Gebruiksaanwijzing voor gemeenten

Gebruiksaanwijzing voor gemeenten
U als gemeente doet een beroep op mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Vanwege de
opdracht om de zorg dichtbij mensen zelf te organiseren, en de beheersing van de kosten
van professionele zorg. De zorg wordt zoveel mogelijk in, en mét de eigen omgeving
georganiseerd. Het is daarom voor u van belang dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers
voldoening blijven halen uit het bieden van ondersteuning. En dat zij dit kunnen volhouden.
Daarmee hand in hand gaat uw verantwoordelijkheid om de informele zorg te ondersteunen (zie kader).
De Wmo 2015 vereist dat u als gemeente mantelzorgers betrekt bij het onderzoek naar een ondersteuningsvraag. Niet alleen de mogelijkheden van de mantelzorgers, ook hun ondersteuningsbehoeften moeten in
kaart worden gebracht. U bent verantwoordelijk voor het bevorderen van de inzet van mantelzorgers en
zorgvrijwilligers. En voor hun ondersteuning, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Ook moet de
gemeente maatwerkvoorzieningen beschikbaar stellen die
dienen als respijtzorg. Verder wordt u
verantwoordelijk voor waarderen van de mantelzorgers van de cliënten in uw gemeente.
In de visie van Mezzo kunt u een duurzame en effectieve mix van formele en informele
zorg realiseren. Door mogelijk te maken dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers op eigen
wijze kunnen zorgen voor een ander. Want wie kan zorgen op een manier die goed bij het
eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor de ander kunnen zorgen. Zó maakt u
lokaal een gemeenschap mogelijk waarin de zorg voor elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De lokale participatiesamenleving slaagt, wanneer mensen op eigen
wijze kunnen zorgen voor een ander.
Deze visie heeft Mezzo uitgewerkt in het Mezzo Model. Vinden, versterken, verbinden
en verlichten1 zijn de vier doelen die gemeenten, zorgaanbieders, werkgevers,
(welzijns)organisaties voor de informele zorg en belangenbehartigers sámen moeten
bereiken. De crux is lokale samenwerking. Er zijn lokaal gezamenlijke keuzes nodig,
plus acties om daaraan uitvoering te geven. In deze gebruiksaanwijzing werken we de
keuzes en activiteiten verder uit. De benodigde activiteiten hebben we per speler
gegroepeerd in ‘taakgroepen’. Het gaat om activiteiten van de gemeente, de zorgaanbieder
of (welzijns)organisatie voor informele zorg of de belangenbehartiger.
Dit Model sluit aan op de Aandachtspunten voor lokaal beleid over mantelzorgondersteuning, te vinden op
www.invoeringwmo.nl. Deze zijn in het kader van de Wmo 2015 opgesteld door het ministerie van VWS, in
samenwerking met de VNG en Mezzo.
1
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
1
De taken voor u als gemeente zijn herkenbaar aan het volgende icoon:
We geven u hiermee de ingrediënten voor:
Beleid over informele zorg, van opstellen tot evalueren.
De uitvoering van uw regierol op het sociaal domein voor de informele zorg.
Het integreren van het thema ‘informele zorg’ in de gemeentelijke organisatie.
Opdrachtgeverschap naar zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
De communicatie met informele zorgverleners.
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
2
Vinden
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers moeten eerst worden gevonden. Dat lijkt een open deur;
maar dan pas kunnen zij worden ondersteund. Vinden is de voorwaarde voor het versterken, verbinden en verlichten. Vinden begint met mensen in beeld krijgen en eindigt bij
bereiken. Bereiken lukt wanneer mensen zich aangesproken voelen, de boodschap aankomt en erop reageren. Vind, door samen te kiezen voor:
a. De juiste toon
b. Het gezamenlijk benutten van vindplaatsen
c. Een relatie opbouwen
a. De juiste toon
Mensen herkennen zich niet in een beleidsterm als ‘mantelzorger’. Sluit daarom in uw
communicatie aan bij de belevingswereld van uw inwoners. In het geval van mantelzorgers
betekent dat:
Spreek mensen aan op hun beweegredenen. Mantelzorgers willen zorgen voor een
zieke naaste. Het gaat immers om hun eigen kind, partner, goede vriend of kennis. Ze
worden gedreven door verantwoordelijkheidsgevoel en directe betrokkenheid bij het
wel en wee van de zorgvrager. Tegelijk voelt mantelzorg vaak niet als een vrije keuze:
het overkomt je.
