170332 (12.39MB)

ministerie van verkeer en waterstaat
rijkswaterstaat
directie bruggen
directie sluizen en stuwen
Informatie over de voortgang
van het project DISK
Data
Informatie
Systeem
Kunstwerken
D o o r ir. M . El M a r a s y , p r o j e c t l e i d e r D I S K
INHOUDSOPGAVE
BIBLIOTHEEK BOUWDlfcNSI n U K S W A T E R S T A A T
WAAROM DISK
m.
HOE WORDT DE INHOUD VAN HET BESTAND BEPAALD
WAT IS ISAC
BIJDRAGE VAN ISAC AAN DISK
INFORMATIE STRUCTUUR MODEL
WELKE INFORMATIE KAN DISK STRAKS BIEDEN
WAT KUNNEN WE MET DISK DOEN
INVOEREN VAN GEGEVENS IN HET SYSTEEM
PLANNING VAN DE ONTWIKKELING VAN HET SYSTEEM
DATA INFORMATIE SYSTEEM KUNSTWERKEN
I n f o r m a t i e over de voortgang
Het DISK-project
waarin
van h e t p r o j e c t DISK
beoogt de opzet van een geavanceerd
archiveringssysteem
a d m i n i s t r a t i e v e , ( b e d r i j f s - ) e c o n o m i s c h e en t e c h n i s c h e gegevens van
de b i j R i j k s w a t e r s t a a t i n beheer z i j n d e kunstwerken worden opgenomen.
WAAROM DISK
Gedurende de l a a t s t e 30 j a a r z i j n door de R i j k s w a t e r s t a a t een g r o o t a a n t a l
nieuwe kunstwerken ontworpen en t o t u i t v o e r i n g g e b r a c h t .
In toenemende mate
z i j n h i e r b i j nieuwe bouwmaterialen en nieuwe f a b r i c a g e - en montagetechnieken
geintroduceerd.
De o n t w i k k e l i n g e n
l a a t s t e decennia
compliceerde
i n de computertechniek
en i n de wetenschap t i j d e n s de
hebben g e r e s u l t e e r d i n geavanceerde ontwerpmethoden en ge-
c o n s t r u c t i e s . Kunstwerken van de v o o r o o r l o g s e
nieuwe meer gecompliceerde
j a r e n en de
kunstwerken vormen een n a t i o n a a l b e z i t t e r waar-
de van v e l e t i e n t a l l e n m i l j a r d e n
guldens.
Economisch g e z i e n i s d i t kunstwerkenbestand van zeer g r o t e b e t e k e n i s . De
negatieve
i n v l o e d e n van het veranderende m i l i e u en de toename van zowel de
v e r k e e r s i n t e n s i t e i t a l s van b i j z o n d e r e t r a n s p o r t e n z i j n van i n v l o e d op het
draagvermogen en de levensduur
van de kunstwerken.
Om deze e s s e n t i e l e s c h a k e l s i n de i n f r a s t r u c t u u r
i n stand t e houden i s het
n o o d z a k e l i j k de kunstwerken s y s t e m a t i s c h t e i n s p e c t e r e n en t e onderhouden
ten
einde hun levensduur
t e v e r l e n g e n en de v e i l i g h e i d van de c o n s t r u c t i e s
en hun g e b r u i k e r s t e waarborgen.
Meer en s y s t e m a t i s c h e r
alleszins
zorg t e r ondersteuning
gerechtvaardigd.
van een o p t i m a a l beheer i s
- 2 -
Ondanks de economische r e c e s s i e z i j n er de l a a t s t e j a r e n n a u w e l i j k s minder
geldmiddelen t e r b e s c h i k k i n g gekomen ten behoeve van
onderhoudswerkzaam-
heden aan kunstwerken.
Doch b i j toenemend
onderhoud aan een ouder wordend
bestand i s i n de toe-
komst een toenemende s c h a a r s t e aan middelen t e verwachten.
D i t was enkele j a r e n geleden voor d i r e c t i e Bruggen a a n l e i d i n g het
initia-
t i e f t e nemen t o t het ontwikkelen van het beoogde a r c h i v e r i n g s s y s t e e m . De
a c h t e r l i g g e n d e gedachte was d i t systeem te gaan hanteren a l s een instrument
om de p r i o r i t e i t e n van i n s p e c t i e en onderhoud van kunstwerken v a s t t e s t e l l e n , ten einde schaarser wordende middelen op de meest e f f e c t i e v e w i j z e aan
te kunnen wenden.
Brug in onderhoud met schaarser
wordende
middelen.
- 3 -
2.
HOE
WORDT DE
INHOUD VAN
HET
BESTAND BEPAALD
Het systeem moet a l l e r e l e v a n t e gegevens bevatten d i e nodig z i j n ten
be-
hoeve van een adequaat beheer van de kunstwerken. Een probleem vormt het
bepalen van de r e l e v a n t i e ; d a a r b i j moet immers worden g e a n t i c i p e e r d op
m o g e l i j k e toekomstige
vragen
aan het systeem. Door b i j het DISK-project
zo breed m o g e l i j k e groep toekomstige
g e b r u i k e r s te betrekken, wordt ge-
t r a c h t aan d i t probleem tegemoet te komen. Een g a r a n t i e voor
van het bestand
een
volledigheid
i s echter n i e t te v e r k r i j g e n .
Een ander probleem vormt de e i s v a n u i t de systematiek bepaalde
relaties
tussen de verzamelde gegevens v a s t t e Ieggen.
De bovengenoemde gegevens en e i s e n moeten worden verwerkt
i n een zogenaamd
i n f o r m a t i e s t r u c t u u r - m o d e l dat de b a s i s vormt van waaruit het programma voor
het u i t e i n d e l i j k e DISK-systeem kan worden opgebouwd.
Het
zal duidelijk
z i j n dat wanneer een bepaald gegeven n i e t i n het
bestand
i s i n g e v o e r d , er ook geen r e l a t i e t o t andere gegevens g e l e g d kan worden.
Ontbrekende r e l a t i e s echter kunnen, v i a een
later
zo nodig
i n te bouwen
s u b r o u t i n e , alsnog i n g e b r a c h t worden.
Ten einde een
zo g r o o t m o g e l i j k e
z e k e r h e i d te v e r k r i j g e n dat de j u i s t e r e -
l a t i e s worden g e l e g d , wordt de zogenaamde ISAC-(analyse)-methodiek
toege-
past.
3.
WAT
IS ISAC
ISAC s t a a t voor
Information Systems work and A n a l y s i s o f Changes.
In het Nederlands
w i l d i t zeggen i n f o r m a t i e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g en
verande-
ring sanalyse.
