De opleiding tot huisarts opnieuw beoordeeld

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL.
De gegevens mogen worden gebruikt met
bronvermelding.
De opleiding tot huisarts opnieuw beoordeeld in 2014
Een onderzoek onder huisartsen in opleiding en alumni
P.J.M. Heiligers
L.F.J. van der Velden
R.S. Batenburg
U vindt dit rapport en andere publicaties van het NIVEL in PDF-format op: www.nivel.nl
ISBN 978-94-6122-256-5
http://www.nivel.nl
[email protected]
Telefoon 030 2 729 700
Fax 030 2 729 729
©2014 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL te Utrecht. Het
gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron
duidelijk wordt vermeld.
INHOUD
Managementsamenvatting..................................................................... 5
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4
4.1
4.2
4.3
Achtergrond, doel en vraagstellingen ................................................... 7
Achtergrond ........................................................................................................................ 7
Doel ..................................................................................................................................... 8
Vraagstellingen ................................................................................................................... 8
Methode en gegevensverzameling ........................................................ 9
Methode .............................................................................................................................. 9
Begeleidingscommissie ....................................................................................................... 9
Gegevensverzameling ......................................................................................................... 9
Presentatie van de berekeningen en resultaten .................................................................. 10
Toetsing en presentatie van verschillen ............................................................................ 11
Resultaten ............................................................................................ 13
Informatievoorziening over opzet leerjaren en beoordelingswijze ................................... 13
Koppelingen ...................................................................................................................... 15
Kwaliteit huisartsopleiders ................................................................................................ 17
Frequentie van leermomenten ........................................................................................... 23
Het individuele leerplan .................................................................................................... 27
Rapportcijfers .................................................................................................................... 31
Aandacht voor competentiegebieden ................................................................................ 38
Aandacht voor specifieke onderwerpen tijdens terugkomdagen....................................... 44
Formuleren of aanpassen van leerdoelen .......................................................................... 51
Differentiatiemogelijkheden ............................................................................................. 52
Ondersteuning bij problemen ............................................................................................ 52
Ruimte voor de kandidaten bij matchings- of koppelingsproces ...................................... 53
Variatie in patiëntenpopulatie in de opleidingspraktijk .................................................... 54
Tevredenheid over procedures en informatie, de terugkomdagen en evaluaties .............. 54
Stellingen over dienstdoen op de huisartsenpost .............................................................. 57
Internationalisering ........................................................................................................... 57
Samenvatting en conclusies ................................................................ 59
Samenvatting..................................................................................................................... 59
Beperkingen van deze studie............................................................................................. 66
Conclusies ......................................................................................................................... 66
Referenties ........................................................................................... 69
BIJLAGE I: vragenlijst aios ................................................................ 71
BIJLAGE II: Vragenlijst alumni ......................................................... 85
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
3
4
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Managementsamenvatting
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een enquête-onderzoek onder alle
aios en alumni van de huisartsopleidingen in Nederland. Het onderzoek is een herhaling
van de tevredenheidsenquête die het NIVEL in 2011 heeft uitgezet. Hiermee is een begin
gemaakt van een periodieke en landelijke meting van de kwaliteit van de huisartsopleiding door de ogen van aios en alumni.
De respons van de aios op de enquête is met gemiddeld 59%, en voor de alumni met 48%,
redelijk te noemen. Ze is echter wel lager dan in 2011. De vragenlijst werd door de respondenten als lang ervaren, maar is wel vrijwel steeds helemaal ingevuld. Ook de vrije
tekstvelden leverde een goede respons op met waardevolle opmerkingen. In dit rapport
richten we ons evenwel alleen op de kwantitatieve resultaten van de enquête.
Als we alle aspecten overzien, dan kan geconcludeerd worden dat aios en alumni in 2014
tevreden zijn met hun huisartsopleiding. Over veel onderdelen is men tevreden en geeft
men het rapportcijfer 7, 8 of hoger. Waar men gemiddeld minder tevreden over is, zijn de
frequentie van leermomenten in de tweedejaars stages en het nut en de aandacht voor het
individuele leerplan daarin. Ook over de aandacht voor de competentiegebieden “Organisatie”, “Maatschappelijk handelen” en “Wetenschap en Onderwijs” is men minder tevreden, vooral in het eerste jaar van de opleiding.
Vergelijken we de resultaten met het onderzoek uit 2011, dan is de tevredenheid van aios
en alumni op de meeste aspecten van de opleiding even groot, of juist iets groter geworden. Dat is een positief resultaat. Substantiële verbeteringen ten opzichte van de vorige
meting zijn opgetreden in de waardering van het wekelijks patiëntencontact in bijzijn van
de huisartsopleider in het eerste jaar, kwaliteitsaspecten van de zorg, en ook het opstellen
en uitvoeren van het individuele leerplan (alhoewel men dus ook in 2014 hier gemiddeld
het minst tevreden mee was). Bij deze uitkomsten moet aangegeven worden dat het buiten het bereik van dit onderzoek lag om dit te relateren aan de veranderingen die de laatste jaren in de huisartsopleiding zijn doorgevoerd.
Vergelijken we de tevredenheid van de aios en alumni per instituut, dan zien we dat er
verschillen zijn, maar deze zijn voor slechts enkele opleidingsaspecten substantieel. Net
als in 2011 valt op dat het niet systematisch de aios of alumni van steeds dezelfde instituten zijn die relatief hoog of laag scoren. Interessant genoeg komen de instituutsverschillen
die substantieel zijn overeen met een aantal aspecten waar men in het algemeen minder
tevreden over was: het nut van het individuele leerplan in het tweede jaar en de aandacht
voor de competentiegebieden “Organisatie” en “Maatschappelijk handelen” in het eerste
jaar en voor “Organisatie” en “Wetenschap en onderwijs” in het derde jaar. Daarnaast
zijn er nog een andere aspecten die variëren tussen instituten, zoals onderdelen van de
informatievoorziening, de koppelingsprocedure, kwaliteitsindicatoren voor de huisartsopleider in de eerste en derdejaars opleidingspraktijk. Voor de instituten kan het nagaan van
deze substantiële verschillen aanleiding zijn om hier nader beleid op te voeren. Het lag
echter ook buiten het bereik van dit onderzoek om hier nadere verklaringen voor te geven.
Hiervoor is immers kennis van de lokaal vormgegeven onderwijspraktijk nodig en kennis
over mogelijk systematische verschillen tussen aios en alumni in hun houding en verwachtingen ten aanzien van de opleiding.
Op basis van alle metingen, ‘normen’ en vergelijkingen die in dit onderzoek zijn gehanteerd, valt de eindconclusie van dit onderzoek dus positief uit: aios en alumni zijn over
het algemeen tevreden met hun huisartsopleiding en deze tevredenheid is sinds de vorige
meting in 2011 eerder toe- dan afgenomen. Dit betekent echter niet dat er geen aandachtsof verbeterpunten zijn. Deze staan in dit rapport beschreven, en geven input aan alle instituten in Nederland om – gezamenlijk en in onderlinge vergelijking – verdere verbeteringen door te voeren.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
5
6
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
1
1.1
Achtergrond, doel en vraagstellingen
Achtergrond
Eerder onderzoek naar de kwaliteit van de huisartsopleiding
Voorafgaand aan de studie die in 2014 is verricht naar de kwaliteit van de huisartsopleiding werd reeds op een drietal tijdstippen dit onderwerp onderzocht. Een eerste studie
verrichte het NIVEL in 2004/2005 naar aanleiding van enkele knelpunten rond de opleiding, zoals een tekort aan kennisoverdracht, onvoldoende prikkeling tot diepgang en een
overdaad aan gedragswetenschappelijk onderwijs (Hofhuis, Van der Velden &
Hingstman, 2005). Om de ervaren kwaliteit te meten is indertijd aan de hand van literatuuronderzoek, focusgroepen en klankbordgroepen een tweetal vragenlijsten ontwikkeld.
De enquêtes zijn vervolgens uitgezet onder alle aios (1.389, inclusief aiothos) en een
steekproef van pas afgestudeerde huisartsen, namelijk degenen die volgens de SBOH in
het jaar 2003 de opleiding hadden voltooid (385). De conclusie op basis van deze studie
was, dat de geënquêteerde aios en pas afgestudeerde huisartsen over het algemeen tevreden waren over de kwaliteit van de huisartsopleiding. Wel was de waardering van de
begeleiding tijdens de externe leer-werk periodes lager dan voor de huisartsstages. Verder
lukte het niet altijd om voldoende ervaring op te doen met alle patiëntengroepen. Ook
vond men dat er meer aandacht nodig was voor medische vaardigheden, de organisatie
van de zorg, praktijkmanagement en maatschappelijke aspecten van de zorg en kwaliteitszorg. Verschillen tussen de respondenten van verschillende opleidingen waren er
weinig. Alleen de tevredenheid over de koppelingsprocedure en de hoeveelheid tijd die
besteed werd aan consultvoering en gespreksvoering liep uiteen.
Een tweede studie volgde in 2009 door Huisartsopleiding Nederland. Er werd een enquête uitgezet onder aios huisartsgeneeskunde (1.562). Het doel van de enquête was om
een landelijke peiling uit te zetten, die als benchmark zou kunnen dienen voor toekomstige metingen. Centraal stond de vraag hoe positief of negatief aios stonden tegenover een
reeks van aspecten in de huisartsopleiding.
Uit de enquête van Huisartsopleiding Nederland bleek dat de aios van verschillende instituten van mening verschilden over diverse aspecten van de opleiding. Verder bleek dat
het kwaliteitsoordeel samenhing met de mate waarin competentiegebieden expliciet aan
bod kwamen in het onderwijs. Dit gaf aanleiding om deze competentiegebieden goed te
blijven monitoren en daar waar mogelijk de opleiding hierop aan te passen.
Een derde studie werd in 2011 uitgevoerd door het NIVEL. Ook in deze studie bleek
weer, dat aios en alumni in het algemeen tevreden zijn met de huisartsopleiding in Nederland. In deze studie werd een norm gesteld om de mate van tevredenheid tussen opleidingen te kunnen vergelijken op basis van een meetbaar vergelijkingspunt. Gesteld werd dat
een populatie een kwaliteitsaspect ‘voldoende’ vindt als een percentage van 67% van de
respondenten ‘(zeer) tevreden’ is op dat bepaalde kwaliteitsaspect.
In 2011 bleven de volgende aspecten van de opleiding onder deze basisnorm:
de informatievoorziening over de opzet van het 3e leerjaar kan beter;
op enkele punten schieten huisartsopleiders gemiddeld genomen te kort, namelijk in
de aandacht voor de relatie zorg en kosten, effectieve communicatie, integratie van
standaarden, diagnostische vaardigheden en het stellen van stimulerende vragen;
een groot aantal van de leermomenten vinden wel plaats (bijvoorbeeld nabespreken
opgenomen consulten), maar de frequentie kan hoger;
er is meer aandacht gewenst voor het individuele leerplan;
aandacht voor de competentiegebieden ‘Organisatie’ en ‘Maatschappelijk handelen’
is op enkele onderdelen te gering;
teveel aandacht is er voor consultvoering en de competentie ‘Arts-patiënt communicatie’, vooral in het eerste jaar tijdens terugkomdagen;
slechts ongeveer 43% van de aios en alumni vindt dat de aandacht voor “Omgaan
met disfunctioneren van collega’s” voldoende is.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
7
Hoofdstuk 1: Achtergrond, doel en vraagstellingen
-
1.2
in het kader van het belang van verschillende leer- en toetsmomenten, geeft maar
49% van de aios aan dat “De resultaten van de kennistoets (LHK)” en 57% van hen
dat de “De voortgangsgesprekken met alleen de docent(en)” bijdragen aan het formuleren en of bijstellen van leerdoelen.
Doel
Dit onderzoek heeft als doel om de ervaren kwaliteit van de opleiding tot huisarts anno
2014 opnieuw te meten, zowel bij huisartsen in opleiding (de “aios”) als bij de recent
afgestudeerde huisartsen (de “alumni”). Daarbij is aangesloten bij de hiervoor genoemde
onderzoeken van het NIVEL en van Huisartsopleiding Nederland. Er is in 2011 een vragenlijst ontwikkeld die zo goed mogelijk aansluit bij beleid en praktijk en die robuust is
voor herhaalde toepassing in navolgende jaren. Resultaten van de meting in 2011 zullen
vergeleken worden met de huidige stand van zaken. De relevantie van deze enquête is
gebaat bij het kunnen traceren van verschillen tussen huisartsinstituten. De opleiding
krijgt namelijk voor een belangrijk deel op lokaal niveau gestalte.
Het ultieme doel van deze studie is het geven van een kwaliteitsimpuls voor de opleiding
tot huisarts, zowel op landelijk als op lokaal niveau.
1.3
Vraagstellingen
Om het bovenstaande doel te bereiken is voor dit onderzoek een drietal vraagstellingen
geformuleerd:
1. Wat is in 2014 het oordeel van aios en alumni over de kwaliteit van de huisartsopleiding?
2. In welke mate verschilt het oordeel anno 2014 met het oordeel dat in 2011 werd gegeven?
3. In welke mate verschilt het oordeel over de opleiding tussen huisartsinstituten?
De vraagstellingen worden pas beantwoord nadat we eerst beschreven hebben hoe de
enquête onder aios en alumni is gebruikt en uitgezet in 2014 (hoofdstuk 2). In het hoofdstuk daarna worden de resultaten van de enquêtes gepresenteerd, waarin per onderwerp de
meningen van de aios en alumni worden gepresenteerd (vraag 1). In hoofdstuk 3 wordt
ook antwoord gegeven op vraag 2 en 3. Voor elk onderwerp wordt eerst gepresenteerd of
de antwoorden uit de huidige peiling verschillen van de antwoorden gegeven in 2011.
Daarmee kan bepaald worden of het kwaliteitsoordeel gelijk is gebleven, of hoger of lager uitvalt. Daarna wordt systematisch samengevat of en waarop de acht opleidinginstituten van elkaar verschillen. Hoofdstuk 4 sluit af met een samenvatting, conclusies en reflectie op het onderzoek.
8
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
2
2.1
Methode en gegevensverzameling
Methode
Een van de doelstellingen van dit project is waar nodig de vragenlijst voor aios en alumni,
die in 2011 ontwikkeld werd, te actualiseren en aan te vullen. Er komen verschillende
vragenblokken aan de orde die geordend zijn naar de drie opleidingsjaren. Daarna volgt
een algemeen vragenblok. In de enquête zijn ook prestatie-indicatoren, competentieprofielen en eindtermen van de huidige huisartsopleiding verwerkt. De aanpassingen in de
vragenlijst betroffen een uitbreiding van de vragen naar de aandacht voor competentiegebieden door ook expliciet de begeleiding daarbij te laten beoordelen. Verder is bij vragen
naar de frequentie waarmee aandacht is besteed aan leergesprek, consult (en andere leeractiviteiten) ook gevraagd of dit voldoende vaak gebeurde. Tenslotte zijn de algemene
vragen over de opleiding gestructureerd naar competentiegebieden. De vragenlijst is tenslotte getest door enkele aios, die benaderd werden via de hoofden van opleidingen.
In zowel 2011 als 2014 is respondenten gevraagd alle onderdelen van de opleiding te
beoordelen die zij inmiddels hadden afgerond of waar ze mee bezig waren. Vandaar dat
het aantal respondenten (de “N”) uit 2011 en 2014 voor de beoordeling van het 1e jaar
veel groter is dan de N voor het 2e jaar en die weer veel groter is dan de N voor het 3e
jaar.
2.2
Begeleidingscommissie
Er werd een begeleidingscommissie samengesteld met vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen in de huisartsopleiding. De commissie bestond uit Hans Schmidt
(namens de SBOH), Ingrid Doornbos (namens Huisartsopleiding Nederland), Lidwien
Bernsen (namens hoofden van huisartsopleidingen), Jeroen van der Lugt (namens LHOV)
en Anouk Buitenhuis en Lieke Rietveld (namens de LOVAH). In gezamenlijk overleg
werden de vragenlijsten die in 2011 ontwikkeld werden, doorgenomen en waar nodig
aangepast. Ook werden er enkele nieuwe vragen geformuleerd.
Bij de rapportage is de begeleidingscommissie behulpzaam geweest in het maken van
keuzes voor de presentatie van de gegevens. Er werd dezelfde invalshoek gekozen als in
2011, namelijk zo veel mogelijk details behouden en toch een algemeen beeld geven.
2.3
Gegevensverzameling
De enquête onder de aios
De nieuwe aios-enquête is digitaal uitgezet onder alle aios die op 1 september 2013 in
dienst waren van de SBOH en dat op 1 maart 2014 ook nog zouden zijn. Op 23-1-2014
zijn in totaal 1.513 aios aangeschreven, daarvan heeft 64% gerespondeerd. Er is drie keer
gerappelleerd en op 11-3-2014 is de dataverzameling van deze groep afgesloten. Op 0503-2014 werden nog 327 extra eerstejaars aangeschreven. Het betrof eerstejaars die op de
datum van 01-09-2013 inschreven op de instituten. Dit aantal werd toegevoegd omdat per
abuis deze groep niet eerder geïncludeerd was. Deze eerstejaars hebben slechts 3 weken
kunnen reageren op het verzoek tot deelname, er werden geen reminders meer gestuurd.
Daardoor is de respons van deze groep lager (34%) hetgeen ook tot een gemiddelde lagere respons bij de eerstejaars en de totale populatie heeft geleid (zie Tabel 2.1). Van degenen die in 2013 met de opleiding zijn begonnen en die dus waarschijnlijk nog bezig waren met het eerste jaar, heeft 50% gerespondeerd. Voor het startjaar 2012 is de respons
65%,voor het startjaar 2011 is deze iets lager: 63% en voor startjaar 2010 (of eerder) is de
respons weer iets lager, namelijk 60%.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
9
Hoofdstuk 2: Methode en gegevensverzameling
Per opleidingsinstelling verschilt de respons: van 47% voor het instituut met de laagste
respons tot 66% voor het instituut met de hoogste respons. Dit verschil is statistisch niet
significant. Binnen het startjaar 2013 zijn er wel significante verschillen tussen de instituten: de respons van Amsterdam VU (66%) is voor dat startjaar significant hoger dan bij
de laagst scorende instituten. Verder zijn er geen significante verschillen in de respons
per startjaar tussen de instituten.
Tabel 2.1: Aandeel aios dat heeft gerespondeerd naar startjaar: totaal en per instituut in 2014
Totaal (1)
Per instituut (2)
Startjaar van de
ResponsA'dam
A'dam
GroninMaasNijmeRotteropleiding
%
AMC
VU
gen
Leiden
tricht
gen
dam
Utrecht
3
2013 (± 1e jaar)
50%
24%
66%*
50%
54%
56%
51%
52%
49%
N aangeschreven
647
86
86
68
71
66
92
87
91
2012 (± 2e jaar)
65%
60%
52%
52%
79%
58%
67%
75%
70%
N aangeschreven
618
87
84
54
72
72
76
89
84
2011 (± 3e jaar)
63%
54%
60%
67%
71%
65%
67%
53%
71%
N aangeschreven
461
84
48
36
56
55
63
53
66
<=2010 (± 4e jaar)
60%
59%
80%
55%
36%
33%
63%
63%
68%
N aangeschreven
106
17
10
11
11
3
19
16
19
Totaal
59%
47%
61%
54%
66%
59%
61%
60%
63%
N aangeschreven
1832
274
228
169
210
196
250
245
260
(1) een * geeft eventueel aan of het betreffende jaar significant hoger scoort dan het laagst scorende jaar
(2) een * geeft eventueel aan of het betreffende instituut significant hoger scoort dan het laagst scorende instituut
(3) de respons in het eerste jaar bij AMC is lager, omdat deze eerstejaars grotendeels op 1 september instroomden en een
korte responstijd van 3 weken hadden
Enquête pas afgestudeerde huisartsen
De nieuwe alumni-enquête is eveneens digitaal uitgezet onder alle in 2012 en 2013 afgestudeerde huisartsen. Op 23-1-2014 zijn 1065 afgestudeerde huisartsen aangeschreven,
van wie 538 in 2013 en 527 in 2012 waren afgestudeerd. Van 8 afgestudeerde huisartsen
bleek het e-mailadres niet correct te zijn, waarvan 2 uit 2013 en 6 uit 2012. In totaal zijn
derhalve feitelijk 1057 afgestudeerde huisartsen daadwerkelijk “bereikt”. De respons na
drie keer rappelleren bedroeg 48%. De dataverzameling is afgesloten op 15 april 2014.
Er zijn geen significante verschillen in respons naar jaar van afstuderen of naar instituut.
Tabel 2.2: Aandeel alumni dat heeft gerespondeerd naar eindjaar: totaal en per instituut
Totaal (1)
Per instituut (2)
Eindjaar van de
ResponsA'dam
A'dam
GroninMaasNijmeRotteropleiding
%
AMC
VU
gen
Leiden
tricht
gen
dam
2013 (na ± 1 jaar)
48%
48%
54%
48%
40%
49%
58%
36%
N aangeschreven
536
77
57
61
52
71
78
61
2012 (na ± 2 jaar)
48%
47%
39%
46%
52%
44%
48%
51%
N aangeschreven
521
70
57
61
73
50
64
72
Totaal
48%
48%
46%
47%
47%
47%
54%
44%
N aangeschreven
1057
147
114
122
125
121
142
133
(1) een * geeft eventueel aan of het betreffende jaar significant hoger scoort dan het laagst scorende jaar
(2) een * geeft eventueel aan of het betreffende instituut significant hoger scoort dan het laagst scorende instituut
Utrecht
47%
79
51%
74
49%
153
“Samenvoeging” met resultaten uit 2011
Het databestand van de aios-enquête 2014 is samengevoegd met de data uit de aiosenquête van 2011. Daarbij is rekening gehouden met welke vragen precies hetzelfde zijn
gesteld en welke vragen eventueel niet of anders zijn gesteld. Op een vergelijkbare wijze
is ook het databestand van de alumni-enquête 2014 samengevoegd met de data uit de
alumni-enquête van 2011. Door deze samenvoegingen kon nagegaan worden of de resultaten van 2014 als dan niet significant afwijken van die van 2011.
2.4
Presentatie van de berekeningen en resultaten
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van beide vragenlijsten per onderwerp
beschreven. Gezien de grote hoeveelheid vragen en antwoorden is steeds gekeken naar de
meest efficiënte wijze van presenteren. Daarbij is een aantal keuzes gemaakt in het aantal
te presenteren antwoordcategorieën.
10
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 2: Methode en gegevensverzameling
Voor een groot aantal vragen bestonden de antwoordcategorieën uit een 5-puntsschaal,
met als categorieën: (1) “zeer mee eens”, (2) “mee eens”, (3) “eens noch oneens”, (4)
“mee oneens” en (5) “zeer mee oneens” of (1) “zeer goed”, (2) “goed”, (3) “goed noch
slecht”, (4) “slecht” en (5) “zeer slecht”.
Voor de rapportage zijn deze categorieën steeds getrichotomiseerd tot:
• “(zeer) eens” of “(zeer) goed” (op basis van categorie 1 en 2),
• “neutraal” (op basis van categorie 3) en
• “(zeer) oneens” of “(zeer) slecht” (op basis van categorie 4 en 5).
Voor deze driedeling worden in de tabellen de percentages vermeld. De antwoordcategorie “(zeer) eens” of “(zeer) goed” kan daarbij steeds als de ‘positieve’ antwoordcategorie
worden beschouwd.
Voor de significantietoetsingen wordt alleen gekeken of er verschillen zijn aan te tonen in
het aandeel “(zeer) eens” of “(zeer) goed” ten opzichte van de vorige meting of tussen de
opleidingen. Er is in feite dus ook nog sprake van een tweedeling: “(zeer) eens” of “(zeer)
goed” versus “neutraal/(zeer) oneens” of “neutraal/(zeer) slecht”. Uiteraard zijn er andere
mogelijkheden om antwoordcategorieën te clusteren, maar deze indeling is gezien de
vergelijkbaarheid met andere vragen de meest praktische.
Een aantal items meet de frequentie waarmee iets voorkomt in een 5-puntsschaal: (1) “≥ 3
keer per week”, (2) “1-2 keer per week”, (3) “1-3 keer per maand”, (4) “≤ 1 keer per
maand” en (5) “nooit”.
Deze zijn samengevoegd tot de driedeling:
• “≥ 1 keer per week” (op basis van categorie 1 en 2),
• “1-3 keer per maand” (op basis van categorie 3) en
• “≤ 1 keer per maand” (op basis van categorie 4 en 5).
Het is lastiger om hier, analoog aan het vorige type vragen, één vaste tweedeling aan te
brengen tussen wat wel en niet ‘positief’/‘wenselijk’ is. Besloten is om eerst de grens te
leggen bij “≥ 1 keer per week” als de positieve antwoordcategorie, versus de overige antwoordcategorieën. Ten tweede is, daar waar een item naar verwachting minder vaak kan
voorkomen, de grens ook bij “tenminste één keer maand” gelegd. De norm ligt dan dus
wat lager. Het gaat dan om de samenvoeging van “≥ 1 per week” met “1-3 per maand”,
waarop ook significantietoetsing plaatsvindt.
2.5
Toetsing en presentatie van verschillen
Overal waar dat mogelijk is, wordt in dit rapport getoetst of de eerdere en de huidige meting van tevredenheid verschillende resultaten hebben opgeleverd. Dit is gedaan door een
statistische toets met 5%-significantieniveau op de verschillen in proporties en/of de gemiddelden, met een Bonferroni-correctie voor het aantal toetsen dat is verricht per tabel.
Ook is getoetst of binnen de huidige meting de instituten onderling verschillen.
In de tabellen worden, zoals hiervoor gesteld, alleen de significante verschillen van de
“positieve” antwoordcategorieën getoond. In het geval van een driedeling is alleen getoetst of “voldoende”, of “(zeer) goed” of “(zeer) eens” of “≥ 1 per week” relatief vaak
voorkomt.
Naast significantietoetsing op verschillen in de tijd en tussen opleidingen, is ook nog
beschreven of bepaalde grenswaarden of ‘normen’ zijn behaald. Daarbij is in eerste instantie de bescheiden norm gehanteerd dat minimaal 67% van de respondenten de “positieve” antwoordcategorie moet hebben aangekruist, wil er sprake zijn van een positief en
bevredigend oordeel over een bepaald kwaliteitsaspect van de huisartsopleiding. Analoog
is voor de rapportcijfers uitgegaan van een score van minimaal 6,7. Omdat 67% of een
6,7 een weinig ambitieuze normering is, is ook nog aangegeven wanneer er sprake is van
een 75% of 80% score, cq. een rapportcijfer van minimaal 7,5 of een 8,0. En ten derde is
voor alle metingen aangeduid of ten hoogste 49% positief heeft geantwoord (c.q. of ten
hoogste een 4,9 is toegekend). Deze grenswaarde kan geïnterpreteerd worden als een
‘ernstig lage score’ waarover verdere discussie plaats zou moeten vinden.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
11
Hoofdstuk 2: Methode en gegevensverzameling
In de tabellen zijn kleurcoderingen gebruikt om aan te geven of een bepaald criterium
gehaald is.
• Als tenminste 80% positief heeft geantwoord of er tenminste een 8,0 is toegekend, is
100%
de cel donkergroen gemarkeerd, met wit als tekstkleur. Bijvoorbeeld:
• Als 75%-80% positief heeft geantwoord of er een 7,5-8,0 is toegekend, is de cel groen
79%
gemarkeerd, met zwart als tekstkleur. Bijvoorbeeld:
• Als 67%-75% positief heeft geantwoord of er een 6,7-7,5 is toegekend, is de cel licht74%
groen gemarkeerd. Bijvoorbeeld:
• Als 50%-67% positief heeft geantwoord of er een 5,0-6,7 is toegekend, is de cel licht66%
geel gemarkeerd. Bijvoorbeeld:
• Als minder dan 50% positief heeft geantwoord of er lager dan een 5,0 is toegekend, is
49%
de cel oranjerood gemarkeerd. Bijvoorbeeld:
De grenswaarden variërend tussen 49%, (4,9) en 80% (8,0) blijven uiteraard enigszins
arbitrair. Ze bieden door verschillende stappen echter wel een ‘graduele’ meetlat om de
tevredenheid met de huisartsopleiding – op alle verschillende aspecten – inzichtelijk te
maken. De kleuraanduidingen helpen om deze gradaties te overzien en snel verschillen
binnen de tabellen op te sporen.
De meeste tabellen in dit rapport geven het oordeel weer over een set van items (enquêtevragen) die betrekking hebben op een bepaald onderdeel van de opleiding. Voor het overzicht wordt in elke tabel onderaan aangegeven voor hoeveel onderdelen een significant
hogere score is behaald dan in de vorige meting of ten opzichte van de andere instituten.
