protocol is het belangrijk te bepalen hoe de communicatie verloopt tussen
school en lokale politie, met respect voor enerzijds ieders taakopdracht en regelgeving, en
anderzijds de rechtspositie van de jongere.
!
Doelstellingen
!
1. De opmaak van een samenwerkingsakkoord tussen de lokale politie Brugge, het
stadsbestuur Brugge, lokale scholen en CLB’s, en het parket van Brugge, waarin ieders rol
duidelijk is. Hieronder valt:
- het problematische spijbelgedrag van minderjarigen;
- de drugproblematiek op en in de omgeving van de scholen;
- andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving (enkel wat betreft het
melden ervan).
2. Vervollediging van het driesporenbeleid (preventie, zorg en repressie) rond
Jeugdproblematiek voetnoot 4.)
Dit protocol focust zich op de repressieve procedure, gezien het protocol kadert binnen de
Ministeriële omzendbrief PLP 41 (zie voetnoot 1). Gezien het belang echter van preventie
en zorg, maakt het protocol telkens melding van deze twee voorafgaande fases. Enkel
indien preventie en zorg falen, wordt overgegaan tot de repressieve procedure.
1 PLP 41 - 7.07.2006 - Ministeriële omzendbrief PLP 41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de
specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen.
Voor meer informatie: http://www.info-zone.be/rules/omzend-circu/circu-plp-n.htm
2 Decreet flankerend onderwijsbeleid - 30.11.2007, artikel 15
Voor meer informatie: http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=123
3 SpijbelActiePlan van minister Vandenbroucke, juni 2006
Voor meer informatie: http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/algemeen/SAP.htm
4 Onder jeugdproblematiek verstaan we problematisch spijbelgedrag, drugproblematiek (bezit en dealen) en als misdrijf
omschreven feiten (MOF).
Anderzijds kan de minderjarige ook slachtoffer zijn waarbij sprake is van een aantasting van zijn morele en/of fysieke
integriteit. We denken hierbij aan de problematische opvoedingssituaties (POS) zoals mishandeling, seksueel misbruik,
verwaarlozing (psychische en fysische), ...
!!
!
Toepassingen van het samenwerkingsakkoord
Dit samenwerkingsakkoord geldt voor:
1) alle scholen te Brugge, zowel basisscholen als secundaire scholen, voor de leerplichtige
leerlingen van het voltijds en deeltijds onderwijs;
2) Syntra West VZW, campus Brugge, voor de leerplichtige leerjongeren, opleidingsvorm Leertijd.
Voor meerderjarigen gelden de procedures van het jeugdrecht niet. Dit belet niet dat de
schooldirectie in bepaalde gevallen contact opneemt met het CLB of de lokale politie.
Alle communicatie gebeurt via de contactpersoon scholen, in casu het dirstrictshoofd van het
politiedistrict binnen wiens gebiedsomschrijving de school gelegen is.
De districtsofficier kan in functie van de problematiek een van zijn medewerkers aanduiden om
onder zijn gezag en leiding gevolg te geven aan de verwachtingen die in dit protocol verwoord zijn.
Indien de betreffende leerling gedomicilieerd is buiten het grondgebied Brugge, zal het
districtshoofd desgevallend contact nemen met de politiezone van de woonplaats van de leerling.
!
65
Het districtshoofd van de lokale politie Brugge blijft evenwel de contactpersoon voor de scholen.
In bepaalde uitzonderlijke en zwaarwichtige gevallen kan de contactpersoon scholen beslissen
om de zaak binnen het politiekorps onmiddellijk aanhangig te maken bij de Lokale Recherche of bij
de Dienst Jeugd en Gezin.
!Contactpunten
:
District Centrum – Hauwersstraat 3 - 8000 Brugge
Commissaris Cannaert Jean Paul
T. 050/44 89 28 Fax 050/44 89 39 E-mail: [email protected]
District Assebroek – Generaal Lemanlaan 123 – 8310 Brugge
Commissaris Delagrange Marc
T. 050/47 28 85 Fax 050/35 83 52 E-mail: [email protected]
District Sint-Andries – Gistelse Steenweg 524 – 8200 Brugge
Commissaris Van Den Berghe Wim
T. 050/47 28 25 Fax 050/38 98 03 E-mail: [email protected]
District Sint-Kruis – Moerkerkse Steenweg 190 – 8310 Brugge
Commissaris Neyt John
T. 050/47 28 65 Fax 050/35 23 00 E-mail: [email protected]
District Sint-Michiels – Rijselstraat 98 – 8200 Brugge
Commissaris Wouters Eric
T. 050/47 28 45 Fax 050/38 07 01 E-mail: [email protected]
District Sint-Pieters – Sint Pieterskaai 27 – 8000 Brugge
Commissaris Demoerloose Alain
T. 050/47 28 06 Fax 050/47 28 09 E-mail: [email protected]
District Zeebrugge – Marktplein 12 – 8380 Brugge
Commissaris Vervaet Freddy
T. 050/47 29 35 Fax 050/54 47 14 E-mail: [email protected]
Deze contactpunten zijn steeds te bereiken tijdens de kantooruren van
08.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur
In geval van hoogdringendheid kan er buiten de kantooruren steeds beroep gedaan worden op de
permanentiediensten via de CO (Chef Operaties) op de dispatching, te bereiken (24/24u) via het
algemeen telefoonnummer 050/44 88 44 – Fax. 050/44 88 99 of desgevallend het noodnummer
101.
