Algemene Voorwaarden - Welkom op deze wereld

Bijlage 7 - Algemene Voorwaarden – Welkom op deze wereld - Oivr Ijsselstein
Artikel 1: Definities
Cliënte: De natuurlijke persoon – of in naam van deze
natuurlijke persoon diens vertegenwoordiger / gemachtigde
– die gebruikmaakt van een dienst en of een overeenkomst
met Oivr Kraamzorg heeft gesloten;
Content: Alle gegevens van Oivr Kraamzorg, bijvoorbeeld,
doch niet gelimiteerd, teksten en afbeeldingen;
Dienstverlening / Dienst(en): de verschillende diensten die
Oivr Kraamzorg aanbiedt. Een dienst is bijvoorbeeld, doch
niet gelimiteerd, het verlenen van kraamzorg en het leveren
van kraamzorggerelateerde artikelen op koop- of huurbasis.
Ook het bezoeken van oivr.nl wordt beschouwd als een
dienst;
Gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon - niet
zijnde een cliënte - die gebruikmaakt van een dienst en of
een overeenkomst met Oivr Kraamzorg heeft gesloten;
Kraamzorg: Kraamzorg zoals beschreven in artikel 2.12 van
het besluit zorgverzekering.
Kraamzorgaanbieder:
De natuurlijke- en of
de
(rechts)persoon die kraamzorg verleent. Zulks zowel
gefinancierd op grond van de zorgverzekeringswet als
particulier gefinancierd.
Levering: Waar in deze algemene voorwaarden wordt
gesproken van “levering” en of “levering (van zaken)”, wordt
daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en
werkzaamheden van welke aard dan ook;
Offerte: Gecommuniceerd aanbod van Oivr Kraamzorg dat
nog niet aanvaard is door cliënte en waarvoor voor
acceptatie hiervan nog geen goedkeuring is verleend door
Oivr Kraamzorg;
Overeenkomst: Gecommuniceerd
aanbod
Kraamzorg, aanvaarding hiervan door
goedkeuring hiervan door Oivr Kraamzorg;
van
Oivr
cliënte en
Oivr Kraamzorg: Handelsnaam “Welkom op deze wereld Oivr Ijsselstein” (Franchise Oivr Kraamzorg regio Ijsselstein
en omgeving onder verantwoording Cindy Giddens), te
Ijsselstein gevestigd met kvk-nummer 59.48.69.02;
Oivr.nl: de
websites
oivr.nl,
oivrkraamzorg.nl
en
oivrverloskunde.nl. Allen beheerd door Oivr Kraamzorg en/of
enig andere door Oivr Kraamzorg beheerde website en/of de
door Oivr Kraamzorg ingeschakelde toeleveranciers.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al
de aanbiedingen van Oivr Kraamzorg en op alle door
Oivr Kraamzorg aangegane overeenkomsten, hoe ook
genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van
toepassing op alle door Oivr Kraamzorg geboden
diensten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan
uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor
zover zulks schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien ook de cliënte en of de gebruiker naar algemene
voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de
cliënte en of de gebruiker niet van toepassing. Dit is
alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid
van de voorwaarden van de cliënte en of de gebruiker
niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van
Oivr Kraamzorg, dan is slechts het in de algemene
voorwaarden van Oivr Kraamzorg bepaalde van
toepassing. Enig andersluidend beding in de algemene
voorwaarden van de cliënte doet aan het voorgaande
niet af.
4. Door gebruik te maken van oivr.nl en/of de diensten van
Oivr Kraamzorg verklaart u kennis te hebben genomen
van deze algemene voorwaarden en verklaart u tevens
onvoorwaardelijk volledig akkoord te gaan met de
inhoud hiervan.
Artikel 3: Privacy
1. Tot de cliënte herleidbare gegevens verkregen via
bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, Oivr.nl en Oivr
Kraamzorg worden opgeslagen in een beveiligde
database.
