Verkiezingsprogramma Leefbaar Alblasserdam

LEEFBAAR ALBLASSERDAM
PARTIJPROGRAMMA
2014-2018
Van, door & voor Alblasserdam én Alblasserdammers!
Een Alblasserdammer stemt op Alblasserdam!
Geen invloeden van landelijke partijen!
Geen Drechtsteden, maar Alblasserwaard!
Voor een Democratisch, Dynamisch, Recreatief, Groen en Solidair Alblasserdam!
Het is fijn om een Alblasserdammer te zijn!
Grootse projecten op papier, wachtend in de la… Help ze te verwezenlijken;
stem op:
Leefbaar Alblasserdam!
Manifest Leefbaar Alblasserdam
Leefbaar Alblasserdam (LBA) is een pro-Alblasserdamse gemeentelijke politieke
partij, opgericht in december 2013 als alternatief voor de Haagse partijen die hun
niet-Alblasserdamse belangen botvieren op Alblasserdam. Door mee te doen aan
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 wil Leefbaar Alblasserdam deel
uitmaken van de gemeenteraad en gelooft en belooft hiermee Alblasserdam en
haar inwoners een betere toekomst te bieden. Het dynamische karakter dat de
partij wil reflecteren in het gemeentebestuur is hiermee wel afgetekend, nemen
wij aan.
De aanleiding, of beter gezegd de druppels die de emmer deden overlopen, zijn de
ergerlijke, ondemocratische én on-Alblasserdamse beslissingen die zijn geforceerd
door de huidige partijen in de gemeenteraad, ondanks de stem van de inwoners.
Los van dit, vinden wij dat het beleid van de huidige partijen te rigide is en te
volgzaam aan de landelijke politiek. Ook geloven wij niet dat deze mensen ook
maar een spatje geven om -dan wel trots zijn op- de identiteit van Alblasserdam.
Dit naar aanleiding van de o-zo-vele Drechtstedelijke politieke lijnen die worden
gevolgd en de fractievorming binnen in de Drechtraad.
Ideologisch gezien valt Leefbaar Alblasserdam als volgt te definiëren: De partij
wenst niet geplaatst te worden in het 'politiek spectrum' dat afstamt uit de
negentiende-eeuwse Franse indoctrinatie van de interpretatie van politieke en
ideologische opvattingen. De partij heeft natuurlijkerwijs volkomen linkse,
rechtse, conservatieve én progressieve opvattingen; de partij is 'voorbij links en
rechts'. Een echte Dorpspartij dus, die staat voor de belangen van het dorp,
zonder invloed van ideologisch-fanatisme. Dit kan misschien verkeerd worden
geïnterpreteerd, of juist helemaal niet worden begrepen, door sommigen die
minder interesse hebben in historie én politiek. Laten we het aanduiden als volgt:
Wij zijn van mening dat ideologieën die zijn ontstaan in de middeleeuwen en de
19e eeuw in het verleden moeten worden achtergelaten.
Er moet naar de toekomst worden gekeken, zonder nieuwe opvattingen te laten
verzuilen of af te schermen. Dat dit vaak misgaat is een internationaal probleem
dat zijn bron vindt in het gebrekkige educatieve systeem en de interesses van
derde partijen achter de politieke schermen. Het voert te ver om daar in dit
manifest op in te gaan, we zeggen alleen het volgende: Educatie.
Leefbaar Alblasserdam stelt zich ten doel: Het bevorderen en behartigen van de
belangen van de inwoners van Alblasserdam als lokale politieke partij, evenals het
bevorderen van de betrokkenheid van de inwoners van Alblasserdam bij politieke
en maatschappelijke besluitvormingen en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hierbij is het
fenomeen ‘directe democratie’ van vitaal belang. De partij zal de principes van
deze bestuursvorm aanhouden door middel van volledige openheid en
informatiewisseling tussen diegenen die deelnemen aan het bestuur van
Alblasserdam en de inwoners (anders gezegd, alle belanghebbenden). Hiervoor
zullen de moderne media worden ingezet voor feedback en berichtgeving, maar
ook zorgen we voor de ontwikkeling van een publiek forum op de site.