!Partners
Onderwijs:
- Brugse basisscholen en secundaire scholen; gegevens in bijlage
- Syntra (Leertijd); gegevens in bijlage
Hulpverlening:
- Centra voor Leerlingenbegeleiding, gegevens in bijlage
Lokale politie:
- Politiezone Brugge, Hauwerstraat 3, 8000 Brugge, 050/44 88 44
Spoorwegpolitie:
- SPC Brugge, Stationsplein 5, 8000 Brugge, 050/30 24 05
Parket:
- Parket Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge, 050/47 30 00
Stadsbestuur:
- College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, Brugge
- Dienst Lokaal flankerend onderwijsbeleid, Binnenweg 2, 8000 Brugge, 050/44 83 30
- Stedelijke Preventiedienst, Blinde Ezelstraat 1, 8000 Brugge, 050/44 82 43
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
66
Regelgeving
Er wordt over gewaakt dat dit samenwerkingsakkoord binnen de lijnen blijft van:
- de wet op het politieambt
- de wet op de leerplicht
- het decreet op het CLB
- het spijbelactieplan van het Ministerie van Onderwijs
- het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind
- de wet op verdovende middelen (juni 2003)
- de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de
door dit feit veroorzaakte schade
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 1990 tot coördinatie van de decreten
inzake bijzondere jeugdbijstand
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Rechtspositie van de minderjarige in de
integrale jeugdhulp
Dit protocol omvat 3 procedures:
1. spijbelen
2. illegale middelen
3. andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving
Na 1 jaar wordt een grondige evaluatie van het protocol voorzien (juni 2009).
1. Procedure spijbelen
!Preventie en zorg
Scholen en CLB’s verbinden zich ertoe verdere inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat
leerlingen niet spijbelen. Dit doen zij door te werken aan het schoolklimaat, het gevoel van
welbevinden van de leraars en de leerlingen, de didactische werkvormen, de schoolorganisatie, de
betrokkenheid van de leerlingen en de ouders, duidelijke regels, het democratische gehalte van de
school, enzovoort.
Eveneens werken scholen en CLB’s sensibiliserend naar ouders en leerlingen rond het belang van
dagelijkse aanwezigheid op school, reeds vanaf de kleuterschool.
Scholen informeren ouders en leerlingen over het bestaande protocol door ernaar te verwijzen in
het schoolreglement.
!Procedure na falen van alle preventie en zorg
In het kader van dit protocol wordt volgend stappenplan voorzien:
- De scholen reageren eerst zelf op een afwezigheid van een leerling, meestal volgens de vooraf
met het CLB gemaakte afspraken.
- Zeker bij tien halve dagen1 ongewettigde afwezigheid, soms vroeger (naargelang de leeftijd
en de leerlingcontext) zal ofwel de leerlingenbegeleider/zorgcoördinator2, ofwel de
CLBmedewerker in samenspraak met de school, actie ondernemen.
- Vooreerst heeft de leerlingenbegeleider/zorgcoördinator of de CLB-medewerker één of
meerdere gesprekken met de leerling, en/of de ouders of leerkracht en wil hij/zij een goed
beeld krijgen van de achterliggende oorzaken.
!- Afhankelijk van het succes van de eerste actie onderneemt de leerlingenbegeleider/
zorgcoördinator of de CLB-medewerker verdere stappen (bv. korte of
lange time-out,…) naar de leerling, het gezin, netwerken of doorverwijzers toe.
Meestal en bij voorkeur spelen deze stappen zich af in de periode van tien tot dertig halve
dagen ongewettigde afwezigheid.
- Na meer dan dertig halve dagen³ afwezigheid stuurt de school het dossier door naar het
Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Eveneens maakt de school, in samenspraak met het CLB, het dossier over aan de lokale politie.
Bij verontrustende situaties kan het dossier eerder (m.a.w. bij minder dan dertig halve dagen)
aan de lokale politie worden overgemaakt.
- Na tussenkomst van de lokale politie wordt een proces verbaal (pv) ‘Inbreuken op de wet van de
leerplicht’ opgesteld.
- Alle pv's worden overgemaakt aan het Parket, dat er verder gevolg aan geeft.
Toezicht op de spijbelende jongeren:
!