Ook wordt weergegeven wat het gemiddelde is van alle onderdelen in de tabel. Een verschil wordt ‘substantieel’ genoemd als het tenminste 10% of 1 punt op de rapportschaal
van 1 tot 10 betreft.
12
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
3
Resultaten
In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens een aantal onderwerpen aan de orde.
Per onderwerp worden één of meer tabellen getoond. Dat betreft dan de uitkomsten voor
dat onderwerp in de vorige meting (indien beschikbaar), de uitkomsten van de huidige
meting, de variatie in de uitkomsten tussen de instituten voor wat betreft het hoogst scorende en laagst scorende instituut en de specifieke uitkomsten per instituut.
Als leeswijzer staat voor vrijwel elke tabel een korte uitleg over de inhoud van de tabel en
hoe deze gelezen kan worden.
Na elke tabel wordt in samenvattende zin ingegaan op de vraag wat de gemiddelde score
is voor alle items in de tabel en de spreiding in termen van het minimum en maximum.
Daarna worden eventueel de items opgesomd die het criterium van 67% of een 6,7 niet
halen.
Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of er significante en/of substantiële veranderingen zijn ten opzichte van de vorige meting en of er significante en/of substantiële verschillen zijn tussen de instituten.
3.1
Informatievoorziening over opzet leerjaren en beoordelingswijze
Informatievoorziening opzet leerjaren
De informatievoorziening over de opzet van het eerste jaar werd in 2011 door 73% (zeer)
goed gevonden. Omdat dit percentage tussen 67% en 75% in ligt, is deze cel lichtgroen
gemaakt. In 2011 vindt 74% dat de informatievoorziening (zeer) goed is. Ook dat ligt in
het bereik van 67%-75%. Het verschil tussen deze twee metingen is niet statistisch significant.
Op het laagst scorende instituut in 2014 is 67% van de aios van mening dat de informatievoorziening over het eerste jaar (zeer) goed was. Op het hoogst scorende instituut is
87% van mening dat de informatievoorziening voor het eerste jaar (zeer) goed is en dat is
significant hoger dan de 67% voor het laagst scorende instituut. Bovendien voldoet dit
maximum aan het criterium van 80% of hoger voor een donkergroene arcering.
Op het laagst scorende instituut in 2014 is 56% van de aios van mening dat de informatievoorziening over het tweede jaar (zeer) goed was. Omdat dit tussen 50% en 67% in
ligt, is deze cel lichtgeel afgedrukt. Op het hoogst scorende instituut is 85% van mening
dat de informatievoorziening voor het tweede jaar (zeer) goed is en dat is significant hoger dan de 56% voor het laagst scorende instituut. Bovendien voldoet dit maximum aan
het criterium van 80% of hoger voor een donkergroene arcering. Over het derde jaar vindt
54% van de aios dat de informatievoorziening (zeer) goed was. Op het hoogst scorende
instituut is 74% van de aios die mening toegedaan.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
13
Hoofdstuk 3: Resultaten
Tabel 3.1: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “De informatievoorziening over de
opzet van het eerste (c.q. tweede of derde) jaar vind ik …”
1e jaar:
Informatievoorziening?
% (z.) goed
% neutraal
% (z.) slecht
N
2e jaar:
% (z.) goed
Informatievoorziening?
% neutraal
% (z.) slecht
N
3e jaar:
% (z.) goed
% neutraal
Informatievoorziening?
% (z.) slecht
N
Significant vaker “(zeer) goed”
Gemiddelde % “(zeer) goed”
Meting
2011
73
21
5
1295
70
27
3
810
61
25
13
463
0
68
2014
74
21
5
1069
68
27
5
648
63
30
7
343
0
68
Variatie 2014
min. max.
67
87 *
9
27
0
7
56
12
2
85 *
38
9
54
21
0
74 *
38
17
60
3
81
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
87 * 68
70
9
26
23
5
7
7
128
136
90
71
68
59
20
26
34
9
6
7
86
70
41
74 * 59
54
23
34
29
3
6
17
39
32
24
2
0
0
77
65
61
Lei
67
27
6
139
61
35
4
87
54
35
11
46
0
61
Maa
85 *
11
4
114
85 *
12
3
72
72
21
7
43
2
81
Nij
70
24
5
148
69
29
2
97
60
38
2
63
0
66
Rot
67
27
6
148
56
38
6
95
57
26
17
47
0
60
Utr
80
20
0
158
72
24
4
99
71
29
0
49
0
74
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Informatievoorziening opzet leerjaren”:
• Gemiddeld 68% (zeer) goed in 2014, variërend van 63% tot 74% per item;
• 1 van de 3 items scoort minder dan 67%, namelijk:
o 63 % in het 3e jaar.
 Geen significante verschillen met 2011;
 Significante verschillen tussen instituten voor elk van de 3 items;
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 60% tot 81%.
Informatievoorziening beoordelingswijze
Bijna driekwart van de aios is van mening dat zij voldoende zijn geïnformeerd over de
wijze waarop zij worden beoordeeld. Dit varieert van 80% op het hoogst scorende instituut tot 66% op het laagst scorende instituut.
Tabel 3.2: Aandeel aios per antwoordcategorie op de stelling “Ik ben voldoende geïnformeerd
over de wijze waarop mijn voortgang wordt beoordeeld en de consequenties van deze beoordeling.”
geïnformeerd over hoe
de voortgang wordt
beoordeeld?
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
N
Significant vaker “(zeer) eens”
Meting
2011 2014
73
74
17
16
10
10
1301
915
0
Variatie 2014
min. max.
66
80
11
25
6
12
0
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
72
75
66
16
18
25
12
7
9
106
110
73
0
0
0
Lei
80
11
9
73
0
Maa
73
17
10
98
0
Nij
71
17
12
133
0
Rot
80
14
6
133
0
Utr
73
15
12
139
0
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Informatievoorziening beoordelingswijze voldoende?”:
• Gemiddeld 74% (zeer) eens in 2014.
 Geen significant verschil met 2011;
 Geen significante verschillen tussen instituten;
 Substantiële verschillen tussen instituten: van 66% tot 80%.
14
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.2
Koppelingen
Werd rekening gehouden met kenbaar gemaakte voorkeuren?
Ruim tweederde van de aios in het eerste jaar is van mening dat voldoende rekening werd
gehouden met de door hen aan hun instituut kenbaar gemaakte wensen voor een opleidingspraktijk: 72% in 2014 en in 2011 was dit 67%. Op het hoogst scorende instituut is
80% van de aios het (zeer) eens met de stelling en op het laagst scorende instituut 63%.
Ook in het tweede jaar geldt dat bij beide metingen ruim 70% van de aios van mening
was dat voldoende rekening werd gehouden met de door hen aan hun instituut kenbaar
gemaakte wensen voor stages: 71% in 2014 en 76% in 2011. Instituten verschillen hierin
significant in 2014. Op het hoogst scorende instituut is 86% van de aios het (zeer) eens
met de stelling en op het laagst scorende instituut 50%.
Voor het derde jaar zijn er geen significante verschillen tussen de instituten.
Tabel 3.3: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Bij de koppeling in het eerste (c.q.
tweede of derde) jaar werd voldoende rekening gehouden met mijn aan het instituut kenbaar
gemaakte voorkeuren.”
1e jaar: Rekening met
voorkeuren?
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
N
2e jaar: Rekening met
% (zeer) eens
voorkeuren?
% neutraal
% (z.) oneens
N
3e jaar: Rekening met
% (zeer) eens
voorkeuren?
% neutraal
% (z.) oneens
N
Significant vaker “(zeer) eens”
Gemiddelde % “(zeer) eens”
Meting
2011
67
16
16
1295
76
16
8
811
71
13
16
463
0
71
2014
72
14
13
1069
71
17
12
649
71
12
17
344
0
72
Variatie 2014
min. max.
63
80
7
18
10
20
50
6
6
86 *
30
23
59
5
14
78
24
21
59
1
79
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
70
74
74
17
16
16
13
10
10
128
136
90
74 * 84 *
73
11
10
20
15
6
7
86
70
41
74
75
71
5
9
8
21
16
21
39
32
24
1
1
0
73
78
73
Lei
65
16
19
139
50
30
20
88
59
24
17
46
0
58
Maa
80
7
13
114
86 *
6
8
72
72
12
16
43
1
79
Nij
Rot
75
63
14
18
11
20
148
148
81 * 51
11
26
8
23
97
95
75
66
8
17
17
17
63
47
1
0
77
61
Utr
78
11
11
158
74 *
19
7
99
78
8
14
50
1
77
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Rekening met voorkeuren voldoende?”:
• Gemiddeld 72% (zeer) eens in 2014, variërend van 71% tot 72% per item.
 Geen significante verschillen met 2011;
 Significante verschillen tussen instituten voor 1 item (jaar 2: 5 instituten);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 59% tot 81%.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
15
Hoofdstuk 3: Resultaten
Ontkoppeld?
In 2011 werd door 5 % van de aios aangegeven dat zij in het derde jaar, c.q. in het eerste
jaar waren ontkoppeld van hun huisartsopleider. In 2014 is dat iets hoger voor aios in het
3e jaar, namelijk 6% en iets lager voor aios in het eerste jaar: 4% . Voor het tweede jaar is
deze vraag niet gesteld.
Voor deze vraag geldt trouwens dat het gebruik van een 67%-norm vreemd zou zijn.
Zelfs een 80%-norm is wellicht niet ambitieus genoeg voor een onderwerp als het (niet)
ontkoppeld worden.
Tabel 3.4: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Bent u gedurende het eerste (c.q.
derde) jaar ontkoppeld van uw huisartsopleider?”
1e jaar:
Ontkoppeld?
3e jaar:
Ontkoppeld?
% nee
% ja
N
% nee
% ja
N
Significant vaker “nee”
Gemiddelde % “nee”
Meting
2011 2014
95
96
5
4
1295
914
95
94
5
6
463
344
0
0
95 9 95
Variatie 2014
min. max.
95
97
3
5
90
4
96
10
0
93
0
96
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
96
95
96
4
5
4
106
110
72
93
92
90
7
8
10
39
32
24
0
0
0
95
94
93
Lei
95
5
118
95
5
46
0
95
Maa
97
3
98
94
6
43
0
96
Nij
95
5
113
96
4
63
0
96
Rot
97
3
113
94
6
47
0
96
Utr
97
3
139
94
6
50
0
96
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Ontkoppeld”:
• Gemiddeld 95% is niet ontkoppeld in 2014, variërend van 94% tot 96% per item.
 Geen significante verschillen met 2011;
 Geen significante verschillen tussen instituten;
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
Van de ontkoppelde studenten is gemiddeld 46% (zeer) tevreden over de begeleiding van
het instituut bij de ontkoppeling.
Tabel 3.5. Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate was u tevreden over
de begeleiding van het instituut bij de ontkoppeling?”
Meting
2011 2014
Tevredenheid
% (zeer) tevreden
46
over begeleiding
% neutraal
20
bij ontkoppeling
% (zeer) ontevreden
34
N
56
Significant vaker “zeer tevreden”
Variatie 2014
min. max.
17
86
0
50
0
56
0
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
29
22
50
42
22
50
29
56
0
7
9
6
0
0
0
Lei
50
0
50
6
0
Maa
17
33
50
6
0
Nij
50
13
37
8
0
Rot
71
0
29
7
0
Utr
86
0
14
7
0
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Begeleiding ontkoppeling”:
• Gemiddeld 46% van de studenten die ontkoppeld werden is (zeer) tevreden.
NB: 34% is (zeer) ontevreden over de begeleiding door het instituut bij de ontkoppeling
 Vergelijking met 2011 niet mogelijk (deze vraag werd destijds niet gesteld);
 Geen significante verschillen tussen instituten;
 De variatie tussen de instituten is groot, maar het gaat om geringe aantallen.
16
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.3
Kwaliteit huisartsopleiders
Kwaliteit huisartsopleiders eerste jaar?
Op de stelling “Laat mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie
dat toelaat” over de huisartsopleider van het eerste jaar, antwoordt 92% van de aios dat
zij het daar (zeer) mee eens zijn. Dat verschilt niet significant tussen de instituten.
De stelling “Besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en kosten
(aanwending van financiële middelen)” wordt voor de huisartsopleider van het eerste jaar
maar door 58% van de aios onderschreven. Ook dit verschilt niet significant tussen de
instituten. De stelling die in 2014 werd toegevoegd “Stimuleert deelname aan relevante
wetenschappelijke activiteiten” laat een lagere waardering zien: 38% is het daarmee
(zeer) eens.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
17
Hoofdstuk 3: Resultaten
Tabel 3.6: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef aan of deze STELLINGEN op
uw huisartsopleider in de eerstejaars opleidingspraktijk van toepassing zijn.”
Laat mij zelfstandig
werken voor zover mijn
niveau/ervaring/ competentie dat toelaat
Stimuleert mij om
zelfstandig te leren
Meting
2011 2014
% (zeer) eens
92
92
% neutraal
3
5
% (z.) oneens
5
3
Variatie 2011
min. max.
90
95
3
7
1
4
Per instituut in 2011
AMC VU
Gro
90
91
95
7
6
4
3
3
1
Lei
92
4
4
Maa
91
5
4
Nij
91
5
4
Rot
92
5
3
Utr
93
3
4
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
Creëert een goede
% (zeer) eens
leeromgeving
% neutraal
% (z.) oneens
Stemt het onderwijs af op % (zeer) eens
de setting waarin het
% neutraal
onderwijs plaatsvindt
% (z.) oneens
Geeft begeleiding bij de
% (zeer) eens
uitvoering van klinische
% neutraal
en technische vaardighe% (z.) oneens
den
Deelt zijn/haar werktijd zo % (zeer) eens
in dat er ruimte is voor
% neutraal
zowel onderwijs als
% (z.) oneens
patiëntenzorg
Geeft duidelijke uitleg/% (zeer) eens
verklaring voor zijn/haar
% neutraal
meningen, adviezen,
% (z.) oneens
handelingen etc
Onderwijst effectieve
% (zeer) eens
communicatie vaardighe% neutraal
den t.o.v. de patiënt/% (z.) oneens
88
7
5
86
7
8
77
15
8
76
16
9
75
13
13
74
15
11
74
15
11
86
8
6
88 *
5
7
77
16
7
78
15
7
76
14
10
75
17
8
79 *
13
8
80
6
2
82
2
3
72
8
4
71
10
3
63
11
5
63
9
4
71
8
4
90
11
10
91
7
12
87
22
12
87 *
22
14
83 *
21
16
82 *
24
18
86
19
14
80
10
10
86
7
7
76
11
12
72
17
11
79
11
10
72
19
9
78
13
9
86
8
6
89
6
5
87
8
5
84
11
5
83 *
12
5
82 *
9
9
84
10
6
87
11
2
91
6
3
72
22
6
84
12
4
76
14
10
82 *
12
6
86
8
6
85
10
5
89
6
5
72
21
7
71
22
7
75
13
12
72
24
4
71
19
10
80
10
10
82
6
12
73
18
9
71
15
14
63
21
16
63
19
18
74
12
14
86
9
5
88
5
7
80
12
8
79
14
7
77
18
10
72
17
11
83
12
5
90
6
4
91
2
7
77
19
4
87 *
10
3
74
15
11
81
14
5
82
14
4
90
6
4
91
4
5
80
16
4
78
16
11
82 *
13
5
75
18
7
77
14
9
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
73
17
10
72
17
12
68
21
11
68
21
11
67
20
13
77
14
9
72
17
11
69
21
10
70
21
9
66
22
12
68
8
7
59
12
8
64
18
5
56
15
6
57
14
7
84
17
15
79 *
26
20
77
25
16
77
31
17
79 *
27
17
73
15
12
59
26
15
69
18
13
56
31
13
59
26
15
83
10
7
76
15
9
77
18
5
72
22
6
79 *
14
7
84
8
8
74
18
8
69
25
6
76
15
9
71
18
11
73
17
10
64
21
15
67
19
14
67
24
9
64
27
9
68
17
15
67
13
20
64
20
16
65
18
17
57
26
17
73
16
11
77
12
11
72
19
9
72
19
9
66
21
13
78
14
8
79 *
13
8
67
24
9
77
17
8
64
24
12
81
12
7
73
16
11
67
25
8
73
20
7
68
21
11
68
19
13
58 *
29
13
38
36
26
1043
60
14
7
48
26
10
33
30
20
72
25
20
63
35
17
44
45
30
73
68
5
77
68
25
7
62
27
11
40
38
22
85
1
76
63
24
13
59
27
14
36
35
29
135
0
70
61
19
20
57
26
17
44
30
26
112
0
68
72
16
12
60
30
10
40
38
22
145
0
74
familie van de patiënt
Past het onderwijs aan
mijn behoefte aan
Geeft regelmatig feedback
Geeft duidelijk aan wat ik
geacht word te weten en te
doen binnen zijn/haar
opleidingspraktijk
Onderwijst diagnostische
vaardigheden
Integreert standaarden,
richtlijnen en gegevens uit
wetenschappelijk onderzoek in het onderwijs
Stelt vragen die het leren % (zeer) eens
stimuleren
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
Stimuleert deelname aan
% (zeer) eens
relevante wetenschappe% neutraal
lijke activiteiten
% (z.) oneens
N
Significant vaker “(zeer) eens”
Gemiddelde % “(zeer) eens”
Besteedt in het onderwijs
aandacht aan de afstemming van zorg en kosten
66
19
14
53
31
16
1295
74
60
25
15
55
28
17
33
40
27
123
0
69
72
14
14
60
30
10
35
45
20
130
3
77
72
17
11
63
27
10
40
30
30
145
2
76
72
15
13
48
35
17
37
34
29
158
1
74
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De N is voor elk item gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens” in 2011.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Kwaliteitsindicatoren 1e-jaars huisartsopleiders”:
• Gemiddeld 73% (zeer) eens in 2014, variërend van 38% tot 92% per item;
• 3 van 16 items scoren minder dan 67%, namelijk:
o 38% voor “Stimuleert deelname aan relevante wetenschappelijke activiteiten”,
o 58% voor “Besteedt in het onderwijs aandacht aan … zorg en kosten” en
o 66% voor “Integreert standaarden, richtlijnen en … in het onderwijs”.
 Op drie stellingen verschillen de meningen significant in vergelijking met 2011;
 Er zijn significante verschillen tussen instituten op 5 items (4 instituten, 1 - 3 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
18
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Kwaliteit huisartsopleiders derde jaar?
Op de beide onderstaande stellingen over de huisartsopleider in het derde jaar antwoordt
90% van de aios dat zij het daar (zeer) mee eens zijn. Dat verschilt niet significant tussen
de instituten.
- “Laat mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie dat toelaat”
- “Stimuleert mij om zelfstandig te leren”.
Op de stelling “Stimuleert deelname aan wetenschappelijke activiteiten” wordt voor de
huisartsopleider van het derde jaar maar door 48% van de aios onderschreven. Deze stelling werd in 2011 nog niet voorgelegd. De waardering voor de huisartsopleiders in het
derde jaar is gemiddeld op 5 items iets gestegen in vergelijking met de meting van 2011,
maar het zijn geen significante verschillen. De 3e-jaars huisartsopleider wordt op veel
onderdelen wat hoger gewaardeerd dan de 1e-jaars huisartsopleider, maar gemiddeld gaat
het om een klein verschil in gemiddelde: 73% versus 76%.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
19
Hoofdstuk 3: Resultaten
Tabel 3.7: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef aan of deze STELLINGEN op
uw huisartsopleider in de derdejaars opleidingspraktijk van toepassing zijn.”
Laat mij zelfstandig
werken voor zover mijn
niveau/ervaring/ competentie dat toelaat
Stimuleert mij om
zelfstandig te leren
Creëert een goede
leeromgeving
Stemt het onderwijs af op
de setting waarin het
onderwijs plaatsvindt
Onderwijst diagnostische
vaardigheden
Deelt zijn/haar werktijd
zo in dat er ruimte is voor
zowel onderwijs als
patiëntenzorg
Onderwijst effectieve
communicatie vaardigheden t.o.v. de patënt/familie van de patiënt
Geeft regelmatig feedback
Geeft duidelijke uitleg/verklaring voor zijn/haar
meningen, adviezen en
handelingen etc
Past het onderwijs aan
mijn behoefte aan
Geeft begeleiding bij de
uitvoering van klinische
en technische vaardigheden
Geeft duidelijk aan wat ik
geacht word te weten en te
doen binnen zijn/haar
opleidingspraktijk
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
3e jaar
2011
92
2014
90
Variatie 2014
min.
max.
79
98
Per instituut in 2014
AMC
VU
Gro
87
97
79
Lei
91
Maa
91
Nij
86
Rot
85
Utr
98
2
5
6
4
0
0
17
13
10
3
0
3
17
4
2
7
5
4
10
4
2
13
1
0
88
6
6
90
5
5
83
0
2
97
13
10
92
5
3
97
0
3
83
13
4
89
4
7
88
5
7
90
5
5
83
7
10
94
4
2
87
5
8
86
8
6
79
4
2
88
13
12
87
10
3
88
9
3
79
13
8
87
7
6
83
5
12
87
7
6
87
4
9
88
10
2
% (zeer) eens 46382
12
% neutraal
7
% (z.) oneens
79
% (zeer) eens
13
% neutraal
8
% (z.) oneens
79
% (zeer) eens
11
% neutraal
10
% (z.) oneens
79
15
6
63
7
3
88 *
30
15
82
13
5
84
13
3
66
30
4
87 *
9
4
88 *
7
5
79
16
5
63
22
15
79
17
4
75
16
9
77
14
9
71
10
4
65
6
0
83
25
13
90
33
19
72
18
10
72
15
13
75
16
9
81
16
3
71
25
4
67
33
0
72
15
13
65
18
17
81
10
9
86
7
7
71
21
8
78
16
6
72
15
13
70
11
19
83
13
4
90
6
4
% (zeer) eens
78
76
63
94 *
64
94 *
75
67
86
78
63
84
% neutraal
% (z.) oneens
13
10
15
9
3
3
26
17
26
10
3
3
17
8
24
9
7
7
14
8
20
17
8
8
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
78
12
11
77
14
9
71
15
14
79
12
9
63
8
8
71
4
5
84
23
22
83
18
16
66
23
11
74
18
8
66
19
15
81
13
6
84
8
8
71
17
12
63
15
22
78
13
9
72
14
14
83
7
10
81
11
8
79
16
5
70
11
19
80
4
16
69
19
12
77
13
10
% (zeer) eens 46377
12
% neutraal
10
% (z.) oneens
76
% (zeer) eens
13
% neutraal
11
% (z.) oneens
129575
16
9
76
16
8
65
10
4
71
10
0
83
23
15
81
29
15
76 69
23
8
72
21
7
49 78
16
6
78
16
6
51 67
21
12
71
29
0
81
11
8
78
11
11
83
10
7
81
10
9
76
14
10
76
18
6
65
20
15
72
13
15
79
17
4
77
21
2
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
74
16
10
75
15
10
67
9
6
80
19
24
80
13
7
75
19
6
75
17
8
74
15
11
76
17
7
76
16
8
67
9
24
75
17
8
Integreert standaarden,
richtlijnen en gegevens uit
wetenschappelijk onderzoek in het onderwijs
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
72
17
11
70
20
10
64
13
4
78
30
13
74
15
11
78
16
6
71
25
4
67
22
11
71
19
10
68
19
13
74
13
13
64
30
6
Stelt vragen die het leren
stimuleren
72
14
13
69
20
11
56
14
4
77
38
22
58
38
4
65
22
13
76
14
10
76
18
6
63
15
22
68
22
10
70
19
11
65
13
6
75
25
15
56
26
18
76
72
75
19
6
Besteedt in het onderwijs
aandacht aan de afstemming van zorg en kosten
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
18
10
75
19
6
67
21
12
67
20
13
67
24
9
73
16
11
72
13
15
77
17
6
63
65
Stimuleert deelname aan
relevante wetenschappelijke activiteiten
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
463
48
37
15
340
41
28
6
54
44
18
79
76
70
2
80
54
28
18
39
0
73
50
44
6
32
1
80
54
29
17
24
0
71
45
40
15
46
1
74
51
31
18
42
1
79
54
33
13
63
0
77
41
44
15
46
0
70
N
Significant vaker “(zeer) eens”
Gemiddelde % “(zeer) eens”
25
10
42
44
14
48
0
78
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per m79et77ing of per instituut. De N is voor
elk item gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens” van de aios uit 2011.
Kleurcodering:
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Samenvatting “Kwaliteitsindicatoren 3e jaar huisartsopleiders”:
• Gemiddeld 76% (zeer) eens in 2014, variërend van 48% tot 90% per item;
• 1 van de 16 items scoort minder dan 67%, namelijk:
o 48% voor “Stimuleert deelname aan relevante wetenschappelijke activiteiten”.
 Gemiddelde score van 2014 ligt 3% lager dan in 2011, maar als het nieuwe item van
2014 (dat laag scoort) niet meegerekend wordt, dan is er slechts een daling van 1%;
 Significante verschillen tussen instituten op 2 items (3 instituten, 1-2 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
20
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Kwaliteit huisartsopleiders derde jaar volgens alumni?
Ook aan de alumni is gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van de huisartsopleider van het 3e jaar. Ter vergelijking zijn in de volgende tabel ook de antwoorden van de
alumni in 2011 opgenomen. Vergelijken we de antwoorden van beide jaren, dan oordelen
de alumni van 2014 op de meeste onderwerpen iets positiever.
Vergelijken we de oordelen in 2014 van de alumni met die van de aios, dan zijn de aios
op vrijwel alle onderwerpen iets positiever.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
21
Hoofdstuk 3: Resultaten
Tabel 3.8: Aandeel alumni per antwoordcategorie op de vraag “Geef aan of deze STELLINGEN
op uw huisartsopleider in de derdejaars opleidingspraktijk van toepassing zijn.”
91
93
% neutraal
% (z.) oneens
4
5
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
Variatie
min. max.
90
96
2
5
0
0
86
8
6
88
7
5
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
Stemde het onderwijs af
% (zeer) eens
op de setting waarin het
% neutraal
onderwijs plaatsvond.
% (z.) oneens
Gaf begeleiding bij de
% (zeer) eens
uitvoering van klinische en
% neutraal
technische vaardigheden
% (z.) oneens
84
6
10
69
18
13
67
17
16
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
Liet mij zelfstandig
werken voor zover mijn
niveau/ervaring/ competentie dat toelaat
Stimuleerde mij om
zelfstandig te leren
% (zeer) eens
Alumni
2011 2014
Gaf regelmatig feedback
Maa
96
6
9
2
6
6
0
0
9
2
2
2
8
2
3
2
5
4
3
85
2
0
92
10
13
85
2
13
90
10
0
85
6
9
87
10
3
89
8
3
92
6
2
90
5
5
87
7
6
83
7
10
69
19
12
71
16
13
76
4
5
60
13
5
63
13
6
88
13
15
76
26
19
80
21
23
81
5
15
60
21
19
63
15
23
82
6
12
62
26
12
72
14
14
87
4
9
67
24
9
72
13
15
81
13
6
60
25
15
65
15
20
79
11
10
75
13
12
72
17
11
88
5
7
76
14
10
80
14
6
88
7
5
74
21
5
67
21
12
76
12
12
75
15
10
76
18
6
75
11
13
76
10
14
63
5
10
83
17
24
74
5
21
80
10
10
74
11
15
63
13
24
72
17
11
79
11
10
83
5
12
82
7
10
% (zeer) eens
73
76
68
85
68
76
85
85
74
76
76
74
% neutraal
% (z.) oneens
13
14
14
10
11
4
19
16
16
16
12
12
11
4
11
4
13
13
14
10
19
5
15
11
% (zeer) eens
66
71
58
80
58
72
69
65
72
80
74
78
% neutraal
% (z.) oneens
18
16
17
12
10
5
23
27
15
27
16
12
22
9
23
12
15
13
14
6
21
5
10
12
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
% (zeer) eens
70
15
15
71
14
14
67
72
15
13
70
15
15
69
64
10
8
58
6
7
57
78
24
23
79
27
31
81
68
10
23
63
6
31
66
64
24
12
64
22
14
62
72
13
15
67
15
19
57
65
21
14
58
27
15
58
74
13
13
74
17
9
72
77
15
8
79
14
7
71
78
14
8
78
12
10
79
76
12
12
75
13
12
81
20
13
20
11
12
7
31
17
18
16
22
16
31
11
25
17
17
11
21
8
14
7
12
7
58
25
17
59
66
20
14
62
54
9
10
56
75
28
19
70
66
15
19
56
58
28
14
62
70
19
11
63
54
27
19
58
75
9
16
70
71
17
12
59
62
26
12
64
71
19
10
62
23
18
22
16
19
11
24
23
21
23
20
18
24
13
23
19
19
11
24
17
24
12
24
14
66
17
17
50
30
20
69
15
16
60 *
27
13
62
9
12
44
20
9
79
19
23
71
37
21
63
13
23
55
24
21
70
14
16
44
36
20
69
17
15
50
37
13
62
15
23
54
35
12
62
19
19
64
23
13
77
11
12
70
20
10
79
9
12
71
21
9
69
19
12
65
24
11
29
26
19
50
40
40
37
26
37
62
0
66
30
36
34
50
0
68
39
32
29
54
0
70
29
31
40
52
0
65
42
38
20
53
0
72
36
40
24
66
0
75
50
31
19
58
0
75
37
35
28
68
0
74
% (z.) oneens
% (z.) oneens
Besteedde in het onderwijs % (zeer) eens
aandacht aan de afstem% neutraal
ming van zorg en kosten
% (z.) oneens
% (zeer) eens
Stimuleerde deelname aan
% neutraal
relevante wetenschappelij% (z.) oneens
ke activiteiten
N
Significant vaker “(zeer) eens”
471
38
34
28
463
1
70
0
93
Utr
91
Integreerde standaarden,
% (zeer) eens
richtlijnen en gegevens uit
% neutraal
wetenschappelijk onder% (z.) oneens
zoek in het onderwijs
Stelde vragen die het leren % (zeer) eens
stimuleren
% neutraal
95
Rot
94
Gaf duidelijk aan wat ik
geacht werd te weten en te
% neutraal
doen binnen zijn/haar
% (z.) oneens
opleidingspraktijk
Onderwees diagnostische % (zeer) eens
vaardigheden
% neutraal
90
Nij
92
Creëerde een goede
leeromgeving
Deelde zijn/haar werktijd
zo in dat er ruimte was
voor zowel onderwijs als
patiëntenzorg
Gaf duidelijke uitleg/verklaring voor zijn/haar
meningen, adviezen,
handelingen etc.