Dit informatiesysteem
i s o n t w i k k e l d door de u n i v e r s i t e i t van
De b e l a n g r i j k s t e d o e l e n d i e worden n a g e s t r e e f d
- de g e b r u i k e r moet z e l f de o n t w i k k e l i n g van
kunnen beheersen
en
zijn:
z i j n eigen
informatiesysteem
besturen;
- het complexe s y s t e e m o n t w i k k e l i n g s p r o c e s
hanteerbare
Stockholm.
moet v e r d e e l d worden i n k l e i n e ,
stappen;
- er moet een goede samenwerking en communicatie z i j n t u s s e n a l l e b i j het
project
betrokkenen;
- o p e r a t i o n e l e systemen moeten zonder
a l t e v e e l inspanning o f
kwaliteits-
v e r l i e s onderhouden kunnen worden;
- ontwikkelingswerk
vormen.
moet een v a n z e l f s p r e k e n d o n d e r d e e l van het normale werk
- 4 -
ISAC-methodiek w i l dus
zeggen:
filosofie
methode-stappen
De
denkwij ze
beschrijvingstechnieken
wer kwi j ze
I S A C - f i l o s o f i e gaat a l s v o l g t te werk:
1.
overzichtelijkheid
-
2.
probleemformulering
-
3.
communicatie g e b r u i k e r
4.
stap voor
5.
e e r s t p r o b l e e m g e r i c h t , dan d a t a g e r i c h t
6.
gelijkmatige projectinspanning
7.
minder onderhoud
8.
documentatie t i j d e n s het werk.
De
deelproblemen
oplossing
ontwikkelaar
s t a p aanpak
ISAC-gebieden
zijn:
veranderingsanalyse
zoek de
juiste
oplossingsr ichting
aktiviteitenstudie
zoek
profijtelijk
informatiedeelsystemen
informatieanalyse
s p e c i f i c e e r de i n f o r m a t i e deelsystemen
Wat
Hoe
datasysteemontwerp
t e c h n i s c h ontwerp o n a f h a n k e l i j k
van
middelenaanpassing
apparatuur
apparatuurkeuze
van het ontwerp
en
aanpassing
s c h r i j f w i j ze
- 5 -
In de v e r a n d e r i n g s a n a l y s e
bij
gaat men
u i t van problemen en behoeften
het werk e r v a a r t . Er wordt aan gewerkt door de leden d i e i n
komen met
d i e problemen (toekomstige
ten probleemoplossingen
men
men
en men
men
aanraking
g e b r u i k e r s ) . De problemen en
van de v e r s c h i l l e n d e betrokkenen worden geanalyseerd
welke veranderingsmaatregelen
die
behoeften
bepaalt
op
z i c h wenst te r i c h t e n , d.w.z. welke s o o r -
z a l nastreven.
Onder de a c t i v i t e i t e n s t u d i e v e r s t a a t men
het a n a l y s e r e n en ontwerpen
b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n met
zodanige w i j z e toekomstige
het d o e l op een
van
infor-
matiesystemen a f t e bakenen, dat z i j b i j d r a g e n aan de o p l o s s i n g van de
blemen van de
De
gebruikers.
i n f o r m a t i e - a n a l y s e b i e d t de m o g e l i j k h e i d om de
houd van de toekomstige informatiesystemen
met
s p e c i f i c a t i e s van de i n -
te kunnen o p s t e l l e n en bespreken
de betrokkenen i n de v e r s c h i l l e n d e belangengroepen.
Het d o e l van het datasysteemontwerp i s het c r e e r e n van
l i j k e oplossingen
t e r w i j l het d o e l van de middelenaanpassing i s het
aanpassen van de m i d d e l e n o n a f h a n k e l i j k e
BIJDRAGE VAN
apparatuuronafhanke-
i n de vorm van datasystemen voor de g e s p e c i f i c e e r d e i n -
formatiedeelsystemen,
4.
pro-
ISAC AAN
o p l o s s i n g aan de
apparatuur.
DISK
De e e r s t e en tweede s t a p van de
Momenteel wordt de derde s t a p
ISAC-methodiek z i j n
gezet.
uitgevoerd.
De t o e p a s s i n g van de v e r a n d e r i n g s a n a l y s e
h e e f t g e l e i d t o t het
seren van de problemen, de wensen en de behoeften
inventari-
waarvoor een o p l o s s i n g
gevonden moet worden.
Bij
het beoordelen
van de s i t u a t i e i s n i e t uitgegaan
van de
a f d e l i n g e n maar
van de a c t i v i t e i t e n d i e v e r r i c h t worden binnen de d i v e r s e a f d e l i n g e n en
diverse
Dit
de
directies.
maakt het DISK-systeem n i e t d i r e c t i e g e r i c h t , maar een R.W.S. g e r i c h t
systeem t.b.v.
het beheer van
kunstwerken.
Bovengenoemde i n v e n t a r i s a t i e h e e f t g e l e i d t o t het opnieuw formuleren
d o e l s t e l l i n g e n van
het DISK-systeem
van
de
kunstwerken op k o r t e
en
t.w.:
-
Goede p l a n n i n g van de
i n s p e c t i e van
kunstwerken;
-
Goede p l a n n i n g en b u d g e t t e r i n g van onderhoud van
lange t e r m i j n ;
-
B i j d r a g e l e v e r e n t.b.v. een goede v o o r s p e l l i n g van de
de economische levensduur
van
kunstwerken;
f u n c t i o n e l e en/of
- 6 -
-
Een goede t o e g a n k e l i j k h e i d t o t kompleet en a c t u e e l g e a r c h i v e e r d e gegevens;
-
Een goede t e r u g k o p p e l i n g van de opgedane e r v a r i n g e n t . b . v . de ontwerpers
en andere g e b r u i k e r s van het systeem.
De ver ander ingsbehoef ten
z i j n o p g e s t e l d aan de hand van de ge'inventar i -
seerde problemen en geformuleerde d o e l s t e l l i n g e n .
Hierna v o l g t een opsomming van de b e l a n g r i j k s t e
veranderingsbehoeften
per probleemgroep.
Een goede toegankelijkheid
tot de gearchiveerde
gegevens.
Probleemgroep A r c h i v e r e n :
Instandhouding van de a c t u a l i t e i t van de
.
kunstwerkgegevens;
V e r b e t e r i n g van de i d e n t i f i c a t i e van kunstwerken;
V e r b e t e r i n g van de t o e g a n k e l i j k h e i d van de g e a r c h i v e e r d e
gegevens.
-
7
-
Probleemgroep I n s p e c t e r e n ;
V e r b e t e r i n g van de i n s p e c t i e r a p p o r t a g e ;
U n i f o r m e r i n g van de
inspectiewijze;
V a s t s t e l l e n van de o p t i m a l e
inspectiefrequentie;
V e r b e t e r e n t a a k s t e l l i n g e n en p r i o r i t e i t van de
V e r s n e l l e n van de verwerking
inspecties;
van de i n s p e c t i e r a p p o r t e n ;
V e r b e t e r e n van het g e b r u i k van de opgedane e r v a r i n g t.b.v. ontwerp en
onderhoud.
