HOOFDSTUK_27_PERINATALE AANDOENINGEN

HOOFDSTUK 27
PERINATALE AANDOENINGEN
OVERZICHT
-
Perinatale aandoeningen, andere dan congenitale aandoeningen worden in hoofdstuk 16 van
ICD-10-CM geklasseerd.
Deze aandoeningen kunnen terug gevonden worden onder de hoofdterm ‘Birth’ of als subterm
onder de hoofdterm voor de aandoening.
Perinatale aandoeningen worden als hoofddiagnose gecodeerd, maar na de toepasselijke Z38
code voor het geboorterecord van de pasgeborene.
Codes voor perinatale aandoeningen kunnen het ganse leven gebruikt worden. Er is geen
leeftijdsbeperking.
De aandoeningen worden gecodeerd indien ze voldoen aan de criteria voor het registreren of
wanneer zij een invloed kunnen hebben op toekomstige zorg.
Pasgeborene immaturiteit of prematuriteit wordt ingedeeld volgens geboortegewicht. Deze
codes worden nooit toegekend zonder dat de arts die diagnose stelt.
De pasgeborene postmaturiteit wordt ingedeeld volgens de duur van de zwangerschap.
De perinatale aandoeningen in hoofdstuk 16 bevatten de foetale distress, de metabole
afwijkingen, de problemen door aspiratie, en veel meer.
Een code uit de reeks P00 tot P04 wordt gebruikt wanneer een gezond kind onderzocht wordt
voor een verdachte aandoening die niet bevestigd wordt.
Infecties in de perinatale periode worden als congenitaal aanzien.
Infecties na de geboorte maar binnen de perinatale periode kunnen al dan niet ondergebracht
worden in hoofdstuk 16.
Z codes worden gebruikt voor routine baby vaccinaties en opvolgingen.
LEERDOELSTELLINGEN
Na het doornemen van dit hoofdstuk bent u in staat om:
- De codes voor perinatale aandoeningen terug te vinden en de algemene codeerregels hierop
toe te passen.
- Z codes te gebruiken voor de pasgeborene en deze te combineren met andere codes voor
perinatale aandoeningen.
- Aandoeningen zoals immaturiteit, prematuriteit en postmaturiteit te coderen.
- Opname voor observatie en onderzoek van de pasgeboren te coderen.
- Te bepalen welk hoofdstuk men moet gebruiken voor de codering van infecties bij
pasgeborenen of peuters.
- Te weten wanneer men codes voor aandoeningen van de moeder bij de pasgeboren kan
coderen.
TERMEN OM TE KENNEN
Pasgeborene immaturiteit
Impliceert een geboorte van minder dan 37 volledige zwangerschapsweken.
Pasgeborene postmaturiteit
Een zwangerschapsduur van meer dan 42 weken.
Pasgeborene met laag geboortegewicht
Impliceert een geboortegewicht tussen 1000 en 2499 gram.
Pasgeborene met extreem laag geboortegewicht
Impliceert een geboortegewicht lager dan 500 – 999 gram.
TE HERINNEREN …
Codes uit hoofdstuk 16 worden nooit bij de moeder gecodeerd, en codes uit hoofdstuk 15 worden
nooit bij de pasgeborene teruggevonden.
INLEIDING
Andere aandoeningen die geen afwijkingen zijn die aanvatten in de perinatale periode worden
geklasseerd onder categorieën P00 tot P96 van hoofdstuk 16 van ICD-10-CM. De perinatale periode
wordt gedefinieerd als de periode voor de geboorte tot en met de eerste 28 dagen na de geboorte.
LOKALISEREN VAN DE CODES VOOR PERINATALE
AANDOENINGEN IN DE ALFABETISCHE INDEX
Codes voor de perinatale aandoeningen vindt men terug in de alfabetische index onder de hoofdterm
‘Birth’ of onder de term voor de aandoening en dan met de subterm “newborn”, “neonatal”, “fetal”,
“infants”, en “infantile”. Indien de alfabetische index geen specifieke code heeft voor een perinatale
aandoening, gebruikt men de code O96.89, Other specified conditions originating in the perinatal
period, gevolgd door codes uit andere hoofdstukken die de aandoening specificeren.
ALGEMENE PERINATALE CODEERREGELS
Codes uit hoofdstuk 16 worden nooit bij de moeder gecodeerd. Anderzijds zullen codes uit hoofdstuk
15, Zwangerschap, Bevalling en het Puerperium nooit gebruikt worden in de registratie van het kind.
In het algemeen worden de hoofdstuk 16 codes als hoofddiagnose geplaatst bij de registratie van
pasgeborenen, met uitzondering voor het geboorterecord waar Z38 codes als hoofddiagnose staan.
Codes uit andere hoofdstukken kunnen als nevendiagnose gezet worden om meer detail te geven.
De codeerregels voor de perinatale codes als nevendiagnose zijn dezelfde als de algemene
codeerregels voor de nevendiagnosen (zie hoofdstuk 4 van dit handboek). Anderzijds moet men wel
de aandoeningen coderen waarvan de arts aangeeft dat ze later aanleiding kunnen geven tot
problemen. Ken enkel hoofdstuk 16 codes toe voor diagnosen gesteld door de arts. Indien er geen
diagnose gesteld wordt zal men enkel de tekenen en de symptomen coderen.
Soms heeft de pasgeborene een aandoening die het gevolg is van de geboorte of een aandoening
opgedaan uit de omgeving (community acquired). Als het dossier dit verschil niet geeft zal men
veronderstellen dat het ten gevolge is van het geboorteproces en gebruikt men een hoofdstuk 16
code. Wanneer het daarentegen een aandoening is opgelopen uit de omgeving (community acquired),
zal men geen code uit hoofdstuk 16 gebruiken.
LEEFTIJDSGEBONDEN CODES
Verschillende aandoeningen die in de perinatale periode opduiken zijn van voorbijgaande aard.