Spreek mensen aan op hun ervaringen. Er zijn verschillende soorten mantelzorg, zoals
regelen, zorgen of begeleiden bij doktersbezoeken. Vraag mensen wat zij hierbij nodig
hebben. Dat werkt beter dan proberen iemand ervan te overtuigen dat hij ‘mantelzorger’ is.
Verwoord ook het aanbod om mantelzorgers te ondersteunen in termen die aansluiten
bij hun ervaringen. Gebruik bijvoorbeeld in plaats van de term ‘respijtzorg’ liever:
‘tijdelijke vervanging van de zorg voor uw …’. Houd hierbij rekening met de (ervaringen
van) verschillende typen mantelzorgers: jonge, schoolgaande mantelzorgers, werkenden, mensen die voor een kind of juist voor een ouder zorgen.
Benader mantelzorgers als gelijkwaardige gesprekspartner. Diens relatie met de zorgvrager is mede bepalend voor de actuele zorgsituatie en de behoefte aan ondersteuning
en hulp. De ervaringsdeskundigheid van de mantelzorger in het verlenen van zorg is
bovendien van onschatbare waarde.
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
3
Sluit ook in de communicatie met (potentiële) zorgvrijwilligers aan bij wat zij belangrijk
vinden. Spreek hen aan op hun eigen intrinsieke motivatie, hun passie, talenten, hobby’s
en beschikbaarheid. Vrijwilligerswerk geeft voldoening. Het helpt je verder en leert je
nieuwe dingen. En het is gewoon leuk! Dat is de boodschap.
b. Het gezamenlijk benutten van vindplaatsen
Maak een overzicht van vindplaatsen van mantelzorgers, zoals:
de gemeentelijke toegang: het Wmo-loket, tijdens het (keukentafel-)gesprek, sociale
wijkteams, loket sociale zaken en andere aanvragen bij gemeente;
de Wmo-raad, Participatieraad, Platform Mantelzorg, lokale cliënten- en patiëntenorganisaties;
lokale zorgaanbieders, instellingen, revalidatiecentra, ziekenhuizen en hun familie- of
cliëntenraad;
huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen;
welzijns- en vrijwilligersorganisaties;
steunpunten en expertisecentra mantelzorg, mantelzorgmakelaars;
burgerinitiatieven, zoals zorg-, buurt en/of dorpscoöperaties;
scholen en Zorgadviesteams;
werkgevers;
sociale media en online platforms;
algemene voorzieningen, zoals sportclubs;
moskeeën, kerken.
Gebruik de vindplaatsen voor:
Een gezamenlijke werkwijze van herkennen, signaleren en doorverwijzen (zie
Verbinden).
Betrokkenheid bij beleid (zie Versterken).
Om de gemeentelijke waardering onder de aandacht te brengen van mantelzorgers.
Start een gezamenlijke lokale praktijk van werving en selectie, matching, begeleiding en
scholing voor zorgvrijwilligers. Doe dat samen met de (welzijns)organisaties voor informele
zorg. Denk voor de werving aan de vindplaatsen voor mantelzorgers. Maar betrek ook
bedrijven die maatschappelijke betrokken ondernemen, organisaties met vrijwilligersbeleid
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
4
voor werknemers; evenals de UWV’s of een Participatiehuis. En denk aan de combinatie
met de tegenprestatie in de Participatiewet.
