Brochure Centen voor Studenten

2014
CENTEN
VOOR
STUDENTEN
www.centenvoorstudenten.be
Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen
van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.
Studietoelagen
P.22 Kinderbijslag
P.4 van de Vlaamse
overheid 2014-2015
Studiefinanciering
P.18 via de Sociale Dienst
Studenten
P.30 Belastingen
P.26 Studentenarbeid
1 2 3 4 5
“Verlies ik mijn kinderbijslag als ik werk?”
“Wanneer ontvang ik een studietoelage als zelfstandig student?”
“Moeten mijn ouders mijn studies betalen?”
“Waar kan ik aankloppen voor financiële ondersteuning?”
?
P.42 Studeren met een
werkloosheidsuitkering
Onderhoudsplicht
P.34 van de ouder(s)
Je inschrijving wijzigen,
stoppen met studeren
of afstuderen
Andere
P.50
tegemoetkomingen
P.54
P.38 Leefloon van het
OCMW
P.46 Studeren als werknemer
6 7 8 9 10 11
Met deze brochure willen wij jou en je ouder(s) overzichtelijke
basisinformatie geven over je sociaal statuut als student en over de
verschillende mogelijkheden om je studies te financieren. Het blijft
weliswaar een kluwen van wetgeving, administratieve en juridische
aspecten. Het is niet de bedoeling, noch haalbaar, alle finesses van de
wetgeving in deze brochure te verwerken. Voor meer informatie kan
je steeds terecht bij de Sociale Dienst Studenten.
Regelgeving en cijfergegevens veranderen voortdurend. Surf naar
www.centenvoorstudenten.be voor de meest recente en uitgebreide
informatie.
1
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
n
e
rd
a
wa
or
vo
Na
lit
na
tio
s
eit
n
de
ar
a
n
de
ar
oo
ev
i
ud
St
o
ev
l
cië
w
or
a
rw
an
Fin
Studietoelagen van de
Vlaamse overheid
2014 - 2015
?
en
a
g
ra
nv
stu
la
oe
iet
d
e
fj
re
Be
g
d
in
m
r
Ve
in
er
st
eld
eg
i
ud
er
e
nn
a
W
l
ze
n
ke
ea
ge
en
ho
Er zijn drie voorwaarden waaraan je moet voldoen om een studietoelage van de Vlaamse overheid te verkrijgen, namelijk nationaliteits-,
studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.
Voldoe je aan alle voorwaarden dan kom je in aanmerking voor een
studietoelage van de Vlaamse overheid én betaal je minder studiegeld
aan je onderwijsinstelling.
1 Nationaliteitsvoorwaarden
Je bent Belg of je voldoet aan de specifieke criteria voor studenten
met een andere nationaliteit.
2 Studievoorwaarden
Je volgt een financierbare opleiding
Je kan een studietoelage ontvangen voor het behalen van 2 bachelordiploma’s, 1 masterdiploma, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma en 1 specifieke lerarenopleiding als vervolgopleiding aan
een hogeschool of universiteit. Voor een vervolgopleiding (bv. BanaBa,
ManaMa…) of het voorbereidingsprogramma hierop kan je geen studietoelage krijgen.
Je studeert met een diplomacontract
Je komt enkel in aanmerking als je ingeschreven bent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract
geven geen recht op een studietoelage.
Je hebt nog studietoelagekrediet
Je hebt recht op een studietoelage voor zover je over studietoelagekrediet beschikt:
➥ als je voor het eerst in het hoger onderwijs bent ingeschreven, krijg
je een startkrediet van 60 studiepunten;
➥ de volgende academiejaren is je studietoelagekrediet gelijk aan
het aantal studiepunten waarvoor je in het voorgaande studiejaar een
credit hebt behaald (met een maximum van 60 studiepunten);
5
1
STUDIETOELAGEN
➥ als je onvoldoende studietoelagekrediet hebt, wordt je jokerkrediet aangesproken (= reserve van 60 studiepunten voor je volledige
studieloopbaan).
3 Financiële voorwaarden
Om recht te hebben op een studietoelage moet het inkomen van de
leefeenheid waartoe je behoort onder een bepaalde grens liggen.
Die grens is afhankelijk van het aantal punten in de leefeenheid. Hoe
lager het inkomen hoe hoger de studietoelage.
STAP 1
Als ‘inkomen’
wordt beschouwd:
• Nettobelastbaar
beroepsinkomen
(zie hoofdstuk 5
Belastingen)
• Brutobelastbare uitkering
(werkloosheid, ziekte…)
• Leefloon van het OCMW
• Brutobelastbaar rust- of
overlevingspensioen
• Inkomensvervangende
tegemoetkoming aan
personen met een
handicap
• Niet-belastbare beurs
onderworpen aan RSZ
(bv. doctoraatsbeurs)
6
Tot welke leefeenheid behoor je op 31 december 2014? Om te
bepalen met wiens inkomen rekening wordt gehouden om je studietoelage te berekenen, gebruikt de afdeling Studietoelagen de term
‘leefeenheid’.
➥ gehuwd student: je bent feitelijk samenwonend met je
partner waarmee je een kind hebt, wettelijk samenwonend of gehuwd;
➥ zelfstandig student: je hebt/had een inkomen;
➥ student ten laste;
➥ alleenstaand student: je behoort tot een specifieke categorie.
Overloop ze achtereenvolgens om te bepalen tot welke leefeenheid
je behoort.
Gehuwd student
Je bent ‘gehuwd student’ als je op 31 december 2014:
➥ gehuwd bent of;
➥ een verklaring van wettelijke samenwoning bij de burgerlijke
stand van je gemeente hebt ondertekend of;
➥ je feitelijk samenwonend bent en samen met je partner één of
meer gemeenschappelijke kinderen hebt.
EN
Je samen met je partner vanaf datum huwelijk/wettelijk samenwonen/geboorte kind, gedurende 12 maanden een inkomen van
minstens € 6 538,91 hebt verworven en dit uiterlijk 31 december
2015. Gaat het enkel om een inkomen uit arbeid, dan betekent dat
voor 2014 een brutobelastbaar inkomen van minstens € 8 451,87.
Deze 12 maanden hoeven niet aaneensluitend te zijn. Als je in een
maand slechts 1 dag inkomsten hebt verworven, mag je deze ook
als maand meetellen.
Je studietoelage zal worden berekend op basis van het referentieinkomen (STAP 3) van jou en je partner.
Eerder al aangetoond dat je gehuwd student bent?
Dan word je dit academiejaar opnieuw als gehuwd student beschouwd, tenzij je op 31 december 2014 bij je ouder(s) gedomicilieerd bent. In dat geval moeten jij en je partner in 2014 samen meer
dan € 3 110 inkomen aantonen. Gaat het enkel om een inkomen
uit arbeid, dan betekent dat een brutobelastbaar inkomen van
minstens € 4 361,85.
Zelfstandig student
Je bent ‘zelfstandig student’ als je een financiële zelfstandigheid
kan aantonen op 31 december 2014. Een apart domicilie volstaat
niet en is bovendien geen vereiste.
Als zelfstandig student moet je aan 2 voorwaarden voldoen.
Je bent geen gehuwd student.
EN
Je moet ten laatste op 31 december 2014 gedurende 12 maanden
een inkomen van minstens € 6 538,91 aantonen. Gaat het enkel
om een inkomen uit arbeid, dan betekent dat voor 2014 een brutobelastbaar inkomen van minstens € 8 451,87.
Deze 12 maanden moeten vallen binnen een periode van
2 aaneensluitende kalenderjaren eindigend op 31 december van
het academiejaar:
➥ waarvoor je de studietoelage aanvraagt of;
➥ waarin je de studies hebt aangevat of hervat.
Deze 12 maanden hoeven niet aaneensluitend te zijn. Als je in een
maand slechts 1 dag inkomsten hebt verworven, mag je deze ook
als maand meetellen.
Je studietoelage zal worden berekend op basis van je referentieinkomen (STAP 3).
7
1
STUDIETOELAGEN
Eerder al aangetoond dat je zelfstandig student bent?
Dan word je dit academiejaar opnieuw als zelfstandig student beschouwd, tenzij je op 31 december 2014 bij je ouder(s) gedomicilieerd bent. In dat geval moet je in 2014 meer dan € 3 110 inkomen
aantonen. Gaat het enkel om een inkomen uit arbeid, dan betekent
dat een brutobelastbaar inkomen van minstens € 4 361,85.
Student ten laste
Je bent ‘student ten laste’ als je op 31 december 2014 niet tot één
van de voorgaande leefeenheden behoort, zelfs als je een apart
domicilie hebt en/of niet meer fiscaal ten laste bent (zie hoofdstuk
5 Belastingen). Je studietoelage zal worden berekend op basis van
het referentie-inkomen van je ouder(s) (STAP 3).