Probleemgroep Onderhouden:
V e r b e t e r i n g van
i n z i c h t werkpakket;
Betere afbakening van
taakgebied;
Vermijden van onoordeelkundige
aanpassingen
aan
kunstwerken.
Probleemgroep Gebruik Kunstwerken:
Vermijden van o n j u i s t g e b r u i k van kunstwerken, s p e c i a a l t . a . v . zware
transporten;
Verbeterde n a l e v i n g van b e d i e n i n g s v o o r s c h r i f t e n .
Onder de bovengenoemde v e r a n d e r i n g s b e h o e f t e n bevinden
n i e t o p g e l o s t kunnen worden door
z i c h er enige d i e
het ontwikkelen van het DISK-systeem, maar
toch vormen ze zeer b e l a n g r i j k e randvoorwaarden voor het goed f u n c t i o n e r e n
van het systeem. Deze v e r a n d e r i n g e n moeten gezamenlijk met
de o n t w i k k e l i n g
van het DISK-systeem u i t g e v o e r d worden.
Hieronder v o l g t een a a n t a l van deze v e r a n d e r i n g s b e h o e f t e n :
Het completeren
van het bestand van de kunstwerken d i e i n beheer
b i j de R i j k s w a t e r s t a a t . D i t i s de b a s i s van een goed
Als
men
n i e t weet wat men
moet beheren,
kan men
niet
zijn
beheerssysteem.
i n s p e c t e r e n en
onderhouden.
De
i n v e n t a r i s a t i e van a l l e
Het completeren
kunstwerken i s nagenoeg v o l t o o i d .
van de gegevens van kunstwerken i n het a r c h i e f z o a l s
c o n s t r u c t i e - t e k e n i n g e n , r e v i s i e - t e k e n i n g e n , berekeningen,
enz., e v e n a l s d u i d e l i j k h e i d v e r s c h a f f e n over wat
kunstwerkgegevens, d i e v e r s p r e i d
directies.
rapporten
waar i s opgeslagen
aan
z i j n over v e r s c h i l l e n d e a f d e l i n g e n en
-
-
Het o p s t e l l e n van i n s p e c t i e - i n s t r u c t i e s voor elke d i s c i p l i n e (betonconstructies, staalconstructies,
e l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e s en bewegings-
werken) t . b . v . de i n s p e c t e u r s .
moeten k i j k e n en wat z i j moeten
Het u i t v o e r e n
De inspecteurs
Alle
De i n s p e c t e u r s moeten weten waar z i j naar
controleren.
van de i n s p e c t i e s , aan de hand van i n s t r u c t i e s , i s mede
van belang voor l a n d e l i j k e
-
8 -
uniformiteit.
moeten weten waar zij naar moeten kijken
en wat zij moeten
controleren.
i n s t a n t i e s d i e betrokken z i j n b i j de i n s p e c t i e en het onderhoud van
kunstwerken, moeten de r e s u l t a t e n van de i n s p e c t i e , het u i t g e v o e r d e
onderhoud en de w i j z i g i n g e n
melden
-
aan de kunstwerken aan het DISK-systeem
(meldingsplicht).
De e v a l u a t i e
van de i n s p e c t i e r e s u l t a t e n ,
het o p s t e l l e n van de d e f i n i -
t i e v e aanbevelingen voor onderhoud en r e p a r a t i e s
en het v a s t s t e l l e n van
de schadeoorzaak, dienen t e g e s c h i e d e n door op t e r i c h t e n
missie(s)
waarin deskundigen van zowel de ontwerp- a l s de
discipline zitting
hebben.
evaluatiecomuitvoerings-
- 9 -
In de a c t i v i t e i t e n s t u d i e z i j n de b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n g e a n a l y s e e r d .
Een a a n t a l o n d e r d e l e n van deze a c t i v i t e i t e n , d i e ondersteund
kunnen wor-
den met geautomatiseerde p r o c e s s e n , z i j n g e f o r m a l i s e e r d .
Deze i n f o r m a t i e s y s t e m e n dragen b i j t o t de o p l o s s i n g van sommige van
bovengenoemde problemen
en v o l d o e n aan een a a n t a l v e r a n d e r i n g s b e h o e f t e n .
De i n f o r m a t i e a n a l y s e wordt u i t g e v o e r d voor ieder deelsysteem a p a r t ,
waarbij de s p e c i f i c a t i e s van de inhoud van de toekomstige
informatiesys-
temen worden o p g e s t e l d . Deze s p e c i f i c a t i e s vormen het uitgangspunt voor
het
5.
datasysteemontwerp.
INFORMATIE STRUCTUUR MODEL
De gegevens moeten op een e e n d u i d i g e vorm i n de computer opgeslagen worden. De i n f o r m a t i e moet op een
zodanige w i j z e g e r a n g s c h i k t worden dat het
m o g e l i j k i s a l l e v e r l a n g d e items l o g i s c h op t e s l a a n i n een voor de comput e r o p t i m a l e i n d e l i n g van het geheugen.
Het was
nodig om de d i v e r s e b e g r i p p e n om
te zetten i n eenduidig g e d e f i -
n i e e r d e e n t i t e i t e n , waarna de r e l a t i e tussen de v e r s c h i l l e n d e
entiteiten
kon worden aangegeven ( z i e F i g . 1 ) .
Dit
6.
i n f o r m a t i e s t r u c t u u r - m o d e l wordt aangepast
na het u i t v o e r e n van de i n -
f o r m a t i e a n a l y s e voor
ieder i n f o r m a t i e d e e l s y s t e e m .
WELKE INFORMATIE KAN
DISK STRAKS BIEDEN
Het bestand van het DISK-systeem z a l t w e e - s o o r t i g e i n f o r m a t i e
t
-
omvatten
.w.:
A d m i n i s t r a t i e v e en t e c h n i s c h e i n f o r m a t i e over kunstwerken.
Deze
matie b e s t a a t u i t min o f meer o n v e r a n d e r l i j k e basisgegevens van
kunstwerk
-
(vaste
inforieder
gegevens) .
V e r a n d e r l i j k e r e l e v a n t e i n f o r m a t i e over kunstwerken.
Deze gegevens wor-
den verzameld t i j d e n s de e x p l o i t a t i e van het kunstwerk
(veranderlijke
gegevens).
In het volgende worden beide s o o r t e n i n f o r m a t i e i n het k o r t
besproken.
-
10 -
I 1-
I KWX
MODEL TOEST- I
KARAKTER!ST. | 1
10 I
5.500
~N I WATERSTAND
I
1.000
1
+
[
N | NUTSVOORZ. I
I
700 I
1
KWDEEL
—+
7,000 | 1
KW
(•
1
11000
~N | PASSAGE
|
I
20.000 |
N
I
KWDOC
21.000
1
N
I
MODEL
ONDERD-COHB.