Andere aandoeningen die ontstaan in de perinatale periode blijven echter bestaan en komen zelfs pas
later uit. Dergelijke aandoeningen worden geklasseerd in hoofdstuk 16, afhankelijk de leeftijd van de
patiënt en kunnen het ganse leven van de patiënt gebruikt worden, als die aandoening nog aanwezig
is. Bijvoorbeeld:
- Een 53-oude dame wordt opgenomen voor de behandeling van een vaginaal carcinoma
tengevolge van de blootstelling aan DES (diethylstilbestrol) die haar moeder innam tijdens de
zwangerschap. Code C52, Malignant neoplasm of vagina, en code P04.8, Newborn
(suspected to be) affected by other maternal noxiuous substances, worden gecodeerd
omdat de intra-uteriene blootstelling een belangrijke gegeven is voor deze aandoening, zelfs
als dit probleem zich maar jaren later zich voordoet.
- Een 18 jarige oude man wordt opgenomen omwille van ademhalingsmoeilijkheden. Tijdens de
bronchoscopie stelt meen bronchopulmonale dysplasie vast, die weerhouden wordt als
diagnose. Code P27.1, Bronchopulmonary dysplasia originating in the perinatal period,
wordt hier gecodeerd omdat de bronchopulmonale dysplasie een congenitale aandoening is
zelfs al komt die aandoening pas tot uiting op latere leeftijd.
CLASSIFICATIE VAN GEBOORTES
Een code uit de categorie Z38 wordt als hoofddiagnose gezet bij elke pasgeborene. De eerste
codeeras is het aantal neonati, enkelvoudig, tweeling, meerling. De codes worden verder ingedeeld
volgens de plaats van geboorte, in het ziekenhuis, buiten het ziekenhuis, of niet gespecificeerd waar.
Indien de geboorte heeft plaatsgevonden in het ziekenhuis zijn er bijkomende karakters om het type
van bevalling weer te geven (vaginaal of keizersnede). Het patiëntendossier bevat voldoende
informatie om het type bevalling weer te geven.
Een code uit deze categorie wordt enkel voor de pasgeborene gebruikt en enkel voor de episode
tijdens dewelke hij geboren is. Indien de pasgeborene ontslagen wordt en heropgenomen wordt of
getransfereerd wordt naar een andere instelling, zal de aandoening voor het transfert of de
heropname als hoofddiagnose gezet worden voor die verblijven. Bijvoorbeeld:
- Een levend geboren kind, vaginaal bevallen in het ziekenhuis heeft een subdurale bloeding
door een geboortetrauma, en wordt gecodeerd met Z38.00, Single liveborn infant, delivered
vaginally, en P10.0, Subdural hemorrhage due to birth injury, waarbij de Z-code eerst
gezet wordt.
- Indien het kind ontslagen wordt en later heropgenomen wordt of getransfereerd wordt naar
een andere instelling voor de behandeling van de bloeding, wordt de hoofddiagnose P10.0; er
wordt geen code uit de categorie Z38 gecodeerd.
- Indien de opname van een pasgeborene, geboren buiten het ziekenhuis, uitgesteld wordt en
dus later opgenomen wordt omwille van een complicatie, zal die complicatie als
hoofddiagnose gecodeerd worden; geen code uit de categorie Z38 wordt gecodeerd.
ANDERE DIAGNOSEN VOOR DE PASGEBORENEN
Een code uit de categorie Z38 geeft aan dat er een geboorte was. Bijkomende codes worden gebruikt
om alle significante afwijkingen weer te geven die men beschrijft bij het onderzoek van de neonatus.
Een pasgeborene aandoening is significant wanneer ze een invloed heeft op de toekomstige
gezondheidstoestand van de pasgeborene. Dit is dus een uitzondering op de algemene codeerregels.
Niet significante of voorbijgaande aandoeningen die verdwijnen zonder behandeling worden niet
gecodeerd. Het patiëntendossier van de pasgeborene bevat soms een omschrijving als fijne uitslag,
rimpels in de hoofdhuid en lichte geelzucht. Omdat die zaken meestal verdwijnen zonder behandeling
en geen bijkomende onderzoeken vragen, worden ze niet gecodeerd. Bijvoorbeeld:
- De arts documenteert een syndactylie en een hydrocoele bij de pasgeborene. Zelfs indien er
geen behandeling of verdere evaluatie wordt gedaan tijdens dit ziekenhuisverblijf, worden
beide aandoeningen gecodeerd omdat ze later wel zullen behandeld worden.
- De arts noteert een lichte geelzucht in het dossier van een pasgeborene. Er worden geen
verdere onderzoeken gedaan en de geelzucht verdwijnt de volgende dagen. Deze geelzucht
wordt niet gecodeerd.
- De pediater noteert in het dossier van de pasgeborene dat er een goedaardig hartgeruis
aanwezig is dat waarschijnlijk te wijten is aan een patente ductus arteriosus/patent foramen
ovale. Hij vraagt een cardiologisch consult aan en een echocardiogram. Men codeert hier
Q21.1, Atrial septal defect voor het open foramen ovale en de code Q25.0, Patent ductus
arteriosus. Deze aandoeningen worden verder onderzocht (bijvoorbeeld, raadpleging
cardioloog en echocardiogram); om die reden worden ze wel gecodeerd.
PREMATURITEIT, LAAG GEBOORTEGEWICHT, EN
POSTMATURITEIT
Pasgeborene die geboren worden voor datum zijn ofwel immatuur ofwel prematuur afhankelijk van
zowel het geboortegewicht en de zwangerschapsduur en worden geklasseerd in categorie P07:
- Extreem laag geboortegewicht (P07.0-) veronderstelt een geboortegewicht van minder dan
1.000 gram.
- Laag geboortegewicht (P07.1-) veronderstelt een geboortegewicht tussen de 1.000 en 2.499
gram.
- Extreme immaturiteit (P07.2-) veronderstelt een zwangerschapsduur van minder dan 28
volledige weken (minder dan 196 volledige zwangerschapsdagen).