Onderwees effectieve
communicatie vaardigheden t.o.v. de patiënt/familie van de patiënt
Paste het onderwijs aan
mijn behoefte aan
Per instituut in 2011
AMC VU Gro Lei
93
70
65
75
Gemiddelde % “(zeer) eens”
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De N is voor elk item gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens” van de aios uit 2011 over de derdejaarsopleidingspraktijk..
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Kwaliteitsindicatoren 3e jaar huisartsopleiders” van alumni:
• Gemiddeld 70% (zeer) eens in 2014, variërend van 38% tot 93% per item;
• 4 van de 16 items scoren minder dan 67%, namelijk:
o 38% voor “Stimuleerde deelname aan relevante wetenschappelijke activiteiten”,
o 60% voor “Besteedde aandacht in het onderwijs aandacht aan … zorg en kosten”,
o 62% voor “Integreert standaarden, richtlijnen en gegevens … in het onderwijs” en
o 66% voor “Onderwees diagnostische vaardigheden”.
 Significante verbetering voor”.. aandacht aan … zorg en kosten”;
 Geen significante verschillen tussen instituten;
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 65% tot 75%.
22
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.4
Frequentie van leermomenten
Frequentie van leermomenten in het eerste en derde jaar
Van de aios in 2011 had 82% in het eerste jaar minimaal 1 keer per week een leergesprek
met de huisartsopleider. In 2014 is dat opgelopen tot 87%. Dit verschil is significant. Er
zijn grote verschillen tussen de instituten. Op het instituut met de geringste frequenties
komt een leergesprek volgens 61% van de aios minimaal één keer per week voor en op
het instituut met de hoogste frequentie is dit 99%. Ook is er in het eerste jaar in 2014
significant meer wekelijks patiëntencontact in bijzijn van de huisartsopleider in vergelijking met 2011 (45% versus).
In het derde jaar is de frequentie van de leergesprekken gelijk gebleven. Wel is er in 2014
significant meer wekelijks patiëntcontact in bijzijn van de huisartsopleider (35% versus
23%).
Tabel 3.9: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Hoe vaak hebt u in het eerste, derde jaar (A) een leergesprek gehad met de huisartsopleider, (B) een patiëntcontact gehad in
bijzijn van de huisartsopleider, gevolgd door een nabespreking (C) van een op video opgenomen consult en dat leidde tot (D) leerpunten.”
1e jaar (A):
% ≥1 / wk
frequentie leergesprek met %1-3 / mnd
de huisartsopleider
% <1 / mnd
N
1e jaar (B):
% ≥1 / wk
frequentie patiëntencontact %1-3 / mnd
in bijzijn huisartsopleider % <1 / mnd
N
1e jaar (C):
% ≥1 / wk
frequentie opgenomen en %1-3 / mnd
nabesproken consult
% <1 / mnd
N
1e jaar (D):
% ≥1 / wk
%1-3 / mnd
frequentie opstellen van
leerpunten op basis van
% <1 / mnd
nabespreking
N
3e jaar (A):
% ≥1 / wk
frequentie leergesprek met %1-3 / mnd
de huisartsopleider
% <1 / mnd
N
3e jaar (B):
% ≥1 / wk
frequentie patiëntencontact %1-3 / mnd
in bijzijn huisartsopleider % <1 / mnd
N
3e jaar (C):
% ≥1 / wk
frequentie opgenomen en %1-3 / mnd
nabesproken consult
% <1 / mnd
N
% ≥1 / wk
3e jaar (D):
%1-3 / mnd
frequentie opstellen van
% <1 / mnd
leerpunten op basis van
nabespreking
N
Significant vaker “≥ 1 / wk”
Gemiddelde % “≥ 1 / wk”
Meting
2011
82
14
4
1295
24
31
45
1295
23
43
34
1295
84
12
4
463
23
36
41
463
20
38
42
463
0
43
2014
87 *
11
2
1028
45 *
34
21
1028
24
48
28
1028
23
38
39
1028
84
12
4
339
35 *
38
27
339
18
41
41
339
20
36
44
339
3
421
Variatie 2014
min. max.
61
99 *
0
32
0
7
26
18
2
78 *
47
39
13
41
13
37 *
54
43
13
31
30
33 *
43
56
61
0
0
100 *
26
13
22
32
14
63 *
48
43
2
24
12
44 *
52
59
9
26
24
34 *
44
65
26
8
51
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
91 * 98 *
88
7
2
8
2
0
4
122
127
83
34
47
77 *
40
40
21
26
13
2
122
127
83
25
37 *
29
50
46
45
25
17
26
122
127
83
26
25 *
21
34
43
32
40
32
47
122
127
83
85 * 100 *
79
13
0
17
2
0
4
39
32
24
26
41
63 *
36
44
33
38
15
4
39
32
24
13
44 *
4
49
44
46
38
12
50
39
32
24
20
19
25
31
44
29
49
37
46
39
32
24
2
5
2
40
51
48
Lei
61
32
7
132
26
39
35
132
13
48
39
132
13
31
56
132
61
26
13
46
22
35
43
46
2
52
46
46
9
26
65
46
0
26
Maa
88
9
3
112
28
33
39
112
24
53
23
112
33 *
37
30
112
93 *
7
0
41
29
32
39
41
22
49
29
41
34 *
42
24
41
3
44
Nij
81
16
3
144
55 *
31
14
144
16
41
43
144
20
42
38
144
78
21
1
63
41
40
19
63
8
33
59
63
14
44
41
63
1
39
Rot
87
12
1
143
78 *
18
4
143
18
50
32
143
21
43
36
143
83
11
6
46
46
32
22
46
24
24
52
46
17
35
48
46
1
47
Utr
99 *
0
1
157
26
47
27
157
33 *
54
13
157
25 *
39
36
157
100 *
0
0
48
27
48
25
48
29
40
31
48
25
35
40
48
4
46
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
1
Het gemiddelde van 2014 valt hier lager uit door het nieuwe item (D). In wezen zou op basis van de items die ook in 2011
gevraagd werden het gemiddelde hier 49% zijn.
Samenvatting “Frequentie leermomenten 1e en 3e jaar”:
• Gemiddeld 42% ≥ 1 / week, variërend van 18% tot 87% per item;
• 6 van de 8 items scoren minder dan 67%, variërend van:
o 18% ≥ 1 / week opgenomen en nabesproken consult tijdens 3e jaar, tot
o 45% ≥ 1 / week patiëntcontact in bijzijn huisartsopleider tijdens 1e jaar.
 Significante stijging t.o.v. 2011 voor 3 items;
 Significante verschillen tussen instituten voor 8 items (7 instituten met 1-5 items);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 26% tot 51%.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
23
Hoofdstuk 3: Resultaten
Voldoende frequentie van leermomenten in het eerste en derde jaar
In 2014 is voor het eerst gevraagd of de frequentie van leermomenten in het eerste en
derde jaar als “voldoende” word beoordeeld door de aios. Op basis van de in de vorige
tabel getoonde frequenties blijkt dat deze meestal minder dan één keer per week plaatsvinden. Deze wellicht wat lage frequentie wordt door 87% van de aios echter wel als
voldoende beoordeeld.
Tabel 3.10: Aandeel aios dat aangeeft of er “Voldoende vaak aandacht is voor (A) een leergesprek (taakgerichte, persoonsgerichte of procesgerichte gesprekken) met de huisartsopleider,
(B) een patiëntcontact in bijzijn van de huisartsopleider, gevolgd door een nabespreking en
(C) van een op video opgenomen consult en dat leidde tot (D) leerpunten (in 1e en 3e leerjaar)”
1e jaar (A):
frequentie leergesprek met
de huisartsopleider
voldoende
onvoldoende
Meting
2014
91
9
Variatie 2014
min. max.
82
98 *
2
18
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
93
98 *
88
7
2
12
Lei
82
18
Maa
84
16
Nij
90
10
Rot
94 *
6
Utr
96 *
4
N
voldoende
onvoldoende
1028
79
21
65
9
91 *
35
122
74
26
127
80
20
83
90
10
132
77
23
112
65
35
144
143
83 * 91 *
17
9
157
75
25
N
voldoende
onvoldoende
1028
84
16
76
12
88
24
122
87
13
127
88
12
83
80
20
132
85
15
112
76
24
144
86
14
143
80
20
157
86
14
N
voldoende
onvoldoende
1028
81
19
76
13
87
24
122
78
22
127
83
17
83
84
16
132
76
24
112
79
21
144
81
19
143
87
13
157
83
17
N
voldoende
onvoldoende
1028
91
9
83
2
98
17
122
90
10
127
91
9
83
83
17
132
85
15
112
93
7
144
91
9
143
91
9
157
98
2
N
voldoende
onvoldoende
339
87
13
83
8
92
17
39
87
13
32
88
12
24
83
17
46
87
13
41
88
12
63
86
14
46
87
13
48
92
8
N
voldoende
onvoldoende
339
88
12
79
3
97
21
39
92
8
32
97
3
24
79
21
46
85
15
41
83
17
63
89
11
46
85
15
48
92
8
N
voldoende
3e jaar (D):
onvoldoende
frequentie opstellen van
leerpunten op basis van
nabespreking
N
Significant vaker voldoende
Gemiddelde voldoende
339
91
9
83
2
98
17
39
90
10
32
91
9
24
83
17
46
87
13
41
98
2
63
89
11
46
93
7
48
92
8
83
2
90
39
0
86
32
1
90
24
0
84
46
0
83
41
0
83
63
1
87
46
2
89
48
1
89
1e jaar (B):
frequentie patiëntencontact
in bijzijn huisartsopleider
1e jaar (C):
frequentie opgenomen en
nabesproken consult
1e jaar (D):
frequentie opstellen van
leerpunten op basis van
nabespreking
3e jaar (A):
frequentie leergesprek met
de huisartsopleider
3e jaar (B):
frequentie patiëntencontact
in bijzijn huisartsopleider
3e jaar (C):
frequentie opgenomen en
nabesproken consult
339
87
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Voldoende frequentie leermomenten in 1e en 3e leerjaar”:
• Gemiddeld 87% voldoende, variërend van 79% tot 91% per item.
 Geen vergelijking met voorgaande jaar (nieuwe vraag);
 Significante verschillen tussen instituten op 2 items in 1e leerjaar;
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in gemiddelde.
24
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Frequentie van leermomenten in het tweede jaar
Het voeren van minimaal 1 leergesprek per week met de stagebegeleider tijdens de klinische stage, komt in 2014 bij 12% van de aios voor. Tijdens de chronische of GGZ stage
komt dat veel vaker voor, namelijk bij ongeveer 50% van de aios. Een patiëntencontact in
het bijzijn van de stagebegeleider komt tijdens de klinische stage maar bij 19% van de
aios minimaal 1 keer per week voor, tegen ongeveer 35% voor zowel de chronische als de
GGZ stage.
Tabel 3.11: Aandeel aios per antwoordcategorie op ‘Frequentie van (A) een leergesprek met de
stagebegeleider, (B) een patiëntcontact dat geobserveerd werd door de stagebegeleider, (C)
gevolgd door feedback en (D) het opstellen van leerpunten op basis van de feedback.
2e jaar Klinisch (A):
% ≥1 / wk
frequentie leergesprek met %1-3 / mnd
de stagebegeleider
% <1 / mnd
N
2e jaar Klinisch (B):
% ≥1 / wk
frequentie patiëntcontact in %1-3 / mnd
bijzijn stagebegeleider
% <1 / mnd
N
2e jaar Klinisch (C):
% ≥1 / wk
%1-3 / mnd
frequentie opstellen van
leerpunten op basis van
% <1 / mnd
nabespreking
N
2e jaar Chronisch (A):
% ≥1 / wk
frequentie leergesprek met %1-3 / mnd
de stagebegeleider
% <1 / mnd
N
2e jaar Chronisch (B):
% ≥1 / wk
frequentie patiëntcontact in %1-3 / mnd
bijzijn stagebegeleider
% <1 / mnd
N
2e jaar Chronisch (C):
% ≥1 / wk
%1-3 / mnd
frequentie opstellen van
leerpunten op basis van
% <1 / mnd
nabespreking
N
2e jaar GGZ (A):
% ≥1 / wk
frequentie leergesprek met %1-3 / mnd
de stagebegeleider
% <1 / mnd
N
2e jaar GGZ (B):
% ≥1 / wk
frequentie patiëntcontact in %1-3 / mnd
bijzijn stagebegeleider
% <1 / mnd
N
% ≥1 / wk
2e jaar GGZ (C):
%1-3 / mnd
frequentie opstellen van
% <1 / mnd
leerpunten op basis van
nabespreking
N
Significant vaker “≥ 1 / wk”
Gemiddelde % “≥ 1 / wk”
Meting
2011 2014
10
12
14
16
76
72
516
430
9
19
10
22
81
59
516
430
7
17
76
430
44
50
33
32
23
18
624
481
28
35
28
35
44
30
624
481
22
38
40
481
47
49
29
33
25
18
632
489
28
34
25
30
47
36
632
489
19
33
48
489
0
0
28
271
Variatie 2014
min. max.
0
31 *
12
23
54
83
0
5
41
35 *
36
83
4
10
56
11 *
33
86
31
29
9
61 *
36
35
19
28
13
55 *
39
42
10
29
26
33 *
44
56
38
25
13
62
42
23
26
25
31
44
41
42
14
25
38
33
39
52
20
6
37
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
16
31 *
0
23
15
17
61
54
83
61
54
24
16
35 *
0
36
24
17
48
41
83
61
54
24
5
11 *
4
18
33
13
77
56
83
61
54
24
39
59 *
48
36
30
29
25
11
23
61
56
31
31
41
19
36
34
39
33
25
42
61
56
31
10
27
19
34
36
29
56
37
52
61
56
31
46
62
52
31
25
29
23
13
19
61
55
31
26
33
42
41
31
26
33
36
32
61
55
31
25
33
23
25
29
32
50
38
45
61
55
31
0
4
0
24
37
23
Lei
10
12
78
58
10
22
67
58
4
10
86
58
31
34
35
68
25
38
37
68
10
40
50
68
38
42
20
66
35
27
38
66
14
36
50
66
0
20
Maa
12
14
74
42
21
5
74
42
5
19
76
42
48
30
22
54
39
28
33
54
26
39
35
54
49
28
23
57
32
33
35
57
14
39
47
57
0
27
Nij
4
23
73
53
24
21
55
53
9
13
78
53
54 *
36
10
69
55 *
32
13
69
33 *
41
26
69
45
41
14
71
44
25
31
71
21
35
44
71
3
32
Rot
9
14
77
66
17
20
63
66
6
18
76
66
61 *
30
9
64
27
31
42
64
22
44
34
64
51
29
20
71
35
30
35
71
16
32
52
71
1
27
Utr
4
16
80
71
20
20
60
71
8
14
78
71
58 *
30
12
77
32
38
30
77
26
39
35
77
51
32
17
76
30
28
42
76
16
34
50
76
1
27
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
1
Het gemiddelde van 2014 valt hier lager uit door het nieuwe item (C). In wezen zou op basis van de items die ook in 2011
gevraagd werden, het gemiddelde hier 33% zijn.
Samenvatting “Frequentie leermomenten 2e jaar”:
• Gemiddeld 27% ≥ 1 / week, variërend van 7% tot 50% per item;
• 9 van de 9 items scoren minder dan 67%, variërend van:
o 7% ≥ 1 / week opstellen leerpunten na nabespreking tijdens klinische stage, tot
o 50% ≥ 1 / week leergesprek met stagebegeleider tijdens chronische stage.
 Geen significante verschillen in frequentie van leermomenten tussen 2011 en 2014;
 Significante verschillen tussen instituten voor 6 items (4 instituten met 1-4 items);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 20% tot 37%.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
25
Hoofdstuk 3: Resultaten
Voldoende frequentie van leermomenten in het tweede jaar
Net als voor de leermomenten in het eerste en derde jaar is in 2014 ook voor het tweede
jaar gevraagd of de frequentie van leermomenten als voldoende word beoordeeld. De
frequentie van het leergesprek met de stagebegeleider in de klinische stage (12% minimaal 1 keer per week en 72% minder dan 1 keer per maand; zie vorige tabel), wordt door
minder dan de helft (47%) van de aios als voldoende beoordeeld.
Tabel 3.12: Aandeel aios dat aangeeft of er “Voldoende vaak aandacht is voor (A) een leergesprek (taakgerichte, persoonsgerichte of procesgerichte gesprekken) met de stagebegeleider,
(B) een patiëntcontact dat geobserveerd werd door de stagebegeleider, gevolgd door feedback en (C) het opstellen van leerpunten tijdens de stages in het 2e leerjaar.”
2e jaar (A):
%voldoende
frequentie leergesprek met %onvoldoende
stagebegeleider (klinische
stage)
N
2e jaar (B):
%voldoende
frequentie patiëntencontact %onvoldoende
geobserveerd door stagebegeleider(klinische stage)
N
2e jaar (C):
%voldoende
frequentie opstellen van
%onvoldoende
leerpunten op basis van
feedback(klinische stage)
N
2e jaar (A):
%voldoende
frequentie leergesprek met %onvoldoende
stagebegeleider(chronische
stage)
N
2e jaar (B):
%voldoende
frequentie patiëntencontact %onvoldoende
geobserveerd door stagebegeleider(chronische
N
2e jaar (C):
%voldoende
frequentie opstellen van
%onvoldoende
leerpunten op basis van
feedback(chronische stage)
N
2e jaar (A):
%voldoende
frequentie leergesprek met %onvoldoende
stagebegeleider(GGZ
stage)
N
2e jaar (B):
%voldoende
frequentie patiëntencontact %onvoldoende
geobserveerd door stagebegeleider(GGZ stage)
N
2e jaar (C):
%voldoende
frequentie opstellen van
%onvoldoende
leerpunten op basis van
feedback(GGZ stage)
N
Significant vaker voldoende
Gemiddelde % voldoende
Meting
2014
47
53
Variatie 2014
min. max.
35
57
43
65
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
57
46
42
43
54
58
Lei
55
45
Maa
45
55
Nij
45
55
Rot
50
50
Utr
35
65
430
52
48
29
36
64
71
61
64
36
54
59
41
24
29
71
58
57
43
42
52
48
53
53
47
66
47
53
71
42
58
430
58
42
43
38
62
57
61
61
39
54
61
39
24
46
54
58
62
38
42
43
57
53
62
38
66
61
39
71
56
44
430
78
22
71
14
86
29
61
72
28
54
71
29
24
74
26
58
71
29
42
78
22
53
84
16
66
86
14
71
84
16
492
78
22
52
16
84 *
48
61
82 *
18
56
66
34
31
52
48
68
75
25
54
80
20
69
84 *
16
64
69
31
77
73
27
492
74
26
65
12
88
35
61
71
29
56
73
27
31
65
35
68
69
31
54
85
15
69
88
12
64
84
16
77
81
19
492
79
21
66
15
85
34
61
80
20
56
82
18
31
81
19
68
85
15
54
77
23
69
82
18
64
82
18
77
66
34
488
65
35
57
25
75
43
61
75
25
55
60
40
31
65
35
66
70
30
57
67
33
71
65
35
71
62
38
76
57
43
488
73
27
62
14
86
38
61
77
23
55
75
25
31
68
32
66
86
14
57
72
28
71
72
28
71
73
27
76
62
38
58
1
71
61
1
71
55
0
66
31
0
58
66
0
70
57
0
67
71
1
71
71
0
68
76
0
62
488
68
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Voldoende frequentie leermomenten in 2e jaar”:
• Gemiddeld 68% voldoende, variërend van 47% tot 79% per item;
• 4 van de 9 items scoren minder dan 67%, namelijk:
o 47% voldoende vaak een leergesprek met stagebegeleider klinische stage,
o 52% voldoende vaak patiëntencontact geobserveerd door stagebegeleider klinische
stage,
o 58% voldoende vaak leerpunten opstellen in klinische stage,
o 65% voldoende vaak patiëntencontact geobserveerd door stagebegeleider in GGZ.
 Geen vergelijking met voorgaande jaar (nieuwe vraag);
 Significante verschillen tussen instituten op 1 item (2 instituten);
 Substantiële verschillen tussen instituten op gemiddelde: van 58% tot 71%.
26
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.5
Het individuele leerplan
Aandacht voor leerplan van huisartsopleiders/stagebegeleiders
De aandacht van de huisartsopleider van het eerste jaar voor het opstellen van het individuele leerplan, is volgens 81% van de aios voldoende. In het derde jaar vindt 88% van de
aios het voldoende.
Tijdens de klinische stage wordt minder aandacht besteed aan het opstellen van het individuele leerplan, aangezien 62% van de aios van mening is dat daar voldoende aandacht
voor is.
Instituten verschillen significant in de mate waarin door de stagebegeleiders aandacht
wordt gegeven aan het opstellen en uitvoeren van de individuele leerplannen tijdens de
chronische stage. Het aandacht geven aan het opstellen van leerplannen verschilt ook
tussen de instituten voor de GGZ stage.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
27
Hoofdstuk 3: Resultaten
Tabel 3.13: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate heeft de
HUISARTSOPLEIDER in het eerste (c.q. derde) jaar (c.q. STAGEBEGELEIDER tijdens de
klinische (c.q. chronische of GGZ) stage) aandacht (gehad) voor (A) het OPSTELLEN van
het individuele leerplan? (B) het UITVOEREN van het individuele leerplan?”
1e jaar (A) - aandacht
voor OPSTELLEN
individuele leerplan
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
1e jaar (B)- aandacht
% te veel
voor UITVOEREN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
Klinisch (A) - aandacht
% te veel
voor OPSTELLEN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
Klinisch (B)- aandacht
% te veel
% voldoende
voor UITVOEREN
individuele leerplan
% te weinig
N
Chronisch (A) - aan% te veel
dacht
% voldoende
voor OPSTELLEN
% te weinig
individuele leerplan
N
Chronisch (B)- aandacht
% te veel
voor UITVOEREN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
GGZ -(A) aandacht
% te veel
% voldoende
voor OPSTELLEN
individuele leerplan
% te weinig
N
GGZ (B)- aandacht
% te veel
voor UITVOEREN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
3e jaar (A) - aandacht
% te veel
voor OPSTELLEN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
3e jaar (B) - aandacht
% te veel
% voldoende
voor UITVOEREN
individuele leerplan
% te weinig
N
Significant vaker “voldoende”
Gemiddelde % “voldoende”
Meting
2011 2014
1
2
84
81
15
17
1295 1021
1
1
80
77
20
22
1295 1021
1
1
43
62 *
56
37
516
429
1
1
42
52 *
58
47
516
429
2
3
79
76
19
21
625
480
1
2
75
69
24
29
625
480
1
1
68
75 *
30
24
632
488
1
0
65
70
34
30
632
488
4
2
84
88
12
11
463
339
2
2
83
82
15
16
463
339
3
70
73
Variatie 2014
min. max.
0
3
74
86
11
25
0
71
14
3
85
29
0
48
25
3
72
52
0
43
39
3
57
57
0
65
13
6
87 *
31
0
52
19
6
81 *
45
0
64
10
3
88 *
34
0
63
18
2
80
37
0
83
4
4
93
17
0
75
7
5
88
25
70
3
75
Per instituut in 2011
AMC VU
Gro
2
2
2
80
86
84
17
11
13
122
124
83
2
2
1
74
80
83
24
19
16
122
124
83
3
0
0
72
70
58
25
30
42
61
54
24
3
0
0
57
56
46
39
44
54
61
54
24
2
5
6
70
66
65
28
29
29
61
56
31
2
4
6
64
52
52
34
45
42
61
56
31
2
0
3
82
80
74
16
20
23
61
55
31
2
0
0
70
73
71
28
27
29
61
55
31
3
0
0
85
91
83
13
9
17
39
32
24
5
0
0
77
88
79
18
12
21
39
32
24
0
0
0
73
74
70
Lei
Maa
3
1
78
74
18
25
130
112
3
0
72
71
25
29
130
112
2
0
60
48
38
52
57
42
2
0
56
43
42
57
57
42
4
0
65
77
31
23
68
53
3
0
60
74
37
26
68
53
2
2
88 *
64
10
34
66
56
2
2
80
70
18
28
66
56
2
2
83
93
15
5
46
41
2
5
78
88
20
7
46
41
1
0
73
70
Nij
Rot
0
0
79
84
21
16
144
142
1
1
72
85
27
14
144
142
0
0
66
53
34
47
53
66
0
0
57
47
43
53
53
66
0
5
86
83
14
13
69
64
0
5
81 * 75
19
20
69
64
0
0
69
75
31
25
71
71
0
0
66
68
34
32
71
71
0
2
86
93
14
4
63
46
0
2
75
87
25
11
63
46
1
0
74
75
Utr
2
83
15
156
1
80
19
156
1
62
37
71
2
49
49
71
0
87 *
13
77
0
79 *
21
77
1
70
29
76
0
63
37
76
4
88
8
48
2
88
10
48
3
75
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “aandacht voor leerplan van huisartsopleiders/stagebegeleiders”:
• Gemiddeld 73% voldoende in 2014, variërend van 52% tot 88% per item;
• 2 van 10 items scoren minder dan 67%, namelijk:
o 52% voor “Klinisch - aandacht voor UITVOEREN van individuele leerplan”, en
o 62% voor “Klinisch - aandacht voor OPSTELLEN van individuele leerplan”.
 Significante verschillen met 2011voor OPSTELLEN en UITVOEREN individueel leerplan klinische stage en voor opstellen individueel leerplan GGZ;
 Significante verschillen tussen instituten voor 3 items (3 instituten 1-3 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
28
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Aandacht voor leerplan van groepsbegeleiders
Groepsbegeleiders geven wat meer aandacht aan het opstellen en uitvoeren van individuele leerplannen dan huisartsopleiders en stagebegeleiders. Daarbij zijn de verschillen tussen de instituten ook meer uitgesproken.
Tabel 3.14: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate hebben de groepsbegeleiders in het eerste, tweede en derde jaar aandacht (gehad) voor (A) het OPSTELLEN
van het individuele leerplan? (B) het UITVOEREN van het individuele leerplan?”
1e jaar (A) - aandacht
voor OPSTELLEN
individuele leerplan
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
1e jaar (B)- aandacht
% te veel
voor UITVOEREN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
Klinisch (A) - aandacht
% te veel
voor OPSTELLEN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
Klinisch (B)- aandacht
% te veel
voor UITVOEREN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
Chronisch (A) - aan% te veel
dacht
% voldoende
voor OPSTELLEN
% te weinig
individuele leerplan
N
Chronisch (B)- aandacht
% te veel
voor UITVOEREN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
GGZ -(A) aandacht
% te veel
voor OPSTELLEN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
GGZ (B)- aandacht
% te veel
voor UITVOEREN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
3e jaar (A) - aandacht
% te veel
voor OPSTELLEN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
3e jaar (B) - aandacht
% te veel
voor UITVOEREN
% voldoende
individuele leerplan
% te weinig
N
Significant vaker “voldoende”
Gemiddelde % “voldoende”
Meting
2011
10
80
9
1295
4
78
18
1295
2
76
23
516
1
70
29
516
4
82
14
625
3
79
18
625
4
78
17
632
3
74
22
632
6
84
10
463
4
81
14
463
78
2014
17
73 *
10
1021
10
73 *
17
1021
7
77 *
16
429
5
73 *
22
429
8
78
14
481
6
76
18
481
6
84 *
11
488
5
79 *
16
488
8
85
7
339
5
82
13
339
6
78
Variatie 2014
min. max.
