Factsheet Gewasbescherming op grassportvelden

Gewasbescherming op grassportvelden
Op een gezonde, goed gesloten graszode hebben onkruiden weinig kans. Veel niet in
de graszode gewenste kruiden kunnen niet tegen betreding en/of kort maaien en
zullen daardoor vanzelf verdwijnen of zich nooit ontwikkelen op grassportvelden.
Sommige onkruiden vestigen zich graag op verdichte grond en deze kunnen zich
ontwikkelen onder de maaihoogte. Deze ongewenste kruiden ontwikkelen zich
gemakkelijk op trainingsvelden en velden met een verdichte grondslag. De kruiden
waar vaak overlast van wordt ondervonden zijn: weegbree, madeliefje, paardenbloem,
varkensgras, hanenpoot e.d.
Op wedstrijdvelden kan een overmatige hoeveelheid onkruiden gevaar opleveren voor
de sporter (onvlak, glad) of de balrol beïnvloeden. Gewasbescherming op de
sportvelden is daar nodig waar het onkruid een probleem gaat vormen voor de sport.
Ook kan een teveel aan onkruiden een belemmering zijn voor een goede ontwikkeling
van de grasmat.
Indien er een storende hoeveelheid onkruid aanwezig is, moet men overgaan tot
bestrijding van onkruiden. Handmatige bestrijding kost erg veel manuren en is
daardoor kostbaar. Mechanische bestrijding door affrezen van de grasmat met de
onkruiden kan een uitkomst bieden. Bij uitvoering dient men er rekening mee te
houden dat er voldoende diep wordt weg gefreesd, zodat ook de rozetten van de
onkruidplant worden verwijderd. Een aantal onkruiden met penwortels, zoals
paardenbloem, zal op deze manier niet verdwijnen. Bovendien zijn er van nature veel
zaden in de grond aanwezig en zal, door goede omstandigheden voor het gras te
creëren, moeten worden voorkomen dat deze onkruiden weer terugkomen. Door
vakkundig en goed onderhoud worden goede cultuurtechnische omstandigheden
gecreëerd, die erop zijn gericht dat de grasmat gesloten is en blijft. Hierdoor is het
hoegenaamd niet nodig om onkruidbestrijding op enige wijze toe te passen.
Chemische bestrijding biedt in veel gevallen uitkomst. Het is een relatief goedkope
bewerking die, indien met de juiste dosering en bij goede omstandigheden toegepast,
een goede oplossing biedt.
Van belang is de keuze van de middelen en vakbekwaam personeel (die in het bezit
zijn van het zgn. spuitlicentie) met goede apparatuur. De ‘Gids voor de
gewasbescherming in de land- en tuinbouw en het openbaar en particulier groen’
ofwel de ‘Gewasbeschermingsgids’, waarvan de laatste uitgave in 2012 is verschenen,
geeft inzicht in de toelaatbare middelen voor het openbaar groen waaronder
sportvelden. Het te gebruiken middel moet goed worden afgestemd op het onkruid
dat moet worden bestreden. Door toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen kan
ook de groei en ontwikkeling van de grasmat negatief worden beïnvloed. Daarom
moet er altijd voor het onkruid bestrijden rekening worden gehouden met realiseren
van goede groeiomstandigheden voor de grasmat door beluchten en bemesten. Ook
www.bsnc.nl
open plekken die ontstaan door het verdwijnen van onkruiden, groeien hierdoor
sneller dicht.
Door wet- en regelgeving wordt chemische bestrijding echter steeds verder aan
banden gelegd. In waterwingebieden is het toepassen van bestrijdingsmiddelen zelfs
verboden. Daarnaast zijn er steeds meer gemeenten die gebruik van
bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperken of afschaffen. De terreinmeester zal
daarmee rekening moeten houden bij zijn keuze van onderhoud gericht op het
tegengaan van ongewenste kruiden.
Gewasbescherming en BSNC
In september 2013 kondigde staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu haar voornemen aan om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen in 2017 geheel te
verbieden. De BSNC is al enkele jaren bezig met het onderzoek naar alternatieve
methoden voor milieuvriendelijk bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op
sportvelden en golfbanen (zie ook: Onkruid vergaat niet … zomaar, BSNC 2010).
Als alternatief voor een verbod, ontwikkelde BSNC een rapport met een Green Deal
Sportvelden 2020. Daarmee anticipeert BSNC op de Europese regelgeving voor
‘Integrated Pest Management’ (IPM). In dit rapport actualiseren we het gebruik van
gewasbescherming op sportvelden en onderbouwen we de Green Deal. Het rapport is
voor leden te downloaden van de website en voor niet-leden op te vragen bij BSNC.
www.bsnc.nl