-
Preterm (P07.3-) veronderstelt een zwangerschapsduur van 28 volledige weken of meer,
maar minder dan 37 volledige weken (196 volledige dagen, maar minder dan 259 volledige
dagen) zwangerschap.
Wanneer zowel het geboortegewicht als het aantal zwangerschapsweken beschikbaar is, moeten
beide gecodeerd worden, waarbij het geboortegewicht voor de zwangerschapsduur gezet wordt.
Artsen gebruiken verschillende criteria om tot prematuriteit te besluiten. Een code voor prematuriteit
wordt alleen toegekend wanneer ze gedocumenteerd is.
Zelfs wanneer de pasgeborene niet prematuur is, kan het nodig zijn een code uit de categorie P05,
Disorders of newborn related to slow fetal growth and fetal malnutrition te gebruiken. Deze code
veronderstelt geen prematuriteit maar geeft wel weer dat de pasgeborene te licht is voor de
zwangerschapsduur. Soms zal de verloskundige een andere zwangerschapsduur in het dossier van
de moeder noteren dan de pediater in het dossier van de pasgeborene. Bij het coderen van het
dossier van de pasgeborene zal men dan ook zich baseren op de zwangerschapsduur in dat dossier
(dus bepaald door de pediater).Verschillende artsen (bijvoorbeeld, verloskundigen en pediaters)
kunnen verschillende criteria aanwenden om de zwangerschapsduur van de moeder of het kind te
bepalen.
Om het geboortegewicht weer te geven, zijn er vijfde karakters voor het laag geboortegewicht van de
pasgeborene (P07.0- tot P07.1-), voor pasgeborenen die te licht zijn volgens de zwangerschapsduur
(P05.0-), en voor pasgeborene die te klein zijn volgens de zwangerschapsduur (P05.1-). Noteer dat
het gewicht toch consistent moet zijn voor het gebruikte vierde karakter. Bijvoorbeeld, een
pasgeborene met een diagnose van laag geboortegewicht is inconsistent met het vijfde karakter “8”
omdat een geboortegewicht van 2.500 gram ver buiten de criteria van laag geboortegewicht valt zelfs
al zegt de handleiding niet dat een hoger gewicht geëxcludeerd wordt. De arts moet bevraagd worden
wanneer er een significante afwijking is.
Toekenning van codes uit de categorie P05, Disorders of newborn related to slow fetal growth and
fetal malnutrition, en P07, Disorders of newborn related to short gestation and low birth weight, not
elsewhere classified, moeten gebaseerd zijn op het genoteerde geboortegewicht en de geschatte
zwangerschapsduur. Bijvoorbeeld, een kind dat geboren is in ziekenhuis A op 34 weken
zwangerschap en getransfereerd wordt naar ziekenhuis B 14 dagen later voor verder onderzoek van
de congenitale afwijking, kan steeds als prematuur gecodeerd worden. Het vijfde karakter bij deze
codes is steeds gebaseerd op het geboortegewicht, niet het gewicht van het kind op het ogenblik van
het transfert of de heropname.
Ander voorbeeld, een 12 maanden oude baby die preterm geboren werd, wordt opgenomen voor een
acute bronchiolitis als gevolg van een infectie met het resipratory syncytial virus (RSV). De arts noteert
in zijn diagnostiek “acute bronchiolitis tengevolge van RSV, ex 26 weken prematuur”. Code J21.0,
Acute bronchiolitis due to respiratory syncytial virus, wordt als hoofddiagnose gecodeerd. Code
P07.22, Extreme immaturity of newborn, 24-26 completed weeks, wordt als bijkomende diagnose
gecodeerd om aan te geven dat het kind op 26 weken geboren is.
Zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld, mogen codes uit hoofdstuk 16 voor elke leeftijd gebruikt worden
indien de aandoening een aanvang neemt in de perinatale periode en verder aanwezig is tijdens het
verdere leven van de patiënt. Bovendien kunnen codes uit de categorie P07, Disorders of newborn
related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified, gebruikt worden voor kinderen
of volwassenen als de arts aangeeft dat de prematuriteit en de zwangerschapsduur belangrijke
elementen zijn die de huidige ziektetoestand van de patiënt beïnvloeden.
Postterm wordt gedefinieerd als een zwangerschapsduur van meer dan 40 volledige weken tot 42
volledige zwangerschapsweken. Uitgelopen zwangerschap of postmaturiteit wordt gedefinieerd als
een zwangerschapsduur van meer dan 42 volledige zwangerschapsweken. Categorie P08 klasseert
de verlengde zwangerschapsduur en/of hoog geboortegewicht als volgt:
P08.0 Exceptionally large newborn baby (usually implies weight of 4.500 grams or more)
P08.1 Other heavy for gestational age newborn (heavy- of large-for-dates newborns,
regardless of period of gestation)
P08.21 Post-term newborn
P08.22 Prolonged gestation of newborn
Codes P08.21, Post-term newborn, en P08.22, Prolonged gestation of newborn kunnen
toegekend worden enkel op basis van de zwangerschapsduur van de pasgeborenen. Er moet hier
geen specifieke aandoening geassocieerd zijn aan die langere zwangerschapsduur.
FOETALE DISTRESS EN ASFYXIE
Fetal distress kan gedefinieerd worden als een teken dat een uiting is van een ernstige
stresstoestand. Er treden metabole afwijkingen op zoals hypoxie en acidose die de functie van de
vitale organen tijdelijk of permanent kunnen aantasten, zelfs met de dood als gevolg. ICD-10-CM
beschikt over verschillende codes voor foetale distress, afhankelijk van de specifieke aandoening,
zoals:
P84
Other problems with newborn
Includes the following conditions in newborns without further specification:
Acidemia, acidosis, anoxia, asphyxia, hypercapnia, hypoxemia, hypoxie, and mixed
metabolic and respiratory acidosis
P19.0 Metabolic acidemia in newborn first noted before onset of labor
P19.1 Metabolic acidemia in newborn first noted during labor
P19.2 Metabolic acidemia noted at birth
P19.9 Metabolic acidemia, unspecified
Asfyxie (zuurstofnood) is een verminderde afgifte van zuurstof aan het lichaam of een orgaan met
opstapeling van CO2. Geboorte asfyxie treedt op wanneer het kind onvoldoende zuurstof krijgt voor,
gedurende of juist achter de geboorte, en dit veroorzaakt een hartritmevertraging, een verminderde
bloeddoorstroming, en een verlaagde bloeddruk die kan leiden tot cellulaire of orgaan schade.
