Jaarbrochure DLV Plant 2014-2015

DLV PLANT
JAAR 2014-2015
BROCHURE
Worldwide Expertise
for Food & Flowers
Worldwide Expertise for Food & Flowers
De ruim 9000 (inter)nationale klanten van ons bedrijf maken dagelijks gebruik van de kennis en ervaring van onze ruim 200 adviseurs en onderzoekers. In deze editie van onze Jaarbrochure
leest u waar en hoe wij ons inzetten: als teeltadviseur in bedrijven in alle plantaardige sectoren, als onderzoekers in opdracht
van telersgroepen en bedrijven, als trainer in het opleiden van
management en medewerkers en als projectleider van innovatieve projecten.
Nieuw is het samengaan met GreenQ; een versterking van onze
activiteiten in de glastuinbouw en internationaal. Het Improvement Centre in Bleiswijk is een modern kassencomplex, waarin
nieuwe teeltconcepten en technische installaties voor alle delen
van de wereld worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd.
De resultaten dragen bij aan een duurzame en winstgevende
tuinbouw, wereldwijd.
Klanten en partners van DLV Plant-GreenQ dank ik voor het vertrouwen wat u ons gaf en geeft! Dit vertrouwen motiveert ons
om door te gaan met het ontwikkelen en toepassen van kennis,
ook voor úw bedrijf.
Jacco van der Wekken, algemeen directeur
pagina 2
pagina 3
Klanten en partners van DLV Plant-GreenQ dank ik voor het
vertrouwen wat u ons gaf en geeft! Dit vertrouwen motiveert
ons om door te gaan met het ontwikkelen en toepassen van
kennis, ook voor úw bedrijf.
DLV Plant-GreenQ initieert praktijkgerichte innovaties. De ontwikkelingen in de land- en tuinbouw gaan snel. Wij spelen
daarop in door, veelal samen met partners, innovatieve ideeën
om te zetten naar toepassingen met meerwaarde in de praktijk.
Vaak worden nieuwe ontwikkelingen uit andere sectoren vertaald naar toepassing in de land- en tuinbouw. Hieronder enkele voorbeelden van innovatieve projecten.
Meer Uit Groen (MUG)
DLV Plant-GreenQ heeft het project Meer Uit Groen geïnitieerd. Een biomassaproject met als doel laagwaardige biomassa om te vormen tot waardevolle producten. Vanuit hun eigen expertise en technologie werken verschillende partijen samen aan conversietechnieken als vergisting, verbranding en
pyrolyse en het ver- en bewerken van biomassa. In het project worden halffabricaten getest op hun landbouwkundige waarde: hernieuwbare grondstoffen of duurzame energie. Het doel is om de biomassa per bedrijf om te
vormen tot een bruikbaar product. In de boomteeltsector zijn bijvoorbeeld
experimenten gaande met biochar en wondafdekmiddel.
Het project heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde: oplossingen voor afvalproblemen, het opwaarderen van vezels in organisch materiaal
en het produceren van bioraffinage-producten en eindige grondstoffen als
INNOVATIES
pagina 4
pagina 5
fosfaat. De benodigde energie
wordt duurzaam verkregen uit laagwaardige biomassa, terwijl de restwarmte nuttig kan worden aangewend.
Vraaggestuurde plantenvoeding tomaat
De voedingsgift in tomaat wordt
bepaald aan de hand van ervaring
van een teler, de gewasbeoordeling
en een standaard recept voor de
voedingsoplossing. Omdat de voedingsvraag door het gewas soms afwijkt van wat wordt gegeven, variëren de concentraties van de
verschillende elementen in de voedingsanalyse in het substraat. Doel
van het project is de specifieke voedingsvraag van het gewas in beeld
te brengen zodat de schommelingen kunnen worden beperkt. Een
belangrijke bevinding is dat lichte
en donkere dagen grote invloed
hebben op de voedingsbehoefte
van de plant. Dit vraagt om grotere
aanpassingen dan telers op dit moment doen.
Hyperspectraalbeelden
Satellieten, sensoren op werktuigen
en camera’s op vliegtuigen of drones
worden ingezet voor het maken van
digitale beelden van percelen. De
sensoren bieden interessante informatie over de groei en bemestingsbehoefte van gewas. Deze informatie
gebruiken we voor de ontwikkeling
van nieuwe en innovatieve adviessystemen. Variatie in optimale stikstofgift tussen jaren en binnen percelen
wordt gebruikt voor jaars- en plaatsspecifiek management.
