Week 11 - Gemeente Baarle Nassau

Informatie en publicaties
GEMEENTEHUIS
Singel 1, Baarle-Nassau
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau
Telefoon 013-5075200
Telefax 013-5078145
Geopend maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur.
WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR
ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR
OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF
Smederijstraat 4, T. 06-10220947
(niet altijd iemand aanwezig)
AFSPRAAK MET
BURGEMEESTER OF WETHOUDER:
Als u de burgemeester of een wethouder wenst te
spreken kunt u een afspraak maken via mevrouw
M. Verboven, tel.: 013-5075294.
MELDEN VAN STORINGEN, KLACHTEN EN
CALAMITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE
U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via telefoonnummer: 06 10220947.
Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer
doorverbonden met de dienstdoende opzichter.
STORING DRUKRIOLERING
U kunt een storing aan de drukriolering melden
via tel.: 06 10220947. Na kantooruren wordt u via
dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter.
ONTSMETTEN VEEWAGENS
Het ontsmetten van veewagens is niet meer
toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is
nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de
Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via
nummer 013-5079871 of 013-5077228.
MILIEUKLACHTEN 24/7
013-206-500
Bijvoorbeeld:
- Lawaai- en geluidsoverlast
- Stankoverlast en luchtverontreiniging
- Oppervlaktewaterverontreiniging
- Bodemverontreiniging
BUREAU SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk.
Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999.
KABEL
Telenet
storingen:
003215666666
klantendienst:003215666666
aansluiting: 003215666777
website:
www.telenet.be
POLITIE BAARLE-NASSAU
ALARMNUMMER 1 1 2
• Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau
is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor
andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving).
• De wijkagent, Ad van Boxel is te bereiken via
0900-8844. Ook voor andere politiezaken kunt u
dit nummer bellen.
• Spreekuur politie Baarle: iedere donderdag van
13.00 – 16.00 uur kunt u in het gemeentehuis van
Baarle-Hertog (Parallelweg 1) terecht voor het
doen van aangifte. Let op: dit kan uitsluitend op
afspraak, via 0900-8844.
• Meld Misdaad Anoniem: 088-7000
• Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
INTERNATIONAAL STEUNPUNT POLITIE
BAARLE
• Tijdens kantooruren (0032 14) 698079.
• op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische
politie aanwezig.
• u kunt bij de balie van zowel het Nederlandse als
het Belgische gemeentehuis een bericht voor de
wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u
op.
GEVONDEN VOORWERPEN
Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij
de balies van respectievelijk het Belgische en
Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van
verloren voorwerpen is mogelijk.
AFVALINZAMELING EN DE MILIEUSTRAAT
De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in
uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de
website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de
receptie van het gemeentehuis.
Klachten over het ledigen van uw containers kunt
u melden bij de gemeente, 013-5075200 of via
[email protected]
Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk
afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te Baarle-Nassau. Voor de tarieven van
de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar
de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00
uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur
tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat
dient u altijd uw magneetkaart te tonen.
DIENSTENCENTRUM ULICOTEN
Bernardusstraat 17, 5113 TG Ulicoten
telefoon: 013 5196316. fax: 013-5196317
www.dienstencentrumulicoten.nl
e-mail: [email protected]
Openingstijden:
ma. 8.45-12.00 uur;
di. 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten;
wo.: 8.45-12.15 uur;
do.: 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten;
vr.: 8.45-12.00 uur.
de zogenaamde B-lijst (een lijst van woningen die
aan de gevel een te hoge geluidsbelasting ondervinden door het verkeer), onderzocht of zij in aanmerking kwamen voor gesubsidieerde geluidisolerende
gevelmaatregelen. De woningen aan de Grens 14,
Grens 20 en Schaluinen 10 hebben aangegeven af
te zien van deelname.
Het college besluit:
dat de woningen aan de Grens 14, Grens 20 en
Schaluinen 10 te Baarle-Nassau niet meer in aanmerking komen voor het door de Provincie aangeboden isolatiepakket.
Baarle-Nassau
Snoeiwerkzaamheden Beemdendreef,
Haldijk (Ulicoten), Nieuwe Strumpt,
Zigraeck.