Wanneer de duur van de asfyxie kort is zal het kind herstellen zonder blijvende schade. Als de duur
echter langer is, kan dit leiden tot herstelbare schade, en indien nog langer tot onherstelbare schade.
Geboorte asfyxie wordt gecodeerd met de code P84.
Hypoxische ischemische encephalopathie (HIE) is een levensbedreigende aandoening die het gevolg
is van een celbeschadiging van de hersenen en het ruggenmerg secundair op een zuurstof tekort
tijdens de geboorte. HIE is het bewijs van een acuut of subacuut hersenletsel tengevolge van
zuurstofnood. Het is de meest frequentste oorzaak van neurologische afwijkingen tijdens de neonatale
periode en is significant verantwoordelijk voor tal van morbiditeit en mortaliteit. Kinderen met een
milde vorm van HIE zijn hyperalert en overreageren op de minste stimulus. Deze fase duurt slechts 24
uur of minder. Deze kinderen kunnen herstellen met een volledig normale neurologische functie. Bij
een matige HIE heeft men lethargie, stuipen, onderdrukte peesreflexen, bradycardie, en periodisch
ademen. Dit stadium kan twee tot 14 dagen duren. Men neemt een gunstige neurologische prognose
waar wanneer de kinderen binnen de vijf dagen herstellen. Ernstige HIE kenmerkt zich door stupor tot
coma, primitieve tot geen reflexen, variabel hartritme, en apnoe. De helft van de kinderen met HIE
sterven. Tachtig percent van zij die overleven hebben een mentale retardatie, epilepsie, cerebral
palsy, een leerproblemen. Slechts 10% overleeft zonder neurologische sequellen. De codes voor HIE
maken onderscheid tussen de verschillende vormen: mild (P91.61), matig (P91.62), ernstig (P91.63),
en ongespecificeerd (P91.60).
De codes voor foetale distress of afwijkingen van de hartfrequentie en het hartritme worden enkel bij
de neonatus gecodeerd wanneer de aandoening duidelijk door de arts wordt vermeld. Deze codes
worden nooit op basis van andere dossierinformatie gecodeerd.
Categorie P28, Other respiratory conditions originating in the perinatal period, klasseert
ademhalingsproblemen, zoals de atelectase (P28.0-P28.1-), cyanotische aanvallen (P28.2), apnoe
(P28.3-P28.4), respiratoir falen (P28.5), ademhalingsstilstand (P28.81), andere (P28.89), en niet
gespecificeerde ademhalingsaandoeningen (P28.9), vastgesteld na de geboorte.
ASPIRATIE BIJ DE FOETUS EN DE PASGEBORENE
Categorie P24, Neonatal aspiration, beschrijft de meconium aspiratie en andere types van foetale
aspiraties volgens volgende subcategorieën:
P24.0- Meconium aspiration
P24.1P24.2P24.3P24.8P24.9
Neonatal aspiration of (clear) amniotic fluid and mucus
Neonatal aspiration of blood
Neonatal aspiration of milk and regurgitated food
Other neonatal aspiration
Neonatal aspiration, unspecified
Subcategorieën P24.0- tot P24.8- hebben een bijkomend vijfde cijfer om de al dan niet aanwezigheid
van ademhalingssymptomen weer te geven. Indien van toepassing, zal een bijkomende code I27.81
gebruikt worden om de secundaire pulmonale hypertensie weer te geven.
Meconiumaspiratie bij pasgeborenen gebeurt wanneer de foetus naar adem snakt terwijl hij nog in het
geboortekanaal zit en zo meconium houdend amniotisch, vaginaal of orofaryngeaal vocht inademt.
Een massief aspiratie syndroom is synoniem met een massieve foetale aspiratie van meconium
houdend vocht. Ofschoon het meconium aspiratie syndroom en de massieve meconium aspiratie twee
verschillende aandoeningen zijn met eenzelfde klinische presentatie en verloop, wordt voor beide
dezelfde code P24.01, Meconium aspiration with respiratory symptoms gebruikt. Code P96.83
wordt gebruikt voor met meconium gekleurd vruchtwater.
Meconium ileus en het meconium plug syndroom (een voorbijgaande aandoening van de
pasgeborene waarbij er een vertraagde passage is in het colon van meconium, met intestinale
dilatatie) worden gecodeerd met de code P76.0, Meconium plug syndrome, uitgezonderd wanneer
het gaat om een meconium ileus bij de fibrosis cystica, dat gecodeerd wordt met de code E84.11.
Code P03.82 wordt gebruikt voor de meconium passage (zonder aspiratie) tijdens de geboorte.
Tachypnoe, wheezing, en apnoe komen soms voor bij meconium aspiratie; deze aandoeningen
verdwijnen meestal na een korte tijd maar kunnen ook langer blijven bestaan. In de mildere vormen
van deze aandoening, zal de dyspnoe zich direct na de geboorte voordoen, die twee à drie dagen
duurt en gevolgd wordt door een snel herstel. Als behandeling doet men soms een brochoscopische
afzuiging van het meconium, zuurstoftoediening, vochtbalans controleren, en profylactische
antibiotica.