100
I
I OVERSPANNING I 1-+
I
15.000 | |
1
N
+--
N
N
GEBEURTENIS
7.000/j
TOESTAND
ONDERD-COMB.
70.000/j
-+
I
I
N
N
N
ONDERHOUDS- I
|
PROJECT
| 1 — N | SCHADE
3.500 |
|
3.6750/j
N
|
I
1
I
NJTO
I
7.000/j |
-1 I
DEELVERZ.
I ONDERDEELTYPE I M — N ONDERDTYPE
2.000 I
-2 I
15
N N N
| |
y
+
,
I
I
I
CONSTRUCTIE- I N — 1 | SAMENSTELLONDERDEEL
|
| CONSTR.OND.
250.000 | N — 1 |
160.000
|
+
|
|
F
y
+
|
1
I
I
I SCHADETYPE I
|
1.000 |
1
I
I
| OORZAAKTYPE |
|
100 |
M
I
N
I DEELVERZ. I
I SCHADETYPE I
I
5 |
Informatie
Structuur
Fig.1
Model
I
I
i PROCESTYPE |
|
100 |
1
I
HERSTEL|
| ADVIESTYPE I
|
50 I
- 11 -
Vaste
Gegevens:
De v a s t e gegevens bestaan u i t de volgende groepen gegevens:
Identificerende
gegevens
Deze gegevens moeten eenduidig
zijn
zoals:
Topcode Nummer. D i t i s een bestaand systeem en i s g e r e l a t e e r d aan de
nummering van de t o p o g r a f i s c h e kaarten d i e door de Meetkundige
Dienst
te D e l f t worden u i t g e g e v e n . Op deze kaarten worden de daarop voorkomende kunstwerken genummerd.
Aan deze nummering i s een r e l a t i e
verbonden met
het s o o r t
kunstwerk
en door wie het werd gebouwd. Een t o p o g r a f i s c h e code b e s t a a t dus u i t
een kaartbladnummer
en een volgnummer.
Benaming en eigennaam. Dat z i j n de v o l l e d i g e t i t e l s v o l g e n s de
ciele
offi-
r e g i s t r a t i e en de naam van het kunstwerk gegeven door het r i j k ,
de gemeente o f de p r o v i n c i e .
Locatiebepalingen
Rijksweg- o f vaarwegnummer, en de hectometrering van het kunstwerk.
X & Y - c o o r d i n a t e n en U.T.M.-cobrdinaten.
Gemeente en p r o v i n c i e .
A d m i n i s t r a t i e v e gegevens
De beherende, ontwerpende,
i n s p e c t e r e n d e en o n d e r h o u d s p l i c h t i g e i n -
stanties .
Dossiernummer
van het Kunstwerk
i n het a r c h i e f .
J a a r t a l l e n van s t i c h t i n g , w i j z i g i n g en s l o o p .
Technische gegevens
De t e c h n i s c h e gegevens z i j n a f h a n k e l i j k van het s o o r t kunstwerk
tunnel, s l u i s
(brug,
e n z . ) , maar i n het algemeen worden a l l e e n de b e l a n g r i j k s t e
afmetingen en het type van het kunstwerk opgenomen i n het b e s t a n d . Eveneens worden een a a n t a l c o n s t r u c t i e - o n d e r d e l e n opgenomen, d i e van belang
kunnen
z i j n voor de ontwerpers en het beheer van het kunstwerk.
- 12 -
Passage en draagvermogen
A a n t a l passages en de l i g g i n g daarvan
Doorrijhoogte
De
(Max., en Min.)
(over, o n d e r ) .
en d o o r r i j b r e e d t e .
(huidige) ontwerpklasse van het
kunstwerk.
A a n t a l f a e t o r e n t.b.v. het beoordelen van b i j z o n d e r e
transporten.
V e r a n d e r l i j k e Gegevens
De v e r a n d e r l i j k e gegevens z i j n d i e gegevens d i e b e t r e k k i n g hebben op de r e s u l t a t e n van de i n s p e c t i e - a c t i v i t e i t e n , de e v a l u a t i e daarvan en de onderhoud swer kzaamheden . De meest r e l e v a n t e gegevens z i j n
-
Naam van het c o n s t r u c t i e - o n d e r d e e l waarop schade o f gebreken g e c o n s t a t e e r d z i j n en de p l a a t s van de
-
o.a.:
schade.
Het type van de g e c o n s t a t e e r d e schade, de kenmerken en de oorzaken daarvan.
-
Een waarde toekennen aan de t o e s t a n d van het kunstwerk
aan de hand van
de g e c o n s t a t e e r d e schade.
-
Advies voor u i t t e voeren onderhoudswerkzaamheden en
U i t g e v o e r d onderhoud
kostenraming.
en de w e r k e l i j k e kosten.
Om het DISK-systeem op de meest e f f i c i e n t e w i j z e t e g e b r u i k e n a l s een i n strument t.b.v. het beheer van kunstwerken
van R i j k s w a t e r s t a a t i s het
s e l i j k dat het i n s p e c t e r e n , het e v a l u e r e n en r e g i s t r e r e n van de
wen-
resultaten
daarvan, e v e n a l s het r e g i s t r e r e n van andere benodigde gegevens, op een eend u i d i g e en uniforme w i j z e wordt
uitgevoerd.
-
13 -
Het inspecteren van kunstwerken moet op een uniforme wijze worden
De u n i f o r m i t e i t
uitgevoerd
i n de i n s p e c t i e - i n s t r u c t i e s , de s t a n d a a r d i s a t i e van de t e
i n s p e c t e r e n onderdelen van de kunstwerken, de w i j z e van het bepalen van de
s c h a d e p l a a t s , het o m s c h r i j v e n van de schades en het e v a l u e r e n van de i n s p e c t i e r e s u l t a t e n , z i j n van w e z e n l i j k belang om van het DISK-systeem een
i n f o r m a t i e s y s t e e m t e maken, n i e t a l l e e n voor de b o u w d i r e c t i e s maar ook voor
alle
andere d i e n s t e n van de R i j k s w a t e r s t a a t .
B i j de h u i d i g e werkwijze
daarvan
z i j n de i n s p e c t i e r e s u l t a t e n en de i n t e r p r e t a t i e
a f h a n k e l i j k van de i n d i v i d u e l e e r v a r i n g en kennis van de i n s p e c -
t e u r . D i t betekent d a t de o m s c h r i j v i n g en de b e o o r d e l i n g van de
verschillend
schades
kunnen z i j n binnen een rayon, en van rayon t o t rayon
binnen
een d i r e c t i e , om n i e t te spreken van d i r e c t i e t o t d i r e c t i e .