10
26
68
83
5
19
6
68
11
15
78
21
0
67
6
16
87 *
33
0
63
9
13
83
37
0
68
1
25
92 *
32
0
61
7
14
89
39
0
68
2
28
94 *
32
0
61
3
24
84
39
0
75
0
13
91 *
25
0
67
3
11
91 *
33
68
5
84
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
10
18
11
83
77
70
7
5
19
122
124
83
12
8
7
75
75
77
13
17
16
122
124
83
16
6
0
74
85
67
10
9
33
61
54
24
13
4
0
67
78
63
20
19
37
61
54
24
10
3
0
79
77
68
11
20
32
61
56
31
8
4
0
67
73
61
25
23
39
61
56
31
3
0
0
90 * 89
68
7
11
32
61
55
31
3
0
0
84
82
61
13
18
39
61
55
31
10
9
0
87 * 91 *
75
3
0
25
39
32
24
8
6
0
82
91 *
67
10
3
33
39
32
24
2
2
0
79
82
68
Lei
Maa
24
12
68
75
8
13
130
112
14
6
68
74
18
20
130
112
9
2
70
81
21
17
57
42
9
2
65
81
26
17
57
42
12
4
68
92 *
20
4
68
53
10
2
63
89
27
9
68
53
3
0
94 *
89
3
11
66
56
3
0
83
80
14
20
66
56
2
10
80
88 *
18
2
46
41
4
5
76
88
20
7
46
41
1
2
74
84
Nij
Rot
26
15
69
70
5
15
144
142
15
10
74
69
11
21
144
142
8
5
87 * 79
6
17
53
66
8
4
83
73
9
23
53
66
25
3
74
84
1
13
69
64
14
2
78
89
7
9
69
64
28
1
70
82
2
17
71
71
24
1
73
82
3
17
71
71
13
7
81
87
6
6
63
46
11
0
75
89
14
11
63
46
1
0
76
80
Utr
13
75
12
156
6
78
16
156
3
73
24
71
0
72
28
71
4
81
15
77
1
81
18
77
3
82
15
76
1
79
20
76
8
88
4
48
4
88
8
48
0
80
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “aandacht voor leerplan van groepsbegeleiders”:
• Gemiddeld 78% voldoende in 2014, variërend van 73% tot 85%.
Nb. 17% van de aios vindt dat de aandacht voor het opstellen van het individuele leerplan tijdens het eerste jaar ‘te veel’ is geweest.
 Significante verschillen met 2011 in het eerste jaar (minder aandacht door groepsbegeleiders in 2014) en de klinische en GGZ-stages (meer aandacht in 2014);
 Significante verschillen tussen instituten voor 5 items (5 instituten met 1-2 items);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 68% tot 84%.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
29
Hoofdstuk 3: Resultaten
Toegevoegde waarde leerplan
Aan de aios is ook nog gevraagd aan te geven of zij een toegevoegde waarde zien van het
individuele leerplan. Dat blijkt bij ongeveer 56 % van de aios te gelden in het eerste, voor
51% van de aios in het tweede jaar en voor 57% van de aios in het derde jaar. Voor het
eerste en derde jaar zijn er daarbij significante verschillen tussen de instituten.
Tabel 3.15: Aandeel aios per antwoordcategorie op de stelling “Het opstellen van een individueel
leerplan heeft een toegevoegde waarde voor de huisartsstage in het eerste (c.q. derde) jaar
(c.q. heeft een toegevoegde waarde voor de stages in het tweede jaar).”
1e jaar –
% (zeer) eens
toegevoegde waarde van
% neutraal
individueel leerplan?
% (z.) oneens
N
2e jaar –
% (zeer) eens
% neutraal
toegevoegde waarde van
individueel leerplan?
% (z.) oneens
N
3e jaar –
% (zeer) eens
toegevoegde waarde van
% neutraal
individueel leerplan?
% (z.) oneens
N
Significant vaker “(zeer) eens”
Gemiddelde % “(zeer) eens”
Meting
2011
53
29
18
1295
43
32
25
811
58
25
16
463
51
2014
56
27
17
992
51 *
29
20
628
57
27
16
331
1
55
Variatie 2011
min. max.
48
68 *
21
33
11
22
43
20
14
59
36
26
39
13
7
73 *
41
30
48
2
63
Per instituut in 2011
AMC VU
Gro
55
68 *
56
25
21
31
20
11
13
116
120
81
59
59
43
20
20
35
21
21
22
84
66
40
56
63
67
26
25
13
18
13
20
39
32
24
0
1
0
57
63
55
Lei
53
25
22
126
51
25
24
84
39
41
20
40
0
48
Maa
57
26
17
109
45
29
26
69
73 *
20
7
41
1
58
Nij
60
23
17
141
48
31
21
94
60
27
30
62
0
56
Rot
48
33
19
141
50
34
16
94
56
20
24
45
0
51
Utr
54
31
15
151
49
36
14
97
48
38
15
48
0
50
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “Toegevoegde waarde leerplan”:
• Gemiddeld 55% (zeer) eens in 2014, variërend van 51% tot 57% per item;
• 3 van 3 items scoren minder dan 67%:
o 51% voor het 2e jaar,
o 56% voor het 1e jaar,
o 57% voor het 3e jaar.
 Significant verschillen met de meting in 2011in het 2e jaar;
 Significante verschillen tussen instituten voor 2 items (2 instituten);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 48% tot 63%.
30
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.6
Rapportcijfers
Kwaliteit huisartsopleiders en stagebegeleiders
De kwaliteit van de huisartsopleider in het eerste jaar, werd door de aios in 2011 met een
7,7 beoordeeld. In 2014 wordt door de aios een 7,8 gegeven.
Voor de stagebegeleider tijdens de klinische stage is het gemiddelde rapportcijfer een 6,8.
Bij de chronische stage wordt gemiddeld een 7,2 voor de begeleider gegeven. Dat varieert
tussen een 6,8 voor het laagste scorende instituut en een 7,8 voor het hoogst scorende
instituut. Dat verschil is statistisch significant én substantieel: één punt verschil. En voor
de stagebegeleider van de GGZ stage wordt gemiddeld ook een 7,2 gegeven.
Voor de kwaliteit van de huisartsopleider in het derde jaar, wordt nu een 8,0 gegeven
versus een 7,9 in 2011.
Tabel 3.16: Gemiddelde antwoord van aios op de vraag “Wat is uw algemene oordeel (1-10)
over de kwaliteit van uw huisartsopleider in de eerste (c.q. derde) jaars opleidingspraktijk?
(c.q. van uw stagebegeleiding tijdens de klinische (c.q. chronische of GGZ) stage?)”
1e jaar
huisartsopleider
gemiddeld
N
2e jaar Klinische
gemiddeld
stagebegeleider
N
2e jaar Chronische
gemiddeld
stagebegeleider
N
2e jaar GGZ
gemiddeld
stagebegeleider
N
3e jaar
gemiddeld
huisartsopleider
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde
Meting
2011
7,7
1295
6,5
516
7,4
624
7,0
632
7,9
463
7,3
2014
7,8
1039
6,8 *
433
7,2
481
7,2 *
494
8,0
340
2
7,4
Variatie 2014
min. max.
7,5
8,0
6,0
7,2
6,8
7,8 *
7,0
7,6
7,7
8,1
7,2
1
7,5
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
7,8
7,9
8,0
123
129
85
7,0
6,7
6,0
61
55
24
7,2
6,8
6,9
61
56
31
7,2
7,2
7,2
61
56
31
7,9
8,1
7,7
39
32
24
0
0
0
7,4
7,3
7,2
Lei
7,8
134
7,2
58
7,0
68
7,6
66
8,0
46
0
7,5
Maa
7,5
112
6,8
42
7,1
54
7,1
57
8,0
42
0
7,3
Nij
Rot
7,9
8,0
145
145
6,9
6,4
55
54
7,8 * 7,3
69
57
7,0
7,2
71
76
7,9
8,0
63
45
1
0
7,5
7,3
Utr
7,8
158
6,9
71
7,4
77
7,0
76
8,0
48
0
7,4
Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per meting of per instituut.
In 2009 is geen rapportcijfer per 2e-jaarsstage gevraagd.
Kleurcodering: 0,0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-1,0
Samenvatting “Rapportcijfer huisartsopleiders/stagebegeleiders” van aios:
• Gemiddeld een 7,4 in 2014, variërend van een 6,8 tot een 8,0 per item.
 Significante verschillen in gemiddelde tussen 2011 en 2014 bij de klinische stage en
de GGZ stage;
 Significante verschillen tussen instituten voor begeleiding chronische stage (1 instituut);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
31
Hoofdstuk 3: Resultaten
Alumni geven in 2014 (evenals in 2011) in het algemeen een iets lager rapportcijfer voor
de kwaliteit van de huisartsopleiders en stagebegeleiders dan de aios, met uitzondering
van het oordeel over de klinische stage.
Dat verschil varieert van een 7,9 van de alumni versus een 8,0 van aios voor de 3e-jaars
huisartsopleider (dus 0,1 punt lager) tot een 6,9 van de alumni versus een 7,2 van de aios
voor de 2e-jaars GGZ stagebegeleider (dus 0,3 punt lager). Alleen voor de stagebegeleider
van de klinische stage hebben de alumni en de aios hetzelfde oordeel: een 6,8.
Tabel 3.17: Gemiddelde antwoord van alumni op de vraag “Wat is uw algemene oordeel (1-10)
over de kwaliteit van uw huisartsopleider in de eerste (c.q. derde) jaars opleidingspraktijk?
(c.q. van uw stagebegeleiding tijdens de klinische (c.q. chronische of GGZ) stage?)”
1e jaar
huisartsopleider
gemiddeld
N
2e jaar Klinische
gemiddeld
stagebegeleider
N
2e jaar Chronische
gemiddeld
stagebegeleider
N
2e jaar GGZ
gemiddeld
stagebegeleider
N
3e jaar
gemiddeld
huisartsopleider
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde
Alumni
2011
7,5
479
7,0
280
7,0
400
6,7
396
7,8
473
2014
7,5
503
6,8
328
7,1
264
6,9
260
7,9
468
7,2
7,2
Variatie 2014
min. max.
7,4
7,8
6,6
7,2
6,9
7,5
6,5
7,2
7,7
8,1
7,1
7,4
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
7,5
7,7
7,8
69
53
57
6,8
7,2
6,6
48
34
38
6,9
7,3
7,0
40
24
33
6,7
7,2
6,8
37
29
29
7,7
7,7
8,1
63
50
54
0
0
0
7,1
7,4
7,3
Lei
7,5
59
7,0
41
6,9
35
6,5
29
7,7
53
0
7,1
Maa
7,5
57
6,9
42
7,0
37
6,7
40
7,8
56
0
7,2
Nij
7,4
74
6,6
45
7,5
35
7,0
32
8,0
66
0
7,4
Rot
7,7
59
6,9
35
7,3
23
6,9
32
8,1
58
0
7,4
Utr
7,4
75
6,8
45
7,1
37
7,1
32
7,9
68
0
7,4
Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per meting of per instituut.
Verschillen tussen aios en alumni zijn niet getoetst.
Kleurcodering: 0,0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-1,0
Samenvatting “Rapportcijfer huisartsopleiders/stagebegeleiders” van alumni:
• Gemiddeld een 7,2 in 2014, variërend van een 6,8 tot een 7,9 per item.
 Geen significante verschillen tussen de meting in 2011 en 2014;
 In vergelijking met de aios oordelen de alumni iets negatiever over de huisartsopleiders en stagebegeleiders, behalve voor wat betreft de stagebegeleider van de klinische
stage;
 Geen significante verschillen tussen instituten;
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
32
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Kwaliteit van de huisartsbegeleiders en gedragswetenschappers op terugkomdagen in
het 1e en 3e jaar
De begeleiding door de huisartsbegeleiders en gedragswetenschappers tijdens de terugkomdagen, werd in 2011 gemiddeld steeds met 7,2 tot 7,4 beoordeeld. In 2014 is het verschil in het eerste en derde leerjaar groter geworden van 7,0 tot 7,7. Voor alle beoordelingen in het eerste en derde leerjaar zijn er (op een na) significante verschillen tussen de
instituten. De waardering voor de inhoudelijke begeleiding is zowel bij de huisartsbegeleiders als de gedragswetenschappers gemiddeld iets hoger dan voor de didactische en
coachende begeleiding. Dat geldt in alle opleidingsjaren.
Tabel 3.18: Gemiddelde antwoord van aios op de vraag “Beoordeel de begeleiding op de
TERUGKOMDAGEN in het eerste en derde jaar met een rapportcijfer van 1-10: (A) Begeleiding door de huisartsbegeleider(s), (B) begeleiding door de gedragswetenschappers.”
2014
Variatie 2014
min. max
.
7,0
7,7 *
Per instituut in 2014
AMC
VU Gro
7,3
7,3
7,0
Ma
a
7,5 *
7,4 *
117
120
7,4 * 7,0
80
7,0
128
6,5
109
141
141
152
7,2 * 7,1 * 7,1 * 7,2 *
6,7
7,5 *
117
120
7,5 * 6,9
80
6,9
128
6,7
109
7,1
989
7,5
6,9
7,7 *
117
120
7,3 * 7,7
80
7,4
128
6,9
109
141
141
152
7,7 * 7,6 * 7,7 * 7,5 *
N
gemiddeld
989
7,3
6,9
7,8 *
110
7,2
120
7,8 *
81
7,4
128
6,9
107
140
141
7,5 * 7,5 * 7,2
152
7,1
N
gemiddeld
989
7,2
7,0
7,8 *
110
7,1
120
7,8 *
81
7,2
128
7,0
107
7,2
140
7,5
141
7,1
152
7,1
N
gemiddeld
989
7,6
7,1
7,9
110
7,1
120
7,4
81
7,9
128
7,5
107
7,9
140
7,4
141
7,6
152
7,8
N
gemiddeld
340
7,3
6,6
7,7 *
39
6,6
32
7,0
23
7,7 *
44
7,4
52
7,5 *
58
7,1
44
7,4
48
7,6 *
N
gemiddeld
340
7,3
6,6
7,8 *
39
6,6
32
7,0
23
7,7 *
44
7,4
52
7,8 *
58
7,2
44
7,3
48
7,8 *
N
gemiddeld
340
7,5
6,9
7,9 *
39
6,9
32
7,2
23
7,7
44
7,1
52
7,9 *
58
7,8 *
44
7,6
48
7,4
N
gemiddeld
298
7,4
6,9
7,8 *
36
6,9
32
7,2
10
7,6
36
7,1
40
7,8 *
51
7,8 *
44
7,4
48
7,2
N
gemiddeld
298
7,4
6,8
7,8 *
36
6,8
32
7,0
10
7,8
36
7,1
40
7,7
51
7,8 *
44
7,3
48
7,4
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde 2014
Gemiddelde 2011
298
7,1
7,1
11
7,6
7,7
36
4
7,1
7,5
32
2
7,3
7,3
10
2
7,0
7,6
36
0
7,1
7,1
40
8
7,6
7,7
51
7
7,5
7,4
44
3
7,4
7,2
48
5
7,4
7,4
1e jaar (A1)
huisartsbegeleider(s):
inhoudelijk
1e jaar (A2)
huisartsbegeleider(s):
didactisch
1e jaar (A3)
huisartsbegeleider(s):
coachend
1e jaar (B1)
gedragswetenschapper(s):
inhoudelijk
1e jaar (B2)
gedragswetenschapper(s):
didactisch
1e jaar (B3)
gedragswetenschapper(s):
coachend
3e jaar (A1)
huisartsbegeleider(s):
inhoudelijk
3e jaar (A2)
huisartsbegeleider(s):
didactisch
3e jaar (A3)
huisartsbegeleider(s):
coachend
3e jaar (B1)
gedragswetenschapper(s):
inhoudelijk
3e jaar (B1)
gedragswetenschapper(s):
didactisch
3e jaar (B1)
gedragswetenschapper(s):
coachend
gemiddeld
7,4
N
gemiddeld
989
7,0
6,5
N
gemiddeld
989
7,1
N
gemiddeld
7,3
7,3
7,5 *
Lei
Nij
7,7 *
141
7,1
Rot
7,5 *
141
7,1
Utr
7,4
152
7,3 *
Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per meting of per instituut.
Kleurcodering: 0,0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-1,0
Samenvatting “Rapportcijfer huisartsbegeleiders/gedragswetenschappers 1e en 3e jaar”
van aios:
• Gemiddeld een 7,3 in 2014, variërend van een 7,0 tot een 7,6 per item.
 Geen substantiële verandering t.o.v. 2011 voor het gemiddelde;
 Significante verschillen tussen instituten voor 11 items (8 instituten met 2-8 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
33
Hoofdstuk 3: Resultaten
Kwaliteit van de huisartsbegeleiders en gedragswetenschappers op terugkomdagen in
het 2e jaar
De waardering voor de huisartsbegeleiders en gedragswetenschappers tijdens de terugkomdagen van de klinische stage was een 6,9 voor de huisartsbegeleiders en een 6,7 voor
de gedragswetenschappers.
Tabel 3.19: Gemiddelde rapportcijfer door aios bij de stelling “Beoordeel de begeleiding op de
TERUGKOMDAGEN tijdens de klinische, chronische of GGZ stage met een rapportcijfer
van 1-10: (A) De begeleiding door de huisartsbegeleider(s), (B) de begeleiding door de gedragswetenschappers.”
Variatie 2014
min. max.
6,6
7,5 *
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
7,1
7,1
7,1
gemiddeld
2014
7,1
N
gemiddeld
409
6,9
6,6
7,1
49
7,0
51
6,8
24
6,8
57
7,0
41
7,1
53
7,0
65
7,0
69
6,6
N
gemiddeld
409
6,9
6,5
7,2
49
7,2
51
6,8
24
6,7
57
6,8
41
7,1
53
7,0
65
7,1
69
6,5
N
gemiddeld
409
6,7
6,3
7,3
49
6,3
51
6,5
24
7,3
57
6,9
41
6,7
53
7,2
65
7,1
69
6,5
N
gemiddeld
334
6,7
6,4
7,3 *
42
6,4
51
6,4
4
7,3
18
7,0
40
6,7
46
7,1 *
65
6,9
68
6,4
N
gemiddeld
334
6,6
6,3
7,3
42
6,5
51
6,4
4
7,3
18
6,8
40
6,7
46
7,2
65
6,9
68
6,3
N
gemiddeld
334
7,4
6,4
8,0 *
42
7,2
51
7,5
4
7,4
18
6,4
40
46
8,0 * 7,3
65
7,7
68
7,8 *
N
gemiddeld
471
7,2
5,8
7,9 *
56
7,0
54
7,4
31
7,0
68
5,8
56
68
7,9 * 7,1
63
7,8 *
75
7,7
N
gemiddeld
471
7,2
5,8
8,0 *
56
7,0
54
7,2
31
7,1
68
5,8
56
68
8,0 * 7,1
63
7,7 *
75
7,6
N
gemiddeld
471
7,2
6,6
7,7 *
56
6,6
54
6,8
31
6,8
68
7,0
56
68
7,7 * 7,3
63
7,6 *
75
7,6 *
N
gemiddeld
437
7,1
6,7
7,6 *
53
6,7
54
6,7
24
7,0
64
6,8
56
50
7,6 * 7,1
61
7,4 *
75
7,5 *
N
gemiddeld
437
7,1
6,6
7,6 *
53
6,6
54
6,7
24
7,1
64
6,7
56
50
7,6 * 7,2
61
7,4 *
75
7,3
N
gemiddeld
437
7,4
7,0
8,0
53
7,0
54
7,4
24
7,9
64
7,9
56
8,0
50
7,0
61
7,1
75
7,4
N
gemiddeld
466
7,2
6,7
8,0 *
57
6,9
55
7,2
25
7,6 *
64
7,9 *
41
69
8,0 * 6,7
71
6,8
69
7,0
N
gemiddeld
466
7,1
6,6
7,8 *
57
6,9
55
7,0
25
7,5
64
7,7 *
41
69
7,8 * 6,6
71
6,7
69
6,9
N
gemiddeld
466
7,5
6,7
8,4 *
57
6,7
55
7,1
25
7,9 *
64
8,4 *
41
69
7,8 * 7,1
71
7,5 *
69
7,5 *
N
gemiddeld
459
7,3
6,7
8,3 *
43
6,7
55
6,9
30
7,5
60
8,3 *
41
69
7.6 * 6,7
71
7,3
76
7,3
N
gemiddeld
459
7,2
6,7
8,3 *
43
6,7
55
6,8
30
7,4
60
8,3 *
41
69
7,5 * 6,7
71
7,3
76
7,3
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde 2014
Gemiddelde 2011
459
6,8
7,1
13
7,5
7,2
43
0
6,8
7,2
55
0
6,9
7,1
30
2
7,3
7,1
60
6
7,2
7,2
41
11
7,5
7,2
71
7
7,3
7,2
76
4
7,1
7,2
Klinische stage (A1)
huisartsbegeleider(s):
inhoudelijk
Klinische stage (A2)
huisartsbegeleider(s):
didactisch
Klinische stage (A3)
huisartsbegeleider(s):
coachend
Klinische stage (B1)
gedragswetenschapper(s):inhoudelijk
Klinische stage (B2)
gedragswetenschapper(s):didactisch
Klinische stage (B3)
gedragswetenschapper(s):coachend
Chronische stage (A1)
huisartsbegeleider(s):
inhoudelijk
Chronische stage (A2)
huisartsbegeleider(s):
didactisch
Chronische stage (A3)
huisartsbegeleider(s):
coachend
Chronische stage (B1)
gedragswetenschapper(s):inhoudelijk
Chronische stage (B1)
gedragswetenschapper(s):didactisch
Chronische stage (B1)
gedragswetenschapper(s):coachend
GGZ stage (A1)
huisartsbegeleider(s):
inhoudelijk
GGZ stage (A2)
huisartsbegeleider(s):
didactisch
GGZ stage (A3)
huisartsbegeleider(s):
coachend
GGZ stage (B1)
gedragswetenschapper(s):inhoudelijk
GGZ stage (B1)
gedragswetenschapper(s):didactisch
GGZ stage (B1)
gedragswetenschapper(s):coachend
7,1
7,2
Lei
7,2 *
Maa
7,2
Nij Rot
Utr
7,5 * 7,3 * 6,6
69
2
7,1
7,2
Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per meting of per instituut.
Kleurcodering: 0,0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-1,0
Samenvatting “Rapportcijfer huisartsbegeleiders/gedragswetenschappers 2e jaar” van
aios:
• Gemiddeld een 7,1 in 2014, variërend van een 6,6 tot een 7,5 per item;
• 1 van de 18 items scoort minder dan een 6,7, namelijk:
o 6,6 voor de 2e-jaars klinische gedragswetenschappers in hun coachende rol.
34
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
 Geen substantiële verandering t.o.v. 2011 voor het gemiddelde;
 Significante verschillen tussen instituten voor 13 items (6 instituten met 2-11items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
Bij de beoordeling van de begeleiding die huisartsbegeleiders en gedragswetenschappers
bij de terugkomdagen in het eerste en derde jaar geven, zijn de alumni gemiddeld net zo
positief als de aios (gemiddeld een 7,3). Voor de begeleiding op de terugkomdagen in het
tweede jaar bij de stages zijn de alumni iets negatiever: gemiddeld een 7,0 tegenover een
7,1 van de aios. De gemiddelden bij de aios zijn weliswaar iets genuanceerder: in tabel
3.18 en 3.19 werd onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke, didactische en coachende
begeleiding. Bij de alumni is in onderstaande tabel een algemeen oordeel gevraagd.
Onder deze tabel staat een apart gemiddelde voor eerste en derde jaar, separaat van het
gemiddelde over het tweede jaar.
Tabel 3.20: Gemiddelde antwoord van alumni op de vraag “Beoordeel de begeleiding op de
TERUGKOMDAGEN in het eerste (c.q. derde) jaar (c.q. tijdens de klinische (c.q. chronische
of GGZ) stage) met een rapportcijfer van 1-10: (A) De begeleiding door de huisartsbegeleider(s), (B) de begeleiding door de gedragswetenschappers.”
gemiddeld
N
gemiddeld
N
gemiddeld
Alumni
2011
7,3
476
7,0
470
7,2
2014
7,2
498
7,2 *
497
7,0
N
gemiddeld
N
gemiddeld
N
gemiddeld
N
gemiddeld
N
gemiddeld
277
6,8
225
6,9
384
6,7
328
6,9
379
6,9
315
6,9
279
7,2 *
260
7,0 *
248
7,0
252
6,9
N
3e jaar (A)
gemiddeld
huisartsbegeleider(s)
N
3e jaar (B)
gemiddeld
gedragswetenschapper(s)
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde 1
362
7,2
455
7,1
442
246
7,3
452
7,3 *
426
4
7,1
1e jaar (A)
huisartsbegeleider(s)
1e jaar (B)
gedragswetenschapper(s)
Klinisch (A)
huisartsbegeleider(s)
Klinisch (B)
gedragswetenschapper(s)
Chronisch (A)
huisartsbegeleider(s)
Chronisch (B)
gedragswetenschapper(s)
GGZ (A)
huisartsbegeleider(s)
GGZ (B)
gedragswetenschapper(s)
7,0
Variatie 2014
min. max.
6,9
7,6 *
7,0
7,4
6,5
7,3 *
6,4
7,1
6,7
7,5
6,7
7,2
6,7
7,2
6,4
7,2
7,0
7,8 *
7,1
7,7
6,9
3
7,2
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
7,5
7,3
7,2
67
52
57
7,4
7,4
7,4
68
52
55
6,9
6,7
7,0
Lei
6,9
59
7,0
59
7,1
Maa
7,1
56
7,0
56
7,3 *
Nij
7,1
73
7,1
73
7,2 *
Rot
7,6 *
59
7,4
59
7,2 *
Utr
7,3
75
7,2
75
6,5
46
7,0
45
7,1
38
7,1
39
7,0
36
7,1
33
6,8
33
7,1
25
6,8
25
7,0
26
6,8
35
6,8
25
7,0
33
6,9
29
7,1
26
7,0
40
6,9
22
6,9
34
6,8
32
6,7
29
6,6
42
6,8
38
7,5
37
7,2
32
7,1
40
6,9
44
7,0
41
7,4
34
7,0
33
7,0
32
6,4
33
7,1
33
6,7
23
6,7
23
7,2
32
7,1
42
6,4
42
7,4
36
7,2
35
7,1
31
7,2
35
7,2
60
7,5
61
0
7,2
29
7,0
50
7,5
50
0
7,0
28
7,8 *
42
7,4
26
1
7,2
20
7,2
52
7,1
43
0
6,9
39
7,3
56
7,2
56
1
7,1
32
7,6
66
7,7
65
1
7,2
32
7,1
58
7,1
58
2
7,1
31
7,4
68
7,2
67
0
7,1
Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per meting of per instituut.
Verschillen tussen aios en alumni zijn niet getoetst.
1
Het gemiddelde van de beoordeling over het eerste en derde jaar in 2014 is 7,3 voor de stages in het tweede jaar is dat 7,0.
Kleurcodering: 0,0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-1,0
Samenvatting “Rapportcijfer huisartsbegeleiders/gedragswetenschappers” van alumni:
• Gemiddeld een 7,1 in 2011, variërend van een 6,9 tot een 7,3 per item.
 In vergelijking met 2011 significante, maar geen grote verschillen voor de 1e- en 3ejaars gedragswetenschappers en voor zowel huisartsbegeleiders als gedragswetenschappers bij de terugkomdagen van de chronische stage;
 Significante verschillen tussen instituten voor 3 items (4 instituten met 1-2 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
35
Hoofdstuk 3: Resultaten
Leerzaamheid per onderdeel van de opleiding
De leerzaamheid van de opleidingspraktijk in het eerste jaar, wordt met een 8,4 beoordeeld. De terugkomdagen in het eerste jaar worden lager beoordeeld dan de opleidingspraktijk, namelijk met een 7,1. Het oordeel over de terugkomdagen is significant verschillend tussen de instituten voor alle stages, behalve de klinische stage. Het oordeel over de
opleidingspraktijken is juist niet verschillend tussen de instituten.
Tabel 3.21: Gemiddelde antwoord van aios op de vraag “Hoe LEERZAAM (1-10) waren de
volgende onderdelen van de opleiding in het eerste en derde jaar en tijdens de stages in het
tweede jaar? (A) Opleidingspraktijk (of stageplaats), (B) Terugkomdagen.”