HEMOLYTISCHE AANDOENINGEN VAN DE PASGEBORENE
Kinderen van een Rh-negatieve moeder ontwikkelen dikwijls een hemolytische ziekte omwille van de
bloedgroepincompatibiliteit tussen het kind en de moeder. Deze aandoeningen staan onder categorie
P55, Hemolytic disease of newborn. Noteer dat een waargenomen incompatibiliteit gezien in een
bloedstaal van de navelstreng niet doorslaggevend is. Codeer nooit een code van categorie P55 enkel
op deze basis; de diagnose van iso-immunisatie of hemolytische aandoening moet door de arts
bevestigd worden.
NECROTISERENDE ENTEROCOLITIS
Necrotiserende enterocolitis (NEC) is een ernstige gastro-intestinale aandoening waarbij de darm
beschadigd wordt, door scheuren in de darmmucosa door enterale voeding, door infectieuze
pathogenen, en een immatuur immuun systeem. Het is een belangrijke oorzaak van morbiditiet en
mortaliteit bij premature kinderen. NEC komt vooral voor bij premature kinderen met een
geboortegewicht lager dan 1.500 gram, maar komt ook voor bij kinderen met weinig risicofactoren. De
juiste oorzaak voor NEC is onbekend; men denkt echter dat de darmen van een premature baby
verzwakt zijn door zuurstof- en bloedstroomgebrek. Deze kinderen hebben een verhoogd risico om
NEC te ontwikkelen omwille van de problemen met de bloed- en zuurstofcirculatie, de spijsvertering
en de strijd tegen infecties. Wanneer men start met de voeding die dan langs de verzwakte darm
passeert kunnen de bacteriën in het voedsel de darmweefsels beschadigen. Het kan komen tot een
necrose en een perforatie, en tenslotte tot een acute abdominale infectie. ICD-10-CM klasseert deze
necrotiserende enterocolitis volgens de volgende stadia:
P77.1 Stage 1 necrotizing enterocolitis in newborn
P77.2 Stage 2 necrotizing enterocolitis in newborn
P77.3 Stage 3 necrotizing enterocolitis in newborn
P77.9 Necrotizing enterocolitis in newborn, unspecified
NEONATALE CEREBRALE LEUKOMALACIA
Periventriculaire leukomalacie, ook gekend als neonatale cerebrale leukomalacie (P91.2), komt met
een hogere frequentie voor bij kinderen met een zeer laag geboortegewicht. Het verwijst naar necrose
van de witte stof naast de laterale ventrikels met de vorming van cysten, en is een ernstige risicofactor
voor cerebral palsy en andere neurologische aandoeningen. Ofschoon de oorzaak van deze
aandoening nog steeds niet gekend is, wijzen recente studies erop dat ze geassocieerd is aan intrauteriene groeiachterstand, intra-uteriene infecties, en bij zwangerschappen van monozygote
tweelingen. De aandoening wordt vaak gezien bij ernstige intraventriculaire bloedingen, maar dit is
niet noodzakelijk de oorzaak van het probleem. Er wordt een bijkomende code gecodeerd wanneer er
een intraventrikulaire bloeding (P52.0, P52.1, P52.21, P52.22, P52.3) aanwezig is bij de
periventriculaire leukomalacie.
AANDOENINGEN VAN DE MAAGFUNCTIE EN
VOEDINGSPROBLEMEN
ICD-10-CM klasseert het braken, het galbraken, de groeiachterstand, en de andere
voedingsproblemen van de pasgeborene afzonderlijk. Het persisterend braken bij de pasgeborene
kan een teken zijn van een ernstige aandoening. Deze codes worden gebruikt voor de pasgeborenen
die voedingsproblemen hebben (P92.9), galbraken (P92.01), ander braken (P92.09), regurgitatie en
herkauwen (P92.1), traag eten (P92.2), ondervoeding (P92.3), overvoeding (P92.4), zoogproblemen
(P92.5), groeiachterstand (P92.6), en andere voedingsproblemen (P92.8) en worden enkel gebruikt tot
en met de eerste 28 levensdagen. Voor baby’s ouder dan 28 dagen gebruikt men codes uit de andere
hoofdstukken. Code Z00.111, Health examiniation for newborn 8 tot 28 days old, wordt naast de
code P92.9, Feeding problems of newborn, unspecified gebruikt.
OBSERVATIE EN ONDERZOEK VAN PASGEBORENEN EN BABY’S
Een code uit de categorie P00-P04, Newborn affected by maternal factors and by complications of
pregnancy, labor, and delivery, wordt gebruikt wanneer een gezonde pasgeborene opgenomen wordt
voor onderzoek voor een verdachte aandoening die echter niet bevestigd (die niet aanwezig is) wordt
op het einde van het verblijf.
Codes uit de categorieën P00-P04 worden niet gebruikt wanneer de patiënt tekenen of symptomen
heeft van de vermoedde aandoening; in dergelijke gevallen codeert men het teken of het symptoom.
Een code uit de categorieën P00-P04 kan ook gebruikt worden als hoofddiagnose voor een latere
opname of contact wanneer een code uit Z38 niet meer van toepassing is. Ze worden enkel gebruikt
voor gezonde pasgeborenen en baby’s waarbij geen aandoening, na onderzoek, kon worden
vastgesteld en worden alleen gebruikt gedurende de perinatale periode van 28 dagen. Wanneer een
pasgeborene tekenen of symptomen vertoont van een vermoed probleem, of wanneer een definitieve
aandoening geïdentificeerd wordt, zal een code voor het symptoom of de aandoening gecodeerd
worden; een code uit de reeks P00-P04 wordt dan niet gebruikt. Bijvoorbeeld:
- De arts denkt dat een vaginaal bevallen pasgeborene mogelijks beïnvloed werd door zijn
drugs afhankelijke moeder. De pasgeborene wordt gescreend op drugs en wordt tijdelijk op de
intensieve zorgen van nabij geobserveerd voor eventuele ontwenningsverschijnselen. De
screening naar drugs is negatief. Code Z38.00, Single liveborn infant, delivered vaginally,
en P04.49, Newborn (suspetcted to be) affected by maternal use of other drugs of
addiction, worden gecodeerd.