In verband met het snoeien van hagen van 11-03 t/m
21-03-2014 (of zoveel korter als of langer dan noodzakelijk) zijn de Beemdendreef, Haldijk (Ulicoten),
Nieuwe Strumpt, Zigraeck tijdens de snoeiwerkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.
Bestemmingsverkeer blijft mogelijk. Het doorgaand
verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Houd u rekening
met enige verkeershinder.
Baarle-Nassau en
Baarle-Hertog delen op
15 maart gratis compost uit
Dit jaar kan er weer gratis compost worden afgehaald op zaterdag 15 maart aanstaande. Inwoners van de gemeente Baarle-Nassau en Baarle-Hertog kunnen tussen 9.00 uur en 13.30 uur
terecht op de gemeentewerf van de gemeente
Baarle-Nassau aan de Smederijstraat 4 voor het
afhalen van gratis compost.
De compost die verstrekt wordt is gemaakt uit
het groente-, fruit- en tuinafval dat u als inwoner
aanbiedt en dat tot compost wordt verwerkt door
een composteringsinstallatie van Attero.
Als u de compost ophaalt met een aanhangwagen zal de gemeente ervoor zorgen dat de
compost wordt geladen. Kiest u er voor om de
compost mee te nemen in bijvoorbeeld plastic
zakken, dan dient u de compost zelf te laden. Ter
plaatse dient men zich te legitimeren. Het bevolkingsregister van de gemeenten wordt hierbij als
uitgangspunt genomen. Wees er op tijd bij want
op= op!
U komt toch ook stemmen?
Op woensdag 19 maart
vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. U kunt dan uw
stem uitbrengen op
partijen die deelnemen
aan deze verkiezingen
in de gemeente BaarleNassau.
Hoe werkt het ook alweer?
Uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen krijgt u uw
persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u bij elk stembureau binnen uw gemeente
stemmen. U mag alleen stemmen als u een identiteitsbewijs kunt laten zien. Dit bewijs mag maximaal
5 jaar verlopen zijn.
Wat te doen als u geen stempas heeft ontvangen?
U kunt alleen stemmen als u een stempas heeft.
Wanneer u geen stempas heeft ontvangen of uw
stempas kwijt bent, kunt u contact opnemen met het
Bureau Verkiezingen, wat onderdeel uitmaakt van
het Cluster Burgerzaken van de gemeente BaarleNassau. Dit moet u uiterlijk 2 werkdagen voor de
verkiezingsdag doen.
Stemmen met een stembiljet
U stemt met een papieren stembiljet. U ontvangt de
kandidatenlijst van de gemeente Baarle-Nassau. Op
deze lijst vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. Wanneer op u op de
dag van de verkiezing gaat stemmen, ontvangt u in
het stemlokaal het stembiljet, waarop u met een rood
potlood uw stem kenbaar maakt.
Identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn
U mag zich bij het stembureau identificeren met een
maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs. Ook voor
het geven van een onderhandse volmacht kunt u een
maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.
Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u besluiten iemand schriftelijk te
machtigen om namens u te stemmen. In dat geval
controleert de gemeente uw persoonsgegevens in de
Basisregistratie personen.
Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen?
U kunt iemand machtigen!
Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen,
kunt u een ander machtigen dit voor u te doen. Dit
kan op de volgende twee manieren: :
-U kunt iemand onderhands machtigen. Dit is alleen
mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult
hiervoor de achterkant van uw stempas in, laat de
gemachtigde medeondertekenen en geeft vervolgens de pas aan hem of haar mee. Deze persoon
moet u ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij laten zien aan het
stembureau.
U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij uw
gemeente. Dit kan tot uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag. U hoeft hierbij niet te wachten tot u uw
stempas heeft. Voor dit verzoek zijn op elk gemeentehuis formulieren verkrijgbaar.
