SABIC pamflet 9 december 2014

Vakbond ABW
Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen
Tel.: 045 – 5719955
Fax: 045 – 571 53 60
E-mail: [email protected]
Internet: www.vakbondabw.nl
Bankrelatie: ABNAMRO rek.nr.: 44.80.01.802
OVEREENKOMST SABIC CAO 2014
Nadat de ledenvergaderingen van de bonden ABW, FNV en CNV op 20 november het tweede
eindbod van de werkgever in grote meerderheid hebben afgewezen is er weer overleg geweest
tussen de vakbonden en de directie van SABIC. Dit overleg heeft enkele verbeteringen opgeleverd en
er zijn enkele verslechteringen weggenomen.
Dit onderhandelingsresultaat is afgelopen maandag 8 december aan de leden voorgelegd en met
grote meerderheid aangenomen.
Er is nu o.a. afgesproken:
Looptijd:
• 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016
Inkomen:
•
•
•
structurele verhoging van 2,5% per 1 juli 2014 en 2% per 1 juli 2015
BHV/EHBO-vergoedingen worden eenzelfde percentage verhoogd
RAU is aangepast volgens onderstaande tabel:
Performance range/uitbetaling
Doelstelling
Target
EBITDA
Polymers &
Chemicals
Europa
€ target
SHER
(Limburg BV)
0,67
IPM
2 team/collectief
1%
2,25%
3,5%
Target -10%
target
Target+10%
1%
1,5%
2%
0,80
0,67
0,54
5% (tot en met C41/13)
of
12% (vanaf 14 t/m 16)
3 individueel
•
Hoewel de cao pas ingaat per 1 juli 2014, is afgesproken dat de nieuwe RAU-afspraken gelden
over heel 2014. Het individuele deel zal uitbetaald worden in april 2015. Daarna zullen beide delen
in april uitbetaald worden.
•
•
•
De bijdrage in de ziektekostenverzekering voor degenen die zijn verzekerd bij de collectieve
ziektekostenverzekering van SABIC is gewijzigd van € 18 per maand per verzekerde tot 20% van
de totale ziektekostenpremie
De compensaties aan medewerkers die vroeger deelnamen aan de bedrijfsspaarregelingen (die in
1995 en 2003 zijn vervallen), wordt gecontinueerd.
De werkgever zal het medewerkersdeel van de WGA premie voor haar rekening nemen.
Arbeidsduur
Vlaggedienst/2/3/ploegendienst:
•
•
•
•
•
Vanaf 1 januari 2015 ontvangt de huidige bezetting in plaats van Extra Vrije Tijd, een vergoeding die
bestaat uit een vast deel gelijk aan de waarde van 10 dagen en een variabel deel (opnieuw afhankelijk van
de aanwezigheid zoals in de afgelopen cao) gelijk aan maximaal de waarde van 15 dagen (dagdienst),
respectievelijk 17 dagen (twee- en drieploegendienst).
De huidige medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om hiervan maximaal 13 dagen in vrije tijd aan
te wenden.
Nieuwe medewerkers zullen straks een Flex Pack budget krijgen gelijk aan de geldswaarde van 10 dagen,
dat zij desgewenst geheel kunnen omzetten in verlof.
De waarde van een dag is voor alle medewerkers in dagdienst gelijk aan 4,8% van het maandinkomen.
Pensioengevendheid uitbetaalde vrije dagen: Wij hebben voorgesteld om de uitbetaalde vrije dagen ( in
het Flex pack-budget ) en die dus extra gaat werken, pensioengevend te maken. Afgesproken hebben we
dat we dit gezamenlijk met Bergen op Zoom aan de gemeenschappelijke ‘pensioentafel’ gaan
onderzoeken of dit mogelijk is.
Continudienst:
• De huidige cao-bepalingen rondom opname compenserend vrij en aanwezigheidsbonus (inclusief
koppeling aan aanwezigheid) blijven gehandhaafd. Voor iedere medewerker in continudienst, worden
vanaf 1 januari 2015 boven het bestaande basis 5-ploegendienst rooster 5 extra opkomstdagen
ingeroosterd. De vergoeding per opkomstdag is conform de bestaande CAO (art 42a, lid 2b) en wordt dan
5,3% van het maandinkomen.
• Deze dagen zijn pensioengevend – omdat ze behoren tot het overeengekomen rooster en een vast
bestanddeel vormen van het inkomen.
• Deze dagen worden gebruikt voor opleiding, terugkomdagen (bijvoorbeeld voor voorbereiding van turn
arounds) en opvang tijdens vakantie. Ze worden aan het begin van het jaar ingepland. Een en ander zal
nog nader worden uitgewerkt in een uitvoeringsregeling om doelgericht gebruikmaking te borgen.
Partijen hebben de intentie uitgesproken om de afspraken met betrekking tot arbeidstijd te handhaven gedurende
een periode van vier jaar tot 1 juli 2018. Voorwaarde daarbij is dat in die periode SABIC haar Q1-positie met
betrekking tot arbeidstijd (dat wil zeggen behorende tot de 25% chemische bedrijven in Nederland met de hoogste
arbeidstijd) handhaaft.
•
•
De TOR regeling wordt gecontinueerd. In TOR-contracten afgesloten vanaf 1 januari 2015 zal worden
aangegeven wat gebeurt met de werkzaamheden die plaatsvonden in de tijd van het TOR-verlof. De OR
zal dit evalueren en haar bevindingen met de directie van SABIC Limburg bespreken
Voor mantelzorg, TOR en sabbatical samen mogen medewerkers in de dagdienst en 2- en 3-ploegendienst
maximaal 200 dagen en medewerkers in de continudienst maximaal 170 dagen gespaard worden uit Flex
Pack en bovenwettelijke vakantie.
Cas Wilbers
Cor van Kruchten
Roger van den Broek