Een partij dus waar iedere Alblasserdammer, jong of oud, ongeacht voorkeur van
politieke-as (links, rechts, conservatief of progressief), op kan stemmen. Een partij
die geen verantwoording aflegt aan hogere organen die niets met Alblasserdam te
maken hebben, maar alleen aan de inwoners van Alblasserdam. Dit in
tegenstelling tot de huidige landelijke partijen die deelnemen aan de
gemeenteraad. Verder zien wij liever een gekozen burgemeester uit de
Alblasserwaard en nog liever een burgemeester uit Alblasserdam.
Het volgende zien wij als onvoorwaardelijk principieel voor de partij: Aanzienlijke
ontwikkeling van de sociale-cohesie én saamhorigheid, natuur én gezondheid,
recreatie én leefbaarheid, democratie én maatschappelijke/politieke participatie,
duurzaamheid, verkeer, educatie, sport en cultuur binnen Alblasserdam en het
beschermen en bevorderen van de Alblasserdamse toekomst én integriteit. Dit
zien wij Alblasserdammers helaas alweer niet terug bij de huidige partijen die
Alblasserdam besturen. Zij zien Alblasserdam het liefst vervagen in de nietharmonieuze Drechtstad. Verder vinden wij dat alle beleidsbesluiten en zowel
lopende als recent gerealiseerde projecten, intrinsiek moeten worden beoordeeld
op nut en noodzaak voor de inwoners van Alblasserdam.
Het samenwerkingsverband de Drechtsteden en de Drechtraad dienen alleen
maar om de weg vrij te maken naar -en de fundering te leggen onder- een
toekomstige Drechtstad. Dat is onacceptabel en wij als Leefbaar Alblasserdam
zullen er dan ook alles aan doen om dit te voorkomen. Alblasserdam is een
Alblasserwaards dorp en dat dient zo te blijven. Alblasserdam mag nooit een wijk
van Dordrecht worden. Hetzelfde geldt voor de andere naburige dorpen in de
Alblasserwaard. Regionale problemen kunnen ook opgelost worden zonder een
Drechtraad.
Een samenwerkingsverband met alle Alblasserwaardse steden en dorpen is een
absolute noodzaak. Deze samenwerking kan zelfs in de toekomst uitgroeien tot
een algemene samenwerking binnen de Alblasserwaard waarbij educatieve,
sociale, culturele, economische en politiek/ideologische lijnen aangehouden en
gevolgd zullen worden. Dit zal de toekomst en integriteit van de Alblasserwaard
verzekeren en de solidariteit binnen dit cultureel en geopolitieke gebied -dat al
één geheel is- versterken en zelfs de solidariteit binnen de dorpen zélf naar een
nog hoger niveau brengen. Dat kan gebeuren door de inzet van Leefbaar
Alblasserdam en gebeurt al door vergelijkbare lokale partijen in de naburige
dorpen. Zo zullen niet gewenste situaties in de toekomst, zoals een creatie van
een niet-harmonieuze Drechtstad door Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht
uit de Alblasserwaard te trekken, voorkomen worden.
We zullen ons koste wat kost blijven inzetten voor het belang van de inwoners van
Alblasserdam. De invloed die wij hierop kunnen uitoefenen is afhankelijk van uw
steun en opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.
Ugur Oflaz
Lijsttrekker Leefbaar Alblasserdam
www.leefbaaralblasserdam.nl
Standpunten
Sociale cohesie én saamhorigheid:
De sociale cohesie staat voor LBA hoog in het vaandel. Iedere Alblasserdammer
heeft baat bij een gemoedelijke sfeer in het dorp. We zullen van Alblasserdam een
leefbare omgeving maken door middel van activiteiten/evenementen en een
verzorgd straatbeeld.
1. Gemeenschappen zijn in de ogen van Leefbaar Alblasserdam belangrijke
bronnen die de solidariteit in het dorp prikkelen. Activiteiten die de solidariteit
versterken worden fel aangemoedigd. Activiteiten tussen de gemeenschappen
zullen de solidariteit zelfs naar een nog hoger niveau brengen.
2. Meer jaarlijkse activiteiten en evenementen zouden georganiseerd moeten
worden door de gemeente. Met name ook evenementen waarbij basisscholen
en middelbare scholen betrokken zijn; zo zullen de Alblasserdamse kinderen en
jongeren al vroeg met elkaar in contact komen en zal er natuurlijkerwijs meer
solidariteit ontstaan. Het verwaarlozen van bestaande -en het geen interesse
tonen in het bedenken en organiseren van nieuwe- evenementen, wordt door
ons zwaar afgekeurd. Een passieve gemeenteraad die geen aandacht heeft
voor het verbeteren van het contact tussen de Alblasserdammers is een ramp
voor de solidariteit binnen het dorp.
