Informatiefolder WiNST voor jongeren

Jongerenfolder
Laatste stap
naar zelfstandigheid
Zelfstandig wonen en leven is een
belangrijke stap in je ontwikkeling.
Je moet (leren) eigen keuzes maken,
hulp (leren) vragen aan mensen
die kunnen helpen, loskomen van
het gezin waaruit je komt en
verantwoordelijkheid (leren)
nemen voor een gezond leven.
WiNST
voor jongeren
Wonen in Netwerkof Steungezin
Soms heb je extra ondersteuning en begeleiding
nodig om je te ontwikkelen op praktisch en/of
persoonlijk gebied tot een zelfstandige volwassene, die voor zichzelf kan zorgen. Misschien omdat je thuissituatie zo moeilijk en ingewikkeld is dat
het niet goed voor je is om langer thuis of in een
pleeggezin te blijven wonen. Het kan ook zijn dat
je in een jeugdzorginstelling woont en dat het tijd
wordt voor meer zelfstandigheid. Wat duidelijk is: je
hebt een andere plek nodig om met ondersteuning
en begeleiding zelfstandig te leven en te wonen.
SGJ Christelijke Jeugdzorg (SGJ) kan je dat bieden door
middel van wonen in een netwerk- of steungezin, wij noemen dat WiNST voor jongeren. WiNST kun je vergelijken met
een kamertrainingscentrum (KTC), maar dan met een steungezin en pedagogische trajectbegeleiding. Je wordt begeleid in de laatste stap naar zelfstandigheid. Om in aanmerking te komen voor een WiNST-traject, is het belangrijk
dat er een hulpvraag is waar je zelf aan wilt werken met je
pedagogisch trajectbegeleider. Wat heb jij nodig om uiteindelijk
zelfstandig te kunnen leven en wonen? We maken zoveel als mogelijk gebruik van je eigen netwerk en leefomgeving. Je moet
na het WiNST-traject namelijk verder met de mensen uit
je eigen netwerk. Jouw hulpvraag is bepalend
voor het WiNST-traject naar zelfstandigheid en zal grotendeels de lengte
van je traject bepalen.
Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor WiNST moet je bij de start ruim 16
jaar zijn en maximaal 22 jaar. Daarnaast is het belangrijk dat jouw IQ (intelligentieniveau) minimaal 80 is. Je hebt een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig
(geen PGB of ZiN). Zoals je net al hebt kunnen lezen, is het uitgangspunt dat je nu geen thuis
hebt waar je op een goede manier kunt toewerken naar zelfstandigheid. Maar naast de thuis­
situatie kan het zijn dat je emotioneel of psychisch nog problemen hebt. Ook dit zijn doelen
waaraan je kan werken binnen WiNST.
Bij WiNST ga je direct zelfstandig wonen. Dat betekent dat je een aantal zaken die je nog niet
kunt wel op korte termijn moet leren, zoals koken, wassen en jezelf verzorgen. Ook moet je in
staat zijn je leven vorm te geven zonder dat er constant een volwassene, die je helpt of ondersteunt, in de buurt is. In een voortraject kan er met je gekeken worden welke zaken je nog moet
leren voordat het WiNST-traject kan gaan starten.
Je komt niet in aanmerking voor het WiNST-traject als je
· geen dagbesteding hebt van minimaal 24 uur per week en deze kan volhouden;
· een vorm van psychiatrische problematiek hebt;
· verslavingsproblematiek hebt (alcohol, drugs, gamen, gokken).
Verschillende vormen WiNST
Er zijn drie verschillende vormen van WiNST.
1.
WiNST - bij individueel steungezin
In deze vorm woon je op kamers bij een gezin uit je eigen netwerk of een gezin dat zich
al bij SGJ heeft aangemeld. Belangrijk is dat SGJ het gezin screent of heeft gescreend,
zodat we weten dat je daar veilig kunt wonen en dat de leefomgeving van dusdanige
kwaliteit is dat je er op een goede manier kunt leren om zelfstandig te gaan wonen en
leven. Je woont dus op jezelf maar je kunt eventueel terugvallen op het steungezin bij
wie je op kamers woont. Daarnaast bespreek je je hulpvragen met je pedagogisch
trajectbegeleider die langskomt en allerlei zaken met je regelt.
2.
WiNST - in een woonplek van SGJ
Het kan zijn dat het wonen in een woonplek van SGJ beter is voor je. Je woont dan op
kamers in een pand van SGJ in Zwolle of Amersfoort. Je woont daar met vier of vijf
jongeren samen die allemaal een WiNST-traject volgen. Net zoals bij de eerste vorm,
woont er een steungezin dichtbij, namelijk in het huis naast je, op wie je kunt terugvallen
als dat nodig is. Daarnaast word je begeleid door een pedagogisch trajectbegeleider
die de hulpvragen en de doelen met je behandelt.
3.
