Brochure 2015 (PDF) - Academie voor Medisch Specialisten

CURSUSPROGRAMMA
2015
Discipline overstijgende scholing
2
VO O RWO O R D
I N H O U D S O P G AV E
Geachte collega,
Overzicht scholingsaanbod
3
Praktische informatie
4
Vooraankondiging nieuwe opleidingen
4
Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar
binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend
personeel en als onderdeel van een grote organisatie:
het ziekenhuis. De manier waarop deze samenwerking
Cursussen in open inschrijving
verloopt, bepaalt voor een groot deel onze arbeids-
Management voor medici
5
satisfactie. Omdat er tijdens onze opleiding vooral
Medische staf en ziekenhuismanagement
5
aandacht is voor onze medische vaardigheden en
Medisch management in het ziekenhuis
5
communicatie met de patiënt, hebben veel medisch
Basics van management en beleid
6
specialisten behoefte aan discipline overstijgende
Organiseren en managen maatschap/vakgroep
6
Leergang Ziekenhuisfinanciën
7
Inleiding Ziekenhuisfinanciën
7
Uw jaarrekening leren lezen
7
scholing op het gebied van management, beleid en
organisatie. De Academie voor Medisch Specialisten
voorziet hierin.
De Academie wil kwalitatief hoogwaardige scholing
Ethiek: terug naar de bronnen
8
bieden, die aansluit bij haar doelgroep. Daarom heeft
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
9
zij een Programmaraad ingesteld. Als Programmaraad
Time- en stressmanagement
9
richten we ons op de totaliteit van het opleidings-
Tijdbesparend vergaderen
9
Onderhandelen
9
Overtuigend overkomen
9
aanbod. We kijken waar medisch specialisten behoefte
aan hebben en doen suggesties voor het programma.
De opleidingen spelen in op de ontwikkelingen in de
Persoonlijke effectiviteit in de zorg
10
is aan clinical leaders; specialisten die door collega’s als
Effectief communiceren
10
zodanig herkend en erkend worden en hen motiveren
Omgaan met disfunctioneren
10
en enthousiasmeren om de kwaliteit van de medisch
Professioneel presenteren
10
specialistische zorg te verbeteren. Als beroepsgroep
Snel en effectief lezen
10
zorg. Zo zien we nu in de ziekenhuizen dat er behoefte
moeten we investeren in mensen die ons op dat pad
mee kunnen nemen en daar kunnen we niet vroeg
genoeg mee beginnen. Daarom is er bij de Academie
ook veel aandacht voor de scholing van aios. Dit aanbod
Cursussen in opdracht
Training gespreksleiders IFMS
11
Visitatietraining
11
een Talentenklas. Op deze manier proberen we bij te
Specialisten in communicatie
11
dragen aan de continuïteit in het vervullen van kritische
Consult in Beeld
12
functies in de ziekenhuizen.
Scholing in medisch management
12
Naast opleidingen biedt de Academie ook coaching en
Cursussen in opdracht voor aios
wordt in het komend jaar uitgebreid, onder meer met
intervisie aan. Helaas wordt coaching nog vaak gezien
Discipline overstijgende scholing
13
Basiscursus Ziekenhuismanagement voor aios
13
Aios Erasmus MC
14
kan bijzonder verhelderend zijn om bij een onafhanke-
Aios VUmc
14
lijke buitenstaander uw koers of ervaringen te toetsen.
Assistenten FMLS
14
Assistenten Spoedeisende Geneeskunde
14
Aios medische microbiologie
14
als een hulpmiddel voor vastgelopen artsen, terwijl het
juist een instrument is om dit te voorkomen. Coaching
helpt u om nóg meer uit uzelf en anderen te halen. Het
Ik wens u veel succes bij uw
keuze uit het uitgebreide
cursus- en coachingsaanbod
van de Academie.
Intervisie en Coaching
Intervisie gespreksleiders IFMS (incompany)
15
Namens de Programmaraad,
Intervisie in opdracht
15
drs. Floris Sanders,
Coaching
15
voorzitter.
OV E R Z I C H T S C H O L I N G S A A N B O D
De Academie voor Medisch Specialisten is een samen-
Scholing in opdracht van
(wetenschappelijke) verenigingen
werkingsverband van de Orde van Medisch Specialisten
De Academie verzorgt ook scholing in opdracht van
Over de Academie
(OMS), de VvAA en het instituut Beleid & Management
wetenschappelijke- of aiosverenigingen. Bijvoorbeeld
Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit
een studiedag voor het bestuur of een commissie.
Rotterdam. De Academie biedt discipline overstijgende
Of trainingen voor hun leden, zoals trainingen voor
scholing aan alle medisch specialisten in algemene
leden van visitatiecommissies of een basiscursus
ziekenhuizen, UMC’s, de GGZ en aan overige leden
mediation voor medisch specialisten, die adviseren
van medische staven en aios. Bij de Academie bent u
of bemiddelen bij een conflict in een vakgroep.
verzekerd van kwalitatief hoogwaardige opleidingen.
Een Programmaraad bestaande uit ervaren opleiders
en bestuurders bewaakt deze kwaliteit.
Scholing voor aios
In opdracht van UMC’s, andere opleidingsziekenhuizen,
wetenschappelijke verenigingen en aiosverenigingen
Open inschrijving
organiseert de Academie discipline overstijgende
De Academie biedt een grote variëteit aan cursussen
scholing voor aios. Voorbeelden zijn een verplichte
aan. Van cursussen van één of enkele dagdelen tot
tweedaagse cursus ziekenhuismanagement voor alle
uitgebreide programma’s met een aantal modules,
aios in een OOR in de laatste fase van hun opleiding,
gespreid over een jaar. U krijgt les van docenten met
de 7-daagse cursussen medisch management voor aios
ruime ervaring met de medisch-specialistische zorg.
van diverse laboratoriumspecialismen of een workshop
Daarnaast deelt u kennis en expertise met collegae
onderhandelen of conflicthantering. Ook werkt de
van andere organisaties en andere disciplines.
