Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG

Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad
informatiecentrum tel.
uw kenmerk
bijlage(n)
betreft
ons kenmerk
datum
Bekendmaking kandidaten
bestuurlijke organisatie VNG
BB/U201402026
Lbr. 14/083
3 november 2014
(070) 373 8393
Samenvatting
Op 13 oktober jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie
voor de invulling van ruim 200 vacatures in het bestuur, een aantal vaste beleidscommissies en
het College voor Arbeidszaken. Daarbij is ook de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten
geopend. Er zijn daarop geen tegenkandidaten gesteld.
In de Buitengewone ALV van 17 november a.s. zullen daarom alle kandidaten op de
enkelvoudige voordracht van de adviescommissie in een enkele stemming aan u ter
besluitvorming worden voorgelegd.
Aan de leden
informatiecentrum tel.
uw kenmerk
bijlage(n)
betreft
ons kenmerk
datum
Bekendmaking kandidaten
bestuurlijke organisatie VNG
BB/U201402026
Lbr. 14/083
3 november 2014
(070) 373 8393
Geacht college en gemeenteraad,
Op 13 oktober jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie
voor de invulling van ruim 200 vacatures in het bestuur, een aantal vaste beleidscommissies en
het College voor Arbeidszaken. Daarbij is ook de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten
geopend. Er zijn daarop geen tegenkandidaten gesteld.
In de Buitengewone ALV van 17 november a.s. zullen daarom alle kandidaten op de
enkelvoudige voordracht van de adviescommissie in een enkele stemming aan u ter
besluitvorming worden voorgelegd.
Overigens bevat de bijlage met kandidaten bij de ledenbrief van 13 oktober jl. een omissie. In het
overzicht van de commissie Ruimte & Wonen ontbreekt abusievelijk de heer Out, burgemeester
van Borger-Odoorn. In dat overzicht staat ten onrechte nog wel de heer Bergkamp, wethouder
van Breda, vermeld. Deze laatste heeft zich eerder teruggetrokken.
Stemming door de gemachtigde vertegenwoordigers van de gemeenten
In de Buitengewone ALV van 17 november a.s. zullen de kandidaten op de enkelvoudige
voordracht van de adviescommissie aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. Gelet op het
ontbreken van tegenkandidaten zullen deze kandidaten in één stemming aan u worden
voorgelegd. Zoals aangegeven in de ledenbrief van 16 oktober jl. zullen de gemachtigde
vertegenwoordigers van de gemeenten tegen inlevering van de presentiekaart bij de ingang van
de zaal een elektronische stemkaart ontvangen. Zonder inlevering van deze kaart kan de
gemeente/het gewest niet aan de stemmingen deelnemen.
Brochure met alle bestuurs- en commissieleden en de belangrijkste onderwerpen
Meer dan 200 burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers zetten
zich de komende jaren in om een bijdrage te leveren aan het werk van onze vereniging. Via
bijgevoegde brochure introduceren we de bestuurs- en commissieleden en de onderwerpen waar
zij zich de komende vier jaar over buigen. Ook beschrijven we twee inhoudelijke programma’s die
in 2015 een belangrijke plek krijgen binnen de VNG. U kunt zelf ook meepraten over de
verschillende thema’s, bijvoorbeeld in de Bestuurdersdagen en in de digitale “VNG
Bestuurdersnetwerken” die de VNG binnenkort opstart.
Gecombineerde VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV
Op 17 november a.s. wordt de Buitengewone ALV gecombineerd met een VNG Bestuurdersdag,
waarvoor alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers inmiddels een
persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Op het programma staan een plenair deel met
minister Opstelten en staatssecretaris Van Rijn, workshops over actuele thema’s en de
presentatie van het jaarbericht van de VNG Denktank door burgemeester Van Zanen van Utrecht.
U kunt zich hiervoor aanmelden
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
Mevrouw A. Jorritsma-lebbink
voorzitter
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven
onderwerp
Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG datum <datum>
02/02