Kraamzorg Zuid-Gelderland van Stichting ZZG zorggroep

OPENBARE VERSIE
Besluit zorgspecifieke concentratietoets
Kenmerk
107222/154087
Betreft: Radboud universitair medisch centrum - het
ondernemingsonderdeel Kraamzorg Zuid-Gelderland van
Stichting ZZG zorggroep.
Melding
1.
Op 14 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de
Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen
van goedkeuring van een voorgenomen concentratie. Hierin is
medegedeeld dat het Radboud universitair medisch centrum
voornemens is om uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over het
ondernemingsonderdeel Kraamzorg Zuid-Gelderland van Stichting
ZZG zorggroep in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de
Mededingingswet (Mw).
Partijen
2.
Stichting Katholieke Universiteit, handelend onder de naam
Radboud universitair medisch centrum (hierna: het Radboud), is
een stichting naar Nederlands recht. Het Radboud is een
academisch ziekenhuis te Nijmegen en maakt samen met de
Radboud Universiteit deel uit van de Stichting Katholieke
Universiteit in Nijmegen. Het Radboud beschikt als kenniscentrum
voor academische geneeskunde en gezondheidszorg over een
gespecialiseerde afdeling Verloskunde en Gynaecologie. Het
Radboud heeft een dochteronderneming, UMC St. Radboud Holding
B.V. (hierna: Radboud Holding), die dient als
houdstermaatschappij voor de deelnemingen van het Radboud.
3.
Stichting ZZG zorggroep (hierna: ZZG) is een stichting naar
Nederlands recht. ZZG is een organisatie die intra- en extramurale
zorg aanbiedt binnen de sector Verpleging, Verzorging en
Thuiszorg. De zorg die ZZG aanbiedt vindt plaats in de vorm van
wijkverpleging, beschermd wonen en geriatrische revalidatie. ZZG
heeft haar soorten zorg ondergebracht in
ondernemingsonderdelen, waarbij de kraamzorgactiviteiten zijn
ondergebracht in het ondernemingsonderdeel Kraamzorg
Zuid-Gelderland. ZZG is hoofdzakelijk actief in de regio
Zuid-Gelderland en een aantal gemeenten in Duitsland.
4.
Hierna worden bovenstaande organisaties ook aangeduid als
‘partijen’.
Het voornemen
5.
De voorgenomen concentratie betreft de overname van het
ondernemingsonderdeel van ZZG, genaamd Kraamzorg
Zuid-Gelderland. De activa en passiva van het
ondernemingsonderdeel Kraamzorg Zuid-Gelderland worden
ondergebracht in de door Radboud Holding op te richten besloten
vennootschap Kraamzorg Zuid-Gelderland B.V. (hierna: KZG). De
aandelen van KZG zullen worden gehouden door Radboud Holding.
Het Radboud zal hiermee de volledige eigendom en zeggenschap
verkrijgen over de kraamzorgactiviteiten van ZZG.
OPENBARE VERSIE
6.
7.
Het voornemen van partijen is vastgelegd in de bij de melding
overgelegde “Overnameovereenkomst Kraamzorg
Zuid-Gelderland” in concept en de in oktober 2013 getekende
“Intentieverklaring”.
De voorgenomen concentratie blijkt tevens uit de besluiten van de
Raden van Bestuur van het ZZG en het Radboud, welke zijn
genomen op respectievelijk 4 en 11 november 2014.
Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets
8.
De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27,
eerste lid, onder b, van de Mw. De hierboven, onder punt 6,
omschreven transactie leidt er toe dat het Radboud uitsluitende
zeggenschap verkrijgt over de kraamzorgactiviteiten van ZZG.
9.
Betrokken organisaties zijn het Radboud en ZZG.
10.
Uit de bij de melding ter beschikking gestelde gegevens over het
aantal in de organisaties werkzame personen blijkt dat de gemelde
concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van
de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.
Beoordeling
A. Betrokkenheid belanghebbenden
11.
Uit de bij de melding ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat
cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige
wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie,
waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de
hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en
de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar
konden worden gemaakt.
12.
Uit de bij de melding ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat
het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere
betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in
de besluitvorming tot concentratie.
B. Cruciale zorg
13.
Het Radboud levert cruciale zorg in de vorm van ambulance zorg,
spoedeisende hulp en acute verloskunde.
14.
Uit de bij de melding overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg
van de voorgenomen concentratie, er geen veranderingen zullen
plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vormen van
zorg.
C. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie
15.
De bij de melding ter beschikking gestelde gegevens bieden
voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde
concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede en derde lid
van de Wmg:
 de doelstellingen van de concentratie;
 de redenen voor concentratie;
 de structuur van de beoogde organisatie van de zorgaanbieder of
zorgaanbieders;
Kenmerk
107222/154087
Pagina
2 van 3
OPENBARE VERSIE





de financiële gevolgen van de concentratie;
Kenmerk
107222/154087
de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de
cliënt;
Pagina
3 van 3
de risico’s van de concentratie voor de kwaliteit en
bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s
worden ondervangen;
de wijze waarop overleg is gepleegd met betrokkenen over het
voornemen om een concentratie tot stand te brengen en de wijze
waarop met de inbreng van betrokkenen is omgegaan;
de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie
zal worden gerealiseerd.
Conclusie
16.
Na onderzoek van deze melding concludeert de NZa dat:
a. cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige
wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie,
waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de
hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en
de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar
kunnen worden gemaakt;
b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en
andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn
meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld
in artikel 56a, eerste lid, van de Wmg niet in gevaar komt;
d. de melding tot concentratie van partijen voldoende inzicht biedt
in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand
van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid van de
Wmg.
17.
Gelet op het bovenstaande verleent de NZa goedkeuring aan het
tot stand brengen van de concentratie waarop de melding
betrekking heeft.
Datum: 17 december 2014
De Nederlandse Zorgautoriteit,
mw. drs. L. de Maat
directeur Toezicht en Handhaving
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg) juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending
van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via
email), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken,
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5
lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten
minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van
het bestreden besluit bij te voegen.