Concept invulwijzer SiSa bijlage

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014
Toelichting op
Format SiSa bijlage
verantwoordingsinformatie 2014
Conceptversie 1 november 2014
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 1 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Inhoudsopgave
1
2
Inleiding ................................................................................................................ 4
Wijzigingen ten opzichte van 2013 ........................................................................ 5
2.1 Vervallen regelingen ............................................................................................... 5
2.2 Nieuwe regelingen .................................................................................................. 5
2.3 Wijzigingen bestaande regelingen............................................................................. 5
2.4 Verwachtingen SiSa 2015 en verder ......................................................................... 6
2.5 Aansluiting met het OSU 2014 ................................................................................. 6
3
Het Excel-bestand: Technische aspecten ............................................................... 7
3.1 Legenda ................................................................................................................ 7
3.2 De betekenis van de kleuren .................................................................................... 8
3.3 Het vullen van de invulcellen ................................................................................... 9
3.4 Het verbergen van rijen .......................................................................................... 9
3.5 Opmaak van een cel wijzigen ................................................................................... 9
3.6 Opmaak van cellen met toelichting wijzigen ............................................................... 9
3.7 Kolommen breder of smaller maken ....................................................................... 10
3.8 Welk bestand indienen bij het CBS? ........................................................................ 10
3.9 Een fout in het Excelbestand? ................................................................................ 10
4
Specifieke toelichting (per regeling) ................................................................... 11
A2
Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR).................................................... 11
B1
Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) ................................................................... 11
C7C Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) II .......................................................... 11
C9
Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw ........................ 15
D1
Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten ............................... 15
D3
Excessieve kosten Archeologie ............................................................................ 16
D4A Regeling brede scholen 2009_Uitstel ................................................................... 17
D9
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB) .................................................. 17
E2
Stimuleringsregeling stille wegdekken ................................................................. 18
E3
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai) ....... 19
E6
Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 ............................................. 20
E6B Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 (SiSa tussen medeoverheden) . 22
E7A Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Proefprojecten) ............................... 24
E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland ............................. 25
E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) .................................... 25
E11B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden
............................................................................................................................... 30
E12 Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) .......................................................................... 32
E17 Nota Ruimte project Maastricht Belvedere ............................................................ 33
E21 Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch ........................................................... 34
E22 Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam ......................................................... 34
E25 Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) ............ 35
E26 Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 ...................................................................... 36
E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer ............................................................... 36
E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden ....................... 38
E28 Regionale mobiliteitsfondsen .............................................................................. 42
E28B Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden ................. 43
E28C Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden ...................................... 44
E29 Tijdelijke regeling stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water ........................ 46
E30 Quick wins binnenhavens ................................................................................... 46
E30B Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden ........................................... 47
E34 Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen .................................................... 48
E37 Regeling wilhelminasluis .................................................................................... 48
F2
Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL) ....................................................... 49
F3
Verzameluitkering EZ ........................................................................................ 49
F4
Deelproject 750 - Project Mainportontwikkeling Rotterdam ..................................... 49
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 2 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
F4B Deelproject 750 - Project Mainportontwikkeling Rotterdam ..................................... 49
F6
Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPER) ........... 50
F7
Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta) ....................................... 51
F10 Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport ............................................................. 51
G1
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeentedeel 2014 ....................................... 52
G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_Totaal 2013 .................................................. 53
G1B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_deel gemeenschappelijke regeling 2014 ........... 54
G2
Gebundelde uitkering_gemeentedeel 2014 ........................................................... 55
G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_Totaal 2013 ............................ 58
G2B Gebundelde uitkering deel gemeenschappelijke regeling 2014 ................................ 60
G3
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel 2014 .............................................................................. 62
G3A Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_Totaal 2013 ......................................................................................... 63
G3B Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) ........................................................................................................... 65
G5
Wet participatiebudget (Wpb)_gemeentedeel 2014 ............................................... 66
G5A Wet participatiebudget (Wpb)_Totaal 2013 .......................................................... 70
G5B Wet participatiebudget (Wpb) deel gemeenschappelijke regeling 2014 .................... 71
G7
Verzameluitkering SZW ..................................................................................... 72
H1
Ministeriële regeling heroïnebehandeling .............................................................. 72
H3
Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding .. 73
H4
Verzameluitkering VWS ..................................................................................... 73
H8
Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) ..................... 74
5
Algemene toelichting ........................................................................................... 75
5.1 Baten-lastenstelsel en verhouding met BBV ............................................................. 75
5.2 Besteding ............................................................................................................ 75
5.2.2 Besteding SZW/Bbz ........................................................................................... 76
5.3 Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...) ........................................................... 76
5.4 Baten .................................................................................................................. 77
5.4.2 Baten SZW/Bbz ................................................................................................. 77
5.5 Eindverantwoording Ja/Nee ................................................................................... 77
5.6 Verantwoording indien uitvoering door derden ......................................................... 77
5.7 Correctie in de besteding 2013 ............................................................................... 79
5.8 Cumulatieve bestedingen ...................................................................................... 80
5.9 SiSa tussen medeoverheden .................................................................................. 80
5.10 Verantwoordingslijst ........................................................................................... 80
5.10.2 Handleiding applicatie verantwoordingslijst 2014 ................................................. 81
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 3 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
1
Inleiding
SiSa staat voor: Single information, Single audit, eenmalige informatieverstrekking, eenmalige
accountantscontrole. SiSa is sinds 2006 de manier waarop medeoverheden (provincies,
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) zich per jaar verantwoorden over de besteding
van specifieke uitkeringen. Om de lasten van de verantwoording zo laag mogelijk te houden, is
SiSa volledig ingebed in het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. De
verantwoording via SiSa is vastgelegd in artikel 17a Financiële-verhoudingswet en nader
geregeld in de Regeling informatieverstrekking sisa (nr. 2010-0000812461).
Inhoud van deze invulwijzer
Deze invulwijzer is een handleiding voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage
verantwoordingsinformatie (hierna: de SiSa-bijlage of: het format). Deze invulwijzer is geen
vervanging van de bepalingen in de regelgeving die op de specifieke uitkeringen van toepassing
is. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleert de relevante regelgeving. De procedure om de
verantwoordingsstukken in te dienen bij de verstrekkers van de uitkeringen is beschreven in de
‘procedure aanlevering verantwoordingsinformatie’.
Werken met de invulwijzer
Deze invulwijzer bevat een algemene en een specifieke toelichting. De specifieke toelichting
bevat per specifieke uitkering aanwijzingen hoe de SiSa-bijlage dient te worden ingevuld. De
algemene toelichting gaat in op onderwerpen die de individuele regelingen overstijgen. De
invulwijzer wordt met regelmaat bijgewerkt. Wij adviseren u om een snelkoppeling te maken
naar dit document via www.rijksoverheid.nl/sisa. Bij deze versie is uitgegaan van wet- en
regelgeving d.d. 31 oktober 2014.
Let op: dit is een conceptversie. Tekstueel en conceptueel wordt uitgegaan van de situatie op 1
januari 2015.
Bent u reeds bekend met de invulwijzer van 2013?
Kijk dan direct hieronder op pagina 5 voor wijzigingen ten opzichte van 2013.
Indeling invulwijzer
Hoofdstuk
Inhoud
2
Wijzigingen ten
opzichte van 2013
3
Het Excel-bestand:
Technische aspecten
4
Specifieke toelichting
(per regeling)
5
Algemene toelichting
Doel
In dit hoofdstuk vindt u in het kort de belangrijkste
wijzigingen in het format 2014 ten opzichte van 2013.
Hier vindt u een toelichting voor het werken met het
Excel-bestand.
In dit hoofdstuk vindt u per regeling en per indicator
een toelichting.
In dit hoofdstuk zijn algemene toelichtingen
opgenomen over onder andere veelgebruikte begrippen
en veelgebruikte indicatoren.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 4 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
2
Wijzigingen ten opzichte van 2013
Het volledige format van de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2014 bevat 41 regelingen.
Dit zijn 22 regelingen minder dan in het format van de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie
2013 (63 regelingen). Mede hierdoor is ook de omvang van de volledige tabel verminderd. Voor
regelingen die vervallen zijn, hoeft geen verantwoordingsinformatie meer via SiSa/CBS te
worden aangeleverd.
Een belangrijke wijziging in 2014 en 2015 is de afbouw van de verzameluitkering. Een
verzameluitkering is een specifieke uitkering aan provincies en gemeenten per ministerie waarin
bedragen voor beleidsthema’s zijn opgenomen. Een financiële verantwoordingsplicht aan het
Rijk via de verzameluitkering wordt niet langer opportuun geacht. Lopende verzameluitkeringen
werden in 2014 of worden in 2015 beëindigd of uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering.
2.1 Vervallen regelingen
Voor regelingen die vervallen zijn, hoeft geen verantwoordingsinformatie meer via SiSa te
worden aangeleverd.
Tabel 2.1: Vervallen regelingen in 2014
Nummer
A1
B2
C1
E5
E24
E38
H2
Naam
Verzameluitkering V&J
(ex)Zorgwet voorwaardelijke
vergunning tot verblijf (VVTV)
Verzameluitkering BZK
Verzameluitkering IenM
Nota Ruimte project
Zuidplaspolder
IAK Almere
Regeling Buurt, Onderwijs en
Sport (BOS)
Reden
Omgezet in decentralisatieuitkering.
Verzameluitkering is vervallen.
Verzameluitkering is vervallen.
Decentralisatie per september 2014.
Is in 2013 verantwoord.
Vervallen.
2.2 Nieuwe regelingen
Er zijn geen nieuwe in SiSa te verantwoorden regelingen in 2014.
2.3 Wijzigingen bestaande regelingen
Zowel als gevolg van voortschrijdend inzicht als de wens tot verheldering zijn binnen een aantal
regelingen aanpassingen doorgevoerd in de omschrijving van de indicatoren. Als dit aan de orde
is bij een bepaalde regeling, is dit vermeld bij de specifieke toelichting per regeling.
Tabel 2.3: Gewijzigde regelingen ten opzichte van 2013
Nummer
Naam
Reden
E2
Stimuleringsregeling stille
Opname cumulatieve indicator 04 en 05.
wegdekken
E3
Subsidieregeling sanering
Opname cumulatieve indicator 06, 07 en 08.
verkeerslawaai
E7A
Innovatieprogramma
Indicator 04 vervallen.
Klimaatneutrale Steden
(Proefprojecten)
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 5 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Nummer
E11
F7
G1
G1A
G5
G5B
Naam
Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL)
Subsidieregeling sterktes in de
regio (Pieken in de delta)
Wet sociale werkvoorziening
Wet sociale werkvoorziening
Wet participatiebudget (Wpb)
Wet participatiebudget (Wpb)
Reden
Nieuwe indicatoren.
Indicator 02 aangescherpt.
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
indicatoren.
indicatoren.
indicator. Nieuwe indicator.
indicator. Nieuwe indicator.
2.4 Verwachtingen SiSa 2015 en verder
Bij verschillende specifieke uitkeringen worden veranderingen verwacht.
Tabel 2.4: Verwachte wijzigingen in 2015 en verder
Nummer
Naam
Reden
E2
Stimulering stille wegdekken
Wordt in 2014 gerealiseerd, waarschijnlijk in
2015 opname van correctie indicatoren.
E7A
Innovatieprogramma
2014 is het laatste verantwoordingsjaar.
Klimaatneutrale Steden
(Proefprojecten)
E10
Tijdelijke subsidieregeling
Eindigt in 2016.
Innovatieprogramma Mooi
Nederland
E12
Nieuwe Sleutel Projecten
Streven om in 2015 af te ronden.
F3
Verzameluitkering EZ
Verzameluitkeringen vervallen in 2015.
G1
Wet sociale werkvoorziening
Verantwoording verandert door
decentralisaties.
G5
Wet participatiebudget
Verantwoording verandert door
decentralisaties.
G2
Gebundelde uitkering
Loonkostensubsidie wijziging.
G7
Verzameluitkering SZW
Verzameluitkeringen vervallen in 2015.
H4
Verzameluitkering VWS
Verzameluitkeringen vervallen in 2015.
H8
Doeluitkering jeugdzorg
Stopt in 2016 (door t-1) door decentralisaties.
2.5 Aansluiting met het OSU 2014
Het ministerie van BZK stelt jaarlijks, op basis van de begrotingen van de departementen, het
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) op. In het OSU 2014 dat op 13 mei 2014 aan
de Tweede Kamer is aangeboden, verwachtten de betrokken ministeries 35 specifieke
uitkeringen in 2014 te hebben. De uiteindelijke SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014
bevat 41 regelingen. Doorgaans bevat de SiSa-bijlage meer regelingen dan waar het OSU over
rapporteert. Dat komt omdat het OSU rapporteert over de uitkeringen die nog daadwerkelijk
worden verstrekt (‘actuele uitkeringen’). De SiSa-bijlage bevat naast deze uitkeringen ook
uitkeringen die nog moeten worden verantwoord, maar inmiddels niet meer worden verstrekt
(‘administratieve uitkeringen’). Een andere belangrijke verklaring voor de verschillende
aantallen tussen OSU en SiSa-bijlage is de definitie van de termen ‘regeling’ en ‘specifieke
uitkering’. Deze begrippen betekenen niet hetzelfde. Eén specifieke uitkering kan meerdere
regelingen omvatten, zoals de specifieke uitkering Wsw die drie regelingen omvat: G1, G1A en
G1B.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 6 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
3
Het Excel-bestand: Technische aspecten
Hier vindt u een toelichting voor het werken met het Excel-bestand.
3.1 Legenda
1
V&J
A2
3
2
Brede DoelUitkering
Rampenbestrijding
(BDUR)
Besteding (jaar T)
Besluit veiligheidsregio's
artikelen 8.3 en 8.4
5
Veiligheidsregio's
4
C9
Excellente gebieden
innovatieve
energiebesparing in de
nieuwbouw
Begroting WWI
Brief van de Minister voor
WWI van 22-12-2009,
kenmerk SB2009066621
Gemeenten
11
7
Aard controle R
Indicatornummer: A2 / 01
KZB
6
8
Hieronder per regel één
In (jaar T) gestart met
referentienummer
project Ja/Nee?
(EG09….) van het
betreffende project
invullen en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
9
Aard controle n.v.t.
Aard controle D1
Indicatornummer: C9 / 01
Indicatornummer: C9 /
02
Toelichting
10
Aard controle
n.v.t.
Indicatornummer:
C9 / 03
De afkorting voor de naam van het ministerie dat de specifieke uitkering
verstrekt.
Afkorting
V&J
BZK
OCW
I&M
EZ
SZW
VWS
Volledige naam. Ministerie van:
Veiligheid en Justitie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Infrastructuur en Milieu
Economische Zaken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22
Het nummer van de regeling. Per specifieke uitkering kunnen meerdere
regelingen bestaan. Gebruik dit nummer bij de communicatie met de
verstrekker van de specifieke uitkering of het ministerie van BZK (via het
vragenformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa).
33
De naam van de specifieke uitkering.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 7 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
4
De wettelijke basis voor het bestaan van de specifieke uitkering. In de
wettekst is ook meer informatie over de te verantwoorden indicatoren
opgenomen. Zoek de teksten via www.wetten.nl.
5
Het type medeoverheid dat de specifieke uitkering ontvangt.
De omschrijving van de indicator (te verantwoorden eenheid). Een specifieke
uitkering kan verschillende aantallen en soorten indicatoren hebben. Lees de
omschrijving en de toelichting voorafgaand aan het invullen.
De omschrijving (jaar T) heeft betrekking op het kalenderjaar waarover
gegevens moeten worden verstrekt. Voor 2014 geldt de volgende
conversietabel:
6
Jaartal
2012
2013
2014
2015
Conversietabel T voor Format 2014
T-2
T-1
T
T+1
77
Aard controle is een aanwijzing voor de manier waarop de accountant deze
indicator controleert. Het format kent vier verschillende vormen: R, D1, D2
en n.v.t.. In de nota verwachtingen accountantscontrole, te vinden via
http://www.rijksoverheid.nl/sisa (hierna: de website) zijn deze termen verder
toegelicht.
88
Het indicatornummer. Elke indicator in het format heeft een uniek nummer,
gevormd door het nummer van de regeling aangevuld met de volgorde
waarin de indicator in het format is vermeld. Gebruik dit nummer bij de
communicatie met de verstrekker van de specifieke uitkering of het ministerie
van BZK (via het vragenformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa).
99
De witte invulcel. Hier vult de medeoverheid de voor de eigen organisatie te
verantwoorden informatie in. Het invullen van deze cel is verplicht. Zie ook de
toelichting bij 3.2 De betekenis van de kleuren. Bij sommige regelingen is het
mogelijk meer regels in te vullen. Zie daarvoor de toelichting bij 3.3 Het
vullen van de invulcellen.
10
De groene invulcel. Het invullen van deze cel is niet verplicht. Als de
medeoverheid daarvoor kiest, kan ook hier de voor de eigen organisatie te
verantwoorden informatie ingevuld worden. Zie ook de toelichting bij 3.2 De
betekenis van de kleuren. Bij sommige regelingen is het mogelijk meer regels
in te vullen. Zie daarvoor de toelichting bij 3.3 Het vullen van de invulcellen.
3.2 De betekenis van de kleuren
Het format bevat verschillende kleuren met ieder een betekenis:



Witte invulcellen zijn verplicht in te vullen. Deze moeten een waarde bevatten. De in te
vullen waarde kan ook ‘0’ (nul) zijn als dit de voor u werkelijk te verantwoorden situatie
weergeeft. Als u een witte cel niet invult, betekent dit dat de aanlevering niet door de
plausibiliteitstoets van het CBS komt.
Groene invulcellen hoeft u alleen in te vullen als die voor u relevant zijn.
Gele rijen (toelichtingen en de omschrijvingen van de indicatoren) zijn regelingen in het
kader van SiSa tussen medeoverheden. De verantwoordingsinformatie bij deze
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 8 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

regelingen stuurt het CBS door naar de provincies die de informatie gebruiken voor
vaststelling.
Oranje rijen zijn regelingen in het kader van SiSa tussen medeoverheden bij SZWregelingen. De verantwoordingsinformatie bij deze regelingen stuurt het CBS door naar
de gemeenten die de informatie gebruiken voor de vaststelling (van de verantwoording).
3.3 Het vullen van de invulcellen





Per invulcel kunt u maximaal 255 tekens opnemen (vooral van belang bij indicator
'toelichting').
U vult verplicht de witte invulcellen in.
U verantwoordt alle specifieke uitkeringen in principe genetteerd, dat wil zeggen
exclusief BTW. Als er toch bruto verantwoordt moet worden is dit bij de indicator of in de
invulwijzer aangegeven.
U rondt geldbedragen af op hele euro’s.
U gebruikt geen formules in de in te vullen cellen. Dit zorgt voor problemen bij de
doorlevering vanuit het CBS naar de verstrekkers van de specifieke uitkeringen en bij de
verwerking door de verstrekker van de specifieke uitkeringen.
3.4 Het verbergen van rijen
Het format-op-maat van de SiSa-bijlage bevat bij regelingen waarbij per beschikking moet
worden verantwoordt, de mogelijkheid om meerdere beschikkingsnummers in te vullen.
Hiervoor zijn (meestal) 100 rijen beschikbaar. Als u het format zo compact mogelijk wilt
gebruiken en/of printen, kunt u de rijen die u niet nodig heeft verbergen. Verbergen in Excel
kan door op de rij(en) te gaan staan, op de rechtermuisknop te klikken en op ‘verbergen’ te
klikken. We raden u aan om:
 rijen pas in het allerlaatste stadium van het opstellen van de SiSa-bijlage te verbergen;
 voordat u de SiSa-bijlage indient bij het CBS alle verborgen rijen weer uit te klappen en
ervoor te zorgen dat geen enkele cel in die niet-benodigde rijen per ongeluk een waarde
bevat (selecteer het gehele blok van niet gebruikte rijen en ‘wis/delete’ de (mogelijke)
inhoud).
Let op: U kan niet extra rijen gebruiken voor het geven van een toelichting en daarbij andere
‘witte’ (verplichte) cellen op diezelfde regel leeg laten. Het systeem bij het CBS dat de
ingediende bijlage controleert op vormvereisten ziet dat dan als het ‘niet invullen van verplichte
cellen’ en beoordeelt de aanlevering als niet plausibel.
3.5 Opmaak van een cel wijzigen
De opmaak van de verplicht in te vullen cellen kan niet gewijzigd worden. Als u in een bepaalde
cel een aantal wilt invullen, en de opmaak geeft een bedrag in euro’s weer, kan het of een fout
zijn in het format, of een verkeerde interpretatie van de verantwoordingsinformatie die
gevraagd wordt. Bij twijfel: lees de toelichting in deze nota. Staat uw vraag er niet bij gebruik
dan het vragenformulier op de website.
3.6 Opmaak van cellen met toelichting wijzigen
De opmaak van cellen waarin om een toelichting gevraagd wordt, is ingesteld op het verwerken
van 255 tekens. De functie ‘terugloop’ staat standaard ingesteld bij deze cellen, zodat als de
inhoud van de tekst groter is dan de cel, het format de opmaak automatisch aanpast.
Als u een tekst uit een ander bestand in een invulcel plakt, werkt de terugloop niet altijd. Dit
kan worden voorkomen door de tekst te plakken in de formulebalk bovenaan het scherm of
door te plakken ‘zonder opmaak’. Mocht dit in uw geval niet werken, controleert u dan in de
formulebalk boven in het scherm of de gehele tekst daarin wel is opgenomen. Als dat het geval
is, hoeft u zich voor de doorlevering geen zorgen te maken; het CBS stuurt bij de verwerking
wel de volledige tekst door. Als u voor uw eigen gebruik de tekst wel zichtbaar wilt maken, kunt
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 9 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
u de kolombreedte aanpassen. In het format is de breedte aan te passen door middel van de
extra knoppen die verschijnen in de werkbalk.
U kunt er ook voor kiezen om in de toelichtende tekst te verwijzen naar een tekst die elders in
de jaarrekening is opgenomen. Voeg in dat geval de desbetreffende paginanummers toe, zodat
degenen die de informatie moeten beoordelen de toelichtende tekst terug kunnen vinden.
3.7 Kolommen breder of smaller maken
U kunt de opmaak van de kolommen van het format breder of smaller maken zodat de tekst die
u wilt invullen beter leesbaar is in uw jaarrekening conform de gebruikelijke werkwijze daarvoor
in Excel.
3.8 Welk bestand indienen bij het CBS?
Voor het aanleveren van de SiSa-stukken kunt u bij het CBS alléén het format indienen welke u
heeft ontvangen via een e-mail van het CBS. Meer over de aanlevering leest u in de procedure
aanlevering verantwoordingsinformatie. Op het tabblad ‘algemeen’ in het format vindt u de
versie-aanduiding.
Heeft u technische problemen met het format, bijvoorbeeld vanwege andere programmatuur,
neemt u dan contact op met het ministerie van BZK via het contactformulier op de website.
De afgelopen jaren zijn sommige provincies gebruik gaan maken van een provinciale SiSabijlage. Via deze provinciale bijlage vraagt de provincie om de verantwoording over subsidies
die met eigen provinciale middelen aan medeoverheden worden verstrekt. Dit betreft een
andere verantwoording dan SiSa. Het is derhalve niet toegestaan de provinciale bijlage in te
dienen bij het CBS. Controleer bij twijfel de verantwoordingslijst. Komt uw organisatie niet voor
op die verantwoordingslijst, en u heeft wel van de provincie het verzoek gekregen via SiSa te
verantwoorden, neem dan contact op met de provincie.
3.9 Een fout in het Excelbestand?
Meent u dat er een fout in het Excel-bestand zit, bijvoorbeeld als een bepaalde witte cel niet
door u ingevuld kan worden of de witte cel eigenlijk een groene cel zou moeten zijn: neem dan
zo spoedig mogelijk contact op met het ministerie van BZK via de website. Het ministerie van
BZK stelt u alertheid op prijs, mede omdat in het geval van een fout het ook voor andere
medeoverheden van belang is dit zo snel mogelijk te signaleren.
Maak bij twijfel over de juistheid of het al dan niet van toepassing zijn van een indicator geen
eigen keuzes om de verantwoording snel te kunnen indienen.
o Het niet invullen van een waarde in een cel leidt tot een niet plausibele aanlevering.
o Als u een ‘0’ invult, gaat de verstrekker van de uitkering er bij de beoordeling vanuit dat
een juiste weergave van de situatie is: u verantwoordt 0 (nul). Als u niet zeker weet wat
u moet invullen, en u het antwoord niet kunt vinden in deze invulwijzer, neemt u contact
op met het ministerie van BZK. Het invullen van een 0 als dit niet de feitelijke situatie is,
betekent dat u gekort wordt op de uitkering. De verstrekker van de specifieke uitkering
moet er immers op kunnen vertrouwen dat de ingevulde verantwoording juist en volledig
is en bij het financieel vaststellen (zoals in de specifieke uitkering is bepaald) de
aangeleverde gegevens als basis kan hanteren.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 10 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
4
Specifieke toelichting (per regeling)
Hier vindt u een toelichting per specifieke uitkering en een toelichting voor indicatoren die uniek
zijn voor de betreffende regeling. De specifieke toelichting bevat per specifieke uitkering
aanwijzingen hoe de SiSa-bijlage dient te worden ingevuld. Een toelichting voor indicatoren die
bij meerdere regelingen voorkomen, staat in hoofdstuk 5
Algemene toelichting. Bij de
indicatoren zijn zoveel als mogelijk verwijzingen toegevoegd naar nadere informatie. Deze
invulwijzer is een handleiding voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage
verantwoordingsinformatie (hierna: de SiSa-bijlage of: het format). Deze invulwijzer is geen
vervanging van de bepalingen in de regelgeving die op de specifieke uitkeringen van toepassing
is. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleert de relevante regelgeving.
A2
Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Doelgroep: veiligheidsregio’s
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit veiligheidsregio’s.
A2 Indicatoren
01 Besteding (jaar T)
B1
Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling opvang Asielzoekers.
B1 Indicatoren
Toelichting
01
Hieronder per regel één IBISregistratienummer invullen en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
02
Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
De gemeente dient de ‘declarabele’ kosten te
verantwoorden, dat willen zeggen conform het ‘oude’
ROA-principe. Met andere woorden: een bedrag aan
persoonlijke toelage en gemeentelijk aandeel per
persoon, per jaar.
03
Maand waarin verstrekking is
stopgezet
C7C Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) II
Doelgroep: Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)
Zie 5.9 SiSa tussen medeoverheden. Er is een verschil in behandeling tussen ISV I, II en III.
Alleen ISV II wordt via SiSa verantwoord.1 In 2007 is voor de ISV II-periode een start gemaakt
met de SiSa tussen mede overheden. ISV I-projecten worden niet via de SiSa-bijlage
afgerekend, maar via een afzonderlijke accountantsverklaring voorzien van een gewaarmerkte
1
Met uitzondering van de provincie Noord-Holland. In deze provincie wordt ISV-I ook via SiSa
verantwoord.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 11 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
(financiële) eindverantwoording. Vanaf 2011 worden de ISV middelen als decentralisatieuitkering in het provinciefonds gestort. De ISV III-projecten worden ook niet via de SiSa-bijlage
afgerekend, maar via een afzonderlijke afspraak tussen de provincie en de ontvanger van de
uitkering, vaak via een afzonderlijke accountantsverklaring.
Let op: De bestedingsvoorwaarden kunnen per provincie verschillen. In onderstaande tabel
kunt u zien waar u de bestedingsvoorwaarden die voor u gelden, kunt vinden. Voor enkele
provincies bevat onderstaande tabel een link naar de bestedingsvoorwaarden of informatie
daarover. De meeste provincies hebben de bestedingsvoorwaarden opgenomen in de
verleningsbrief of subsidiebeschikking.
Provincie
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Zeeland
Bestedingsvoorwaarden
Link1 / link2 2
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Link en de verleningsbrief / subsidiebeschikking
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Link 4
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
3
De provincie Utrecht maakt geen gebruik van deze regeling.
C7C Indicatoren
Toelichting
01
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
2
Link 1 en 2 provincie Drenthe:
http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/conversie/04336.00/41417007.pdf
http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/conversie/05244.00/35572007.pdf
3
Link provincie Limburg: http://www.limburg.nl/dsresource?objectid=21875&type=pdf te
vinden via www.limburg.nl/e-locket/reglementen en verordeningen/ subsidieregelingen/B012
4
Link provincie Noord-Holland: http://www.noord-holland.nl/web/Digitaalloket/Subsidies/Actuele-subsidieregelingen.htm
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 12 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
C7C Indicatoren
Toelichting
02
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale
middelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten
laste van … (rijk/provincie/...) en let hierbij op de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie, te vinden
via bovenstaande tabel.
Besteding (jaar T) ten laste van
provinciale middelen
De term besteding kan in het kader van ISV gelezen
worden als de subsidiabele kosten. Zie de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie om te
bepalen welke kosten u wel of niet mee mag
rekenen.
03
Overige bestedingen (jaar T)
Daarnaast geldt dat de bestedingen in het kader van
de regeling alleen werken mogen omvatten die
gekenschetst worden als stedelijke vernieuwing: dat
betekent onder meer dat de bestedingen enkel het
fysieke domein mogen betreffen.
Bij ISV is vaak gemeentelijke inzet van middelen aan
de orde. Zie de bestedingsvoorwaarden die gelden
voor uw provincie. Overige bestedingen hebben
betrekking op deze gemeentelijke middelen.
Vul de overige bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar.
04
05
Cumulatieve bestedingen ten laste
van provinciale middelen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Cumulatieve overige bestedingen
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Zie de:
- zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van
… (rijk/provincie/...).
- bestedingsvoorwaarden van uw provincie te
vinden via bovenstaande tabel voor een
omschrijving van het type bestedingen dat u
hier dient te verantwoorden.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van provinciale middelen (jaar T)
(C7C/02) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het startjaar van de beschikking
(behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
beschikkingsnummer).
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator overige
bestedingen (jaar T) (C7C/03) maar dan cumulatief
voor alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
beschikking (behorende bij het bij indicator 01
ingevulde beschikkingsnummer).
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 13 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
C7C Indicatoren
Toelichting
06
De toelichting kan zowel financieel als inhoudelijk zijn
en hangt af van de specifieke omstandigheden van
het betreffende project. Het is aan de medeoverheid
om te bepalen wat zij hier van belang vindt om toe te
lichten.
Toelichting afwijking
07
Kopie beschikkingsnummer
08
Eindverantwoording Ja/Nee
09
Activiteiten stedelijke vernieuwing
(in aantallen)
Als het project/complex is afgerond en als sprake is
van een subsidie in het grondexploitatietekort wil de
provincie Overijssel bij deze indicator ook het
eindsaldo van de grondexploitatie zien.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.
Zie de toelichting in begrippenlijst.
Kiest u voor ‘ja’, dan vult u ook de ‘groene’
indicatoren C7C/09 tot en met C7C/11 in.
Invullen na afloop van het project.
Hebt u bij C7C/08 ‘ja’ ingevuld, dan vult u ook deze
indicator in.
Afspraak
Alleen in te vullen na afloop
project
10
Activiteiten stedelijke vernieuwing
(in aantallen)
In deze kolom wordt het aantal overeengekomen
prestaties/activiteiten opgenomen (1, 2, et cetera)
die de medeoverheid voor het ISV moet leveren,
zoals deze in de verleningsbeschikking van het
project staan vermeld.
Invullen na afloop van het project.
Hebt u bij C7C/08 ‘ja’ ingevuld, dan vult u dus ook
deze indicator in.
Realisatie
Alleen in te vullen na afloop
project
U vult hier de werkelijk gerealiseerde
prestaties/activiteiten van het project in (1, 2, et
cetera). (het aantal eenheden dat een medeoverheid
met behulp van de verkregen subsidie heeft
gerealiseerd of de realisatie door middel van
uitvoering van het door de provincie goedgekeurde
projectplan waarvoor provinciale subsidie wordt
verstrekt).
Als u deze cel niet invult na afloop van het project
kan de provincie u om een afzonderlijk
verantwoordingsverslag vragen.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 14 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
C7C Indicatoren
Toelichting
11
Invullen na afloop van het project.
Hebt u bij C7C/08 ‘ja’ ingevuld, dan vult u dus ook
deze indicator in.
Activiteiten stedelijke vernieuwing
(in aantallen)
Toelichting afwijking
Alleen in te vullen na afloop
project
Als het project niet conform het door de provincie
goedgekeurde projectplan is gerealiseerd, geeft u bij
deze indicator een toelichting van deze afwijking. De
afwijking heeft dus betrekking op het verschil tussen
de realisatie bij indicator C7C/09 en de afspraak bij
indicator C7C/08.
Een afwijking kan zowel betrekking hebben op het
aantal woningen/woonequivalenten als op de
bonussen en de verplaatsing van milieu hinderlijke
bedrijven categorie 3 of hoger. Het is van belang om
in de toelichting aan te geven waar de afwijking
betrekking op heeft. Als u veel tekst wilt opnemen en
de toelichting is ook opgenomen in de jaarrekening,
kunt u hier ook verwijzen naar het betreffende
paginanummer waar deze toelichting te vinden is.
C9 Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de
nieuwbouw
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit adviescommissie excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de
nieuwbouw
C9 Indicatoren
Toelichting
01 Hieronder per regel één
beschikkingsnummer (EG09….) van
het betreffende project invullen en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
verleningsbrief. Het beschikkingsnummer begint altijd
met EG09.
02 In (jaar T) gestart met project
Ja/Nee?
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
U kiest ‘ja’ als: er in jaar T gestart is met het project.
U kiest ‘nee’ als: er in jaar T niet gestart is met het
project.
03 Toelichting
D1 Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
- Wet op het voortgezet onderwijs (artikel 118h)
Deze regeling wordt ingevuld door de gemeenten die de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 15 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
(RMC) voortijdig schoolverlaten vervullen. Elk jaar maken de regio’s in de RMC-effectrapportage
zichtbaar hoe ze de middelen inzetten.
D1 Indicatoren
Toelichting
01
Besteding (Jaar T)
02
Opgebouwde reserve ultimo (jaar
T-1)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Voor een eventuele stand reserve kunt u terecht bij
de (laatste) beschikking over de Jaarrekening
specifieke uitkeringen 2013 van OCW/DUO.
D3
Excessieve kosten Archeologie
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Deze regeling is gebaseerd op het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz),
Staatsblad 292 van 2007; en verder uitgewerkt in
- de Regeling archeologische monumentenzorg.
D3 Indicatoren
Toelichting
01 Besteding (Jaar T) ten laste van
rijksmiddelen
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van rijksmiddelen.
(dit zijn de totale bestedingen
exclusief de drempelbijdragen en
exclusief het verstoordersdeel)


Drempelbedrag: inwoneraantal x bedrag
(op grond van de Regeling archeologische
monumentenzorg en Bamz, artikel 1 en 2).
Verstoordersdeel: een redelijke bijdrage van de
verstoorder. Er mag geen afwenteling op het Rijk
plaatsvinden (Bamz art 1 en 6 en de toelichting).
Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...).
02 Aantal afgeronde projecten in (jaar
T)
Realisatie
03 Eindverantwoording Ja/Nee
Opgravingen en vooral de uitwerking daarvan tot een
rapportage kunnen meerdere jaren in beslag nemen.
U kiest ‘ja’ indien zowel de financiële als de
inhoudelijke rapportage (want dat is in wezen het
resultaat van een opgraving) geleverd is. De
financiële en inhoudelijke rapportage lopen niet altijd
gelijk. De uitwerking kan bijvoorbeeld vooraf
afgerekend zijn, terwijl het opgravingsbedrijf het
rapport nog moet afronden en leveren. Let wel: de
medeoverheid is door het opleggen van de
opgraafverplichting ook partij.
U kiest ‘nee’ indien tussentijds financieel verslag
wordt gedaan en/of de inhoudelijke rapportage nog
niet geleverd is.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee en 5.10
Verantwoordingslijst.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 16 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
D4A Regeling brede scholen 2009_Uitstel
Doelgroep: gemeenten
Deze regeling is bedoeld voor die gemeenten die uitstel hebben gekregen.
D4A Indicatoren
Toelichting
01
Het registratienummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
02
03
D9
Hieronder per regel één
registratienummer
vaststellingsbeschikking
(OND/ODB-xxxxxx) van het
betreffende project invullen en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Correctie in de besteding 2013
in verband met een
hogere/lagere vaststelling van
een in de besteding 2013
opgenomen voorlopige
toekenning.
Bij een lagere vaststelling een
negatief bedrag opnemen, bij
een hogere vaststelling een
positief bedrag opnemen.
Toelichting niet afgeronde
projecten
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Volgt op de indicator D4A/04 uit 2013: “Besteding
(jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord
o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee
Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in
2014 nog een correctie op de besteding 2013
kunnen opnemen.”
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- “Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014”.
Dit besluit is gepubliceerd in Staatsblad 2010 nr. 687 met de bijbehorende nota van
toelichting. Zie ook de wijzigingsbesluiten Stb 211, 582 en Stb 2013, 442.
- “Wet Primair Onderwijs”
Let op: de besteding van de uitkering mag in de eerste jaren van de vijfjarige periode waar dit
besluit betrekking op heeft worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Aan het eind van het
vijfde jaar behoort het totaalbedrag echter te zijn besteed; een eventueel overschot wordt
teruggevorderd. Het omgekeerde geldt niet: het kan niet zo zijn dat hogere gemeentelijke
uitgaven in een van de eerste jaren worden bekostigd vanuit een uitkering in een later jaar.
D9 Indicatoren
Toelichting
01 Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor voorschoolse
educatie die voldoen aan de
wettelijke kwaliteitseisen
(conform artikel 166, eerste lid
WPO)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Voor de G-37 geldt dat in de besteding ook het extra
bedrag wordt opgenomen waarover op 12 maart 2012
bestuursafspraken zijn gemaakt met de minister van
OCW.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 17 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
D9 Indicatoren
Toelichting
02 Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse taal
(conform artikel 165 WPO)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Voor de G-37 geldt dat in de besteding ook het extra
bedrag wordt opgenomen waarover op 12 maart 2012
bestuursafspraken zijn gemaakt met de minister van
OCW.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
03 Besteding (jaar T) aan afspraken
over voor- en vroegschoolse
educatie met bevoegde
gezagsorganen van scholen,
Voor de G-37 geldt dat in de besteding ook het extra
houders van kindcentra en
bedrag wordt opgenomen waarover op 12 maart 2012
peuterspeelzalen
bestuursafspraken zijn gemaakt met de minister van
(conform artikel 167 WPO)
OCW.
04 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T- Voor een eventuele stand reserve verwijs ik u naar de
1)
(laatste) beschikking over de Jaarrekening specifieke
uitkeringen 2013 van OCW/DUO.
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
Voor de G-37 geldt dat in de besteding ook het extra
juistheid en volledigheid van de
bedrag wordt opgenomen waarover op 12 maart 2012
verantwoordingsinformatie
bestuursafspraken zijn gemaakt met de minister van
OCW.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen en artikel 3 van het
Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014.
E2
Stimuleringsregeling stille wegdekken
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Stimuleringsregeling stille wegdekken
Ten opzichte van de verantwoording 2013 zijn twee indicatoren toegevoegd: de cumulatieve
bestedingen bij 04 en 05. Het voornaamste doel van de toevoeging van deze indicatoren is het
vergemakkelijken van de communicatie tussen de verstrekker van de specifieke uitkering en de
ontvanger van de specifieke uitkering over het al dan niet volledig besteden van de uitkering.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
E2
Indicatoren
Toelichting
01
Besteding (jaar T) ten laste van
rijksmiddelen
02
Overige bestedingen (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste rijksmiddelen. Zie
5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...).
Vul de overige bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).
Indicator E2/01 en indicator E2/02 vormen samen de
totale bestedingen voor het betreffende
verantwoordingsjaar.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 18 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E2
Indicatoren
Toelichting
03
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
04
Cumulatieve bestedingen ten laste
van rijksmiddelen tot en met (jaar
T)
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van rijksmiddelen (jaar T)
(E2/01) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het eerste verantwoordingsjaar.
05
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Cumulatieve overige bestedingen
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator overige
bestedingen (jaar T) (E2/02) maar dan cumulatief
voor alle voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsjaar.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief
bestrijding spoorweglawaai)
Doelgroep:provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
Relevante wet- en regelgeving:
- Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Ten opzichte van de verantwoording 2013 zijn drie indicatoren toegevoegd: de cumulatieve
bestedingen en kosten bij 06, 07 en 08. Het voornaamste doel van de toevoeging van deze
indicatoren is het vergemakkelijken van de communicatie tussen de verstrekker van de
specifieke uitkering en de ontvanger van de specifieke uitkering over het al dan niet volledig
besteden van de uitkering. Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Casus: Wat hoort er bij de uitvoeringskosten van het project, mede in relatie tot
PEAT?
De uitvoeringskosten van het project, de kosten die de aannemer bij ProRail in
rekening brengt en die ProRail weer bij de gemeente declareert, dienen te worden
verantwoord onder indicator 02. De kosten die ProRail maakt als engineersbureau
(PEAT kosten) worden verantwoord onder indicator 05. Let op: De kosten die een
gemeente zelf maakt voor het inhuren van bijvoorbeeld adviesbureaus vallen onder
de opslag van 4%. Deze kosten dienen niet verantwoord te worden. De gemeenten
die geen vergoeding krijgen van de werkelijke PEAT kosten maar die de kosten
betalen uit de voor hen geldende opslag van 18% verantwoorden alleen de kosten
die de aannemer bij ProRail in rekening brengt en die ProRail weer bij de gemeente
declareert (indicator 02). Bij de indicator 05 wordt dan een € 0,- ingevuld.
E3
Indicatoren
Toelichting
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 19 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E3
Indicatoren
Toelichting
01
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
02
03
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen
met alle verstrekkers van specifieke uitkeringen
aan het toevoegen van de beschikkingsnummers
aan de verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’
kruisjeslijst). Zie 5.10 Verantwoordingslijst.
Besteding (jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
rijksmiddelen
verantwoordingsjaar ten laste rijksmiddelen.
Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van
… (rijk/provincie/...).
Overige bestedingen (jaar T)
Vul de overige bestedingen in van het
betreffende verantwoordingsjaar. Zie 5.2
Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...).
04
Eindverantwoording Ja/Nee
05
Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen
Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)
06
07
08
E6
Indicator E3/02 en indicator E3/03 vormen samen
de totale bestedingen voor het betreffende
verantwoordingsjaar.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Er kan alleen over de kosten in het huidige
verantwoordingsjaar (jaar T) worden
verantwoord.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van rijksmiddelen (jaar T)
(E3/02) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsjaar.
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
de verantwoordingsinformatie
Cumulatieve overige
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
bestedingen tot en met (jaar T) overige bestedingen (jaar T) (E3/03) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
Deze indicator is bedoeld voor
eerste verantwoordingsjaar.
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
de verantwoordingsinformatie
Cumulatieve Kosten ProRail tot Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
en met (jaar T) als bedoeld in
Kosten ProRail (jaar T) (E3/05) maar dan
artikel 25 lid 4 van deze
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
regeling ten laste van
eerste verantwoordingsjaar.
rijksmiddelen
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009
Doelgroep:provincies en gemeenten
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 20 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet bodembescherming (Wbb)
- Besluit financiële bepalingen bodemsanering
- Regeling financiële bepalingen bodemsanering
Casus: Bij de regeling bodemsanering staat 2005-2009 vermeld. In de jaren hierna
heb ik ook middelen ontvangen voor bodemsanering. Waar kan ik deze
verantwoorden?
De nieuwe middelen van bodemsanering voor de periode 2010-2014 zijn via een
decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het provincie- en gemeentefonds. De
middelen worden dus niet via SiSa verantwoord. Volgens het overgangsbeleid van
de Wbb-periode 2005-2009 is er afgesproken dat in het geval dat:
 de afgesproken prestaties (in bpe-termen) nog niet behaald zijn; en
 er nog een restbudget aanwezig is,
er over dit restbudget via SiSa verantwoord wordt, totdat de prestaties behaald
zijn. Het bevoegd gezag heeft daarvoor de tijd tot uiterlijk 31 december 2014.
E6 Indicatoren
Toelichting
01 Besteding (jaar T) ten laste van
Wbb
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste Wbb. Zie 5.2
Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...).
U kiest ‘ja’ als: alle nog te realiseren prestaties
behaald zijn.
U kiest ‘nee’ als: alle nog te realiseren prestaties nog
niet behaald zijn.
02 Eindverantwoording Ja/Nee
03 Aantal saneringen
in te vullen zodra de prestaties
behaald zijn
04 Aantal bodemonderzoeken
in te vullen zodra de prestaties
behaald zijn
05 Aantal m2 gesaneerd oppervlakte
(inclusief SEB)
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Alleen invullen als de resterende prestaties behaald
zijn.
In 2010 heeft elke medeoverheid die nog niet alle
prestaties heeft behaald een brief ontvangen met
daarin een restopgave. Zodra dit aantal is behaald,
moet er via SiSa verantwoord worden over de
restopgave. Dus over de bpe's die in de periode
2010-2012 behaald zijn.
in te vullen zodra de prestaties
behaald zijn
06 Aantal m3 gesaneerde grond
(inclusief SEB)
in te vullen zodra de prestaties
behaald zijn
07 Aantal m3 gesaneerd verontreinigd
grondwater (inclusief SEB)
in te vullen zodra de prestaties
behaald zijn
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 21 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E6B Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 (SiSa
tussen medeoverheden)
Doelgroep:gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet bodembescherming (Wbb)
- Besluit financiële bepalingen bodemsanering
- Regeling financiële bepalingen bodemsanering
Let op: De bestedingsvoorwaarden verschillen per provincie. De provincies Drenthe,
Gelderland, Groningen en Overijssel hebben de bestedingsvoorwaarden opgenomen in de
verleningsbrief / subsidiebeschikking.5
Casus: Bij de regeling bodemsanering staat 2005-2009 vermeld. In de jaren hierna
heb ik ook middelen ontvangen voor bodemsanering. Waar kan ik deze
verantwoorden?
De nieuwe middelen van bodemsanering voor de periode 2010-2014 zijn via een
decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het provincie- en gemeentefonds. De
middelen worden dus niet via SiSa verantwoord. Volgens het overgangsbeleid van
de Wbb-periode 2005-2009 is er afgesproken dat in het geval dat:
 de afgesproken prestaties (in bpe-termen) nog niet behaald zijn; en
 er nog een restbudget aanwezig is,
 er over dit restbudget via SiSa verantwoord wordt, totdat de prestaties behaald
zijn. Het bevoegd gezag heeft daarvoor de tijd tot uiterlijk 31 december 2014.
E6B Indicatoren
Toelichting
01
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
02
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van
provinciale middelen of Wgr+
middelen
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale of
Wgr+-middelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...) en let
op de bestedingsvoorwaarden van uw provincie.
5
De provincies Flevoland, Friesland, Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant,
Utrecht en Zeeland maken geen gebruik van deze regeling.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 22 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E6B Indicatoren
Toelichting
03
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van samenloop. Zie
5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...) en let op de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie.
Besteding (jaar T) aan samenloop
04
Besteding (jaar T) exclusief
samenloop
05
Aandeel provincie in de besteding
(jaar T) na aftrek van de lasten
van samenloop
Kosten van samenloop zijn kosten die de
medeoverheid ook had moeten maken als geen
sprake zou zijn van bodemverontreiniging. Grofweg
gaat het daarbij om de volgende zaken:
 werkzaamheden in een ander verband die reeds
waren voorgenomen of verplicht, zoals het
bouwrijp maken, het graven van een bouwput en
het slopen van opstallen;
 werkzaamheden die met een ander oogmerk
extra worden verricht, bijvoorbeeld het
verbeteren van de infrastructuur na sanering;
 werkzaamheden die in een ander kader uit
praktische overwegingen gelijktijdig worden
uitgevoerd, zoals het vernieuwen van de riolering.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar exclusief samenloop. Zie 5.2
Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...) en let op de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie.
Vul in: het provinciale aandeel in de kosten jaar T na
aftrek van de kosten van samenloop (volgens de
wet).
Deze cel altijd invullen, indien het bedrag 0 (nul) is
dan dient u hier 0 (nul) in te vullen. De definitie is op
het baten/lasten stelsel gebaseerd.
06
07
08
Cumulatieve besteding ten laste
van provinciale middelen of Wgr+
middelen tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Kopie beschikkingsnummer
Cumulatieve besteding aan
samenloop tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...) en let op de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van provinciale middelen of Wgr+
middelen (jaar T) (E6B/02) maar dan cumulatief voor
alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
beschikking (behorende bij het bij indicator 01
ingevulde beschikkingsnummer).
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding aan samenloop (jaar T) (E6B/03) maar
dan cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
startjaar van de beschikking (behorende bij het bij
indicator 01 ingevulde beschikkingsnummer).
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 23 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E6B Indicatoren
Toelichting
09
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding exclusief samenloop (jaar T) (E6B/04)
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
vanaf het startjaar van de beschikking (behorende bij
het bij indicator 01 ingevulde beschikkingsnummer).
10
Cumulatieve besteding exclusief
samenloop tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Cumulatief aandeel provincie in de
besteding na aftrek van de lasten
van samenloop tot en met (jaar T)
11
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Eindverantwoording Ja/Nee
12
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor het komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden
Toelichting
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator aandeel
provincie in de besteding (jaar T) na aftrek van de
lasten van samenloop (jaar T) (E6B/05) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
startjaar van de beschikking (behorende bij het bij
indicator 01 ingevulde beschikkingsnummer).
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Hier kunnen afwijkingen worden toegelicht. Als de
toelichting veel tekst omvat en deze tekst ook elders
is opgenomen in de jaarrekening, kan hier worden
volstaan met een verwijzing naar het betreffende
paginanummer. Deze toelichting kan bijvoorbeeld
opgenomen worden in de SiSa-paragraaf in de
jaarrekening.
E7A Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden
(Proefprojecten)
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS
E7A Indicatoren
01
Besteding ten laste van
rijksmiddelen (jaar T)
02
Eindverantwoording Ja/Nee
Toelichting
Vul de bestedingen ten laste van rijksmiddelen in van
het betreffende verantwoordingsjaar. Zie 5.2
Besteding.
In 2012 werd gevraagd naar de besteding. In 2013 is
dit onderscheid vervallen omdat gebleken is dat
besteding ten laste van rijksmiddelen beter aansluit
bij de regeling. Het is bij deze indicator NIET nodig te
verantwoorden over de eigen bijdrage. Zie artikel 11
en 12 van de Regeling eenmalige uitkering
planstudies en proefprojecten IKS.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 24 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E7A Indicatoren
03
Cumulatieve bestedingen ten laste
van rijksmiddelen tot en met (jaar
T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Toelichting
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van rijksmiddelen (jaar T)
(E7A/01) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het startjaar van het project.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi
Nederland
Doelgroep: provincies en gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland
E10 Indicatoren
Toelichting
01
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
02
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T)
03
Eindverantwoording Ja/Nee
04
Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
U vult de totale besteding (=subsidiabele kosten)
jaar T in. Het ministerie hanteert het van toepassing
zijnde percentage (50% dan wel 20%, afhankelijk
van het soort project; zie artikel 5 van de regeling)
om de hoogte van de subsidie te berekenen.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding (jaar T) (E10/02) maar dan cumulatief
voor alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van
het project.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Doelgroep: provincies
Relevante wet- en regelgeving:
- Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen (hierna:
subsidieregeling NSL)
- Besluit milieusubsidies
- Nadere informatie staat in de brief d.d. 14 december 2011 die het ministerie van IenM
heeft verstuurd aan het dagelijks bestuur van de ontvangers van de specifieke uitkering
(kenmerk IENM/BSK-2011/170032).
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 25 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Hieronder wordt met medeoverheid bedoeld: een gemeente of gemeenschappelijke regeling.
Rekenvoorbeelden zijn eveneens hieronder opgenomen.
De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om één jaar
extra ruimte te geven voor het besteden van de NSL-middelen, te weten tot en met 2015.
Bij sommige provincies is een behoefte gebleken aan nadere verduidelijking over hoe de E11
dient te worden ingevuld, met name bij het bestedingsbegrip. Sommige provincies hebben de
doorgeleide middelen van de provincie naar medeoverheden verantwoord bij de indicator 01 uit
2013: ‘Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen’. Anderen hebben deze middelen niet
verantwoord omdat deze in de E11B-bijlage ten uiting komen. Dit laatste is de bedoeling
geweest. Om deze onduidelijkheid weg te nemen zijn er grofweg zijn er twee type indicatoren
toegevoegd: Cumulatieve indicatoren voor de provincie voor jaar T (08 t/m 13) en cumulatieve
indicatoren voor de medeoverheden voor jaar T-1 (14 t/m 17). Let op: de bijlage E11B blijft
ongewijzigd. Provincies die de genoemde doorgeleide rijksmiddelen naar medeoverheden
voorheen hebben verantwoord vai de indicator 01 uit 2013, kunnen dit nu via indicator 02 en 09
doen. Andere provincies hoeven deze middelen niet te verantwoorden.
E11 Indicatoren
Toelichting
01
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van rijksmiddelen.
Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...).
02
03
Besteding (jaar T) door provincie
ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen
rente opbrengsten)
Dit betreft de bestedingen ten laste van de
rijksmiddelen die de provincie zelf heeft besteed.
Doorgeleide middelen door
Dit betreft de middelen ten laste van de
provincie naar medeoverheden
rijksmiddelen die de provincie heeft doorgeleid naar
(jaar T) ten laste van rijksmiddelen medeoverheden (dus de middelen die door de
(exclusief besteding uit ontvangen provincie zijn verstrekt aan medeoverheden en die
rente opbrengsten)
door de medeoverheden onder E11B/02 worden
verantwoord).
Let op: Deze indicator is bedoeld ter verduidelijking
van het bestedingsbegrip. De indicator hoeft alleen te
worden ingevuld als de provincie voorheen de
doorgeleide gelden heeft opgenomen bij de indicator
‘besteding ten laste van rijksmiddelen’.
Besteding (jaar T) ten laste van
Vul de bestedingen in van het betreffende
eigen bijdrage provincie zoals
verantwoordingsjaar ten laste van de eigen
beschreven in artikel 9 lid 2 van de middelen van uw organisatie. Zie 5.2 Besteding
subsidieregeling NSL
en 5.3 Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).
Dit is de cofinanciering van de provincie.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 26 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E11 Indicatoren
Toelichting
04
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van de bijdrage
door derden. Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding
ten laste van … (rijk/provincie/...).
Besteding (jaar T) ten laste van
bijdragen door derden =
contractpartners van provincie
(niet rijk, provincie of
medeoverheid)
Contractpartners: zijn andere partijen dan het rijk of
medeoverheden, bijvoorbeeld private partijen
(bedrijven) die bijdragen hebben geleverd die door
de medeoverheid zijn besteed aan (binnen de NSL
opgenomen) maatregelen.
05
Besteding (jaar T) ten laste van
rentebaten provincie op door rijk
verstrekte bijdrage NSL
06
Teruggestort/verrekend in (jaar T)
in verband met niet uitgevoerde
maatregelen door provincie
Eindverantwoording Ja/Nee
07
08
09
Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
door provincie ten laste van
rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen
rente opbrengsten)
Cumulatieve doorgeleide middelen
door provincie naar
medeoverheden (t/m jaar T) ten
laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen
rente opbrengsten)
10
Cumulatieve besteding t/m jaar T
ten laste van eigen middelen
(provincie)
11
Cumulatieve besteding t/m jaar T
ten laste van bijdragen door
derden =contractpartners van
provincie
(niet rijk, provincie of
medeoverheid)
Cumulatieve besteding t/m jaar T
ten laste van rentebaten provincie
op door rijk verstrekte bijdrage
NSL
12
Deze besteding is geen cofinanciering.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van de rentebaten.
Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...).
Dit betreft het saldo van de provincie van alle
participerende medeoverheden dat de provincie dient
te verrekenen met het Rijk.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator E11/01
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
vanaf het eerste verantwoordingsjaar.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator E11/02
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
vanaf het eerste verantwoordingsjaar.
Let op: Deze indicator is bedoeld ter verduidelijking
van het bestedingsbegrip. De indicator hoeft alleen te
worden ingevuld als de provincie voorheen de
doorgeleide gelden heeft opgenomen bij de indicator
‘besteding ten laste van rijksmiddelen’.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator E11/03
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
vanaf het eerste verantwoordingsjaar.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator E11/04
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
vanaf het eerste verantwoordingsjaar.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator E11/05
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
vanaf het eerste verantwoordingsjaar.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 27 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E11 Indicatoren
Toelichting
13
Cumulatieve terugstorting t/m jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator E11/06
T in verband met niet uitgevoerde maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
maatregelen door provincie
vanaf het eerste verantwoordingsjaar.
14
Cumulatieve besteding t/m jaar T1 ten laste van provinciale
middelen (exclusief besteding uit
ontvangen rente opbrengsten)
door medeoverheden
15
Cumulatieve besteding t/m jaar T1 ten laste van eigen bijdrage
medeoverheden zoals beschreven
in artikel 9 lid 2 van de
subsidieregeling NSL
Cumulatieve besteding t/m jaar T1 ten laste van bijdragen door
derden = contractpartners van
medeoverheid (niet rijk, provincie
of medeoverheid)
Cumulatieve besteding t/m jaar T1 ten laste van rentebaten
medeoverheden op door provincie
verstrekte bijdrage NSL
16
17
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator omvat de cumulatieve bestedingen
van de medeoverheden. Dit betreft de optelsom van
alle medeoverheden (en niet de provincies) vanaf het
eerste verantwoordingsjaar. Hiermee worden de
bestedingen bedoeld die door de medeoverheden
onder E11B/02 worden verantwoord.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Dit betreft de optelsom van alle medeoverheden
exclusief de provincie. Dit is de cofinanciering voor
medeoverheden.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Dit betreft de optelsom van alle contractpartners van
de medeoverheden exclusief de provincie. Deze
besteding is geen cofinanciering.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Dit betreft de optelsom van alle medeoverheden
exclusief de rentebaten van de provincie.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Rekenhulp: Het optellen van de bedragen bij indicator E11/01, 03, 04 en 05 leidt tot de totale
besteding voor NSL in jaar T.
Waarom staan er in de indicatoren 14 tot en met 17 ‘jaar T-1’?
De verantwoording van de medeoverheden aan het ministerie van IenM geschiedt
getrapt. Bijvoorbeeld over verantwoordingsjaar 2013 gaat het als volgt:
medeoverheid verantwoordt in jaar T + 1 (2014) over T (2013) aan provincie en de
provincie over deze medeoverheid in jaar T + 2 (2015) over T-1 (2013) aan rijk.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 28 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Casus: Hoe worden bestedingen verantwoord en hoe worden de totale bestedingen
berekend?
Stel dat in 2013 (t-1) uit rijksmiddelen 100 euro wordt beschikt aan de provincie
Si. De provincie Si beschikt 90 euro aan de gemeente Sa en besteedt zelf 10 euro
aan een project. De gemeente Sa besteedt zelf 70 euro aan projecten. Dit wordt
als volgt verantwoord:
- 10 euro bij Besteding ten laste van rijksmiddelen (E11/01) en cumulatief
(E11/08).
- 70 euro bij de Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen door
medeoverheden (E11/14).
- (eventueel) 90 euro bij Doorgeleide middelen naar medeoverheden ten laste van
rijksmiddelen (E11/02) en cumulatief (E11/09).
De totale bestedingen kunnen worden berekend door rekening te houden met de T
en T-1 systematiek. In verantwoordingsjaar T (bijv. 2014) zijn de bestedingen van
de medeoverheden nog niet bekend, dan is alleen de verantwoording over T-1
(2013) bekend. De rekensom is voor jaar T-1 (2013) is: E08 – E01 + E14; ofwel
de bestedingen van de provincie en de medeoverheden bij elkaar opgeteld.
Casus: Hoe wordt de cofinanciering berekend en hoe uit zich dat in de
verrekening?
Stel dat provincie Si samen met partner No de cofinanciering van 10 euro op zich
hebben genomen, waarbij ieder 5 euro heeft toegelegd op de 10 euro vanuit de
rijksmiddelen. De gemeente Sa heeft 50 euro ingebracht. Dit wordt als volgt
verantwoord:
- 5 euro van provincie Si bij Besteding ten laste van eigen middelen provincie
(E11/03) en cumulatief (E11/10).
- 5 euro van partner No bij Besteding ten laste van bijdragen door derden
(E11/04) en cumulatief (E11/11).
- 50 euro van gemeente Sa bij Cumulatieve besteding ten laste van eigen
middelen medeoverheden (E11/15).
Het Rijk verrekent met de provincie. Dit betreft het saldo van de provincie waarin
alle participerende medeoverheden zijn verwerkt. Daarvoor wordt – met een
correctie op T-1 – gebruikt: E08+E10+E11+E12-E13+E14+E15+E16+E17.
NB: Het cofinancieringsvereiste ziet op de derde en vierde tranche. Een eventuele
verrekening vanwege de cofinanciering geschiedt alleen over de bestedingen uit de
derde en vierde tranche. Het ministerie van IenM beschikt over het onderscheid
van de bestedingen in de eerste en tweede met de derde en vierde tranche.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 29 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Casus: Hoe bepaal ik het bedrag van de ‘rente opbrengsten’?
In het totaal van de bestedingen in een jaar wordt de over dat jaar ontvangen
rente (van de bank van de medeoverheid) als eerste geacht te zijn besteed. Dit
betekent dat bij de indicator ‘besteed bedrag …’ dit exclusief het bedrag van de
ontvangen rente moet worden verantwoord en dat deze rente in de indicator
‘besteed bedrag ten laste van renteopbrengsten…’ wordt opgenomen. Let wel:
doordat er minder ten laste van het rijk wordt gebracht is het mogelijk dat bij de
eindafrekening zal blijken dat niet de volledige toegezegde rijksbijdrage is gebruikt.
Uiteraard is ook het tegenovergestelde scenario denkbaar dat er door de
renteopbrengsten méér gedaan wordt. Met andere woorden dat naast volledige
benutting van de rijksbijdrage ook een x-bedrag aan (op NSL-geld ontvangen)
rente is ingezet voor lokale luchtkwaliteit (conform artikel 9.3 van de regeling).
E11B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
SiSa tussen medeoverheden
Doelgroep:gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (SiSa tussen medeoverheden)
Let op: De bestedingsvoorwaarden kunnen per provincie verschillen. In onderstaande tabel
kunt u zien waar u de bestedingsvoorwaarden die voor u gelden, kunt vinden. Voor enkele
provincies bevat onderstaande tabel een link naar de bestedingsvoorwaarden of informatie
daarover. De meeste provincies hebben de bestedingsvoorwaarden opgenomen in de
verleningsbrief of subsidiebeschikking6. Relevante wet- en regelgeving:
- Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
- Besluit milieusubsidies
Provincie
Flevoland
Gelderland
Limburg
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Utrecht
Bestedingsvoorwaarden
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
B034 2006-2012: nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit via
link en de betreffende verleningsbeschikking.
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Link
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
E11B Indicatoren
Toelichting
01
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
02
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (Jaar T) ten laste van
provinciale middelen
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale
middelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten
laste van … (rijk/provincie/...). en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te vinden
via bovenstaande tabel.
6
De provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en Zeeland maken geen gebruik van
deze regeling.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 30 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E11B Indicatoren
Toelichting
03
Besteding (jaar T) ten laste van
eigen middelen
04
Besteding (jaar T) ten laste van
bijdragen door derden =
contractpartners (niet rijk,
provincie of gemeente)
05
Besteding (jaar T) ten laste van
rentebaten gemeente op door
provincie verstrekte bijdrage NSL
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van eigen
middelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten
laste van … (rijk/provincie/...). en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te vinden
via bovenstaande tabel.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van de bijdrage
door derden. Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding
ten laste van … (rijk/provincie/...). en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te vinden
via bovenstaande tabel.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van de rentebaten.
Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...). en de bestedingsvoorwaarden
van uw provincie te vinden via bovenstaande tabel.
06
07
08
Teruggestort/verrekend in (jaar
T) in verband met niet
uitgevoerde maatregelen
De rentebaten ontstaan doordat aan niet bestede
provinciale middelen rente wordt toegevoegd. Het is
de bedoeling dat de gedane uitgaven eerst ten laste
van de rentebaten worden gebracht (verantwoord bij
E11B/03) en het restant van de uitgaven ten laste
van de overige bestedingsindicatoren (E11B/01 en
E11B/02).
Terugstorting/verrekening kan bijvoorbeeld aan de
orde zijn als de medeoverheid een te hoog voorschot
heeft ontvangen en de werkelijke kosten lager
waren, of als de maatregel om bepaalde redenen
niet tot uitvoering is gekomen.
Het gaat dus om tussentijds teruggestorte bedragen
door de medeoverheid aan de verstrekker, in dit
geval de provincie.
Kopie beschikkingsnummer
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.
Cumulatieve bestedingen ten
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
laste van provinciale middelen tot besteding ten laste van provinciale middelen (jaar T)
en met (jaar T)
(E11B/02) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het startjaar van de beschikking
Deze indicator is bedoeld voor de (behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
tussentijdse afstemming van de
beschikkingsnummer).
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 31 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E11B Indicatoren
Toelichting
09
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van eigen middelen (jaar T)
(E11B/03) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het startjaar van de beschikking
(behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
beschikkingsnummer).
Cumulatieve besteding ten laste
van eigen middelen tot en met
(jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
10
11
12
13
14
Cumulatieve besteding ten laste
van bijdragen door derden =
contractpartners (niet rijk,
provincie of gemeente) tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Kopie beschikkingsnummer
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van bijdragen door derden =
contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)
(jaar T) (E11B/04) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
beschikking (behorende bij het bij indicator 01
ingevulde beschikkingsnummer).
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.
Cumulatieve besteding ten laste
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
van rentebaten gemeente op door besteding ten laste van rentebaten gemeente op
provincie verstrekte bijdrage NSL door provincie verstrekte bijdrage NSL (jaar T)
tot en met (jaar T)
(E11B/05) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het startjaar van de beschikking
(behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
Deze indicator is bedoeld voor de beschikkingsnummer).
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
verantwoordingsinformatie
Cumulatief
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
teruggestort/verrekend in (jaar
teruggestort/verrekend in (jaar T) (E11B/06) maar
T) in verband met niet
dan cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
uitgevoerde maatregelen tot en
startjaar van de beschikking (behorende bij het bij
met (jaar T)
indicator 01 ingevulde beschikkingsnummer).
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor het komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden
E12 Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 32 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
-
Wet Ruimtelijke Ordening
Besluit Ruimtelijke Ordening
E12 Indicatoren
Toelichting
01
Vul de bestedingen in minus de
opbrengsten/inkomsten van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Besteding (Jaar T) exclusief
bestedingen uit baten exploitatie
Met opbrengsten/inkomsten worden alle opbrengsten
bedoeld die niet onder benefit sharing vallen.
02
03
04
05
Eindverantwoording Ja/Nee
Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T) exclusief bestedingen
uit baten exploitatie
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Berekende bate boven
drempelwaarde ten behoeve van
benefit sharing
U vult de totale besteding 2014 in.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Kiest u voor ‘ja’, dan vult u ook de ‘groene’
indicatoren E12/04 tot en met E12/06 in.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten
exploitatie (E12/01) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van het project.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
U vult deze indicatoren alleen in als het project is
afgerond. Gebruik hiervoor de bepalingen in de
beschikking. Deze indicatoren zijn verplicht als u bij
E12/02 ‘ja’ heeft ingevuld.
Alleen in te vullen na afloop project
Aantal gerealiseerde projecten
afspraak
06
Alleen in te vullen na afloop project
Aantal gerealiseerde projecten
realisatie
Alleen in te vullen na afloop project
E17 Nota Ruimte project Maastricht Belvedere
Doelgroep:gemeente Maastricht
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening
- Besluit Ruimtelijke Ordening
E17
Indicatoren
Toelichting
01
Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
02
Bijdrage particuliere
grondeigenaren
Verwachte einddatum project
afspraak
03
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 33 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E17
Indicatoren
Toelichting
04
Verwachte einddatum project
realisatie
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
05
06
Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator besteding
(jaar T) (E17/01) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van het project.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
E21 Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch
Doelgroep: gemeente Den Bosch
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening
- Besluit Ruimtelijke Ordening
E21 Indicatoren
Toelichting
01
Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
02
Bijdrage particuliere
grondeigenaren
Bijdragen (niet-Rijk) voor
verplaatsing van het
mengvoederbedrijf in de kop van
't Zand
Bijdragen (niet-Rijk) voor
realisatie van Ponte Palazzo
Verwachte einddatum project
afspraak
Verwachte einddatum project
realisatie
Eindverantwoording Ja/Nee
03
04
05
06
07
08
Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator besteding
(jaar T) (E21/01) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van het project.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
E22 Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam
Doelgroep: gemeente Rotterdam
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening
- Besluit Ruimtelijke Ordening
E22
Indicatoren
Toelichting
01
Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 34 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E22
Indicatoren
Toelichting
02
Bijdrage particuliere
grondeigenaren
Verwachte einddatum project
afspraak
Verwachte einddatum project
realisatie
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
03
04
05
06
Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator besteding
(jaar T) (E22/01) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van het project.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
E25 Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke
Kwaliteit (BIRK)
Doelgroep: provincies en gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)
E25 Indicatoren
Toelichting
01
Vul de bestedingen in minus de
opbrengsten/inkomsten van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
02
03
04
05
Besteding (jaar T) exclusief
bestedingen uit baten exploitatie
Eindverantwoording Ja/Nee
Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T) exclusief bestedingen
uit baten exploitatie
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie.
Berekende bate boven
drempelwaarde ten behoeve van
benefit sharing
Met opbrengsten/inkomsten worden alle opbrengsten
bedoeld die niet onder benefit sharing vallen.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Als u ‘ja’ kiest, vult u ook de groene cellen bij
indicatoren E25/04, E25/05 en E25/06 in.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten
exploitatie (E25/01) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van het project.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
U vult deze indicatoren alleen in als het project is
afgerond. Gebruik hiervoor de bepalingen in de
beschikking.
Alleen in te vullen na afloop project Deze indicatoren zijn verplicht als u bij E25/02 heeft
gekozen voor ‘ja’.
Aantal gerealiseerde
kwaliteitsdragers
Afspraak
Alleen in te vullen na afloop project
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 35 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E25 Indicatoren
06
Toelichting
Aantal gerealiseerde
kwaliteitsdragers
Realisatie
Alleen in te vullen na afloop project
E26 Spoorse doorsnijdingen, tranche 1
Doelgroep:gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen
E26 Indicatoren
Toelichting
01
Het betreft het aantal projecten waarvoor een
beschikking is afgegeven.
Aantal projecten (waarvoor een
beschikking ontvangen is)
02
Afspraak
De afspraak is te vinden in de beschikking.
Aantal afgeronde projecten (jaar T)
03
Realisatie
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Doelgroep: provincies en stadsregio’s
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)
- Besluit BDU Verkeer en Vervoer
Let bij het invullen van de cellen op het volgende verband tussen de indicatoren:
E27/01: Eindsaldo/reservering T-1
+ E27/02 Rentebaten jaar T
+ E27/03 Ontvangen BDU bijdrage,
+ E27/04 Terugbetaling door derden vanuit BDU verstrekte middelen
- E27/05 Bestedingen ten laste van BDU middelen
- E27/06 + 0f - correcties voorgaande dienstjaren
= E27/07 Eindsaldo/ reservering jaar T
E27 Indicatoren
Toelichting
01
Eindsaldo/-reservering
(jaar T-1)
02
Rentebaten (jaar T)
De basis voor dit bedrag is het eindsaldo in de
vaststellingsbeschikking van het ministerie van I&M.
Deze beschikking verstuurt het ministerie na elk
boekjaar op basis van de aangeleverde SiSaverantwoording over het jaar T-1.
Op grond van de BDU-VV regelingen worden de
rentebaten berekend aan de hand van de volgende
formule: wettelijke rente over het beginsaldo (1
januari jaar T).
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 36 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E27 Indicatoren
Toelichting
03
Dit is het bedrag dat de medeoverheid van het Rijk
ontvangt over het jaar T en waarvoor zij dus een
beschikking van het Rijk heeft ontvangen. Het hier in
te vullen bedrag komt dus overeen met het bedrag
vermeld op de beschikking van het ministerie.
04
Ontvangen BDU-bijdrage V&W
(jaar T)
Terugbetaling door derden vanuit
BDU-bijdrage verstrekte middelen
in (jaar T)
05
Besteding (jaar T)
06
Correctie over besteding (T-1)
07
Eindsaldo/-reservering (jaar T)
Het meenemen van deze ontvangsten is van belang
voor het kunnen hanteren van de in de aanhef bij
deze regeling vermelde rekenkundige formule.
Terugbetaling kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als
de medeoverheid een te hoog voorschot heeft
verstrekt en de werkelijke kosten lager waren, of als
het project om bepaalde redenen niet tot uitvoering
is gekomen.
Een provincie kan bijvoorbeeld een voorschot hebben
verleend aan een gemeente. De afrekening van dit
voorschot met die gemeente (via E27B) kan door
diverse omstandigheden lager blijken te zijn. Het
verschil tussen het bevoorschotte bedrag aan die
gemeente en de afrekening (op basis van de
verantwoording over die gemeente via de SiSabijlage E27B jaar T-1) wordt hier ingevuld.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Vul hier de van toepassing zijnde correctie in over de
besteding (jaar T-1). Het hier invullen van een
bedrag betekent dat er in het voorgaande jaar een
fout is gemaakt in de SiSa-bijlage jaar T-1 en bij
indicator E27/05 een te hoog of te laag bedrag als
besteding is opgenomen.
Is de besteding over jaar (T-1):
 Lager dan vorig jaar verantwoord: vul het
betreffende bedrag in voorafgegaan door een
–(min)-teken; dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan vorig jaar verantwoord: vul het
betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Vul hier het eindsaldo/-reservering in per 31
december (jaar T).
Dit bedrag kan als volgt berekend worden uit de
waarden ingevuld bij de volgende indicatoren:
E27/07 = [E27/01] + [E27/02] + [E27/03] +
[E27/04] – [E27/05] – [E27/06]
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 37 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E27 Indicatoren
Toelichting
08
Individuele bestedingen (jaar T)
die meer dan 20% van de totaal
ontvangen BDU bedragen
De indicator is bedoeld om inzicht te hebben in
individuele bestedingen die afzonderlijk meer dan
20% bedragen van het totaal van de BDU in jaar T.
Omschrijving
Voorbeeld: Krijgt een gemeente, bijvoorbeeld, 20
miljoen euro BDU in enig jaar, dan dient hier het
bedrag te worden opgenomen van alle individuele
bestedingen die de 4 miljoen euro te boven gaan.
Het bedrag bij de indicator ‘Besteding (jaar T)’
(indicator E27/03) dient dan overigens het totaal te
zijn, dus inclusief de bestedingen die bij de indicator
‘Individuele bestedingen die meer dan 20% van
totaal ontvangen BDU bedragen’ (indicator E27/10)
al zijn verantwoord. Vul bijvoorbeeld in: concessie
HTM of aanbesteding tram.
Zie voorbeeld bij cel E27/08. Vul hier het bedrag in
dat hoort bij de omschrijving in cel E27/09.
09
Individuele bestedingen (jaar T)
die meer dan 20% van de totaal
ontvangen BDU bedragen
Bedrag
E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen
medeoverheden
Doelgroep: gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (SiSa tussen medeoverheden)
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)
- Besluit BDU Verkeer en Vervoer
Let op: De bestedingsvoorwaarden verschillen per provincie. In onderstaande tabel kunt u zien
waar u de bestedingsvoorwaarden die voor u gelden, kunt vinden. Voor enkele provincies bevat
onderstaande tabel een link naar de bestedingsvoorwaarden of informatie daarover. De meeste
provincies hebben de bestedingsvoorwaarden opgenomen in de verleningsbrief of
subsidiebeschikking:
Provincie
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Bestedingsvoorwaarden
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
Limburgs mobiliteitsprogramma 2009-20127 en de betreffende beschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
Actuele subsidieregelingen8
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
7
Volledige link naar Limburgs Mobiliteitsprogramma 2009-2012:
http://portal.prvlimburg.nl/psonline/popups/details.jsp;jsessionid=030FF5C313DC9AC0804923
62E1926DF5?node=88650&for=88243
8
Volledige link naar actuele subsidieregelingen provincie Noord-Holland: http://www.noordholland.nl/web/Digitaal-loket/Subsidies/Actuele-subsidieregelingen.htm
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 38 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E27B Indicatoren
Toelichting
01
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
02
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van
provinciale middelen
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale
middelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten
laste van … (rijk/provincie/...) en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te vinden
via bovenstaande tabel.
Dit betekent dat bij deze indicator alleen de
subsidiabele kosten worden verantwoord tot
maximaal het provinciale aandeel, rekening houdend
met het geldende subsidiepercentage.
03
Overige bestedingen (jaar T)
Indicator E27/02 en indicator E27/03 samen vormen
de totale subsidiabele bestedingen voor jaar T.
Vul de overige bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...). en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te vinden
via bovenstaande tabel.
Indicator E27/02 en indicator E27/03 samen vormen
de totale subsidiabele bestedingen voor jaar T.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 39 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E27B Indicatoren
Toelichting
04
Het gaat hier om een (niet verplichte) indicator
waarmee u correcties kunt doorgeven in de
bestedingen ten opzichte van bestedingen die u tot
jaar T (dus in de jaren voorafgaand aan het huidige
verantwoordingsjaar) heeft verantwoord.
Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde bestedingen
ten laste van provinciale
middelen
Indien de correctie een
vermeerdering van bestedingen
Is de besteding over voorgaande jaren (tot jaar T):
betreft, mag het alleen gaan over
 Lager dan eerder verantwoord: vul het
nog niet eerder verantwoorde
betreffende bedrag in voorafgegaan door een
bestedingen
–(min)-teken; dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan eerder verantwoord: vul het
betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: u kunt de cel leeg laten (groen,
dus niet verplicht in te vullen).
Deze correctie-indicator is vergelijkbaar met
indicator 02 (bestedingen ten laste van provinciale
middelen jaar T), maar dan met betrekking tot het
doorgeven van correcties ten opzichte van eerder
verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale
middelen.
Let op: Dit is géén cumulatieve indicator. U hoeft dus
niet ALLE correcties uit voorgaande jaren op te
nemen die u al eerder heeft doorgegeven aan uw
provincie.
Neem contact op met uw provincie voordat u deze
indicator gebruikt. Als u deze indicator gebruikt, geef
dan ook een toelichting bij indicator 09. Het niet
toelichten van de correctie kan betekenen dat de
provincie hierover nog afzonderlijk contact met u
opneemt.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 40 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E27B Indicatoren
Toelichting
05
Het gaat hier om een (niet verplichte) indicator
waarmee u correcties kunt doorgeven in de
bestedingen ten opzichte van bestedingen die u tot
jaar T (dus in de jaren voorafgaand aan het huidige
verantwoordingsjaar) heeft verantwoord.
Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen
Indien de correctie een
vermeerdering van bestedingen
betreft, mag het alleen gaan over Is de besteding over voorgaande jaren (tot jaar T):
nog niet eerder verantwoorde
 Lager dan eerder verantwoord: vul het
bestedingen
betreffende bedrag in voorafgegaan door een
–(min)-teken; dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan eerder verantwoord: vul het
betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: u kunt de cel leeg laten (groen,
dus niet verplicht in te vullen).
Deze correctie-indicator is vergelijkbaar met
indicator 03 (overige bestedingen jaar T), maar dan
met betrekking tot het doorgeven van correcties ten
opzichte van eerder verantwoorde overige
bestedingen.
Let op: Dit is géén cumulatieve indicator. U hoeft dus
niet ALLE correcties uit voorgaande jaren op te
nemen die u al eerder heeft doorgegeven aan uw
provincie.
06
Kopie beschikkingsnummer
07
Cumulatieve besteding ten laste
van provinciale middelen
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Neem contact op met uw provincie voordat u deze
indicator gebruikt. Als u deze indicator gebruikt, geef
dan ook een toelichting bij indicator 09. Het niet
toelichten van de correctie kan betekenen dat de
provincie hierover nog afzonderlijk contact met u
opneemt.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
‘besteding ten laste van provinciale middelen’ (jaar
T) (E27B/02) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
beschikking (behorende bij het bij indicator 01
ingevulde beschikkingsnummer).
Als u met uw provincie heeft afgesproken dat u
gebruik maakt van correctie-indicator 04, dan
verrekend u deze correctie in het cumulatieve saldo
dat u hier presenteert. (bestedingen alle voorgaande
jaren minus correcties = cumulatieve besteding)
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze cumulatieve besteding kan dus nooit hoger zijn
dan de maximaal verleende subsidie.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 41 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E27B Indicatoren
Toelichting
08
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator overige
bestedingen (jaar T) (E27B/03) maar dan cumulatief
voor alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van
de beschikking (behorende bij het bij indicator 01
ingevulde beschikkingsnummer).
Cumulatieve overige bestedingen
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
09
10
Als u met uw provincie heeft afgesproken dat u
gebruik maakt van correctie-indicator 05, dan
verrekend u deze correctie in het cumulatieve saldo
dat u hier presenteert. (bestedingen alle voorgaande
jaren minus correcties = cumulatieve besteding)
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
De medeoverheid kan hier onder andere een
verwijzing opnemen naar een paragraaf of
paginanummer in de jaarstukken of een toelichting
geven bij een mogelijke afwijking ten opzichte van
eerdere verantwoordingen.
Toelichting
Eindverantwoording Ja/Nee
Vul deze cel in als u gebruik maakt van een van de
correctiemogelijkheden over voorgaande jaren (zie
indicatoren 04 en 05).
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor het komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden
E28 Regionale mobiliteitsfondsen
Doelgroep:provincies en stadsregio’s
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit Infrastructuurfonds
Voor de regionale mobiliteitsfondsen dient een afzonderlijke bankrekening te worden
aangehouden. De indicatoren zijn hier ook op gebaseerd en zijn bedoeld om verantwoording af
te leggen over het verloop van de bankrekening/fonds. De volgende formule vormt het verband
tussen de indicatoren:
E28/01:
Eindsaldo ( 2011)
+ E28/02
dotatie regio 2012
+ E28/03
dotatie rijk 2012
+ E28/04
rentebaten 2012
- E28/05
besteding jaar T
= E28/06
Eindsaldo
E28 Indicatoren
Toelichting
01
Eindsaldo (jaar T-1)
02
Dotatie regio in (jaar T)
Vul hier het eindsaldo in van het regionale fonds per
31 december (jaar T-1).