Als je op 31 december 2014 bij een andere persoon dan je ouder(s)
woont, wordt er rekening gehouden met het inkomen van die
andere persoon indien je ofwel:
➥ al 3 jaar bij die persoon woont en een ziekenfonds of kinderbijslagfonds erkent dat je effectief 3 jaar van die persoon ten laste bent;
➥ al 3 jaar fiscaal ten laste bent van die persoon;
➥ fiscaal ten laste bent van die persoon ten gevolge van een beslissing van een rechter of een comité voor bijzondere jeugdzorg.
In onderstaande tabel vind je het inkomen waarmee rekening wordt
gehouden. Indien je ten laste bent van een andere persoon
dan vervang je ‘ouder(s)’ door die andere persoon.
Ten laste van
Statuut ouder(s)
Twee ouders
Al dan niet gehuwd
Inkomen beide ouders
Eén ouder
Alleenstaand
Inkomen ouder
Gehuwd of wettelijk
samenwonend met een
nieuwe partner
Inkomen ouder + nieuwe
partner
Feitelijk samenwonend
met een nieuwe partner
8
Andere criteria
Referentie-inkomen
Je ouder en nieuwe partner
hebben samen een kind dat
tot de leefeenheid behoort
Inkomen ouder + nieuwe
partner
Je bent fiscaal ten laste van
de nieuwe partner
Inkomen ouder + nieuwe
partner
Je bent niet fiscaal ten laste
van de nieuwe partner
Inkomen ouder
Alleenstaand student
Je bent ‘alleenstaand student’ als je op 31 december 2014 niet tot
één van de voorgaande leefeenheden behoort en je in één van
volgende situaties verkeert:
➥ je ontvangt een leefloon op basis van een geïndividualiseerd
project voor maatschappelijke integratie (zie hoofdstuk 7 Leefloon
van het OCMW) en je bent niet bij je ouder(s) gedomicilieerd;
➥ je beide ouders zijn overleden;
➥ je bent halve wees: je woonde na de echtscheiding van je ouders
bij één van hen, die ouder is overleden en je bent niet bij de andere
ouder gaan wonen;
➥ je bent als verlaten wees door het kinderbijslagfonds erkend;
➥ je woont zelfstandig en wordt begeleid door een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of een dienst voor begeleid zelfstandig
wonen;
➥ je bent/was opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of valt onder begeleid zelfstandig wonen;
➥ je werd door een dienst voor pleegzorg in een pleeggezin
geplaatst en je valt door je meerderjarigheid niet langer onder de
bevoegdheid van een comité voor bijzondere jeugdzorg of van een
jeugdrechtbank;
➥ je ouder(s) is/zijn ontzet uit het ouderlijke gezag;
➥ je behoort tot een bepaalde categorie van buitenlandse studenten (bv. erkend politiek vluchtelingen).
Je studietoelage zal worden berekend op basis van je referentieinkomen (STAP 3).
STAP 2
Bereken het aantal punten in je leefeenheid
Je leefeenheid wordt uitgedrukt in punten. Hoe meer punten,
hoe hoger het inkomen mag zijn om voor een studietoelage in aanmerking te komen (STAP 4). Om het aantal punten te bepalen, wordt
rekening gehouden met je gezinssituatie op 31 december 2014.
Let op! Voor 1 persoon kan je verschillende punten tellen.
Bv. iemand die fiscaal ten laste is, krijgt 1 punt als persoon ten laste en
1 punt omwille van de handicap.
9
1
STUDIETOELAGEN
Pluspunten
(optellen)
1 punt per persoon die fiscaal ten laste is.
Echtgenoten zijn niet fiscaal ten laste van elkaar en tellen niet mee.
Studenten die niet meer fiscaal ten laste zijn, maar ook niet voldoen aan de
voorwaarden van gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student, worden wel
meegeteld.
Studenten die voldoen aan de voorwaarden van gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student worden niet meegeteld. Zij vormen een eigen leefeenheid.
1 punt per persoon die hoger onderwijs volgt. Dit aantal verminder je met 1 punt.
Enkel de personen van hierboven en deze van wie het inkomen in aanmerking
wordt genomen.
1 punt per persoon die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (vanaf 66%
invaliditeit).
1 punt als je gehuwd student of student ten laste bent (maximum 1 punt per
leefeenheid).
1 punt als je zelfstandig of alleenstaand student bent en je minstens 1 kind
ten laste hebt.
Minpunt
(aftrekken)
Je moet 1 punt aftrekken als bij je leefeenheid 1 of meerdere niet-verwanten
wonen die over een inkomen beschikken.
Een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met
een handicap wordt hier niet als een inkomen beschouwd. In dat geval moet
geen minpunt worden toegepast.
Als er gemeenschappelijke kinderen zijn of je bent fiscaal ten laste van de
nieuwe partner van je ouder, dan moet ook geen minpunt worden afgetrokken.
Het aantal punten in je leefeenheid kan nooit lager zijn dan 0.
TOTAAL =
STAP 3
Bereken je referentie-inkomen
De studietoelage voor 2014-2015 wordt berekend op basis van het
referentie-inkomen van je leefeenheid aan de hand van het aanslagbiljet inkomsten 2012 (aanslagjaar 2013).
Gezinssituatie gewijzigd?
Bij een wijziging in je gezinssituatie in 2013 of 2014 wordt rekening
gehouden met het inkomen van het jaar van de wijziging (bv. echtscheiding, huwelijk, overlijden).
Met een feitelijke scheiding wordt pas rekening gehouden als er op
31 december 2014 al één jaar een verschillend domicilie is.
10
Als je na 31 december 2012 tot een andere leefeenheid bent gaan
behoren doordat je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student geworden bent, dan wordt rekening gehouden met het inkomen van het
kalenderjaar waarin je aan de criteria van die leefeenheid voldoet.
Inkomen gedaald?
Als het inkomen van je leefeenheid sinds 2012 is gedaald (bv. door
ziekte, werkloosheid, tijdskrediet...), kan je de studietoelage op het
vermoedelijk inkomen van 2014 laten berekenen.
Berekening op basis van het aanslagbiljet inkomsten 2012
(aanslagjaar 2013) en bijkomende attesten:
Waar te vinden?
Gezamenlijk belastbaar inkomen
Aanslagbiljet personenbelasting
Buitenlandse inkomsten
Buitenlands aanslagbiljet of attest
80% van de ontvangen alimentatiegelden in
2012 voor alle kinderen die tot de leefeenheid behoren
Rekeninguittreksels
Afzonderlijk belastbare inkomsten
(bv. vervroegd vakantiegeld, achterstallen…)
Aanslagbiljet personenbelasting
Leefloon
Attest OCMW
Inkomensvervangende tegemoetkoming aan
personen met een handicap
Attest FOD Sociale Zaken
Niet-belastbare beurs onderworpen aan RSZ
(bv. doctoraatsbeurs)
Attest
2 x kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik
(= het KI van alle onroerende goederen in het
bezit, behalve het eigen huis en de onroerende goederen die voor eigen beroepsdoeleinden worden gebruikt)
Aanslagbiljet personenbelasting
(luik ‘Samenvatting’):
codes 1106, 2106, 1107, 2107, 1108,
2108, 1109, 2109, 1112, 2112, 1115
en 2115 te vermenigvuldigen met
1,6349
1 x kadastraal inkomen voor eigen
beroepsdoeleinden
Aanslagbiljet personenbelasting
(luik ‘Samenvatting’):
codes 1105 en 2105
te vermenigvuldigen met 1,6349
Je inkomen
REFERENTIE-INKOMEN =
11
1
STUDIETOELAGEN
Bestaat je inkomen voor minstens 70 %
uit vervangingsinkomsten?
Dan mag je op het totaal van deze
vervangingsinkomsten de forfaitaire
aftrek, zoals hieronder beschreven,
berekenen en de uitkomst aftrekken
van je referentie-inkomen.
Als ‘vervangingsinkomsten’ worden beschouwd:
• Werkloosheidsuitkering
• Ziekte-uitkering
• Brugpensioen
• Let op! Gewone
pensioenen zijn geen
vervangingsinkomsten
Hoe bepaal je de forfaitaire aftrek?
Inkomen 2012
Inkomen 2013
Inkomen 2014
28,70% Op de eerste schijf
van € 5 490
28,70% Op de eerste schijf
van € 5 650
28,70% Op de eerste schijf
van € 5 710
10%
Op het gedeelte
tussen € 5 490
en € 10 910
10%
Op het gedeelte
tussen € 5 650
en € 11 220
10%
Op het gedeelte
tussen € 5 710
en € 11 340
5%
Op het gedeelte
tussen € 10 910
en € 18 150
5%
Op het gedeelte
tussen € 11 220
en € 18 670
5%
Op het gedeelte
tussen € 11 340
en € 18 880
3%
Boven € 18 150
3%
Boven € 18 670
3%
Boven € 18 880
Max. aftrek € 3 790
Max. aftrek € 3 900
Max. aftrek € 3 950
Berekening op basis van een ander inkomstenjaar
Als men uitgaat van een ander inkomstenjaar dan 2012,
gebeurt de berekening van je referentie-inkomen voorlopig op
basis van loonbrieven en attesten. Als het inkomen van dat
jaar nagezien is door de belastingdienst, zal je aanvraag worden
herzien op basis van het aanslagbiljet van dat ander inkomstenjaar.