Openingstijden en locaties stemlokalen
Een stemlokaal is bij verkiezingen geopend van 7.30
tot 21.00 uur. In de gemeente Baarle-Nassau kunt u
op 19 maart stemmen op de volgende locaties:
- Gemeentehuis, Singel 1
- Bremerpoort, Bernardusstraat 17
- Café in Holland, Schootsenhoek 23
- Brandweerkazerne, C.A. Bodestraat 2
- Oranjehaeve, Locatie Janshove, Sint Janstraat 6
Schuldhulpverlening en begeleiding
Welke mogelijkheden zijn er?
Schuldhulpverlening kan bestaan uit (een combinatie
van) budgethulp en schuldregeling
De gemeente Baarle-Nassau werkt voor deze hulpverlening samen met de kredietbank West-Brabant.
Budgethulp
Er zijn twee vormen van budgethulp: budgetbegeleiding en budgetbeheer.
a. budgetbegeleiding
Bij deze vorm van schuldhulpverlening wordt u heel
intensief begeleid. Doel is dat u inzicht krijgt in uw
financiële mogelijkheden, waardoor u weer zelfstandig in staat bent rond te komen. In dit traject wordt
ook aandacht besteed aan uw financieel-administratieve vaardigheden als schuldenaar.
b. budgetbeheer
Budgetbeheer gaat een stapje verder dan budgetbegeleiding en betekent dat niet u, maar de
kredietbank uw inkomen beheert en zorg draagt
voor het betalen van de vaste lasten en periodieke
betalingen. Daarvoor moet uw inkomen naar de kredietbank worden overgemaakt. Als schuldenaar krijgt
u (afhankelijk van de vorm van budgetbeheer) alleen
huishoudgeld uitbetaald. Er zijn drie vormen van
budgetbeheer: Basis, Plus en Totaal. Deze verschillen van elkaar in zwaarte en de al dan niet verplichte
budgetbegeleiding.
Schuldregeling
Er zijn twee soorten trajecten bij schuldregeling: het
minnelijke en het wettelijke.
a. minnelijke schuldhulpverlening
Bij het minnelijke traject probeert u een minnelijk
akkoord (op basis van vrijwilligheid) te bereiken met
uw schuldeisers. Daarbij bemiddeld een schuldhulpverlener van de kredietbank voor u. Uiteraard is het
hierbij belangrijk dat u de schuldeisers wat te bieden
heeft in de vorm van aflossingscapaciteit.
Bij het zoeken naar een oplossing voor uw schulden
is het uitgangspunt dat deze wordt gebaseerd op uw
financiële mogelijkheden gedurende een periode van
36 maanden. Uw vermogen, inkomen en vaste lasten
worden vastgesteld, waardoor de aflossingscapaciteit kan worden berekend. Deze aflossingscapaciteit
wordt gebruikt als basis voor het aanbod aan de
schuldeiser(s). In ieder geval bent u als schuldenaar
verzekerd van een deel van uw inkomen (het vrij te
laten bedrag) om de vaste lasten en de kosten van
levensonderhoud te betalen. Alle andere inkomsten
zijn in principe bedoeld om uw schuld af te lossen.
b. wettelijke schuldsanering
Heeft u geen mogelijkheden om uw schulden af te
lossen of weigeren schuldeisers mee te werken aan
een minnelijke regeling, dan kunt u een beroep doen
op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP, onderdeel van de Faillissementswet).
Voorwaarden
In principe kan iedereen die door schulden in financiële problemen verkeert, schuldhulpverlening aanvragen. Voorwaarde is wél dat u bereid bent uw
financiële problemen daadwerkelijk op te lossen.
Deze motivatietoets speelt tijdens het gehele traject
van schuldhulpverlening voortdurend een rol als
voorwaarde. Komt u uw afspraken niet na of blijkt dat
uw motivatie onvoldoende is, dan wordt het hulpverleningstraject beëindigd.
Aanvragen
U kunt een aanvraagformulier bij Sociale Zaken
ophalen of aanvragen (013-5075272). Als u een
aanvraag doet, wordt deze doorgezonden naar de
kredietbank, die de aanvraag verder afhandelt.