Hyperspectraalcamera’s bieden de
nieuwste techniek om perceeldata in
hoge resolutie vast te leggen. Door
montage aan een vliegtuig dat zo nodig onder de wolken door vliegt, zijn
beelden gegarandeerd. Het gehele
spectrum van ultraviolet t/m infrarood ± 400 / 1700 Nm wordt gescand.
Dit levert veel meer informatie op dan
beelden van multispectrale camera’s.
Steeds meer telers stellen de stand
van hun gewas vast op basis van biomassa, stikstofinhoud en thermische
informatie. Op regiobijeenkomsten
worden de beelden vergeleken met die van collega’s. De adviseur van
DLV Plant-GreenQ ondersteunt bij de interpretatie van de beelden en
de vertaling naar advies en toepassing (via QMS® Akkerbouw).
BioBased Innovations Garden Zeeland
Mede in het kader van de duurzaamheidsagenda is de ontwikkelingsrichting van ‘vergroening’ ingezet om minder afhankelijk te
worden van fossiele brand- en grondstoffen. Ook de zorg om de
CO2-uitstoot heeft daarin een voorname plaats. De Rusthoeve heeft
de potentie om zich te ontwikkelen als toplocatie binnen de Biobased Delta voor teelt en verwaarding van nieuwe groene grondstoffen die toegepast kunnen worden binnen de biobased economy.
DLV Plant leidt het project BioBased Innovations Garden Rusthoeve 2020 met als doel het organiseren van clusters en ketens van be-
pagina 6
drijven en kennisinstellingen rondom combinaties van product,
markt en technologie op het gebied van de biobased economy en
groene grondstoffen. Er worden netwerken op het snijvlak van
technologiegebieden en toepassingen gevormd waarbij het realiseren van de synergie tussen verschillende bedrijven en instellingen centraal staat. Deze netwerken bieden een platform voor kennisuitwisseling, actieve vorming van samenwerkingsverbanden en
voor het genereren van ideeën ‘van buiten’. De activiteiten worden aangesloten bij de behoeften van het bedrijfsleven.
Druppelirrigatie
De Nederlandse agrarische sector moet duurzaam ondernemen.
Dit betekent een zuinige inzet van mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en grond- en oppervlaktewater. Daarnaast wordt de sector geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering zoals
pagina 7
droogtestress en extreme buien. DLV Plant heeft een netwerk en
diverse projecten opgezet rond ‘druppelirrigatie in combinatie
met fertigatie’ (het toedienen van vloeibare meststoffen) in eenjarige akkerbouw en vollegrondsgroenteteelten. Water en meststoffen worden direct en zonder emissies toegediend aan de plant.
Pilots zijn gaande in aardappelen, asperges, prei en uien. Vele partijen en telers werken samen met als doel meer kennis en inzicht in
kosten en opbrengsten. De eerste indrukken zijn veelbelovend!
Kennisnetwerk biologische akker- en tuinbouw
Het kennisnetwerk biologische akker- en tuinbouw stelt vragen en
wensen van ondernemers centraal en wordt gevormd door regionale groepen. Het netwerk is het vervolg op de bedrijfsnetwerken
die jarenlang door het Ministerie zijn gefinancierd. Nu blijkt dat
telers zelf verantwoordelijkheid nemen, ongeveer 70 telers zijn lid
geworden van het netwerk dat door DLV Plant-GreenQ is opgezet.
De telers financieren dit netwerk door een jaarlijkse bijdrage. Er
zijn succesvolle bijeenkomsten geweest onder meer over uienbewaring, de teelt van pompoenen en boerenklimaat.nl. De verslagen hiervan worden gepubliceerd via www.dlvplant.nl.
Praktijknetwerk Ozon versus Ethyleen
In het praktijknetwerk werkt een aantal tulpentelers samen om
ethyleen en de effecten van ethyleen terug te dringen met behulp
van een ozonapparaat. Doelstellingen zijn: minder ethyleen in de
cel (minder ventilatie nodig en reductie van de uitstoot van CO2) en
de reductie van gewasbeschermingsmiddelen. Het praktijknetwerk doet onderzoek naar de dosering van ozon in een tulpencel,
de invloed van ozon op het klimaat in de cel en wat de invloed is
van ozon op ziekten en plagen.