Een bijbetaling of terugvordering is mogelijk.
12
STAP 4
Voldoe je aan de financiële voorwaarden?
Je komt in aanmerking voor een studietoelage als je
referentie-inkomen (STAP 3) lager ligt dan de maximumgrens die
overeenstemt met het aantal punten van je leefeenheid (STAP 2).
Punten
0
maximumgrens
minimumgrens
maximum - minimum
€ 17 016,27
€ 7 719,74
€ 9 296,53
1
€ 25 131,25
€ 13 950,92
€ 11 180,33
2
€ 31 484,33
€ 16 131,86
€ 15 352,47
3
€ 36 556,21
€ 17 966,57
€ 18 589,64
4
€ 42 055,17
€ 19 074,36
€ 22 980,81
5
€ 48 835,41
€ 20 170,63
€ 28 664,78
6
€ 53 426,76
€ 21 266,83
€ 32 159,93
7
€ 55 882,63
€ 22 363,05
€ 33 519,58
8
€ 58 338,48
€ 23 459,27
€ 34 879,20
9
€ 60 847,66
€ 24 555,49
€ 36 292,17
10
€ 63 517,07
€ 25 651,72
€ 37 865,36
Let op met onroerende goederen waarin je zelf niet woont
(bv. gronden of gebouwen die al dan niet worden verhuurd).
Als het geïndexeerd kadastraal inkomen van deze onroerende goederen
hoger is dan € 1 250 en te hoog in verhouding tot het inkomen, dan
krijg je geen studietoelage ook al is het referentie-inkomen lager dan
de maximumgrens. Je komt misschien wel in aanmerking voor een
vermindering van het studiegeld (zie punt 6 Vermindering studiegeld).
13
1
STUDIETOELAGEN
4 Bereken zelf je studietoelage
Het bedrag van je studietoelage wordt bepaald door je referentieinkomen (STAP 3), het aantal studiepunten waarvoor je studietoelagegerechtigd bent en of je al dan niet op kot bent.
Als je referentie-inkomen lager ligt dan of gelijk is aan de maximumgrens, bedraagt je studietoelage minstens € 253,54.
Ligt het inkomen boven de maximumgrens, dan is er geen recht op een
studietoelage. Misschien kom je wel in aanmerking voor een vermindering van je studiegeld (zie punt 6 Vermindering studiegeld).
Het aantal studiepunten waarvoor je studietoelagegerechtigd
bent, wordt bepaald door het aantal studiepunten dat je opneemt
en waarvoor je nog studietoelagekrediet hebt.
Als je studietoelagegerechtigd bent voor 60 studiepunten en
je referentie-inkomen:
➥ lager ligt dan of gelijk is aan de minimumgrens, ontvang je de
maximum studietoelage:
• € 3 923,71 voor een kotstudent (gehuwd, zelfstandig
of alleenstaand studenten worden steeds als kotstudent
beschouwd);
• € 2 354,99 voor een niet-kotstudent;
➥ tussen de minimum- en de maximumgrens ligt, wordt je studietoelage als volgt berekend:
max.grens – referentie-inkomen
×
€ 3 923,71 of € 2 354,99
max.grens – min.grens
➥ lager ligt dan of gelijk is aan 1/10 van de maximumgrens, dan
wordt aan bepaalde categorieën van studenten een uitzonderlijke
studietoelage toegekend: € 5 282,75 voor een kotstudent en
€ 3 417,42 voor een niet-kotstudent.
14
Indien je voor minder dan 60 studiepunten studietoelagegerechtigd
bent, wordt het bedrag van je studietoelage op een andere manier
berekend:
➥ studietoelagegerechtigd voor 27 tot 59 studiepunten:
kotstudent
30% van je studietoelage
+
op basis van 60 studiepunten
resterende 70%
x
60
niet-kotstudent
20% van je studietoelage
+
op basis van 60 studiepunten
financierbare
studiepunten
resterende 80%
x
financierbare
studiepunten
60
➥ studietoelagegerechtigd voor minder dan 27 studiepunten:
je studietoelage op basis
van 60 studiepunten
x
financierbare
studiepunten
60
15
1
STUDIETOELAGEN
5 Wanneer en hoe aanvragen?
Voor het academiejaar 2014-2015 kan je je aanvraag indienen vanaf
1 augustus 2014. De uiterste indieningsdatum is 1 juni 2015. Via de
link ‘online diensten’ op www.studietoelagen.be kan je met behulp
van een federaal token of je elektronische identiteitskaart je aanvraag
digitaal indienen. Je kan er ook het aanvraagformulier downloaden
om het per post naar de afdeling Studietoelagen op te sturen. Op de
Sociale Dienst Studenten kan je het aanvraagformulier ook verkrijgen.
Je kan hier eveneens een computer met kaartlezer ontlenen om je
aanvraag digitaal in te dienen.
6 Vermindering studiegeld
Ontvang je een studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal
je aan je onderwijsinstelling het beurstarief.
Ligt je referentie-inkomen onder de maximumgrens, maar kom je
niet in aanmerking voor een studietoelage omdat je niet aan de
studievoorwaarden voldoet (bv. bij onvoldoende studietoelagekrediet,
een creditcontract...), dan kan je een vermindering op het studiegeld
aanvragen.
Is je inkomen te hoog en is het verschil tussen je referentie-inkomen
en de maximumgrens niet groter dan € 1 512 (bedrag 2013-2014),
dan word je als bijna-beursstudent beschouwd en betaal je een
tussentarief.
Indien je geen studietoelage ontvangt omwille van het kadastraal
inkomen, kan je misschien toch in aanmerking komen voor een
vermindering van het studiegeld.
Meer informatie
➥ afdeling Studietoelagen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel
www.studietoelagen.be
➥ op het gratis telefoonnummer 1700
➥ bij de Sociale Dienst Studenten
16
Notities
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
17
2
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
ge
ela
o
iet
d
op
ot
h
rsc
je
stu
ge
ela
o
Vo
n
m
4
r
Ve
ri
de
in
ng
va
t
he
eld
eg
i
ud
st
l
cia
So
o
et
ng
ni
e
iel
d
e
oz
el
nt
3
Re
stu
Studiefinanciering
via de Sociale
Dienst Studenten
en
5
z
ur
e
t
Ex
eb
e
n
er
6
g
ela
to
r
uu
g
H
e
isv
ed
u
eh
ur
nd
jzo
Bi
oc
pr
e
er
n
sti
7
De Sociale Dienst Studenten wil studeren aan de Vrije Universiteit
Brussel voor iedereen mogelijk maken. Daarom kan je er terecht voor
financiële, sociale en praktische ondersteuning. Je vraag wordt er
discreet behandeld, rekening houdend met je specifieke situatie. Het
volledige aanbod dienstverlening kan je terugvinden op de website:
https://my.vub.ac.be/studiefinanciering.
Voorschot op je studietoelage
Veel studenten krijgen de studietoelage van de Vlaamse overheid pas
uitbetaald in de loop van het academiejaar. De meeste kosten vallen
echter vooral in het begin van het academiejaar, wat tot financiële
moeilijkheden kan leiden. Om dit te vermijden kan je een voorschot
vragen op je studietoelage. Hiervoor gelden geen specifieke voorwaarden.
Sociale toelage
Word je financieel niet meer gesteund door je ouder(s)? Zijn er zware
medische kosten? Vader of moeder plots werkloos geworden? Moeite
om de eindjes aan elkaar te knopen?
Studenten die een basisopleiding volgen én het financieel moeilijk
hebben om hun studies te bekostigen, kunnen bij de Sociale Dienst
Studenten een sociale toelage aanvragen. Een toelage is een vorm van
studiefinanciering waarbij het ontvangen bedrag niet moet worden
terugbetaald. Met dit bedrag kan je dan de studiekosten betalen. Een
sociale toelage bedraagt maximaal € 1 500. Er wordt rekening gehouden met de sociale en financiële (gezins)situatie van de student. Elke
aanvraag wordt individueel behandeld.
Renteloze studielening
Afhankelijk van de sociaal-financiële situatie van de student kan de
Sociale Dienst Studenten een renteloze studielening toekennen. Een
lening op korte termijn vangt een tijdelijke financiële nood op en
betaal je terug in de loop van het academiejaar.
