Handreiking: visie en doelgesprek

Handreiking: visie en doelgesprek
‘Maak van de nood een deugd.’ Dat geldt ook bij samenwerking van predikanten en kerkelijk werkers.
Financieel tekort, schaarste en krimp zijn vaak aanleiding om het werk dat er ligt op een andere
manier te gaan verdelen. ‘Met minder mensen meer doen’ wordt dan wel gezegd. Consequentie: de
werkdruk neemt toe en de arbeidsvreugde neemt af. Niet doen dus.
Wat dan wel? Gebruik het moment voor een inhoudelijke heroriëntatie. Neem tijd om de gezamenlijke
visie op kerkzijn te verkennen, sta stil bij wat de mensen voor wie je samenwerkt bezig houdt en
bezielt, en bepaal vervolgens een duidelijk doel voor de samenwerking. Begin dus met de inhoud
(visie, doel) en werk van daaruit naar de concrete invulling (taakverdeling).
In de beginfase van de samenwerking gaat het erom gezamenlijkheid te ontwikkelen. Dat vraagt
bereidheid van alle betrokkenen. Waar een wil is, is een weg. Op die weg kom je wel van alles tegen
aan leeuwen en beren, en ieder heeft ook van alles in zijn/haar rugzak aan bagage en ballast. Ga
daarom niet zomaar op weg. Besteed ruim tijd aan de voorbereiding en de beginpositie.
Naast literatuur van Sake Stoppels en Jan Hendriks kan een andere bron hierbij behulpzaam zijn. In
het boek Kus de visie wakker, organisaties energiek en effectief maken (Den Haag 2007, Hans van
der Loo, Jeroen Geelhoed, Salem Samhoud) wordt een theoretisch en praktisch kader gegeven voor
het ontwikkelen van visie in een veranderende organisatie. Visie ontwikkelen wordt in dit boek
benaderd als ont-wikkelen: het is een dynamisch proces, gericht op positieve resultaten.
Vier vragen zijn hierbij leidend:
1. Waarom bestaan wij? Wat is ons hogere doel?
2. Waarvoor staan wij? Welke kernwaarden zijn wezenlijk voor ons?
3. Waarheen gaan wij? Wat is ons gewaagde doel?
4. Waarin blinken wij uit? Wat zijn onze kernkwaliteiten?
Het zijn vragen die je nadrukkelijk bepalen bij wat je ten diepste motiveert en wat je in je hebt om mee
(samen) te werken.
De vragen moeten in samenhang gezien worden met de situatie waarin je samenwerkt. In Kus de
visie wakker worden vier verschillende cultuurtypen onderscheiden: gericht op exploreren, gericht op
beheersen, intern gericht en extern gericht. Wil je iets nieuws met je samenwerking (exploreren), dan
vraagt dat afstemming met wie gericht zijn op behoud van wat er is (beheersen).
Vertaald naar het ontwikkelen van samenwerking en teamvorming als predikanten en kerkelijk
werkers kun je tegen deze achtergrond met elkaar in gesprek gaan over drie vragen:
1. Wat is ieders eigen visie op kerkzijn anno nu: waar gaat het jou om in je werk in de kerk? En wat
herken je daarvan bij elkaar?
2. Wat typeert de mensen voor en met wie jullie werken in jullie gemeenten: wat houdt hen bezig, wat
bezielt hen, hoe zijn ze?
3. Wat kan een gewaagd doel zijn voor jullie samenwerking? Gewaagd omdat het een doel is dat je
alleen met elkaar kunt bereiken en omdat het tegelijkertijd concreet (uitvoerbaar) is.
Vanuit deze inhoudelijke plaatsbepaling kun je verdere keuzes maken over wat je ieder apart en
samen nieuw en meer gaat doen, en wat je ieder en samen minder of niet meer gaat doen. Die
uitwerking is iets voor een vervolg. Bij het visie- en doelgesprek gaat het om het markeren van een
beginpunt.
Aan de slag hiermee met begeleiding? Neem dan contact op met André Drost (predikant
werkbegeleiding/erkend teamcoach) via [email protected] of tel. 06-119 219 54. Zie ook
www.pkn.nl/werkbegeleiding.
materiaal teambegeleiding
[email protected]