De D I S K - o r g a n i s a t i e h e e f t een a a n t a l methodieken o n t w i k k e l d en nog i n ontw i k k e l i n g t . b . v . het v a s t l e g g e n van de p l a a t s van de schade en het bepalen
van de t o e s t a n d k a r a k t e r i s t i e k van kunstwerken aan de hand van de e v a l u a t i e
van de schades, e v e n a l s s t a n d a a r d i s a t i e van de t e i n s p e c t e r e n c o n s t r u c t i e o n d e r d e l e n , het type van de schades en de oorzaken
daarvan.
-
Hieronder
14 -
wordt, i n h e t k o r t , een a a n t a l van bovengenoemde methodieken en
s t a n d a a r d i s a t i e s beschreven.
-
P l a a t s b e p a l i n g van schades
Het
i s e v i d e n t d a t de p l a a t s van de schade eenduidig
moet worden v a s t g e -
l e g d . D i t maakt het m o g e l i j k om i n de toekomst de k w a l i t e i t en de
levensduur
van de onderdelen en van de kunstwerken t e c h n i s c h en econo-
misch t e kunnen
Het
evalueren.
systeem maakt gebruik van (eenvoudige) tekeningen
(meestal o v e r z i c h t e n ) . E l k e tekening
inspecteren constructie-onderdelen
op A4 formaat
k r i j g t een e i g e n nummer. A l l e t e
worden genummerd. Het nummer d a t een
c o n s t r u c t i e - o n d e r d e e l h e e f t gekregen wordt het l o k a l e nummer van het
c o n s t r u c t i e - o n d e r d e e l genoemd. De vlakken
worden d.m.v. een r a s t e r i n
vakken v e r d e e l d . E l k vak k r i j g t ook een l o k a a l nummer. Op deze
gen
komt een t a b e l voor met a l l e t e i n s p e c t e r e n
tekenin-
constructie-onderdelen,
d i e g e b r u i k t kan worden a l s a f s t r e e p l i j s t . Naast het l o k a l e nummer van
de c o n s t r u c t i e - o n d e r d e l e n ,
komt op de t a b e l het n a t i o n a l e nummer van de
onderdelen v o o r . In t e g e n s t e l l i n g t o t het l o k a l e nummer, d a t v e r a n d e r t
per
tekening
en per kunstwerk, i s het n a t i o n a l e nummer
Voor het v a s t l e g g e n
van de schadeplaatsen
constant.
worden het l o k a l e nummer en
het tekeningnummer g e b r u i k t .
-
De T o e s t a n d k a r a k t e r i s t i e k
In de t o e s t a n d k a r a k t e r i s t i e k worden de toestand van de c o n s t r u c t i e onderdelen d i e van w e z e n l i j k belang
geinspecteerde
z i j n en de a l g e h e l e toestand
van het
kunstwerk m i d d e l s een c i j f e r w a a r d e r i n g g e k a r a k t e r i s e e r d .
Het b e g r i p "toestand"
houdt de b e d r i j f s z e k e r h e i d i n met b e t r e k k i n g
tot:
a. V e i l i g h e i d .
b.
De
Functioneren.
t o e s t a n d k a r a k t e r i s t i e k wordt g e b r u i k t om s n e l een indruk
te krijgen
van de b e d r i j f s z e k e r h e i d van zowel de b e l a n g r i j k s t e c o n s t r u c t i e - o n d e r d e l e n van een kunstwerk o f kunstwerkdeel, a l s het gehele kunstwerk o f
kunstwerkdeel.
De c i j f e r w a a r d e r i n g moet op t e c h n i s c h e gronden toegekend worden. In de
p r a k t i j k z u l l e n , naast de p r i o r i t e i t e n d i e u i t de c i j f e r w a a r d e r i n g v o l gen,
ook andere f a e t o r e n een r o l s p e l e n .
- 15 -
E l k c o n s t r u c t i e - o n d e r d e e l waarvan de toestand v a s t g e s t e l d moet worden,
wordt beoordeeld aan de hand van de volgende f a e t o r e n :
Vermindering
van de k w a l i t e i t .
A f w i j k i n g van de ontwerpeisen
.
en normen.
A a n t a s t i n g van de o o r s p r o n k e l i j k e randvoorwaarden.
De m o g e l i j k e c i j f e r w a a r d e r i n g voor de v e i l i g h e i d o f het f u n c t i o n e r e n i s
gekoppeld
aan een bepaalde
p e r i o d e . Deze p e r i o d e g e e f t aan hoelang
na de
i n s p e c t i e de v e i l i g h e i d o f het f u n c t i o n e r e n nog gewaarborgd i s . De mogel i j k e cijferwaardering
i s als volgt:
0
n i e t i n h e t geding
1
ondanks voorkomende schade n i e t
2
binnen 2 j a a r n i e t i n h e t geding
3
binnen
4
binnen
5
o n m i d d e l l i j k i n het g e d i n g .
Het
1 jaar niet
1
/
2
i n h e t geding
i n het geding
j a a r n i e t i n h e t geding
i s d u i d e l i j k d a t het i n de p r a k t i j k m o e i l i j k
veiligheid
in tijd
i s om de afname van de
t e s c h a t t e n . Men d i e n t daarom, i n t w i j f e l g e v a l l e n ,
aan de v e i l i g e kant t e b l i j v e n .
S t a n d a a r d i s a t i e C o n s t r u c t i e - o n d e r d e l e n , Schadetype en Oorzaken
De s t a n d a a r d i s a t i e van c o n s t r u c t i e - o n d e r d e l e n , het schadetype
zaken daarvan,
i s n o o d z a k e l i j k om t e kunnen komen t o t u n i f o r m i t e i t
o m s c h r i j v i n g en de b e o o r d e l i n g van de schades
form m o g e l i j k e i n s p e c t i e r a p p o r t e n , ongeacht
die
en de o o r i n de
en om t e komen t o t zo u n i de d i s c i p l i n e o f de d i r e c t i e
inspecteert.
Bovendien
i s s t a n d a a r d i s a t i e nodig t.b.v. h e t i n f o r m a t i e s y s t e e m om de
g e r e g i s t r e e r d e gegevens t e kunnen s e l e c t e r e n en koppelen.
A l l e t e i n s p e c t e r e n o n d e r d e e l t y p e s van a l l e s o o r t e n kunstwerken worden
ge'inventariseerd en genummerd. D i t nummer i s l a n d e l i j k e e n d u i d i g
naal nummer) . De o n d e r d e e l t y p e s e v e n t u e e l aangevuld
(natio-
met een a a n t a l ken-
merken z o a l s c o n s t r u c t i e v o r m , m a t e r i a a l en f a b r i c a a t worden evenals de
n a t i o n a l e nummers i n de computer
opgeslagen.
De schadetypes d i e b i j kunstwerken kunnen voorkomen z i j n ook gestandaard i s e e r d . E l k e schade k r i j g t een e i g e n nummer. De schadetypes
worden aan
m a t e r i a a l en o n d e r d e e l t y p e s g e r e l a t e e r d . U i t e r a a r d worden deze
types en de b i j b e h o r e n d e nummers i n de computer
schade-
opgeslagen.