2. Tot de cliënte herleidbare gegevens verkregen via
bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, Oivr.nl en Oivr
Kraamzorg betreffen bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd,
gegevens over de cliënte, gegevens over de
pasgeborene, de overeenkomst, het LIP-formulier, de
jgz-overdracht, de urenregistratie en gegevens
voortkomend uit het voorbereiding / verzorging &
signalering / preventie kraamplan.
3. Oivr Kraamzorg bewaart de genoemde gegevens in sub
2 dezes ook na de overeenkomst.
4. Cliënte heeft altijd recht op inzage in welke tot haar
herleidbare gegevens Oivr Kraamzorg bijhoudt. Dit kan
enkel schriftelijk met een aangetekende brief (“Welkom
op deze wereld - Oivr Ijsselstein” Ijsselstraat 21, 3401DJ
Ijsselstein) worden aangevraagd. Mocht het verstrekken
van deze tot de cliënte herleidbare gegevens gepaard
gaan met kosten voor Oivr Kraamzorg, dan is Oivr
Kraamzorg gerechtigd deze kosten te verhalen op
cliënte.
5. Cliënte heeft altijd recht op verwijdering van de tot haar
herleidbare gegevens die Oivr Kraamzorg bij houdt. Dit
kan enkel schriftelijk met een aangetekende brief
(“Welkom op deze wereld - Oivr Ijsselstein” Ijsselstraat
21, 3401DJ Ijsselstein) worden aangevraagd. Mocht het
verwijderen van deze tot de cliënte herleidbare
gegevens gepaard gaan met kosten voor Oivr
Kraamzorg, dan is Oivr Kraamzorg gerechtigd deze
kosten te verhalen op cliënte.
Algemene Voorwaarden - Welkom op deze wereld - Oivr Ijsselstein – KvK 59.48.69.02 - 1 / 3
6. Oivr Kraamzorg verstrekt derden, met uitzondering van
franchisegever Oivr Kraamzorg en hetgeen bepaald in
deze algemene voorwaarden, zonder toestemming van
cliënte geen (inzage in) gegevens over de cliënte en of
de
pasgeborene.
Uitzondering
dezes
vormen
bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, voldoening aan een
wettelijke verplichting of naleving van de meldcode
kindermishandeling.
Artikel 8: Offertes
1. Alle offertes van Oivr Kraamzorg zijn geheel vrijblijvend.
2. Offertes komen te vervallen indien cliënte en of
gebruiker deze niet binnen 30 dagen schriftelijk
aanvaardt.
3. Een offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer
cliënte en of gebruiker naar aanleiding hiervan
opdrachten instuurt.
Artikel 4: Klachten
Klachten dienen schriftelijk per aangetekende brief met
daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de
klacht aan Oivr Kraamzorg ter kennis te worden gebracht
(“Welkom op deze wereld - Oivr Ijsselstein” Ijsselstraat 21,
3401DJ Ijsselstein).
Artikel 9: Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Oivr Kraamzorg en cliënte
komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge order
van een door cliënte bestelde dienst van Oivr
Kraamzorg en de aanvaarding van deze order door Oivr
Kraamzorg. Onder schriftelijke order wordt in deze
tevens e-mail- en internetcorrespondentie verstaan.
2. Een overeenkomst tussen Oivr Kraamzorg en gebruiker
komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge order
van een door gebruiker bestelde dienst van Oivr
Kraamzorg en de aanvaarding van deze order door Oivr
Kraamzorg. Onder schriftelijke order wordt in deze
tevens e-mail- en internetcorrespondentie verstaan.
3. Een overeenkomst komt bijvoorbeeld, doch niet
gelimiteerd, tot stand wanneer cliënte zich aanmeldt
voor kraamzorg via oivr.nl en Oivr kraamzorg de
aanmelding accepteert.
4. Wanneer
Oivr
Kraamzorg
geen
eigen
kraamverzorgende in het woongebied van cliënte
beschikbaar heeft, bevat de overeenkomt direct een
kraamzorgopdracht
betreffende
het
door
Oivr
Kraamzorg voor cliënte vinden van een beschikbare
kraamzorgaanbieder bij een andere Oivr Kraamzorg
franchisenemer.
