Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer

Afdeling Civiel recht
handelskamer
locatie Utrecht
zaaknummer / rolnummer: C/16/343275 / HA ZA 13-325
Vonnis van 29 januari 2014
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPRUIT IN COMPANY TRAININGEN B V . ,
gevestigd te Arasterdam,
eiseres,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
tegen
1.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YOWSA COMPETENCE DEVELOPMENT B . V ,
gevestigd te Utrecht,
2.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YOWSIM! COMPETENCE SIMULATOR B.V,
gevestigd te Utrecht,
3.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YOWSIMITY B.V,
gevestigd te Utrecht,
gedaagden,
advocaat mr. E.C. Menkhorst te Utrecht.
Partijen zullen hiema Spniit ICT, Yowsa, Yowsim en Yowsimity worden genoemd.
Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Yows c.s..
1.
De procedure
L1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 7 augustus 2013
- de akte ten behoeve van comparite tevens akte overlegging producties van 14 november
2013 van Spruit ICT,
- de akte ten behoeve van comparitie, tevens reactie op de "akte ten behoeve van comparitie
tevens akte overlegging producties" zijdens Spruit ICT van 14 november 2013 van Yows
c.s.
- de akte overlegging productie van 14 november 2013 van Spruit ICT
- het proces-verbaal van comparitie van 14 november 2013, waarin Yows c.s. ook worden
aangeduid als Yowsa B.V. c.s. en "partij Splintt"
C/16/343275/HAZA 13-325
29 januari 2014
1.2
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.
De feiten
2
2.1.
Spruit ICT is een trainingsbureau dat is opgericht in 1981. Zij voert vanaf haar
oprichting de handelsnamen "Spruit in Company" en "Spruit in company trainingen". Zij
verzorgt trainingen en workshops voor onder meer bedrijven en professionals. Deze
trainingen zijn gericht op persoonlijk ontwikkeling. De heer Leussink is de statutair
directeur van Spruit ICT (hiema: Leussink).
2.2.
Yowsa is op 27 mei 2011 opgericht. Zij richt zich op training en ontwiklceling van
trainers: het zogenaamde "train de trainer". Yowsim is opgericht op 18 september 2008. Z i j '
biedt e-learning content diensten en een online leren platform aan. Yowsimity is de enig
aandeelhouder en bestuurder van Yowsim en Yowsa. Zij verricht enkel holdingsactiviteiten.
Haar indirect statutair bestuurders zijn mevrouw Schijve en de heer Van Drimmelen.
2.3.
Op 21 maart 2012 hebben Yows c.s. het woordmerk "Spruitt" gedeponeerd bij het
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder het nummer 0917089.
2.4.
Tot juni 2012 waren de handelsnamen van Yowsim en Yowsa gelijkluidend aan
him eigen namen. Op of omstreeks juni 2012 zijn zij de handelsnaam "Spruitt" gaan voeren.
Vanaf deze periode is ook hun website online gegaan. Deze site vermeldde tot op of
omstreeks 18 maart 2013 hun handelsnaam "Spruitt".
2.5.
In een brief van 12 november 2012 verzoekt Leussink Yows c.s. het gebruik van de
handelsnaam "Spruitt" te staken. Als reden vermeldt hij in de brief dat Spruit ICT sinds
1981 de handelsnaam "Spruif' en sinds 2001 de handelsnaam "Spruit in Company" voert en
dat daarom verwarringsgevaar te duchten is. Naar aanleiding van die brief antwoordt de
rechtsbijstandverzekeraar Arag van Yows c.s. dat zij verwacht binnen drie weken op de
brief van Spruit ICT te kunnen reageren.
2.6.
In een e-mail van 24 december 2012 deelt de advocaat van Yows c.s. aan Spruit
ICT mee dat de heer van Drimmelen na de jaarwisseling contact met Spruit ICT zal
opnemen voor overleg.
2.7.
Op 28 januari 2013 verzoekt Leussink in een e-mail aan de advocaat van Yows c.s.
te reageren.
2.8.