Daarnaast kan je ook een lening op lange termijn aanvragen. Zowel
de Vrije Universiteit Brussel als de OudStudentenBond van de Vrije
Universiteit Brussel kunnen deze leningen toekennen (telkens via de
Sociale Dienst Studenten). Een lening op lange termijn betaal je na het
beëindigen of stopzetten van je studies terug.
19
2
STUDIEFINANCIERING VIA DE SOCIALE DIENST STUDENTEN
Vermindering van het studiegeld
Studenten die geen recht hebben op een studietoelage, maar waarbij
het referentie-inkomen niet meer dan € 1 512 euro (bedrag academiejaar 2013-2014) boven de maximumgrens voor het bekomen van een
studietoelage ligt, kunnen een aanvraag voor een vermindering van
het studiegeld indienen.
Ook studenten die geen recht hebben op een studietoelage omdat
het kadastraal inkomen een te groot aandeel vormt in het referentieinkomen, kunnen hiervoor in aanmerking komen.
In beide gevallen bezorg je de aanvraag aan de Sociale Dienst Studenten. Bij toekenning betaal je het bijna-beurstarief.
Heb je als student geen recht meer op een studietoelage omwille van
de studievoorwaarden, maar voldoe je wel aan de financiële en nationaliteitsvoorwaarden? Dan kan je alsnog genieten van een vermindering op het studiegeld mits aanvraag bij de Sociale Dienst Studenten.
Bij toekenning betaal je het beurstarief.
Een vermindering van het studiegeld geldt niet voor een Master-naMaster of een Voortgezette Academische Opleiding.
Externe beurzen
De Sociale Dienst Studenten krijgt via giften elk academiejaar de mogelijkheid om een aantal externe beurzen toe te kennen aan studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Voor sommige externe beurzen
gelden voorwaarden wat betreft studierichting, studieresultaten en
woonplaats. Meer informatie (over de mogelijk voorwaarden) kan je
terugvinden op de website. De bedragen variëren van € 225 tot
€ 1 000.
Naast de externe beurzen bestaan er nog studiebeurzen, studieleningen en alternatieve fondsen van andere organisaties. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij de Sociale Dienst Studenten of op
de website www.centenvoorstudenten.be.
20
Huurtoelage
Indien het moeilijk is om de maandelijkse huur van je kot te betalen,
dan kan je een huurtoelage aanvragen. Zo’n huurtoelage kan enkel
verkregen worden voor een kamer van de Vrije Universiteit Brussel,
een studio in U-Residence op campus Etterbeek (www.u-residence.be)
en voor een privé-kamer via het kamerbestand van Br(ik
(Brussel & ik – www.brik.be).
Om voor een huurtoelage in aanmerking te komen, moet je aan
een aantal specifieke voorwaarden voldoen. De huurtoelage varieert
tussen € 10 en € 100 per maand. Voor meer informatie kan je de
website raadplegen of kan je contact opnemen met de Sociale Dienst
Studenten.
Bijzondere procedure huisvesting
Via een bijzondere procedure kunnen studenten prioritair een VUBkamer toegewezen krijgen. Dit is enkel mogelijk wanneer een kamer
van de Vrije Universiteit Brussel essentieel is om de studies aan te vatten of verder te zetten. Er moet aangetoond worden dat het niet hebben van een VUB-kamer de studies onmogelijk maakt. Vooral fysieke
beperkingen, medische redenen en sociale of psychologische oorzaken
kunnen hier aan de basis liggen. Om een aanvraag in te dienen, kom je
voor een persoonlijk gesprek langs bij de Sociale Dienst Studenten.
Meer informatie
➥ Sociale Dienst Studenten Etterbeek:
Open iedere werkdag van 13u30 - 17u00 (of na afspraak)
Gebouw Y
➥ Sociale Dienst Studenten Jette:
Open iedere dinsdag van 09u30 - 13u00 (of na afspraak)
GBLJ lokaal A 1.03 B
➥ Contactgegevens
[T] 02 629 23 15: elke werkdag van 9u00 tot 12u00,
uitgezonderd woensdag.
[E] [email protected]
[W] https://my.vub.ac.be/studiefinancering
21
3
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
n
e
rd
r
oo
1
e
m
ge
Al
v
ne
a
wa
t
ag
ra ag?
d
l
be ijs
el rb
ve nde
e
i
Ho e k
d
2
Kinderbijslag
3
gt g?
an la
tv rbijs
n
o e
ie d
W e kin
d
1 Algemene voorwaarden
Er wordt kinderbijslag betaald:
➥ tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt;
➥ op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven
bent én blijft voor minstens 27 studiepunten met een diploma-,
credit- en/of examencontract. Zit je in je diplomajaar én omvat je
studieprogramma een thesis of stageverslag dan zijn geen 27
studiepunten vereist;
➥ voor een volledig academiejaar als je ten laatste op 30 november
bent ingeschreven. Ben je na 30 november ingeschreven, dan heb
je recht op kinderbijslag vanaf de maand na je inschrijving.
Als je tijdens het academiejaar je inschrijving wijzigt, kan dit gevolgen
hebben voor je kinderbijslag (zie hoofdstuk 11 Je inschrijving wijzigen,
stoppen met studeren of afstuderen).
Als je werkt tijdens je studies, kan je de kinderbijslag verliezen
(zie hoofdstuk 4 Studentenarbeid).
2 Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?
Het bedrag dat wordt uitbetaald, is afhankelijk van de aard van de
inkomsten van je ouder(s) (werknemer, zelfstandige, andersvalide,
werkloos, gepensioneerd…), van je persoonlijke situatie (andersvalide,
wees…), van het aantal kinderen in je gezin en hun leeftijd.
Onderstaande tabel (index december 2012) geeft een overzicht van
hoeveel de kinderbijslag voor 18-jarigen minimaal bedraagt:
Ouder is werknemer
Ouder is zelfstandige
1ste kind
€ 117,88
€ 84,43 of € 137,32 *
2de kind
€ 227,98
€ 167,05 of € 227,98 *
3de en volgende
€ 310,34
€ 249,41 of € 310,35 *
* ben je het enige of het jongste kind, dan gelden de laagste bedragen.
Kom je in aanmerking voor wezenbijslag, dan bedraagt je kinderbijslag
€ 407,75 per maand zolang je overlevende ouder niet hertrouwt of
een feitenlijk gezin vormt.
23
3
KINDERBIJSLAG
3 Wie ontvangt de kinderbijslag?
➥ De kinderbijslag wordt meestal uitbetaald aan de moeder.
➥ Je kan de kinderbijslag zelf ontvangen als je een afzonderlijk
domicilie hebt, gehuwd bent of kinderbijslag ontvangt voor je
eigen kinderen. Dit kan gevolgen hebben voor het bedrag dat
je zelf ontvangt. De kinderbijslag van de andere kinderen
in je oorspronkelijke gezin wijzigt ook (2de kind wordt 1ste
kind…). Om het voordeel van de rangorde in je oorspronkelijke
gezin en de eventuele verhogingen te behouden, kan je ouder je
kinderbijslag blijven ontvangen en ‘jouw deel’ doorstorten.
Meer informatie
➥ ouder is werknemer > www.rkw.be (met een programma om
de kinderbijslag van je gezin zelf te berekenen)
➥ ouder is zelfstandige > www.rsvz-inasti.fgov.be
➥ bij de Sociale Dienst Studenten
24
Notities
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
25
4
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
er
em
n
rk
en
ge
di
e
sw
al
k
er
W
n
ke
er
W
als
n
sta
lf
ze
id
he
e
ez
l
cia
3
r
ke
So
Studentenarbeid
n
Ki
ag
jsl
bi
r
de
n
ge
Be
la
n
sti
Als student mag je gedurende het hele jaar werken, zowel tijdens
het academiejaar als in de zomervakantie. De gevolgen voor de sociale
zekerheid, de kinderbijslag en de belastingen zijn verschillend en
afhankelijk van je statuut (werknemer of zelfstandige), de periode
waarin je werkt, hoeveel je werkt en het loon dat je verdient.
1 Werken als werknemer
Studentencontract
Als student werk je in principe met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. Het voordeel van zo’n studentencontract is dat
elke partij de overeenkomst vrij soepel, met een korte opzeggingstermijn, kan beëindigen en dat je ouders minder kans hebben om hun
belastingvermindering te verliezen (zie hoofdstuk 5 Belastingen).
Een studentencontract is altijd tijdelijk, de maximumduur bedraagt
12 maanden. Een voorbeeld van een studentencontract vind je op:
http://vdab.be/jos/modelcontract.pdf
Wat staat er op je loonbrief?