3. Meer interactie tussen wijkagenten en gemeenschappen/bewoners van
Alblasserdam.
4. Stimuleren van het wijkschouwenbeleid.
5. Wijkfeesten organiseren.
6. Stimuleren van het verenigingsleven, van de breedtesport tot de kaartclub.
www.leefbaaralblasserdam.nl
Natuur, milieu én gezondheid:
‘’Met respect voor mens, dier en omgeving zorgt de overheid voor gezond voedsel
en een sterke agrarische economie. Voor waardevolle natuur. Voor een mooi
landschap. De overheid werkt hiervoor samen met burgers, ondernemers en
maatschappelijke organisaties.’’ (Rijksoverheid)
7. Milieuvervuiling in de vorm van water-, lucht, en bodemvervuiling zal op geen
enkele manier getolereerd worden.
8. Het plan van de overheid om van de A15 ’s werelds eerste duurzame snelweg
te maken, wordt door ons toegejuicht.
9. Nedstaal B.V. mag nooit beginnen aan het verwerken van asbesthoudend
staalschroot en moet ook betere maatregelen nemen tegen het vrijkomen van
ongewenste stoffen.
10.Wij staan achter het idee van duurzame energie zoals wind en zonne-energie,
mits het niet ten koste gaat van de cultuur, rust en het zicht van Alblasserdam.
11.Groen en het behoud ervan vinden wij belangrijk.
12.De aandacht voor zorgvragers, ongeacht hun leeftijd, staat bij ons hoog op de
agenda.
www.leefbaaralblasserdam.nl
Recreatie én leefbaarheid:
Het recreatieleven van de Alblasserdammer staat er niet goed voor.
Alblasserdammers moeten te veel uitwijken naar naburige dorpen of steden om
hun recreatiebehoeftes te bevredigen. Wij willen ervoor zorgen dat de
Alblasserdammers in het eigen dorp kunnen recreëren.
13.Het terugbrengen en op een professionele manier uitvoeren van de
gecoördineerde Alblasserdamse evenementen zoals oud en nieuw feesten,
luilakviering en het Havenfestival.
14.Het toejuichen en niet tegenhouden van nieuwe horecagelegenheden in
Alblasserdam.
15.Flexibele openingstijden voor horeca, met respect voor de zondagsrust waar
nodig.
16.De komst van een BOB-bus die in de nacht van zaterdag op zondag in de
richting van Rotterdam en terug zal rijden. Zodat de behoefte naar
uitgaansgelegenheden ook op zaterdag bevredigd kan worden.
17.Recreatiemogelijkheden zoals het Lammetjeswiel aantrekkelijker en veiliger
maken voor dagrecreatie.
18.Het aanmoedigen van de ontwikkelingen omtrent het molengebied op
recreatief en educatief aspect.
19.Uitgebreidere thema-speeltuinen waarbij kinderen tot een rollenspel kunnen
komen. Dit is goed voor de intellectuele en sociale ontwikkeling van de
kinderen.
20.Terugkeer van een volwaardige kermis en circus in ons dorp, zonder te hoge
prijzen.
www.leefbaaralblasserdam.nl
Democratie én maatschappelijke/politieke participatie:
Burgerparticipatie begint met luisteren naar de burger; wat zij willen en wat hen
bezighoudt. Wij zorgen hiervoor met behulp van digitale media en bijeenkomsten.
21.Maatschappelijke/politieke participatie behoort te worden toegejuicht d.m.v.
interactie via de media -zoals een forum op de site van de partij- en via social
media.
22.Zaken waar een groot gedeelte van de inwoners van Alblasserdam ontevreden
over is, moeten nogmaals onder de loep worden genomen in plaats van het te
forceren op een ondemocratische manier.
23.Nauwe banden en veel interactie met gemeenschappen/verenigingen en
maatschappelijke organisaties.