Na een telefoongesprek tussen Leussink en Van Drimmelen op 6 februari 2013
schakelt Leussink een advocaat in om de belangen van Spruit ICT verder te behartigen. Op
12 februari 2013 vindt er een afspraak plaats tussen Leussink en deze advocaat.
2.9.
Op 20 februari 2013 stuurt de advocaat van Spruit ICT aan Yows c.s. een
sommatiebrief. Naar aanleiding van deze sommatie wijzigen Yows c.s. hun handelsnaam
"Spruitt" in "Splintt", welke handelsnaam zij vanaf 18 maart 2013 voeren. Daarnaast
bezitten zij nog de domeinnaam "Spruitt.nl". Indien dit domeinadres in de adresbalk wordt
ingevoerd wordt men doorgelinkt naar de webiste "www.splintt.nl.". De relaties van Yows
c.s. die in de periode voor 18 maart 2013 in het bezit zijn gekomen van het door hun
C/16/343275/HAZA 13-325
29 januari 2014
gebruikte e-mailadres "@spruitt.nl" kunnen door middel van dit e-mailadres Yows c.s. nog
steeds bereiken.
3.
Het geschil
3.1.
Spruit ICT vordert dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad- samengevat1. voor recht verklaart dat Yows c.s. op de wijze zoals beschreven in de dagvaarding
inbreuk hebben gemaakt op de handelsnaamrechten van Spruit ICT, althans voor
recht te verklaren dat Yows c.s. onrechtmatig jegens Spruit ICT hebben gehandeld
zoals in de dagvaarding is beschreven;
2. de inschrijving van het Beneluxmerk met registratienummer 0917089 nietig
verklaart en de doorhaling daarvan uitspreekt;
3. Yows c.s. beveelt onmiddellijk na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de
handelsnaam van Spruit te staken en gestaakt te houden, althans ieder onrechtmatig
handelen zoals beschreven in de dagvaarding te staken en gestaakt te houden;
4. Yows c.s. veroordeelt tot het betalen van een schadevergoeding nader op te maken
bij staat;
5. Yows c.s. veroordeelt tot het betalen van een voorschot van € 5.000,00 op de nader
te begroten schade;
6. Yows c.s. veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 4.000,00 voor iedere
dag, ieder dagdeel of iedere keer dat de betreffende rechtspersoon van Yows c.s.
dan wel enige thans of in de toekomst aan de betreffende verbonden (rechts)
persoon, in strijd handelt met de geboden sub b en c (naar de rechtbank begrijpt
vorderingen 2 en 3);
7. Yows c.s. veroordeelt in de proceskosten, bestaande uit de volledige feitelijk door
Spruit ICT gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat en
andere kosten op grond van artikel 1019h Rv.
3.2.
Yows c.s. voeren verweer en concluderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar
bij voorraad, de vorderingen van Spruit ICT afwijst of ontzegt en Spruit ICT veroordeelt
om aan hun te betalen een bedrag van € 11.407,89, althans een door de rechtbank te
begroten bedrag ter vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten in de zin van artikel
1019h Rv, te vermeerderen met rente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele
voldoening.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hiema, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.
De beoordeling
4.1.
In deze zaak is aan de orde of Yows c.s. inbreuk hebben gemaakt of maken op de
handelsnaam van Spruit ICT of onrechtmatig jegens Spruit ICT handelen of hebben
gehandeld, doordat zij de handelsnaam Spruitt voer(d)en, het merk Spruitt hebben
gedeponeerd en de domeinnaam www.spmitt.nl en het e-mailadres (^spruitt.nl in gebmik
hebben. Daamaast zal worden beoordeeld of het gedeponeerde merk Spruitt nietig moet
worden verklaard en of de doorhaling van dit merk moet worden uitgesproken, zoals door
Spruit ICT is verzocht.
3
c/16/343275/HAZA 13-325
4
29 januari 2014
4.2.
De rechtbank zal de hiervoor genoemde onderwerpen in samenhang met de
daaraan verbonden vorderingen hiema bespreken.
Belang bij verklaring voor recht
4.3.
