Shanks

Praktijkgeval
Een duurzaam preventiebeheer in de milieusector
PI trok naar de boorden van de Maas voor een ontmoeting met Marian Atitienei, de verantwoordelijke voor kwaliteit-veiligheid-milieu
(KVM) van de groep Shanks voor Wallonië. Ontmoeting met een man boordevol enthousiasme voor wie preventie zonder menselijk
contact gewoon onmogelijk is.
Visitekaartje van de onderneming
SHANKS Luik-Luxemburg maakt deel uit van
de groep SHANKS, waarvan het moederbedrijf
Schots is. Wij hebben vestigingen in verscheidene
Europese
landen,
waaronder
Engeland,
Nederland, België en Frankrijk en ook een hele
kleine divisie in Canada. Sinds 2012 zijn wij
samengebracht in de divisie SHANKS Benelux.
Onze diensten draaien voornamelijk rond de
inzameling van huishoudelijk en ander afval en
het ophalen van gevaarlijk afval in bedrijven. Wij
hebben ook een afdeling industriële reiniging
en openbare netheid (verwijderen van graffiti).
Elke regio beschikt over een preventieadviseur
en een kwaliteitsverantwoordelijke. Van de
zowat 210 werknemers die SHANKS LuikLuxemburg tewerkstelt, werken er 95% buiten de
bedrijfslokalen.
Zijn professioneel traject in de veiligheid
Nadat ik in 1993 in België was aangekomen, heb
ik verscheidene beroepen uitgeoefend. In 2000
ben ik dan bij SHANKS in dienst getreden. In
2003 ben ik mijn carrière als preventieadviseur
niveau 2 begonnen in de onderneming.
Enkele jaren later was ik betrokken bij het
certificatieproces van onze site voor ISO 14001,
alvorens de opleiding tot preventieadviseur niveau
1 te volgen. In 2012 heb ik de coördinatie van
de afdeling KVM op mij genomen voor Wallonië.
Alvorens ik verantwoordelijke werd, was ik
preventieadviseur op de site van Seraing en
kwaliteitsverantwoordelijke voor de regio LuikLuxemburg. Men kan dus zeker zeggen dat ik
mijn carrière als preventieadviseur helemaal bij
SHANKS heb opgebouwd.
Wat is voor u een preventieadviseur?
Het is iemand die door zijn vaardigheden veel kan
bijdragen tot een verbetering van het welzijn, maar
zijn voornaamste rol bestaat erin te adviseren.
Marian Atitienei
Hij reikt mogelijke oplossingen aan en stelt
maatregelen voor zonder er zeker van te zijn dat
ze zullen worden uitgevoerd. De preventieadviseur
is iemand die zeer dicht bij de mensen staat,
een sociale rol vervult, een luisterend oor biedt
aan werknemers van de onderneming, ook voor
dingen die niet noodzakelijk verband houden met
hun dagelijkse werkzaamheden. Het is een zeer
verrijkend beroep, waarin we door de bezoeken
in het veld veel onderweg zijn en in contact
komen met de werknemers op hun werkplek.
Wanneer men mensen die de maatregelen
toepassen persoonlijk ontmoet, dan ontstaat er
een vertrouwensrelatie. Dit geeft ons een enorme
voldoening, omdat we daardoor weten waarom
we dit beroep uitoefenen.
Preventie op lange termijn
Sinds
2013
bieden
wij
een
lange
veiligheidsopleiding aan voor het personeel dat
instaat voor de huis-aan-huisinzameling van
afval, want dat is de werknemerscategorie met
het hoogste ongevallenpercentage binnen onze
onderneming. Ze willen immers altijd zo snel
mogelijk werken. Het probleem is niet zozeer
de ernst van de arbeidsongevallen, maar wel de
herhaling. Een van de grootste moeilijkheden is
dat onze werknemers buiten de onderneming aan
het werk zijn, zodat wij maar moeilijk alles kunnen
controleren. We hebben het probleem bij de kern
aangepakt en werken samen met een extern
bedrijf dat fantastische resultaten kan voorleggen.
Wij verwachten op dit moment trouwens de
eerste resultaten voor ons bedrijf en die zouden
goed moeten zijn. Indien dit project werkt, zal het
worden uitgebreid tot het volledige personeel van
de onderneming.
Een ander beduidend initiatief heeft te maken
met de “toolbox meeting”. Aangezien wij een
aantal problemen hebben ondervonden met
dit instrument, hebben wij een vragenlijst ter
beschikking gesteld die een goed begrip ervan
mogelijk zal maken. In alle divisies behalen wij
daarmee zeer goede resultaten. Die aanpak
werd bij SHANKS Europe besproken en zou in
de toekomst ook in de andere sites van SHANKS
kunnen worden gebruikt.
Uitzendarbeid en Shanks
Wij hebben voor heel Wallonië gemeenschappelijke
preventieprocedures ingevoerd bij SHANKS en zijn
partners uit de uitzendsector. Het hele jaar door
telt ons personeelsbestand 15 % uitzendkrachten,
die over alle beroepencategorieën verdeeld zijn
(van afvalinzameling tot industriële reiniging).
Wij werken nauw samen met de partnersuitzendkantoren. Wij hebben trouwens een
specifiek rekruteringsproces uitgewerkt dat begint
in het uitzendkantoor. De kandidaat-uitzendkracht
woont een presentatie van de risico’s bij en wordt
verzocht om na die presentatie een vragenlijst te
beantwoorden. Indien de test overtuigend is en
de persoon bij onze onderneming past, dan wordt
hij aangeworven. Op zijn eerste werkdag wordt de
uitzendkracht onthaald door zijn divisie, waar hij
onontbeerlijke toelichtingen krijgt over de activiteit
en de werking ervan. Bij die gelegenheid maakt
hij eveneens kennis met zijn peter, die vaak een
collega is. Meestal gebruiken wij de werkpostfiche
voor het onthaal en het peterschap. Tot slot maakt
ook altijd een vaste werknemer van SHANKS deel
uit van een ploeg.
Wanneer het om studenten gaat, nemen we voor
de afvalinzameling altijd kandidaten van meer dan
18 jaar. Die rijden wel niet met de vrachtwagen. Ze
krijgen elk jaar een theoretische opleiding over hun
Rudi gaan
Bouckaert
werk en vervolgens
wij in het veld bekijken
hoe ze zich gedragen. Wanneer we hen aan het
werk zien, kunnen we indien nodig bijstellen en
desgevallend het werk stopzetten indien er een
ernstige tekortkoming wordt vastgesteld.
Verantwoordelijke voor kwaliteit-veiligheid-milieu (KVM) van de groep Shanks voor Wallonië.
2