Academie samen met opleiders, wetenschappelijke
De cursussen worden gegeven op een centrale locatie
verenigingen, aios, de Jonge Specialist en het Platform
in het land. In de loop van het jaar kunnen extra
Medisch Leiderschap aan het ontwikkelen van een
cursussen worden georganiseerd. U vindt deze cursussen
talentenklas. Deze Talentenklas is bedoeld voor aios
op onze website www.academiemedischspecialisten.nl.
die de toekomstige medische leiders kunnen worden.
Daarnaast verzorgt de Academie ook scholing in
opdracht.
Coaching en intervisie
Incompany
staat voor reflecteren op het eigen functioneren is er
Voor wie het maximale uit zichzelf wil halen en open
De Academie organiseert ook incompany scholing op
coaching of intervisie. De Academie beschikt over een
maat in opdracht van vakgroepen, maatschappen,
uitgebreid netwerk van coaches die bekend zijn met de
stafbesturen of Raden van Bestuur. Deze scholing kan
medisch-specialistische zorg. Een deel daarvan is zelf
variëren van één of enkele dagdelen tot zeer uitge-
ook medisch specialist (geweest). Coaching en intervisie
breide programma’s. Van een cursus vergadertechniek
kunnen ook een onderdeel zijn van een incompany
en effectief communiceren voor een maatschap, een
programma. Daarnaast biedt de Academie voor diverse
IFMS-training voor assessoren, een instapcursus voor
doelgroepen ook begeleide intervisie aan.
nieuwe leden van de medische staf tot een programma
voor medisch managers of afdelingshoofden, indien
gewenst samen met managers bedrijfsvoering.
3
4
P R A K T I S C H E I N F O R M AT I E
Actueel cursusaanbod, cursusdata en
inschrijving
NIEUWE OPLEIDINGEN
Vooraankondiging nieuwe opleidingen
Het meest actuele aanbod, uitgebreidere cursusinformatie, alle data en onze algemene voorwaarden vindt u
Naast de in deze brochure vermelde opleidingen komt
op onze website www.academiemedischspecialisten.nl.
de Academie in 2015 met nog drie nieuwe programma’s.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de door u
Deze opleidingen zijn nog in ontwikkeling. Bij alle drie
gewenste cursus.
wordt gewerkt met een groot aantal gerenommeerde
Contact
definitief vast. Meer informatie kunt u dit najaar vinden
Academie voor Medisch Specialisten
op onze website.
docenten. De omvang en startdata liggen nog niet
Website: www.academiemedischspecialisten.nl
Postadres: Postbus 8153, 3503 RD Utrecht
Klinisch leiderschap
Bezoekadres: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht
De opleiding Klinisch leiderschap is bedoeld voor elke
Telefoon: (030) 24 74 197
medisch specialist die een leidinggevende rol wil ver-
E-mail: [email protected]
vullen in de verbetering van het patiëntenproces.
Lidmaatschap OMS/LAD en VvAA
kostenbeheersing en leiderschap. De opleiding bestaat
Er is veel aandacht voor kwaliteit, veiligheid, logistiek,
Als u lid bent van de Orde van Medisch Specialisten (OMS),
uit vijf modules van vier dagdelen met overnachting.
de LAD en/of de VvAA, dan krijgt u korting op de
Start voorjaar 2015.
cursussen in open inschrijving. Deze korting staat
vermeld bij elke cursus. Bij een deel van de cursussen
Vakgroepmanagement in UMC’s
moet u zowel lid zijn van de OMS en/of de LAD enerzijds
Deze opleiding wordt speciaal ontwikkeld voor (aan-
en VvAA anderzijds om voor korting in aanmerking te
komend) vakgroepvoorzitters en andere medici met
komen. Bij een ander deel van de cursussen is alleen
managementfuncties in UMC’s. Alle aspecten van het
een lidmaatschap van VvAA vereist. Vanaf het moment
management van een vakgroep c.q. afdeling komen
dat de OMS opgaat in de Federatie van Medisch
aan bod: strategie, leiderschap, financiën, personeels-
Specialisten geldt de huidige korting voor OMS-leden
beleid, organisatie, procesverbetering, en dergelijke.
voor alle leden van de Federatie. Voor de cursussen,
Er zijn acht modules van twee dagen met overnachting.
die voor 2015 starten, gelden de lidmaatschappen, zoals
Start: september 2015 of januari 2016.
bestaand op het moment van inschrijving. Vermeld uw
lidmaatschapsnummers op het inschrijfformulier.
Besturen van een beroepsvereniging
Accreditatie
van een vereniging. Zoals strategie en positionering,
Alle cursussen, ook incompany, worden geaccrediteerd
lobbywerk, mediatraining, organisatie van een vereniging
door ABAN. Het aantal punten per cursus vindt u op de
en het runnen van een bureau. De opleiding is voor
Dit is een stoomcursus in alle aspecten van het besturen
website. Daar vindt u ook de meest actuele informatie.
aankomend of beginnend bestuurders van weten-
Uw verdiende punten worden door de Academie toe-
schappelijke c.q. beroepsverenigingen voor medici en
gevoegd in GAIA.
bestaat uit drie modules van twee dagen met overnachting. Start: najaar 2015.
Scholing in opdracht
Voor overleg over een voorstel op maat voor uw
vakgroep, maatschap, stafbestuur, ziekenhuis, zorginstelling of vereniging kunt u contact opnemen met
de medewerkers van ons bureau via telefoonnummer
(030) 24 74 197.
CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING
Management voor medici
Jaargang 21
De Academie voor Medisch Specialisten biedt samen
met de Universiteit van Tilburg de postdoctorale leergang ‘Management voor medici’ aan. Deze succesvolle
leergang wordt in het cursusjaar 2015/16 voor de 21e
keer georganiseerd. Het programma is bestemd voor
medisch specialisten en overige leden van medische
staven uit algemene en academische ziekenhuizen en
psychiaters uit GGZ-instellingen, die zich grondig
willen verdiepen in hun rol als medisch manager, vakgroep voorzitter of stafbestuurslid. Ook andere medici
(zoals huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde)
kunnen de opleiding volgen. In deze postdoctorale
‘Alumni Management voor Medici 2013 / 2014.
leergang komen alle aspecten van het management
van ziekenhuizen en overige zorginstellingen aan
het bestuur; de verhouding tussen management en
bod: landelijke ontwikkelingen, beleid en strategie,
professionals; de rol, positie en organisatie van de
leiderschap, verandermanagement, bedrijfseconomie,
medische staf; de sturing van het proces van strategie-
marketing, kwaliteitszorg, management van
ontwikkeling en de implementatie van beleid.
professionals en organisatievormen.
Onderwerpen, die in het kader van de invoering van de
integrale bekostiging in 2015 relevanter zijn dan ooit.
Start
September 2015. Vanwege de grote belangstelling
Duur
adviseren wij u om u tijdig in te schrijven. U vindt de
2 dagen met overnachting
data op www.academiemedischspecialisten.nl.
Kosten
Duur
Leden OMS/LAD én VvAA: € 1.795,-
40 dagdelen in 8 modules van 2 dagen met avondpro-
Niet-leden: € 1.995,-
gramma en overnachting (altijd maandag en dinsdag).
Kosten
Medisch management in het ziekenhuis
Leden OMS/LAD én VvAA: € 9.750,Niet-leden: € 10.150,-
Als medisch specialist wordt u meer en meer belast
Cursusbedragen zijn inclusief syllabus en boeken en
met managementtaken. Taken waar u niet voor bent
exclusief hotelkosten
opgeleid, maar die wel (vaak grote) gevolgen hebben
voor de uitoefening van uw vak. De leergang Medisch
Medische staf en ziekenhuismanagement
De rol van de medische staf in beleid en management
management biedt een algemene en uitgebreide inleiding
in management voor medisch specialisten en overige
leden van medische staven. Zij omvat de modules:
van ziekenhuizen komt steeds centraler te staan, net
Strategie en beleid, Leidinggeven & samenwerken,
als het functioneren van de medische staf zelf. Onder
Ziekenhuisorganisatie, Management van de maatschap
begeleiding van een ziekenhuisbestuurder met een
of vakgroep, Kwaliteit, Veiligheid en logistiek,
achtergrond als arts en bedrijfskundige, passeren de
Personeelszaken, Financieel management, Time &
belangrijkste aspecten van het management van zieken-
stressmanagement, Marketing en communicatie én
huizen de revue. Er is veel ruimte voor discussie met
Onderhandelen.
de verschillende docenten. Hoogleraren, ziekenhuisbestuurders met een verleden als stafvoorzitter en
Duur
9 dagen
medisch specialisten met een eigen onderneming
delen hun inzichten over de ontwikkelingen in de zorg
Kosten
die van belang zijn voor de strategische keuzes; de
Leden OMS/LAD én VvAA: € 3.550,-
organisatie van ziekenhuizen en van het toezicht op
Niet-leden: € 4.050,-
5
6
CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING
Basics van management en beleid
In de opleiding tot medisch specialist wordt niet of
Ronne Mairuhu is internist in het
Haga Ziekenhuis en volgde de cursus
Basics van management en beleid
nauwelijks aandacht besteed aan organisatie en beleid.
Kennis die onontbeerlijk is om als medisch specialist in
een instelling te werken. Speciaal voor beginnende
medisch specialisten en specialisten die hun kennis en
inzicht willen vergroten, is er de opleiding Basics van
management en beleid in het ziekenhuis. Aan bod
komen de volgende onderwerpen: actuele landelijke
ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg, de financiering
van de medisch-specialistische zorg, organisatievormen
van ziekenhuis en medische staf, de voorwaarden voor
het optimaal functioneren van vakgroep en maatschap,
verbetering van de patiëntenlogistiek, kwaliteitsbeleid
en het verloop van beleidsprocessen in het ziekenhuis.
En de manier waarop u daar invloed op kunt uitoefenen.
Duur
3 dagen (middag en avond)
“Ik werk sinds 2012
als internist en merk
dat ik in mijn werk
steeds vaker word
geconfronteerd met
financiën en beleid.
Onderwerpen die in
de opleiding tot
medisch specialist
nauwelijks aan bod
komen. Tijdens de
cursus worden zaken
besproken die naast
je medisch inhoudelijk werk in het
ziekenhuis spelen. Het is niet alleen leerzaam maar ook
Kosten
heel leuk om een keer met die kant van het vak bezig
Leden OMS/LAD én VvAA: € 1.645,-
te zijn.
Niet-leden: € 1.995,De cursus is weliswaar vrij theoretisch maar wordt
Organiseren en managen
maatschap/vakgroep
Een maatschap (of een vakgroep) is een horizontaal
samenwerkingsverband. Werken in een maatschap
biedt veel voordelen: collegialiteit; afnemende kwetsbaarheid; complementariteit van talenten; gelijkwaardigheid, part-time werken / waarneming; gezamenlijke
inkoop, etc. Het zijn vooral deze aspecten die maten
aan het begin van de samenwerking voor ogen hebben.