Als door de verzochte verklaring voor recht tussen partijen vast staat dat in het
verleden sprake was van een inbreuk door (een of meerdere rechtspersonen van) Yows c.s.
op de handelsnaam van Spruit ICT althans dat door hen onrechtmatig jegens Spruit ICT is
gehandeld, dan geldt dat Yows c.s. gehouden is de door die inbreuk geleden schade aan
Spruit ICT te vergoeden. Hieruit volgt dat, anders dan door Yows c.s. is betoogd. Spruit ICT
belang heeft bij de verklaring voor recht, zoals deze is geformuleerd onder sub 1 van nr. 3.1.
van dit vonnis, ook voor zover deze strekt tot een verklaring over het verleden.
Inbreuk op de handelsnaam van Spruit ICT?
4.4.
Tussen partijen is niet in geschil dat Yowsa en Yowsim omstreeks juni 2012 de
handelsnaam "Spruitt" zijn gaan voeren, terwijl Spruit ICT al voor die tijd de handelsnamen
"Spruit in Company" en "Spruit in company trainingen" voerde. Spruit ICT betoogt dat het
voeren van de handelsnaam "Spruitt" inbreuk maakt op haar handelsnamen. Bovendien
gebruikt Spruit ICT ook enkel de naam "Spruif', als handelsnaam, aldus Spruit ICT. Yows
c.s. hebben weliswaar in maart 2013 hun handelsnaam gewijzigd in "Splintt", maar zij
maken nog steeds inbreuk op de handelsnaam van Spruit ICT door onder meer het gebruik
van de domeinnaam vww.spruitt.nl en de e-mailadressen @spruitt.nl niet te staken.
Bovendien bieden zij diensten aan onder het door hun gedeponeerde merk "Spruitt". Yows
c.s. ontplooien net als Spruit ICT activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
door trainingen van (werknemers van) bedrijven, aldus nog steeds Spruit ICT. Yows c.s.
betwisten gemotiveerd voormeld betoog van Spruit ICT.
Gelijksoortige handelsnaam?
4.5.
Artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) verbiedt het maken van inbreuk op een
handelsnaam, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een
ander rechtmatig werd gevoerd of die van een eerder door een ander gevoerde handelsnaam
slechts in geringe mate afwijkt. Het verbod van artikel 5 Hnw strekt zich dus niet slechts uit
tot het gebruik van identieke handelsnamen.
4.6.
De naam "Spruitt" toont sterke gelijkenis met de naam "Spruit in company
trainingen" en "Spruit in Company". De onderdelen van de handelsnaam bestaande uit de
tekst "in Company" en "in company trainingen" zijn beschrijvend voor de aard van de
ondememing die onder de naam "Spruit in Company" en "Spruit in company trainingen"
wordt gedreven. Voor deze volledige namen geldt dat vooral het onderdeel "Spruif' zal
blijven hangen bij het publiek en dat is zeer waarschijnlijk ook de naam waarmee het
publiek de onderneming pleegt aan te duiden. "Spruif' klinkt als het wordt uitgesproken
hetzelfde als de door Yows c.s. gevoerde naam "Spruitt". De rechtbank oordeelt daarom dat
"Spruitt" slechts in geringe mate afwijkt van de door Spruit ICT gevoerde handelsnamen en
dat het voeren van de handelsnaam "Spruitt" daarom inbreukmakend en daarom verboden
kan zijn, zoals bedoeld in artikel 5 Hnw. Uit het voormelde volgt dat het antwoord op de
vraag of de handelsnaam "Spruit" zonder de toevoeging "in Company" of "in company
trainingen" is of wordt gevoerd door Spruit ICT niet relevant is voor de beoordeling of
C/16/343275/HAZA 13-325
29 januari 2014
5
"Spruitt" en de door Spruit ICT gevoerde handelsnamen in geringe mate van elkaar
afwijken. De beantwoording van die vraag laat de rechtbank daarom achterwege.
Verwarringsgevaar?
4.7.