5. N.v.t.
6. Oivr Kraamzorg voert haar dienstverlening naar beste
vermogen uit. Oivr Kraamzorg kan evenwel niet instaan
voor het bereiken van enig door cliënte beoogd
resultaat.
Oivr
Kraamzorg
levert
een
inspanningsverplichting.
7. Indien cliënte een overeenkomst intrekt, is cliënte
provisie verschuldigd als ware de inschrijving voor
kraamzorg en de intake bij cliënten thuis volledig door
de zorgverzekeraar aan Oivr Kraamzorg betaald zou
zijn. Zulks naast eventuele overige reeds uitgevoerde
diensten, verschotten en overige kosten.
8. Oivr Kraamzorg is gerechtigd overeenkomsten zonder
opgaaf van redenen te weigeren en of te annuleren.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. De content is geheel onder voorbehoud. Oivr
Kraamzorg kan voor de content niet aansprakelijk
worden gesteld.
2. De aansprakelijkheid van Oivr Kraamzorg voor een
tekortkoming in de dienstverlening alsmede voor een
onrechtmatige daad is beperkt tot tweemaal het bedrag
dat cliënte volgend uit de overeenkomst aan Oivr
Kraamzorg heeft betaald en/of nog verschuldigd is, ter
zake
van
de
werkzaamheden
waarop
de
schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of
waarmee deze verband houdt, met een maximum van
duizend euro (€ 1.000,00).
3. In die gevallen dat een situatie tot anders dan artikel 5
lid 2 bepaalt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot
het bedrag of de bedragen waarop de door Oivr
Kraamzorg aangesloten verzekeringen aanspraak
geven.
4. Oivr Kraamzorg is niet aansprakelijk voor bij cliënte of
derden ontstane schade die het gevolg is van door de
cliënte of een derde aangeleverde onjuiste of
onvolledige gegevens.
5. Oivr Kraamzorg is niet aansprakelijk voor bij cliënte of
derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk
binnen twee maanden nadat de schade is ontdekt of
redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden bij Oivr
Kraamzorg te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het
recht op schadevergoeding vervalt.
Artikel 6: Auteursrecht
1. Auteursrecht van alle content berust bij Oivr Kraamzorg
2. Cliënte en of gebruiker is niet gerechtigd de content van
Oivr Kraamzorg op te slaan in een archief.
3. Cliënte en of gebruiker is niet gerechtigd de content van
Oivr Kraamzorg te publiceren via eigen media en/of
media van derden.
Artikel 7: Geheimhouding
1. Cliënte is gehouden tot geheimhouding van alle
gegevens afkomstig van Oivr Kraamzorg, welke als
vertrouwelijk zijn aan te merken. Hieronder vallen
bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, inloggegevens en
wachtwoorden.
2. Op verzoek van daartoe bevoegde autoriteiten is Oivr
Kraamzorg gerechtigd tot de cliënte herleidbare
gegevens te verstrekken.
Artikel 10: Verplichtingen cliënte
1. Cliënte is gehouden Oivr Kraamzorg onverwijld te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst van
belang kunnen zijn.
2. Cliënte staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van alle aangeleverde stukken.
Algemene Voorwaarden - Welkom op deze wereld - Oivr Ijsselstein – KvK 59.48.69.02 - 2 / 3
Artikel 11: Ontbinding overeenkomst
Oivr Kraamzorg is, naast de genoemde gronden vermeld in
de wet, gerechtigd de overeenkomst met de cliënte zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel
of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien
de wederpartij zich in staat van faillissement of surséance
van betaling bevindt, en indien door die wederpartij nog
verplichtingen zijn te voldoen.
Artikel 12: Prijzen en tarieven
1. Alle prijzen en tarieven die niet vrijgesteld van BTW zijn,
zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief verschotten als
bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd frankeringkosten.
3. Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en
kunnen tussentijds gewijzigd worden. Oivr Kraamzorg
volgt voor haar prijsstelling de jaarlijks door de
Nederlandse Zorgautoriteit opgestelde maximale
tarieven per prestatiebeschrijving.