Kennis ontwikkelen is een van de speerpunten van
DLV Plant-GreenQ. Samen met klanten en partners nemen
wij de verantwoordelijkheid om kennis te blijven ontwikkelen
die direct toepasbaar is in de praktijk.
Improvement Centre
DLV Plant-GreenQ beschikt over een eigen faciliteit voor het ontwikkelen en demonstreren
van teeltprocessen: het Improvement Centre in Bleiswijk. Dit kassencomplex is het centrum
voor internationale ontmoetingen, trainingen en opleidingen en de uitwisseling van kennis.
pagina 8
pagina 9
PRAKTIJKONDERZOEK
Drie voorbeelden van recente proeven:
• ‘Het Nieuwe Telen Lisianthus’. Doel is om 35% op energie te
besparen en 90% op fungiciden in de teelt van lisianthus. Ook is
een compleet nieuw teeltsysteem uitgedacht om de planten los
van de ondergrond te telen. Als deze proef lukt is dat een opmaat naar een substraatteelt voor andere kortdurende volveldse jaarrondteelten.
• Binnenrot bij paprika. Deze proef is opgezet om onderzoek te
doen naar het ontstaan en voorkomen van binnenrot bij paprika’s, die veroorzaakt wordt door een schimmelziekte. Er zijn
drie proefvelden: standaard, met toevoeging van waterstof-
demobedrijven waar
onderzoek in een praktijksituatie
wordt uitgevoerd.
VERNIEUWINGSBEDRIJVEN
pagina 10
peroxide en met toevoeging van plantversterkende middelen.
• De doelstelling van de proef ‘De Perfecte Roos’ (gefinancierd
vanuit Kas als Energiebron) is het besparen van 30% energie ten
opzichte van de huidige praktijk. Dit willen we bereiken door
minder te belichten en zo min mogelijk warmte toe te voegen.
Dit is ‘belichten op verwachting’: dagelijks wordt de hoeveelheid licht gemeten en berekent een programma hoeveel bijbelicht moet worden. De proef loopt tot het einde van het jaar en
krijgt mogelijk een vervolg door investeringen door telers.
pagina 11
Op de Es
Op vernieuwingsbedrijf Op de Es
wordt naast een normale bedrijfsvoering grond beschikbaar gesteld voor onderzoek, proeven en
demo’s, met als doel vernieuwing
in de landbouw. De gezamenlijke
investering door Op de Es en haar
participanten in dit onafhankelijke onderzoek levert vrij beschik-
pagina 12
bare resultaten en kennis op.
Doelstelling is het verhogen van
het rendement van de akkerbouwgewassen (voedsel wordt
schaars), onderzoek naar samenwerking tussen de veehouderijen akkerbouwsector (vruchtwisseling, akkerbouwmatig gras
telen) en vergroening: de inzet
van de landbouw in de natuur
(aantrekkelijkheid van landbouwgebieden voor de omgeving).
Thema voor dit derde jaar van Op
de Es is ‘Spuit je rijk’. De officiële
proeven zijn bijvoorbeeld gericht
op bladmeststoffen, plantversterkers en de toepassing van
middelen. Op de Es is een schakel
tussen onderzoek en praktijk en
biedt de mogelijkheid om nieuwe
ontwikkelingen in de praktijk te
laten zien en te toetsen.
jaarlijkse open dag van het UIKC.
Ontwikkelde kennis en inzichten
zijn vrij toegankelijk.
Het UIKC staat voor de verbetering van de exportpositie van de
Nederlandse ui en wil dit bereiken door optimalisatie van de
teelt in samenwerking met de
gehele keten (telers, verwerkers
en toeleveranciers). Zaadhuizen,
verwerkers en fabrikanten investeren in onderzoek en bijv. in de
Ook worden proeven opgezet
die direct door telers worden betaald, waardoor onafhankelijk
onderzoek gewaarborgd is en de
onderwerpen aansluiten bij de
wensen van de telers. Voorbeelden zijn onderzoek naar mineralenbemesting, onderzoek naar
het effect van de hoogte van de
stikstofgift bij een zacht en een
hard ras en precisieplanten bij
plantuien. Deze onderzoeksresultaten zijn exclusief beschikbaar voor de investeerders.