Er is evenwel slechts sprake van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw indien
door het voeren van die handelsnaam bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen
te duchten is. Deze verwarring kan er uit bestaan dat het publiek denkt dat het met de ene
onderneming van doen heeft, terwijl het te maken heeft met de andere onderneming, maar
ook dat het, bijvoorbeeld vanwege verschillende websites, weliswaar begrijpt dat de beide
handelsnamen door verschillende ondernemingen worden gevoerd, maar dat het
veronderstelt dat die ondememingen een relatie met elkaar hebben. Voor de beoordeling of
van verwarringsgevaar sprake is worden mede de aard van ondernemingen en de plaats waar
zij gevestigd zijn in aanmerking genomen.
4.8.
Het verweer van Yows c.s. dat geen sprake kan zijn van verwarring omdat de
websites van de ondernemingen zo van elkaar verschillen dat het voor het publiek duidelijk
is dat de ondernemingen die gedreven worden onder de naam "Spruitt" niet toebehoren aan
Spruit ICT en vice versa, slaagt niet. Het publiek zou kunnen veronderstellen dat de
ondememingen van Spruit ICT en Yows c.s. weliswaar verschillend zijn, maar toch aan
elkaar gelieerd zijn. Bovendien is er ook sprake van verwarringsgevaar bij het publiek in de
gevallen dat het publiek niet de websites van de ondernemingen bezoekt, maar mondeling
kennis neemt van het bestaan van deze ondernemingen. Bij de mondelinge verwijzing naar
"Spruitt" en/of "Spruit in Company" of Spruit in company trainingen" zou het publiek
kunnen veronderstellen dat het gaat om dezelfde ondememingen.
4.9.
Het gevaar dat het publiek in verwarring kan raken, wordt versterkt door het feit
dat Yowsa mede actief is op het terrein van het verlenen van trainingen aan bedrijven. Die
activiteit verricht Spruit ICT namelijk ook. Van ondergeschikt belang is dat Yowsa zich op
dit moment richt op het trainen en ontwikkelen van trainers. Zwaarwegender is dat de
doelgroep van Yowsa en Spruit ICT bedrijven zijn en dat zij zich beide richten op het
verlenen van trainingen aan die bedrijven. Daarbij komt dat ter zitting is gesteld dat Yowsa
in de periode dat zij haar ondememing dreef onder de naam "Spruitt" een in company
training gaf aan werknemers van een hotel in Amsterdam, niet zijnde trainers. Daarop is
door Spruit ICT onweersproken gesteld dat zij soortgelijke trainingen geeft. Daarmee staat
vast dat Yowsa in de periode dat zij als handelsnaam "Spruitt" voerde, gelijksoortige
activiteiten als Spruit ICT uitvoerde, aan dezelfde doelgroep als de doelgroep waar Spruit
ICT zicht op richt. Het feit dat zowel Spruit ICT als Yowsa trainingen aanbieden aan
bedrijven en derhalve zich richten op dezelfde doelgroep, terwijl zij opereren onder een
gelijksoortige handelsnaam, maakt dat het publiek zou kunnen denken dat hun
ondernemingen een relatie hebben met elkaar. Dit geldt dus ook voor zover Yowsa zich
alleen nog richt op het trainen van trainers terwijl Spruit ICT zich vooral richt op
werknemers, niet zijnde trainers.
4.10.
Omdat zowel Yowsa als Yowsim dezelfde handelsnaam "Spmitt" voer(d)en terwijl
zij gebruik maken van dezelfde website onder dezelfde domeinnaam en zij ook dezelfde
vestigingsplaats hebben, zal het publiek dat kennisneemt van de website zich niet bewoist
zijn van het feit dat de ondememing achter de handelsnaam "Spruitt", feitelijk de twee
aparte rechtspersonen Yowsim en Yowsa zijn. Het publiek zal de op de website aangeboden
C/16/343275 / H A ZA 13-325
29 januari 2014
6
activiteiten onder de naam "Spruitt" zien als diensten die door hetzelfde bedrijf, namelijk
"Spruitt" worden geleverd. Zij zal zich niet bewust zijn van het feit dat alleen Yowsim elearning diensten aanbiedt en alleen Yowsa de trainingen aan trainers verzocht. Nu een deel
van de diensten op de website het verzorgen van trainingen aan bedrijven en professionals
betreft, bestaat het gevaar dat het publiek alle aangeboden diensten op de website, en
daarmee dus ook de diensten van Yowsim, associeert met de activiteiten van Spruit ICT.
