Stadenesch extern

Diever, 24 april 2014
Kenmerk
: CSE/13-14
Behandeld door : J. Damkat
Betreft
: Centraal Schriftelijk Examen
In verband met het Centraal Schriftelijk Examen ontvangen jullie hierbij de volgende informatie:
1.
Je krijgt naast deze brief een examenkrant 15eeditie en een flyer van het Ministerie OC&W. In de examenkrant vind je het examenrooster voor het 1e en 2etijdvak
en in de flyer vind je de zak- en slaagregeling. Het rooster voor het VMBO GL/TL
staat op blz. 7. Het rooster van de havo kun je vinden op blz. 6.Verderstaan in
deze krant handige tips en opmerkingen die goed van pas zouden kunnen komen. Bovendien vind je achter elk vak de extra hulpmiddelen die je zou mogen
gebruiken voordat vak. Houd je hieraan! Denk er vooral aan dat je altijd een ‘gewone’ rekenmachinebij je hebt.
Zorg dat je 15 minuten voor het begin van elk examenaanwezig bent.
Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uurna de aanvang van
een examenzitting tot die zitting worden toegelaten. Hij levert wel het gemaakte
examenwerk in op het daarvoor vastgestelde tijdstip.
2.
Gang van zaken in de examenzaal:
De eerste 60 minuten van het examen mag je de zaal niet verlaten. Daarna
wordt er door de surveillanten aangegeven of je weg mag gaan. (per kwartier)
Al het werkmoet je inleveren bij één van de surveillanten: je opgavenboekje en
eventuele andere boekjes, gemaakte werk en je klad.
Pas na de zitting mag je het opgavenboekje/klad/uitwerkingen uit lokaal 5 ophalen en meenemen.
Zet dus overal je voor- en achternaam op!
Je mag geen tas, jas, etui, pet, Mp3-speler en mobiele telefoon etc. meenemen in de examenzaal. Het nuttigen van eten en drinken is ook in de examenzaal verboden. Laat je je waardevolle spullen in de kleedkamer dan is dat vooreigen risico, de deur gaat NIET op slot!
3.
Woordenboeken- en grafisch rekenmachinegebruik in het algemeen
Bij elk vak mag het woordenboek Nederlands worden gebruikt. We wijzen met
klem iedereen op het volgende: elke examenkandidaat is verantwoordelijk voor
het woordenboek en de grafische rekenmachine die hij/zij gebruikt. Als in dit
woordenboek teksten, formules, briefjes of iets dergelijks zijn opgenomen die
kunnen wijzen op frauduleus handelen dan wordt de examenkandidaat hiervoor
verantwoordelijk gesteld, met alle gevolgen van dien. Dit geldt ook voor de grafische rekenmachine.
Het is daarom heel verstandig om steeds het woordenboek en je grafische rekenmachine goed te controleren.
4.
Hulpmiddelen voor VMBO:
“Basis”. (altijd bij je)
Zie de examenkrant bladzijde 8+9.
Aanvullend:
Voor alle vakken mag je een Nederlands woordenboek gebruiken( zie ook de
examenkrant blz8, Duits: D-N woordenboek, Engels: woordenboeken
E – N en N – E. Nask1: Voor dit vak neem je je eigen Binas vmbo KGT mee!
Hulpmiddelen voor HAVO:
“Basis”. (altijd bij je)
Zie de examenkrant bladzijde 8+9
Aanvullend voor de HAVO
De school zorgt voor papier, Bosatlas. Je moet je eigen Binas-boek meenemen.
Voor de vakken Frans, Duits en Engels mag je een ééndelig woordenboek gebruiken. Voor alle vakken mag je een Nederlands woordenboek gebruiken. (zie
ook de informatie in de examenkrant blz. 8). Voor alle genoemde vakken moet je
zelf een woordenboek meenemen.
5.
Tot het moment van de uitslag (zie 6) zal er niets gezegd worden over het examen.
6.
De dyslectische leerlingen van 4-vmbo en 5-havo maken hun examen Frans,
Duits en Engels.
7.
Uitslag:
De normeringen voor het VMBO komen binnen op woensdag 11 juni. Zodra de
examencommissie de uitslag bepaald heeft, zul je vanaf 13.00 uur of indien mogelijk eerder door jouw mentor telefonisch geïnformeerd worden.
Voor de Havo komt de uitslag op donderdag 12 juni binnen. Zodra de examencommissie de uitslag officieel heeft vastgesteld, zal de mentor jou vanaf 13.00
uur of indien mogelijk eerder telefonisch informeren over de uitslag.
Voor het VMBO en Havo ben je geslaagd zie de flyer van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
8.
Op vrijdag 13 juni verwachten we je om 13.00 uur op school om een voorlopige
cijferlijst op te halen . Deze cijferlijst heb je vaak nodig voor je vervolgopleiding.
Verder ontvang je een herkansingsformulier. Het herkansingsformulier moet je
per omgaande weer inleveren bij dhr. J. Damkat.
9.
De boeken moeten jullie maandag 30 juni inleveren. Van Dijk educatie zal dan
jullie boeken innemen en verder zul je de werkboeken van school moeten inleveren. Neem ook geld mee om een eventuele boete te kunnen betalen! Mocht je
niet kunnen, laat je dan vervangen!
10.
Herkansing Centraal Examen:
De herkansingen: VMBO maandag 16juni EN/NE/AK en dinsdag 17 juni de
andere vakken.
De herkansingen:Havo dinsdag 17 juni NE/EN/AK/TE en woensdag 18 juni
de andere vakken.
Het volgende geldt voor VMBO en Havo:
Je moet herkansen als je de eerste keer niet geslaagd bent.
Je mag herkansen als je een cijfer wilt verbeteren.
De uitslag van de herkansingen is op woensdag 25 juni voor de havo en
Vmbo bekend.
Zodra de uitslag bekend is, zul je telefonisch geïnformeerd worden.
11.
De diploma-uitreiking is op woensdag 2 juli voor 4 vmbo om 19.30 uur en voor
5 havo op donderdag 3 juli om 19.30 uur.
12.
De laatste schooldagen:
Examentrainingen voor het vmbo en het havo zijn van di 22 april tot en
met vrijdag 25 april en wo 7 mei en do 8 mei, vrijdag 9 mei is er facultatief
les volgens rooster.
Start examen:
HAVO maansdag 12 mei 2014 (M&O)
VMBO maandag 12 mei 2014 (TE)
13.
Controle cijferlijsten Havo/ Vmbo:
Op donderdag 24 april ontvangen de leerlingen een overzicht van de SE cijfers.
Die lijsten moeten voor het havo(8ste uur) en het vmbo (6e uur) worden gecontroleerd. Je aanwezigheid is verplicht!
Indien de definitieve cijferlijsten in orde worden bevonden, moeten ze voor akkoord worden getekend en worden ingeleverd.
Als een leerling het niet met een cijfer eens is, dient daarvan direct bij
Mw. D. van Koningsveld of dhr. J. Damkat melding gemaakt te worden.
Een ieder succes wensend,
Mw. D. van Koningsveld, locatiedirecteur Diever
Dhr. J. Damkat, examen-secretaris