Maar dergelijke voordelen zijn er alleen als de maatschap op twee niveaus goed is georganiseerd.
Op bovenstroomniveau (taakverdeling, mandatering,
overleg, rapportage, bestuursstructuur) en onderstroomniveau (openheid, omgaan met meningsverschillen en conflicten, solidariteit, elkaar aanspreken).
Deze training leert u om uw maatschap / vakgroep op
deze twee niveaus efficiënt en plezierig aan te sturen
en te managen.
Duur
1 dag
Kosten
Leden VvAA: € 425,Niet-leden: € 475,-
interactief door de vele praktijkvoorbeelden. Dat maakt
het heel herkenbaar. Het is een brede cursus die niet
heel gedetailleerd op de dingen ingaat, maar ervoor
zorgt dat je dingen herkent en ze een plaats kan geven.
Tijdens maatschapsvergaderingen begrijp ik bijvoorbeeld
sneller wat er speelt en waar dingen vandaan komen.
In 2015 gaat er veel veranderen en dat is best een
ingewikkelde exercitie. Maar door de cursus kost het
me minder tijd om alles te doorgronden en ik merk dat
ik zelfs een voorsprong heb op artsen die al langer in
het ziekenhuis werken. De basis is gelegd en ik ga zeker
verder. Ik weet alleen nog niet in welke richting:
management of financiën.”
7
van zorgafdelingen en ondernemingen. Dit geeft een
Leergang Ziekenhuisfinanciën
basis om kritisch te kunnen participeren in besluitvorming op dit gebied.
De Leergang Ziekenhuisfinanciën geeft inzicht in de
bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de medische
staf. Ze biedt een combinatie van basiskennis en
inzicht in de meest actuele ontwikkelingen. De cursus
Duur
2 dagen
Kosten
is interactief van karakter en sterk praktijkgericht.
Leden OMS/LAD én VvAA: € 1.245,-
De actualiteit in de wet- en regelgeving komt zeer
Niet-leden: € 1.395,-
uitvoerig aan bod, mede aan de hand van praktische
casussen, die ook door de deelnemers zelf kunnen
worden ingebracht. De cursus is geschikt voor elke
Uw jaarrekening leren lezen
medisch specialist, maar in het bijzonder voor bestuursleden van (staf)maatschappen, afdelingshoofden of
Als vrijgevestigd zorgprofessional wordt u jaarlijks
voorzitters van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden.
geconfronteerd met de door de accountant opgemaakte
Duur
wat het rendement, de omvang van uw praktijk en het
jaarrekening. Een belangrijk document waaruit blijkt
6 dagen (middag en avond)
Kosten
Leden OMS/LAD én VvAA: € 3.395,Niet-leden: € 3.695,-
eigen vermogen zijn. Goede analyses kunnen ervoor
zorgen dat u op tijd de juiste maatregelen treft om
het rendement van de praktijk te continueren of te
verbeteren. De cursus geeft u meer inzicht in de
financiële (ken)getallen van uw praktijk. U krijgt meer
grip op de financiële kant van uw praktijk en bent een
Inleiding Ziekenhuisfinanciën
goede gesprekspartner voor uw financieel adviseur.
De cursus is ook geschikt als inleiding voor wie de
De beknopte cursus Ziekenhuisfinanciën is bestemd
voor elke medisch specialist, al dan niet met taken als
medisch manager, met interesse in de bedrijfseconomie
jaarrekening van het ziekenhuis wil leren lezen.
Duur
1 middag
van het ziekenhuis en de vakgroep / maatschap. Na
afloop van de cursus heeft u inzicht in de meest actuele
Kosten
vraagstukken die van belang zijn bij de financiering
Leden VvAA: € 275,-
van de medisch-specialistische zorg en bedrijfsvoering
Niet-leden: € 300,-
8
CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING
Ethiek: terug naar de bronnen
Anke Schuurhuis is anesthesioloog in het
UMCU en volgde de cursus Ethiek
Indachtig het gedachtegoed van de Academia Vitae
biedt de Academie een bijzonder programma aan over
“Soms lukt het om
de ethiek van de professional. Het is een stevige cursus
invloed uit te oefenen
van 10 middagen en avonden bedoeld voor iedereen
op normen, maar
die behoefte heeft aan een reflectie op de eigen
over het algemeen
positie als professional ten opzichte van de markt-
is dat moeilijk. Er is
werking, de druk vanuit de eigen organisatie en de
vaak ook geen tijd
rol van de overheid.
om onszelf af te
Aan de hand van de bestudering van een aantal
vragen waarom we
klassiekers uit de westerse filosofie en de verschillende
de dingen doen
wetenschappen buigen we ons over de rol van de
zoals we ze doen.
professional in dit krachtenveld. Daarbij pendelen we
De cursus Ethiek
voortdurend heen en weer tussen tijdloze ethische
sprak me aan omdat
vraagstukken en uw eigen dagelijkse werkelijkheid in
je eigenlijk terug-
leven en werken. We bespreken Aristoteles naast Adam
gaat naar de basis.