Hieruit volgt dat het beroep van Yowsim op het feit dat zij andere activiteiten dan Spruit
ICT verricht en dat daardoor geen verwarring tussen haar onderneming en die van Spruit
ICT te duchten is, faalt. Daarbij komt nog dat onvoldoende is weersproken dat Spruit ICT
zich ook bezighoudt met trainingen door e-learning. Vast staat daarom dat Spruit ICT ook elearning diensten verzorgt, zodat ook in dat verband verwarring tussen de ondernemingen
Spruit ICT en Yowsim zou kunnen ontstaan.
4.11.
Aan het voormelde doet niet af dat Spruit ICT een andere vestigingsplaats heeft
dan Yowsa en Yowsim. Niet gesteld of gebleken is immers dat Spruit ICT of Yowsim en
Yowsa slechts opereren in hun vestigingsplaats of dat hun werkgebied elkaar niet kan
overlappen. Het gestelde over de hiervoor genoemde training van Yowsa aan werknemers in
een hotel in Amsterdam, duidt er eerder op dat dezelfde regio's worden bestreken. Hieruit
volgt dat partijen met dezelfde bedrijven te maken kunnen krijgen in hun klantencontacten.
Dit geldt ook in het geval vast zou komen te staan dat Spruit ICT geen grote bekendheid in
de markt zou hebben.
Feitelijk voeren handelsnaam
4.12.
Niet in geschil is dat Yowsim en Yowsa vanaf enig moment in 2012 tot aan 18
maart 2013 hun ondernemingen feitelijk dreven onder de naam "Spruitt". Uit het partijdebat
is geen precieze startdatum in 2012 voor het voeren van die handelsnaam af te leiden, zodat
de rechtbank moet aanknopen bij de stelling van Spruit ICT dat in juni 2012 de website van
Spruitt online is gegaan. Uit dit onweersproken standpunt leidt de rechtbank af dat Yowsa
en Yowsim in ieder geval vanaf juni 2012 tot aan 18 maart 2013 hun ondernemingen
feitelijk hebben gedreven onder de naam "Spruitt". Vanafjuni 2012 is daarom sprake van
het voeren van een handelsnaam zoals bedoeld in artikel 5 van de Hnw. In die periode was
derhalve sprake van een inbreuk, welke onrechtmatig is jegens Spruit ICT.
4.13.
Voor zover Spruit ICT stelt dat in maart 2012 het woordmerk "Spruitt" is
gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, leidt dit niet tot het
oordeel dat op een eerder moment dan juni 2012 inbreuk is gemaakt op haar handelsnaam.
Uit de omstandigheid dat een naam als merk wordt gedeponeerd, volgt immers niet zonder
meer dat de ondernemingen die dit merk hebben gedeponeerd of waaraan het merk
toebehoort, vanaf de datum van het deponeren, feitelijk worden gedreven onder de
gedeponeerde naam. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, volgt uit die omstandigheid
ook niet dat door het deponeren van het woordmerk Spruitt, omechtmatig jegens Spruit ICT
is gehandeld. In dit verband is mede redengevend dat Yows c.s. hebben betwist dat zij het
woordmerk "Spruitt" gebruiken. Gelet op deze betwisting lag het op de weg van Spruit ICT
om nader te stellen, en zo nodig te onderbouwen, dat Yows c.s. het woordmerk "Spruit"
gebruiken, of anderszins uit te werken waarom het depot van het woordmerk "Spruitt"
onrechtmatig is jegens haar. Nu zij dit heeft nagelaten, kan de rechtbank niet vaststellen dat
Yows c.s. het woordmerk "Spruitt" daadwerkelijk gebruiken en/of diensten aanbieden onder
die naam of dat het depot om andere redenen onrechtmatig is. Hieruit volgt dat voor zover
c/16/343275/HAZA 13-325
7
29 januari 2014
de vorderingen van Spruit ICT op deze feiten zijn gestoeld, de rechtbank deze daarom moet
afwijzen.