24.De jeugdgemeenteraad wordt zwaar misprijst door de gemeenteraad en
daarnaast lijdt de jeugdgemeenteraad onder een zwaar gebrek aan populariteit
onder de jeugd zelf. Hier moet drastisch aan gewerkt worden door het te
promoten op basis- en middelbare scholen én door medewerking van die
scholen zelf. Van censuur door de gemeenteraad zal geen sprake meer zijn,
omdat Leefbaar Alblasserdam zichzelf direct aanspreekbaar en als
vertegenwoordiger opstelt van de jeugdgemeenteraad. De jeugd is de
toekomst!
25.Het jongerenwerk moet in constante interactie zijn met de jeugdgemeenteraad
en nauw samenwerken.
26.Introduceren van een ‘’open gespreksplatform’’ waar ieder Alblasserdammer
mag spreken en serieus wordt genomen. Bij LBA staat de deur altijd open.
27.Burgerparticipatie mag niet doorslaan. Niet participeren om het participeren.
28.Het betrekken van belangenorganisaties bij de realisatie van projecten waar
nodig.
www.leefbaaralblasserdam.nl
Verkeer én infrastructuur:
Op het gebied van verkeer zullen er zo snel mogelijk oplossingen moeten worden
gevonden voor problematische punten. We zullen zoeken naar professionele
oplossingen om de verkeersveiligheid te waarborgen.
29.De stoplichten die sinds kort zijn geplaatst bij de oversteekplaats tegenover
cultureel centrum Landvast, moeten worden vervangen door een zebrapad.
30.Oplossing vinden voor het fileprobleem bij de rotonde van de Edisonweg.
31.Openingstijden van de brug over de Noord verplaatsen naar buiten de spits.
32.Het aanpassen van het openbaar vervoer aanbod aan de wens van de inwoners
in plaats van aan het economische belang van de exploitant.
33.Een oplossing proberen vinden voor de parkeerdruk in de straten van
Alblasserdam.
34.Project Wilgenplein/Van Eesterensingel onder de loep nemen, de geraamde
1,3 miljoen euro kan volgens ons voor 60% beter worden besteed (o.a. voor
zorgvoorzieningen).
www.leefbaaralblasserdam.nl
Economie & bedrijfsleven:
Als het aankomt op economie en het bedrijfsleven, vinden wij dat deze sectoren
onaangeraakt en volkomen onafhankelijk moeten bewegen.
‘’Het kabinet geeft ondernemers meer ruimte. Bijvoorbeeld door onnodige regels
te schrappen. Dit helpt bedrijven om te blijven ondernemen, ook in de huidige
financiële crisis. Daarnaast is er aandacht voor de leefomgeving. Zo blijft
Nederland een goede plek om te werken, te wonen en te ondernemen.’’
(Rijksoverheid)
35. Alblasserdam heeft een strategische ligging i.v.m. transport over land en zee.
Hier moet gebruik van worden gemaakt ten gunste van Alblasserdam. Daarom
is de containerterminal een goed project.
36.Het niet tegenhouden van de komst van horeca en andere recreatie
ondernemingen.
37.De komst van een avond/nacht winkel niet tegenhouden.
38.Stimuleren van evenementen zoals braderieën en markten.
39.Niet bemoeien met openingstijden
40.Lokale arbeidsbemiddeling om er voor te zorgen dat de Alblasserdammer aan
het werk komt en blijft.
41.Samenwerking tussen Alblasserdamse bedrijven/ondernemingen met de
Papendrechts middelbare scholen i.v.m. het verwerven van stageplekken
binnen Alblasserdam voor Alblasserdamse leerlingen.
42.Zo veel mogelijk Alblasserdamse leerlingen die de werken en leren richting
kiezen voorzien van werk binnen Alblasserdam. Dit is ten gunste van de
werknemer en werkgever.
www.leefbaaralblasserdam.nl
Wonen:
Alblasserdam moet niet meer worden volgebouwd met huizen uit economisch
belang; het is genoeg zo. In plaats daarvan moet er juist meer gedaan worden aan
kwalitatief en betaalbaar wonen.
43.Onderzoeken van locaties, zoals bijvoorbeeld het Mercon Kloosterrein, om er
een bestemming voor te vinden ten gunste van Alblasserdam.
44.Nieuwbouw voor verouderde wijken/panden.
45.Geen nieuwe hoogbouw.
46.Bewonersparticipatie bij projecten.
47.Blijvende aandacht voor betaalbare huisvesting.