DLV Plant, in samenwerking met
PPO Randwijk, voert op het Kennis- en Innovatie Centrum Kleinfruit (KICK) praktijkonderzoek
uit. De proeven staan nauw in
contact met de praktijk en worden zowel in de proeftuin als in
de praktijk uitgevoerd. Voorbeelden van actueel onderzoek
zijn onderzoek naar bemesting in
blauwe bes, actuele zomersnoei
(meer en betere productie), het
testen van verschillende soorten
substraten, opkweekproeven in
framboos en braam en onderzoek naar rode bes (o.a. het optimale pluktijdstip en bemesting
nieuwe stijl). KICK zorgt ook
voor cijfermatige informatie en
onderbouwing.
UIKC
Uien Innovatie en Kennis Centrum
pagina 13
pH-stabiele kokos tijdens de
teelt voor een substraatleverancier. Voor telers worden proeven
opgezet waarbij het bloei- en
oogstprofiel van aardbeiplanten
in beeld wordt gebracht met als
doel de teelt te optimaliseren.
BerryPlaza
Improvement
Centre
Aardbeienonderzoek
Op het Improvement Centre te
Bleiswijk worden de aardbeienrassen Elsanta en Sonata geteeld. Bepaalde goten worden
met plantversterkers en andere
producten behandeld.
Doel van deze rassenproef is om
hiervan de meerwaarde voor de
aardbeiensector te onderzoeken.
WIJ, ONS, ALLEN, SAMEN
pagina 14
Op vernieuwingsbedrijf BerryPlaza wordt jaarrond uiteenlopend onderzoek verricht. Voorbeelden zijn: uitgebreid
onderzoek naar de koudebehoefte bij rassen voor een vroege
stookteelt in opdracht van een
plantenvermeerderaar en onderzoek naar de toepassing van
In het project QBerrySure wordt
een veldtoets ontwikkeld om na
te gaan wanneer de planten fysiologisch rijp zijn om te worden
ingepakt.
Tijdens de aardbeien-demodag
in september 2014 worden veel
proeven getoond zoals rassenproeven in vollegrondsteelt en
op substraat, plantversterkende
middelen en nieuwe middelen
tegenover meeldauw en trips.
Worldwide Expertise
for Food & Flowers
pagina 15
Boomteelt
Ook in de boomteeltsector zijn steeds meer kwekers betrokken bij onderzoek. Kwekers zien de meerwaarde van onafhankelijk onderzoek, dat niet
meer vanzelfsprekend is na het wegvallen van de productschappen. Zij
stellen plantmateriaal beschikbaar met als doel producten te testen op het
(eigen) gewas. Ook fabrikanten laten hun producten testen. Met alle partijen worden goede afspraken gemaakt over het al dan niet openbaar maken van de onderzoeksresultaten. Recent voorbeeld is het onderzoek naar
Cylindrocladium, bladvlekken in buxus, waarbij zowel kwekers als fabrikanten betrokken zijn. Proeven vinden veelal plaats op het onderzoekscentrum Boomkwekerij.
Graszaad
Momenteel wordt een proef uitgevoerd in de teelt van graszaad naar de
bestrijding van onkruidgrassen. Op vier cultuurgrassen (Engels raaigras,
rietzwenkgras, roodzwenkgras en veldbeemdgras) en vier onkruidgrassen
(windhalm, zachte dravik, duist en ruwbeemdgras) wordt de effectiviteit
van diverse middelen onderzocht. Het onderzoek is gericht op selectiviteit
(veiligheid) in de cultuurgrassen en bestrijding van de onkruidgrassen.
In een andere proef met wel toegelaten middelen is, naast drie cultuurgrassen, ook het onkruidgras straatgras uitgezaaid. Het gaat om een actualisatie van de kennis over selectiviteit in ondergezaaid gras en de werking
tegen straatgras van de graanherbiciden.
pagina 16
pagina 17
Het koelen van bloembollen
DLV Plant leidt het project ‘Houd de bo(el)l koel’ waar de focus ligt op het
koelen van bloembollen. Dit is noodzakelijk om de rust te doorbreken of
juist om de bollen in rust te houden. Het project moet leiden tot energiebesparing in de bollensector door het demonstreren en het communiceren
van energiebesparende technieken tijdens het koelen van bollen. Daarbij is
niet specifiek naar één energiebesparende maatregel gekeken, maar naar
meerdere maatregelen die geïntegreerd zijn toegepast op drie demonstratiebedrijven: een tulpenbedrijf met broei en teelt, een bedrijf met bol-oppot en een lelieteeltbedrijf.