67
- Indien de lokale politie of zoals afgesproken de spoorwegpolitie spijbelende jongeren opmerkt,
worden die terug naar school gestuurd en wordt de school hiervan verwittigd. De lokale politie
onderneemt verder geen stappen, tenzij er misdrijven worden gepleegd.
- Gemeenschapswachten (voorheen: stadswachten)4 die spijbelende jongeren opmerken melden
dit aan de politie.
Voor de Leertijd geldt : zes halve dagen.
Voor het secundair onderwijs geldt ‘leerlingenbegeleider’, voor het basisonderwijs geldt ‘zorgcoördinator’.
Voor de Leertijd geldt: twaalf halve dagen.
Gewijzigd bij wet van 15 mei 2007 tot instelling van de fucntie van gemeenschapswerk, tot instelling van de dienst
gemeenschapswacht en tot wijziging van artikel 119bis van de gemeentewet.
1
2
3
4
!- Het is de opdracht van de school en het CLB de jongeren te bevragen naar de oorzaken van het
spijbelgedrag.
- De lokale politie komt enkel in actie wanneer de school, na overleg met het CLB, een
meldingsfiche (zie pagina 13) overmaakt.
- Het Parket komt enkel tussen na een duidelijke reactie van de school, het CLB en de lokale
politie op het spijbelgedrag van de minderjarige.
- De lokale politie zal steeds een feedback of terugkoppeling verzekeren in de mate dat het
gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek dit toelaat.
Voor het doorstroomdiagram van de procedure: zie volgende pagina.
!
DOORSTROOMDIAGRAM PROCEDURE SPIJBELEN
1.
De melding inzake spijbelen gebeurt via de school, na overleg met het CLB. De politie komt pas
tussen wanneer het CLB reeds werd ingeschakeld. Er wordt gebruik gemaakt
van een standaard meldingsfiche (pagina 13). Indien de melding via andere kanalen verloopt, zal
de politie eerst contact opnemen met de school. Bij vermoeden van
ziekteverzuim en vragen omtrent doktersattesten kan steeds een beroep worden gedaan op de
CLB-arts (bij dixitattesten) of op de politie (bij vermoeden van valse attesten). We verwijzen hier
naar het protocol betreffende de samenwerking tussen de medische sector en het onderwijs.
!2.
Bij melding spijbelen verricht de politie een huisbezoek. De ouders en de minderjarige worden
gehoord. Er wordt een apart proces-verbaal inzake inbreuken op de wet op de
leerplicht opgesteld (verder spijbelpv genoemd). Hierin wordt een familiale enquête gevoerd. De
minderjarige wordt tevens aangemaand om naar school te gaan en de lessen bij
te wonen.
0 In het geval dat de minderjarige reeds een dossier heeft bij de Jeugdrechtbank zal hiervan
melding worden gemaakt in het pv of in voorkomend geval met het parket worden
overlegd.
0 Indien er een POS (Problematische OpvoedingsSituatie) wordt vastgesteld zal de politie
op passende wijze doorverwijzen naar de hulpverlening (CBJ, CAW, CGGZ,…).
0 Indien er een MOF (Misdaad Omschreven Feit) wordt vastgesteld zal hieromtrent een
afzonderlijk proces-verbaal worden opgesteld.
Het spijbelpv wordt 1 maand bijgehouden waarbij voor het einde van deze termijn wordt
nagegaan of de minderjarige nog spijbelt. Na 1 maand wordt het pv overgemaakt aan het
parket. Tussen het moment van melding aan de politie door de school en het overmaken
van het spijbelpv aan het parket, kan de school feedback vragen aan de politie over de
stand van zaken.
3.
Indien wordt vastgesteld dat de minderjarige zijn spijbelgedrag niet staakt, kan de
parketcriminoloog de minderjarige en zijn ouders uitnodigen op het Parket te Brugge. Er kan dan
een antispijbelcontract worden afgesloten. Indien na twee uitnodigingen geen reactie komt, krijgt
de politie van het Parket de opdracht om na te gaan waarom niet werd gereageerd. Een afschrift
van dit contract wordt aan de school en aan de politie
overgemaakt. Dit contract loopt tot het begin van het volgende schooljaar. Begin oktober volgt er
een laatste controle. Indien positief, zal het dossier worden afgesloten.
!!
!!
!
!
68
4.
De school verwittigt de lokale politie bij de eerste afwezigheid. Dit wordt via navolgend procesverbaal ter kennis gebracht aan het Parket. Het Parket kan een
verzoek richten aan de Bemiddelingscommissie voor verzoening. Indien dit niet
mogelijk is kan de Jeugdrechter worden gevorderd voor gedwongen hulpverlening.
Bij vaststelling van manifeste onwil bij de ouders om hun kind in regel te stellen met de wet op de
leerplicht, kan dit voor hen gevolgen hebben.
!
2. Procedure illegale middelen
!