- Een pasgeboren baby wordt twee dagen na ontslag heropgenomen omdat hij licht cyanotisch
is en mogelijks een perinataal ademhalingsprobleem heeft. Een compleet onderzoek toont
echter niets aan, alsook geen cyanose, en de baby wordt ontslaan zonder dat men een
diagnose heeft kunnen stellen. Code P00.3, Newborn (suspected to be) affected by other
maternal circulatory and respiratory diseases wordt gecodeerd als hoofddiagnose.
- Een pasgeborene wordt twee dagen na ontslag heropgenomen omwille van cyanose en een
mogelijks perinataal ademhalingsprobleem. De baby heeft wel degelijk een respiratoir distress
syndroom. Code P22.0, Respiratory distress syndrome, wordt hier gecodeerd. Geen code
uit de categorie P00-P04 wordt gebruikt.
Doorgaans worden er geen bijkomende codes gebruikt wanneer men een code uit de categorie P00P04 als hoofddiagnose codeert, nochtans kunnen perinatale of congenitale aandoeningen die een
continue behandeling of monitoring vereisen tijdens het verblijf erbij gecodeerd worden. Codes voor
congenitale aandoeningen die geen verder onderzoek of behandeling vereisen worden niet gecodeerd
wanneer de pasgeborene opgenomen wordt ter observatie. Het is ook niet toepasselijk om codes uit
de subcategorie Z03.7, Encounter for suspected maternal and fetal conditions ruled out, te gebruiken
voor de pasgeborenen. Deze codes worden enkel gebruikt in de registratie van de moeder.
INFECTIES DIE HUN OORSPRONG NEMEN IN DE PERINATALE
PERIODE
Verschillende infecties die vastgesteld worden tijdens de perinatale periode worden als congenitaal
aanzien en mogen in het hoofdstuk 16 van de ICD-10-CM geklasseerd worden wanneer zij verworven
zijn voor de geboorte, langs de navelstreng (zoals rubella), of tijdens de geboorte (zoals herpes
simplex). De codes worden teruggevonden door te zoeken naar de hoofdterm voor de infectie en
verder af te dalen naar de subtermen “neonatal”, “newborn”, “congenital”, “perinatal”, of “maternal”,
voor de infecties van de neonatus. Bepaalde perinatale infecties (bijvoorbeeld, congenitale syfilis),
staan echter in het hoofdstuk 1 van de ICD-10-CM, Certain Infectious and Parasitic Diseases.
Infecties die zich voordoen na de geboorte en tijdens de perinatale periode van 28 dagen kunnen al
dan niet in hoofdstuk 16 staan. Wanneer er geen subtermen, zoals hierboven aangegeven,
beschikbaar zijn zal men de defaultcode voor de infectie nemen. Wanneer een infectie zich niet
voordoet onmiddellijk na de geboorte maar pas na een week of meer, moet men het dossier goed
nalezen om te zien of er geen indicaties zijn dat er blootstelling was i.p.v. een congenitale infectie. De
arts moet duidelijkheid brengen wanneer het dossier onvolledig is.
Als de pasgeborene een sepsis heeft codeert men dit met P36, Bacterial sepsis of newborn. Indien de
code P36 reeds het oorzakelijk organisme beschrijft, gebruikt men geen bijkomende code uit de
categorie B95, Streptococcus, Staphylococcus, en Enterococcus as the cause of diseases classified
elsewhere, of B96, Other bacterial agents as the cause of diseases classified elsewhere. Indien de
P36 codes geen oorzakelijk organisme beschrijven, gebruikt men een bijkomende code uit de
categorie B96. Indien toepasselijk, gebruikt men codes om de ernstige sepsis weer te geven (R65.2-),
alsook de geassocieerde orgaandysfuncties, zoals het acuut respiratoir falen (P28.5).
Zoals aangehaald in hoofdstuk 14 van dit handboek, zijn ELISA of Western blot testen bij
pasgeborenen van HIV positieve moeders vaak positief. Dit resultaat geeft vooral de aanwezigheid
van antilichamen van de moeder weer i.p.v. deze van de pasgeborene. Code R75, Inconclusive
laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV), wordt hier bij de pasgeborene gecodeerd
omdat de HIV antilichamen doorheen de placenta kunnen en zeker 18 maanden aanwezig kunnen
blijven, met vals positieve testresultaten bij de baby. De pasgeborene kan later die antilichamen
verliezen, hetgeen betekent dat er nooit een HIV infectie aanwezig was.
MATERNALE AANDOENINGEN DIE DE FOETUS OF DE
PASGEBORENE AANTASTEN
Codes uit de categorie P00 tot P04 worden enkel in de registratie van de pasgeborene gebruikt en
enkel wanneer de maternale aandoening de oorzaak is van de ziekte of de dood van de pasgeborene.
Tenzij er een nevenwerking is (adverse effect), zal er nooit een code uit die reeks gecodeerd worden.
Het feit dat de moeder een aandoening heeft of een complicatie heeft gehad tijdens de zwangerschap,
de arbeid, of de bevalling betekent niet dat men een code uit deze reeks bij de pasgeborene mag
coderen. Voorbeelden:
- Een à terme, levend geboren kind van een diabetische moeder wordt met een keizersnede
bevallen, dit codeert men met Z38.01. Geen codes uit de reeks P00-P04 worden gecodeerd
omdat het dossier niets zegt over complicaties bij de pasgeborene.
- Een pasgeborenen van een moeder verslaafd aan cocaïne vertoont geen tekenen van
afhankelijkheid, maar de onderzoeken op drugs zijn positief. In dit geval codeert men P04.41,
Newborn (suspected to be) affected by maternal use of cocaine, als bijkomende code in
het geboorterecord.
-
Een pasgeborenen wordt geboren via een keizersnede en men diagnosticeert er een
hypermagnesemie bij. De arts vermeldt dat de baby een hypermagnesemie ontwikkelde
omdat de moeder behandeld werd juist voor de bevalling met magnesiumsulfaat voor een
eclampsie. Gebruik de codes P74.4, Other transitory electrolyte disturbances of newborn,
en P04.1, Newborn (suspected to be) affected by other maternal medication. Code
Z38.01 wordt wel als hoofddiagnose gecodeerd.