4.14.
Yowsa en Yowsim hebben weliswaar hun handelsnaam gewijzigd in "Splintt",
maar de domeinnaam "www.spruitt.nl" en de e-mailadressen eindigend op "@spruitt.nr'
zijn nog steeds actief De rechtbank is van oordeel dat Yowsa en Yowsim het gebruik van
die domeinnaam en de e-mailadressen moeten staken en deze gestaakt te houden. Het
gebruik van deze domeinnaam en e-mailadressen vloeit voort uit de periode dat Yowsa en
Yowsim de naam "Spruitt" als handelsnaam gebruikten. Het publiek dat op dit moment
immers de domeinnaam "www.spruitt.nl" intypt of het e-mailadres eindigend op "Spruitt"
gebruikt, is bekend met deze adressen door een eerdere kennismaking met Yowsa en/of
Yowsim in de periode dat zij de handelsnaam "Spruitt" voerden. Dit publiek maakt
derhalve gebruik van deze adressen met het doel om de in haar ogen onder de handelsnaam
"Spruitt" gedreven onderneming, welke zij wellicht daardoor ten onrechte associeert met
Spruit ICT te benaderen. Er is daarom sprake van een voortdurende inbreuk op de
handelsnaam van Spruit ICT zolang het via deze adressen benaderen van Yowsim en Yowsa
mogelijk blijft. Aan het voormelde doet niet af dat het publiek bij gebruik van de oude e¬
mailadressen het verzoek krijgt in het vervolg gebruik te maken van nieuwe e-mailadressen
waarin de naam "Spruitt" niet meer voorkomt.
4.15.
Voor zover Yowsa en Yowsim hun ondememingen feitelijk hebben gedreven
onder de naam "Spruitt", en zij gebruik hebben gemaakt en maken van de domeinnaam
www.spruitt.nl en e-mailadressen eindigend op @spruitt.nl, is sprake van inbreukmakend
gebruik, in de zin van artikel 5 van de Hnw. Zij hadden behoren te voorkomen dat zij een
dergelijke inbreuk zouden maken door geen soortgelijke handelsnaam te voeren als Spruit
ICT.
4.16.
De rechtbank oordeelt anders ten aanzien van Yowsimity. Yows c.s. hebben
gemotiveerd weersproken dat Yowsimity aan het handelsverkeer deelneemt en in dit verkeer
feitelijk de onderneming drijft onder de handelsnaam "Spruitt". Volgens Yows c.s. houdt
Yowsimity zich niet bezig met het geven van trainingen of dienstveriening aan bedrijven of
werknemers en richt zich ook niet tot het publiek. Zij houdt zich immers slechts bezig met
het besturen van Yowsa en Yowsim en holdingactiviteiten, aldus Yows c.s.. Gelet op deze
betwisting lag het op de weg van Spruit ICT om nader te stellen en uit te werken dat
Yowsimity haar onderneming feitelijk drijft onder de handelsnaam "Spruitt" en op grond
waarvan verwarringsgevaar bij het publiek valt te duchten, waarbij de rechtbank opmerkt
dat de enkele inschrijving in het handelsregister van de handelsnaam "Spruitt" onvoldoende
is om tot de vaststelling te komen dat de ondememing ook feitelijk onder die naam wordt
gedreven. Nu zij dit heeft nagelaten, kan niet vastgesteld worden dat zij een inbreuk heeft
gemaakt op de handelsnaam van Spruit ICT. Er zijn onvoldoende nadere feiten of
omstandigheden genoemd op grond waarvan anders geoordeeld kan worden, althans op
grond waarvan geoordeeld zou kunnen worden dat Yowsimity onrechtmatig jegens Spruit
ICT zou hebben gehandeld. Hieruit volgt dat de vorderingen in dit verband jegens haar
moeten worden afgewezen.
4.17.