Preventie en zorg
Wat kan en niet kan omtrent illegale middelen kan voor iedere school afzonderlijk uitgewerkt
worden, binnen het wettelijk kader. Indien de school geconfronteerd wordt met middelengebruik
moet de school in eerste instantie beroep doen op het eigen intern schoolreglement, dat idealiter
kadert binnen een drugbeleid op school. In een globaal alcohol- en drugbeleid heeft de school
aandacht voor drie pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en afgestemd worden op
elkaar: preventie, hulpverlening en repressie.
!Wat preventie en zorg betreffen, voeren scholen zelf een algemeen preventiebeleid en sporen
vroegtijdig signalen op rond wijzigende gedrags- of studiepatronen. Scholen kunnen hierbij op
eigen vraag ondersteund worden door de preventiedienst van de stad Brugge (www.brugge.be >
welzijn en OCMW > preventie > drugpreventiebeleid Brugge).
Ook basisscholen hebben een belangrijke rol voor wat betreft het informeren van leerlingen over
het omgaan met drugs en de gevaren van druggebruik.
!Bij een eerste vaststelling van bezit of gebruik analyseren de scholen en het CLB eventuele
achterliggende oorzaken en stellen de meest adequate maatregel of begeleiding voor. De
hieronder geschetste procedure treedt in deze fase nog niet in werking. Bij dealen van drugs is het
echter aangewezen onmiddellijk beroep te doen op onderstaande procedure.
!Binnen een uitgewerkt drugbeleid zijn ook lokale afspraken met de betrokken partners
noodzakelijk. Een drugprobleem is immers geen probleem op zich, noch het probleem van slechts
één school. Schooloverstijgende afspraken met de politie kunnen daarom een belangrijke
meerwaarde bieden inzake de aanpak van illegale middelen. Om de school een houvast te bieden
wordt er per situatie een aangewezen procedure vastgelegd.
!
Procedure bij
1) herhaaldelijke feiten van bezit of gebruik na falen van alle preventie en zorg
2) dealen
!
A. Bezit of gebruik van illegale middelen in de school
!
De directie krijgt illegale drugs in haar bezit, door vrijwillige overhandiging van leerlingen of
gevonden in het schoollokaal.
0 De school neemt contact met de contactpersoon scholen van de lokale politie (of bij
afwezigheid met één van zijn/haar officieren gerechtelijke politie (OGP’s)) van de plaats waar
de school gevestigd is.
0 Er wordt concreet afgesproken hoe de drugs zullen worden afgegeven, hetzij door het
langskomen van iemand van de school naar het politiekantoor of omgekeerd.
0 De politie zal vragen naar de plaats, datum en uur van aantreffen van de drugs. Indien de
identiteit van de bezitter gekend is, wordt daar ook naar gevraagd.
0 De politie zal een regulier proces-verbaal opstellen, de drugs in beslag nemen en neerleggen
ter griffie van de correctionele rechtbank te Brugge. Indien de identiteit van de bezitter gekend
is, zal een onderzoek worden ingesteld naar de herkomst van de drugs.
0 Wanneer minderjarigen betrokken zijn bij illegaal drugbezit, gebruik of dealen, zullen de ouders
in kennis gesteld worden en verhoord worden als burgerlijke partij.
!!
!
69
B. Vermoeden van bezit of gebruik van illegale middelen in de school
De directie heeft ernstige vermoedens van bezit of gebruik van illegale drugs in de school en heeft
concrete aanwijzingen naar één of meer personen:
0 De school neemt contact op met de contactpersoon scholen (of bij afwezigheid met één van
zijn/haar OGP’s) van de plaats waar de school gevestigd is.
0 De politie beoordeelt de vraag en organiseert eventueel een coördinerende actie, of een
discretere actie, zoals het verhoor van de betrokken leerlingen, huiszoeking met toestemming,
… Tijdens de actie dient zowel de politie als de directie de wet op de privacy te respecteren.
Voor standaardcontroles (zonder enige specifieke info naar druggebruik of bezit bij leerlingen) kan
de school geen beroep doen op de politie.
! C. Drugbezit of gebruik buiten de school
!Er zijn ernstige vermoedens van gebruik in de onmiddellijke omgeving van de school of dit gaat
gepaard met overlast.
0 De school neemt contact op met de contactpersoon scholen (of bij afwezigheid met één van
zijn/haar OGP’s) van de plaats waar de school gevestigd is.
0 De politie zal deze informatie checken en indien deze klopt, zal een regulier proces-verbaal
worden opgesteld en een onderzoek worden ingesteld.
0 Scholen kunnen aan het districtshoofd vragen controle in burgerkledij te doen in de
onmiddellijke omgeving van hun school. Interventiewerkers handelen in principe in uniform,
zodat toch rekening moet gehouden worden met een praktische organisatie van de politie
wanneer gevraagd wordt om in burger op te treden.
