PTA 2014/2015 - Geert Groote College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 - 2015
Vmbo-T3
St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College
Het PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting) vermeldt de voor het examen meetellende onderdelen van de
verschillende vakken. Het PTA van de vmbo-t is verspreid over klas 9 en 10. De cijfers die in de negende klas behaald
worden voor PTA-toetsen zullen deel uitmaken van het uiteindelijke eindcijfer voor desbetreffend vak.
Het PTA kent twee typen prestaties: toetsen (T), ook wel School Examens (SE) genoemd, en handelingsdelen (hd). Voor
toetsen wordt een cijfer gegeven (dit kunnen ook cijfers betreffen voor praktische opdrachten). Handelingsdelen zijn
opdrachten die naar behoren dienen te worden afgerond en als zodanig worden afgetekend. Om mee te mogen doen
aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) dienen alle handelingsdelen afgerond te zijn.
Het eindcijfer voor de vakken die deelnemen aan het CSE bestaat uit het gemiddelde cijfer van het PTA (50%) en het
cijfer voor het gemaakte eindexamen (50%). De eindcijfers voor de vakken zonder CSE worden enkel door de toetsen
binnen het PTA gevormd.
Een overzicht van de behaalde resultaten van het PTA wordt bijgehouden in Magister.
Aan het einde van het schooljaar mogen drie herkansbare schoolexamens, verdeeld over drie vakken, herkanst worden.
In het examenreglement staan de regels met betrekking tot de schoolexamens en het CSE; zoals de slaag- en
herkansregeling en de regels met betrekking tot het inhalen van gemiste PTA onderdelen. Dit reglement staat, evenals
dit PTA en het PTA van de nu 10 vmbo-t klas, op de GGCA-site.
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
Vak: Nederlands
Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
T 1
Zakelijke teksten
Moment:
Februari
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 2
Zakelijke teksten
Moment:
April
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Weegfactor: 1
Leerstof:
Leestekst op examenniveau met vragen.
Weegfactor: 1
Leerstof:
Leerlingen leren hoe ze een artikel moeten opbouwen en schrijven
vervolgens een eigen artikel.
T 3
Literatuur: nakijken leesdossier
Moment:
Maart
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
n.v.t.
Leerstof:
Leerlingen maken uitwerkopdrachten bij drie gelezen romans
gedurende het jaar. Uit de opdrachten blijkt dat de leerling inzicht
Wijze van toetsing: Schriftelijk
heeft en het verhaal kan analyseren. De opdrachten worden
Type toets:
Praktische opdracht
gebundeld in een leesdossier.
Herkansing:
Nee
T 4
Literatuur: nakijken leesdossier
Moment:
Mei
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
n.v.t
Leerstof:
Leerlingen maken uitwerkopdrachten bij drie gelezen romans
gedurende het jaar. Uit de opdrachten blijkt dat de leerling inzicht
Wijze van toetsing: Schriftelijk
heeft en het verhaal kan analyseren. De opdrachten worden
Type toets:
Praktische opdracht
gebundeld in een leesdossier.
Herkansing:
Nee
hd 1
Periode Verlichting
Moment:
Gedurende jaar
Tijdsduur:
3 weken
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
Weegfactor: 0
Leerstof:
hd 2
Periode Humor & Spanning
Moment:
Gedurende jaar
Weegfactor: 0
Tijdsduur:
3 weken
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
Herkansing
2
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
Vak: Duits
Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
hd 1
Leesdossier klas 9
Moment:
Gedurende jaar
Tijdsduur:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
Weegfactor: 0
Leerstof:
Het leesdossier over twee zelfstandig te lezen boeken, diverse
verhalen en literaire teksten moet naar behoren zijn afgerond.
hd 2
Vocabulaire en grammatica klas 9
Moment:
Gedurende jaar
Weegfactor: 0
Tijdsduur:
Leerstof:
Het gemiddelde van alle vocabulaire- en grammaticaoverhoringen is voldoende en minimaal 80% van de overhoringen
Wijze van toetsing: Schriftelijk
is gemaakt.