Energiebesparing in lelie door CO2-bemesting
Doelstelling van dit project was te onderzoeken of er een energiebesparing
op de belichting van lelie met ruim 30% behaald kan worden. Dit mag niet
ten koste gaan van de takkwaliteit en teeltsnelheid. Er werd minder belicht
in combinatie met CO2-bemesting. De conclusie is dat door CO2 te doseren,
met behoud van takkwaliteit en teeltsnelheid, 33% op energie voor belichting kan worden bespaard.
Adviseren bij de teelt en de
productie is de kernactiviteit
van DLV Plant-GreenQ. Bij de
teelt komen steeds meer
objectief gemeten data
beschikbaar. Door deze data in
te zetten bij de optimalisatie
van de teelt brengen we cijfers
tot meerwaarde.
TEELTADVIES
pagina 18
pagina 19
Digitaal telen glastuinbouw
In het Improvement Centre is een kas ingericht met sensoren en meetapparatuur, met als doel inzichtelijk te maken welke meerwaarde deze instrumenten opleveren in het optimaliseren van de plantgroei en productie voor de
teler. De klimaatcomputer wordt standaard ingezet, maar ook testen we verschillende andere sensoren en meetapparaten. Uit de opzet moet blijken
welk instrument het beste in de praktijk toegepast kan worden om de plant
maximaal te laten presteren en bij welke waardes teeltmaatregelen genomen moeten worden. Door de inzet van sensoren en meetapparatuur kan
DLV Plant-GreenQ haar (buitenlandse) klanten op afstand adviseren bij optimalisatie van de teelt.
Kunstmatige bestuiving
In peer, en sinds kort ook in appel, wordt onderzocht wat het effect is van
kunstmatige bestuiving. Uit Korea geïmporteerd stuifmeel wordt gelijktijdig
met water over de bomen beneveld. Doel hiervan is om continuïteit en hogere productie te realiseren. In de afgelopen vier jaar is gebleken dat vooral
rassen die afhankelijk zijn van extern stuifmeel goed reageren. Ook in een
goed bloeijaar heeft mechanische bestuiving meerwaarde.
Aardbei
QMS® Aardbei is ontwikkeld om de teelt te monitoren en optimaal te sturen. Het programma is voortdurend in ontwikkeling
om de teler een zo duidelijk mogelijk inzicht te geven in de
teelt. Het SQMS programma voor de aardbei bestaat uit drie
modules; teeltplanning, monitoring productie en monitoring
buiten.
pagina 20
Lelie
QMS® Lelie is een groei-optimalisatiemodel voor de leliebroeierij. Bij het opzetten van het model is de leliebroei ontrafeld en
via een softwaremodel in beeld gebracht. Met het model QMS®
Lelie kan op basis van het ingestelde kasklimaat de oogstdatum
worden voorspeld. Voordeel hiervan is dat de planning van de
broei van lelies wordt geoptimaliseerd en de leliebroei beter
kan worden gestuurd.
Op dit moment wordt QMS® Lelie op verschillende praktijkbedrijven getest in een aantal leliecultivars en teeltsystemen (vollegrond en in kisten, belichte en onbelichte teelt).
pagina 21
Boomteelt
Met QMS® Boomteelt krijgen boomkwekers de beschikking
over meerdere waarschuwingsmodellen voor ziekten en plagen.
Daarnaast geeft het systeem advies over het optimale spuitmoment van gewasbeschermingsmiddelen. En misschien nog belangrijker: QMS® Boomteelt biedt boomkwekers mogelijkheden om samen met hun adviseur groeimodellen voor hun eigen
teelt te ontwikkelen. Een voorbeeld is dat QMS® Boomteelt de
activiteit van buxusbladvlo kan voorspellen op basis van klimaatmetingen in het gewas, zodat de teler tijdig kan ingrijpen.