c. Een relatie opbouwen
Wilt u als gemeente mantelzorgers blijvend bereiken, dan is het essentieel dat u een
functionele vertrouwensrelatie opbouwt met de zorgvragers en hun mantelzorgers. Deze
relatie zorgt voor de onderlinge betrokkenheid die nodig is om mantelzorgers te laten
meepraten over beleid (Versterken), om passende zorg te kunnen leveren (Verbinden) en
waardoor mantelzorgers zich zullen laten ondersteunen (Verlichten). Goede informatievoorziening, bereikbaarheid en open communicatie zijn onmisbaar voor het creëren van
vertrouwen. Dat geldt ook voor de relatie tussen mantelzorgers en zorgaanbieders, werkgevers en (welzijns)organisaties voor de informele zorg. Stuur hier op bij uw samenwerkingspartners.
Voor een goede relatie tussen zorgprofessionals en zorgvrijwilligers is het van belang dat beiden weten wat
zij van elkaar kunnen verwachten. De zorgprofessional weet wat de mogelijkheden en grenzen van de
vrijwilliger. En doet een beroep op hem, uitgaand van zijn persoonlijke motivatie. Dit geldt ook voor degenen
die vrijwilligers matchen met een klus.
Een samenwerkingsrelatie aangaan met de zorgvrijwilliger, is een voorwaarde voor een
goede match tussen vrijwilliger en zijn taak. Die relatie gedijt bij goede bereikbaarheid
voor begeleiding van de vrijwilliger en waardering voor zijn inzet. Of die relatie nu
kortdurend of langdurig is. Denk aan zowel de vrijwilliger die zich voor langere tijd inzet,
als aan de ‘flexvrijwilliger’. Vergeet ook het geleid vrijwilligerswerk als tegenprestatie in
het kader van Participatiewet niet.
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
5
Versterken
Versterken betekent de positie verbeteren van de mantelzorger en de zorgvrijwilliger in
lokaal beleid. Samen met de verbinding met de formele zorg is dit nodig om écht te kunnen
verlichten: mantelzorgers en zorgvrijwilligers op maat toerusten en ondersteunen.
Versterk, door te kiezen voor:
a. Een dynamische beleidscyclus
b. Investeren in de informele zorg
c. Afstemmen van wetten en regels
a. Een dynamische beleidscyclus
Wanneer je beleid maakt samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorgvrijwilligers, en
bovendien verantwoording aan hen aflegt, dan blijf je samen werken aan de kwaliteit van
zorg en ondersteuning. Het vertrekpunt voor dit beleid is natuurlijk een goede visie op de
informele zorg in uw gemeente. Dus: hoe ziet u de informele zorg? Welke spelers zijn
lokaal relevant? Hoe kijken zij tegen de informele zorg aan? Wat wilt u bereiken, als
gemeente en gezamenlijk? Wat is er nodig om dat te realiseren? Samen met uw inwoners
komt u tot deze visie. Daarmee creëert u een stevige basis voor een dynamische beleidscyclus.
Gebruik bij uw beleid de uitgangspunten van het Mezzo Model:
De relatie tussen mantelzorger en zorgvrager staat centraal, in zorg en ondersteuning.
De informele zorg moet integraal worden bezien, lokaal samenwerken is essentieel.
Dynamiek van de veranderende werkelijkheid.
In de toelichting van het Mezzo Model, onder Vernieuwing van het perspectief, worden deze uitgangspunten
meer uitgebreid beschreven.
Betrek mantelzorgers en zorg vrijwilligers vervolgens voortdurend bij uw beleid over de
informele zorg. Zorg ervoor dat zij in ieder geval hun behoeften uitspreken en laat hen zo
mogelijk meedenken en meeschrijven aan dit beleid. Monitor, evalueer en stel beleid bij,
op basis van de ervaringen en de ervaringsdeskundigheid van diegenen over wie het beleid
gaat. Beleidsvoornemens ‘klankborden’ en om advies vragen is niet genoeg. Het gaat om
co-creatie: gezamenlijk passend beleid ontwikkelen.
