Beantwoording schriftelijke vragen VOZ inzake

Bezoekadres
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
Telefoon 14 020
Fax 020 252 4365
X
X
X
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid
Beleidsrealisatie Fysiek Domein
Vastgoed
Retouradres: Postbus 74019,1070 BA Amsterdam
Raadsfractie Vereniging Ons Zuid
Mevrouw Daphna Brekveld
Datum
11 maart 2014
Behandeld door
G. van
Doorkiesnummer
020-252 4280
E-mail
[email protected]
OndenA/erp
Beantwoording schritelijke vragen inzake Tobiasschool
Dam
Geachte mevrouw Brekveld,
Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen van 31 januari jl. met betrekking tot de
Tobiasschool ontvangt u hierbij de beantwoording hiervan:
1. Is dit een optimaal gebruik van collectieve middelen? 6.5 miljoen voor een mega project
met een compleet nieuwe gymzaal (die grootste deel van de tijd ongebruikt zal zijn) voor
relatief zo weinig kinderen. De motivering is o.a. dat de leerruimtes te klein zijn, echter de
lokalen zijn relatief juist erg groot. En de aanbouw is geen vergroting van leerruimten,
maar een galerij.
Het project valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling doet de ambtelijke uitvoering. Scholen die gebouwd
worden voor leerlingen die speciale aandacht behoeven en in kleinere groepen les
krijgen, hebben andere normen dan reguliere scholen.
Het stadsdeel heeft wel een bedrag van 300.000 euro ter beschikking gesteld vanwege de
extra werkzaamheden die vanwege de monumentale status van het pand door de
welstand zijn geëist.
2. Waarom kiest men voor deze locatie, terwijl er zoveel vastgoed leeg staat in
Amsterdam?
Het project valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling doet de ambtelijke uitvoering. In overleg met het bestuur
van de Tobiasschool is voor deze locatie gekozen.
3. Waarom is er niet gekozen voor een renovatie van de school, die veel minder kost i.p.v.
dit megalomane ontwerp wat zo ontzettend veel geld kost?
Internet: www.zuid.amsterdam.nl
E-mail: [email protected]
11 maart 2014
Pagina 2 van 4
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid
Het project valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling doet de ambtelijke uitvoering.
4. En wat is nu precies het beleid tav Speciaal Onderwiis?
De verantwoordelijkheid voor het speciaal onderwijs ligt bij het gemeentebestuur en
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling doet de ambtelijke uitvoering. Zij bepalen het beleid
en geven deze weer in de huisvestingsverordening en integraal huisvestingsplan.
5. In het kader van spreiding van onderwiis is het niet logischer om de school luist niet in
Zuid, maar in een ander Stadsdeel te plaatsen?
De verantwoordelijkheid voor het speciaal onderwijs ligt bij het gemeentebestuur en
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling doet de ambtelijke uitvoering. Echter zijn er relatief
weinig scholen speciaal onderwijs in het stadsdeel.
6. Heeft de Tobiasschool een biizondere positie, omdat ze buiten alle regelingen (RPO,
IHP) lijkt te vallen, maar toch een enorm bedrag van 6.5 milioen krijgt toegewezen? De
investeringsbedragen zouden berekend ziin op basis van de Verordening Huisvesting
(voortgezet) speciaal onderwiis uit 2006?
De verantwoordelijkheid voor het speciaal onderwijs ligt bij het gemeentebestuur en
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling doet de ambtelijke uitvoering. In juni 2011 is het
RPO en IHP waarin de Tobiasschool genoemd wordt resp. besproken en vastgesteld door
de gemeenteraad.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
Internet: www.zuid.amsterdam.nl
E-mail: [email protected]
2