Openbare besluitenlijst College
van Burgemeester en Wethouders
5 maart 2014
Afmelding woningen Grens 14, Grens 20 en
Schaluinen 10 te Baarle-Nassau in het kader van
het saneringsprogramma N260 van de Provincie
Noord-Brabant
In het kader van de omlegging is de Provincie
Noord-Brabant bezig met het saneringsprogramma
N260.05 Baarle. Naar aanleiding van dit saneringsprogramma is van 10 woningen langs de N260 van
Uitspraak op bezwaarschriften tegen dwangsom
wegens afsluiting Vossendijk
De Vossendijk is een openbare weg, die volgens de
ruilverkavelingsakte, het kadaster en het bestemmingsplan vier meter breed is. Twee eigenaren van
een gedeelte van de Vossendijk hebben enkele jaren
geleden deze weg afgesloten en in gebruik genomen bij hun landbouwperceel. De gemeente is een
handhavingsprocedure gestart. Tegen het besluit tot
handhaving is bezwaar ingediend.
Het college besluit:
Het advies van de bezwarencommissie over te
nemen:
1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover
de aanschrijving de onderhoudsplicht betreft;
2. Het besluit voor het overige in stand te laten, dat
wil zeggen de aanschrijving tot het vrijmaken en
vrijhouden van de weg (4 meter breed).
Advies Commissie voor bezwaarschriften op
het ingediende bezwaarschrift gericht tegen het
besluit om de vergunningsaanvraag voor het
gedeeltelijk verharden van de openbare weg
Hondseindsebaan te verlenen.
Ten behoeve van het gedeeltelijk verharden van de
openbare weg Hondseindsebaan te Ulicoten heeft
het college op 17 september 2013 besloten een
(aanleg)omgevingsvergunning te verlenen. Tegen
dit besluit is bezwaar gemaakt. De commissie voor
bezwaarschriften heeft het bezwaar behandeld en
hierover op 10 februari 2014 advies over uitgebracht.
Het college besluit:
1.Conform het advies van de Commissie voor
bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift
gegrond te verklaren en het primaire besluit te
herzien;
2.Het besluit d.d. 17 september 2013 om de vergunningsaanvraag ten behoeve van het gedeeltelijk
verharden van de openbare weg Hondseindsebaan
te verlenen (OV 2013-0096) in te trekken;
3.De vergunningsaanvraag d.d. 9 september 2013
ten behoeve van het gedeeltelijk verharden van de
openbare weg Hondseindsebaan (OV 2013-0096)
in te trekken;
4.In afwachting van de beroepsprocedure ten aanzien van de omgevingsvergunningen ten behoeve van de oprichting van de twee agrarische
bedrijven voorlopig geen nieuwe vergunningsprocedure voor het gedeeltelijk verharden van de
Hondseindsebaan op te starten.
Boomfeestdag 12 maart 2014
Voor de Nationale Boomfeestdag 2014 zijn er een
drietal locaties voorhanden in de gemeente BaarleNassau. Er is gekozen voor de volgende locaties per
basisschool:
-
Openbare
Basisschool
De
Regenboog:
Schoolstraat / Reigerlaan te Baarle-Nassau
-
Basisschool De Akkerwinde: Schoolstraat /
Reigerlaan te Baarle-Nassau
-
Basisschool Bernardus: MFA Ulicoten /
Bernardusstraat te Ulicoten.
In samenwerking met basisscholen De Regenboog
en De Akkerwinde worden op de speelplaats 5
bomen geplant om op de speelplaats een natuurlijker
uitstraling te geven en voor schaduw te zorgen in de
zomerperiode. Daarnaast worden bomen en struiken
geplant in de Reigerlaan.
Met basisschool Bernardus worden bomen geplant
bij MFA Ulicoten en bomen en struiken in de
Bernardusstraat te Ulicoten.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Nationale Boomfeestdag
op 12 maart 2014.
2.
Kennis te nemen van de activiteiten in de
Schoolstraat / Reigerlaan te Baarle-Nassau en
MFA / Bernardusstraat te Ulicoten.
Uitspraak Raad van State op hoger beroep omgevingsvergunningen
Op 15 mei 2012 is er voor een varkenshouderij
een omgevingsvergunning, activiteit milieu verleend
en op 3 april 2012 is er voor dit bedrijf een omgevings-vergunning, activiteit bouwen verleend. Na het
weerleggen van de zienswijzen en de uitspraak op
bezwaar is er beroep ingesteld bij de Rechtbank. De
Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.