WiNST in de buurt van een netwerk- of steungezin
Als jij, je netwerk en SGJ inschatten dat je meer zelfstandigheid aankan dan bovenstaande vormen, kan er besloten worden dat je zelfstandig op kamers woont en dat je daar in
principe helemaal op jezelf woont. Je moet, naast de pedagogisch
trajectbegeleider van SGJ, wel een steungezin hebben dat dicht
genoeg in de buurt woont zodat je daar op kunt terugvallen.
Wie gaan je allemaal helpen?
In de bovenstaande tekst hebben we al een paar keer
‘netwerk’, ‘steungezin’ en ‘pedagogisch trajectbegeleider’
genoemd. Dit zijn belangrijke begrippen en wat betekenen
deze begrippen.
Netwerk
Een belangrijk uitgangspunt is het samenwerken met je netwerk
(vrienden, familie, kerk, etc.). Daarom zal er ook in het begin van
het traject een netwerkberaad gehouden worden om te kijken
hoe we je netwerk kunnen betrekken bij WiNST. Welke zaken gaat het
netwerk met je bespreken en je aanleren, en welke de pedagogisch
trajectbegeleider?
Steungezin
Welke vorm van WiNST ook het beste voor je is, een steungezin komt in elke variant wel terug. Een
steungezin, een echtpaar of gezin dat in het dagelijks leven op een natuurlijke manier contact
met je heeft. Je zou het een ‘goede buur’ kunnen noemen die soms wat vragen beantwoordt en
soms een kopje koffie/thee met je drinkt. De functie van een steungezin is om je te helpen met
dagelijkse, praktische zaken maar ook voor wat gezelligheid en signalering hoe het met je gaat.
Pedagogisch trajectbegeleider
Bij WiNST krijg je een pedagogisch trajectbegeleider toegewezen die samen met jou het traject
uitstippelt en je helpt met het behalen van de gestelde doelen. In het begin zal je waarschijnlijk
twee keer per week een gesprek hebben met je pedagogisch trajectbegeleider, maar er wordt
ook gekeken naar wat jij nodig hebt aan begeleiding. Je pedagogisch trajectbegeleider zal je
coachen en aanspreken als het nodig is, maar gaat vooral met je samenwerken om te kijken wat
je nodig hebt.
Buddy’s (vrijwilligers)
Meestal worden buddy’s ingezet om je te helpen om bepaalde doelen te behalen. Denk aan
iemand die verstand van financiën heeft en je op vrijwillige basis helpt met je financiën.
Of iemand die je gaat helpen met andere praktische vaardigheden.
Christelijk
SGJ Christelijke Jeugdzorg is een organisatie die christelijke hulpverlening aanbiedt. Dit betekent
dat je WiNST-traject in een christelijke omgeving plaatsvindt. Het steungezin op wie je als goede
buur kan terugvallen en je pedagogisch trajectbegeleider zijn christelijk en tijdens begeleidingsgesprekken wordt er ook gesproken over het christelijk geloof. Natuurlijk kun je als je op jezelf
woont eigen keuzes maken op geloofsgebied. Maar er zijn een aantal basisafspraken die belangrijk zijn, zoals respectvol omgaan met het christelijk geloof en gepast taalgebruik.
Aanmeldingsprocedure
Als WiNST bij je past en je denkt te voldoen aan de voorwaarden die we stellen, dan kun je
de aanmeldingsprocedure starten. Je hebt daarvoor een indicatie nodig. Deze indicatie geeft
Bureau Jeugdzorg af, en zorgt ervoor dat de financiering geregeld is. Om zo’n indicatie te
krijgen moet je óf nog geen 18 zijn, óf al bekend zijn bij Bureau Jeugdzorg. Die indicatie kun je
met je huidige hulpverlener gaan regelen, maar je kunt ook contact met SGJ opnemen. Als deze
indicatie geregeld is, kan de aanmeldingsprocedure beginnen:
· SGJ beslist op basis van je verhaal in de indicatieaanvraag of je in aanmerking komt voor WiNST.
· Als de indicatie in orde is en je op papier geschikt bent voor WiNST, krijg je een afstemmingsgesprek met een pedagogisch trajectbegeleider en een gedragswetenschapper om te kijken
wat je wilt en waarom je aangemeld bent. Na dit gesprek kan er nog besloten worden (hoge
uitzondering) dat WiNST toch niet een goed traject voor je is.
· Als het afstemmingsgesprek ook positief is, komt er een netwerkberaad met mensen die jij
belangrijk vindt. Er wordt dan gekeken hoe het traject vorm gaat krijgen en wie wat gaat
doen. Er wordt ook gekeken op welke termijn je aan WiNST kan beginnen en wat er (eventueel)
ter overbrugging aangeboden kan worden.
· Er komt altijd een kennismakingsgesprek met het steungezin en de jongere. Als er een wederzijdse klik is, kan WiNST in gang worden gezet.
Contact
Heb je vragen over WiNST? Stuur een e-mail naar [email protected] of bel naar het landelijk
telefoonnummer 033 4226900.
SGJ Christelijke Jeugdzorg
T
033 4226900
Postbus 1564
I
www.sgj.nl
3800 BN Amersfoort
E
[email protected]
Maart 2014
Contactgegevens