Phalaenopsis
QMS® Phalaenopsis staat garant voor het bereiken van kwaliteitsverhoging van het eindproduct, verkorting van de teeltduur met behoud van kwaliteit, reductie van uitval, het beheersen van de energiekosten, reductie van de inzet van
gewasbeschermingsmiddelen en het verlagen van de teeltkosten. QMS® Phalaenopsis vertaalt gewasontwikkeling en kwaliteit in cijfers zodat inzicht ontstaat in de vooruitgang die geboekt wordt door de teeltbegeleiding. Met dit
registratie- groeimodel kunnen de resultaten van de kwekerij
gemeten en vergeleken worden met het verleden. Zo worden de
teeltadviezen van de adviseur in kwantitatieve cijfers omgezet.
pagina 22
Fruitteelt
Wanneer start de pluk? Hoe verloopt de zetting gedurende de
bloeiperiode? Hoe is de groeiactiviteit? Allemaal vragen die aan
de orde zijn in de appel- en perenteelt. QMS® Fruitteelt beantwoordt deze vragen aan de hand van klimaatregistraties en berekeningen. Afhankelijk van de specifieke teeltvragen vinden
we oplossingen en voeren we uitgebreide praktijktesten uit zodat fruittelers, in samenspraak met de adviseur, een bedrijfsgerichte strategie kunnen opstellen en de juiste beslissingen nemen. Zo wordt de groeiwaarde per uur vastgesteld, via een
simulatiemodel de vruchtzetting berekend en aan de hand van
een temperatuursom afgeleid of het een geschikte bestuivingsdag is of eventueel het juiste moment voor een bespuiting.
Plantsap akkerbouw
QMS® Plantsap is een uniek monitoringsinstrument om gewassen te behoeden voor gebreksziekten. Als gebreksziekten zichtbaar worden is het eigenlijk al te laat. Door de inzet van QMS®
Plantsap beschikt de teler over een perceelsgericht advies op
basis van de mineralengehalten in het blad van de planten. De
teler kan zo beoordelen of het toepassen van (blad)meststoffen
een rendabele actie is. Dit product is geschikt voor bijbemestingen voor oa. Stikstof, Kalium, Magnesium en Mangaan.
pagina 23
Roos
Om bedrijfsspecifieke teelvragen te beantwoorden aan de hand
van klimaatregistraties en berekeningen is een Quality Management System voor roos ontwikkeld. Met QMS® Roos is het mogelijk om aan de hand van een plantmodel de optimale productie te
realiseren, gebruikmakend van de parameters licht in par (Photosynthetic Active Radiation), temperatuur in Celsius en gemiddelde CO2-waarden. Aan de hand van deze parameters kan dan de
lichtbenuttingsefficiëntie worden berekend en wordt duidelijk
of de gerealiseerde productie overeenkomt met de optimale productie. QMS® Roos beantwoordt vragen die van essentieel belang zijn voor een succesvolle teelt van rozen. Een groot aantal
succesvolle rozenkwekers in Nederland werkt met QMS® Roos.
DLV Plant-GreenQ verzorgt trainingen
voor Nederlandse en internationale telers,
management of investeerders. Trainingen
vinden zowel plaats op de locatie van de
teler als in Nederland in het Improvement
Centre of op toonaangevende bedrijven.
Kennis en ervaring wordt zo wereldwijd
gedeeld en toepasbaar gemaakt. Ook
worden trainingen onder PTC+
glastuinbouw verzorgd.
TRAININGEN
pagina 24
Chrysant
Met QMS® Chrysant beheren en optimaliseren chrysantentelers hun teeltplanningen. QMS® Chrysant wordt op ruim tachtig jaarrondplanningen toegepast. Naast overzichten voor
het individuele bedrijf levert QMS® Chrysant ook overzichten
op die voor samenwerkingsverbanden en telersverenigingen
relevant zijn. Inmiddels is ook een applicatie voor de Smartphone beschikbaar.
pagina 25
Trainingen door DLV
Mushrooms
DLV Mushrooms neemt deel aan innovatieprojecten, adviseert telers
en verzorgt trainingen op het gebied
van composteren, teelt, klimaat en
energie. De trainingen omvatten introductiecursussen, vakschool en
spuitlicentiecursussen. Steeds meer
zijn het trainingstrajecten voor bepaalde groepen en thema’s zoals bedrijfshygiëne, energie-efficiency en
plukinstructies.