Hieruit volgt dat de rechtbank vordering 1 zal toewijzen voor zover deze vordering
ziet op de door Yowsa en Yowsim gemaakte inbreuk op de handelsnaam van Spruit ICT
vanaf juni 2012 en tevens Yowsa en Yowsim zal veroordelen tot betaling van een
schadevergoeding, zoals hiema nog verder wordt uitgewerkt. De rechtbank zal vordering 3
C/16/343275/HAZA 13-325
29 januari 2014
8
gedeeltelijlc toewijzen op de wijze zoals in het dictum is geformuleerd. Vast staat immers
dat vanaf maart 2013 slechts een inbreuk plaatsvindt door het gebruik van de domeinnaam
"www.spruitt.nl" en de e-maildressen eindigend op @spruitt.nl. Er zijn geen aanwijzingen
voor verdere inbreuken na maart 2013 op de handelsnaam van Spruitt ICT.
4.18.
De onder vordering 6 gevorderde dwangsom wordt ook toegewezen voor zover
deze is ingesteld jegens Yowsa en Yowsim. De rechtbank acht het redelijk dat Yowsa en
Yowsim alvorens een dwangsom wordt verbeurd, een termijn krijgen van acht dagen ora de
domeinnaam "wvAV.spruitt.nl" en e-raailadressen eindigend op @spruitt.nl op te heffen.
Daama zijn zij de gevorderde dwangsom verschuldigd die door de rechtbank wordt
gemaximeerd als te bepalen in het dictum.
Verbod nietigheid merk.
4.19.
In de stellingen van Spruit ICT heeft de rechtbank onvoldoende aanlmopingspunten
gevonden ora de gevraagde nietigverklaring en doorhaling van het ingeschreven
Beneluxmerk "Spruitt" te kunnen uitspreken. Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele
eigendom dat betreldcing heeft op merken en tekeningen of modellen, biedt hiertoe in dit
geval geen mogelijkheid. De nietigverklaring eri doorhaling zoals gevorderd in vordering 2
zal daarom worden afgewezen.
Schadevergoeding
4.20.
Zoals hiervoor is overwogen hebben Yowsa en Yowsim inbreuk gemaakt op de
handelsnaam van Spruit ICT door vanaf juni 2012 de handelsnaam "Spruitt" te voeren en na
18 maart 2013 de domeinnaam www.spruitt.nl en de e-mailadressen eindigend op
@spruitt.nl te blijven gebruiken. De conclusie is daarom dat Yowsa en Yowsim voor de
gehele inbreukraakende periode aansprakelijk zijn jegens Spruit ICT, voor de door haar ten
gevolge van die inbreuk geleden schade. Uit dien hoofde zijn zij gehouden ora de daardoor
door Spruit ICT geleden schade te vergoeden.
4.21.
Spruit ICT betoogt dat de door haar geleden schade bestaat uit het feit dat
potentiële klanten door de inbreukraakende naarasbekendheid rechtstreeks bij de bedrijven
van Yows c.s. komen, waardoor zij inkomsten derft. Deze inkomsten derft zij ook doordat
zij minder goed in staat is ora haar producten op de raarkt te brengen. Daarnaast is schade
toegebracht aan haar handelsnaam en heeft zij buitengerechtelijke kosten moeten maken,
aldus Spruit ICT.
4.22.
De rechtbank kan op dit moment niet vaststellen of Spruit ICT daadwerkelijk de
door haar gestelde schade heeft geleden door de inbreuk op haar handelsnaam. Er is in dit
verband onvoldoende nadere uitwerking en onderbouwing gegeven aan de door haar
genoemde schadeposten. Dit geldt ook voor de gestelde buitengerechtelijke kosten die
zouden zijn geraaakt door de inbreuk op de handelsnaam van Spruit ICT. In dit verband is
van belang dat uit het dossier niet blijkt dat voorafgaande aan 6 februari 2013
buitengerechtelijke kosten zijn geraaakt. Leussink geeft zelf aan dat hij tot die datum de
belangen namens Spruit ICT behartigde en dat hij na 6 februari 2013 een advocaat heeft
ingeschakeld. Uit het dossier blijkt slechts dat Leussink op 12 februari 2013 een gesprek
met zijn advocaat heeft gehad en dat deze vervolgens op 20 februari 2013 Yows c.s. heeft
gesommeerd, terwijl enkele maanden daama onderhavige procedure is ingezet. De
C/16/343275/HAZA 13-325
29 januari 2014
9
rechtbanlc heeft daarom op dit moment te weinig aanlcnopingspunten om de in die periode
gemaalcte kosten aan juridische bijstand als andere kosten dan proceskosten te beschouwen
die in het kader van onderhavige procedure zijn gemaakt.