Smith en Nietzsche naast Weber en vragen ons af wat
Bovendien dwingt
hun gedachtegoed kan bijdragen in uw contact met
het je om tijd vrij te maken en stil te staan bij voor
patiënten, managers en verzekeraars. Elke cursusdag
medici heel wezenlijke vragen.
is een combinatie van een inleiding in één of enkele
klassieke bronnen door een gerenommeerde docent en
Tijdens de cursus wordt het gedachtegoed van
veel ruimte voor het gesprek met elkaar. Om hiervoor
filosofen besproken die een stempel op de maat-
voldoende ruimte te creëren, bestaat de groep
schappij en de westerse geneeskunde hebben gedrukt.
uit maximaal 10 tot 12 deelnemers. Uw cursusleider is
Heel verhelderend. Wat was het hoogste doel om na
prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar Economie van Kunst
te streven? Aristoteles en Kant hadden beide een hele
en Cultuur aan de Erasmus Universiteit. U sluit de
selecte doelgroep voor ogen maar tegenwoordig is de
cursus af met een kort essay over de morele vraag,
gezondheidszorg voor iedereen. Wat zijn daarvan de
waarmee u binnen bent gekomen.
consequenties? En waar blijf je als arts als iedereen wil
zeggen welke therapie hij of zij wil ondergaan?
Duur
10 dagen (middag en avond)
Kosten
Leden OMS/LAD én VvAA: € 4.450,Niet-leden: € 4.750,exclusief boeken en vergaderarrangement
De cursus heeft me ook geholpen zelf een belangrijke
beslissing te nemen. Ik ben in de afgelopen 40 jaar heel
inhoudelijk met mijn vak bezig geweest, maar ik wil me
gaan richten op de herwaardering van vakmanschap en
beroepsbelangen. Er komt een nieuwe generatie medici
aan en een goede belangenbehartiging is gezien alle
ontwikkelingen hard nodig.“
9
Mindfulness Based Stress Reduction
(MBSR)
Tijdbesparend vergaderen
Een mindfulnesstraining wordt steeds vaker voor-
Overleg en besluitvorming is een vast onderdeel van uw
geschreven als onderdeel van een behandeling van
werk als zorgprofessional. Samenwerkingsverbanden
patiënten. Zowel bij lichamelijke als psychosociale
worden zowel groter als intensiever en dus krijgt u
klachten. Er is inmiddels veel onderzoek dat de
steeds vaker te maken met tijdrovende en inefficiënte
effectiviteit daarvan aantoont. De Mindfulness Based
besluitvormingsprocessen. Er zijn echter verschillende
Stress Reduction Training is daarin de gangbare basis-
manieren om tot heldere besluiten te komen zonder de
cursus die haar effectiviteit ruimschoots heeft bewezen.
geijkte vergadering. In deze training leert u om met
Niet alleen bij patiënten, maar ook bij artsen zelf.
plezier en vooral ook effectiever te vergaderen.
De training draagt bij aan stressvermindering en meer
opmerkzaamheid in de spreekkamer. Deze training
Duur 1 dag
wordt aangeboden als kennismaking met de methodiek
Kosten
en als training ter verbetering van uw eigen functio-
Leden VvAA: € 525,-
neren. Tijdens reflectiemomenten komen beroeps-
Niet-leden: € 575,-
specifieke situaties aan bod en kunt u ervaringen
uitwisselen met collegae. De werkvormen zijn praktisch
Onderhandelen
van aard, zodat u ze vrij eenvoudig kunt integreren in
uw dagelijks leven.
Als medicus kunt u bijna niet zonder goede onderhande-
Duur
lingsvaardigheden. U heeft ze nodig in gesprekken met
8 vrijdagmiddagen en veel thuis oefenen
het ziekenhuis, collega’s en soms ook met patiënten.
Kosten
belangrijkste opgave is: hoe bereik ik wat ik wil zonder
Bij onderhandelen gaat het niet om het winnen. De
Leden OMS/LAD én VvAA: € 995,-
de relatie met de ander(en) te schaden? In deze training
Niet-leden: € 1.195,-
leert u stap voor stap de spelregels en de fasering van het
onderhandelen kennen. U ervaart waardoor sommige
Time- en stressmanagement
In deze cursus leert u sturen met de tijd, in plaats van
dat de tijd u stuurt. Gebrek aan tijd is een van de
belangrijkste oorzaken van stress. U heeft het gevoel
dat er niet voldoende tijd is om uw taken goed uit te
voeren en er lijkt alleen maar meer bij te komen. Als u
dit herkent, is het van belang om eens kritisch naar uw
eigen tijdsbesteding te kijken. Waaraan besteedt u de
onderhandelingssituaties lastig voor u zijn en wat u
kunt doen om effectief te sturen in het gesprek. U krijgt
inzicht in hoe u uw doel kunt bereiken zonder dat u
zich onbeleefd of te meegaand hoeft op te stellen.
Duur 1 dag
Kosten
Leden VvAA: € 425,Niet-leden: € 475,-
uren die iedere week tot uw beschikking staan? U leert
de juiste zaken aan te pakken in de tijd die daar daad-
Overtuigend overkomen
werkelijk voor nodig is. En waarschijnlijk houdt u tijd
over voor andere belangrijke of leuke zaken!
Een idee hebben of de oplossing weten is één ding; ze
Duur
met resultaat over het voetlicht brengen is iets anders.
1 dag en 1 middag
Feit is dat de manier waarop iemand overkomt de acceptatie van de boodschap bepaalt. U komt goed over als de
Kosten
ontvanger uw boodschap exact zo begrepen heeft zoals
Leden VvAA: € 675,-
u die heeft bedoeld. De training Overtuigend overkomen
Niet-leden: € 750,-
richt zich op het optimaal afstemmen van uw gedrag op
de ander(en). Daarbij leert u geen trucjes waarvan uw
omgeving onmiddellijk doorheeft dat ze niet bij u passen,
maar behoudt u uw authenticiteit. U ontdekt hoe u overkomt op anderen, wat daarin sterk is en wat niet. Na
10
CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING
deze training kunt u meer invloed uitoefenen tijdens
Conflicthantering. Toch worstelen veel stafbesturen met
gesprekken, vergaderingen en onderhandelingen, zonder
het beleid ten aanzien van zwak functionerende vak-
te ver van uzelf te raken.
broeders en –zusters en vakgroepen. Want wanneer
Duur 3 dagen
grijpt u in? Hoe handelt u correct én doortastend? Hoe
moet het samenspel met de Raad van Bestuur verlopen?