48.Ouderen vormen een waardevol onderdeel van onze samenleving. Blijvende
aandacht en zorg moet gewaarborgd blijven.
49.Voor iedereen moet er een sociaal vangnet zijn.
50.Intensieve samenwerking met verhuurders. Bestaande huurwoningen moeten
op een duurzamer niveau worden gebracht. Woonlasten zijn voor veel
gezinnen in de nabije toekomst onbetaalbaar aan het worden.
www.leefbaaralblasserdam.nl
Cultuur en Sport:
Cultuur en sport zijn enorme bindmiddelen.
‘’Sport en cultuur bevorderen de samenhang in de maatschappij. Daarom vindt de
overheid het belangrijk dat sport en cultuur voor zoveel mogelijk mensen
toegankelijk zijn.’’ (Rijksoverheid)
51.Stimuleren van cultuur (kunst, musea, geschiedenis) binnen Alblasserdam.
Bijvoorbeeld door middel van meer schoolexcursies.
52.Behoud en stimuleren van sportverenigingen.
53.Bestuurders van sportverenigingen laten participeren in het organiseren van
gezamenlijke evenementen.
54.Het actief steunen van Alblasserdamse burgers -en dan met name ook
kinderen via de basisscholen- om lid te worden van sportclubs en een sport uit
te oefenen. Waar nodig ontheffing van contributie vanwege financiële
tekortkomingen.
www.leefbaaralblasserdam.nl
Duurzaamheid:
‘’Duurzame (hernieuwbare) energie is beter voor het milieu, maakt Nederland
minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie en kolen en is goed voor de
economie. Daarom stimuleert de Rijksoverheid het gebruik van alternatieve
energiebronnen zoals wind en biomassa. Op lange termijn moet Nederland de
overstap maken naar een CO2-arme energiehuishouding.’’ (Rijksoverheid)
55.Het stimuleren van duurzaamheid.
56.Het reduceren van overbodig energieverbruik.
57.Het toejuichen en stimuleren van een energiehuishouding waarbij gebruik
gemaakt wordt van duurzame energie zoals zonne-energie.
58.Eisen stellen aan gevestigde en toekomstige ondernemingen op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen met betrekking tot het
energiegebruik.
59.Het stimuleren van hergebruik van producten en materialen, als ook andere
vormen van recycling.
60.Het bevorderen van het verbouwen van voedsel voor consumptie in
Alblasserdam.
61.Bij nieuwbouwprojecten eisen stellen aan de aannemers met betrekking tot
materiaalgebruik en herkomst.
www.leefbaaralblasserdam.nl
Educatie:
Educatie is niet alleen belangrijk voor een goede schoolcarrière, die gevolgd zal
worden door succes op de werkvloer, maar het is ook een kritische medespeler in
het vormen van solidariteit en een beschaafde samenleving. Daarom horen we het
aan te moedigen.
‘’Toegankelijk en goed onderwijs is onmisbaar in onze kennismaatschappij.
Investeren in kennis is investeren in de toekomst. De overheid spant zich daarvoor
in. Scholen krijgen daarbij zoveel mogelijk vrijheid. Via het wetenschapsbeleid
stimuleert de overheid prestatie en innovatie.’’ (Rijksoverheid)
62.Het stimuleren van het lezen van literatuur, o.a. door het uitnodigen van
auteurs.
63.Bibliotheekbezoek stimuleren en ondersteunen.
64.Lessen over de historie van Alblasserdam in groep 8 van de basisscholen.
65.Interactie met SWEK (Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) om de lokale cultuur
en geschiedenis te onderwijzen.
66.Het intensiever onderwijzen van het Engels en Duits. Beginnen op de
basisscholen.
67.Meer voorlichting op basisscholen over verkeersveiligheid.
68.Het ondersteunen van anti-drugs, anti-alcohol, anti-vuurwerkgebruik en antivandalisme campagnes.
69.Het creëren van een gezamenlijk centrum voor studieondersteuning.
70.Lessen over social media en cyberpesten in de bovenbouw. Eén van de
belangrijkste aspecten in de klas is veiligheid voor het kind. Als dat ontbreekt,
kan het kind niet tot leren komen.
71.Meer aandacht voor afdwalende kinderen/jongeren.
www.leefbaaralblasserdam.nl