BRUTOLOON (staat vermeld in je contract)
– RSZ-bijdrage (13,07%) of solidariteitsbijdrage (2,71%)
= (BRUTO)BELASTBAAR
– bedrijfsvoorheffing (voorschot op de personenbelasting)
= NETTOLOON (wat je effectief ontvangt)
2 Werken als zelfstandige
Je kan als zelfstandige werken, maar hier zijn zeer specifieke
voorwaarden aan verbonden. Je moet je onder andere inschrijven bij
een ondernemingsloket voor zelfstandigen. Informeer je goed voor je
begint te werken als zelfstandige!
Meer informatie
➥ www.rsvz-inasti.fgov.be/nl
27
4
STUDENTENARBEID
3
Sociale zekerheid
Werknemer
Als algemene regel geldt dat studentenarbeid onderworpen is aan de
sociale zekerheid. Dat betekent dat zowel je werkgever als jijzelf
een sociale zekerheidsbijdrage (RSZ-bijdrage) moeten betalen. Als
werknemer bedraagt de RSZ-bijdrage 13,07%. Deze wordt automatisch van je brutoloon afgehouden.
Als je werkt met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten
kan je 50 dagen zonder RSZ-bijdrage werken. Er wordt dan slechts
een solidariteitsbijdrage van 2,71% afgehouden van je brutoloon.
Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden, waardoor je nettoloon
gelijk is aan je brutoloon verminderd met 2,71%.
Het aantal dagen dat je kan werken met afhouding van een
solidariteitsbijdrage heet het ‘studentencontingent’.
Op www.studentatwork.be kan je zien hoeveel dagen er reeds door
je werkgever(s) zijn geregistreerd. Je kan een attest printen van je resterende dagen. Voor de berekening van de 50 arbeidsdagen tellen alle
dagen waarvoor je loon ontvangt mee (bv. ook betaalde feestdagen).
Werk je meer dan 50 dagen, dan wordt je tewerkstelling vanaf
de 51ste dag onderworpen aan de normale RSZ-bijdrage van 13,07%.
Je opent hierdoor een aantal rechten die de bijdrage grotendeels
compenseren (bv. vakantiegeld). In uitzonderlijke situaties kom je in
aanmerking voor een werkbonus.
Conclusie
je mag meer dan 50 dagen werken zonder nadelige gevolgen
voor jou.
Zelfstandige
Als zelfstandige moet je ook sociale zekerheidsbijdragen betalen. Als
student kan je onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk) worden
vrijgesteld van deze vaak hoge bijdragen.
28
4
Studentenarbeid en kinderbijslag
Werknemer
Hoeveel je verdient en het soort contract waarmee je werkt, hebben
geen invloed op je kinderbijslag.
Enkel het aantal gewerkte uren en de periode waarin je werkt spelen
een rol:
➥ buiten de zomervakantie mag je niet meer dan 240 uren per
kwartaal werken. Er zijn 4 kwartalen per jaar: januari tot maart,
april tot juni, juli tot september en oktober tot december. Enkel de
effectief gepresteerde uren tellen en bv. niet de betaalde feestdagen. Werk je meer dan 240 uren in een kwartaal, dan verlies je
de kinderbijslag voor de 3 maanden van dat kwartaal.
Werk je in het volgende kwartaal minder dan 240 uren en voldoe
je nog aan de algemene voorwaarden, dan zal je opnieuw kinderbijslag ontvangen;
➥ tijdens de zomervakantie (juli tot september) is er geen beperking op het aantal uren dat je mag werken, met uitzondering van
de laatste zomervakantie (afstudeerjaar), want dan geldt de 240
uren-regel.
Zelfstandige
Als je een zelfstandige activiteit uitoefent en je sociale bijdragen moet
betalen, gaat het kinderbijslagfonds er van uit dat de 240 uren-grens
werd overschreden en verlies je je kinderbijslag.
5
Belastingen
➥ Als je inkomen op jaarbasis (kalenderjaar) te hoog is, ben je
niet meer fiscaal ten laste en zullen je ouders hun belastingvermindering voor jou verliezen.
➥ Afhankelijk van hoeveel je verdient, moet je al dan niet zelf
belastingen betalen.
Meer informatie
➥ hoofdstuk 5 belastingen
29
5
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
g
rin
de
in
m
er
gv rs
n
ti de
las ou
Be or
vo
Belastingen
len
ta
lf
Ze
b
n
ge
tin
s
ela
be
1 Belastingvermindering voor ouders
Voor het inkomstenjaar 2014 ben je fiscaal ten laste van je ouders
als je op 1 januari 2015 bij hen bent gedomicilieerd én je
nettobestaansmiddelen in 2014 niet hoger zijn dan € 3 110.
Dit bedrag is van toepassing als je ten laste bent van gehuwde of
wettelijk samenwonende ouder(s). In alle andere situaties ben je ten
laste van een fiscaal alleenstaande ouder en wordt dit bedrag
opgetrokken tot € 4 490.
Je nettobestaansmiddelen bereken je als volgt:
Tel het belastbaar loon dat op je loonbrieven staat op. De eerste
€ 2 590 van je loon verdiend met een studentencontract tel je niet
mee. Trek van dit bedrag 20% af met een minimum van € 430.
= Tussentotaal A
Tel je werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, leefloon... op.
Trek van dit bedrag 20% af.
= Tussentotaal B
Tel het alimentatiegeld, dat voor jou wordt betaald, op.
De eerste € 3 110 tel je niet mee. Trek van dit bedrag 20% af.
= Tussentotaal C
A + B + C = nettobestaansmiddelen
Als je nettobestaansmiddelen hoger liggen dan de eerder vermelde
grensbedragen, dan ben je niet meer fiscaal ten laste en zullen je
ouders onderstaande belastingvermindering verliezen:
Evolutie aantal kinderen
ten laste
Van 1 naar 0
Van 2 naar 1
Van 3 naar 2
Van 4 naar 3
Van 5 naar 4
En volgende
Gehuwde/wettelijk samenwonende
ouders
€ 383,50
€ 711
€ 1 806
€ 2 178,50
€ 2 407,50
€ 2 407,50
Fiscaal alleenstaande ouder
€ 833,50
€ 747
€ 1 920
€ 2 253,50
€ 2 407,50
€ 2 407,50
Deze bedragen zijn bij benadering; er wordt geen rekening gehouden met o.a. gemeentebelastingen
Ouders met een laag inkomen zijn soms geen belastingen verschuldigd
en genieten dan geen belastingvermindering. Als fiscale compensatie
krijgen zij een belastingkrediet van € 430 per kind, op voorwaarde dat
ze een belastingaangifte indienen.
31
5
BELASTINGEN
2 Zelf belastingen betalen
Je moet pas belastingen betalen als je nettobelastbaar inkomen van
2014 (zie tabel hieronder) hoger is dan € 7 350.
Je betaalt enkel belastingen op het gedeelte boven dit bedrag.
Als je werkgever bedrijfsvoorheffing heeft afgehouden, kan je deze
volledig of gedeeltelijk terugkrijgen na controle door de belastingsdienst. Het is dus belangrijk (en verplicht) om je belastingaangifte in
te dienen.
Voor je inkomsten uit arbeid, bereken je het nettobelastbaar inkomen
als volgt:
Voorbeeld
(Bruto)belastbaar
Op een loonbrief terug te vinden als ‘belastbaar’ loon.
Beroepskosten
Om een beroep uit te oefenen, maak je kosten. De
belastingdienst past daarom een forfaitaire aftrek toe
op het brutobelastbaar inkomen.
Forfaitaire aftrek 2014:
28,70% op de eerste € 5 710
10% op het gedeelte tussen € 5 710 en € 11 340
5% op het gedeelte tussen € 11 340 en € 18 880
3% vanaf € 18 880
De forfaitaire aftrek bedraagt maximaal € 3 950
Als je veel kosten hebt, dan kan je kiezen om de
werkelijke beroepskosten aan je belastingaangifte toe
te voegen.
Nettobelastbaar = brutobelastbaar inkomen – beroepskosten
€ 8 500
- € 1 638,77
- € 279
€ 6 582,23
De alimentatie die voor jou in 2014 wordt betaald, telt voor 80% mee.
Let op! Er zijn nog andere inkomsten (bv. werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering…) die bij je nettobelastbaar inkomen geteld kunnen worden.
Meer informatie
➥
➥
➥
➥
32
het contactcenter van de FOD Financiën: 0257 257 57
je plaatselijk belastingkantoor
www.minfin.fgov.be: Home > Thema’s > Gezin > Student
bij de Sociale Dienst Studenten
Notities
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
33
6
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
t?
at
W
e
td
we
g
ze
Onderhoudsplicht
van de ouder(s)
t?
a
W
n
ke
te
e
tb
i
td
2
1 Wat zegt de wet?
“De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen
voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht,
de opvoeding en de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.
Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de
meerderjarigheid van het kind.” (BURGERLIJK WETBOEK ART. 203 §1)
2 Wat betekent dit?
Financiële steun van je ouders.