0 Een minimum aan feedback zal gegeven worden aan de directie van de school welke de bron
was, zonder echter het beroepsgeheim te schenden, dit om de samenwerking en het
vertrouwen tussen de partijen te bevorderen.
!
D. Dealen van drugs
!
Er zijn ernstige vermoedens van dealen op school.
0 De school neemt contact op met de contactpersoon scholen (of bij afwezigheid met één
van zijn/haar OGP’s) van de plaats waar de school gevestigd is.
0 De politie werkt een concreet actieplan uit, rekening houdend met de omvang van de zaak
(zijn andere leerlingen betrokken, wordt er ook buiten de school gedeald,…).
0 Wanneer de informatie wijst op harddrugs of professioneel dealen, zal de contactpersoon
scholen gehouden zijn hoofdcommissaris politie-politiezorg (HCPPZ) of coördinatiedienst
gerechtelijke politie (CGP) in te lichten teneinde de behandeling van het dossier over te
maken aan de lokale opsporingsdienst (LOD).
0 In samenspraak met de directie, het districtshoofd en de dossierbeheerder van de LOD,
kan een gecoördineerde actie worden uitgewerkt of kan er rekening gehouden worden met
de discretie van de leerling en/of de school, opteren voor verhoren, huiszoekingen met
toestemming, en verwittigen van het parket. Ook in deze gevallen moet de politie een
regulier proces-verbaal opstellen, eventueel aangetroffen drugs in beslag nemen en
neerleggen ter griffie. Wanneer minderjarigen betrokken zijn bij illegaal drugbezit, gebruik
of dealen, zullen de ouders in kennis gesteld worden en verhoord worden als burgerlijke
partij.
0 Een minimum aan feedback zal gegeven worden aan de directie van de school, bron van
de informatie, zonder evenwel het beroepsgeheim te schenden.
Voor het doorstroomdiagram van de procedure: zie volgende pagina.
!
!
!
!!
!!
!!
!!
!
70
!!
DOORSTROOMDIAGRAM PROCEDURE ILLEGALE MIDDELEN
!1.
Gebruik: De directie heeft ernstige vermoedens van gebruik van illegale middelen op de school of
in de onmiddellijke omgeving van de school of dit gaat gepaard met overlast.
!Bezit: Het gaat enkel over het bezit van een illegaal middel. Betreffende legale middelen (alcohol,
medicatie,…) dient de school te reageren op basis van het schoolreglement.
!Dealen: Volgens de letter van de wet is dit niet alleen het verkopen van illegale middelen, maar
ook het verstrekken.
!2.
In geval van herhaaldelijk gebruik of bezit en wanneer preventie en zorg van school en CLB het
gedrag niet hebben kunnen stoppen, of in geval van dealen, neemt de school contact op met de
contactpersoon scholen van de lokale politie.
Wanneer de school illegale middelen aantreft, worden die altijd overgemaakt aan de politie. Indien
er informatie doorgegeven wordt aan de politie is het perfect mogelijk dat de identiteit van de
melder afgeschermd wordt. De politie kan absolute discretie garanderen.
!3.
De politie komt in de mate van het mogelijke altijd in burgerkledij naar de school. Het verhoor kan
op de school plaatsvinden, bij voorkeur na de lessen. De leerling kan verzet aantekenen en mag
ook eisen dat een vertrouwenspersoon aanwezig is tijdens het verhoor.
!4.
Meerderjarige: Gezien het bezit van illegale middelen in de school plaatsvindt en er minderjarigen
aanwezig zijn, is er sprake van verzwarende omstandigheden en verstoring van de openbare orde.
In die gevallen zal de politie altijd een proces-verbaal opstellen.
!
3. Procedure: andere jeugdcriminaliteit
in de schoolomgeving
!
Met ‘andere jeugdcriminaliteit’ wordt bedoeld: een als misdrijf omschreven feit zoals agressie,
diefstal, mishandeling, vandalisme, verboden wapendracht, wapengebruik, steaming, happy
slapping (voetnoot 1), cyberpesten,….
!Deze opsomming is niet limitatief.
!Preventie en zorg
!0 Het is belangrijk dat scholen en CLB’s preventief werken rond de vernoemde vormen van
jeugdcriminaliteit door bijvoorbeeld te werken aan een open schoolklimaat, het hanteren van
een antipestcode,…
Het is eveneens aangewezen jongeren te informeren en te sensibiliseren over de impact en
gevolgen van nieuwe fenomenen zoals steaming, happy slapping,….
0
!!
!!
!
!
!In het kader van de zorg kunnen scholen en CLB’s op een herstelgerichte manier werken.
Hiervoor kunnen ze eventueel een beroep doen op het time-outproject Blink!. Samen met
Blink! kan eveneens worden nagegaan of de situatie in aanmerking komt voor HERGO² op
school.
71
Procedure na falen van alle preventie en zorg
!0
0
0
Bij ernstige feiten (bijvoorbeeld ernstige agressie, steaming,…) neemt de school onmiddellijk
contact met de politie met een verzoek tot tussenkomt.
