Generatiebeleid en Kennisoverdracht @ TUC RAIL

Generatiebeleid en
Kennisoverdracht
@ TUC RAIL
Marie-Laure Ruyssen
Knowledge Manager
Workshop XL Intergenerationeel Management en
Kennisoverdracht
14-05-2014
Agenda
1.
2.
3.
TUC RAIL: Wie zijn we, wat doen we?
Vier generaties op de werkvloer
Aanpak van kennisoverdracht bij TUC RAIL:
onze ervaringen
14-05-2014
2
Wie is TUC RAIL?
Engineering- en projectmanagementbureau
gepecialiseerd in spoorwegtechnologie
Project Management
Bouw
van nieuwe infrastructuur
14-05-2014
Studies
Opvolging werken
Aanpassing en
modernisering van
bestaande infrastructuur
1
Onze disciplines: burgerlijke bouwkunde
Stalen bruggen | Betonnen bruggen | Viaducten | Tunnels
14-05-2014
4
Onze disciplines: spoortechnieken
Bovenleidingen | Spoor | Seininrichting | Sterkstroom
14-05-2014
5
Onze geschiedenis: nauw gelinkt aan de ontwikkeling
van het Belgische Hoge-Snelheidstrein-netwerk
Noordtak
Tunnel onder het station en de stad Antwerpen
(in dienst sinds
2007)
40 km nieuwe lijnen naar Nederlands
(in dienst sinds 2009)
Oosttak
Westtak
71 km nieuwe lijnen (300 km/u)
17 km gemoderniseerde lijnen (160 km/u)
In dienst sinds1997
14-05-2014
49 km gemoderniseerde lijnen
89 km nieuwe lijnen (300 km/u)
L2 : in dienst sinds 2002
L3 : in dienst sinds 2009
6
Enkele van onze projecten
Diabolo
By-pass van Mechelen
14-05-2014
Concentratie seinposten
GEN - RER
Liefkenshoek
Herelektrificatie L162
Brussel-Luxemburg 7
Agenda
1.
2.
3.
TUC RAIL: Wie zijn we, wat doen we?
Vier generaties op de werkvloer
Aanpak van kennisoverdracht bij TUC RAIL:
onze ervaringen
14-05-2014
8
Vier generaties op de werkvloer kunnen elkaar versterken
1941-1955
1956-1970
1971-1985
1986-2000
KENMERKEN
Minder maar langer
werken
Uitdagend blijven
Behoefte aan
flexibele werkuren
Zich ontwikkelen
Work-life balance
Interessante en
afwisselende
werkomgeving
Delen graag hun
ideeën
MOTIVATIE
Sociale steun collega’s
Werkvariatie
Reorganisatie
Ontplooiingsmogelijkheden
Taakduidelijkheid
Werkvariatie
Werkvariatie
Taakonduidelijkheid
Sociale steun
collega’s
Feedback
Zelfstandigheid
Mentale uitdaging
14-05-2014
9
Agenda
1.
2.
3.
TUC RAIL: Wie zijn we, wat doen we?
Vier generaties op de werkvloer
Aanpak van kennisoverdracht bij TUC RAIL:
onze ervaringen
14-05-2014
10
TUC RAIL gebruikt verschillende methodes om
kennis over te dragen tussen ervaren en minder
ervaren medewerkers
Leaver
Receiver
Technical
Support Desk
Innovatie
Kennisoverdracht
Ervaringsuitwisseling
(REX)
Werken in duo
Technische
opleidingen
14-05-2014
11
Kennisoverdracht Leaver- Receiver(s)
Leaver
Receiver
Technical
Support
Desk
Innovatie
Kennisoverdracht
Ervaringsuitwisseling
(REX)
Werken in
duo
Technische
opleidingen
14-05-2014
12
Leaver- Receiver(s)
Kennisoverdracht van babyboomers naar Gen X of Y
Kenmerken
Onze ervaringen
 Jaarlijkse identificatie door KM
manager van experten ≥ 58 jaar in
een technische functie met kritische
kennis
 Bevestiging door de hiërarchische
chef
 Identificatie van receiver(s) door de
hiërarchische chef
 Overdrachtsproces (face-to-face):
 Jaarlijkse selectie beperkt zich tot een
beperkt # leavers (tijdsintensief)
 Doorgaans beperkt de overdracht zich niet
tot 1 receiver
 Succesfactoren:
1.
2.
3.
4.
Kritische kennis identificeren
Overdrachtsplan opstellen
Kennisoverdracht uitvoeren
Kennisoverdracht opvolgen en
evalueren
14-05-2014
-
vaardigheid om kennis over te dragen en op
te nemen
motivatie van de betrokken partijen
•
•
•
-
Babyboomer: lichtere werklast, erkenning
als expert, werkvariatie
Gen X: nieuwe carrière mogelijkheden, op
korte tijd en diepgaand nieuwe
competenties aanleren
Gen Y: gevarieerde sociale relaties, nieuwe
competenties “al doende” aanleren via
informele coaching
affiniteit tussen leaver en receiver(s) waarbij
persoonlijkheidskenmerken eerder dan
leeftijd een rol spelen
enige voorkennis en de kritische kijk van de
receiver op de ontvangen kennis
13
Kennisoverdracht - Technical Support Desk
Leaver
Receiver
Technical
Support
Desk
Innovatie
Kennisoverdracht
Ervaringsuitwisseling
(REX)
Werken in
duo
Technische
opleidingen
14-05-2014
14
Technical Support Desk
Leavers vormen een technische « hub» ten dienste
van de technische behoeften van het bedrijf
Kenmerken
 Beperkt zich tot het kritisch kennisdomein
« Supervision of works »
Onze ervaringen
 Initiatief top-down aangestuurd maar
breed gedragen door zowel
-
Babyboomers: nieuwe carrièrewending,
valorisatie en erkenning van hun expertise
-
Gen X: bijstand voor de « bijzondere»
uitvoeringstechnieken; krijgen een andere
kijk op hun werk
-
Gen Y: mentoring tijdens hun
integratietraject, ontstaan van een sociale
band en dialoog
-
Gen Z: feedback en kruisbestuiving
HUB
 Full time team: 5 babyboomers, 1 per
spoortechniek
 Kennisoverdracht via
-
Redactie & validatie van referentiedocumenten
Doceren van technische opleidingen
Coaching tijdens speciale uitvoeringstechniek
Mentorschap van nieuwkomers
Spel van V&A
Inbreng expertise naar andere departementen
14-05-2014
 Succesfactoren:
-
Leaver: het expertiseniveau in een bepaald
kennisdomein en de erkenning die hij binnen
de organisatie als expert krijgt
-
Leaver: flexibiliteit en open geest
-
Gen X en Gen Y: de nodige kritische kijk
-
Gen Z: bereidheid tot leren
15
Kennisoverdracht – Werken in duo
Leaver
Receiver
Technical
Support
Desk
Innovatie
Kennisoverdracht
Ervaringsuitwisseling
(REX)
Werken in
duo
Technische
opleidingen
14-05-2014
16
Werken in duo
Begeleiding door een mentor van niewkomer(s) in
een functie gedurende een korte periode
Kenmerken
 « Learning on the job » vond vroeger ad
hoc plaats maar gebeurt nu structureel.
 Nieuwkomer moet de nodige technische
competenties verwerven
 Hiërarchische chef beslist voor elke
nieuwkomer als hij/zij een mentor nodig
heeft
- Mentor:
-
•
Babyboomer (leaver),
•
Gen X of Gen Y
Mentee
•
Gen Y of Gen Z
 Overdrachtsproces:
1.
Leerdoelstellingen bepalen
2.
Actieplan opstellen
3.
Actieplan uitvoeren
4.
Kennisoverdracht opvolgen en evalueren
14-05-2014
Onze ervaringen
 Succesfactoren:
- motivatie van mentor
•
Babyboomer en Gen Y: bereidheid tot
ondersteuning van nieuwe collega’s en
erkenning van competenties
•
Gen X: vinden weinig tijd hiervoor
- motivatie van de mentee:
•
Gen Y: mogelijkheid voor zelfontplooiing en
zelfstudie
•
Gen Z: al doende leren
- affiniteit tussen mentor en mentee
- bereidheid om te leren via coaching en
zelfstudie
17
Kennisoverdracht – Technische opleidingen
Leaver
Receiver
Technical
Support
Desk
Innovatie
Kennisoverdracht
Ervaringsuitwisseling
(REX)
Werken in
duo
Technische
opleidingen
14-05-2014
18
Technische opleidingen
Algemene en gespecialiseerde interne opleidingen
verzorgt en gevolgd door alle generaties
Kenmerken
 Algemene opleidingen gericht op
de basiskennis in spoortechnieken
 Gespecialiseerde opleidingen
gericht op technische expertise in
een bepaalde functie
 Opleiders:
- kennis van het onderwerp is belangrijker
dan leeftijd
- didactische vaardigheden
 Deelnemers:
- persoonlijke ontwikkelingsbehoefte
- niet de leeftijd of anciënniteit in een
functie
- deelname goedgekeurd door de
hierarchische chef
14-05-2014
Onze ervaringen
 Opleiders:
- Gen Y en Gen Z: een opportuniteit om
•
basiskennis over te dragen
•
didactische en communicatieve vaardigheden
aan te scherpen
•
geconfronteerd te worden met kritische vragen
- Babyboomers en Gen X: forum om hun
gespecialiseerde kennis over te dragen
 Deelnemers:
- oudere werknemers blijven zichzelf
inspireren om zich te ontwikkelen en
prikkelen daarmee ook de leerattitude van
hun (jongere) collega’s
- Klassikale opleiding wordt vaak een
tweerichtingsverkeer via spel van vraag
en antwoord, meedelen van eigen
ervaring of meegemaakte situaties
19
Kennisoverdracht – Ervaringsuitwisseling
Leaver
Receiver
Technical
Support
Desk
Innovatie
Kennisoverdracht
Ervaringsuitwisseling
(REX)
Werken in
duo
Technische
opleidingen
14-05-2014
20
Ervaringsuitwisselingen
Alle generaties betrokken in een project of een
gebeurtenis wisselen hun ervaring uit
Kenmerken
Onze ervaringen
 Methodische en nauwkeurige
analyse om de goede praktijken en
geleerde lessen uit te wisselen
m.b.t. het beheer en de realisatie
van een project of een gebeurtenis.
 vergadering om van elkaar te leren
en kennis te delen teneinde zich
continu te verbeteren
 Chronologie:
 Collectief zoeken naar oplossingen voor
vastgestelde problemen:
-
Wat waren de doelstellingen?
-
Wat is er goed verlopen?
-
Wat is er minder goed verlopen?
-
Welke aanbevelingen kunnen we
formuleren?
14-05-2014
-
dialoog en kruisbestuiving van ideeën
ongeacht de leeftijd
 Gen Z:
-
leren door kritische vragen te stellen en
opmerkingen te geven over de activiteiten
waaraan zij zojuist hebben deelgenomen
 Babyboomers en Gen Y:
-
expliciteren spontaan hun impliciete kennis
die ze gebruikten bij een activiteit
 Succesfactor:
-
facilitator leidt de discussies en zorgt voor
een positieve sfeer
-
deelnemers staan op gelijke voet
-
uitvoering van het actieplan
21
Kennisoverdracht – Innovatie
Leaver
Receiver
Technical
Support
Desk
Innovatie
Kennisoverdracht
Ervaringsuitwisseling
(REX)
Werken in
duo
Technische
opleidingen
14-05-2014
22
Innovatie
Intergenerationele kruisbestuiving leidt tot een
concurrentieel voordeel voor TUC RAIL
Kenmerken
 Innovatie bij TUC RAIL betekent:
- invoeren van nieuwe ideeën, diensten en
processen en die een efficiënte oplossing
bieden voor een technisch probleem met
een rechtstreeks en onrechtstreeks
concurrentieel voordeel
 Innovatie vindt plaats via
- creatieve oplossingen voor specifiek
problemen in lopende spoorwegprojecten
- nieuwe ideëen gedragen door
transversale projectteams en voorgelegd
aan een Innovatiecomité
•
•
•
•
14-05-2014
los van elke hiëarchie
geselecteerd op basis van een realistisch
projectplan
periodieke begeleiding en opvolging van elk
goedgekeurd voorstel
levert geen extra beloning maar een
persoonlijke erkenning op via artikels in
personeelskrant
Onze ervaringen
 Trigger voor innovatie is generatieafhankelijk:
-
lopend spoorwegproject: Gen X
-
lostaand voorstel: Gen Y
 Uitwerking en realisatie van een
innovatievoorstel:
-
lopend spoorwegproject: leiding door Gen X maar
uitwerking door Gen Y en Z
-
losstaand voorstel: leiding door Gen Y, uitwerking
door Gen Y en Z maar met advies van
babyboomers en Gen X
 Verschil in attitude binnen het innovatiecomité:
-
Gen Z: kritische kijk en voorstel voor
alternatieven
-
Gen X en Y: constructieve kijk en inbreng van
persoonlijke ervaring
 Succesfactor:
-
constructieve samenwerking tussen de
verschillende generaties waar eenieder zijn rol en
inbreng heeft
23
Besluit
Van kennisoverdracht …..
naar “kennisinteractie en
ervaringsuitwisseling” tussen generaties?
14-05-2014
24
Dank u
voor uw aandacht!
© [email protected]
14-05-2014
25