1e jaar (A)
opleidingspraktijk
1e jaar (B)
terugkomdagen
Klinisch (A)
stageplaats
Klinisch (B)
terugkomdagen
Chronisch (A)
stageplaats
gemiddeld
N
gemiddeld
N
gemiddeld
N
gemiddeld
Meting
2011
8,3
1295
7,0
1295
7,8
516
6,7
2014
8,4
996
7,1
996
7,9
427
6,7
N
gemiddeld
516
7,4
427
7,4
625
7,1 *
625
7,1
632
7,1
632
8,1
463
6,8
463
1
7,3
475
6,9
475
7,3
485
7,3 *
485
8,3 *
337
7,0
337
2
7,4
N
gemiddeld
N
GGZ (A)
gemiddeld
stageplaats
N
GGZ (B)
gemiddeld
terugkomdagen
N
3e jaar (A)
gemiddeld
opleidingspraktijk
N
3e jaar (B)
gemiddeld
terugkomdagen
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde
Chronisch (B)
terugkomdagen
Variatie 2014
min. max.
8,3
8,5
6,6
7,3 *
7,6
8,1
6,3
7,0
7,1
7,8
5,8
7,6 *
7,1
7,6
6,5
8,1 *
8,1
8,4
6,6
7,7 *
7,3
5
7,6
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
8,4
8,5
8,4
117
120
81
7,1
7,2
6,6
117
120
81
7,8
7,6
7,6
61
53
24
6,8
6,3
7,0
Lei
8,4
128
6,9
128
8,0
57
6,8
Maa
8,3
109
7,3 *
109
8,0
41
7,0
Nij
8,5
141
7,1
141
8,1
53
6,8
Rot
8,5
141
7,0
141
7,7
66
6,7
Utr
8,4
152
7,3 *
152
8,1
71
6,4
61
7,3
53
7,4
24
7,1
57
7,2
41
7,4
53
7,8
66
7,5
71
7,5
59
6,8 *
59
7,5
61
7,0
61
8,3
39
6,8
39
1
7,4
56
6,8 *
56
7,3
55
7,1
55
8,4
32
7,1
32
1
7,4
31
7,3 *
31
7,4
30
7,3
30
8,1
24
7,4
24
1
7,4
68
5,8
68
7,6
64
8,1 *
64
8,3
46
6,7
46
1
7,4
53
7,6 *
53
7,2
56
7,6 *
56
8,3
41
7,7 *
41
4
7,6
69
6,7 *
69
7,1
71
6,5
71
8,2
62
6,6
62
1
7,3
64
7,5 *
64
7,1
71
7,5 *
71
8,3
45
7,4
45
2
7,5
75
7,5 *
75
7,3
76
7,2
76
8,4
48
7,0
48
2
7,5
Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per meting of per instituut.
Kleurcodering: 0,0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-1,0
Samenvatting “Rapportcijfer leerzaamheid praktijk en terugkomdagen” van aios:
• Gemiddeld een 7,4 in 2014, variërend van een 6,7 tot een 8,4 per item.
 Significante daling t.o.v. 2011 voor terugkomdagen chronische stage: van 7,1 naar
6,9;
 Significante stijging t.o.v. 2011 voor 2 onderdelen (GGZ terugkomdagen en 3e jaar
opleidingspraktijk);
 Geen substantiële verandering t.o.v. 2011 in het gemiddelde;
 Significante verschillen tussen instituten voor 5 items (8 instituten met 1-4 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
36
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
In 2014 zijn de aios (zie tabel 3.21) in vergelijking met de alumni gemiddeld iets positiever over de leerzaamheid (gemiddeld 7,4 tegenover 7,3 van de alumni). Vooral in het
oordeel over de leerzaamheid op de stageplaats of opleidingsplaats zijn de aios gemiddeld
0,1 tot 0,2 punt positiever. Hetzelfde geldt ook voor de leerzaamheid bij de terugkomdagen, met uitzondering van de leerzaamheid bij de terugkomdagen van de klinische stage.
Daar zijn de alumni iets positiever over dan de aios (6,9 tegenover 6,7).
Tabel 3.22: Gemiddelde antwoord van alumni op de vraag “Hoe LEERZAAM (1-10) waren de
volgende onderdelen van de opleiding in het eerste (c.q. derde) jaar (c.q. tijdens de klinische
(c.q. chronische of GGZ) stage)? (A) Opleidingspraktijk (c.q. stageplaats), (B) Terugkomdagen.”
gemiddeld
N
gemiddeld
N
gemiddeld
Alumni
2011
8,3
478
7,2
478
8,0 *
2014
8,2
501
7,3
501
7,7
N
gemiddeld
279
7,0
334
6,9
N
gemiddeld
N
Chronisch (B)
gemiddeld
terugkomdagen
N
GGZ (A)
gemiddeld
stageplaats
N
GGZ (B)
gemiddeld
terugkomdagen
N
3e jaar (A)
gemiddeld
opleidingspraktijk
N
3e jaar (B)
gemiddeld
terugkomdagen
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde
279
7,2
399
6,7
399
6,9
396
6,7
396
8,2
473
6,8
473
1
7,3
334
7,3
264
6,9 *
264
7,1 *
260
6,9 *
260
8,1
468
6,9
468
3
7,3
1e jaar (A)
opleidingspraktijk
1e jaar (B)
terugkomdagen
Klinisch (A)
stageplaats
Klinisch (B)
terugkomdagen
Chronisch (A)
stageplaats
Variatie 2011
min. max.
7,9
8,4
6,9
7,4
7,5
7,9
6,4
7,2
7,0
7,9
6,6
7,3
6,7
7,5
6,6
7,3
7,9
8,3
6,6
7,2
7,1
0
7,5
Per instituut in 2011
AMC VU
Gro
8,2
8,2
8,2
69
53
57
7,4
7,2
7,0
69
53
57
7,7
7,9
7,8
Lei
8,1
59
6,9
59
7,8
Maa
7,9
56
7,4
56
7,5
Nij
8,3
73
7,4
73
7,8
Rot
8,4
59
7,4
59
7,7
Utr
8,1
75
7,4
75
7,6
48
6,4
34
6,8
45
7,1
41
7,0
42
7,0
45
7,1
34
7,2
45
6,7
48
7,0
39
6,8
39
7,2
37
6,7
37
8,1
63
6,8
63
0
7,2
34
7,4
25
7,0
25
7,5
29
6,8
29
8,2
50
6,9
50
0
7,4
45
7,0
33
6,8
33
6,8
29
7,3
29
8,3
54
7,2
54
0
7,4
41
7,0
35
6,6
35
6,7
29
6,6
29
7,9
53
6,6
53
0
7,1
42
7,5
37
7,2
37
7,2
40
7,0
40
7,9
56
6,9
56
0
7,5
45
7,9
36
7,1
36
7,4
32
6,7
32
8,3
66
7,0
66
0
7,5
34
7,5
23
6,6
23
7,0
32
7,1
32
8,3
58
6,7
58
0
7,4
45
7,4
36
7,3
36
7,3
32
7,3
32
8,0
68
6,9
68
0
7,4
Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per meting of per instituut.
Verschillen tussen aios en alumni zijn niet getoetst.
Kleurcodering: 0,0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-1,0
Samenvatting “Rapportcijfer leerzaamheid praktijk en terugkomdagen” van alumni:
• Gemiddeld een 7,3 in 2014, variërend van een 6,9 tot een 8,2 per item.
 Significant hogere waardering is er ten opzichte van 2011 voor de leerzaamheid van
de terugkomdagen van de chronische en GGZ-stage en ook van de GGZ-stageplaats.
Omgekeerd was in 2011 de waardering voor de leerzaamheid van de klinische stageplaats significant hoger dan in 2014. De verschillen zijn overigens niet erg groot;
 Geen significante verschillen tussen instituten;
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
37
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.7
Aandacht voor competentiegebieden
Opleidingspraktijk 1e jaar
“Arts-patiënt communicatie” krijgt volgens 88% van de aios ‘voldoende’ aandacht tijdens
de eerstejaars opleidingspraktijk. Acht procent van de aios vindt dat dit onderwerp ‘te
veel’ aandacht krijgt. Het percentage dat de aandacht voor dit onderwerp ‘te veel’ vindt,
varieert per instituut van 5% tot 14% van alle aios. Van de andere competentiegebieden
vindt maximaal 3%van de aios dat ze ‘te veel’ aan bod komen. Verder valt vooral op dat
ongeveer 45% van de aios de aandacht voor de competentiegebieden ‘Maatschappelijk
handelen’ en ‘Organisatie’ als ‘te weinig’ beoordelen.
Tabel 3.23: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate zijn onderstaande
competentiegebieden in het eerste jaar tijdens het onderwijs in de OPLEIDINGSPRAKTIJK
aan bod geweest?”
Arts-patiënt communica% te veel
% voldoende
tie
% te weinig
N
Medisch handelen
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
Professionaliteit
% te veel
(o.a. balans privé-werk,
% voldoende
onderwijs volgen, normen en
% te weinig
waarden)
N
Samenwerken
% te veel
(o.a. delegatie, consultatie,
% voldoende
verwijzen)
% te weinig
N
Wetenschap en onderwijs
% te veel
(o.a. wetenschappelijke
% voldoende
onderbouwing, onderwijs
% te weinig
geven)
N
Maatschappelijk handelen
% te veel
(o.a. gezondheidsbevorde% voldoende
ring, wetgeving, kosten)
% te weinig
N
Organisatie
% te veel
(o.a. praktijkmanagement,
% voldoende
continuïteit, kwaliteitsbewa% te weinig
king)
N
Significant vaker “voldoende”
Gemiddelde % “voldoende” 7
Meting
2011
10
85
4
1295
1
90
8
1295
3
89
9
1295
1
87
12
1295
2
67
31
1295
1
57
43
1295
0
51
48
1295
75 8
2014
8
88 *
4
985
1
94
5
985
2
88
10
985
1
88
11
985
3
65
32
985
1
58
41
985
1
54
45
985
76
Variatie 2014
min. max.
5
14
82
91
2
9
0
92
3
2
97
7
0
84
5
6
93
16
0
82
6
2
93
16
0
51
26
8*
71
41
0
46
34
2
66
53
0
47
41
3
59
52
73
1
79
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
7
6
9
87
91
89
6
3
2
115
117
80
1
1
0
92
95
93
7
4
7
115
117
80
4
3
0
84
86
84
12
11
16
115
117
80
2
1
0
82
89
85
16
10
15
115
117
80
8
2
4
51
69
63
41
29
33
115
117
80
2
1
0
61
64
65
37
35
35
115
117
80
3
0
0
51
59
52
46
41
48
115
117
80
0
0
0
73
79
76
Lei
14
82
4
126
2
93
5
126
6
89
5
126
1
87
12
126
0
66
34
126
1
60
39
126
1
56
43
126
0
76
Maa
6
85
9
108
0
94
6
108
2
87
11
108
1
87
12
108
0
63
37
108
1
46
53
108
1
47
52
108
0
73
Nij
6
91
3
141
1
94
4
141
0
89
11
141
0
88
12
141
4
70
26
141
1
54
45
141
0
49
51
141
0
77
Rot
6
90
4
141
0
94
6
141
2
93
5
141
1
93
6
141
4
61
35
141
0
66
34
141
1
58
41
141
0
79
Utr
5
89
6
150
0
97
3
150
2
87
11
150
0
88
12
150
1*
71
28
150
1
54
45
150
0
53
47
150
1
77
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De items zijn gesorteerd op het aandeel “te weinig” voor het eerste jaar.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “aandacht voor competentiegebieden in 1e jaar”:
• Gemiddeld 76% voldoende in 2014, variërend van 54% tot 94% per item;
• 3 van de 7 items scoren minder dan 67%, namelijk:
o 54% voor “Organisatie”,
o 58% voor “Maatschappelijk handelen”,
o 65% voor “Wetenschap en onderwijs”.
Nb: Gemiddeld 10% vindt dat er ‘te veel’ aandacht wordt besteed aan “Arts-patiënt
communicatie”. Voor de andere items is dit maar 1-3%.
 Significant verschil op het item “Arts-patiënt communicatie” t.o.v. 2011;
 Significante verschillen tussen instituten voor 1 item (1 instituut );
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
38
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Begeleiding opleidingspraktijk 1e jaar
De begeleiding bij “Arts-patiënt communicatie”, “Medisch handelen”, “Professionaliteit”
en “Samenwerken” wordt door de aios bij alle opleidingen beoordeeld met een hoog cijfer, gemiddeld een 8 tot 9. Ook de begeleiding bij “Organisatie’ en “Maatschappelijk
handelen” wordt nog als ruim voldoende beoordeeld. De begeleiding bij “Wetenschap en
onderwijs” scoort gemiddeld het laagst maar zit ook nog rond de 7.
Tabel 3.24: Gemiddelde antwoord van de aios op de stelling “Beoordeel de begeleiding bij het
toepassen van de competentiegebieden in het eerste jaar tijdens het onderwijs in de
OPLEIDINGSPRAKTIJK met een rapportcijfer van 1-10. “
Begeleiding bij arts-patiënt
communicatie
Meting
2014
gemiddeld
8,7
Variatie 2014
min.
max.
8,5
9,0
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
8,5
9,0
8,9
Lei
8,5
Maa
8,6
Nij
8,8
Rot
8,8
Utr
8,6
N
gemiddeld
958
8,9
8,7
9,1
114
8,8
116
9,0
75
8,9
123
8,7
105
8,8
139
9,0
139
9,1
147
8,8
N
gemiddeld
958
8,6
8,4
8,7
114
8,6
116
8,7
75
8,5
123
8,4
105
8,5
139
8,6
139
8,7
147
8,6
N
gemiddeld
958
8,4
8,2
8,5
114
8,3
116
8,5
75
8,4
123
8,3
105
8,2
139
8,2
139
8,3
147
8,3
N
gemiddeld
958
7,3
6,8
7,7
114
6,8
116
7,7
75
7,3
123
7,1
105
7,2
139
7,3
139
7,4
147
7,2
N
gemiddeld
958
7,5
7,3
7,8
114
7,3
116
7,8
75
7,6
123
7,4
105
7,5
139
7,6
139
7,7
147
7,5
N
gemiddeld
958
7,7
7,5
7,9
114
7,6
116
7,8
75
7,6
123
7,7
105
7,7
139
7,5
139
7,9
147
7,7
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde
958
8,0
0
8,3
114
0
8,0
116
0
8,3
75
0
8,2
123
0
8,0
105
0
8,0
139
0
8,0
139
0
8,3
147
0
8,1
Begeleiding bij medisch handelen
Begeleiding bij professionaliteit
(o.a. balans privé-werk, onderwijs
volgen, normen en waarden)
Begeleiding bij samenwerken
(o.a. delegatie, consultatie,
verwijzen)
Begeleiding bij wetenschap en
onderwijs (o.a. wetenschappelijke
onderbouwing, onderwijs geven)
Begeleiding bij maatschappelijk
handelen (o.a. gezondheidsbevordering, wetgeving, kosten)
Begeleiding bij organisatie
(o.a. praktijkmanagement,
continuïteit, kwaliteitsbewaking)
8,2
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
Kleurcodering: 0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-10,0
Samenvatting “Rapportcijfer begeleiding bij competentiegebieden” van aios 1e jaar:
• Gemiddeld een 8,2 in 2014, variërend van een 7,3 tot een 8,9 per item.
 Geen vergelijking met eerdere metingen (nieuwe vraag);
 Geen significante verschillen tussen instituten;
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
39
Hoofdstuk 3: Resultaten
Opleidingspraktijk 3e jaar
Voor de meeste competentiegebieden geldt dat deze in de 3e-jaars opleidingspraktijk vaker in voldoende mate aan bod komen dan in de eerstejaars opleidingspraktijk. De onderwerpen “Maatschappelijk handelen” en “Organisatie”, waarvan in 2011 ongeveer
25% van de aios vond dat deze ‘te weinig’ aandacht krijgen, geeft in 2014 nog 17% van
de aios aan, dat deze onderwerpen ‘te weinig’ aandacht krijgen. Dat is een significante
stijging ten opzichte van 2011. Wel valt op dat wederom de arts-patiënt communicatie
volgens 7% van de aios ‘te veel’ aandacht krijgt, maar dit verschilt per instituut van 0%
tot 18%. Er is geen ander competentiegebied waarvan meer dan 1% van alle aios vindt
dat dit ‘te veel’ aan bod komt.
Tabel 3.25: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate zijn onderstaande
competentiegebieden in het derde jaar tijdens het onderwijs in de OPLEIDINGSPRAKTIJK
aan bod geweest?”
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
Medisch handelen
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
Professionaliteit
% te veel
(o.a. balans privé-werk,
% voldoende
onderwijs volgen, normen en
% te weinig
waarden)
N
Samenwerken
% te veel
(o.a. delegatie, consultatie,
% voldoende
verwijzen)
% te weinig
N
Wetenschap en onderwijs
% te veel
(o.a. wetenschappelijke
% voldoende
onderbouwing, onderwijs
% te weinig
geven)
N
Maatschappelijk handelen
% te veel
(o.a. gezondheidsbevorde% voldoende
ring, wetgeving, kosten)
% te weinig
N
Organisatie
% te veel
(o.a. praktijkmanagement,
% voldoende
continuïteit, kwaliteitsbewa% te weinig
king)
N
Significant vaker “voldoende”
Gemiddelde % “voldoende”
Arts-patiënt communicatie
Meting
2011
8
88
4
463
2
87
11
463
2
90
7
463
2
91
7
463
2
76
23
463
1
75
24
463
2
75
24
463
83
2014
7
88
5
337
1
95 *
4
337
1
93
6
337
1
93
6
337
1
77
23
337
0
83 *
17
337
0
83 *
17
337
3
87
Variatie 2014
min. max.
0
18
73
96
0
11
0
89
0
4
100
9
0
85
0
4
98
13
0
88
0
3
100
13
0
63
15
3
84
38
0
77
9
0
91
23
0
69
8
3
92
28
0
82
0
91
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
8
3
0
90
94
96
3
3
4
39
32
24
0
0
4
92
100
96
8
0
0
39
32
24
3
3
0
85
97
92
13
0
8
39
32
24
3
0
0
90
100
88
8
0
13
39
32
24
3
0
0
74
63
75
23
38
25
39
32
24
0
0
0
77
91
79
23
9
21
39
32
24
3
0
0
69
91
75
28
9
25
39
32
24
0
0
0
82
91
86
Lei
4
85
11
46
0
91
9
46
2
93
4
46
2
96
2
46
0
76
24
46
0
85
15
46
0
80
20
46
0
87
Maa
7
93
0
41
0
98
2
41
0
98
2
41
0
93
7
41
0
76
24
41
0
83
17
41
0
83
17
41
0
89
Nij
8
85
6
62
0
98
2
62
0
89
11
62
0
92
8
62
2
84
15
62
0
81
19
62
0
84
16
62
0
88
Rot
18
73
9
45
2
89
9
45
4
93
2
45
2
96
2
45
0
82
18
45
0
89
11
45
0
87
13
45
0
87
Utr
2
96
2
48
0
98
2
48
0
96
4
48
0
94
6
48
0
77
23
48
0
83
17
48
0
92
8
48
0
91
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De items zijn gesorteerd op het aandeel “te weinig” voor het eerste jaar.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “aandacht voor competentiegebieden in 3e jaar”:
• Gemiddeld 87% voldoende in 2014, variërend van 77% tot 95% per item.
Nb: Gemiddeld 7% vindt dat er ‘te veel’ aandacht wordt besteed aan “Arts-patiënt communicatie”. Voor de andere items is dit maar 0-1%.
 Significante stijging in “Medisch handelen”, ”Maatschappelijk handelen” en “Organisatie in vergelijking met 2011;
 Significante verschillen tussen instituten voor 3 items (3 instituten met 1-2 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
40
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Begeleiding opleidingspraktijk 3e jaar
Ook in het derde jaar is de begeleiding bij “Arts-patiënt communicatie”, “Medisch handelen”, “Professionaliteit” en “Samenwerken” door de aios bij alle opleidingen hoog beoordeeld, gemiddeld een 8 tot 9. De begeleiding bij “Organisatie’ en “Maatschappelijk handelen” en “Wetenschap en onderwijs” wordt als ruim voldoende beoordeeld.
Tabel 3.26: Gemiddelde antwoord van de aios op de stelling “Beoordeel de begeleiding bij het
toepassen van de competentiegebieden in het derde jaar tijdens het onderwijs in de
OPLEIDINGSPRAKTIJK met een rapportcijfer van 1-10. “
Begeleiding bij arts-patiënt
communicatie
Meting
2014
gemiddeld
8,6
Variatie 2014
min.
max.
8,3
8,8
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
8,4
8,8
8,3
Lei
8,6
Maa
8,8
Nij
8,5
Rot
8,5
Utr
8,8
N
gemiddeld
337
8,7
8,2
9,0
39
8,9
32
8,7
24
8,2
46
8,5
41
9,0
62
8,5
45
8,7
48
8,7
N
gemiddeld
337
8,5
8,1
8,7
39
8,5
32
8,7
24
8,1
46
8,5
41
8,7
62
8,6
45
8,6
48
8,6
N
gemiddeld
337
8,4
8,0
8,6
39
8,5
32
8,6
24
8,0
46
8,5
41
8,6
62
8,1
45
8,6
48
8,5
N
gemiddeld
337
7,6
7,2
7,9
39
7,5
32
7,7
24
7,2
46
7,6
41
7,7
62
7,6
45
7,9
48
7,5
N
gemiddeld
337
8,1
7,5
8,4
39
8,0
32
8,3
24
7,5
46
8,1
41
8,1
62
8,1
45
8,4
48
8,0
N
gemiddeld
337
8,3
7,7
8,5
39
8,2
32
8,5
24
7,7
46
8,4
41
8,4
62
8,1
45
8,5
48
8,5
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde
337
7,9
0
8,5
39
0
8,3
32
0
8,5
24
0
7,9
46
0
8,3
41
0
8,5
62
0
8,2
45
0
8,5
48
0
8,5
Begeleiding bij medisch handelen
Begeleiding bij professionaliteit
(o.a. balans privé-werk, onderwijs
volgen, normen en waarden)
Begeleiding bij samenwerken
(o.a. delegatie, consultatie,
verwijzen)
Begeleiding bij wetenschap en
onderwijs (o.a. wetenschappelijke
onderbouwing, onderwijs geven)
Begeleiding bij maatschappelijk
handelen (o.a. gezondheidsbevordering, wetgeving, kosten)
Begeleiding bij organisatie
(o.a. praktijkmanagement,
continuïteit, kwaliteitsbewaking)
8,3
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
Kleurcodering: 0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-10,0
Samenvatting “Rapportcijfer begeleiding bij competentiegebieden” van aios 3e jaar:
• Gemiddeld een 8,3 in 2014, variërend van een 7,6 tot een 8,7 per item.
 Geen vergelijking met eerdere metingen (nieuwe vraag);
 Geen significante verschillen tussen instituten;
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
41
Hoofdstuk 3: Resultaten
Voorbereiding alumni op huisartsenvak gebaseerd op competentiegebieden
Aan de alumni is gevraagd om een oordeel te geven over de mate waarin de opleiding hen
heeft voorbereid op het huisartsenvak voor wat betreft een aantal competentiegebieden.
Aan de aios is voor dezelfde reeks competentiegebieden gevraagd aan te geven in welke
mate deze tijdens verschillende onderdelen van de opleiding aan de orde zijn geweest.
Daarbij geldt dat er voor de mate waarin het aan bod is geweest ook de antwoordcategorie
“te veel” beschikbaar was. Bij de vragen aan de alumni kon niet worden gekozen voor
een “te veel” categorie.
Ondanks de relatieve onvergelijkbaarheid, is opvallend dat zowel bij de alumni als de
aios de competentiegebieden “Maatschappelijk handelen” en “Organisatie” als het meest
problematisch naar voren komen.
Tabel 3.27: Aandeel alumni per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate heeft de opleiding u voorbereid op het huisartsenvak voor wat betreft …?”
Arts-patiënt communicatie
% voldoende
% te weinig
N
Medisch handelen
% voldoende
% te weinig
N
Professionaliteit (o.a. balans % voldoende
privé-werk, onderwijs
% te weinig
volgen, normen en waarden)
N
Samenwerken
% voldoende
(o.a. delegatie, consultatie,
% te weinig
verwijzen)
N
Wetenschap en onderwijs
% voldoende
(o.a. wetensch. onderbou% te weinig
wing, onderwijs geven)
N
Maatschappelijk handelen
% voldoende
(o.a. gezondheidsbevorde% te weinig
ring, wetgeving, kosten)
N
Organisatie (o.a. praktijkma- % voldoende
nagement, continuïteit,
% te weinig
kwaliteitsbewaking)
N
Significant vaker “voldoende”
Gemiddelde % “voldoende”
Meting
2011100
0
471
95
5
471
91
9
471
93
7
471
85
15
471
61
39
471
42
58
471
81
2014
100
0
463
96
4
463
92
8
463
94
6
463
88
12
463
75 *
25
463
52 *
48
463
2
85
Variatie 2014
min. max.
98
100
0
2
90
0
100
10
85
4
96 *
15
93
4
96
7
72
3
97 *
28
66
18
82
34
32
38
62
68
79
2
89
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
100
100
100
0
0
0
62
50
54
97
98
95
3
2
5
62
50
54
85
94
94
15
6
6
62
50
54
93
94
93
7
6
7
62
50
54
93 * 72
91
7
28
9
62
50
54
82
66
68
18
34
32
62
50
54
50
32
48
50
68
52
62
50
54
1
0
0
86
79
84
Lei
100
0
52
90
10
52
90
10
52
94
6
52
83
17
52
75
25
52
52
48
52
0
83
Maa
100
0
53
100
0
53
94
6
53
94
6
53
87
13
53
75
25
53
51
49
53
0
86
Nij
100
0
66
98
2
66
95
5
66
95
5
66
95 *
5
66
81
19
66
58
42
66
1
89
Rot
98
2
58
97
3
58
86
14
58
95
5
58
97 *
3
58
74
26
58
62
38
58
1
87
Utr
100
0
68
96
4
68
96 *
4
68
96
4
68
85
15
68
78
22
68
56
44
68
1
87
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De items zijn gesorteerd op het aandeel “te weinig” voor het eerste jaar. De alumni is gevraagd aan te geven of een item
“Ruim voldoende”, “Voldoende”, “Onvoldoende” of “Volstrekt onvoldoende” aan bod is geweest. Dat is gecodeerd naar
“voldoende” = “(ruim) voldoende” en “te weinig” = “(volstrekt) onvoldoende”.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “aandacht voor competentiegebieden tijdens opleiding” van alumni:
• Gemiddeld 85% voldoende in 2014, variërend van 52% tot 100%;
• 1 van de 7 items scoort minder dan 67%, namelijk:
o 52% voor “Organisatie”
Nb: Voor alumni was er geen antwoordmogelijkheid ‘te veel’.
 In vergelijking met de meting in 2011 werd in 2014 significant meer aandacht besteed
aan de twee laagst scorende competentiegebieden;
 Significante verschillen tussen instituten voor 2 items (4 instituten met 1 item);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde van: 79% - 89%.
42
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Begeleiding bij competentiegebieden alumni
Evenals bij de aios is dit jaar voor de eerste keer aan de alumni gevraagd om de begeleiding bij de toepassing van de competentiegebieden te beoordelen.
Gemiddeld ligt de beoordeling van de alumni tussen 0,5 en 1,0 punt lager dan bij de aios.
De begeleiding bij “Arts-patiënt communicatie” en “Medisch handelen” worden ook bij
de alumni het hoogst gewaardeerd, gemiddeld met een 7,8. “Professionaliteit” en “Samenwerken” worden gemiddeld rondom 7,5 beoordeeld. De begeleiding bij de toepassing
van de overige drie competentiegebieden worden door de alumni beoordeeld met een
gemiddeld cijfer tussen 6,5 en 7.0.
Tabel 3.28: Gemiddelde antwoord van de alumni op de stelling “Beoordeel de begeleiding bij het
toepassen van de competentiegebieden tijdens het onderwijs in de OPLEIDINGSPRAKTIJK
met een rapportcijfer van 1-10. “
Begeleiding bij arts-patiënt
communicatie
Meting
2014
gemiddeld
7,8
Variatie 2014
min.
max.