4. Prijs- en/of tariefwijzigingen zijn bindend bij gebreke van
beëindiging van de overeenkomst door cliënte binnen
30 dagen na kennisgeving van de nieuwe prijzen en
tarieven door Oivr Kraamzorg.
Artikel 13: Betaling, Incasso
1. Facturatie geschiedt gesplitst door Oivr Kraamzorg aan
zorgverzekeraar, overige betrokken bedrijven, gebruiker
en aan de cliënte zelf. Facturering aan cliënte volgt
bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, uit de wettelijke
eigen bijdrage.
2. Oivr Kraamzorg brengt de door de cliënte en of
gebruiker verschuldigde bedragen (bijvoorbeeld, doch
niet gelimiteerd, de wettelijke eigen bijdrage.) middels
een factuur in rekening. Betaling hiervan dient te
geschieden
binnen
veertien
(14)
dagen
na
factuurdatum.
3. Cliënte en of gebruiker verklaart de in de overeenkomst
genoemde diensten te aanvaarden en daarvoor in
euro’s te betalen.
4. In geval cliënte en of gebruiker handelde in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, is cliënte en of
gebruiker na het verstrijken van de betalingstermijn in
verzuim en is cliënte en of gebruiker de wettelijke
maximaal
toegestane
vergoeding
inzake
de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5. In geval cliënte en of gebruiker niet handelde in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt cliënte en of
gebruiker na het verstrijken van de betalingstermijn een
aanmaning verstuurd, waarna deze deze binnen 14
dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van
de aanmaning dient te voldoen, bij gebreke waarvan
cliënte en of gebruiker de wettelijke maximaal
toegestane vergoeding inzake de buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd is.
6. Is Cliënte en of gebruiker in verzuim of schiet zij op
andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van
haar verplichtingen, een inbreuk op auteursrechten
daaronder begrepen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn
rekening.
7. Indien Oivr Kraamzorg gedeeltelijke betaling of betaling
onder voorwaarde accepteert, behoudt Oivr Kraamzorg
het recht op volledige voldoening.
Artikel 14: Overmacht
1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke
omstandigheid buiten de macht van Oivr Kraamzorg om,
die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst
in redelijkheid niet van Oivr Kraamzorg kan worden
gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de
nakoming).
2. Onder overmacht wordt mede, doch niet gelimiteerd,
verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke
aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën,
gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking
van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf
Oivr Kraamzorg, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden
en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen,
wetten of bestluiten van internationale, nationale en
regionale (overheids-) instanties.
3. Indien
Oivr
Kraamzorg
door
overmacht
de
overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan
nakomen
is
Oivr
Kraamzorg
gerechtigd
de
overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als
ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of
onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Oivr
Kraamzorg.
4. Ingeval van overmacht kan de cliënte Oivr Kraamzorg
niet tot schadevergoeding aanspreken.
Artikel 15: Toepasselijk recht
Op de door Oivr Kraamzorg gesloten overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16: Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met /
voortvloeiende uit door Oivr Kraamzorg aangegane
overeenkomsten en door Oivr Kraamzorg verrichte
handelingen worden berecht door de bevoegde rechter in
Nederland.
Artikel 17: Ongeldig, nietig of onuitvoerbaar
Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen, van
deze algemene voorwaarden of een op deze algemene
voorwaarden gebaseerde aanvullende overeenkomst
ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze
artikelen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen
die de bedoeling van dat artikel of deze artikelen zoveel
mogelijk benaderen en / of geacht worden niet te bestaan en
zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven.
Artikel 18: Slotbepaling
Oivr Kraamzorg heeft het recht deze algemene voorwaarden
tussentijds te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op
bestaande overeenkomsten toepasselijk te verklaren.
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van
kracht 14 dagen na publicatie op de website Oivr.nl.
Algemene Voorwaarden - Welkom op deze wereld - Oivr Ijsselstein – KvK 59.48.69.02 - 3 / 3