4.23.
De rechtbank zal de vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure evenwel
toewijzen. Voor een verwijzing naar de schadestaatprocedure is niet vereist dat de eiser
bewijst dat hij schade heeft geleden (Hoge Raad 30 juni 2006, LJN AX6246). Het is
voldoende voor een veroordeling tot vergoeding van schade op te maken bij staat dat eiser
de mogelijkheid dat schade is geleden aannemelijk heeft gemaakt (Hoge Raad 8 april 2005,
LJN AR7435). Het is voldoende aannemelijk dat Spruit ICT mogelijk schade heeft geleden
als gevolg van de inbreuk door Yows c.s. Of inderdaad schade is geleden en zoja, wat de
hoogte van die schade is, zal moeten blijken in die schadestaatprocedure.
Voorschot
4.24.
Omdat een nadere uitwerking van de stelling dat schade is geleden, nadere
gespecificeerde en onderbouwde gegevens en de toelichting daarop over de schade en in dit
verband ook op het gewenste voorschot, ontbreken, zal de rechtbank de vordering tot
betaling van een voorschot afwijzen.
4.25.
De vorderingen jegens Yowsimity worden afgewezen.
Proceskosten
4.26.
Ten aanzien van de vorderingen van Spruit ICT jegens Yowsa en Yowsim geldt dat
elk van partijen voor de op de handelsnaamrechtinbreuk en nietigheid en doorhaling van het
merk gestoelde vorderingen deels als de in het gelijk gestelde partij en deels als de
verliezende partij moet worden beschouwd, waardoor over en weer eikaars redelijke en
evenredige proceskosten moeten worden vergoed op grond van artikel 1019h Rv.
Yowsimity wordt volledig in het gelijk gesteld. De rechtbank ziet daarom aanleiding om de
proceskosten te compenseren, op de hierna te vermelden wijze.
5.
De beslissing
De rechtbank
5.1.
verklaart voor recht dat Yowsa en Yowsim op de wijze zoals in 4.15 van dit vonnis
is beschreven inbreuk hebben gemaalct of maken op de handelsnaamrechten van Spruit ICT
en daardoor onrechtmatig jegens Spruit ICT hebben gehandeld of handelen,
5.2.
beveelt Yowsa en Yowsim iedere inbreuk door het gebruik van "www.spruitt.nl"
en de e-maildressen eindigend op (^spruitt.nl op de handelsnaam van Spruit te staken en
gestaakt te houden,
5.3.
veroordeelt Yowsa en Yowsim om indien zij niet binnen een termijn van acht
dagen na betekening van dit vonnis aan de in 5.2. van dit vonnis uitgesproken
hoofdveroordeling voldoen, aan Spruit ICT een dwangsom te betalen van 6 4.000,00
(vierduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag volgend op de laatste dag van
C/16/343275 / H A Z A 13-325
29 januari 2014
10
die termijn, dat Yowsa en Yowsim, althans één van hen beiden, in strijd handelen of handelt
met het overeenkomstig 2 van het dictum opgelegde verbod, tot een maximum van
€ 50.000,00 (vijftigduizend euro), is bereikt,
5.4.
veroordeelt Yowsa en Yowsim tot betaling van een schadevergoeding nader op te
maken bij staat,
5.5.
compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere
partij haar eigen kosten draagt;
,5.6.
verklaart de onderdelen 5.2, 5.3. en 5.4. van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
5.7.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. L.A.C. de Vaan en in het openbaar uitgesproken op
29 januari 2014.
type: LdV/4229
coll: NG/4086