7,4
8,1 *
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
7,4
8,1 * 8,0 *
Lei
7,6
Maa
7,4
Nij
7,9
Rot
8,0 *
Utr
7,7
N
gemiddeld
337
7,8
7,5
8,1 *
39
7,7
32
8,0
24
7,9
46
7,5
41
7,6
62
8,0
45
8,1 *
48
7,8
N
gemiddeld
337
7,5
7,1
7,9 *
39
7,1
32
7,9 *
24
7,6
46
7,3
41
7,4
62
7,8
45
7,5
48
7,7
N
gemiddeld
337
7,4
7,2
7,6
39
7,2
32
7,5
24
7,4
46
7,4
41
7,3
62
7,5
45
7,6
48
7,4
N
gemiddeld
337
6,5
6,2
6,8
39
6,2
32
6,5
24
6,6
46
6,2
41
6,5
62
6,4
45
6,8
48
6,5
N
gemiddeld
337
6,9
6,7
7,1
39
6,7
32
6,8
24
7,0
46
6,7
41
7,0
62
6,9
45
7,1
48
6,8
N
gemiddeld
337
7,0
6,6
7,3
39
6,7
32
7,0
24
6,9
46
6,6
41
6,9
62
7,2
45
7,3
48
7,1
N
Significant hoger gemiddelde
Gemiddelde
337
6,9
3
7,5
39
0
6,9
32
2
7,4
24
1
7,3
46
0
7,0
41
0
7,1
62
0
7,4
45
2
7,5
48
0
7,2
Begeleiding bij medisch handelen
Begeleiding bij professionaliteit
(o.a. balans privé-werk, onderwijs
volgen, normen en waarden)
Begeleiding bij samenwerken
(o.a. delegatie, consultatie,
verwijzen)
Begeleiding bij wetenschap en
onderwijs (o.a. wetenschappelijke
onderbouwing, onderwijs geven)
Begeleiding bij maatschappelijk
handelen (o.a. gezondheidsbevordering, wetgeving, kosten)
Begeleiding bij organisatie
(o.a. praktijkmanagement,
continuïteit, kwaliteitsbewaking)
7,3
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
Kleurcodering: 0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-10,0
Samenvatting “Rapportcijfer begeleiding bij competentiegebieden” van alumni:
• Gemiddeld een 7,3 in 2014, variërend van een 6,5 tot een 7,8 per item;
• 1 van de 7 items scoort lager dan een 6,7, namelijk:
o 6,5 voor de begeleiding bij ‘Wetenschap en onderwijs”.
 Geen vergelijking met eerdere metingen (nieuwe vraag);
 Significante verschillen tussen instituten voor 3 items (3 instituten met 1-2 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
43
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.8
Aandacht voor specifieke onderwerpen tijdens terugkomdagen
Net als in 2011 is er naar de mening van de aios gevraagd over de mate waarin een groot
aantal specifieke onderwerpen aandacht heeft gekregen tijdens de terugkomdagen.
Die onderwerpen betreffen kwaliteitseisen, sociale en medische aspecten van de zorg en
tenslotte ook de organisatorische aspecten van de zorg.
Sociale, medische en organisatorische aspecten van de zorg
Evenals in 2011 vinden aios ook in 2014 dat er teveel aandacht in het onderwijs is voor
consultvoering. De aandacht ervoor is enkele procenten gezakt, maar nog steeds 25%
vindt het teveel. Per instituut loopt het percentage dat de aandacht voor dit onderwerp ‘te
veel’ vindt uiteen van 17% tot 41%.
Bij het competentiegebied ‘medisch inhoudelijk handelen’ is de aandacht voort het farmacotherapeutisch onderwijs aan de lage kant. Aspecten van ‘arts-patiëntcommunicatie’
komen voldoende tot ruim voldoende aan bod. En aspecten van de ‘organisatie in de
zorg’ komen in 2014 weliswaar iets meer aan bod dan in 2011, maar nog steeds minimaal. Een uitzondering hierop is ‘inzicht in de organisatie van de huisartsenzorg’. De
aandacht voor aspecten van ‘maatschappelijk handelen’ is voor veel aios voldoende.
Tabel 3.29: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate is er tot nu toe tijdens de TERUGKOMDAGEN aandacht geweest voor de volgende onderwerpen?” Competenties op het gebied van sociale en medische aspecten van de zorg (S/M)
Meting
2011 2014
1. Medisch inhoudelijk
handelen:
Aanleren van praktische
vaardigheden(S/M)
Variatie 2014
min. max.
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
0
52
48
1288
0
40
60
1261
5
79 *
17
1287
0
58 *
42
930
0
42 *
58
930
8
76
16
930
0
37
27
1
73 *
63
0
32
48
1
52
68
2
49
6
15
84 *
49
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
27
71
2
1288
6
59
35
1204
25
74
1
930
6
62 *
32
930
17
59
0
41
83 *
4
1
52
15
14
71 *
47
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
Preventie van ziekten
% te veel
% voldoende
(S/M)
% te weinig
N
Patiëntveiligheid/het
% te veel
vermijden van risico’s
% voldoende
(S/M)
% te weinig
N
Significant vaker (S/M) “voldoende”
1
Gemiddelde S/M % “voldoende”
3
82
15
1227
1
78
21
1201
1
72
28
1148
1
67
5
83 *
12
930
2
82 *
16
930
1
76 *
23
930
6
69
1
80
4
8
89 *
19
0
76
5
9
86 *
24
0
68
18
1
81 *
32
61
7
73
Farmacotherapeutisch
onderwijs(S/M
NHG-standaarden(S/M
& K)
2. Artspatiëntcommunicatie
Consultvoering(S/M)
Omgaan met cultuurverschillen/ interculturalisatie (S/M)
3. Maatschappelijk
handelen
Ethische aspecten (S/M)
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
Lei
Maa
Nij
Rot
Utr
0
37
63
108
1
40
59
108
13
81 *
6
108
1
42
57
110
0
42
58
110
6
80 *
14
110
0
52
48
73
0
32
68
73
2
49
49
73
0
66 *
34
119
0
52
48
119
9
76 *
15
119
0
52
48
100
1
49
50
100
4
84 *
12
100
1
0
60 * 73 *
39
27
137
135
0
0
41
36
59
64
137
135
7
7
75 * 72 *
18
21
137
135
0
70 *
30
143
0
41
59
143
15
79 *
6
143
24
75
1
108
7
69 *
24
108
24
75
1
110
3
61
36
110
41
59
0
73
3
58
39
73
21
78
1
119
8
59
33
119
28
68
4
100
5
67
28
100
23
31
75
68
2
1
137
135
14
4
71 * 64
15
32
137
135
17
83 *
0
143
1
52
47
143
8
80
12
108
2
81
17
108
1
81 *
19
108
3
68
7
89 *
4
110
0
76
24
110
0
71
29
110
2
67
4
82
14
73
0
78
22
73
0
79
21
73
0
61
3
83
14
119
9
86 *
5
119
1
81 *
18
119
4
73
1
80
19
100
0
85
15
100
0
68
32
100
1
69
3
84
13
137
1
80
19
137
1
77
22
137
3
70
5
85
10
143
1
80
19
143
1
73
26
143
3
70
8
83
9
135
0
85
15
135
1
78
21
135
2
70
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De items zijn gesorteerd op basis van het aandeel “te weinig” in 2011.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
1
De gemiddelden van S/M zijn inclusief de NHG-standaarden, omdat deze zowel bij het medisch-inhoudelijk handelen als
bij kwaliteits-aspecten zijn onder te brengen.
44
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Samenvatting “sociale en medische aspecten van de zorg (S/M)”
• Gemiddeld 69% voldoende in 2014, variërend van 42% tot 83% per item;
• 3 van de 8 items scoren minder dan 67%, namelijk:
o 42% vindt de aandacht voor farmacotherapeutisch onderwijs voldoende,
o 58% vindt de aandacht het aanleren van praktische vaardigheden voldoende,
o 62% vindt de aandacht voor het “omgaan met culturele verschillen/ interculturalisatie” voldoende.
 Alle aspecten – op consultvoering en NHG-standaarden na – worden in 2014 significant vaker dan in 2011 als voldoende bestempeld, maar de verschillen zijn klein;
 Significante verschillen op sociale en medische aspecten tussen instituten voor 7 items
(7 instituten met 1-4 items);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde bij sociale en medische
aspecten: van 61% tot 73%.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
45
Hoofdstuk 3: Resultaten
Over de mate waarin tijdens de terugkomdagen aandacht is besteed aan verschillende
sociale en medische onderwerpenonderwerpen, zijn de alumni duidelijk wat positiever
dan de aios. Dat geldt vooral voor de aandacht voor farmacotherapeutisch onderwijs.
Terwijl slechts 42% van de aios van mening is dat daaraan voldoende aandacht is besteed,
is 89% van de alumni van mening dat het voldoende is geweest. Maar ook over bijvoorbeeld het aanleren van praktische vaardigheden zijn de alumni veel positiever: 92% versus 58%.
Tabel 3.30: Aandeel alumni per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate is er tot nu toe
tijdens de TERUGKOMDAGEN aandacht geweest voor de volgende onderwerpen?” Competenties op het gebied van sociale en medische aspecten van de zorg (S/M)
1. Medisch inhoudelijk
handelen:
Aanleren van praktische
vaardigheden(S/M)
% voldoende
% te weinig
N
Farmacotherapeutisch
% voldoende
% te weinig
onderwijs(S/M
N
NHG-standaarden(S/M
% voldoende
& K)
% te weinig
N
2. Arts-patiëntcommunicatie
Consultvoering(S/M)
% voldoende
% te weinig
N
Omgaan met cultuurver- % voldoende
schillen/ interculturalisa- % te weinig
tie (S/M)
N
3. Maatsch. handelen
Ethische aspecten (S/M) % voldoende
% te weinig
N
Preventie van ziekten
% voldoende
(S/M)
% te weinig
N
Patiëntveiligheid/het
% voldoende
% te weinig
vermijden van risico’s
(S/M)
N
Significant vaker (S/M) “voldoende”
Gemiddelde S/M % “voldoende”
Alumni
2011 2014
Variatie 2014
min. max.
92
8
469
91
9
469
99
1
469
92
8
454
89
11
454
97
3
454
82
100
82
93
94
98
99
1
469
79
2
469
100
0
454
86 *
14
454
98
100
95
5
469
91
9
469
77
23
469
96
4
454
94 *
6
454
89 *
11
454
3
93
90
100
92
100
80
96
90
1
96
89
74
90 *
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
Lei
Maa
Nij
Rot
Utr
92
8
65
91
9
65
95
5
65
96
4
56
91
9
56
96
4
56
100
0
68
93
7
68
97
3
68
90
10
60
92
8
60
97
3
60
86
14
49
88
12
49
98
2
49
94
6
54
87
13
54
94
6
54
82
18
51
82
18
51
98
2
51
94
6
51
90
10
51
98
2
51
100
0
60
90 *
10
60
100
0
49
80
20
49
100
0
54
74
26
54
100
0
51
86
14
51
98
2
51
84
16
51
97
3
60
92
8
60
82
18
60
1
93
96
4
49
92
8
49
80
20
49
0
90
100
0
54
100
0
54
94
6
54
0
93
92
8
51
92
8
51
88
12
51
0
90
90
10
51
92
8
51
92
8
51
0
92
100
100
0
0
65
56
87 * 87 *
13
13
65
56
98
2
65
95
5
65
89
11
65
1
93
95
5
56
96
4
56
87
13
56
1
94
100
0
68
87 *
13
68
96
4
68
96
4
68
96
4
68
1
96
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De alumni is gevraagd aan te geven of een item “Ruim voldoende”, “Voldoende”, “Onvoldoende” of “Volstrekt onvoldoende” aan bod is geweest. Dat is gecodeerd naar “voldoende” = “(ruim) voldoende” en “te weinig” = “(volstrekt) onvoldoende”. Voor vergelijkende opmerkingen met de aios zijn de categorieën “te veel” en “voldoende” samengevoegd.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “sociale en medische aspecten van de zorg” volgens de alumni:
• Gemiddeld vond 93% van de alumni bij de meting in 2014 het onderwijs op sociaal en
medisch gebied voldoende, variërend van 86% tot 100% per item.
 3 aspecten op sociaal en medisch gebied werden in 2014 significant vaker dan in 2011
als voldoende bestempeld;
 Significante verschillen op sociale en medische aspecten tussen instituten voor 1 item
(4 instituten);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde bij sociale en medische aspecten.
46
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Organisatorische aspecten van de zorg
Tabel 3.31: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate is er tot nu toe tijdens de TERUGKOMDAGEN aandacht geweest voor de volgende onderwerpen?” Competenties op het gebied van organisatorische aspecten van de zorg (O)
1. Samenwerking
Rol van de huisarts als
coördinator van zorg(O)
Meting
2011 2014
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
Lei
Maa
Nij
Rot
Utr
1
61
38
1139
2
62 *
36
930
0
57
20
6
68
42
3
67
30
108
1
57
42
110
0
68
32
73
6
64
20
119
0
68
32
100
1
59
40
137
0
62
38
135
1
57
42
143
% te veel
0
% voldoende
33
% te weinig
67
N 1095
Boekhouding/financiële
% te veel
0
administratie (O)
% voldoende
13
% te weinig
87
N 1035
Zelfstandig ondernemer% te veel
1
schap (O)
% voldoende
17
% te weinig
83
N 1031
Omgaan met zorgverze% te veel
0
% voldoende
10
keraars (O)
% te weinig
90
N 1027
Significant vaker (O) “voldoende”
0
27
Gemiddelde O1 % “voldoende”
0
37 *
63
930
0
18 *
82
930
0
20 *
80
930
0
12 *
88
930
5
30
0
29
43
1
56 *
71
0
10
63
1
29 *
90
0
12
55
1
44 *
88
0
9
79
0
21
91
25
3
39
1
56 *
43
108
1
26 *
63
108
1
24
75
108
0
21
79
108
2
39
0
32
68
110
0
15
85
110
0
15
85
110
0
15
85
110
0
27
0
45
55
73
0
14
86
73
0
12
88
73
0
16
84
73
0
31
1
35
64
119
0
10
90
119
0
12
88
119
0
9
91
119
0
26
1
38
61
100
0
29 *
71
100
1
44 *
55
100
0
9
91
100
2
38
0
34
66
137
0
14
86
137
0
14
86
137
0
9
91
137
0
26
0
32
68
135
0
21
79
135
0
24
76
135
0
10
90
135
0
30
0
29
71
143
0
14
86
143
0
15
85
143
0
10
90
143
0
25
2. Organisatie
Inzicht in landelijke
organisatie huisartsenzorg (O)
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
Variatie 2014
min. max.
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De items zijn gesorteerd op basis van het aandeel “te weinig” in 2011.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
1
De gemiddelden van O zijn inclusief “Samenwerken”.
Samenvatting “aandacht voor organisatie van de zorg”
• Gemiddeld 30% vindt het onderwijs op “Organisatie van de zorg”(inclusief “Samenwerken”) voldoende aandacht krijgen, variërend van 12% tot 62% per item;
• 5 van de 5 items scoren lager dan 67%, variërend van:
o 12% voldoende aandacht voor “omgaan met zorgverzekeraars”, tot
o 62% voldoende voor “Rol van de huisarts als coördinator van zorg”.
 Alle aspecten worden in 2014 significant vaker dan in 2011 als voldoende bestempeld,
maar de verschillen zijn klein;
 Significante verschillen op organisatorische aspecten voor 3 items (2 instituten met 2
items);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde bij organisatorische aspecten: van 25% tot 39%.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
47
Hoofdstuk 3: Resultaten
Bij de organisatie-onderwerpen zijn de aios iets positiever over aandacht voor “Inzicht in
de landelijke organisatie van de huisartsenzorg: 63% vindt de aandacht voldoende tegenover 54% van de alumni. Daarentegen krijgt “Boekhouding en financiële administratie
“en ook “Zelfstandig ondernemerschap” volgens respectievelijk 18% en 20% van de aios
en 24% en 28% van de alumni voldoende aandacht.
Tabel 3.32: Aandeel alumni per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate is er tot nu toe
tijdens de TERUGKOMDAGEN aandacht geweest voor de volgende onderwerpen?” Competenties op het gebied van organisatorische aspecten van de zorg (O)
1. Samenwerking
Rol van de huisarts als
coördinator van zorg(O)
Alumni
2011 2014
Variatie 2014
min. max.
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
Lei
Maa
Nij
Rot
Utr
% voldoende
% te weinig
N
64
36
469
80 *
20
454
70
88
78
22
60
70
30
49
83
17
54
74
26
51
88
12
51
85
15
65
82
18
56
75
25
68
% voldoende
% te weinig
N
% voldoende
% te weinig
N
Zelfstandig ondernemer- % voldoende
schap (O)
% te weinig
N
Omgaan met zorgverze- % voldoende
keraars (O)
% te weinig
N
Significant vaker (O) “voldoende”
Gemiddelde O % “voldoende”
41
59
469
16
84
469
19
81
469
7
93
469
54 *
46
454
24 *
76
454
28 *
72
454
10 *
90
454
5
39
29
62 *
15
31
22
37
4
20
30
1
46
57
43
60
25
75
60
37
63
60
8
92
60
0
41
29
71
49
18
82
49
22
78
49
10
90
49
0
30
52
48
54
15
85
54
24
76
54
4
96
54
0
36
59
41
51
20
80
51
26
74
51
12
88
51
0
38
61 *
39
51
26
74
51
24
76
51
20
80
51
1
44
60 *
40
65
31
69
65
32
68
65
8
92
65
1
43
62 *
38
56
31
69
56
37
63
56
16
84
56
1
46
48
52
68
25
75
68
22
78
68
7
93
68
0
35
2. Organisatie
Inzicht in landelijke
organisatie huisartsenzorg (O)
Boekhouding/financiële
administratie (O)
29
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De alumni is gevraagd aan te geven of een item “Ruim voldoende”, “Voldoende”, “Onvoldoende” of “Volstrekt onvoldoende” aan bod is geweest. Dat is gecodeerd naar “voldoende” = “(ruim) voldoende” en “te weinig” = “(volstrekt) onvoldoende”. Voor vergelijkende opmerkingen met de aios zijn de categorieën “te veel” en “voldoende” samengevoegd.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “organisatie van de zorg” volgens de alumni:
• Gemiddeld 39% vond het onderwijs op de competentie “Organisatie van de zorg”
voldoende aandacht krijgen, variërend van 10% tot 80% per item;
• 4 van de 5 items scoren minder dan 67%, variërend van:
o 10% voldoende aandacht voor “omgaan met zorgverzekeraars”, tot
o 54% voldoende “inzicht in de landelijke organisatie van de huisartsenzorg”.
 alle organisatiegerichte onderwerpen werden in 2014 significant vaker dan in 2011
als voldoende bestempeld;
 Significante verschillen op organisatorische aspecten voor 1 item (3 instituten);
 Substantiële verschillen bij organisatorische aspecten: van 30% tot 46%.
48
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Kwaliteitsaspecten van de zorg
Voor de onderwerpen die de kwaliteit van de zorg vertegenwoordigen, is er in 2014 evenals in 2011 een onderscheid tussen enerzijds het “Omgaan met disfunctioneren van collega’s” en alle andere items. Voor de andere items geldt dat minimaal 75% de aandacht
daarvoor voldoende vindt, tegenover 63% voor het omgaan met disfunctioneren van collega’s. In 2011 was dit onderscheid echter veel groter, want destijds vond slechts 43%
van de aios dat er voldoende aandacht was voor het omgaan met disfunctioneren van
collega’s, de stijging in 2014 is significant.
Aandacht voor de NHG-standaarden en “leren zoeken en beoordelen van relevante wetenschappelijke bronnen” is in 2014 iets lager dan in 2011.
Tabel 3.33: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate is er tot nu toe tijdens de TERUGKOMDAGEN aandacht geweest voor de volgende onderwerpen?” Competenties gerelateerd aan kwaliteitseisen (K)
Meting
2011 2014
1. Wetenschap en
onderwijs
NHG-standaarden (S/m
& K)
Leren zoeken en beoordelen van relevante
wetenschappelijke
bronnen (K)
Het leren toepassen van
relevante nieuwe kennis
op individuele patiënten
(K)
Vaardigheden leren voor
het evidence based
handelen in de praktijk
(K)
2. Professionaliteit
Leren geven en ontvangen van feedback (K)
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
% te veel
% voldoende
% te weinig
N
Persoonlijke vor% te veel
ming/intervisie/s upervi- % voldoende
sie (K)
% te weinig
N
Omgaan met disfunctio% te veel
neren van collega’s (K)
% voldoende
% te weinig
N
Het identificerenvan
% te veel
% voldoende
lacunes in kennis en
vaardigheden (K)
% te weinig
N
Het omgaan met klach% te veel
ten en/of fouten (K)
% voldoende
% te weinig
N
Significant vaker “voldoende”
Gemiddelde % “voldoende”
Variatie 2014
min. max.
5
79 *
17
1287
8
79 *
13
1274
-
8
76
16
930
13
78
9
930
4
82
13
930
7
81
12
930
2
49
6
15
84 *
49
1
71
2
22
85
16
0
78
6
7
90
20
0
75
3
13
87 *
25
7
82
10
1273
13
81
6
1246
1
43
56
1137
2
82
16
1257
1
72
27
1199
2
74
8
88 *
4
930
12
85 *
3
930
1
63 *
36
930
2
86 *
12
930
2
75 *
23
930
5
79
0
83
1
15
95 *
9
6
79
2
19
90
4
0
46
24
4
73 *
54
0
82
8
5
89
16
0
63
15
4
82 *
35
74
5
83
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
Lei
Maa
Nij
Rot
Utr
13
81 *
6
108
17
76
7
108
7
82
11
108
8
75
17
108
6
80 *
14
110
1
83
16
110
0
81
19
110
0
75
25
110
2
49
49
73
12
78
10
73
3
78
19
73
5
81
14
73
9
76 *
15
119
8
81
12
119
2
78
20
119
2
86 *
12
119
4
84 *
12
100
13
80
7
100
4
90
6
100
11
81 *
8
100
7
75 *
18
137
19
71
10
137
7
80
13
137
13
75
12
137
7
72 *
21
135
22
76
2
135
7
84
9
135
11
86 *
3
135
15
79 *
6
143
8
85
7
143
4
85
11
143
5
87 *
8
143
12
83
5
108
14
83
3
108
3
73 *
24
108
3
85
12
108
4
81
15
108
2
80
5
89
6
110
7
89
4
110
0
68 *
32
110
3
89
8
110
0
78
22
110
2
81
15
84
1
73
15
82
3
73
4
63
33
73
1
82
16
73
1
67
32
73
0
74
14
83
3
119
16
82
2
119
0
46
54
119
5
82
13
119
2
63
35
119
2
75
0
91
9
100
8
88
4
100
0
65
35
100
0
89
11
100
0
76
24
100
2
83
7
89
4
137
14
83
3
137
2
67 *
31
137
2
88
10
137
2
82 *
16
137
3
79
7
87
6
135
19
79
2
135
2
61
37
135
2
87
11
135
2
76
22
135
2
79
3
95 *
1
143
6
90
4
143
1
64
35
143
2
83
15
143
1
77
22
143
3
83
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De items zijn gesorteerd op basis van het aandeel “te weinig” in 2011.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “aandacht voor kwaliteitsaspecten tijdens terugkomdagen” voor aios:
• Gemiddeld wordt de aandacht voor deze items door 79% van de aios voldoende gevonden, variërend van 63% tot 88% per item;
• 1 van de 9 items scoort minder dan 67%, namelijk:
o 63% voor “Omgaan met disfunctioneren van collega’s”.
 Significante stijging t.o.v. 2011 voor 5 items;
 Significante verschillen tussen instituten voor 5 items (7 instituten met 2-3 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
49
Hoofdstuk 3: Resultaten
De aandacht voor kwaliteitsaspecten wordt door relatief meer alumni voldoende gevonden dan bij de aios. Verder valt op dat er voor “Het leren zoeken en beoordelen van relevante wetenschappelijke bronnen”, “Het leren toepassen van nieuwe kennis” en “Vaardigheden leren voor evidence based handelen” grote verschillen zijn tussen de instituten.
Tabel 3.34: Aandeel alumni per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate is er tot nu toe
tijdens de TERUGKOMDAGEN aandacht geweest voor de volgende onderwerpen?” Competenties gerelateerd aan kwaliteitseisen (K)
1. Wetenschap en onderwijs
NHG-standaarden (K)
% voldoende
% te weinig
Leren zoeken en beoordelen van relevante
wetenschappelijke
bronnen (K)
Het leren toepassen van
relevante nieuwe kennis
op individuele patiënten
(K)
Vaardigheden leren
voor het evidence based
handelen in de praktijk
(K)
2. Professionaliteit
Leren geven en ontvangen van feedback (K)
Persoonlijke vorming/intervisie/supervis
ie (K)
Omgaan met disfunctioneren van collega’s (K)
Het identificeren van
lacunes in kennis en
vaardigheden (K)
Alumni
2011 2014
99
1
97
3
N
% voldoende
% te weinig
469
82
13
N
% voldoende
% te weinig
Variatie 2014
min. max.
94
98
454
92
8
75
469
-
454
88
12
N
% voldoende
% te weinig
-
454
90
10
N
-
454
% voldoende
% te weinig
97
3
N
% voldoende
% te weinig
469
99
1
N
% voldoende
% te weinig
N
% voldoende
% te weinig
98 *1
2
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
Lei
Maa
Nij
Rot
Utr
97
3
98
2
94
6
98
2
98
2
95
5
96
4
97
3
98 *
60
95 *
5
49
75
25
54
94 *
6
51
94 *
6
51
94 *
6
65
95 *
5
56
98 *
2
68
91
9
78
96 *
60
90
10
49
78
22
54
87
13
51
82
18
51
90
10
65
89
11
56
96 *
4
68
88
12
75
98 *
60
93
7
49
75
25
54
91
9
51
78
22
51
90
10
65
97 *
3
56
98 *
2
68
90
10
60
49
54
51
51
65
56
68
98
2
96
4
100
0
100
0
94
6
100
0
96
4
100
0
60
100
0
49
100
0
54
98
2
51
98
2
51
96
4
65
100
0
56
100
0
68
98
2
94
100
454
99
1
96
100
469
44
56
454
72 *
28
57
85 *
60
57
43
49
69
31
54
67
33
51
69
31
51
80
20
65
78
22
56
66
34
68
85 *
15
469
94
6
454
94
6
90
98
60
90
10
49
94
6
54
96
4
51
90
10
51
96
4
65
95
5
56
95
5
68
98
2
N
469 454
60
49
54
51
51
65
56
68
% voldoende
81
86 *
76
97
83
88
83
76
84
91
84
97
% te weinig
19
14
17
12
17
24
16
9
16
3
N
469 454
60
49
54
51
51
65
56
68
Significant vaker “voldoende”
3
4
1
0
1
1
1
2
3
1
86
91
86
94
89
86
89
87
91
93
92
94
Gemiddelde % “voldoende”
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De alumni is gevraagd aan te geven of een item “Ruim voldoende”, “Voldoende”, “Onvoldoende” of “Volstrekt onvoldoende” aan bod is
geweest. Dat is gecodeerd naar “voldoende” = “(ruim) voldoende” en “te weinig” = “(volstrekt) onvoldoende”. Voor vergelijkende opmerkingen met de aios zijn de categorieën “te veel” en “voldoende” samengevoegd.
1
Het verschil bij dit item zit vooral in de verschillende aantallen ‘voldoende’ en ‘ruim voldoende’.
Kleurcodering: 0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Het omgaan met klachten en/of fouten (K)
Samenvatting “aandacht voor kwaliteitsaspecten tijdens terugkomdagen” voor alumni:
• Gemiddeld wordt de aandacht voor deze items door 91% van de alumni voldoende
gevonden, variërend van 72% tot 98% per items.
 Significante stijging t.o.v. 2011 voor 3 items;
 Significante verschillen tussen instituten voor 4 items (7 instituten met 1-3 items);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
50
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.9
Formuleren of aanpassen van leerdoelen
De mate waarin aios aanwijzingen uit praktijkervaringen, gesprekken met opleiders en de
LHK-toets gebruiken om leerdoelen te formuleren of aan te passen, verschilt sterk. Praktijkervaringen geven vrijwel alle aios (97%) hiervoor concrete aanwijzingen, terwijl ruim
de helft van alle aios (56%) dit voor de LHK-toets vindt gelden. Aanwijzingen vanuit de
toetsen arts-patiëntcommunicatie (APC-video’s) laten tussen instituten significante verschillen zien.
Tabel 3.35: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef per onderdeel aan in hoeverre bent u het eens met de STELLING: ‘ ... geven mij over het algemeen concrete aanwijzingen voor het formuleren of aanpassen van leerdoelen’.”
Praktijkervaringen
% (zeer) eens
% neutraal
% (z.) oneens
N
De voortgangsgesprek% (zeer) eens
ken met alleen de
% neutraal
opleider
% (z.) oneens
N
De voortgangsgesprek% (zeer) eens
ken met opleider en
% neutraal
docent(en) samen
% (z.) oneens
N
De toetsen arts-patiënt- % (zeer) eens
% neutraal
communicatie (APCvideo's).
% (z.) oneens
N
De voortgangsgesprek% (zeer) eens
ken met alleen de
% neutraal
docent(en)
% (z.) oneens
N
De resultaten van de
% (zeer) eens
kennistoets (LHK).
% neutraal
% (z.) oneens
N
Significant vaker “(zeer) eens”
Gemiddelde % “(zeer) eens”
Meting
2011
98 *
1
1
1291
87
8
5
1282
69
23
8
908
67
17
16
1213
57
28
14
1259
49
22
29
1287
1
71
2014
97
1
2
924
90 *
6
4
917
66
24
10
655
65
17
17
906
58
28
15
916
56
20
24
924
1
72
Variatie 2014
min. max.