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
Herkansing
3
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
Vak: Engels
Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
hd 1
Reading File klas 9
Moment:
Gedurende jaar
Tijdsduur:
Wijze van toetsing: n.v.t.
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
Weegfactor: 0
Leerstof:
Het leesdossier van de 9e klas moet naar behoren zijn afgerond.
hd 2
Vocabulaire en grammatica klas 9
Moment:
Gedurende jaar
Weegfactor: 0
Tijdsduur:
Leerstof:
Het gemiddelde van alle vocabulaire- en grammaticaoverhoringen is voldoende en minimaal 80 % van de
Wijze van toetsing: Schriftelijk
overhoringen is gemaakt.
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
Herkansing
4
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
Vak: geschiedenis
Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
T 1
De Koude Oorlog
Moment:
Jan / feb
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Weegfactor: 1
Leerstof:
Informatieboek 'Geschiedeniswerkplaats' (3/4 vmbo kgt):
hoofdstuk 5 en aantekeningen.
T 2
Cultuur en Mentaliteit na 1945
Moment:
Maart / april
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
Informatieboek 'Geschiedeniswerkplaats' (3/4 vmbo kgt):
hoofdstuk 6 en aantekeningen.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 3
De koloniale relatie Indonesië-Nederland
Moment:
Juni / juli
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
Informatieboek 'Geschiedeniswerkplaats' (3/4 vmbo kgt):
hoofdstuk 3 en aantekeningen.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 4
Periode Franse Revolutie
Moment:
Gedurende jaar
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
3 weken
Leerstof:
Wijze van toetsing: n.v.t.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Herkansing
5
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
Vak: wiskunde
Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
T 1
Toets 1
Moment:
Januari
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 2
Toets 2
Moment:
Mei
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Weegfactor: 0,5
Leerstof:
Toets hoofdstukken 2, 3, 7, 8 en behandelde stof uit de periode.
Weegfactor: 0,5
Leerstof:
Toets hoofdstukken 1, 6 en 10.
Herkansing
6
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
Vak: nask
Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
T 1
Stoffen en materialen
Moment:
Feb / mrt
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Weegfactor: 1
Leerstof:
Hoofdstuk 1: Stoffen en materialen
T 2
Verbranden en verwarmen
Moment:
April / mei
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
Hoofdstuk 2: Verbranden en verwarmen
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 3
Ioniserende straling
Moment:
Juni / juli
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Weegfactor: 1
Leerstof:
Hoofdstuk 5: Ioniserende straling
Herkansing
7
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
Vak: biologie
Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
T 1
Ordening en Evolutie
Moment:
November
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Weegfactor: 1
Leerstof:
SE 1 bestaat uit thema's 2 en 5 van het leerboek 'Biologie voor
jou' (3a kgt).
T 2
Cellen, voortplanting en ontwikkeling
Moment:
Februari
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
SE 2 bestaat uit thema's 1 en 3 van het leerboek 'Biologie voor
jou' (3a kgt).
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 3
Erfelijkheid
Moment:
April
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 4
Stevigheid en beweging
Moment:
Juni
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Weegfactor: 1
Leerstof:
SE 3 bestaat uit thema 4 van het leerboek 'Biologie voor jou' (3a
kgt).
Weegfactor: 1
Leerstof:
SE 4 bestaat uit thema 8 van het leerboek 'Biologie voor jou' (3b
kgt).
T 5
Periode Zintuiglijke waarneming
Moment:
Gedurende jaar
Weegfactor: 2
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
De bouw en functie van menselijke zintuigen en regeling
(zenuwstelsel en hormoonstelsel). Toets en een periodeschrift. De
Wijze van toetsing: Schriftelijk
inhoud van de periode Zintuiglijke waarneming komt overeen met
Type toets:
Toets
thema's 6 en 7 uit leerboek 3b 'Biologie voor jou'.