Naar aanleiding van deze uitspraak is er voor beide
vergunningen hoger beroep ingesteld. Op 19 februari
2014 is door de Raad van State het hoger beroep
ongegrond verklaard waardoor de omgevingsvergunningen onherroepelijk zijn geworden.
Het college besluit:
Kennis te nemen van het feit dat de Raad van State
het hoger beroep ongegrond heeft verklaard waardoor de 2 omgevingsvergunningen in stand blijven
Archeologisch onderzoek locatie Nassauveste
(CPO Parallelweg).
De gemeente gaat samen met het CPO-collectief
de locatie Nassauveste (Parallelweg) in ontwikkeling
brengen. Daarvoor is het nodig om archeologisch
onderzoek uit te voeren. Omdat er nog geen door
de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie is
moet de opdrachtverlening aan het college worden
voorgelegd.
Het college besluit:
BAAC opdracht te geven voor het uitvoeren van het
bureauonderzoek en het verkennend bodem-onderzoek, conform de offerte van 12 september 2013
Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau
Informatie en publicaties
Uitbreiding gemeentelijk zorgplicht Kunststof
verpakkingsafval per 1-1-2015.
Op 1 januari 2006 is door de overheid het ‘Besluit
beheer verpakkingen en papier en karton’, kortweg
Besluit verpakkingen, geïntroduceerd met als doel het
verminderen en hergebruik van verpakkings-materialen. Per 1 januari 2010 is de zorgplicht, de inzameling
en het transport naar op- en overslag, voor het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal
(KFF) door de gemeenten ingevoerd. Vanaf 1 januari
2014 is er een nieuwe Raamoverenkomst 2013-2022,
die ook door onze gemeente is ondertekend. Hierin is
onder ander opgenomen dat de gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van KFF, wordt uitgebreid met de
op- en overslag, het scheiden, het verwerken en vermarkten van KFF, dus de totale KFF keten. Hiervoor
ontvangt de gemeenten vanaf 1 januari 2015 een vaste
onkostenvergoeding per ton ingezameld KFF
Het college besluit:
1. deel te nemen aan een regionale aanbesteding,
georganiseerd door Midwaste, voor de op- en
overslag, transport en vermarkting van Kunststof
verpakkingsafval na 1 januari 2015.
2. Regio West-Brabant hiervan schriftelijk in kennis
te stellen
Beëindiging Gemeenschappelijke Regeling
subsidiëring Buro Halt.
Het college wordt voorgesteld om niet meer deel
te nemen aan de gemeenschappelijke regeling met
betrekking tot de financiering van Halt met ingang
van 2015. Met ingang van 2015 zullen dienstverleningsovereenkomsten op maat worden afgesloten
met betrekking tot de preventieve taak. De redenen
hiervoor zijn dat vraag en aanbod hierdoor beter op
elkaar kunnen worden afgestemd
Het college besluit:
- De Gemeenschappelijke Regeling subsidiëring
Stichting Buro Halt e.o. per 1 januari 2015 op te heffen;
- De gemeenteraad te verzoeken toestemming te
verlenen voor het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling subsidiëring Buro Halt Breda e.o.
per 1 januari 2015
Officiële berichten
Ontwerpwijzigingsplan
buitengebied 2008, partiële wijziging
Nieuwe Strumptsebaan 6, Ulicoten
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Baarle-Nassau maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend, dat zij voornemens zijn op grond van artikel
3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel
4.4.2 van het bestemmingsplan Buitengebied 2008,
dit bestemmingsplan te wijzigen ten aanzien van het
perceel Nieuwe Strumptsebaan 6 te Ulicoten. De
planwijziging heeft ten doel om de bestemming ‘agrarisch, agrarisch bedrijf’ ter plaatse te wijzigen naar de
bestemmingen ‘wonen’ en ‘agrarisch’.