Evenals aan o n d e r d e e l t y p e s en schadetypes, wordt nu gewerkt aan s t a n d a a r d i s a t i e van de oorzaken
van de schades.
- 16 -
7.
WAT KUNNEN WE MET DISK DOEN
Het DISK-systeem
kunstwerken
beoogt het ondersteunen van het beheer en onderhoud van
e v e n a l s h e t ondersteunen van de ontwerpers door het terugkoppe-
l e n van kennis en opgedane e r v a r i n g b i j i n s p e c t i e en onderhoud.
Bovendien
z a l het systeem het management ondersteunen b i j het bepalen van het benodigde p e r s o n e e l en de benodigde
f i n a n c i e n op korte en lange t e r m i j n t.b.v.
i n s p e c t i e en onderhoud. Het systeem z a l ook fungeren a l s een hulpmiddel
t.b.v. het bepalen van de t e c h n i s c h e en economische
levensduur van kunst-
werken.
Het DISK-systeem
-
z a l i n de toekomst twee f u n c t i e s v e r v u l l e n t.w.:
Het ondersteunen van de d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n van het b e d r i j f ,
i n s p e c t i e , onderhoud
-
zoals
en ontwerp.
Het ondersteunen van de g e b r u i k e r s door h e t (snel) beantwoorden van
m o g e l i j k t e s t e l l e n vragen d i e , zonder een geautomatiseerd systeem,
of n a u w e l i j k s kunnen worden
beantwoord.
In het i n s p e c t i e - a c t i v i t e i t e n - s c h e m a f i g .
viteiten
niet
2, z i j n a l l e t e v e r r i c h t e n
acti-
aangegeven.
P l a n n i n g van I n s p e c t i e
Er van uitgaande d a t a l l e gegevens over kunstwerken
g e s l a g e n , kan het DISK-systeem
t e r e n kunstwerken
i n de computer
z i j n op-
o v e r z i c h t e n produceren met a l l e t e i n s p e c -
i n een bepaalde p e r i o d e .
De o v e r z i c h t e n met kunstwerken
kunnen per rayon, per d i s c i p l i n e , per
d i e n s t k r i n g o f per d i r e c t i e geproduceerd worden.
Naast de o v e r z i c h t e n l e v e r t het systeem ook de benodigde gegevens over de
kunstwerken
t.b.v. de i n s p e c t i e en eveneens een l i j s t met de benodigde
documenten en waar ze v e r k r i j g b a a r
zijn.
De i n s p e c t e r e n d e i n s t a n t i e maakt z i j n i n s p e c t i e p l a n n i n g . Deze p l a n n i n g
wordt met de beheerder besproken en wordt aangepast o f d e f i n i t i e f v a s t g e steld.
Het DISK-systeem
bewaking
z a l ook fungeren a l s een hulpmiddel t.b.v. de voortgangs-
van de i n s p e c t i e - a c t i v i t e i t e n .
IA
- 17 -
/
/
/ R.B.K. /
/
B5
/
I PLANNING INSPECTIE
-1 0
VASTLEGGEN /
-4 J k REGISTREREN
-IA
/ overzicht
/
/ geplande
/
/ inspecties /
/toestands-/
/schaderap-/ /schaderap-/
/ port nt. / / port
/ /karakteri-/
/ Herst.adv/ /
/ / stiek
/
VBER.& OVERL.
M. BEHEERDER
/
/ / instructies /
/ maatre- / /
/
/ gelen / / KW-info /
/ afspraken /
/
en /
/ wensen /
INSPECTEREN
/ getekend /
/ inspectie-/
/ rapport /
-3A I
/ inspectie- /
/ resultaten //
/
-6A
/ opdracht /
--/ bijzondere /
/ inspectie /
--+
/ terugkoppe- / / aanpassing / / onderhouds- / / schaderapp. / / afspraken en /
/ l i n g t.b.v. / / r i c h t l i j n e n / / herstel/ / met def. / / wensen v.d. /
/ ontwerp
/ / inspectie / / advies
/ /hersteladvies/ / reg.directie /
5B1
5B2
5B3
Inspectieschema
Fig.2
5A1
5A2
-
18 -
Inspecteren
Na het v a s t s t e l l e n van de i n s p e c t i e p l a n n i n g en het verzamelen
digde gegevens en documentatie,
de
van de beno-
worden de kunstwerken g e i n s p e c t e e r d volgens
i n s p e c t i e - i n s t r u c t i e s en de c h e c k l i s t . De r e s u l t a t e n van de i n s p e c t i e en
de v o o r l o p i g e aanbevelingen
voor onderhoud worden v a s t g e s t e l d en g e r e g i -
streerd .
De i n s p e c t i e - a c t i v i t e i t houdt h e t volgende i n :
-
Het bepalen van de s c h a d e p l a a t s op het g e i n s p e c t e e r d e c o n s t r u c t i e - o n d e r d e e l volgens de eerder beschreven
-
methodiek.
Het o m s c h r i j v e n van de schade m.b.t. eerder genoemde s c h a d e s t a n d a a r d i satie.
-
Het bepalen van de v e r m o e d e l i j k e oorzaak
van de schade.
-
Het a d v i s e r e n t o t het ondernemen van a c t i e
-
Het v a s t l e g g e n van de schade d.m.v. f o t o ' s d i e v o o r z i e n moeten z i j n van
(onderhoud).
een eenduidig nummer en een datum.
Bovengenoemde gegevens aangevuld
met andere algemene gegevens ( z o a l s i d e n -
t i f i c a t i e - datum van i n s p e c t i e - naam i n s p e c t e u r enz.)
ter
worden i n de compu-
ingevoerd en vormen wat wordt genoemd het "Schade F o r m u l i e r " . Dit- f o r -
m u l i e r , a l dan n i e t met andere b i j l a g e n , kan beschouwd worden a l s het i n spect i e r a p p o r t .
Aan de hand van de i n s p e c t i e r e s u l t a t e n kan de i n s p e c t e u r de toestandkarakt e r i s t i e k van de c o n s t r u c t i e - o n d e r d e l e n i n een v o o r l o p i g e vorm o p s t e l l e n
volgens de eerder genoemde s y s t e m a t i e k .
De r e s u l t a t e n van de i n s p e c t i e
v o o r l o p i g e aanbevelingen
(schades en t o e s t a n d k a r a k t e r i s t i e k ) en de
worden met de beheerder
besproken.
Het DISK-systeem l e v e r t de schade- en de t o e s t a n d k a r a k t e r i s t i e k f o r m u l i e r e n
aan de e v a l u a t i e c o m m i s s i e t e r b e o o r d e l i n g en het d e f i n i t i e f v a s t s t e l l e n van
deze gegevens.
-
Het bepalen van de
19 -
schadeplaats.
Evalueren
E l k e i n s p e c t i e d i s c i p l i n e moet een groep deskundigen
aanwijzen t.b.v. het
e v a l u e r e n en beoordelen van de i n s p e c t i e r e s u l t a t e n en het
rekeninghoudend
met
onderhoudsadvies,
de wensen van en de gemaakte a f s p r a k e n met
de
beheer-
der .
De g e l e v e r d e gegevens van DISK aan de commissie
worden, i n d i e n nodig, ge-
evalueerd en g e w i j z i g d o f aangepast. De r e s u l t a t e n van de e v a l u a t i e moeten
i n het DISK-systeem verwerkt worden.
De gegevens i n het DISK-systeem worden dan d e f i n i t i e f en beschikbaar ges t e l d voor a l l e m o g e l i j k e d o e l e i n d e n .
- 20 -
Onderhoud
Na het d e f i n i t i e f v a s t s t e l l e n van a l l e
i n s p e c t i e r e s u l t a t e n , toestandkarak-
t e r i s t i e k e n en het a d v i e s voor onderhoud, worden kostenramingen gemaakt
voor de onderhoudsprojecten d i e i n het DISK-systeem
worden i n g e v o e r d .
Met behulp van de t o e s t a n d k a r a k t e r i s t i e k e n kunnen de t e c h n i s c h e
priori-
t e i t e n van u i t te voeren onderhoudswerkzaamheden worden b e p a a l d . Het DISKsysteem kan op b a s i s van deze t e c h n i s c h e p r i o r i t e i t e n een o v e r z i c h t
van t e onderhouden
kunstwerken
i n een bepaalde p e r i o d e . De
o n d e r h o u d s p r i o r i t e i t e n worden v a s t g e s t e l d
leveren
definitieve
i n o v e r l e g met de beheerder. Het
i s m o g e l i j k dat de beheerder vanwege beheersoverwegingen de
prioriteiten
wij z i g t .
Door de g e r e g i s t r e e r d e kostenraming van onderhoudswerkzaamheden kan de
o n d e r h o u d s p l i c h t i g e de benodigde
f i n a n c i e n op korte en op lange t e r m i j n op
een eenvoudige en s n e l l e w i j z e b e p a l e n .
Na het u i t v o e r e n van de onderhoudswerkzaamheden worden de w e r k e l i j k e kosten
van onderhoud
i n het DISK-systeem
ingevoerd.
De w e r k e l i j k e onderhoudskosten d i e t i j d e n s de e x p l o i t a t i e van het DISK-systeem door de j a r e n heen worden verzameld, z u l l e n de hoeksteen vormen van de
economische
Eveneens
e v a l u a t i e van de c o n s t r u c t i e - o n d e r d e l e n o f van de
kunstwerken.
z u l l e n deze kosten het management ondersteunen i n het bepalen van
de o n t w i k k e l i n g i n onderhoudsuitgave per kunstwerk o f voor a l l e kunstwerken.
Ontwerp
Het f e i t dat gegevens over de c o n f i g u r a t i e s van kunstwerken
(lengte -
breedte - d i k t e - overspanning e n z . ) , de o n t w e r p - b e l a s t i n g e n en het kunstwerktype h e e l eenvoudig en s n e l t o e g a n k e l i j k i n het DISK-systeem
z i j n opge-
s l a g e n , i s een o n u i t p u t t e l i j k e bron van r e l e v a n t e gegevens d i e de
ontwer-
pers ondersteunen i n het ontwerpen van nieuwe kunstwerken. Eveneens
zijn
de
r e s u l t a t e n van de i n s p e c t i e s en de oorzaken van de schades van g r o o t belang
voor het terugkoppelen van opgedane e r v a r i n g met
onderhouden
het f u n c t i o n e r e n en het
van kunstwerken. De ontwerpers z u l l e n , v i a het
DISK-systeem,
a l l e schades d i e b i j een bepaald c o n s t r u c t i e - o n d e r d e e l van een bepaald type
of f a b r i c a a t z i j n opgetreden kunnen aanvragen, ten einde t e kunnen komen
t o t v e r b e t e r i n g van het ontwerp o f het overwegen een ander type o f
caat te gebruiken.
fabri-
- 21
Bijzonder
Om
-
Transport
i n het h u i d i g e systeem toestemming te v e r k r i j g e n voor een
t r a n s p o r t om
een bepaalde route
te kunnen r i j d e n , worden de d i r e c t i e s Brug-
gen
en S l u i z e n en Stuwen i n g e s c h a k e l d
100
ton weegt. De ontwerpafdelingen
i n de gewenste r o u t e
bijzonder
voor zover
het t r a n s p o r t meer
worden i n g e s c h a k e l d
om
alle
dan
kunstwerken
te i n v e n t a r i s e r e n en de benodigde gegevens te v e r -
zamelen .
Het draagvermogen van
bijzondere
transporten.
Deze procedure kan
geen te lang kan
v a l l e n t o t het
dere
kunstwerken wordt g e c o n t r o l e e r d op de b e l a s t i n g van
i n v e l e g e v a l l e n een
z i j n voor het b e d r i j f s l e v e n . Dat
resulteert
i n sommige ge-
zonder toestemming g e b r u i k maken van de r o u t e door b i j z o n -
transporten.
Bovendien vormt deze werkwijze een
en v e r s t o o r t hun
Het
a a n t a l weken i n b e s l a g nemen het-
e x t r a b e l a s t i n g op de
ontwerpafdelingen
normale werkzaamheden.
DISK-systeem beoogt het v e r k o r t e n van de duur van de procedure en
o n t l a s t e n van de o n t w e r p a f d e l i n g e n ,
door het s n e l kunnen l e v e r e n van
het
de
volgende gegevens:
O v e r z i c h t van
-
Het p r o f i e l
De
der
alle
van
kunstwerken i n een bepaalde
vrije
ruimte
op en onder de
route.
kunstwerken.
t o e l a a t b a r e b e l a s t i n g voor een bepaalde c o n f i g u r a t i e van een b i j z o n t r a n s p o r t . D i t z a l de o p l o s s i n g l e v e r e n voor c a . 70% van
bleem van b i j z o n d e r e t r a n s p o r t e n . De
moeten worden volgens
de h u i d i g e
resterende
30%
zullen
het
pro-
opgelost
procedure.
Naast bovengenoemde i n f o r m a t i e z a l het DISK-systeem, i n p r i n c i p e , andere,
oneindige
a a n t a l l e n vragen van de g e b r u i k e r s
kunnen beantwoorden m i t s
r e l e v a n t e gegevens i n het systeem z i j n o p g e s l a g e n .
alle
- 22 -
Bijzonder
transport.
INVOEREN VAN GEGEVENS IN HET SYSTEEM:
De gegevens d i e i n het systeem opgeslagen moeten, worden z i j n ,
genoemd i s , t w e e - s o o r t i g
-
Vaste gegevens.