Kosten
In hoeverre bent u gelegitimeerd om in te grijpen in
Leden VvAA: € 1.325,-
een vakgroep die dat niet wil? En wat zijn de juridische
Niet-leden: € 1.450,-
voetangels en klemmen? In deze cursus bespreken
verschillende docenten vanuit verschillende invalshoeken
Persoonlijke effectiviteit in de zorg
Tijdens uw (medische) opleiding komt het samenwerken
met en/of aansturen van collega’s nauwelijks aan bod,
toch is dit vaak een belangrijk onderdeel van uw werk.
In deze training Persoonlijke effectiviteit traint u uw
managementvaardigheden. U leert onder meer hoe u
goed feedback kunt vragen en geven en hoe u groepsprocessen kunt herkennen, zodat u ze kunt beïnvloeden.
Door op het juiste moment het juiste ‘gereedschap’
zowel het voorkomen van problemen als het oplossen
daarvan. Naast het individueel functioneren komt ook
het groepsgewijs disfunctioneren aan bod, omdat
beide vaak met elkaar verweven zijn. U gaat naar huis
met een duidelijker beeld hoe u hiermee om kunt gaan.
Duur 1 dag
Kosten
Leden OMS/LAD én VvAA: € 695,Niet-leden: € 795,-
in te zetten kunt u betere resultaten boeken, fricties
voorkomen en problemen oplossen. Naast uw commu-
Professioneel presenteren
nicatieve vaardigheden komen ook uw zelfkennis,
analytisch vermogen en creativiteit aan bod.
Presenteren voor publiek is een vak apart, maar u kunt
Duur 3 dagen met één overnachting
het leren! Op vragen als: hoe bouw ik mijn presentatie
op, wat zet ik op mijn slides, hoe blijf ik het publiek
Kosten
Leden VvAA: € 1.825,Niet-leden: € 2.000,-
boeien, hoe beheers ik mijn zenuwen en op andere
persoonlijke vragen krijgt u antwoord tijdens de cursus.
Mondeling presenteren leert u vooral door het veel te
doen. De cursus biedt dan ook ruime gelegenheid om
Effectief communiceren
te oefenen.
Duur 1 dag
Het lijkt zo vanzelfsprekend: goed communiceren. Toch
is dit een van de moeilijkste onderdelen van uw vak.
Kosten
Tijdens de cursus Effectief communiceren leert u hoe u
Leden VvAA: € 825,-
ervoor kunt zorgen dat uw boodschap overkomt zoals
Niet-leden: € 900,-
ú dit wilt. De achtergronden, mechanismen en ‘gereedschappen’ voor een effectieve, persoonlijke presentatie
worden uitgelegd en er is veel tijd om de verschillende
gespreksstijlen te oefenen.
Duur 1 dag
Kosten
Leden VvAA: € 525,Niet-leden: € 575,-
Snel en effectief lezen
In deze workshop leert u verschillende strategieën om
een tekst snel, globaal of intensief te lezen. U wordt
zich bewust van de leesstrategieën die u momenteel
toepast en van het effect daarvan. U oefent met
strategieën om sneller door een tekst te gaan. Dat
levert niet alleen tijdwinst op, maar ook een beter
begrip van de teksten die u leest.
Omgaan met disfunctioneren
Voor het omgaan met een potentieel disfunctionerende
Duur 1 dag
Kosten
collega is er een modelreglement. Ook zijn er trainingen
Leden VvAA: € 425,-
IFMS en cursussen Management van de maatschap en
Niet-leden: € 475,-
C U R S U S S E N I N O P D R AC H T
11
voorkomende en herkenbare praktijksituaties. Deze
Training gespreksleiders IFMS
worden geïllustreerd met filmfragmenten en in praktijksimulaties met een ervaren acteur. Uw inbreng is hierbij
De Academie verzorgt jaarlijks een aantal trainingen
de leidraad. Dit levert zowel algemene als op individuele
voor zowel beginnende als ervaren gespreksleiders
situaties toegesneden tips en adviezen op, die vervolgens
IFMS. De basistraining is bedoeld voor gespreksleiders
worden meegenomen in een praktijkopdracht, die de
die starten met het voeren van IFMS-gesprekken. De
basis vormt voor het derde dagdeel. Tijdens dit deel
training biedt een combinatie van theorie en praktijk,
worden de opnamen besproken, die de deelnemers
met de nadruk op zelf oefenen. Daarom werkt u veel
hebben gemaakt tijdens eigen consulten.
in kleine groepen onder begeleiding van ervaren
trainers. De ontwikkeling van IFMS en de filosofie
Duur
daarachter worden uitgelegd, evenals de methodiek
Anderhalve dag
en het instrumentarium van Multi Source Feedback.
Bovendien worden de verschillende varianten van de
gespreksvoering toegelicht en geoefend. Voor ervaren
gespreksleiders is er een verkorte versie. Meer informatie vindt u op www.academiemedischspecialisten.nl.
Duur
2 dagen
Kosten
Leden OMS/LAD én VvAA: € 1.395,Niet-leden: € 1.495,-
Visitatietraining
Goed visiteren is een kunst en een kunde. De training
duurt 1 dag. In de ochtend worden modellen en methodieken besproken en ’s middags oefent u met gesprekstechnieken en simulaties. De training is bedoeld voor
wetenschappelijke verenigingen die nieuwe leden van
visitatiecommissies of hele commissies willen laten
trainen. Er wordt nauw aangesloten bij het eigen
visitatiemodel en het eigen instrumentarium van de
betreffende vereniging.