Het ontwerpbesluit en het ontwerpwijzigingsplan
liggen met ingang van 18 maart 2014 tot en met 28
april 2014 voor eenieder ter inzage bij de balie in het
gemeentekantoor (Singel 1 te Baarle-Nassau), tijdens
werkdagen van 9:00 uur tot 12:30 uur en op woensdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur. Tevens zijn
de stukken raadpleegbaar via de gemeentelijke
website.
Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken
kan eenieder schriftelijk een zienswijze kenbaar
maken aan het college van de gemeente BaarleNassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Voor
nadere informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt
met de behandelend medewerker, dhr. J. Klei, tel.:
013-5075200.
Wet milieubeheer - Meldingen
(voor bedrijven waarvoor geen vergunning is vereist)
Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau
maken bekend, dat in het kader van artikel 8.40 van
de Wet Milieubeheer bij hen de volgende meldingen
zijn ingediend:
-Bredaseweg 21, 5111 GD te Baarle-Nassau,
Activiteitenbesluit voor diverse wijzigingen binnen
de inrichting
- Chaamseweg 16a, 5111 VM te Baarle-Nassau,
Activiteitenbesluit voor het oprichten van een
snackbar op eerdervermelde locatie.
Deze bedrijven moet voldoen aan de algemene
regels, zoals deze zijn gesteld in eerdergenoemd
besluit.
Deze meldingen met bijlagen liggen vanaf 17 maart
2014 zes weken ter inzage, op werkdagen van 9.00
uur tot 12.30 uur en op woensdag ook van 13.30
tot 17.00 uur, bij de afdeling Ruimtelijke Zaken,
cluster bouwen en milieu van het gemeentehuis. Op
afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandag
en vrijdag van 13.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van
10.00-12.00 uur in de gemeenschappelijke bibliotheek in het Cultureel Centrum, Past. de Katerstraat
5-7. Na deze termijn kunnen de stukken ook nog
worden ingezien na telefonische afspraak. Voor meer
informatie kunt u zich wenden tot eerdergenoemde
sector. Tegen betaling van de kosten worden voor
zover mogelijk afschriften van de stukken verstrekt.
Bekendmaking wijziging
legesverordening 2014
Burgemeester en wethouders delen mede dat de
raad van de gemeente Baarle-Nassau op 26 februari
2014 de eerste wijziging van de Legesverordening
2014 heeft vastgesteld. Deze wijziging wordt toegepast met ingang van 9 maart 2014. De wijziging hangt
samen met de wijziging van de Paspoortwet. Enkele
veel voorkomende tarieven wijzigen als volgt:
- Paspoort vanaf 18 jaar....... € 66,96 (was € 50,35)
- Paspoort < 18 jaar ............. € 51,05 (was € 50,35)
- Nederlandse ID-kaart
vanaf 18 jaar ...................... € 52,95 (was € 41,90)
- Nederlandse ID-kaart
< 18 jaar ............................ € 28,36 (was € 31,85)
Het besluit is opgenomen in het register belastingverordeningen 2014 op 27 februari 2014, onder nummer
10. Het register belastingverordeningen ligt kosteloos
ter inzage op het gemeentehuis, cluster financiën en
belastingen. Een ieder kan op verzoek tegen betaling
van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van
het genoemde besluit.
Aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat
onderstaande aanvraag is ontvangen. Tegen deze
aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
Sint Annaplein 20, 4645 BC, te Baarle-Nassau, (OV
2014-0010), 6 maart 2014,
Bouwactiviteit: het aanbrengen van diverse reclameuitingen
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend.
Onderstaande besluiten zijn tot stand gekomen
via de reguliere procedure.
Schaluinen 11b 180, 5111 HB, te Baarle-Nassau,
(OV 2014-0014), 10 maart 2014,
Kapactiviteit het kappen van 1 boom i.v.m. wortelopdruk;
Heidreef 1, 5113 CK, te Ulicoten, (OV 2014-0009),
10 maart 2014,
Bouwactiviteit: het oprichten van een loods t.b.v.
machineberging en opslag hooi/stro
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf
de dag volgend op de verzenddatum), op grond van
de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd
bezwaarschrift bij het college indienen.
Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau