Informatie in het kader van de Dienstenwetgeving - Jacobs-Law

Deel I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie1
1.
Uw advocaat en zijn kantoor
U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS
Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen Het
kantoor van mr. JACOBS is gevestigd te 2630 Aartselaar, Populierenlaan 41
Mr. JACOBS baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.
De zetel van het kantoor is gevestigd te 2630 Aartselaar, Populierenlaan 41
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. JACOBS is 0818.524.503.
Per e-mail kan u mr. JACOBS bereiken via [email protected]
De beroepsaansprakelijkheid van mr. JACOBS is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV te
Amstelveen (Nederland); Belgisch bijkantoor: 0416.056.358
2.
Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij mr. JACOBS, terecht voor onder meer volgende diensten:
-burgerlijk recht
-handelsrecht
-familierecht
-faillissementen
De precieze prijzen van deze diensten zijn: af te spreken. Dit kan een forfait zijn, pro deo
of volgens een uurtarief.
De algemene voorwaarden en bepalingen die mr. JACOBS of zijn kantoor hanteert kan u
raadplegen op de ereloonstaten en via dit document namelijk:
“De staten zijn contant betaalbaar.
Bij gebreke aan ontvangst van betaling binnen de 14 dagen na verzending van onderhavige
staat, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd zijn aan de
wettelijke intrestvoet tot op datum van volledige betaling.
In dat geval is eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd voor administratieve en
buitengerechtelijke inningskosten ten bedrage van 10% van de hoofdsom, zijnde minimaal
50,00 EUR.”
De overeenkomst die u met mr. JACOBS aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen
en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd.
1
Overhandigen aan de cliënt, of
Toegankelijk maken voor cliënt op het kantoor, of waar het contract met hem wordt gesloten, of
Op website plaatsen, of
Opnemen in elk informatiedocument (bv. een kantoorbrochure) waarin diensten in detail worden beschreven.
3.
Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr.
JACOBS bereiken:
via post op het adres: Populierenlaan 41 te 2630 Aartselaar
via fax op het nummer: 03/844.88.01
via e-mail op het adres: [email protected]
of via telefoon op het nummer: 03/844.95.00
Deel II - Facultatief te verstrekken – op verzoek van de cliënt
1.
Wat kost uw advocaat?
[Indien vooraf niet vastgesteld en deze precies kan worden gegeven]
De diensten die mr. ________________2 levert worden aangerekend aan ________ euro per uur.
Kosten worden als volgt berekend en omvatten _____________________________________________. 3
[of]
De diensten die mr. ________________ 4levert worden per prestatie aangerekend, volgens het
hiernavolgend overzicht: ______________________________.
[of]
[Indien de precieze prijs niet gegeven kan worden]
Mr. ____________5 zal de prijs van de diensten die hij voor u verricht in uw dossier berekenen
volgens ______________________________________________________________________________________6.
[of]
Mr. ________________7 voorziet in volgende gedetailleerde kostenraming voor uw dossier:
________________________________________________________________________________________________.
2.
Beroepsregels en gedragscodes
Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is mr. JACOBSonderworpen aan de
reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd
kunnen
worden
op
http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87,
alsook
aan
de
reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be >
erelonen > klachten
2
3
4
5
6
7
[naam].
[beschrijving van wat de kosten zijn]
[naam].
[naam].
[berekeningswijze].
[naam].
Deel III – Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in
detail worden beschreven
Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen
Mr. _______________8 maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van
volgende
multidisciplinaire
activiteiten
en/of
multidisciplinaire
partnerschappen
________________________________________________________________________________________________.
Om
belangenconflicten
in
deze
multidisciplinaire
activiteiten
en
multidisciplinaire
partnerschappen te voorkomen werden door mr. ___________________9 volgende maatregelen
genomen:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
8
9
[naam].
[naam].
Deel IV – Op te nemen in elk document waarin diensten in detail
worden beschreven
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Mr. __________10 is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in
volgende gedragscode of reglement:
______________________________________________________.11
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze
regeling bij
_______________________________________________________________________________12 .
[naam].
[naam gedragscode of reglement]
Bedoeld wordt voor:
-Balie Brussel-NL: Codex 2009 van Balie Brussel – NL
-Balie Antwerpen: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005
-Balie Gent: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie
Gent van 1 februari 2009
-Balie Brugge: Arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het
reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van balie
Brugge van 8 maart 2005
-Balie Kortrijk: Huishoudelijk reglement van balie Kortrijk van 28 mei 2008
-Balie Leuven: Baliereglement van balie Leuven, codificatie van 9 oktober 2009
-Balie Dendermonde: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010
-Balie Hasselt: -Balie Tongeren: -Balie Mechelen: Reglement met betrekking tot de Taxatiecommissie van balie Mechelen van 1 juli 2010
-Balie Turnhout: Reglement m.b.t. de invordering van en betwistingen van de ereloonstaten van balie Turnhout
van 5 maart 2007
-Balie Oudenaarde:
-Balie Veurne: Reglement van balie Veurne m.b.t. begroting van het ereloon - arbitrage
10
11
-Balie Ieper: Reglement van inwendige orde van balie Ieper van 21 januari 2009
12
[naam en contactgegevens].
Bedoeld wordt voor:
-Balie Brussel-NL: http://www.baliebrussel.be/nl/uw-advocaat/behandeling-van-ereloongeschillen
-Balie Antwerpen: de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten
-Balie Gent: de website www.balie-gent.be > erelonen
-Balie Brugge: het secretariaat van balie Brugge, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050 33 16
80
-Balie Kortrijk: de website www.baliekortrijk.be > balie > erelonen > betwisting
-Balie Leuven: de website www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php
-Balie Dendermonde: het secretariaat van balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200
Dendermonde, tel: 052 21 56 48
-Balie Hasselt: -Balie Tongeren: -Balie Mechelen: de website http://www.balie-mechelen.be/balie/taxatiecommisie.html
-Balie Turnhout: de website http://www.advocatenturnhout.be/?betwistingen,34
-Balie Oudenaarde:
-Balie Veurne: het secretariaat van balie Veurne, Boterweegschaalstraat 7, 8630 Veurne, tel: 058 31 64 64
-Balie Ieper: het secretariaat van balie Ieper, Gerechtshof, Korte Torhoutstraat 2, 8900 Ieper, tel: 057 21 55 54