Wanneer de baby een specifieke aandoening heeft dat het gevolg is van een aandoening van de
moeder, codeert men dit met de codes voor die aandoening eerder dan met een code uit de categorie
P00-P04. Bijvoorbeeld, baby’s van diabetische moeders vertonen soms een voorbijgaande abnormale
lage glucosespiegel (hypoglycemie), die men codeert met P70.1, Syndrome of infant of diabetic
mother. Anderen hebben daarentegen een voorbijgaande diabetes (hyperglycemie), ook wel
pseudodiabetes genoemd, wat gecodeerd wordt met P70.2, Neonatal diabetes mellitus. Wanneer
foetale of pasgeborene aandoeningen resulteren in een hospitalisatie of andere verloskundige zorg
van de moeder, zullen codes O36. en O36. gebruikt worden in de registratie van de moeder.
CHIRURGISCHE PROCEDURES OP MOEDER EN FOETUS
ICD-10-CM voorziet verschillende codes om ingrepen op de pasgeborene, zoals een amniocentese, in
utero procedures, en ingrepen bij de moeder tijdens de zwangerschap, en andere maternale factoren
die niet gerelateerd zijn aan de huidige zwangerschap (zoals maternale historiek van chirurgie die niet
aan een zwangerschap geassocieerd is) weer te geven. Deze codes worden enkel bij de
pasgeborenen geregistreerd. Indien de verloskundige zorg beïnvloed wordt omwille van complicaties
van in utero chirurgie, gebruikt men codes uit de subcategorie O35.-, Maternal care for (suspected)
damage to fetus by other medical procedures, die bij de moeder worden geregistreerd. Verloskundige
codes uit hoofdstuk 11 van ICD-10-CM zullen nooit bij de registratie van de pasgeborene gebruikt
worden.
Specifieke codes voor de pasgeborenen aangetast door aandoeningen hierboven beschreven zijn:
P00.7 Newborn (suspected to be) affected by other medical procedures on mother, not
elsewhere classified
P00.6 Newborn (suspected to be) affected by surgical procedure on mother
ENDOCRIENE EN METABOLE AFWIJKINGEN SPECIFIEK VOOR
FOETUS EN PASGEBORENE
ICD-10-CM voorziet codes voor de neonatale acidose en andere neonatale endocriene en metabole
verstoringen. Oorzaken voor een respiratoire acidose zijn, niet gelimiteerde lijst, verstikking, obstructie
van de luchtwegen, respiratory distress syndroom, pneumonie, longoedeem, en/of apnoe. Metabole
acidose kan veroorzaakt zijn door nierfalen, septicemie, hypoxie, hypothermie, hypotensie, hartfalen,
dehydratatie, elektrolytenstoornissen, hyperglycemie, anemie, intraventriculaire bloeding, en/of
metabole verstoringen. De onderliggende oorzaak van de acidose moet behandeld worden om het
probleem te verhelpen. ICD-10-CM klasseert de voorbijgaande endocriene en metabole afwijkingen bij
de pasgeborene onder de categorieën P70 tot P74. Deze reeks codes omvat ook de voorbijgaande
endocriene en metabole verstoringen veroorzaakt door de reactie van de baby op de maternale
endocriene en metabole afwijkingen of de aanpassing van de baby aan de extra-uteriene omgeving.
HUILBABY (baby kolieken)
Code R10.83, Colic, wordt gebruikt voor de baby kolieken (huilbaby’s) Code R10.84, Generalized
abdominal pain, wordt gebruikt voor de darmkrampen bij de volwassenen of kinderen ouder dan 12
maanden. Een huilbaby is een gezonde, welgevoede baby die meer dan drie uren per dag, drie dagen
per week, en meer dan drie weken huilt. Het huilen start meestal op het zelfde tijdstip van de dag
zonder enig aantoonbare reden en kan intens zijn, waarbij de baby gebalde vuisten en gespannen
buikspieren heeft. De baby is ontroostbaar. Er is geen oorzaak voor de krampen. Dit kan voorkomen
vanaf de eerste levensweken tot vier maanden na de geboorte.
SCHIJNBAAR LEVENSBEDREIGENDE GEBEURTENIS
De schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis (apparent life-threatening [ALTE]) verwijst naar een
periode die gekenmerkt wordt door volgende tekenen: apnoe, cyanose, wijzigingen in spiertonus,
en/of verstikken of kokhalzen. Het werd vroeger aanzien als een ‘sudden infant death syndrome’
(SIDS) of afgewende wiegendood, maar deze termen mogen niet meer gebruikt worden omdat zij een
associatie veronderstellen tussen ALTE en SIDS. Code R68.13, Apparent life threatening event in
infant, wordt gebruikt voor ALTE bij de pasgeborene of baby.
Omdat ALTE zich onder verschillende vormen kan voordoen, zullen de tekenen en symptomen
gecodeerd worden als nevendiagnose, als:
- Er geen oorzaak voor de ALTE gevonden wordt of
- Wanneer de tekenen en symptomen niet routinegewijs voorkomen bij de bevestigde oorzaak
van de ALTE of
- Wanneer de tekenen en symptomen bijkomende informatie geven over de oorzaak van de
ALTE.
ROUTINE VACCINATIE VAN PASGEBORENEN
Pasgeborenen worden kort na de geboorte gevaccineerd tegen hepatitis B en varicella (windpokken).