Je hebt het recht om met financiële steun van beide ouders, in verhouding tot hun middelen, een hogere studie aan te vatten mits deze
keuze in overeenstemming is met je mogelijkheden en talenten. Onder
middelen worden niet enkel de beroepsinkomsten gerekend, maar
tevens roerende en/of onroerende inkomsten, vervangingsinkomsten
en andere voordelen.
Bij het bepalen van de onderhoudsplicht van je ouder(s), kan rekening
worden gehouden met je eigen inkomsten (bv. studentenjob, inkomsten uit kapitaal en/of onroerende goederen).
Welke kosten?
De onderhoudsplicht van de ouder(s) omvat gewone en buitengewone
kosten. Voor de gewone kosten in functie van dagelijks onderhoud
(bv. voeding) en studiekosten, wordt meestal een maandelijks forfaitair
bedrag vastgelegd. Buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorziene uitgaven die het normale budget overschrijden
(bv. medische kosten, studiereis).
Als meerderjarige ben je wettelijk niet verplicht om thuis te wonen.
Dit betekent niet dat je ouder(s) altijd de kosten van je kot moet(en)
betalen. Enkel wanneer het afzonderlijk wonen noodzakelijk is omwille
van de studies of omwille van familiale redenen, worden de extra
woonkosten ten laste gelegd van je ouder(s).
Onderhoudsplicht van je partner
Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend, dan moet je in de eerste
plaats een beroep doen op je partner om je kosten mee te betalen. Als
35
6
ONDERHOUDSPLICHT VAN DE OUDER(S)
je partner niet of onvoldoende kan tussenkomen, kan de rechter je
ouder(s) verplichten bij te dragen.
Studies
Als je een keer niet slaagt, krijg je meestal nog een tweede kans. Wanneer je studie een grote vertraging oploopt, stopt de onderhoudsplicht
tenzij de vertraging niet aan jou te wijten is. In sommige omstandigheden kan de ouderlijke plicht opnieuw ontstaan als je blijk geeft van
goede wil.
Met een diploma hoger onderwijs heb je normaal gezien voldoende
kansen op de arbeidsmarkt. Wil je nog een tweede opleiding volgen
dan valt die buiten de onderhoudsplicht van je ouder(s). Soms kan een
kortlopende bijkomende opleiding (bv. een specialisatie van 1 jaar)
je kansen op tewerkstelling in belangrijke mate verhogen. Sommige
rechters rekenen dat tot de onderhoudsplicht.
Wat wordt van jou verwacht?
Je moet je ouder(s) op de hoogte houden van je studieverloop en hen
je resultaten meedelen.
Er wordt in de rechtspraak rekening gehouden met de relaties die bestaan tussen ouder(s) en kind. Onenigheid leidt niet automatisch tot
stopzetting van de onderhoudsplicht, maar bij een totaal gebrek aan
respect kan de rechter de onderhoudsplicht van je ouder(s) beëindigen.
Wat kan je doen bij onenigheid?
Als je niet tot een compromis komt, kan de Sociale Dienst Studenten
bemiddelen tussen jou en je ouder(s). Lukt dit niet, dan kan je contact
opnemen met het OCMW of overwegen een vordering in te stellen tegen je ouder(s). De bevoegde rechter is de vrederechter van de
woonplaats van je ouder(s) of van jouw woonplaats.
Meer informatie
➥ bij het Justitiehuis
www.just.fgov.be > Justitiehuizen > Locaties
➥ bij de Sociale Dienst Studenten
36
Notities
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
37
7
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
W
M
C
tO
He
p
to e
ch lijk ie
e
e
t r p rat
He chap teg
ts in
aa
m
Leefloon
van het OCMW
...
on
o
efl
Le
en
n
va n
ag floo
r
d e
Be t le
he
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) erkent
studenten als een specifieke doelgroep. Als je financieel niet meer
wordt gesteund door je ouder(s) en je onvoldoende of geen inkomen
hebt, kan je een leefloon aanvragen om te studeren.
Het betalen van je levensonderhoud en studies valt in principe onder
de onderhoudsplicht van je ouders (zie hoofdstuk 6 Onderhoudsplicht
van de ouders). Indien je ouder(s) deze verplichting niet nakomen, kan
het OCMW je een leefloon uitkeren.
Ook als je nog thuis woont, maar je ouder(s) hebben een beperkt
inkomen, kan je in aanmerking komen voor een leefloon. Dat betekent
niet dat studeren met leefloon een recht is. Het OCMW heeft hierin
een grote beslissingsvrijheid. Je moet ook aan een aantal voorwaarden
voldoen.
1 Het OCMW
In elke Belgische gemeente is een OCMW actief. Je vraagt leefloon aan
bij het OCMW van de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Indien
je bij een ander OCMW je aanvraag indient, wordt deze binnen de 5
kalenderdagen doorgestuurd naar het bevoegde OCMW. Dat laatste
OCMW is en blijft bevoegd tot het einde van de ononderbroken studies, ook als je domicilieadres tijdens je studies wijzigt.
Het OCMW onderzoekt je sociaal-financiële situatie en neemt binnen
1 maand een beslissing. Als je niet akkoord gaat met deze beslissing,
heb je 3 maanden de tijd om in beroep te gaan bij de Arbeidsrechtbank.
2 Het recht op maatschappelijke integratie
Eén van de bevoegdheden van het OCMW is het uitvoeren van de wet
op de maatschappelijke integratie, waarin rechten voor studenten
(jonger dan 25 jaar) zijn opgenomen.
Als uit het sociaal-financieel onderzoek blijkt dat je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, dan kan het OCMW je een leefloon
uitkeren in het kader van maatschappelijke integratie. Dit houdt in dat
het OCMW je een geschikte tewerkstellingsopdracht kan aanbieden of
39
7
LEEFLOON VAN HET OCMW
dat een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke
integratie’ (GPMI) wordt uitgewerkt dat op termijn leidt naar tewerkstelling.
Hierin kan het OCMW aanvaarden dat je voltijds gaat studeren
om zo je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Dit GPMI is een
schriftelijk contract waarin afspraken staan waar jij en het OCMW zich
aan moeten houden. Zolang je deze vastgelegde afspraken in het GPMI
naleeft, behoud je het recht op leefloon.
3 Bedrag van het leefloon.
Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de categorie waartoe
je behoort.
Categorie
Bedrag per maand
samenwonend (bv. met partner, ouders)
€ 544,91
alleenstaand
€ 817,36
samenwonend met een gezin ten laste
(als gezinshoofd)
€ 1 089,82
(index december 2013)
4 Leefloon en …
Onderhoudsgeld
Het OCMW kan je ouder(s) aanspreken in het kader van de
onderhoudsplicht (zie hoofdstuk 6 Onderhoudsplicht van de
ouders). Je kan vragen dat het OCMW afziet van terugvordering
omwille van billijkheidsredenen (bv. beperkte financiële middelen
van je ouders). Het OCMW kan hier ook zelf voor opteren.
Kinderbijslag
Het OCMW eist dat je het recht op kinderbijslag uitput.
Je leefloon wordt verminderd met het bedrag van je kinderbijslag.
De kinderbijslag die je ontvangt voor je eigen kind(eren),
wordt vrijgesteld.
40
Studietoelage van de Vlaamse overheid
Als je een studietoelage ontvangt, mag deze niet van je leefloon
worden afgetrokken.
Bereidheid tot werken
Het OCMW kan vragen dat je werkt. Dat kan zowel gaan over
vakantiewerk als over een job tijdens het academiejaar.
Onderstaande bedragen mag je bovenop je leefloon verdienen.
Hetgeen je meer verdient, wordt van je leefloon afgetrokken.
Vrijstelling inkomen uit arbeid
Per maand
met studietoelage Vlaamse overheid
€ 65,42
zonder studietoelage Vlaamse overheid
€ 234,55
(index december 2012)
Meer informatie
➥ bij elk OCMW
➥ www.mi-is.be
➥ bij de Sociale Dienst Studenten
41
8
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
r
de
on eren
z
e n
e j bi
di om
ei s n c
ud a
St ng k
ti
ela
to
en
e e gen
j
or ra
vo nv
ar aa
a
w oet
es
di g m
u
St ellin
t
ijs
vr
Studeren met een
werkloosheidsuitkering
AB
St
u
es
di
via
de
VD
1 Studies die je zonder toelating kan combineren
Je kan zonder toelating van de RVA studies combineren met een
werkloosheidsuitkering als je:
➥ voor minder dan 27 studiepunten inschrijft;
➥ voornamelijk na 17 uur en/of op zaterdag les volgt;
➥ met een examencontract inschrijft (ongeacht het aantal
studiepunten);
➥ afstandsonderwijs (zonder verplichte aanwezigheidsdag), een
postacademische opleiding of volwassenenonderwijs volgt;
➥ een kort opleidingstraject volgt dat enkel leidt tot een
getuigschrift.