-
Veranderlijke
z o a l s eerder
t.w.:
gegevens.
De f u n c t i o n a l i t e i t van het DISK-systeem s t a a t o f v a l t met de i n v o e r i n g van
deze gegevens, daarom
z i j n de volgende voorwaarden aan de i n v o e r i n g van de
gegevens g e s t e l d :
-
De gegevens moeten compleet en a c t u e e l
De gegevens moeten e e n d u i d i g
-
zijn.
zijn.
De gegevens en met name de r e s u l t a t e n van de i n s p e c t i e s en onderhoudswer kzaamheden moeten zo s n e l m o g e l i j k ingevoerd
worden.
- 23 -
Wat
het invoeren van de v a s t e gegevens b e t r e f t , moeten a l l e kunstwerken d i e
i n beheer z i j n b i j de R i j k s w a t e r s t a a t g e i n v e n t a r i s e e r d worden, evenals
de
bijbehorende v a s t e gegevens. Gezien het g r o t e a a n t a l kunstwerken ( d u i z e n den)
en de beperkte
teit,
b e s c h i k b a r e p e r s o n e e l s c a p a c i t e i t t.b.v. deze
z a l de i n v e n t a r i s a t i e - a c t i v i t e i t een a a n t a l j a r e n i n b e s l a g nemen. De
inventarisatiewerkzaamheden
z u l l e n plaatsvinden middels
l i e r e n per s o o r t kunstwerk (bruggen
machinewerk - e l e c t r i s c h e
Het
activi-
standaardformu-
- s l u i z e n - portalen - tunnels -
installaties).
invoeren van de v e r a n d e r l i j k e gegevens, kan op twee manieren p l a a t s -
vinden :
1- Door middel van s t a n d a a r d , van
De
inspecteur z a l z i j n
t e v o r e n ontworpen, f o r m u l i e r e n .
inspectiewerkzaamheden v e r r i c h t e n , het
inspectie-
r a p p o r t o p s t e l l e n , en daarnaast de s t a n d a a r d f o r m u l i e r e n t.b.v. DISK
moeten i n v u l l e n en v e r s t u r e n naar de D I S K - o r g a n i s a t i e t.b.v. het
ren i n de computer. De
invoe-
i n v o e r i n g van de gegevens op deze w i j z e z a l een
e x t r a b e l a s t i n g voor de i n s p e c t e u r vormen en kan l e i d e n t o t een
andere
i n t e r p r e t a t i e van deze gegevens dan de b e d o e l i n g i s van de i n s p e c t e u r .
2- Het
invoeren van de
i n s p e c t i e r e s u l t a t e n door de
i n s p e c t e u r z e l f door
middel van een, t e r b e s c h i k k i n g te s t e l l e n , microcomputer. De microcomputer wordt verbonden met
gevens d i r e c t
Het
de DISK-computer, zodat a l l e
i n het bestand
i s ook m o g e l i j k dat de
ingevoerde
ge-
worden opgenomen.
i n s p e c t e u r de gegevens op een
s c h i j f j e o p s l a a t . D i t s c h i j f j e wordt per post naar de
magnetisch
DISK-organisatie
gestuurd.
Het v o o r d e e l van deze methode i s een b e s p a r i n g van a d m i n i s t r a t i e v e werkzaamheden van de
inspecteur d i e z i j n
door middel van het beeldscherm
l i j k de microcomputer de
ingevoerde gegevens c o n t r o l e e r t
van de microcomputer. Het
i s ook moge-
i n s p e c t i e r a p p o r t e n t e r p l a a t s e te l a t e n
produ-
ceren.
Een
kostenbatenanalyse
van de twee methoden van
invoeren van gegevens, i s
door de D I S K - o r g a n i s a t i e v e r r i c h t . I n d i e n methode 2 wordt g e b r u i k t kan b i j
een gemiddelde i n s p e c t i e f r e q u e n t i e van
b e r e i k t worden van 7 manjaar/jaar
ten z i j n het a a n s c h a f f e n van
1 keer per twee j a a r een
besparing
op het t o t a l e Kunstwerkenbestand. De
12 microcomputers voor de t w a a l f rayons
d i r . Bruggen, en 2 microcomputers voor d i r . S l u i z e n en Stuwen.
kos-
van
- 24 -
In p r i n c i p e gelden de twee bovengenoemde invoermethodieken
ook voor de r e -
g i o n a l e d i e n s t e n . Het v o o r d e e l van het gebruiken van een microcomputer i s
dat de r e g i o n a l e d i e n s t e n
(of d i e n s t k r i n g e n ) toegang kunnen k r i j g e n t o t het
DISK-systeem.
De D I S K - o r g a n i s a t i e
z a l gaan p r o e f d r a a i e n met
de
invoer van gegevens door
middel van een microcomputer, a l v o r e n s z i j t o t aanschaf
van de
benodigde
microcomputers o v e r g a a t .
9.
PLANNING VAN
DE ONTWIKKELING VAN
De d i e n s t Informatieverwerking
HET
(DIV)
SYSTEEM:
h e e f t een p r o j e c t g r o e p o p g e r i c h t
(ISERS) ten einde te komen t o t een a d v i e s voor het kiezen van een
database-
systeem voor de R i j k s w a t e r s t a a t . Gezien het belang van de c o n t i n u i t e i t
het DISK-systeem, h e e f t de DIV
g e a d v i s e e r d om
een j a a r O r a c l e
van
(RDBMS) te
huren t o t het d e f i n i t i e v e RWS-systeem gekozen i s . O r a c l e z a l worden geb r u i k t om
van de
nen met
een p r o t o t y p e van
het DISK-systeem op te bouwen. Na het v o l t o o i e n
i n f o r m a t i e - a n a l y s e van de i n s p e c t i e , z a l i n j u n i a.s. worden begonhet "Data Systeem ontwerp" en het opbouwen van het systeem voor
v a s t e gegevens ( a d m i n i s t r a t i e v e en t e c h n i s c h e gegevens waaronder de
de
passa-
ges t.b.v. b i j z o n d e r e transporten) en i n s p e c t i e en onderhoud.
Het
invoeren van de v a s t e gegevens z a l beginnen na het v o l t o o i e n van
opbouwen van het systeem i n het v i e r d e kwartaal van d i t j a a r , t e r w i j l
invoeren van de
In 1986
i n s p e c t i e r e s u l t a t e n begin j a n u a r i 1986
z a l worden begonnen met
het
z a l aanvangen.
het bouwen van een a a n t a l deelsystemen ( i n -
d i e n nodig) t.b.v. de s p e c i a l e vragen
d i e , m o g e l i j k , door de g e b r u i k e r s
het DISK-systeem g e s t e l d kunnen worden.
Eind 1986
het
z a l het systeem v o l t o o i d en f u n c t i o n e e l z i j n .
aan