1/4 Nieuwsbrief september 2014 Beste leerling, ouder/verzorger, De

Nieuwsbrief september 2014
Beste leerling, ouder/verzorger,
De school is weer gevuld met onze leerlingen en de brugklassers hebben de weg alweer gevonden
binnen ons gebouw. In de vakantie zijn alle vloeren weer in de was gezet en in een aantal lokalen is
interne zonwering aangebracht. Tevens zijn de laatste noodzakelijke leerling kluisjes geplaatst op de
vierde verdieping. Bedrijvigheid alom en zelfs naast ons gebouw werd afgelopen week gestart met
heien voor de bouw van het islamitisch ontmoetingscentrum.
Gelukkig kunnen we stellen dat de sfeer in de school de eerste weken wederom prima was en
iedereen zin had om aan de slag te gaan.
We zijn er klaar voor…
Met vriendelijke groet,
P. Wind
Directeur Wolfert Lyceum
Boeken
Elke leerling heeft inmiddels boeken via de mentor ontvangen. Deze boeken moesten thuis goed
gecontroleerd worden aan de hand van de pakbon. Het melden van schade, te weinig of te veel aan
boeken moest gebeuren voor vrijdag 5 september.
Is er schade aan een boek gemeld, dan hou je het beschadigde boek tot het eind van het schooljaar.
Heb je zeer grote schade aan een boek, dus dat er absoluut niet mee gewerkt kan worden? Laat het
boek dan door mevrouw Van der Gaag (2e etage) beoordelen of het in aanmerking komt voor een
ander exemplaar.
Sommige leerlingen krijgen enkele boeken later, ook deze levering gaat via school. De leerling krijgt
hierover een mail. Controleer boeken altijd aan de hand van de pakbon. Het melden van schade is
mogelijk tot 1 week na ontvangst middels het formulier ‘beschadigde boeken’ bij de receptie.
Magister 6
Volgens de planning zou in de zomervakantie Magister 6 uitgerold worden. In deze nieuwe versie zijn
er o.a. meer mogelijkheden met de Magister app. Helaas zitten er nogal wat bugs in de software,
waardoor de uitrol is uitgesteld.
We hopen dat het in deze nieuwe versie mogelijk zal zijn om studiewijzers en roosters te printen,
maar weten niet of dat inderdaad zal lukken. We houden u op de hoogte.
Slapen op school, mag dat?
Natuurlijk zijn onze lessen zo boeiend dat slapen in de les niet gebeurt,
maar in het kader van het PWS (profiel werkstuk) van Daan van Rheenen
(6V2) en Merijn Foppen (6V1) wordt er komende tijd een experiment
gehouden waarbij een groep leerlingen uit o.a. 3V een ‘power nap’ mogen
maken gedurende de dag. Slapen mag dus, maar wel onder begeleiding ...
1/4
Oproep Ouderraad
De ouderraad van het Wolfert Lyceum bestaat uit een aantal enthousiaste en
betrokken ouders, die het leuk vinden mee te denken en zaken aan te kaarten
binnen school die vooral de leerlingen en ouders aangaan. We streven ernaar
ouders uit zoveel mogelijk verschillende klassen in de gelederen te hebben. Op dit
moment zijn we nog op zoek naar leden met een kind in de brugklas. Eén lid is
namens de ouderraad van het Wolfert Lyceum afgevaardigd naar de
medezeggenschapsraad van de hele Wolfertgroep. Heeft u belangstelling én tijd
om lid te worden van de ouderraad? Neem dan gerust contact op per mail:
[email protected]
RTTI (zie bijlage, blz. 4)
Dit schooljaar is een speerpunt van de school het verbeteren van de kwaliteit van
de toetsen. Belangrijk is dat het voor leerlingen inzichtelijk wordt wat de vragen
zijn: is het een inzichtvraag, een toepassingsvraag of een leervraag. Nu kan een
leerling door hard te werken een redelijk goed cijfer behalen, terwijl echt inzicht
in het vak soms ontbreekt. Een docent zou een leerling die een 6,5 staat in zo’n
geval toch af kunnen raden om dat vak in de bovenbouw te kiezen.
