s ツ aa aab テ. aa ト c テ a ト ff ta s テ aa a ト ac テ cD ト da テ d:e.ta テ aa a ト

Lully: Marche pour la Ceremonie des Turcs (for theorbo, Arto Wikla 2006)
bÃ
bÃb. bÄ bà bÄ
bÂ
baba
baba ba baba bc ba bf
bf
bb
b
bsba b b
b btba bsba
1
bà bÄ bà bÄ
bÂ
bÃb.
b'
ba
bd bdba
bc
babb
bdba
ba
ba
ba
ba
ba
bd
ba
ba
b btba
bà bÄ
bÃ
b
ba
bh
b
b
bh
bh
ba
b bh
bŽ
b bh
baba
bf
ba b: bhb. bi
b bG
b bh
bh
bsba
bÄ bà bÄ bà bÃ
ba bc bcbD bd bd
baba
b. bab. beb:
b. btba ba
b
2
bÄ bÂ
bÂ
bÃb.
bZbZ
bdbe beb'
bZbZ
b/ba bZ b
ba b/ba
bÄ bà bÄ bà bÄ
b
ba baba b bf bŽ bgbg bg b bh
bÄ bÅ
bab:
bab. bab.
bsba b/ba ba bsba
b
b/ba
bÅ
beb:
be
b.
bÃ
be
be ba
bÃ
bÄ
bà bÄ
bà bÄ bÅ
bab: b bh ba
bZbZ bf bf bf bab: b bh b bh
b
bab:
b. bŽ bh b bf
b bi b bf b bh b biba
bZbZ bf
ba bdb: b bf
bf
b.
b.
bZ
bsba
b/ba ba
b
b
b b
1
2
bà bÄ
bà bÄ
bY
ba bc bcb'
ba ba
bZbZ baba bZbZ
bab. b: ba
bZbZ ba bZbZ
b.
bZ bsba bZ bQbQbq bq
bc
ba
bs
ba
bs
ba
btba
b