95
99
0
3
0
4
84
1
1
93
10
6
57
11
7
77
33
12
43
10
8
78 *
27
30
47
19
10
65
33
20
44
17
18
64 *
26
32
64
2
75
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
95
96
96
2
1
3
3
3
1
106
110
73
84
91
93
10
5
1
6
4
6
106
110
72
69
60
57
19
33
33
11
7
10
36
86
21
71 * 76 *
43
18
16
27
11
8
30
107
110
60
58
63
47
25
27
33
17
10
20
105
110
70
63
61
49
18
19
19
19
20
32
107
109
73
1
1
0
73
75
64
Lei
Maa
98
98
0
0
2
2
119
99
90
88
7
8
3
4
118
98
63
63
27
26
10
11
115
82
71 *
78 *
12
10
17
12
118
99
50
65
32
25
18
10
118
99
57
56
17
26
26
18
119
99
1
1
72
75
Nij
98
1
1
135
92
5
3
133
65
26
9
117
66
17
17
133
59
26
15
133
44
25
31
135
0
71
Rot
99
1
0
135
93
6
1
135
63
29
8
51
60
22
18
134
54
33
13
135
64 *
18
18
135
1
72
Utr
96
0
4
142
91
4
5
141
77
11
12
142
52
20
28
141
64
19
17
141
54
20
26
142
0
72
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens” in 2011.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “belang leer- en toetsmomenten voor formuleren leerdoelen”:
• Gemiddelde aandeel “(zeer) eens”: 72%, met een variatie van 56% tot 97% per item;
• 4 van de 6 items scoren minder dan 67%, namelijk:
o 56% voor “De resultaten van de kennistoets (LHK)”.
o 58% voor “De voortgangsgesprekken met alleen de docent(en)”,
o 65% voor “De toetsen arts-patiëntcommunicatie)” en
o 66% voor “De voortgangsgesprekken met opleider en docent(en) samen”.
 Stijging t.o.v. 2011 voor resultaten van de kennistoets van 49% naar 56%;
 Significante verschillen tussen instituten voor 2 items (5 instituten met 1 item);
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
51
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.10
Differentiatiemogelijkheden
Van de aios is 50% tevreden over de differentiatiemogelijkheden in het tweede of derde
jaar. Dit varieert significant per instituut van 28% tot 78%.
Tabel 3.36: Aandeel derdejaars aios per antwoordcategorie op de vraag “Hoe tevreden bent u
over de differentiatiemogelijkheden in het tweede of derde jaar?”
% tevreden
% weet niet
% ontevreden
N
Significant vaker “tevreden”
Hoe tevreden bent u over de
differentiatiemogelijkheden
in het 2e of 3e jaar?
Meting
2011 2014
59 *
50
19
23
22
28
463
290
1
Variatie 2014
min. max.
28
78 *
13
41
2
60
1
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
38
56
38
41
20
29
21
24
33
42
25
21
0
0
0
Lei
46
16
38
37
0
Maa
28
13
60
32
0
Nij
78 *
20
2
46
1
Rot
50
18
32
34
0
Utr
50
25
25
53
0
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
3.11
Ondersteuning bij problemen
De ondersteuning door het instituut bij problemen wordt door 70% van de aios als voldoende beschouwd. Gemiddeld verschilt dit substantieel tussen de instituten: van 62% tot
80%. Gemiddeld 50% van alle respondenten gaven in 2014 bij deze vraag aan dat die niet
van toepassing was op hun situatie. Dit wil kennelijk zeggen dat de helft geen problemen
heeft ervaren.
Tabel 3.37: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate biedt het instituut
ondersteuning bij problemen?”
In welke mate biedt het
instituut ondersteuning
bij problemen?
% voldoende
% te weinig
% niet
N
Significant vaker “voldoende”
Meting
2011 20141
68
70 *
29
28
3
2
589
457
1
Variatie 2014
min. max.
62
80
17
37
0
7
0
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
74
67
66
19
33
34
7
0
0
58
58
29
0
0
0
Lei
62
37
1
63
0
Maa
70
30
0
56
0
Nij
80
17
3
64
0
Rot
72
26
2
45
0
Utr
64
33
3
64
0
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
1
Gemiddeld 50% van alle respondenten gaven in 2014 bij deze vraag aan dat die niet van toepassing was op
hun situatie (de helft heeft geen problemen ervaren).
52
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.12
Ruimte voor de kandidaten bij matchings- of koppelingsproces
Aios vinden dat zij bij de matching of koppeling voldoende ruimte krijgen om zich te
presenteren zoals zij dat zelf willen (gemiddeld 84% voldoende). De ruimte voor het vinden van een goede klik met de opleider wordt gemiddeld door 78% voldoende gevonden.
Daarentegen vindt gemiddeld meer dan de helft van de aios dat er te weinig ruimte is
voor transparantie in het koppelingsproces.
Tabel 3.38: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate biedt het
MATCHINGSPROCES/KOPPELINGSPROCES ruimte aan...”
Allen
De kandidaten om zich
te presenteren zoals
zij dat zelf willen
Het vinden van een
goede klik met de
opleider
% Te veel
% Voldoende
% Te weinig
N
% Te veel
% Voldoende
% Te weinig
% Te veel
Inzicht in de leermoge- % Voldoende
lijkheden in die praktijk % Te weinig
De leerwensen van de
kandidaten (wat betreft
populatie, bijzondere
bekwaamheden)
Transparantie in het
koppelingsproces
% Te veel
% Voldoende
% Te weinig
% Te veel
% Voldoende
% Te weinig
Significant vaker “ voldoende”
Gemiddeld % “ voldoende”
2014
0
84
16
918
0
78
22
918
0
73
27
918
0
72
28
918
0
46
54
918
71
Variatie 2014
min. max.
0
1
64
93 *
7
36
0
63
14
1
86 *
37
0
60
12
0
88 *
40
0
55
8
0
92 *
45
0
39
45
1
54
61
64
4
82
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
0
0
0
89 * 93 *
64
11
7
36
107
110
73
0
0
0
79
86 *
63
21
14
37
107
110
73
0
0
0
73
85 *
69
27
15
31
107
110
73
0
0
0
77 * 76 *
80 *
23
24
20
107
110
73
0
0
0
51
41
43
49
59
57
107
110
73
2
4
1
74
77
64
Lei
Maa
1
1
81 *
91 *
18
8
119
99
0
1
72
85 *
28
14
119
99
0
0
60
88 *
40
12
119
99
0
0
68
92 *
32
8
119
99
0
1
47
54
53
45
119
99
1
4
66
82
Nij
1
81 *
18
119
0
80
20
119
0
69
31
119
0
70
30
119
0
46
54
119
1
69
Rot
0
79
21
135
0
73
27
135
0
66
34
135
0
55
45
135
1
50
49
135
0
65
Utr
0
91 *
9
140
0
81
19
140
0
81 *
19
140
0
71 *
29
140
0
39
61
140
3
73
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
Samenvatting “ruimte voor kandidaten bij matchings- of koppelingsgesprek”:
• Gemiddelde aandeel “voldoende”: 71%, met een variatie van 46% tot 84% per item;
• 1 van de 5 items scoort minder dan 67%, namelijk:
o 46% voor “Transparantie in het koppelingsproces”.
 Geen vergelijking met eerdere metingen;
 Significante verschillen tussen instituten voor 4 items (7 instituten met 1- 4 items);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 64% tot 82%.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
53
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.13
Variatie in patiëntenpopulatie in de opleidingspraktijk
Aios vinden dat ze in de opleidingspraktijk met voldoende variatie in een brede patiëntenpopulatie kunnen werken. In het eerste jaar geeft 85% en in het derde jaar 89% van de
aios aan, dat zij daartoe voldoende gelegenheid hebben.
Tabel 3.39: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “In welke mate heeft u met een
brede variatie in patiëntenpopulatie kunnen werken in de opleidingspraktijk”
Allen
% Te veel
Opleidingspraktijk1 jaar % Voldoende
% Te weinig
N
% Te veel
% Voldoende
Opleidingspraktijk 3e
% Te weinig
jaar
e
Significant vaker “ voldoende”
Gemiddeld % “ voldoende”
2014
1
85
13
918
5
89
11
375
87
Variatie 2014
min. max.
0
4
77
92
7
19
0
84
6
2
94
16
80
0
93
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
4
1
0
77
88
92
19
11
8
107
110
73
2
0
0
84
92
85
14
8
15
45
37
26
0
0
0
80
90
88
Lei
1
84
15
119
2
85
13
52
0
85
Maa
1
92
7
99
0
93
7
44
0
93
Nij
3
88
9
119
0
94
6
66
0
91
Rot
1
85
14
135
0
90
10
50
0
87
Utr
0
83
17
140
0
84
16
55
0
85
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
Kleurcodering:
3.14
Tevredenheid over procedures en informatie, de terugkomdagen en evaluaties
Gemiddeld 83% van de aios is (zeer) tevreden over de sollicitatie- en plaatsingsprocedure. Over de elektronische leeromgeving is daarentegen 39% tevreden.
Bij de terugkomdagen is 81% van de aios tevreden over het onderwijs door gastdocenten.
60% van de aiois is tevreden over het aanbod en/of de inhoud van de terugkomdagen,
maar ook 20% is ontevreden. Over de begeleiding bij het zelf lesgeven is 44% tevreden.
De gehele opleiding overziend is 64% van de aios tevreden over de informatievoorziening. Over de mate waarin aios-evaluaties leiden tot aanpassingen is 38% tevreden.
54
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
Tabel 3.40: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef per onderdeel aan in welke
mate u tevreden bent over …”
1. Procedures en informatie
Uw sollicitatie- en
% (zeer) tevreden
plaatsingsprocedure
% neutraal
% (z.) ontevred.
% Nvt
N
De relevantie van de
% (zeer) tevreden
% neutraal
voorgelegde vragen
tijdens uw sollicitatie
% (z.) ontevred.
% Nvt
N
De ruimte die u krijgt
% (zeer) tevreden
om uw eigen IOP
% neutraal
(Individueel oplei% (z.) ontevred.
dingsplan) te volgen
% Nvt
N
De elektronische leer- % (zeer) tevreden
omgeving
% neutraal
% (z.) ontevred.
% Nvt
Aios
2014
83
11
5
1
912
69
20
10
1
912
71
23
5
1
912
39
29
30
2
912
Variatie 2014
min. max.
76
5
2
0
93 *
16
11
2
61
15
6
0
75
26
16
3
49
13
2
0
84 *
33
13
5
18
20
17
0
54 *
37
57
5
Per instituut in 2014
AMC
VU
Gro
82
10
7
1
106
74
16
8
2
106
71
26
2
1
106
42 *
25
32
2
106
88
7
3
2
110
75
15
8
2
110
84 *
13
4
0
110
54 *
26
17
3
110
78
16
6
0
73
71
23
6
0
73
72
25
3
0
73
36 *
37
26
1
73
Lei
81
11
7
1
118
64
20
13
3
118
49
33
13
5
118
39 *
33
27
1
118
Maa
93 *
5
2
0
98
74
15
10
1
98
82 *
14
4
0
98
49 *
31
17
3
98
Nij
Rot
Utr
79
15
4
2
134
70
19
9
2
134
71
19
10
0
134
18
20
57
5
134
76
12
11
1
134
61
21
16
2
134
69
29
2
0
134
34 *
37
27
2
134
86
11
3
0
139
64
26
9
1
139
72
25
2
1
139
43 *
29
28
0
139
56
21
22
1
134
77
10
12
1
134
78
15
6
1
134
40
38
4
18
134
25
44
10
21
134
63
29
7
0
134
64 *
15
21
0
139
85
8
7
0
139
87 *
7
5
1
139
68
22
10
0
139
50 *
35
14
1
139
76 *
19
4
1
139
52
24
24
0
134
33
41
21
5
134
68 *
28
4
0
134
2
57
77 *
17
6
0
139
38
42
17
3
139
70 *
27
3
0
139
7
68
2. Terugkomdagen
Het aanbod/de inhoud % (zeer) tevreden
60
44
70 *
68 *
69 *
44
52
70 *
53
20
13
28
13
16
22
24
19
28
tijdens de terugkomda- % neutraal
gen
% (z.) ontevred.
20
11
34
19
15
34
24
11
19
% Nvt
0
0
1
0
0
0
0
0
0
N
912
106
110
73
118
98
134
Het aantal terugkomda- % (zeer) tevreden
79
68
91 *
77
82
68
70
91 *
77
% neutraal
13
7
25
10
13
25
22
7
15
gen
% (z.) ontevred.
8
2
13
13
5
7
8
2
8
% Nvt
0
0
1
0
0
0
0
0
0
N
912
106
110
73
118
98
134
Het onderwijs door
% (zeer) tevreden
81
74
90 *
74
80
89
80
90 *
78
gastdocenten tijdens
% neutraal
11
7
16
12
12
7
8
8
16
terugkomdagen
% (z.) ontevred.
7
1
14
14
7
4
10
1
6
% Nvt
1
0
2
0
1
0
2
1
0
N
912
106
110
73
118
98
134
Het onderwijs door aios % (zeer) tevreden
65
40
76 *
61 *
76
71
63 *
68
73
tijdens terugkomdagen % neutraal
23
13
38
19
13
23
24
21
21
% (z.) ontevred.
9
4
18
18
11
6
13
10
6
% Nvt
3
0
18
2
0
0
0
0
0
N
912
106
110
73
118
98
134
De begeleiding bij het % (zeer) tevreden
44
25
54 *
52
54
30 * 45 *
45
49 *
39
33
45
33
35
45
43
37
41
voorbereiden van zelf % neutraal
lesgeven
% (z.) ontevred.
12
10
19
14
10
19
11
11
10
% Nvt
5
0
21
1
1
6
1
7
0
N
912
106
110
73
118
98
134
De ondersteuning van % (zeer) tevreden
69
55
77 *
71
74 *
55
65
77 *
69
de terugkomdagen voor % neutraal
23
18
29
18
22
29
26
20
22
het handelen in de
% (z.) ontevred.
8
3
16
10
4
16
8
3
9
praktijk
% Nvt
0
0
1
1
0
0
0
0
0
N
912
106
110
73
118
98
134
3. Evaluatie opleiding als geheel
De informatievoorzie- % (zeer) tevreden
64
43
79 *
67 *
61
43
64
79 *
61
21
15
34
19
22
34
22
15
23
ning vanuit de opleiding % neutraal
% (z.) ontevred.
15
6
24
14
17
23
14
6
16
% Nvt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
912
106
110
73
118
98
134
De mate waarin aios% (zeer) tevreden
38
33
44
37
43
34
37
44
37
% neutraal
38
28
42
36
28
40
39
38
34
evaluaties leiden tot
gewenste aanpassingen % (z.) ontevred.
20
15
27
23
24
18
22
15
27
% Nvt
4
2
8
4
5
8
2
3
2
N
912
106
110
73
118
98
134
Het leren van evidence % (zeer) tevreden
63
48
70 *
63
48
60
66
66 *
56
based handelen
% neutraal
31
27
38
28
38
33
28
30
34
% (z.) ontevred.
6
3
14
9
14
6
6
4
10
% Nvt
0
0
1
0
0
1
0
0
0
N
912
106
110
73
118
98
134
Significant vaker “tevreden
11
4
4
2
3
9
1
63
57
71
65
68
58
60
71
61
Gemiddelde “tevreden”
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
Kleurcodering:
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
55
Hoofdstuk 3: Resultaten
Samenvatting “tevredenheid over procedures en informatie, terugkomdagen en evaluaties”:
• Gemiddelde aandeel “(zeer) tevreden”: 63%, met een variatie van 38% tot 83% per
item.
• Bij “procedures en informatie” van:
o 39% tevreden over “De elektronische leeromgeving” en
o 71% over “De ruimte die u krijgt om uw eigen IOP (Individueel opleidingsplan) te
volgen”
o tot 83% over “Uw sollicitatie- en plaatsingsprocedure”
•
o
o
o
o
Bij “terugkomdagen” van:
44% tevreden over “De begeleiding bij het voorbereiden van zelf lesgeven” en
60% over “Het aanbod/de inhoud tijdens de terugkomdagen” en
69% over “De ondersteuning van de terugkomdagen voor het handelen in de praktijk”
tot 81% over “Het onderwijs door gastdocenten tijdens terugkomdagen”
• Bij “”evaluatie opleiding als geheel” van:
o 38% tevreden over “De mate waarin aios-evaluaties leiden tot gewenste aanpassingen”
o tot 64% over “De informatievoorziening vanuit de opleiding”
 Geen vergelijking met eerdere metingen (nieuwe vraag);
 Significante verschillen tussen instituten voor 11 items (8 instituten met 1- 9 items);
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 57% tot 71%.
56
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 3: Resultaten
3.15
Stellingen over dienstdoen op de huisartsenpost
Dienstdoen op de huisartsenpost is volgens 80% van de aios nuttig voor het behalen van
leerdoelen voor de acute huisartsgeneeskundige zorg. Dit verschilt signifcant per instituut: op het hoogst scorende instituut is 91% van de aios van mening dat dienstdoen op
een HAP nuttig is voor het behalen van deze leerdoelen, tegenover 75% van de aios op
het laagst scorende instituut.
Verder is gemiddeld slechts 22% van hen het ermee eens dat ze voldoende ervaring hebben als telefoonarts en gemiddeld 23% is het ermee eens dat de terugkomdagen een goede
ondersteuning bieden voor het dienstdoen op de HAP.
Tabel 3.41: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef per stelling aan in welke
mate u het ermee eens bent”
Aios
Variatie 2014
min. max.
28
43 *
25
38
14
39
3
22
Per instituut in 2014
AMC
VU
Gro
Lei
Maa
42 *
43 *
35 * 37 *
30
27
27
38
31
34
23
14
23
29
33
8
16
4
3
5
106
110
73
118
98
31 *
23
16
20
24
16
18
25
19
15
45
44
47
57
50
8
15
12
4
11
106
110
73
118
98
36 *
17
17
18
35 *
26
36
34
28
35
36
43
48
54
30
2
4
1
0
0
106
110
73
118
98
76
76
80
78
87
12
15
16
13
6
9
6
3
8
7
3
3
1
1
0
Nij
% (zeer)mee eens
37 *
% neutraal
29
% (zeer) oneens
26
% weet niet
8
N
133
Ik heb voldoende
% (zeer)mee eens
12
31 *
12
ervaring om als tele% neutraal
11
25
11
foonarts te functioneren % (zeer) oneens
40
62
62
% weet niet
4
15
15
N
133
Voor het dienst% (zeer)mee eens
17
36 *
20
% neutraal
26
38
26
doen op de HAP
bieden de terug% (zeer) oneens
30
54
50
komdagen goede
% weet niet
0
4
4
ondersteuning
N
133
Dienstdoen op de % (zeer)mee eens
76
87
79
6
16
12
huisartsenpost stelt mij % neutraal
in staat mijn leerdoe- % (zeer) oneens
1
9
6
len t.a.v. acute huis- % weet niet
0
3
3
artsgeneeskundige
zorg te behalen
N
910
106
110
73
118
98
133
Significant vaker “tevreden
3
3
1
1
1
1
1
40
36
46
46
40
37
38
44
37
Gemiddelde “tevreden”
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
Kleurcodering:
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
De introductiecursus op
de HAP is een goede
voorbereiding op
‘dienstdoen’.
3.16
2014
35
29
27
9
910
22
18
50
10
910
23
32
44
1
910
80
13
6
1
Rot
33
25
39
3
133
29 *
25
40
6
133
23
32
45
0
133
86
13
1
0
Utr
28
27
23
22
139
18
19
56
7
139
20
38
41
1
139
78
15
6
1
133
1
43
139
0
36
Internationalisering
Slechts 26% van de aios vindt de ruimte voor internationalisering in de opleiding voldoende. Er zijn significante verschillen tussen de instituten.
Tabel 3.42: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Is er voldoende ruimte voor internationalisering in de opleiding?”
Aios
Per instituut in 2014
AMC
VU
Gro
Lei
Maa
Nij
Rot
Ruimte voor internati- % (ruim)vold.
11
36 *
17
24
38 *
48 *
6
onalisering in de
% vold/ noch
47
40
62
41
49
39
89
opleiding
% (ruim)onvold.
42
24
21
35
13
13
5
N
106
110
72
118
98
132
133
Significant vaker “tevreden
1
0
1
0
0
1
1
0
Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per meting of per instituut.
Kleurcodering:
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
2014
26
51
23
908
Variatie 2014
min. max.
6
48 *
39
89
5
42
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Utr
27 *
41
32
139
1
57
4
4.1
Samenvatting en conclusies
Samenvatting
In 2014 is opnieuw het oordeel van aios en alumni over de kwaliteit van de huisartsopleidingen in Nederland onderzocht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een eerder
door het NIVEL ontwikkelde enquête uit 2011. Deze enquête was bedoeld als instrument
voor regelmatige monitoring en evaluaties. In 2014 zijn enkele items toegevoegd.
De respons van de aios op de enquête is 59% en voor de alumni is de respons 48%. De
vragenlijst werd door de respondenten vrijwel steeds helemaal ingevuld. Naast de numerieke scores namen veel respondenten de moeite in vrije tekstvelden hun opmerkingen
kenbaar te maken.
De onderstaande tabel geeft een samenvatting van hoe over verschillende opleidingsaspecten werd geoordeeld. Op basis van deze overzichtstabel, en de gedetailleerde tabellen
uit de voortgaande paragrafen, kunnen we nu de drie vraagstellingen van dit onderzoek
achtereenvolgens beantwoorden.
Tabel 4.1: overzichtstabel resultaten 2014
Meting Variatie 2014
2014
min. max.
Informatievoorziening (§3.1)
Opzet leerjaren: % (zeer) goed
Beoordelingswijze: % (zeer) goed
Koppeling (§3.2)
Rekening met voorkeuren?: % (zeer) eens
Ontkoppeld?: % nee
Begeleiding ontkoppeling? % (zeer)tevreden
Kwaliteitsindicatoren huisartsopleiders (§3.3)
Eerstejaars opleidingspraktijk: % (zeer) eens
Derdejaars opleidingspraktijk: % (zeer) eens
Idem volgens alumni: % (zeer) eens
Frequentie van leermomenten (§3.4)
Eerste en derde leerjaar: % ≥ 1 / week
Vold. leermomenten 1e en 3e jr: % ≥ voldoende
Tweede leerjaar: % ≥ 1 / week
Vold. leermomenten 2e jr: % ≥ voldoende
(Aandacht voor) leerplan (§3.5)
Van huisartsopleiders/stagebeg.: % voldoende
Van groepsbegeleiders: % voldoende
Toegevoegde waarde leerplan?: % (zeer) eens
Rapportcijfer opleidingspraktijk (voor:) (§3.6)
Kwaliteit huisartsopleiders/stagebegeleiders
Idem volgens alumni
Kwaliteit groepsbegeleiders 1e en 3e jaar
Kwaliteit groepsbegeleiders 2e jaar
Idem volgens alumni groepsbegeleiders: alle
Leerzaamheid van opleiding
Idem volgens alumni
Aandacht voor competentiegebieden (§3.7)
Tijdens opleidingspraktijk 1e jaar: % voldoende
Begeleiding bij toepassing in 1e jaar: gem.cijfer
Tijdens opleidingspraktijk 3e jaar: % voldoende
Begeleiding bij toepassing 3e jaar gem.cijfer
Tijdens gehele opleiding volgens alumni: % v.
Begeleiding bij toepassing volgens alumni:
Aandacht tijdens de terugkomdagen voor (§3.8)
Sociale en medische aspecten van de zorg: %v.
Idem volgens alumni: % voldoende
Kwaliteitsaspecten van de zorg: % voldoende
Idem volgens alumni: % voldoende
Organisatorische aspecten van de zorg: % v.
Idem volgens alumni: % voldoende
Overig (§3.9-§3.16)
Belang leer- en toetsmomenten: % (zeer) eens
Differentiatiemogelijkheden: % tevreden
Ondersteuning van instituut: % voldoende
Ruimte matching/koppeling %voldoende
Variatie patiëntenpopulatie % voldoende
Procedures, informatie, evaluaties % tevreden
Dienstdoen Huisartsenpost: % (zeer) eens
Ruimte voor internationalisering % voldoende
Kleurcodering percentages:
Kleurcodering rapportcijfers:
Per instituut in 2014
AMC VU
Gro
Lei
Maa
Nij
Rot
Utr
68
74
60
66
81
80
77
72
65
75
61
66
61
80
81
73
66
71
60
80
74
73
72
95
46
59
93
17
79
96
86
73
95
29
78
94
22
73
93
50
58
95
50
79
96
17
77
96
50
61
96
71
77
96
86
73
76
70
68
70
65
77
80
75
69
73
66
77
80
68
76
71
70
70
74
65
68
79
72
74
77
75
76
70
75
74
78
74
421
87
27
68
26
83
20
58
51
90
37
71
40
86.
24
71
51
90
37
66
48
84
23
58
26
83
20
70
44
83
27
67
39
87
32
71
47
89
27
68
46
89
27
62
73
78
55
70
68
48
75
84
63
73
79
57
74
82
63
70
68
55
73
74
48
70
84
58
74
76
56
75
80
51
75
80
50
7,4
7,2
7,3
7,1
7,1
7,4
7,3
7,2
7,1
6,9
6,8
6,9
7,3
7,1
7,5
7,4
7,6
7,5
7,2
7,6
7,5
7,4
7,1
7,1
6,8
7,2
7,4
7,2
7,3
7,4
7,3
6,9
7,0
7,4
7,4
7,2
7,3
7,5
7,3
7,2
7,4
7,4
7,5
7,1
7,1
7,2
6,9
7,4
7,1
7,3
7,2
7,6
7,5
7,1
7,6
7,5
7,5
7,4
7,5
7,1
7,2
7,3
7,5
7,3
7,4
7,4
7,3
7,1
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,1
7,1
7,5
7,4
76
8,2
87
8,3
85
7,3
73
8,0
82
7,9
79
6,9
79
8,3
91
8,5
89
7,5
73
8,0
82
8,3
86
6,9
79
8,3
91
8,5
79
7,4
76
8,2
86
7,9
84
7,3
76
8,0
87
8,3
83
7,0
73
8,0
89
8,5
86
7,1
77
8,0
88
8,2
89
7,4
79
8,3
87
8,5
87
7,5
77
8,1
91
8,5
87
7,2
69
93
79
91
30
39
61
90
74
86
25
30
73
96
83
94
39
46
68
93
80
89
39
41
67
90
81
86
27
30
61
93
74
89
31
36
73
90
75
87
26
38
69
92
83
91
38
44
70
93
79
93
26
43
70
94
79
92
30
46
70
94
83
94
25
35
72
50
70
71
87
63
40
26
64
28
62
64
80
61
36
6
75
78
80
82
93
71
46
48
73
38
74
74
80
65
46
11
75
56
67
77
90
68
40
36
64
38
66
64
88
58
37
17
72
46
62
66
85
60
38
24
75
28
70
82
93
71
44
38
71
78
80
69
91
61
37
48
72
50
72
65
87
57
43
6
72
50
64
73
85
68
36
27
0-50 50-67 67-75 75-80 80-100
0-5,0 5,0-6,7 6,7-7,5 7,5-8,0 8,0-10,0
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
59
Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies
1. Wat is het oordeel van aios en alumni over de kwaliteit van de huisartsopleiding?
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat aios en alumni in 2014 tevreden zijn met
de huisartsopleiding in Nederland. Daarbij moet bedacht worden dat er verschillende
normen of grenswaarden te stellen zijn om te bepalen of men wel of niet tevreden is. Deze verschillende normen zijn ook in dit rapport beschreven. Hanteren we een rapportcijfer
van 6,7 als een soort van ‘basisnorm’, c.q. een percentage van 67% dat ‘(zeer) tevreden’
is op een bepaald aspect, c.q. een aspect ‘voldoende’ vindt, dan is men over veruit de
meeste van alle onderwerpen tevreden. Het kleurenpatroon in de overzichtstabel (tabel
4.1) illustreert dit.