Herkansing:
Ja
Herkansing
8
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
Vak: economie
Inleiding
Schoolexamens
Voor de kerstvakantie en dus voor leerlingen definitief een sector en vakken hebben gekozen worden de hoofdstukken 1 en 2 getoetst. Deze twee toetsen
zijn alleen ter oefening.
Na de kerstvakantie worden er 4 toetsen afgenomen. Het gemiddelde van deze 4 toetsen tellen als T1 mee in het cijfer voor economie in de examenklas.
T1 telt in het examenjaar voor 10% mee en heeft dan weegfactor 2.
Handelingsdelen
Toetsen
T 1
Toets hoofdstuk 3
Moment:
Januari
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 2
Toets hoofdstuk 4
Moment:
Maart
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Weegfactor: 0,5
Leerstof:
Hoofdstuk 3 van Pincode deel 3.
Weegfactor: 0,5
Leerstof:
Hoofdstuk 4 van Pincode deel 3.
Toets
Ja
T 3
Toets hoofdstuk 5
Moment:
Mei
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 4
Toets hoofdstuk 6
Moment:
Juni
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Weegfactor: 0,5
Leerstof:
Hoofdstuk 5 van Pincode deel 3.
Weegfactor: 0,5
Leerstof:
Hoofdstuk 6 uit Pincode deel 3.
Herkansing
9
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
Vak: kunstvakken II
Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
T 1
Periode etsen
Moment:
Gedurende jaar
Tijdsduur:
3 - 5 weken
Wijze van toetsing: n.v.t.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Weegfactor: 1
Leerstof:
Praktische en schriftelijke toets(en) waarin kunstgeschiedenis en
beeldende begrippen een rol hebben. Aan het einde van de
periode inleveren: portfolio (etsen en schetsen), periodeschrift en
gemaakte toets(en).
T 2
Periode kunstgeschiedenis
Moment:
Gedurende jaar
Weegfactor: 2
Tijdsduur:
3 weken
Leerstof:
Inleveren aan het eind van de periode: periodeschrift en toets.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Ja
T 3
Handenarbeid
Moment:
Gedurende jaar
Tijdsduur:
Wijze van toetsing: n.v.t.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
T 4
Textiele werkvormen
Moment:
Gedurende jaar
Tijdsduur:
Wijze van toetsing: n.v.t.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
T 5
Tekenen
Moment:
Gedurende jaar
Tijdsduur:
Wijze van toetsing: n.v.t.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
T 6
Kunstbeschouwing
Moment:
Nov / dec
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
T 7
Moment:
Kunstbeschouwing
Feb / maart
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Weegfactor: 1
Leerstof:
Procesbeschrijving, schetsen, reflectie, proeven, oefeningen
(portfolio) en eindwerkstuk.
Weegfactor: 1
Leerstof:
Procesbeschrijving, schetsen, reflectie, proeven, oefeningen
(portfolio) en eindwerkstuk.
Weegfactor: 1
Leerstof:
Procesbeschrijving, schetsen, reflectie, proeven, oefeningen
(portfolio) en eindwerkstuk.
Weegfactor: 1
Leerstof:
Beeldaspecten / beeldanalyse.
Weegfactor: 1
Leerstof:
Beeldaspecten / beeldanalyse.
10
Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vmbo-T3
hd 1
Culturele activiteiten
Moment:
Gedurende jaar
Tijdsduur:
Wijze van toetsing: n.v.t.
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
hd 2
Toneel
Moment:
Gedurende jaar.
Tijdsduur:
Wijze van toetsing: n.v.t.
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
hd 3
Muziek
Moment:
Gedurende jaar
Tijdsduur:
Wijze van toetsing: n.v.t.
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
Vak: kunstvakken II
Weegfactor: 0
Leerstof:
Culturele activiteiten gedurende het jaar. De leerling is verplicht
om vier culturele activiteiten voldoende af te ronden.
Weegfactor: 0
De leerling doet actief m ee aan de toneellessen.
Leerstof:
Weegfactor: 0
De leerling doet actief m ee m et de m uzieklessen.
Leerstof:
Herkansing
11