Wanneer de vaccinatie uitgevoerd wordt tijdens het verblijf van de pasgeborene, codeert men dit met
de code Z23, Encounter for immunization. Indien de vaccinatie niet toegediend wordt omdat de
ouders dit weigeren, coderen we dit met de code Z28.82, Immunization not carried out because of
caregiver refusal. Procedurecodes zijn nodig om het type immunisatie weer te geven. Tijdens een
opname zullen ook volgende ICD-10-PCS codes gebruikt worden:
3E0134Z
Introduction of serum, toxoid and vaccine into subcutaneous tissue,
percutaneous approach
3E0234Z
Introduction of serum, toxoid and vaccine into muscle, percutaneous approach
GEZONDHEIDSTOEZICHT VAN DE BABY OF HET KIND
Een code uit de subcategorie Z00.1, Encounter for newborn, infant and child health examinations,
wordt gecodeerd voor de routine onderzoeken van baby’s en kinderen wanneer er geen probleem
wordt vastgesteld. Codes uit de subcategorie Z00.11, Newborn health examination, worden gebruikt
voor de routine onderzoeken of de controles voor kinderen onder de 29 dagen, met een bijkomende
code om de abnormale bevindingen weer te geven. Code Z00.110 wordt gebruikt voor pasgeborenen
onder de 8 dagen, en code Z00.111 voor de pasgeborenen tot en met 28 dagen. Code Z00.111 omvat
ook de gewichtscontroles van de baby. Codes Z00.121 (met abnormale bevindingen) en Z00.129
(zonder abnormale bevindingen) worden gebruikt voor routine onderzoeken van gezonde kinderen
ouder dan 28 dagen en omvatten ook de controle van de normale ontwikkeling. Indien vaccinaties
toegediend worden tijdens deze routine onderzoeken, codeert men ook de code Z23, Encounter for
immunization. Codes uit de subcategorie Z00.1 worden niet gebruikt voor een ziekenhuisopname.
OEFENBINGEN 27.1
Codeer de volgende diagnosen en procedures zoals ze moeten geregistreerd worden in het
pasgeborene verblijf. Veronderstel dat alle baby’s in het ziekenhuis geboren zijn op vaginale wijze
tenzij anders vermeld.
1. A terme geboren jongen met keizersnede, heeft een hemolytische aandoening door ABO
isoimmunisatie (Newborn)
Z38.01+P55.1
2. A terme geboorte van levend kind, vaginaal bevallen (Newborn)
Z38.00
Fysiologische geelzucht van de neonatus
P59.9
3. Normale, spontane vaginale bevalling van een voldragen meisje (Newborn) Z38.00
Congenitale linker heup subluxatie
Q65.32
4. Premature pasgeboren jongen (33 weken zwangerschap, 1.400 gram) met hyaliene membraan
ziekte Z38.00+P07.15+P07.32+P22.0
5. A terme levend geboren jongen met ophthalmitis tengevolge van maternale gonococceninfectie
(Newborn)
Z38.00+A54.31
6. Bijna à terme geboren levende jongen, bevallen met keizersnede en heeft neonatale hypoglycemie
(Newborn)
Z38.01+P70.4
7. A terme geboren levend kind met intra-uteriene groeiachterstand (Newborn) Z38.00+P05.9
8. Prematuur geboren levende jongen (27 weken zwangerschap, 1.850 gram), vertoont een
ontwenningssyndroom tengevolge van de heroïneverslaving van de moeder (Newborn)
Z38.00+P07.17+P07.26+P96.1
9. A terme geboorte van tweeling met fractuur van de rechter clavicula tijdens de geboorte (Newborn)
Z38.30+P13.4
10. Vijf jaar oud kind met Erb’s palsy secundair op een geboortetrauma P14.0
11. Kind getransfereerd van een andere instelling met een hemolytische aandoening tengevolge van
Rh isoimmunisatie.
P55.0
Er wordt enkel huid fototherapie gegeven.
6A600ZZ
12. Patiënt geboren in algemeen ziekenhuis met erythroblastosis foetalis tengevolge van een ABO
isoimmunisatie; wordt getransfereerd onmiddellijk na de geboorte naar de intensieve zorgen eenheid
van een universitair ziekenhuis voor verdere zorg (Newborn)
a. Codes voor het algemeen ziekenhuis Z38.00+P55.1
b. codes voor het universitair ziekenhuis
P55.1
13. Normale jongen, bevallen met een keizersnede omdat er foetale acidemie werd waargenomen
vroeg tijdens de arbeid. Het kind heeft ook een foetale distress door een navelstrengcompressie
(Newborn)
Z38.01+P19.1+P02.5
14. Pasgeborene geboren onderweg naar het ziekenhuis en onmiddellijk opgenomen op de
pasgeboren afdeling. Het kind heeft een anemie door acuut bloedverlies uit de navelstreng.
Z38.1+P61.3+P51.9
15. A terme geboorte met ernstige sepsis tengevolge van E. Coli infectie veroorzaakt door een
amnionitis (Newborn) Z38.00+P36.4+P02.7+R65.20
16. A terme geboorte met meconium aspiratie syndroom tengevolge van langdurige, eerste fase
arbeid. De navelstreng was tweemaal rond de hals van de baby gedraaid (Newborn)
Z38.00+P24.01+P03.89+P02.5
17. A terme geboren levende jongen met partiële facialis paralyse (Newborn) Z38.00+P11.3
18. Premature baby (25 weken, 1.300 gram) wordt van een algemeen ziekenhuis naar een NIC
afdeling van een universitair ziekenhuis getransfereerd voor toezicht en gewichtstoename (Newborn)
P07.15+P07.24
19. Pasgeboren tweeling, #1 werd geboren op de parking van het ziekenhuis, #2 werd geboren na
opname van de moeder (Newborn)
#1: Z38.30 - #2: Z38.4
20. A terme bevalling van een levend kind; moeder is gekend als een chronische alcoholiekster;
pasgeborene wordt op de NIC opgenomen ter observatie van alcohol gerelateerde problemen die
echter niet gevonden worden (Observation)(Newborn) Z38.00+P04.3
21. Routine controle van een gezonde baby voor een algemene checkup; de baby is 14 dagen oud.
Z00.111
22. A terme pasgeborene met kenmerken van sikkelcel wordt in het ziekenhuis geboren (Newborn)
Z38.00+D57.3