Duur
1 dag
Kosten
Leden OMS/LAD én VvAA: € 450,Niet-leden: € 595,-
Specialisten in communicatie
Patiënten worden steeds mondiger. Hoe houdt u toch
de regie over het gesprek en uw spreekuur? Hoe kunt u
laten zien en merken dat u aandacht heeft en luistert?
En zowel met woorden als met lichaamstaal een optimaal
contact tot stand brengen, terwijl het minder tijd kost?
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt ingegaan op veel-
Kosten
Op aanvraag
12
C U R S U S S E N I N O P D R AC H T
Consult in beeld
Deze cursus bestaat uit twee sessies. Tijdens de eerste
Scholing in medisch management
Jaarlijks verzorgt de Academie een groot aantal
sessie wordt een aantal principes van communicatie
incompany cursussen medisch management. Deze zijn
besproken, waaronder de verschillende stijlen, non-
vaak bedoeld voor medisch managers in algemene,
verbale aspecten, het voeren van lastige gesprekken en
academische en categorale ziekenhuizen en GGZ-
verder alles wat de groep aan aandachtspunten
instellingen. De cursussen worden qua inhoud,
inbrengt. De inhoud van deze sessie vormt het kader
omvang en planning op maat gemaakt. Ze variëren
voor de feedback van de trainer tijdens de tweede sessie.
van algemene basisscholing in medisch management,
Tijdens deze sessie krijgt u instructies voor het maken
tot specifieke thema’s, zoals onderhandelen, vergader-
van opnames van uw gesprekken met patiënten.
techniek of financiën. De scholing kan uiteenlopen van
Vervolgens maakt u een aantal van deze opnames op
één of enkele dagdelen tot een cursus van een groot
uw poli, kijkt deze zelf terug en selecteert u daaruit
aantal dagen, vaak verspreid over een langere periode.
enkele fragmenten, die u inbrengt in de tweede sessie.
De cursussen kunnen overdag worden gegeven, maar
De groep wordt dan opgedeeld in kleine groepjes van
ook in een aantal modules van bijvoorbeeld 16.00 tot
maximaal 4 deelnemers, zodat er veel ruimte is voor
20.00 uur of ’s avonds.
het bespreken van de individuele fragmenten onder
Voorbeelden van onderwerpen die vaak aan bod komen:
ook veel van elkaar.
● organisatie ziekenhuis en rol medisch manager
Duur
● ziekenhuisfinanciën
begeleiding van de trainer. Daarbij leert u uiteraard
● management van de vakgroep
1 dag
● kwaliteit en veiligheid
Kosten
● verandermanagement
Op aanvraag
● patiëntenlogistiek
● leiderschapsvaardigheden
● gesprekstechnieken
● samenwerking en onderhandelen
Na overleg maken wij een voorstel op maat. In principe
wordt voor alle incompany scholing accreditatie aangevraagd.
C U R S U S S E N I N O P D R AC H T VO O R A I O S
Discipline overstijgende scholing
Lisette Walbeehm-Hol is kinderarts in
opleiding en volgde een training op maat
Steeds vaker verzorgt de Academie discipline overstijgende scholing voor aios in opdracht van opleidingsziekenhuizen, GGZ-instellingen, wetenschappelijke
verenigingen en aios-verenigingen. De scholing kan
betrekking hebben op een groot aantal thema’s en
qua omvang variëren van een dagdeel tot een
omvangrijke cursus. Voorbeelden van onderwerpen
zijn:
“In het kader van de
professionalisering
van ons bestuur
hebben we als Junior
Afdeling van de
Nederlandse
● medisch management
Kindergeneeskunde
● onderlinge samenwerking
Academie gevolgd.
● timemanagement
geïnventariseerd wat
● kwaliteit en veiligheid
bereiken en achteraf
● ziekenhuisfinanciering
● effectief vergaderen en beïnvloeden
● gezondheidsrecht
Vereniging voor
een training bij de
Vooraf werd goed
we precies wilden
In 2015 wordt samen met het Platform Medisch Leider-
werd dit geëvalueerd.
schap, de Jonge Specialist en enkele enthousiaste
Het was een training op maat waarin onderwerpen als
opleiders een Talentenklas voor aios ontwikkeld.
tijdbesparend vergaderen, onderhandelen, effectief
Daarnaast zullen er voor en samen met opleiders en
leiderschap en feedback geven aan bod kwamen.
aios nieuwe cursussen worden ontwikkeld. Meer
informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrieven en op
onze website www.academiemedischspecialisten.nl.
De training was erg interessant en de docente inspirerend;
door verschillende rollen te spelen bracht zij goed over
wat ze bedoelde. Door de inbreng van eigen praktijk-
Basiscursus Ziekenhuismanagement
voor aios
De Academie heeft zich ten doel gesteld dat elke
voorbeelden werd de training voor ons heel praktisch
en doelgericht. Ook werd er voldoende theoretische
achtergrond besproken, zoals het schaakbord van
onderhandelen en het boven- en een onderstroom
aios de gelegenheid krijgt om een basiscursus
model in organisaties. Inzicht hierin maakt dat je anders
ziekenhuismanagement te volgen. Dit kan bij het
naar vergelijkbare situaties kunt kijken en hiermee kan
Erasmus MC, het VUmc en in Utrecht. In 2 dagen
gaan spelen.
komen de organisatie van een ziekenhuis, de positie en
het functioneren van de medische staf, de financiering
Door de cursus ben ik weer een stukje kritischer in mijn
van het ziekenhuis, beleidsontwikkeling, de samen-
eigen opleiding gaan staan. Ik verzamel goede ideeën
werking binnen vakgroep en maatschap en het onder-
voor in de toekomst en oefen de vaardigheden die ik
scheid tussen in loondienst en vrijgevestigd zijn aan
heb opgedaan. Ik groei stilletjes om straks in een andere
bod.
rol een sprong te maken.”