Bij minder ernstige feiten (bijvoorbeeld kleine diefstallen, beperkt vandalisme,…) oordelen de
school en het CLB, afhankelijk van de aard van de feiten, of een melding aan de
contactpersoon scholen aangewezen is. Indien alle elementen van zorg en begeleiding
uitgeput zijn en een herhaling van de feiten zich voordoen, is het eveneens aangewezen
melding te doen.
Deze melding gebeurt bij voorkeur met de meldingsfiche (pagina 13).
!Het contactpunt scholen van de lokale politie volgt in dit geval de voorziene gerechtelijke
procedures en neemt desgevallend contact op met de parketmagistraat. Afhankelijk van de
ernst, de omvang of de gevoeligheid van de feiten kan het contactpunt besluiten om
onmiddellijk beroep te doen op de Lokale Recherche of de Dienst Jeugd en Gezin.
Het is perfect mogelijk dat de procureur des Konings geen vervolging instelt en de zaak alsnog
zal doorverwijzen naar de hulpverlening, afhankelijk van de ernst van het gebeuren en de
uitleg van de verbalisanten en betrokken minderjarige (proces-verbaal).
In het andere geval, bij vervolgingsinstelling, heeft de jeugdrechter een waaier van
mogelijkheden om de jongeren terug op het rechte pad te helpen.
!
1 Recent verschijnsel waarbij een willekeurige persoon door een groepje, meestal jongeren, in
elkaar wordt geslagen en waarbij het gebeuren op een videocamera, meestal een mobiele
telefooncamera, wordt vastgelegd. De beelden worden veelal op het internet geplaatst, …
2 HERGO staat voor herstelgericht groepsoverleg en is een groepsoverleg waarin alle partijen
betrokken bij een incident, samen met hun steunfiguren, op zoek gaan naar hoe de schade kan
hersteld worden. Een moderator van het time-outproject Blink! bereidt het overleg voor en
coördineert de gesprekken. Voor meer informatie:
http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/time-out/default.htm
!Bemerkingen
!Uiteraard kan het slachtoffer van een misdrijf, leerlingen en/of ouders of derden, steeds zelf klacht
neerleggen bij de lokale politie. Daarna volgt een gewoon onderzoek, zoals bij ieder misdrijf.
0 Indien de school rechtstreeks is betrokken bij het gepleegde misdrijf (bijvoorbeeld als
slachtoffer van vandalisme) wordt de directie ingelicht.
0 In het andere geval hangt de reactie af van de opdrachten van de magistraat, die eventueel
kan verzoeken om de directie in te lichten (bijvoorbeeld in het kader van een
persoonlijkheidsonderzoek van de minderjarige).
!Ter informatie van de scholen en CLB’s maakt dit samenwerkingsprotocol melding van de
mogelijkheid dat het slachtoffer het ‘statuut van benadeelde’ (zie voetnoot 1) kan aanvragen,
waardoor hij/zij het recht heeft het dossier op te volgen.
Voor het doorstroomdiagram van de procedure: zie volgende pagina.
!1 Art. 5bis V.T. Sv. (Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering):
"Art. 5bis §1: de hoedanigheid van benadeelde persoon verkrijgt degene die verklaart schade te
hebben geleden veroorzaakt door een misdrijf."
" Art. 5bis §3 lid 3: hij wordt op de hoogte gebracht van de seponering en de reden daarvan, het
instellen van een gerechtelijk onderzoek en de bepaling van een rechtsdag voor het onderzoeksen vonnisgerecht."
!Hiervoor dient men zich persoonlijk op het parket aan te bieden, aan het loket van het Parket van
de Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (Kazernevest 3, 8000
Brugge). Men dient in het bezit te zijn van de identiteitskaart en het dossiernummer.
!
!
!
!
!
72
DOORSTROOMDIAGRAM PROCEDURE ANDERE JEUGDCRIMINALITEIT
!1.
Met ’als misdrijf omschreven feit’ wordt jeugdcriminaliteit (niet-limitatieve lijst) bedoeld die binnen
de schoolomgeving voorvalt.
!!
2.
Bij ernstige feiten (bijvoorbeeld ernstige agressie, steaming,…) neemt de school onmiddellijk
contact met de politie met een verzoek om tussenkomt.
!Bij minder ernstige feiten (bv.: kleine diefstallen, beperkt vandalisme,…) oordelen de school en het
CLB, afhankelijk van de aard van de feiten, of een melding aan de contactpersoon
scholen aangewezen is. Indien alle elementen van preventie en begeleiding uitgeput zijn en een
herhaling van de feiten zich voordoen, is het eveneens aangewezen melding te doen.
Deze melding gebeurt bij voorkeur met de meldingsfiche (pagina 13).
