ANBI PUBLICATIE STICHTING FIETSBANK MAASTRICHT

ANBI PUBLICATIE STICHTING FIETSBANK MAASTRICHT
In dit document staan alle gegevens die Stichting Fietsbank Maastricht als Algemeen Nut Beogende Instelling
moet publiceren om te voldoen aan de eisen van De Belastingdienst.
Naam Instelling:
Stichting Fietsbank Maastricht
Post- en bezoekadres:
Ermerikstraat 18
6216CA Maastricht
Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel personen, die in behoeftige omstandigheden leven
of verkeren, te voorzien van goedkope en degelijke fietsen en de genoemde
personen te laten participeren bij het herstel van deze fietsen teneinde hen
op deze wijze uit hun isolement te halen.
Beleidsplan:
Het beleidsplan 2014 omvat het openen van een werkplaats en winkel in de
wijk Malpertuis waar de activiteiten van de Fietsbank uitgevoerd zullen
worden. Naar verwachting kan de stichting in het eerste jaar ruim 30 gezinnen
of meer individuele personen helpen een fiets te verdienen. Ook wordt
verwacht in 2014 ongeveer 50 fietsen te verkopen aan studenten om de
reparatie en vestigingskosten te dekken.
Bestuurders:
Voorzitter
Dhr. A.L.G. Redmeijer
Secretaris
Mevr. L.A.H. Mennen - Vanderbooren
Penningmeester
Dhr. W.M.J.W. Heller
Beloningsbeleid:
Het bestuur van Stichting Fietsbank Maastricht bestaat uit vrijwilligers die
geen beloning uit de stichting onttrekken voor hun activiteiten. Eventuele
onkosten gemaakt door bestuurders of vrijwilligers bij het uitvoeren van
activiteiten voor de stichting worden wel vergoed. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan, Stichting Fietsbank Maastricht
heeft geen directie.
Uitgeoefende activiteiten:
Openen winkel en werkplaats in de wijk Malpertuis. Openen van een
werkplaats en uitgiftepunt in de wijk Blauw Dorp op de locatie van LEFTeam.
Enkele honderden gedoneerde fietsen en onderdelen opgehaald bij
donateurs. Het uitvoeren van reparaties en herstelwerkzaamheden aan
fietsen door onze vrijwilligers in samen werking met de behoeftige doelgroep.
Fietsen uitgegeven aan behoeftigen die participeerden aan ons project.
Verkoop van fietsen aan studenten om het initiatief kostendekkend te maken.
Financiële verantwoording:
Stichting Fietsbank Maastricht is in 2014 opgericht, ons eerste financiële
verslag zal na het einde van dit boekjaar gepubliceerd worden.