Voor trainingen van buitenlandse telers kiezen we voor een combinatie
van een excursie in Nederland en een
cursus op locatie. Tijdens excursies in
Nederland belicht DLV Mushrooms de
aspecten die toepasbaar zijn in het eigen land. In het buitenland wordt ter
plaatse uitleg gegeven binnen de kaders van aanwezigheid van grondstoffen, klimaat, cultuur en opbouw van
de kostprijs.
Trainingen glastuinbouw
De Educatie divisie van DLV Plant-
GreenQ Education biedt trainingen
speciaal voor kwekers en investeerders, die bestaande tuinbouwprojecten willen uitbreiden of een
nieuw project willen ontwikkelen.
De specifieke eisen worden in overleg met deze kwekers vastgelegd.
Om een maximaal resultaat te bereiken, ontwikkelen we op maat gemaakte trainingsprogramma’s, gegeven in het Improvement Centre
zodat de beroepsmatige trainingsmodules direct in de praktijk toegepast kunnen worden.
Trainingen boomteelt
Voor kwekers verzorgen wij praktische cursussen op teelttechnisch
en economische gebied. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
o.a. gewasbescherming, bemesting, marketing, afzet, bedrijfsontwikkeling, kostprijs opstellen en
aansturing van personeel. Cursussen kunnen ook als maatwerktraject worden aangeboden. Tevens
organiseren we regelmatig spuitlicentiebijeenkomsten.
Omzetgroei DLV Plant
Omzetgroei
Organogram
Plant NL
DLV Plant-GreenQ
Teams
Teams
Dochterondernemingen
Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt noordwest
Potplanten
DLV Plant UK
Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt noordoost
Snijbloemen
DLV Plant Belgium
Glasgroenten
DLV Plant Russia
Mushrooms
DLV Plant East Africa
Onderzoek
DLV Plant Latin America
Project- en
Accountmanagement
DLV Plant Middle East
Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt zuidwest
Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt zuidoost
Aardbeien
Fruitteelt
Internationaal
Vernieuwingsbedrijven
20072008
20092010
2011
GreenQ Polen
GreenQ Turkije
Bloembollen
GreenQ China
GreenQ Japan
DLV PLANT-GREENQ
2012 2013
Aantal werknemers
DLV Plant Spain
Boomteelt
pagina 26
Overige landen
Uien Innovatie en Kennis Centrum
glastuinbouw
Aantal werknemers: 215
Klanten: 9500
Actief: 55 landen
Participaties: 12
Vernieuwingsbedrijven praktijkonderzoek: 6
pagina 27
België
Rudy Devreker
E [email protected]
China
Didi Qian
E [email protected]
Groot Brittannië
Dennis Wilson
E [email protected]
Rusland
Anna Pashkevich
E [email protected]
Jilles Goedknecht
E [email protected]
Japan
Arco van der Hout
E [email protected]
Aad van den Berg
E [email protected]
Spanje
Jelle Moree
E [email protected]
Costa Rica
Jan Wybrand Tuinstra
E [email protected]
Midden-Oosten
Mink Vermeer
E [email protected]
Turkije
Ibrahim Yilmaz
E [email protected]
GartneriRådgivningen
Denemarken
Jan Jensen Hass
E [email protected]
Oekraïne
Nico de Groot
Ethiopië
Wim van den Bos
E [email protected]
Polen
Tomasz Krasowski
E [email protected]
wij eigen vestigingen waar,
met gebruik van de in
Nederland ontwikkelde
kennis, lokale medewerkers
zich inzetten voor de telers in
hun land. We vertalen onze
kennis naar de cultuur van
het land en kunnen zo de
markt optimaal bedienen.
E [email protected]
Bezoekadres DLV Plant
Bezoekadres GreenQ
Agro Business Park 65
Violierenweg 3
6708 PV Wageningen
2665 MV Bleiswijk
Postadres
Postadres
Postbus 7001
Postbus 4
6700 CA Wageningen
2665 ZG Bleiswijk
T +31 (0)317 491 578
T +31 (0)10 522 1771
E [email protected]
E [email protected]
W www.dlvplant.nl
W www.greenq.nl
DLV PLANT - JAARBROCHURE 2014-2015
Worldwide Expertise for Food & Flowers
pagina 28
In dertien landen hebben
INTERNATIONALE VESTIGINGEN