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
6
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers hebben het druk. Organiseer daarom ook manieren voor
inspraak die weinig tijd kosten. Gebruik de vindplaatsen om in contact te komen met
mantelzorgers. Zorg voor een lokaal (digitaal) mantelzorgpanel, of neem mantelzorgers
op in gezinspanels.
Ontwikkel laagdrempelige vormen van medezeggenschap voor zorgvrijwilligers, zoals een
meningenzuil, flitsenquête of online tevredenheidsonderzoek. Help vertegenwoordigende
adviesraden bovendien bij het vinden van mantelzorgers en zorgvrijwilligers als leden.
b. Investeren in de informele zorg
Weet niet alleen overbelaste mantelzorgers op te sporen en te ondersteunen. Maar
investeer in preventie en de samenwerking tussen de informele en formele zorgverleners.
Investeer als impuls voor kwaliteit, niet enkel om te besparen. Want goede zorg is
passende zorg. En een formele organisatie kan pas passende zorg organiseren, inkopen of
leveren wanneer zijn beleid aansluit bij de alledaagse zorgpraktijk van een gezin, huishouden of ander sociaal verband. Investeer ook in zorgvrijwilligers, door budget vrij te
maken voor begeleiding en scholing.
Stimuleer ook werkgevers te investeren in hun mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
Bevorder bij hen het implementeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Werk
hierin samen met uw lokale (welzijns)organisatie voor de informele zorg. U kunt samen
gebruik maken van de informatie op www.werkenmantelzorg.nl.
c. Afstemmen van wetten en regels
Zorg voor samenhangend beleid en voorkom tegenstrijdigheden. Bijvoorbeeld door een
woningaanpassing toe te kennen aan grootouders, die structureel in hun eigen huis
respijtzorg bieden voor een kleinkind. Of als het gaat om de combinatie van beleid rond de
tegenprestatie (Participatiewet) en beleid over de informele zorg (Wmo). Toets de effecten
van lokale gemeentelijke regels voor de informele zorg aan het gezonde verstand. Maakt
uw gemeente het zorgen voor een ander op alle fronten mogelijk? Tot slot vormt regeldruk
nog steeds een groot obstakel voor mantelzorgers. Probeer dit terug te dringen.
Dit alles vereist dat de gemeenteambtenaren de gemeentelijke visie op de informele zorg
kennen. En dat zij de ruimte hebben om beslissingen te nemen die hierbij passen. Maak
de informele zorg ook intern onderdeel van uw integrale aanpak op het sociaal domein!
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
7
Taakgroep Beleid Informele Zorg I
activiteiten voor de gemeente
Ontwikkel een visie en beleid voor de informele zorg.
Breng samenhang aan met andere lokale wet- en regelgeving.
Voer regie op beleidsniveau over de andere taakgroepen.
Organiseer de dynamische beleidscyclus met informele zorgverleners.
Faciliteer informele zorgverleners om deel te nemen aan de beleidscyclus.
Taakgroep Beleid Informele Zorg II
activiteiten voor lokaal opererende zorgorganisatie en werkgever:
Zorgen voor beleid voor de informele zorg. Afhankelijk van de organisatie is dat
familiebeleid, vrijwilligersbeleid en/of mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Een gezamenlijke werkwijze invoeren voor herkennen, signaleren en doorverwijzen.
Samenwerken met gemeente, zorgaanbieders in de 1e en 2e lijn, (welzijns-)
organisaties voor informele zorg en werkgevers voor de uitvoering van de gezamenlijke werkwijze.
Organiseren van de interne deskundigheidsbevordering (zie ook: Generalist Informele Zorg) van professionals en zorgvrijwilligers, voor het samenspel met mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
Taakgroep Co-creatie
activiteiten voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers, al dan niet gegroepeerd in
belangengroepen, cliëntenraden, familieraden
Het initiatief nemen tot overleg met de juiste partner: gemeente, zorgaanbieder,
(welzijns)organisaties voor informele zorg, werkgevers.