Een veel gebruikte systematiek om toetsen te maken is RTTI, dit staat voor
Reproductie, Toepassing1, Toepassing2 en Inzicht. Docenten gaan in een cursus
leren hun toetsen beter af te stemmen op het testen van de mogelijkheden van de leerling. De
docent kan zich afvragen of hij/zij niet teveel of juist te weinig inzichtvragen stelt. Het Wolfert
Lyceum gaat dit schooljaar alle secties scholen in deze systematiek. Circa 20 docenten volgen in het
najaar 2014 hiervoor de vijfdaagse cursus. Meer informatie over RTTI kunt u vinden in de bijlage. Het
is ondoenlijk om al deze docenten op deze scholingsdagen te vervangen. Waar mogelijk worden de
lessen opgevangen, maar het rooster zal zeker beperkt zijn.
Reisweek
Het eerste en tweede leerjaar gaat op kamp in de week van 22 september.
De twaalf klassen worden begeleid door de mentoren en andere docenten,
daarom komt er in deze week een aangepast rooster voor de leerjaren 3 en
hoger. In de informatiebrief die de brugklasouders ontvangen hebben
wordt een richtbedrag voor zakgeld van € 5,- genoemd, maar omdat de
enige activiteit waarbij de leerlingen geld uit konden geven niet meer op
het programma staat, is dit geld niet meer nodig.
Mentorspreekavond
Op donderdag 9 oktober vindt er tussen 16-22 uur een mentorspreekavond plaats. Tijdens dit tijdstip
kunt u gedurende tien minuten in gesprek met de mentor. Heeft u meer tijd nodig i.v.m. specifieke
vragen, dan is het verstandig een andere afspraak te maken met de mentor. Wij stellen het op prijs
als u samen met uw zoon en/of dochter het gesprek bijwoont, maar uiteraard is dit niet verplicht. Via
Magister heeft u zélf de mogelijkheid om de afspraak in te voeren, maar hiervoor is het wel nodig om
als ouder in te loggen (dus niet via de inlogcode van uw zoon en/of dochter)*. In Magister komt een
lange lijst met mentor(en) in beeld, dus let er goed op dat u de juiste mentor aankruist. Het invoeren
en wijzigen van de afspraak is mogelijk t/m donderdag 2 oktober 2013. Op vrijdag 3 oktober kunt u
dit niet meer, omdat er automatisch een rooster volgt. Mocht het voor u niet mogelijk zijn via
Magister in te schrijven (bijv. geen of defecte computer) dan kan uw zoon en/of dochter een
inschrijfformulier halen bij de receptie. Uiteraard moet ook dit formulier uiterlijk 2 oktober worden
ingeleverd bij de receptie.
*) Mocht u de inlogcode niet weten, dan kunt u dit opvragen bij de heer Campo ([email protected]) .
2/4
Rooster
Na de reisweek klas 1 en 2 komen er enkele grote roosterwijzigingen. Het is voor leerlingen uit alle
leerjaren belangrijk hun rooster in de gaten te houden. Het is mogelijk dat er zelfs bij een enkele klas
een docentenwissel plaatsvindt.
Ouderbijdrage
De facturen voor de ouderbijdrage worden voor de herfstvakantie verstuurd. Op de facturen van
klas 4 staat een voorschot van 100 euro voor de reisweek.
Paracetamol
Leerlingen kunnen op school bij een flinke hoofdpijn bij de receptie een
paracetamoltabletje krijgen. In het verleden belden we altijd de ouders om toestemming.
Het is echter steeds lastiger om ouders te bereiken en tevens was er in al die jaren geen
ouder die geen toestemming gaf. Om wel de verstrekking van paracetamol duidelijk te
organiseren zijn er de volgende afspraken:
1. Ouders kunnen aangeven, dat hun kind geen paracetamol verstrekt mag krijgen. Eén
mailtje naar [email protected] en de naam van uw kind zetten we op de lijst.
2. Bij het verstrekken wordt de naam van de leerling genoteerd. De school houdt dit bij en bij
opvallende vraag en/of gebruik van de leerling wordt er contact opgenomen met de ouders.