Indien er geen meldingsfiche wordt opgemaakt, engageert de school zich wel om er bij de
slachtoffers, leerlingen en ouders op aan te dringen zelf aangifte te doen bij de politie.
!3.
Van elke melding aan de politie wordt proces-verbaal opgesteld. Het gerechtelijk vervolg verschilt
naargelang de leerling minder- of meerderjarig is:
0 Bij een minderjarige leerling wordt het proces-verbaal aan het Parket afdeling Jeugd
overgemaakt.
0 Bij een meerderjarige leerling wordt het proces-verbaal aan het Parket van de Procureur des
Konings overgemaakt.
!
!
73
MELDINGSFICHE school – lokale politie
!
Identificatiegegevens
Naam en adres leerling:
!
Geboortedatum:
Naam van de school:
CLB verbonden aan de school:
Naam + telelefoon + e-mail contactpersoon school:
!
!
Politiedistrict…………………………… Buiten de diensturen:
!
!
Tel/fax/e-mail: zie Protocol, pagina 2
!!
Spijbelen
Centraal Commissariaat:
tel: 050/44.88.44
Problematiek:
!
Illegale middelen
Andere
o
o
Korte historiek gedrag / problematiek
o
!
!
!
OVERZICHT ONDERNOMEN STAPPEN TOT OP DATUM VAN MELDING
(begeleiding school en CLB, betrokken instanties, ingeschakelde hulpverlening, …)
Datum
!
!
!
!
!
!
Ondernomen stappen
!!
!!
!!
!!
!
74
!
Alle betrokken partijen engageren zich in dit protocol
Stadsbestuur Brugge
Burgemeester Renaat Landuyt
!
Parket Brugge
Procureur des Konings Dhr. Berkvens
!
Lokale Politie Politiezone Brugge
HCP Philippe De Wulf
!
Spoorwegpolitie SPC Brugge
HINP Erwin Dejaegher
!
Voorzitters Lokaal Overplatform Gelijke Onderwijskansen
LOP Secundair onderwijs Brugge-Blankenberge
Mevr. Nicole Vancoillie
!
LOP Basisonderwijs Brugge
Dhr. Erwin De Bisscop
!
Secundaire Scholen Brugge;
gegevens en handtekeningen in bijlage
!
Syntra,
gegevens en handtekeningen in bijlage
!
Basisscholen Brugge,
gegevens en handtekeningen in bijlage
!
Centra voor Leerlingenbegeleiding, ter kennisname,
gegevens en handtekeningen in bijlage
!
!
!
Brugge, 15 september 2008
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
75
14. Toestemming publiceren van foto- of beeldmateriaal
!Toestemming tot het maken van beeldmateriaal
!Beste ouder(s),
!De school of een TV-ploeg maakt in de loop van het schooljaar foto’s, video – of televisieopnames
van leerlingen tijdens verschillende evenementen.
Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee.
Door deze bijlage te ondertekenen, geef je de toestemming tot maken van beelden.
!Sylvie Decommer
directeur
!!
Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2014 – 2015 vanaf 1
september beelden van …………………………………………. (naam van leerling) te maken.
!Datum
!!
Datum: …./…../ ……..
!!
!
Handtekening ouder
Ik ondergetekende, ouder of voogd van …………………………………………………………….
(naam leerling)
!adres: …………………………………………………………………………………………………
!telefoon:……………………………………………
!!
geef toestemming aan de school om de foto’s die tijdens schoolactiviteiten in het schooljaar
2014-2015 vanaf 1 september 2014 genomen worden , te gebruiken.
!Voorziene gebruik: pers – informatie
schoolkrant
andere publicaties
commercieel en publicitair gebruik
audiovisuele projectie – geïllustreerde conferentie
inrichting van uitstalraam
binneninrichting
televisie-uitzendingen
internet
!!
Handtekening van de ouder(s) of voogd,
gelieve te vermelden “gelezen en goedgekeurd”
!!
!!
!!
!!
!
!
76
!
15. Busreglement ter ondertekening voor akkoord
Iedere leerling kan gebruik maken van ons leerlingenvervoer met de schoolbus.
De kleuters tot 6 jaar rijden gratis.
De leerlingen van het lager die verder dan 4 km wonen van de school rijden ook gratis. Indien zij
echter dichter wonen bij een andere GO!-school maar toch verkiezen naar onze school te komen,
moeten zij wel betalen.
De andere kinderen dienen de vastgelegde tarieven te betalen.
Dit reglement is door de ouders te ondertekenen bij de inschrijving van hun kind.
!Leerlingen/ouders moeten wat volgt in acht nemen:
!
• De leerlingen moeten de begeleider en de chauffeur gehoorzamen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
!!
!!
!
Zij blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleider aanduidt.
Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept of gerookt worden in de bus.
Opdat het vervoer vlot zou verlopen moet de leerling tijdig klaar staan aan de
voorgeschreven halte.