Ontwikkelen van en meewerken aan beleid; uitvoeringsplannen, inkoopafspraken,
monitoring en evaluatie. Behoeften en mogelijkheden uitspreken. Adviseren,
gevraagd en ongevraagd.
Onderhouden van de relatie met formele organisaties: gemeente, zorgaanbieders,
(welzijns)organisaties voor informele zorg. En met zorgvragers, de mantelzorgers
en zorgvrijwilligers.
Nemen en steunen van burgerinitiatief: bijvoorbeeld het organiseren van informele
respijtzorg, burenhulp, een zorgcoöperatie of eigen zorginkoop.
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
8
Verbinden
Verbinden wil zeggen: het lokale samenspel tussen zorgvrager, formele en informele
zorgverleners en (zorg)organisaties vormgeven. Een goede verbinding op organisatiemaar ook op individueel niveau is een voorwaarde voor het goed kunnen vinden en versterken van mensen. Verbind, door te kiezen voor:
a. Een gezamenlijke werkwijze
b. Deskundigheidsbevordering
c. De vroegtijdige mix
a. Een gezamenlijke werkwijze van herkennen, signaleren en doorverwijzen
Verbind alle partners met elkaar en neem als gemeente het initiatief voor een gezamenlijke
lokale werkwijze. Zorg ervoor dat alle vindplaatsen toegerust zijn om:
mantelzorgers te herkennen;
tijdig dreigende overbelasting of ‘ontspoorde’ zorg te kunnen signaleren;
de mantelzorger goed te kunnen doorverwijzen bij een ondersteuningsvraag. Denk
daarbij aan een actuele en toegankelijke sociale kaart.
Pas deze gezamenlijk werkwijze toe met alle partners in het sociaal domein. Zowel op
organisatieniveau als in de uitvoering. Denk hierbij aan de sociale wijkteams. Gebruik de
vindplaatsen ook om de gemeentelijke waardering onder de aandacht te brengen van
mantelzorgers. Maak de gezamenlijke werkwijze onderdeel van uw integrale aanpak!
b. Deskundigheidsbevordering van uitvoerende professionals en
zorgvrijwilligers
Mantelzorgers zijn van grote betekenis in het leven van hun naaste. In de eerste plaats
door de persoonlijke relatie die ze met elkaar hebben. Maar ook omdat mantelzorgers de
zorg (deels) zelf geven. Of doordat ze de zorgvrager blijven helpen in een intramurale
situatie. De formele zorg zou bij deze realiteit moeten aansluiten. De uitvoerende
professionals en zorgvrijwilligers moeten dan ook met de mantelzorger en de zorgvrager
kunnen samenwerken, willen zij het aanbod van hulp en ondersteuning echt op maat
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
9
kunnen uitvoeren. Binnen dit samenspel moet een gelijkwaardige rol zijn weggelegd voor
de ervaringsdeskundigheid van de mantelzorger en de expertise van de zorgprofessional.
Dit geldt voor de extramurale en de intramurale setting. Van professionals en
zorgvrijwilligers vraagt dit deskundigheid: oog voor de eigen mogelijkheden, hulpvragen
en veranderingen van de zorgvrager en de mantelzorger (zie kader).
De zorgprofessional heeft inzicht nodig in de rol die mantelzorgers spelen in het leven van hun naaste. Ook
de ervaringsdeskundigheid van de mantelzorgers en de manier waarop zij voor hun naaste zorgen, moet de
zorgprofessional kunnen herkennen. Het is belangrijk de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger te leren
signaleren en hierop te anticiperen. Open communicatie en goede afstemming over de zorg zijn onmisbaar
om tot een goede samenwerking te komen tussen de zorgprofessional en de mantelzorgers.
Ook moeten zorgaanbieders en de zorgprofessionals zich bewust zijn van de rol en positie van de vrijwilliger.