Je moet als werkzoekende ingeschreven blijven, beschikbaar
zijn voor de arbeidsmarkt en ingaan op iedere passende
werkaanbieding.
Let op! voor een stage (van meer dan 20 uur/week) moet je altijd aan
de RVA toelating te vragen (artikel 94 KB Wlh).
2 Studies waarvoor je een vrijstelling moet aanvragen
(artikel 93 KB Wlh)
Studies waarvoor je met een diploma- en/of creditcontract voor
minstens 27 studiepunten bent ingeschreven, kan je enkel volgen met
behoud van je werkloosheidsuitkering mits toelating van de RVA.
Je komt in aanmerking voor een ‘vrijstelling voor het volgen
van studies met volledig leerplan’ als je bij de officiële
begindatum van het eerste jaar van de studiecyclus, aan volgende
voorwaarden voldoet:
➥ je mag geen einddiploma hoger onderwijs bezitten (de
directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA kan op deze
voorwaarde een afwijking toestaan);
➥ je moet je vorige studies minstens 2 jaar hebben beëindigd;
43
8
STUDEREN MET EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING
➥ je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos op het moment
dat je de vrijstelling aanvraagt;
➥ je moet minimaal 312 dagen werkloosheidsuitkeringen hebben
ontvangen in de loop van de 2 voorafgaande jaren. Voor
studies die voorbereiden op ‘knelpuntberoepen’ is dit niet
vereist. De RVA stelt voor elk academiejaar een nieuwe lijst van
knelpuntberoepen op.
Met een vrijstelling hoef je niet meer als werkzoekende
ingeschreven te zijn bij de VDAB noch beschikbaar te zijn voor
de arbeidsmarkt. Je hoeft ook niet meer in te gaan op een
werkaanbieding, maar je moet wel arbeidsgeschikt zijn en in België
verblijven.
De vrijstelling kan slechts 1 keer (= voor 1 studiecyclus)
worden toegekend en geldt voor de duur van een academiejaar,
schoolvakanties inbegrepen. Er moet ieder academiejaar opnieuw
een aanvraag tot verlenging worden ingediend.
De vrijstelling kan worden verlengd als:
➥ je voor alle opleidingsonderdelen bent geslaagd;
➥ je niet voor alle opleidingsonderdelen bent geslaagd maar
van de onderwijsinstelling toelating krijgt om voor minstens
27 nieuwe studiepunten van het volgende studiejaar in te
schrijven;
➥ je niet bent geslaagd omwille van overmacht (bv. langdurige
ziekte).
Je kan je werkloosheidsuitkering combineren met een studietoelage
van de Vlaamse overheid, maar niet met kinderbijslag.
Hou er rekening mee dat het bedrag van je
werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen.
Wil je vóór je inschrijft weten of je recht hebt op een vrijstelling, dan
kan je via ‘ruling’ aan de RVA hun standpunt vragen.
44
3 Studies via de VDAB
Ben je werkzoekende en heb je geen diploma secundair of hoger onderwijs, dan kan je een onderwijskwalificerend opleidingstraject (OKOT)
volgen dat leidt naar een knelpuntberoep.
Tijdens je opleiding geniet je van een aantal financiële voordelen.
Deze tussenkomsten vraag je aan bij je trajectbegeleider van de VDAB.
Let op! De RVA en de VDAB hanteren een andere lijst met ‘studies die
voorbereiden op een knelpuntberoep’.
Meer informatie
➥ bij je uitbetalingsinstelling
➥ de werkwinkel in je buurt
➥ www.rva.be
➥ www.vdab.be > Opleidingen > Werkzoekende > Okot
en op het gratis telefoonnummer 0800 30 700
(elke werkdag van 8u00 to 19u00)
➥ bij de Sociale Dienst Studenten
45
9
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
ief
ta
c
du
E
ald
ta of
e
B rl
Ve
iet
d
re
sk
d
Tij
Studeren
als werknemer
g
in
eid
l
Op
s
ue
eq
h
sc
1 Tijdskrediet
Werk je in de privésector en voldoe je aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden, dan kan je je beroepsloopbaan geheel of gedeeltelijk
onderbreken gedurende minimum 3 maanden en maximaal 1 jaar en
ontvang je in die periode een onderbrekingsuitkering.
Naast dit algemeen recht op tijdskrediet bestaat er een specifiek
tijdskrediet van maximum 36 maanden dat je kan aanwenden om een
erkende opleiding te volgen. Tijdskrediet vraag je aan bij je werkgever
en de onderbrekingsuitkering ter vervanging van je loon bij de RVA.
Onder bepaalde voorwaarden kan je ook een aanmoedigingspremie
van de Vlaamse overheid aanvragen.
Ben je werkzaam in de openbare sector, dan kan je loopbaanonderbreking aanvragen. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden.
Meer informatie:
➥
➥
➥
➥
bij je vakbond
bij je werkgever
www.rva.be
www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies
2 Betaald Educatief Verlof
Ben je voltijds of deeltijds (onder bepaalde voorwaarden) werknemer in
de privésector, dan heb je recht op betaald educatief verlof (BEV) voor
het volgen van bepaalde erkende opleidingen (die niet noodzakelijk
verband houden met je werk).
➥ Het maximum aantal uren BEV ligt tussen 80 en 180 uren per jaar
(afhankelijk van de opleiding).
➥ Enkel effectief gevolgde lesuren geven recht op BEV. Je moet de
lessen nauwgezet volgen en hiervan een bewijs leveren. Bij een
examencontract moet je enkel het bewijs van deelname aan de
examens voorleggen.
➥ Bachelor- en masteropleidingen (ook aanvullende opleidingen in
het hoger onderwijs) die je volgt met een diplomacontract komen enkel
in aanmerking als ze na 16u00 of in het weekend worden gegeven. Werk
47
9
ALS WERKNEMER
je ‘s nachts en/of in het weekend, dan kan je ook een opleiding volgen
waarbij maximaal 1 keer per week overdag les wordt gegeven.
➥ Opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep en georganiseerd worden door de bevoegde gewestelijke dienst voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Bruxelles - Formation, Arbeitsamt) komen
eveneens in aanmerking.
➥ Ben je ingeschreven met een examencontract met het oog op het
behalen van een diploma, dan heb je recht op BEV gelijk aan driemaal
de wekelijkse arbeidsduur.
➥ Ben je ingeschreven met een creditcontract of een examencontract
met het oog op het behalen van credits, dan heb je geen recht op BEV.
➥ Je behoudt je loon (begrensd tot een bruto maandloon van
€ 2 760 - index september 2013).
➥ Je moet je afwezigheden plannen in overleg met je werkgever
en je BEV opnemen tussen de datum van de aanvang van je
opleiding en de datum van je laatste examen van de 1ste zittijd.
Enkel als je effectief deelneemt aan de examens van de 2de zittijd
wordt deze periode verlengd tot het einde van deze 2de zittijd.
➥ BEV kan je gebruiken voor het volgen van lessen, uitoefenen van
een niet-bezoldigde stage, om te studeren, deel te nemen aan
examens…
Ben je werkzaam in de openbare sector, dan bestaat het recht op
Onthaal- en Vormingsverlof met zijn specifieke voorwaarden.
Meer informatie
➥ www.werk.belgie.be > Thema’s > Verloven > Betaald Educatief
Verlof
➥ bij de Sociale Dienst Studenten
3 Opleidingscheques
Ben je werknemer, ambtenaar of uitzendkracht en werk je in
Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je met
opleidingscheques een erkende opleiding betalen. Ben je jonger dan
25 jaar en werk je met een studentenovereenkomst, dan kan je geen
opleidingscheques gebruiken.
48
Alle opleidingen in het Vlaamse hoger onderwijs zijn erkend als er
minstens 32 contacturen zijn, met uitzondering van:
➥ de doctoraatsopleiding;
➥ opleidigen uit het studiegebied Audiovisuele en Beeldende Kunsten
(maar toegepaste grafiek en bouwkundig tekenen zijn wél erkend).
Postgraduaten, voortgezette opleidingen, afstandsonderwijs en permanente vormingen komen enkel in aanmerking als ze erkend zijn in het
stelsel van Betaald Educatief Verlof.
Per kalenderjaar kan je voor maximum € 250 cheques bij de VDAB
bestellen, je betaalt hiervoor slechts de helft. Met de cheques kan je
enkel de rechtstreekse studiekosten aan je onderwijsinstelling betalen
(bv. studiegeld, boeken, cursussen…).
Je kan de cheques tot 2 maanden na de start van je opleiding
aanvragen en ze blijven 14 maanden geldig. Vraag je opleidingscheques aan nadat je het studiegeld hebt betaald? Dan kan je deze
alsnog indienen. Je krijgt dan het deel studiegeld, ter waarde van de
binnengebrachte opleidingscheques, terugbetaald.