Aspecten waarover men duidelijk tevreden is (>80% of >8,0)
Hanteren we een ambitieuzere tevredenheidsnorm, dan kunnen we kijken naar de onderwerpen waarover minimaal 80% van de aios en/of alumni positief is, c.q. minstens het
rapportcijfer 8,0 geeft. Dit zijn opleidingsaspecten die betrekking hebben op:
• de mate waarin huisartsopleiders een goede leeromgeving creëren,
• de mate waarin ruimte is voor zelfstandig werken en zelfstandig leren gestimuleerd
wordt,
• de frequentie van leergesprekken met de huisartsopleiders en de evaluatie van aios
over deze frequenties,
• de aandacht voor competentiegebieden in derde leerjaar,
• de aandacht voor het leerplan van de huisartsopleiders en tijdens de eerste en derdejaars opleidingspraktijk, en de aandacht voor het leerplan door de groepsbegeleiders
in het derde jaar,
• de leerzaamheid van de eerste en derdejaars opleidingspraktijk,
• de aandacht voor de competentiegebieden “Arts-patiënt communicatie” (soms zelfs te
veel), “Medisch handelen”, “Professionaliteit” en “Samenwerken” tijdens vrijwel alle
opleidingsonderdelen; in het derde jaar geldt dit ook voor “Maatschappelijk handelen” en “Organisatie”,
• variatie in patiëntenpopulatie in de opleidingspraktijk,
• het onderwijs door gastdocenten tijdens terugkomdagen,
• dienstdoen op HAP stelt aios in staat om leerdoelen te behalen.
Aspecten waarover men min of meer tevreden is (>=67% of >=6,7)
Leggen we de norm iets lager, dan kunnen we samenvatten over welke opleidingsaspecten minimaal 67% van de aios en/of de alumni positief is (c.q. minimaal het cijfer 6,7
geeft), maar gemiddeld niet meer dan 80% (c.q. minimaal het cijfer 8,0 geeft). Deze mate
van tevredenheid geldt voor:
• de verschillende vormen van informatievoorziening (behalve dus over de opzet van
het derde jaar),
• de zogeheten koppelingsprocedures (behalve de begeleiding na de ontkoppeling),
• de kwaliteit van de huisartsopleider van de eerste en derdejaars opleidingspraktijk,
• de stagebegeleiders van de tweedejaars stages,
• aandacht voor leerplan door groepsbegeleiders,
• de begeleiding tijdens de terugkomdagen, en
• de leerzaamheid van de terugkomdagen,
• ruimte bij matchings-/koppelingsproces,
• ondersteuning door instituut bij problemen.
Aspecten waarover men niet tevreden genoeg is
Er is een aantal aspecten van de opleiding waarop onder de basisnorm van 67% wordt
gescoord. Dit zijn de volgende opleidingsaspecten.
•
•
60
De Informatievoorziening over de opzet van het derde leerjaar, wordt maar door 63%
van de 3e-jaars als ‘(zeer) goed’ beoordeeld.
Over begeleiding bij ontkoppeling is 46% van de aios die een ontkoppeling meemaakten (N=56) tevreden.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ook de kwaliteit van de huisartsopleiders in het eerste jaar wordt op enkele onderdelen door minder dan tweederde van de aios als voldoende beoordeeld. Dat geldt voor
“Besteedt aandacht aan zorg en kosten”, “Integreert standaarden etc.”, “Stimuleert
deelname aan relevante wetenschappelijke activiteiten” . Voor dit laatste punt geldt
dit ook voor opleiders in het 3e jaar. En voor de alumni komt naast genoemde punten
ook nog erbij “Onderwijst diagnostische vaardigheden”.
Een aantal van de leermomenten vindt volgens minder dan 67% van de aios minimaal
maandelijks plaats. Opgenomen en nabesproken consulten vinden in het derde jaar
volgens maar ongeveer 59% van de aios tenminste één keer per maand plaats. Patientcontacten in bijzijn van de stagebegeleider in de klinische of GGZ stages van de
het tweede jaar, vinden volgens respectievelijk 41% en 64% van de aios tenminste
één keer per maand plaats. Tijdens de klinische stage vindt een leergesprek met de
stagebegeleider slechts volgens 28% minimaal één keer per maand plaats. Het opstellen van leerpunten naar aanleiding van de nabespreking vindt minimaal eenmaal per
maand plaats volgens 60% van de aios in alle leerjaren, behalve bij de klinische stage.
Daar gebeurt dit slechts volgens 24% van de aios minimaal een keer per maand.
De aandacht voor leermomenten wordt door 42% tot 53% van de aios in de klinische
stage als onvoldoende benoemd.
De aandacht voor het opstellen, c.q. uitvoeren van het individuele leerplan is volgens
respectievelijk 62% en 52% van de aios voldoende tijdens de klinische stage. De toegevoegde waarde van het leerplan wordt maar door ongeveer 55% van de aios onderschreven voor het eerste en derde jaar en door 51% voor het tweede jaar. Opvallend is
nog dat 17% van de aios de aandacht van de groepsbegeleiders voor het opstellen van
het individuele leerplan tijdens het eerste jaar ‘te veel’ vindt.
Het gemiddelde rapportcijfer dat aios geven voor de coachende begeleiding van de
gedragswetenschappers bij de klinische stage, is een 6,6.
De aandacht voor het competentiegebied “Organisatie wordt door 54% van de aios in
het eerste leerjaar en door 52% van de alumni als voldoende beoordeeld. Voor
“Maatschappelijk handelen” is ongeveer 58% van de eerstejaars aios van mening dat
daaraan voldoende aandacht is besteed. Opvallend is nog dat 17% van de aios vindt
dat aan “Arts-patiënt communicatie” te veel aandacht wordt besteed in het eerste jaar
en 25% van de aios vindt dat tijdens de terugkomdagen aan een aspect van artspatiëntcommunicatie, namelijk consultvoering te veel aandacht wordt besteed. De
aandacht voor ”Wetenschap en onderwijs” is volgens 65% van de eerstejaars aios
voldoende en de alumni gaven voor de begeleiding op dit gebied een 6,5.
De aandacht tijdens de terugkomdagen voor een aantal organisatorische aspecten van
de zorg wordt door slechts 30% van de aios en 40% van de alumni als voldoende beschouwd. Voor de aandacht voor “Omgaan met zorgverzekeraars” gaat het zelfs maar
om 12% van de aios en 10% van de alumni die de aandacht daarvoor voldoende vinden. Bij “Boekhouding/financiële administratie” gaat het om ongeveer 18% van de
aios en 24% van de alumni die dit aspect voldoende vindt, 20% aios en 28% alumni
vinden de aandacht voldoende voor “Zelfstandig ondernemerschap”, en verder 37%
aios en 54% alumni voor “Inzicht in de landelijke organisatie van de huisartsenzorg” .
Tenslotte vinden 62% van de aios de aandacht voor de “Rol van de huisarts als coördinator van zorg” voldoende.
Wat betreft de kwaliteitsaspecten van de zorg blijkt dat ongeveer 63% van de aios
vindt dat de aandacht voor “Omgaan met disfunctioneren van collega’s” voldoende
is.
Voor de sociale en medische aspecten van de zorg zijn er een aantal waarvan door
minder dan 67% van de aios gevonden wordt dat daaraan voldoende aandacht is besteed. Dat geldt voor “Farmacotherapeutisch onderwijs” (42%), “Aanleren van praktische vaardigheden” (58%) en “Omgaan met cultuurverschillen” (62%). Maar volgens meer dan 67% van de alumni is daaraan wel voldoende aandacht besteed.
Voor het belang van verschillende leer- en toetsmomenten voor het formuleren en of
bijstellen van leerdoelen is gebleken dat maar 56% van de aios van mening is dat “De
resultaten van de kennistoets (LHK)” daaraan voldoende bijdraagt en 58% voor wat
betreft “De voortgangsgesprekken met alleen de docent(en)”.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
61
Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies
•
•
•
•
•
•
•
Van de overige faciliterende en context-gebonden factoren bleek dat maar 50% van
de aios tevreden is over de differentiatiemogelijkheden in het 2e en 3e jaar.
Bij het matchings-of koppelingsproces is maar voor 46% de transparantie voldoende.
Over de elektronische leeromgeving is 39% van de aios tevreden.
Wat de terugkomdagen betreft, is 60% is tevreden over de inhoud en het aanbod tijdens die dagen, 65% over het onderwijs gegevens door aios en 44% over de begeleiding bij het voorbereiden van het zelf lesgeven.
Bij de evaluatie van de opleiding in het algemeen is 64% tevreden over de informatievoorziening, 63% over het leren van evidence based handelen en 38% over de mate
waarin aios-evaluaties tot aanpassingen leiden.
Bij de stellingen over het dienstdoen op de HAP is maar 35% het ermee eens dat de
introductiecursus een goede voorbereiding is op het dienstdoen, slechts 22% is het
ermee eens dat ze voldoende ervaring hebben om als telefoonarts te functioneren en
maar 23% is het ermee eens dat de terugkomdagen een goede ondersteuning zijn voor
het dienstdoen op de HAP.
Volgens slechts 26% van de aios is er voldoende ruimte in de opleiding voor internationalisering.
Samengevat kan geconstateerd worden dat de meeste aspecten die onder de veronderstelde basisnorm van 6,7 c.q. 67% scoren vooral betrekking hebben op de frequentie van
leermomenten in de tweedejaars stages, de aandacht voor en het nut van het individuele
leerplan in diezelfde tweedejaars stages, en de aandacht voor de competentiegebieden
“Organisatie”, “Maatschappelijk handelen” en “Wetenschap en Onderwijs” vooral in het
eerste jaar van de opleiding.
Het feit dat aios en alumni vinden dat er ‘te veel’ aandacht besteed wordt aan een aspect
van de opleiding, zoals dat hierboven een aantal keren genoemd is, vormt een apart punt.
Voor de meeste aspecten wordt de tevredenheid immers bepaald door de mate waarin aios
en alumni vinden dat er voldoende aandacht is besteed aan een bepaald aspect en/of dat
dit naar tevredenheid is geweest. De gehele vragenlijst overziend, blijkt dat (voor zover
dat voor een onderwerp van toepassing kan zijn) slechts 1-6% van de aios en/of alumni
aangaf dat een bepaald opleidingselement teveel aan de orde is geweest. Uitzonderingen
hierop zijn de volgende punten:
• aandacht van de groepsbegeleiders voor het opstellen en ook uitvoeren van het individuele leerplan in het eerste jaar, respectievelijk 17% en 10% van de aios vindt dat
daaraan te veel aandacht wordt besteed;
• dit teveel aan aandacht door de geroepsbegeleiders geldt ook voor het opstellen van
het individuele leerplan in het derde jaar, volgens 8% van de aios;
• en dit teveel aan aandacht geldt ook voor het opstellen van het individuele leerplan
bij klinische, dan wel chronische stage, volgens respectievelijk 7% en 8% van de
aios;
• voor het competentiegebied “Arts-patiënt communicatie” vindt 8% van de aios in het
eerste en 7% in het derde leerjaar dat daaraan te veel aandacht wordt besteed;
• voor de terugkomdagen is 25% van de aios van mening dat binnen het competentiegebied “Arts-patiënt communicatie” te veel aandacht is voor consultvoering;
• verder is tijdens de terugkomdagen 13% van mening dat er te veel aandacht is voor “
het leren zoeken en beoordelen van relevante wetenschappelijke bronnen” , ook is
12% van de aios van mening dat er te veel aandacht wordt besteed aan “persoonlijke
vorming/supervisie/intervisie” , 8% is van mening dat er te veel aandacht is voor
“NHG-standaarden”, en ook 8% noemt te veel aandacht voor het geven en ontvangen
van feedback” en tenslotte noemt nog 7% te veel aandacht voor “evidence based handelen” tijdens de terugkomdagen.
62
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies
2. In welke mate verschilt het oordeel anno 2014 met het oordeel dat in 2011 werd gegeven?
De gehele vragenlijst overziend geldt voor veel aspecten dat de score in 2014 even hoog,
of iets hoger is dan in 2011. Voor een enkel aspect is in 2014 een iets lagere score gevonden. Hieronder geven we een overzicht van elementen die in 2014 substantieel hoger
scoorden dan in 2011. Het is te complex om te bepalen of deze verschillen ook geheel
terug te voeren zijn op de veranderingen in de opzet en de inhoud van de huisartsopleiding in Nederland. Daarvoor zouden ook andere factoren in de analyse betrokken moeten
worden, iets wat buiten de vraagstelling van dit onderzoeksrapport ligt, maar wat wel
interessante aanknopingspunten voor verder onderzoek en evaluatie biedt.
Voor de onderstaande opleidingsaspecten konden we constateren dat daar substantiële
verbeteringen ten opzichte van de vorige meting zijn opgetreden.
• In het eerste jaar is er in 2014 substantieel meer wekelijks patiëntencontact in bijzijn
van de huisartsopleider, 45% tegenover 24% in 2011.
• De aandacht voor het opstellen en uitvoeren van het individuele leerplan is in de klinische stage in 2014 substantieel vaker voldoende dan in 2011. De aandacht voor het
opstellen van het leerplan is in 2011 voor 43% van de aios voldoende en in 2014 voor
62%. Het uitvoeren van het leerplan is in 2011 versus 2014 respectievelijk voor 42%
voldoende tegenover 52%.
• Bij de aandacht voor kwaliteitsaspecten van de zorg is er sprake van een substantiële
stijging in de tevredenheidscores, vooral met betrekking tot “Het omgaan met disfunctioneren van collega’s”: van 43% naar 63% voldoende.
Door de alumni werden in 2014 ook enkele substantiële verbeteringen genoemd in vergelijking met 2011:
• De aandacht die in hun derdejaars opleidingspraktijk door de huisartsopleider besteed
werd aan de afstemming van zorg en kosten steeg van 50% in 2011 naar 60% in
2014.
• Het competentiegebied ”Organisatie” kwam volgens 42% van de alumni in 2011en
52% van de alumni in 2014 voldoende aanbod, voor het competentiegebied “Maatschappelijk handelen” was het verschil in aandacht 61% in 2011 tegenover 75% in
2014.
• Bij de terugkomdagen was er een substantieel verschil in aandacht voor het competentiegebied “Samenwerken”, wat betreft de rol van de huisarrest als coördinator. In
2011 was er volgens 64% van de alumni en in 2014 volgens 80% van de alumni voldoende aandacht. Op “Organisatie” was in 2011 volgens 41% voldoende aandacht
voor ”Inzicht in de landelijke organisatie van de huisartsenzorg” tegenover 54% in
2014.
• Ook bij de alumni is bij de aandacht voor kwaliteitsaspecten van de zorg sprake van
een substantiële stijging in de tevredenheidscores met betrekking tot “Het omgaan
met disfunctioneren van collega’s”: van 44% naar 72% voldoende.
Zoals gezegd is voor een enkel aspect in 2014 een lagere score behaald, maar deze waren
(in termen van 10% of 1 rapportpunt verschil) niet substantieel lager dan de scores in
2011. Hierbij moet nog bedacht worden dat vergelijking niet bij alle vragen plaats kon
vinden, omdat er ook nieuwe vragen zijn gesteld.
Samengevat kan worden dat meer aspecten significant hoger dan lager scoren in 2014 in
vergelijking met 2011. Dit betreft ook aspecten die in 2014 onder de veronderstelde basisnorm van 67% (c.q. 6,7) scoorden (zie hiervoor). Dit betekent dus dat voor juist deze
aspecten er ook een tevredenheidverbetering plaats heeft gevonden, hoewel dus nog niet
tot op een ‘voldoende’ niveau.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
63
Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies
3. In welke mate verschilt het oordeel over de opleiding tussen huisartsinstituten?
Net als in 2011 zijn er ook in 2014 veel onderwerpen waarop de tevredenheid van de aios
en alumni van de verschillende instituten in Nederland van elkaar verschilt. Wat opvalt is
dat het niet steeds dezelfde instituten zijn die relatief hoog of laag scoren op deelvragen
binnen één onderwerp. Er is dus geen sprake van één of meerdere instituten waarover aios
en alumni systematisch zeer tevreden of zeer ontevreden zijn. Bovendien is er maar een
beperkt aantal onderwerpen waarvoor geldt dat de instituten substantieel van elkaar verschillen. Het kleurenpatroon in de overzichtstabel (tabel 4.1) illustreert dit wederom. Opvallend genoeg zijn dat niet de onderwerpen waarvoor een rapportcijfer is gevraagd. Wel
zijn er substantiële verschillen tussen instituten (verschilscore van 10% of meer) voor een
aantal vragen met antwoordmogelijkheden die verdeeld zijn in “(zeer) eens” versus “neutraal/(zeer) oneens, of “(zeer) tevreden” versus “neutraal/(zeer) ontevreden”.
Onderwerpen waarop de instituten substantieel verschillen zijn in een aantal gevallen ook
de onderwerpen waarvoor geldt dat in zijn algemeenheid de tevredenheid relatief laag is.
De onderwerpen waarop de instituten significant verschillen en waarover ten hoogste
66% van de gehele groep van aios en/of alumni positief was zijn:
• de frequentie van leermomenten in met name de tweedejaars stages,
• het nut van het individuele leerplan in het tweede jaar, en
• de aandacht voor het competentiegebied “Organisatie” bij de terugkomdagen.
Daarnaast verschillen instituten substantieel op:
• onderdelen van de informatievoorziening,
• de koppelingsprocedure,
• enkele kwaliteitsindicatoren voor de huisartsopleider in de eerste en derdejaars opleidingspraktijk,
• de aandacht voor het opstellen en uitvoeren van het individuele leerplan in alle opleidingsonderdelen,
• de rapportcijfers in het derde jaar voor delen van de begeleiding van de huisartsbegeleider en in het tweede jaar zowel van huisartsbegeleider en gedragswetenschapper op
terugkomdagen van diverse stages,
• ook voor de leerzaamheid tijdens de terugkomdagen in het tweede jaar zijn er substantiële verschillen,
• de aandacht voor de competentiegebieden “Organisatie” en “Maatschappelijk handelen” in het eerste jaar en voor “Organisatie” en “Wetenschap en onderwijs” in het
derde jaar en tenslotte voor “Medisch inhoudelijk handelen“, “Artspatiëntcommunicatie” op de terugkomdagen,
• het belang van leer- en toetsmomenten,
• de tevredenheid met differentiatiemogelijkheden,
• de ondersteuning bij problemen,
• de ruimte voor kandidaten bij het matchings-/koppelingsproces,
• variatie in de patiëntenpopulatie in de opleidingspraktijk in het eerste jaar,
• tevredenheid over procedures en informatie, de terugkomdagen en evaluaties,
• het belang van dienstdoen op de huisartsenpost, en
• ruimte voor internationalisering.
In de onderstaande tabel 4.2 staan de bovengenoemde onderwerpen op een rij. Per onderwerp worden de gemiddelde tevredenheidscores van het laagst en het hoogst scorende
instituut weergegeven, en voor welke instituten deze scores gelden. Als twee instituten
een gelijke lage of hoge score hebben, dan zijn beide laagst of hoogst scorende instituten
gemeld. In de tabel is een onderverdeling gemaakt tussen items waarop de tevredenheid
van de aios van de instituten substantieel verschillen en items waarop de alumni van de
instituten substantieel van elkaar verschillen.
64
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies
Tabel 4.2: Aspecten waarvoor minimaal 10% verschil zit tussen het instituut met de laagste en het
instituut met de hoogste tevredenheidsscore van aios en alumni
Aspecten met substantiële verschillen tussen instituten in tevredenheid van de aios
Laagste score
Institu(u)t(en)
Hoogste score
Institu(u)t(en)
Informatievoorziening over de opzet van de leerjaren
60% ‘(zeer) goed’
Rotterdam
87% ‘(zeer) goed’
Maastricht
Geïnformeerd over hoe de voortgang wordt beoordeeld
66% ‘(zeer) eens’
Groningen
80% ‘(zeer) eens’
Leiden/ Rotterdam
Rekening houden met voorkeuren
59% ‘(zeer) eens’
Leiden
81% ‘(zeer) eens’
Maastricht
Tevredenheid begeleiding bij ontkoppeling
17% (zeer) tevreden
Maastricht
86 % (zeer) tevreden
Utrecht
Frequentie van leermomenten in het 1e en 3e jaar
26% ‘≥ 1 / week’
Leiden
51% ‘≥ 1 / week’
VU
Frequentie van leermomenten in het 2e jaar
20% ‘≥ 1 / week’
Leiden
37% ‘≥ 1 / week’
VU
Voldoende leermomenten in het 2e jaar
58% ‘voldoende
Groningen
71% voldoende
AMC/Leiden
Aandacht voor het individuele leerplan van de groepsbegeleiders
68% ‘voldoende’
Groningen
84% ‘voldoende’
Maastricht
Toegevoegde waarde van het individuele leerplan
48% ‘(zeer) eens’
Leiden
63% ‘(zeer) eens’
VU
Aandacht voor competentiegebieden in 3e jaar
76% ‘voldoende’
Leiden
88% ‘voldoende’
Maastricht
Aandacht voor sociale en medische aspecten van de zorg
61% ‘voldoende’
Groningen
73% ‘voldoende’
Leiden
Aandacht voor organisatorische aspecten van de zorg
25% ‘voldoende’
Utrecht
39% ‘voldoende’
AMC
Belang van leer- en toetsmomenten voor formuleren leerdoelen
64% ‘(zeer) eens’
Groningen
75% ‘(zeer) eens’
VU / Maastricht
Nut van dienstdoen op huisartsenpost voor leerdoelen acute zorg
75% ‘(zeer) eens’
VU
91% ‘(zeer) eens’
AMC / Nijmegen
Ondersteuning instituut bij problemen
62% ‘voldoende’
Leiden
80% ‘voldoende’
Nijmegen
Tevredenheid met differentiatiemogelijkheden in 2e en 3e jaar
28% ‘tevreden’
Maastricht
78% ‘tevreden’
Nijmegen
Ruimte voor kandidaten bij matchings-/koppelingsgesprek
64% ‘voldoende’
Groningen
82% ‘voldoende’
Maastricht
Variatie in patiëntenpopulatie in opleidingspraktijk
80% ‘voldoende’
AMC
93% ‘voldoende
Maastricht
Tevredenheid met procedures, informatie en evaluaties
57% ‘tevreden’
Rotterdam
71% ‘tevreden’
Maastricht
Nut van dienstdoen in HAP
36% ‘mee eens’
Utrecht
46% ‘mee eens’
AMC
Ruimte voor internationalisering
6% ‘voldoende’
Rotterdam
48% ‘voldoende’
Nijmegen
Aspecten met substantiële verschillen tussen instituten in tevredenheid van de alumni
Laagste score –
Instituut
Hoogste score –
Instituut
Aandacht voor organisatorische aspecten van de zorg (alumni)
30% ‘voldoende’
Vu
46% ‘voldoende’
Rotterdam
Kwaliteitsindicatoren 3e jaar huisartsopleider (alumni)
65% ‘voldoende’
Leiden
75% ‘voldoende’
Rotterdam
Aandacht voor competentiegebieden tijdens opleiding (alumni)
79% ‘voldoende’
VU
89% ‘voldoende’
Nijmegen
De grens tussen het laagst en hoogst scorende instituut ligt voor de meeste deelvragen op
67%. Instituten wiens aios relatief het minst tevreden zijn, scoren meestal lager dan de
67%-norm. In de laatste kolom zijn de scores doorgaans hoger dan 67%.
Er zijn evenwel een aantal deelvragen waarvoor deze grens van 67% niet geldt. Dit is
bijvoorbeeld het item ‘aandacht voor organisatorische aspecten van de zorg’ dat overall
relatief laag scoort. Op dit item zijn de aios in opleiding bij het AMC met 39% relatief het
meest tevreden, tegenover 25% van de aios die in Utrecht opgeleid worden. Op dit item
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
65
Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies
blijken de alumni van Rotterdam relatief het meest tevreden te zijn, tegenover de alumni
die bij de VU opgeleid zijn. Uit Tabel 4.2 blijkt ook voor de twee items ten aanzien van
de ‘frequentie van leermomenten’ dat de overall tevredenheidscores laag zijn. Hierbij valt
dan op de aios van de VU relatief meer tevreden zijn dan de aios die in Leiden worden
opgeleid.
Op basis van Tabel 4.2 kan geconstateerd worden dat er instellingen zijn die relatief vaak
als laagste uit de bus zijn gekomen en niet als hoogste (Groningen en Leiden), en dat er
instellingen zijn die relatief vaak als hoogste uit de bus zijn gekomen en bijna nooit als
laagste (Maastricht, Nijmegen, AMC, VU). Deze instituutsverschillen dienen echter afgezet te worden tegen het feit dat (1) er een heleboel onderwerpen zijn waarop de instellingen juist niet substantieel van elkaar verschillen, (2) het verschil tussen de laagste en op
één na laagste score of de hoogste en de op één na hoogste score vaak heel klein is. Wellicht nog belangrijker is de constatering echter, dat het zonder kennis van de lokaal vormgegeven onderwijspraktijk niet helder is of de verschillen in tevredenheid met de daadwerkelijke kwaliteit van de opleiding en het onderwijs van doen hebben. Het gaat hier
immers om de gepercipieerde kwaliteit en tevredenheid met de huisartsopleiding. Wellicht zijn de aios en alumni van instituten die op sommige aspecten relatief laag scoren
(zoals Groningen en Leiden) in het algemeen wat kritischer dan de aios en alumni van
bijvoorbeeld Maastricht. Dit vergt nader onderzoek.
4.2
Beperkingen van deze studie
De ontwikkelde vragenlijst is voor de tweede keer succesvol toegepast en blijkt een gepast meetinstrument te zijn om de tevredenheid over de huisartsopleiding te monitoren.
Enige zorgen baart de respons, die weliswaar nog redelijk voldoende genoemd kan worden, maar in 2014 lager is dan in 2011. Een non-respons analyse zou van belang kunnen
zijn om de bias door selectieve non-respons op te sporen waardoor er meer informatie is
over wie (en waarom) nu niet aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Daarnaast is het van belang om te kijken naar de andere variabelen en verbanden, op basis van de voor dit onderzoek verzamelde brede en rijke dataset. Zo kan tevredenheid als
‘latent concept’ (construct) verder geanalyseerd worden, waarmee ook de onderlinge
samenhangen tussen de aspecten waarop de opleidingen beoordeeld zijn geanalyseerd
kunnen worden. Daarnaast kan verdere duiding en verklaring van de gevonden verschillen tussen respondenten en opleidingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door multivariate analyses. Nadere verklaring van de instellingsverschillen vergt tevens onderzoek binnen de
instellingen zelf, dan wel onder aios via bijvoorbeeld meer kwalitatieve (focusgroep)
methoden.
4.3
Conclusies
66
•
Op basis van de normen en vergelijkingen die in dit onderzoek zijn gehanteerd,
valt de eindconclusie van dit onderzoek positief uit: aios en alumni zijn over het
algemeen tevreden en deze tevredenheid is sinds de vorige meting in 2011eerder
toe- dan afgenomen.
•
Een andere belangrijke conclusie is dat er op basis van de huidige dataverzameling door alle betrokkenen nagedacht moet worden wanneer men nu eigenlijk tevreden mag zijn en wat de eventuele negatieve uitkomsten voor consequenties
moeten hebben.
•
Het gaat daarbij om de normstelling die gehanteerd moet worden om te bepalen
wanneer een aspect voldoende is of niet. Het gaat tevens om de relatie tussen de
uitkomsten die hier gepresenteerd zijn en de feitelijke vormgeving van het onDe opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies
derwijs op lokaal en landelijk niveau: wat betekenen de resultaten voor de instituten en wat kunnen zij van elkaar leren?
•
Dit rapport biedt relevante indicatoren om de uitkomsten van het onderwijs te
meten zoals die door aios en alumni worden ervaren. Daarop kan met prestatieindicatoren worden aangesloten om waar nodig de kwaliteit van de opleidingen te
verbeteren.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
67
Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies
68
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
Referenties
CBOG (2008) Eindrapportage. Kwaliteitszorg voor de specialistische vervolgopleiding.
Rapportage van de projectgroep “kwaliteitsindicatoren”. Concept. Utrecht: CBOG
Hellinga N, Berkesteijn LGM van (2010) Evaluatie Spoedeisende-Hulp-stage Huisartsgeneeskunde. Utrecht: Huisartsopleiding Nederland (?)
Hofhuis H, Velden LFJ van der, Hingstman L (2005) Kwaliteit van de huisartsopleiding
vanuit het perspectief van huisartsen in opleiding en pas afgestudeerde huisartsen.
Utrecht: NIVEL.
Mokkink H, Roermund Th van, Düsman H (2010) Landelijke onderwijs enquête voor
aios 2009. Overzicht van landelijke resultaten. Utrecht: Huisartsopleiding Nederland.
Velden, van der LFJ, Batenburg, RS (2011) De opleiding tot huisarts opnieuw beoordeeld: een onderzoek onder huisartsen in opleiding en alumni. Utrecht: NIVEL.
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
69
Referenties
70
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE I: vragenlijst aios
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
71
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
72
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
73
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
74
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
75
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
76
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
77
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
78
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
79
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
80
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
81
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
82
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
83
BIJLAGE I: Vragenlijst aios
84
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE II: Vragenlijst alumni
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
85
BIJLAGE II: Vragenlijst alumni
86
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE II: Vragenlijst alumni
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
87
BIJLAGE II: Vragenlijst alumni
88
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
BIJLAGE II: Vragenlijst alumni
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014
89
BIJLAGE II: Vragenlijst alumni
90
De opleiding tot huisarts beoordeeld, NIVEL 2014