3. Op een dag wordt er niet meer dan één tablet verstrekt.
De school beslist of zij de tablet aan de leerling vertrekt. Als wij vermoeden dat er iets ernstigs aan de
hand is, dan waarschuwen wij altijd de ouders. Mocht u verder vragen en/of opmerkingen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de heer Suijker, teamleider OOP ([email protected]).
EHBO en BHV
Binnen de school hebben we twee collega’s met een EHBO diploma, te weten
de heer Suijker en de heer Metselaar. Zij worden ingeschakeld bij hulpsituaties.
Tevens geven zij leiding aan het bedrijfshulpverleningsteam (BHV). Binnenkort
wordt er een ontruimingsoefening gehouden, dit gebeurt jaarlijks om onze
procedures in geval van nood te testen. In de maand september gaan deze twee
collega’s bij alle eersteklassers langs om uitleg te geven over de BHV. Ook onze
leerkrachten lichamelijke opvoeding zijn in het bezit van een EHBO-diploma.
Docenten
Voor het nieuwe schooljaar zijn aangenomen:
Mw. Aliasgari (SAI) – wiskunde
Mw. De Lange-Mazlova (KLA) – Duits
Mw. Mols (BMO)- beeldende vorming (ter vervanging mw. Kalman)
Dhr. van Parreren (DPA) – aardrijkskunde
Dhr. Rijnders (MRI) – geschiedenis
Mw. Ruygrok (MRY) – wiskunde
Dhr. Vlamings (BVA) – m&n (afgelopen schooljaar was hij stagiair)
Zieke personeelsleden
- In de vakantie is onze roostermaker, mevrouw Bioch getroffen door een TIA. Gelukkig is zij weer
aan de beterende hand en werkt ze een aantal uren per dag. Door haar ziekte liep het rooster bij
de start wel enige vertraging op.
- Mevrouw Philippa (MPH) probeerde op school met een bot mesje een avocado te schillen. Helaas
ging het mis met als gevolg dat aan haar vinger moest worden geopereerd (doorgesneden
zenuw). Ook zij is gelukkig weer aan het werk.
We wensen beide een goed herstel toe!
3/4
Bijlage – RTTI
RTTI
Komend schooljaar is een speerpunt van de school het
verbeteren van de kwaliteit van de toetsen. Van belang is
dat voor leerlingen inzichtelijker wordt wat nu de vragen
zijn die het inzicht in de materie testen en welke vragen
reproductie van de stof zijn. Nu kan een leerling door hard
te werken een redelijk goed cijfer behalen, terwijl het
echte inzicht in het vak ontbreekt. Lastig als een leerling
een 6,5 staat voor een vak en de docent adviseert om het
vak niet te kiezen wegen gebrek aan inzicht.
Een veel gebruikte systematiek om toetsen te maken is RTTI methode. RTTI staat voor Reproductie,
Toepassing1, Toepassing2 en Inzicht. Docenten gaan in een cursus leren om hun toetsen beter af te
stemmen op het testen van de mogelijkheden van de leerling. Stelt de docent niet teveel of juist te
weinig inzicht vragen? RTTI is een goed middel om te reflecteren voor de leerling en dat is juist één
van de pijlers van Dalton.
Het Wolfert Lyceum gaat komend schooljaar alle secties scholen in deze systematiek. Met nadruk is
binnen de secties gezocht naar dragende docenten die binnen hun sectie de koers uit kunnen zetten.
Circa 20 docenten zullen in het najaar 2014 de cursus van vijf dagen volgen, waarbij ook een aantal
collega’s van Wolfert Dalton en Mytylschool de Brug aanwezig zijn. Waar mogelijk worden de lessen
opgevangen.
Na het afronden van de cursus zullen volgens het ‘train de trainer’ systeem de overige docenten van
Wolfert Lyceum geschoold worden. De doelstelling is dat in het voorjaar van 2016 alle docenten hun
toetsen maken volgens de RTTI methode.
De cursus wordt verzorgd door Docentplus. Deze organisatie is
toonaangevend in het meten en verbeteren van leerprocessen in
het primaire proces en is de grondlegger en ontwikkelaar van het
RTTI-systeem.
P. Wind / 19-7-2014
*** EINDE ***
4/4