Heb je nog geen diploma hoger onderwijs, volg je een opleiding die
langer dan 1 jaar duurt en heb je voor meer dan € 250 studiekosten,
dan kan je elk kalenderjaar een extra tegemoetkoming bij de VDAB
aanvragen.
Volgende opleidingen komen in aanmerking:
➥ studies die leiden tot een bachelordiploma;
➥ studies in het hoger onderwijs ingericht door centra voor
volwassenonderwijs;
➥ de specifieke lerarenopleiding.
Meer informatie
➥ www.vdab.be/opleidingscheques
➥ op het gratis telefoonnummer 0800 30 700 (elke werkdag van
8u00 tot 19u00)
49
10
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
t
Al
e
iev
at
n
er
en
ds
n
fo
n
ge
in met ng
m
o n ki
tk te er
oe den bep
m
e
ge stu ti
Te or unc
vo n f
ee
Andere
tegemoetkomingen
en
rz
us
m
as
Er
u
be
en
rz
-
u
be
OS
IR
VL
-U
0
1 Alternatieve fondsen
Naast de studietoelagen van de Vlaamse overheid en de studiefinanciering via de Sociale Dienst Studenten, bestaan er nog
studiebeurzen en studieleningen van andere organisaties.
Meer informatie
➥ www.centenvoorstudenten.be
2 Tegemoetkomingen voor studenten
met een functiebeperking
Als student met een functiebeperking kan je beroep doen op een
aantal faciliteiten en tegemoetkomingen.
Je kan recht hebben op bijvoorbeeld:
➥ GON-begeleiding (Geïntegreerd Onderwijs);
➥ betaling van gebaren- of schrijftolkuren,
vergrotende kopieën, ICT-materiaal dat in je onderwijsinstelling
gebruikt kan worden… via de Cel Speciale Onderwijsmiddelen
van het Ministerie voor Onderwijs en Vorming;
➥ vaktechnische en inhoudelijke begeleiding (bijles) vergoed
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH);
➥ materiële of financiële ondersteuning vanuit je
onderwijsinstelling of de Sociale Dienst Studenten.
Meer informatie
➥ www.siho.be/aanspreekpunten
➥ bij het StudieBegeleidingsCentrum
51
10
ANDERE TEGEMOETKOMINGEN
3 Erasmusbeurzen
Neem je tijdens je opleiding deel aan een uitwisselingsproject (deel
van je studie of stage) in de Europese Unie of in Noorwegen, Ijsland,
Liechtenstein, Turkije, Kroatië en Zwitserland, dan kan je onder
bepaalde voorwaarden een Erasmusbeurs krijgen.
Meer informatie
➥ http://epos-vlaanderen.be
➥ Bij het International Relations and Mobility Office
4. VLIR - UOS-beurzen
Neem je tijdens je opleiding deel aan een uitwisselingsproject buiten
de Europese Unie, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een VLIRUOS-beurs krijgen.
Meer informatie
➥ Bij het International Relations and Mobility Office
52
Notities
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
53
11
EN
NT R N
CE OO NTE
V E
UD
ST
n
ns ige
de jz
tij r wi
g a
vin ja
rij mie
h
sc e
in cad
Je et a
h
n
re ar
de ieja
u
st em
et d
m aca
n t
pe he
op s
St jden
ti
Je inschrijving wijzigen,
stoppen met studeren
of afstuderen
n
re
de
A
u
fst
1
Zodra je je aan een instelling hoger onderwijs inschrijft, neem je een
aantal studiepunten op. Wijzig je in de loop van het academiejaar iets
aan je inschrijving, dan kan het aantal opgenomen studiepunten veranderen. Dat kan een invloed hebben op je recht op kinderbijslag en/of
studietoelage. Informeer je ook over de gevolgen voor het leerkrediet.
Meer informatie
➥ www.studentenportaal.be
➥ in het onderwijs- en examenreglement
➥ bij het Studenten Administratie Centrum
1 Je inschrijving tijdens het academiejaar wijzigen
Je kan je studieprogramma wijzigen (meer of minder studiepunten
opnemen) en/of veranderen van studierichting.
Kinderbijslag
Je hebt recht op kinderbijslag als:
➥ er tijdens het volledige academiejaar minstens 27 studiepunten
opgenomen blijven
EN
➥ je als student ingeschreven blijft. Om ononderbroken
kinderbijslag te ontvangen moet je vóór het einde van de maand
na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding inschrijven.
Meer informatie
➥ www.centenvoorstudenten.be
Studietoelage van de Vlaamse overheid
Het aantal studiepunten dat op 30 juni van het huidige academiejaar
als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage.
Wijzigingen in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding
geven tot een gedeeltelijke terugvordering van je studietoelage. Indien
er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op
een studietoelage en wordt deze volledig teruggevorderd.
Meer informatie
➥ www.centenvoorstudenten.be
55
11
INSCHRIJVING WIJZIGEN/STOPZETTEN OF AFSTUDEREN
Studiegeld
Het bedrag van het studiegeld varieert naargelang het aantal opgenomen studiepunten, de datum van wijziging van je inschrijving…
Je kan een deel van het studiegeld terugkrijgen of moeten bijbetalen.
Meer informatie
➥
bij het Studenten Administratie Centrum
2 Stoppen met studeren tijdens het academiejaar
Wanneer je als student uitschrijft bij je onderwijsinstelling en
gedurende hetzelfde academiejaar geen nieuwe inschrijving
neemt, heb je de studies stopgezet.
VDAB
Schrijf je na je uitschrijving onmiddellijk in bij de VDAB als
‘schoolverlater in beroepsinschakelingstijd’.
Elke schoolverlater moet immers een beroepsinschakelingstijd van
12 maanden doorlopen alvorens recht te hebben op een beroepsinschakelingsuitkering.
Tijdens je beroepsinschakelingstijd mag je werken, maar niet meer met
een arbeidsovereenkomst voor studenten.
Als je tijdens je beroepsinschakelingstijd opnieuw begint te studeren,
vervalt meestal de reeds doorlopen beroepsinschakelingstijd.
Heb je je beroepsinschakelingstijd volledig voltooid en hervat
je de studies, dan moet je deze niet opnieuw doorlopen.
Meer informatie
➥ www.vdab.be/wegwijs
➥ op het gratis telefoonnummer 0800 30 700
(elke werkdag van 8u00 tot 19u00)
➥ www.werkwinkel.be
➥ bij de Sociale Dienst Studenten
56
Kinderbijslag
Je ontvangt geen kinderbijslag meer als ‘student’ vanaf de maand
na uitschrijving.
Als je na je uitschrijving onmiddellijk inschrijft bij de VDAB als
‘schoolverlater in beroepsinschakelingstijd’, kan je gedurende je
beroepsinschakelingstijd kinderbijslag blijven ontvangen:
➥ zolang je geen 25 jaar bent
EN
➥ je inkomen niet hoger is dan € 520,08 bruto per maand
(index december 2012).
Meer informatie
➥ www.centenvoorstudenten.be
Studietoelage van de Vlaamse overheid
Je studies stopzetten heeft gevolgen voor het aantal studiepunten
dat als opgenomen wordt beschouwd. Hierdoor kan je
studietoelage geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.
Meer informatie
➥ www.centenvoorstudenten.be
Studiegeld
Afhankelijk van het tijdstip van uitschrijven, kan je een deel van je
studiegeld terugkrijgen.
Meer informatie
➥ bij het Studenten Administratie Centrum
Ziekteverzekering
Tijdens je beroepsinschakelingstijd en voor zover je nog niet werkt, blijf
je als persoon ten laste van je ouder(s) ingeschreven bij het ziekenfonds. Zodra je begint te werken of zodra je beroepsinschakelingstijd
afgelopen is, moet je je aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.
57
11
INSCHRIJVING WIJZIGEN/STOPZETTEN OF AFSTUDEREN
58
3 Afstuderen
Heb je de studies beëindigd? Dan kan je verschillende wegen uit: je kan
nog verder gaan studeren (eventueel in het buitenland) maar je kan
ook kiezen om meteen aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.
Waar je moet op letten kan je nalezen op
www.centenvoorstudenten.be
Notities
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
59
Sociale Dienst Studenten Etterbeek:
Open iedere werkdag van 13u30 - 17u00 (of na afspraak)
Gebouw Y
Sociale Dienst Studenten Jette:
Open iedere dinsdag van 09u30 - 13u00 (of na afspraak)
GBLJ lokaal A 1.03 B
Contactgegevens
al 02-14/1.200 ex.
[A] Pleinlaan 2, 1050 Brussel
[T] +32 (0)2 629 23 15: elke werkdag van 9u00 tot 12u00,
uitgezonderd woensdag
[E] [email protected]
[W] https://my.vub.ac.be/studiefinanciering