Het moet duidelijk zijn wat diens (intrinsieke) motivatie is; welke werkzaamheden aansluiten op zijn passie,
situatie en mogelijkheden. Wat mag worden verwacht van een zorgvrijwilliger, en wat zijn de grenzen? Heldere
afspraken met de zorgvrijwilliger zijn ontzettend belangrijk, ook over de manier waarop de organisatie hem
wil inzetten, scholen en begeleiden.
Als gemeente kunt u hiervoor zorgen. Stel eisen aan de deskundigheid met betrekking tot
de informele zorg, bij de inkoop en de subsidiëring van het zorg- en ondersteuningsaanbod.
Stel bovendien, samen met zorgaanbieders bijvoorbeeld, budget beschikbaar voor de
scholing van zorgprofessionals en zorgvrijwilligers.
c. De vroegtijdige mix van formele en informele zorg
De vroegtijdige mix wil zeggen: de mantelzorger en professional of de zorgvrijwilliger
zorgen samen. Hierdoor wordt de zorg thuis langer volgehouden. Wat hierbij enorm kan
helpen is de inzet van zorg, psychosociale ondersteuning, praktische hulp en een duurzame
ondersteuningsrelatie door bijvoorbeeld de huisarts, specialist, of thuiszorg. Denk ook aan
de inzet van zorgvrijwilligers in een vroeg stadium, aan (vrijwillige) respijtzorg, behoud
van dagbesteding en flexibel inzetbare aanvullende zorg of hulp. Ken zorg en ondersteuning dus niet pas toe als de mantelzorger het water al aan de lippen staat!
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
10
Taakgroep Samenspel Informele zorg
activiteiten voor (of namens) de gemeente voor de organisatie(s) voor informele zorg;
bv. een steunpunt / expertisecentrum Mantelzorg of Informele zorg / brede
vrijwilligersorganisatie / welzijnsorganisatie
Ontwikkel lokaal een gezamenlijke werkwijze voor herkennen, signaleren en
doorverwijzen.
Coördineer de uitvoering van de gezamenlijke werkwijze, of besteed die uit. Benoem
één contactpersoon voor alle vindplaatsen.
Voer regie over gezamenlijke deskundigheidsbevordering (zie: Generalist Informele
Zorg) in de 1e en 2e lijn ten behoeve van het samenspel in individuele zorgsituaties.
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
11
Verlichten
Verlichten betekent het op maat ondersteunen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
Zodat zij op eigen wijze kunnen zorgen, voldoening blijven halen uit wat zij doen en dit
volhouden. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers die balans ervaren in hun zorgtaken, kunnen
bovendien hun rol in het versterken en verbinden goed spelen. Verlicht, door te kiezen
voor:
a. Individuele mantelzorgondersteuning
b. Kwaliteit van ondersteuning
a. Individuele mantelzorgondersteuning
Kies voor het bieden van individuele mantelzorgondersteuning, in de vorm van:
informatie en advies
emotionele steun en educatie
passende respijtzorg
praktische en materiële hulp2
Kies daarnaast voor het bieden van onafhankelijke mantelzorgondersteuning bij het
Keukentafelgesprek. In navolging van de Wmo 2015 neemt de mantelzorger immers deel
aan dit gesprek, waarbij hij naar zijn mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften wordt
gevraagd. De mantelzorger kan, net als de cliënt, ondersteuning nodig hebben bij het
formuleren van zijn vraag en het inzicht geven in zijn eigen situatie. Heel belangrijk, omdat
het Keukentafelgesprek hét moment is dat afspraken worden gemaakt over ieders inzet.
Vergeet daarbij niet advies aan mantelzorgers, over het samenspel met professionals en
zorgvrijwilligers. Mantelzorgers kunnen ondersteuning nodig hebben bij het communiceren
met zorgprofessionals en zorgvrijwilligers
2
Lees meer hierover in de Aandachtspunten voor beleid over mantelzorgondersteuning van het ministerie van
VWS, onder Verlichten.