Duur
2 dagen
Kosten
€ 525,- (cursus in Utrecht)
13
14
C U R S U S S E N I N O P D R AC H T VO O R A I O S
De volgende cursussen zijn verplicht voor de aios
van de betreffende OOR’s c.q. wetenschappelijke
Assistenten FMLS
verenigingen.
Samen met de Federatie Medisch LaboratoriumSpecialismen organiseert de Academie jaarlijks een
Aios Erasmus MC
managementcursus voor assistenten van verschillende
laboratoriumspecialismen. De cursus behandelt een
Jaarlijks organiseert de Academie in samenwerking
groot aantal onderwerpen en er worden verschillende
met de Desideriusschool 6 tot 8 cursussen ‘ziekenhuis-
vaardigheden getraind, zoals samenwerking en
management’ voor aios van de OOR van het Erasmus
conflicthantering, vergadertechniek, onderhandelen,
MC. In een cursus van twee dagen komen de volgende
leidinggeven en kwaliteit & veiligheid.
onderwerpen aan bod: organisatie van het ziekenhuis,
positie en functioneren medische staf, financiering van
Duur
het ziekenhuis, beleidsontwikkeling, samenwerking
3 blokken van 3 dagen met overnachtingen
binnen vakgroep en maatschap en onderscheid loondienst en vrijgevestigd. Deze cursus is ook toegankelijk
voor aios van andere opleidingsregio’s.
Duur
2 dagen
Kosten
Kosten
€ 4.295,- per assistent
Assistenten Spoedeisende Geneeskunde
Vanaf 2014 organiseert de Academie in opdracht van
De kosten kunt u vinden op
de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende
www.erasmusmc.nl/desideriusschool
Geneeskunde twee keer per jaar een cursus van twee
dagen voor aios Spoedeisende Geneeskunde. Aan bod
komen: ziekenhuisorganisatie, financiering, manage-
Aios VUmc
ment van de vakgroep, strategie en beleid.
In samenwerking met PAOG VUmc organiseert de
Duur
Academie jaarlijks 3 à 4 cursussen ‘management van
2 dagen
de gezondheidszorg’ voor aios van de OOR van het
VUmc. Het programma is grotendeels gelijk aan het
programma van de cursus voor aios van het Erasmus MC.
Kosten
Zie hiervoor www.nvsha.nl
Deze cursus is ook toegankelijk voor aios van andere
opleidingsregio’s.
Duur
2 dagen
Aios medische microbiologie
De Academie organiseert in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
Kosten
een keer per jaar een cursus van zeven dagen voor
De kosten kunt u vinden op de website van PAOG VU:
aios medische microbiologie. De cursus behandelt een
www.vumc.nl/afdelingen
groot aantal onderwerpen en er worden verschillende
vaardigheden getraind, zoals samenwerking en
conflicthantering, vergadertechniek, onderhandelen
en leidinggeven.
Duur
2 blokken van 3 dagen met overnachtingen
Kosten
€ 2.500,- per aios
15
I N T E RV I S I E E N C OAC H I N G
Intervisie gespreksleiders IFMS
(incompany)
Naast de IFMS-trainingen biedt de Academie ook de
Coaching
Het kan zijn dat een cursus of training u onvoldoende
mogelijkheid van begeleiding van intervisiegroepen
verder helpt of gewoon niet passend is. In dat geval
van gespreksleiders. In de intervisie kunnen gespreks-
kan individuele coaching een oplossing zijn.
leiders hun ervaringen inbrengen. Aan de hand van de
De Academie beschikt over een netwerk van coaches.
ingebrachte casuïstiek wordt de wijze van gespreks-
De coaches worden onder andere geselecteerd op basis
leiding besproken en welke lessen daaruit getrokken
van hun ervaring met de medisch-specialistische zorg,
kunnen worden.
opleiding in coaching en senioriteit. Wij streven naar
Kosten
grond en ervaring en proberen een landelijk dekkend
een zo divers mogelijk aanbod aan coaches qua achter€ 1.195,- (per sessie van maximaal 3 uur)
netwerk aan te bieden. De Academie bewaakt de
kwaliteit door het systematisch monitoren van de
Intervisie in opdracht
tevredenheid van de afnemers van de coaching en
stimuleert de onderlinge uitwisseling en intervisie
De Academie organiseert ook intervisiegroepen in
tussen de coaches.
opdracht van zorginstellingen, medische staven of
Op www.academiemedischspecialisten.nl vindt u een
wetenschappelijke verenigingen. Het onderwerp,
overzicht van alle coaches. U kunt hier zelf een voor u
de duur en frequentie worden in onderling overleg
geschikte coach uitkiezen. Afspraken die u maakt zijn
bepaald. Een intervisiegroep bestaat idealiter uit 5
geheel aan u en uw coach. Discretie is verzekerd.
tot 8 deelnemers. De Academie beschikt over een
aantal coaches met veel ervaring in het begeleiden
van intervisiegroepen.
Kosten
€ 1.195,- (per sessie van maximaal 3 uur)
Voor vragen, opmerkingen of suggesties:
Academie voor Medisch Specialisten
Telefoon: (030) 24 74 197
E-mail: [email protected]
Postbus 8153 • 3503 RD Utrecht
Orteliuslaan 750 • 3528 BB Utrecht
www.academiemedischspecialisten.nl