De leerlingen moeten steeds hun abonnement of L-kaart bij zich hebben ( indien dit gewenst
is) en deze op vraag van de begeleider of chauffeur tonen.
Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet-voorgeschreven halte.
Uitzonderingen worden schriftelijk toegestaan door de schooldirectie na een schriftelijke
vraag van de ouders.
De leerlingen moeten de begeleider verwittigen bij een voorziene afwezigheid.
Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de
begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle
verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen
toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus
stopt. Deze bepalingen betekenen geen vermindering van de bescherming die de leerlingen
inzake lichamelijke ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming
geldt steeds op de schoolweg; d.w.z. gedurende de tijd die normaal nodig is en op de wegen
die normaal gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren van de school of op
vastgestelde verzamelplaats.
Kinderen jonger dan 7 jaar moeten terug meegenomen worden naar de school indien de
ouders niet aanwezig zijn aan de halte bij de terugrit naar huis.
De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de schoolbus aanricht.
Boekentassen moeten tijdens de rit steeds onder de bank of in de bagagerekken geborgen
worden.
Boekentassen moeten steeds aan de hand gedragen worden, dit om andere leerlingen niet
te verwonden en het businterieur niet te beschadigen.
Bij aankomst aan de school dienen de leerlingen uit te stappen op de hen aangeleerde
evacuatie manier.
Wanneer de leerling het schoolbus reglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de
directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de schoolbus ontzeggen.
Voor ontvangst en akkoord,
!naam van de ouders:
datum:
!!
!!
!!
!
handtekening ouder(s):
77
16. Pedagogisch project en schoolreglement
!
Vanaf 1 september 2014
!!
!Ondergetekenden : naam ouder(s)
____________________________________________
!____________________________________________
!En : naam van de leerling(e),
!____________________________________________
!Uit klas _____________________________________
!Van school ___________________________________
! 0 het schoolreglement voor het schooljaar 2014-2015 en het pedagogisch project ontvangen
0
0
te hebben en te ondertekenen voor kennisneming en akkoord.
de aanpassing van het schoolreglement voor het schooljaar 2014-2015 ontvangen te
hebben en te ondertekenen voor kennisneming en akkoord.
In kennis gebracht te zijn, dat het schoolreglement 2014-2015 te raadplegen is op de
website van de school ( elektronisch adres vermelden) en ondertekenen dit formulier voor
kennisneming en akkoord.
!Ik (wij) wens(en) dat de school:
0
0
!
de mogelijke aanpassingen van het schoolreglement tijdens het schooljaar 2014-2015 mij
schriftelijk zal bezorgen.
de mogelijke aanpassingen van het schoolreglement tijdens het schooljaar 2014-2015 mij
elektronisch zal doorsturen.
__________________________________________
!Op Te(datum)
___________________________________
!Handtekening(en)
!!
!De ouder(s) ____________________________________
!
____________________________________
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
78
!
17. Medicatie op school
!Geachte ouders,
!De laatste jaren wordt in toenemende mate gevraagd aan leerkrachten/school om medicatie toe te
dienen op school.
Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt:
Ø Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden
toegediend.
Ø Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het
onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld.
Ø De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor
neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
Ø Een besmettelijke ziekte moet steeds gemeld worden aan de directie van de school.
Ø De elementaire en dringende zorg voor kleine verwondingen en aandoeningen worden volgens
onderstaande lijst toegediend (indien gewenst). Indien de school niet in het bezit is van deze
ingevulde lijst ,wordt niks toegediend.
!Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met uw
huisarts
Met vriendelijke groeten,
CLB-arts
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school
Naam van het kind:
!
……………………………………………………………………………...............................
Naam van de medicatie:
……………………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………......................................
Dosis:……………………………………………………………………………………………
Periode van toediening op school: van ……….……… tot ……….…………… (datum)
Tijdstip van toediening op school: …………………………………………………………..
!
Stempel en handtekening arts
!
Handtekening ouder(s)
Ingeval van toediening van medicatie bij een tijdelijke ziekte waarbij door de arts voorgeschreven
medicatie in een welomschreven periode nodig is, kunnen de ouders dit attest UITZONDERLIJK zelf
invullen en ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.
!
!
!
!
!
79
!
!
!
Lijst medicatie op school
Ondergetekende (naam ouder)
geeft aan de school de toelating om zijn/haar kind (naam kind)
de op dit blad met JA aangestipte geneesmiddelen toe te dienen.
!De school volgt daarbij stipt de op de bijsluiter aangegeven hoeveelheid.
!
!AANDOENING !GENEESMIDDEL !VORM
!JA !NEEN
INSECTENBETEN
Euceta
zalf
BUILEN
Arnica
zalf
ONTSMETTING
Iso-betadine
vloeistof
cedium
vloeistof
Flamazine
Zalf
BRANDWONDEN
!Datum:
HANDTEKENING OUDERS:
!
!
80
&
!
!
!