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
12
De ideale waardering tenslotte, bestaat uit een mix van activiteiten, die tezamen zowel
waardering als een tegemoetkoming geven in de kosten van mantelzorg. Een waardering
kan bestaan uit activiteiten in natura die tegemoet komen in de extra kosten die
mantelzorgers maken. Waardering kan ook bestaan uit gratis deelname aan (culturele)
activiteiten of voorzieningen. Enkele gemeenten hebben ervaring met een mantelzorgpas
en het THKX Platform.
b. Kwaliteit van ondersteuning
Biedt kwaliteit in zorg en ondersteuning. Als de kwaliteit in orde is, neemt dat ook bij de
mantelzorger veel druk weg. Maak hier in uw inkoop- en subsidietrajecten afspraken over.
Onder kwaliteit verstaat Mezzo:
Passende zorg
Samen vormen de zorgvrager en de mantelzorger een unieke zorg-combinatie. De zorg
of ondersteuning is passend bij de behoeften, mogelijkheden, wensen en grenzen van de
zorgvrager en mantelzorger. De zorgprofessional is deskundig op het gebied van de informele zorg en werkt samen (zie ook Verbinden).
De afspraken over de begeleiding hebben een directe relatie met het beoogde resultaat,
zoals dat afgesproken is in het keukentafelgesprek. Ook de monitoring en evaluatie van de
geboden begeleiding grijpen terug op de afspraken uit het keukentafelgesprek. De mantelzorger wordt betrokken bij het keukentafelgesprek, bij de afspraken over de zorg en ondersteuning, de monitoring en evaluatie.
Flexibiliteit
De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van zowel de zorgvrager als de mantelzorger zijn dynamisch. Goede zorg is niet het resultaat van een correcte uitvoering van
richtlijnen en protocollen, maar het resultaat van een gezamenlijke keuze voor wat op een
bepaald moment, waar mogelijk anticiperend op de toekomst, gewenst en nodig is. Professionals en zorgvrijwilligers hebben de vrijheid om in het bieden van de ondersteuning mee
te bewegen met de behoefte van de zorgvrager en de mantelzorger. En waar nodig tussentijds bij te stellen, ten behoeve van de zorgvrager en mantelzorger.
Keuzevrijheid
De zorgvrager en mantelzorger hebben de vrijheid om, in goed overleg, te kiezen voor een
(andere) uitvoerende professional.
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
13
Taakgroep Specialisme Informele Zorg
activiteiten voor (welzijns)organisaties voor informele zorg; bv. een steunpunt of
expertisecentrum Mantelzorg of Informele zorg / brede vrijwilligersorganisatie /
welzijnsorganisatie
Bieden van individuele mantelzorgondersteuning. Die digitaal en telefonisch beschikbaar is en fysiek lokaal inzetbaar. De ondersteuning beslaat:
-
Informatie en advies, emotionele steun en educatie, passende respijtzorg, materiële en praktische hulp, waaronder de inzet van zorgvrijwilligers.
-
Advies voor mantelzorgers over het samenspel met professionals en zorgvrijwilligers.
-
Onafhankelijke mantelzorgondersteuning voor Keukentafelgesprek
Werving, selectie, matching, binding, training, scholing, continuïteit inzet zorgvrijwilligers.
Individuele begeleiding van zorgvrijwilligers.
Taakgroep Generalist Informele Zorg
activiteiten voor alle uitvoerende professionals en zorgvrijwilligers bv.: wijkteam,
gespreksvoerders
Keukentafelgesprek,
huisarts,
zorgaanbieder,
instelling,
P&O
medewerkers van werkgever
Mantelzorger herkennen, (dreigende) overbelasting signaleren.
Doorverwijzen naar algemene voorzieningen.
Warm doorverwijzen naar Taakgroep Specialist Informele Zorg.
Waardering en de mogelijkheid om mee te praten met beleid onder de aandacht
brengen.
Mezzo Model – samenwerken voor de informele zorg
Gebruiksaanwijzing gemeente
14