De dotatie betreft het bedrag dat de ontvanger van
de specifieke uitkering stort in het fonds.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 42 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E28 Indicatoren
Toelichting
03
Dotatie rijk in (jaar T)
04
Rentebaten (jaar T)
Vul hier het bedrag in dat ontvangen is van het Rijk
voor storting in het fonds.
Vul hier de werkelijk ontvangen rentebaten in.
05
Besteding (jaar T) uit fonds
(onderscheid herkomst middelen
niet nodig)
06
07
Eindsaldo (jaar T)
Eindverantwoording Ja/Nee
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar uit het fonds. Zie 5.2 Besteding.
Tot 2009 waren de bestedingen hetzelfde als de
betalingen uit het fonds/de bankrekening. Sinds 2010
is het baten en lastenstelsel van toepassing en kan
verschil ontstaan tussen bestedingen en betalingen.
Vul hier het eindsaldo in van het fonds per 31
december (jaar T). Bereken dit bedrag aan de hand
van de voorgaande indicatoren:
E28/06 = E28/01 + E28/02 + E28/03 + E28/04 –
E28/05
Omdat sinds 2010 een verschil kan ontstaan tussen
bestedingen en betalingen, kan ook het hier
ingevulde eindsaldo afwijken van de werkelijke stand
van het fonds/de bankrekening.
U kiest ‘ja’ als: alle projecten zijn uitgevoerd en
financieel zijn afgerekend.
U kiest ‘nee’ als: er nog projecten in uitvoering zijn
die moeten worden afgerekend.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
E28B Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen
medeoverheden
Doelgroep:provincies Friesland, Groningen en Drenthe
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit Infrastructuurfonds
E28B Indicatoren
Toelichting
01
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 43 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E28B Indicatoren
Toelichting
02
De overeenkomst bestaat uit diverse projecten per
gemeenten. De gemeente kan hier aangeven of een
project in het betreffende verantwoordingsjaar wel of
niet is gerealiseerd.
Gerealiseerd Ja/Nee
03
Besteding (jaar T) ten laste van
SNN
04
Overige bestedingen (jaar T)
05
Te verrekenen met SNN
06
Kopie beschikkingsnummer
07
Toelichting
08
Eindverantwoording Ja/Nee
Het is van belang onderscheid te maken tussen het
realiseren van een afzonderlijk project en het
realiseren van de totale overeenkomst. Als een
project is gerealiseerd, wil dat nog niet zeggen dat
de totale overeenkomst met deze gemeente is
gerealiseerd. Als de volledige overeenkomst is
gerealiseerd, geeft de gemeente dit aan bij de
indicator eindverantwoording Ja/Nee (E28B/07).
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van middelen van
het SNN. Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten
laste van … (rijk/provincie/...).
Vul de overige bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).
Vul in: een aan het SNN terug te betalen bedrag
nadat de eindverantwoording voor één beschikking
op ja is gezet (zie indicator E28B/07).
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.
Geef bij deze indicator een korte toelichting over de
aard van de projecten. Indien u bij E28B/05 een
bedrag heeft ingevuld, geef hier dan een toelichting
bij dat bedrag.
Als de toelichting veel tekst omvat, dan kan de
toelichting ook in de SiSa-paragraaf van de
jaarrekening worden opgenomen. Neem dan in deze
toelichting het paginanummer op waarop de
uitgebreide toelichting te vinden is.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
E28C Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit Infrastructuurfonds
Let op: De bestedingsvoorwaarden kunnen per provincie verschillen. In onderstaande tabel
kunt u zien waar u de bestedingsvoorwaarden die voor u gelden, kunt vinden. 9
Provincie
Bestedingsvoorwaarden
9
De provincies Flevoland, Groningen, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en
Zeeland maken geen gebruik van deze regeling.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 44 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Drenthe
Friesland
Gelderland
Limburg
Noord-Brabant
zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Overeenkomst netwerkanalyse
zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
E28C Indicatoren
Toelichting
01
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
02
03
04
05
06
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Gerealiseerd Ja/Nee
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
De overeenkomst bestaat uit diverse projecten per
gemeenten. De gemeente kan hier aangeven of een
project in het betreffende verantwoordingsjaar is
gerealiseerd.
Het is van belang onderscheid te maken tussen het
realiseren van een afzonderlijk project en het
realiseren van de totale overeenkomst. Als een
project is gerealiseerd, wil dat nog niet zeggen dat
de totale overeenkomst met deze gemeente is
gerealiseerd. Als de volledige overeenkomst is
gerealiseerd, geeft de gemeente dit aan bij de
indicator eindverantwoording Ja/Nee (E28C/06).
Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te vinden
via bovenstaande tabel.
Cumulatieve besteding tot en met Deze indicator is vergelijkbaar met indicator overige
(jaar T)
bestedingen (jaar T) (E28C/03) maar dan cumulatief
voor alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van
Deze indicator is bedoeld voor de de beschikking (behorende bij het bij indicator 01
tussentijdse afstemming van de
ingevulde beschikkingsnummer).
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Te verrekenen met provincie
Het gaat hier om een eventueel nog met de provincie
te verrekenen, terug te betalen of nog te vorderen
bedrag.
Kopie beschikkingsnummer
Vul altijd een getal in. Als geen sprake is van een
verrekening, vul dan 0 (nul) in.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 45 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E28C Indicatoren
Toelichting
07
U kunt hier een toelichting geven bij uw
verantwoording. Indien u bij E28C/04 een bedrag
heeft ingevuld, geef hier dan een toelichting bij dat
bedrag.
08
Toelichting
Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor het komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden
Als de toelichting veel tekst omvat, dan kan de
toelichting ook in de SiSa-paragraaf van de
jaarrekening worden opgenomen. Neem dan in deze
toelichting het paginanummer op waarop de
uitgebreide toelichting te vinden is.
Let bij deze indicator op het verband met indicator
E28C/02. Alleen als de volledige overeenkomst (zie
toelichting bij E28C/02) in verantwoordingsjaar (jaar
T) is afgerond, vult u hier een ‘ja’ in.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
E29 Tijdelijke regeling stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn
Water
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water
E29 Indicatoren
Toelichting
01
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
verleningsbrief.
02
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T)
03
Eindverantwoording Ja/Nee
04
Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
U vult de totale besteding jaar T in. Het ministerie
hanteert het van toepassing zijnde percentage (30%
van de totale kosten; zie artikel 4 van de regeling)
om de hoogte van de subsidie te berekenen.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Vergelijkbaar met indicator besteding (jaar T)
(E29/02) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het startjaar van het project.
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
E30 Quick wins binnenhavens
Doelgroep: provincies en gemeenten
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 46 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Relevante wet- en regelgeving:
- Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart
E30 Indicatoren
01
02
03
04
Toelichting
Hieronder per regel één
projectaanduiding en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van
rijksmiddelen
Overige bestedingen (jaar T)
Eindverantwoording Ja/Nee
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van rijksmiddelen.
Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...).
Indicator E30/02 en indicator E30/03 samen vormen
de totale bestedingen voor het betreffende
verantwoordingsjaar.
Vul de overige bestedingen van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).
Indicator E30/02 en indicator E30/03 samen vormen
de totale bestedingen voor het betreffende
verantwoordingsjaar.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
E30B Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart
Let op: De bestedingsvoorwaarden kunnen per provincie verschillen. In onderstaande tabel ziet
u waar u de bestedingsvoorwaarden kunt vinden die voor u van toepassing zijn:
Provincie
Limburg
Bestedingsvoorwaarden
Limburgs Mobiliteitsprogramma 2009-2012 en de betreffende beschikking.
De andere provincies maken geen gebruik van deze regeling.
E30B Indicatoren
Toelichting
01
02
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van
provinciale middelen
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale
middelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten
laste van … (rijk/provincie/...) en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te vinden
via bovenstaande tabel.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 47 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
E30B Indicatoren
Toelichting
03
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van provinciale middelen (jaar T)
(E30B/02) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het startjaar van de beschikking
(behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
beschikkingsnummer).
04
Cumulatieve besteding ten laste
van provinciale middelen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor het komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden
E34 Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen
Doelgroep: provincies Friesland en Groningen
Relevante wet- en regelgeving:
- Convenant tussen rijk en provincies Friesland en Groningen
E34 Indicatoren
Toelichting
01
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.
02
Hieronder per regel één
projectaanduiding en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (Jaar T)
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
E37 Regeling wilhelminasluis
Doelgroep: provincie Noord-Holland
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit infrastructuur
E37 Indicatoren
Toelichting
01
Beginsaldo (jaar T)
Vul hier het beginsaldo in per 1 januari (jaar T).
02
Ontvangen bijdrage Rijk (jaar T)
Vul de ontvangen bijdrage van het Rijk in.
03
04
Ontvangen bijdrage andere
bestuursorganen (jaar T)
Besteding (jaar T)
05
Eindsaldo (jaar T)
Vul de ontvangen bijdrage van andere
bestuursorganen in.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Vul hier het eindsaldo in per 31 december (jaar T).
Dit bedrag kan als volgt berekend worden uit de
voorgaande indicatoren:
01 + 02 + 03 -04 = 05
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 48 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
F2
Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL)
Doelgroep: provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling LNV-subsidies
F2 Indicatoren
Toelichting
01 Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
02 Eindverantwoording Ja/Nee
F3
Verzameluitkering EZ
Doelgroep: provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling verzameluitkering.
F3 Indicatoren
Toelichting
01 Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Alle bestedingen binnen de doelstellingen van het
ministerie van Economische Zaken zijn aan te merken
als rechtmatige bestedingen in het kader van deze
verzameluitkering. U kunt de doelstellingen
terugvinden in de begroting 2014 van het ministerie
van EZ. Voor verzameluitkeringen geldt geen
specificatie van de verantwoording naar beleidsthema,
specifieke doelstelling of prestatieafspraak. Per
verzameluitkering moet jaarlijks alleen het totaal
besteed bedrag worden verantwoord.
F4
Deelproject 750 - Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Doelgroep: provincie Zuid-Holland
Relevante wet- en regelgeving:
- Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente
Rotterdam en de stadsregio Rotterdam m.b.t. Deelproject 750 hectare natuur- en
recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam).
- Voor het onderdeel landaanwinning, zie hier.10
F4 Indicatoren
Toelichting
01 Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
02 Eindverantwoording Ja/Nee
F4B Deelproject 750 - Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Doelgroep: stadsregio Rotterdam en gemeente Rotterdam
10
https://www.maasvlakte2.com/kennisbank/200509%20Uitwerkingsovereenkomst%20Landaanwinning.pdf
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 49 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Zie 5.9 SiSa tussen medeoverheden. Let op: De bestedingsvoorwaarden kunnen per provincie
verschillen. In onderstaande tabel ziet u waar u de bestedingsvoorwaarden kunt vinden die voor
u van toepassing zijn:
Provincie
Zuid-Holland
Bestedingsvoorwaarden
Zie verleningsbrief of subsidiebeschikking.
De andere provincies maken geen gebruik van deze regeling.
F4B Indicatoren
Toelichting
01
Besteding (jaar T) ten laste van
provinciale middelen
02
Cumulatieve besteding ten laste
van provinciale middelen tot en
met (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale
middelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten
laste van … (rijk/provincie/...) en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te vinden
via bovenstaande tabel.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van provinciale middelen (jaar T)
(F4B/01) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het startjaar van de beschikking
(behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
beschikkingsnummer).
03
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee. Als u kiest voor
‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor
het komende jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
F6 Besluit subsidies herstructurering Topprojecten
bedrijventerreinen (TOPPER)
Doelgroep: gemeenten
Deze regeling is grotendeels gedecentraliseerd via de septembercirculaire provinciefonds en
gemeentefonds 2012. Met enkele medeoverheden zijn andere afspraken gemaakt. Alleen de
gemeenten die uitstel gekregen hebben voor deze regeling verantwoorden nog over F6.
F6 Indicatoren
Toelichting
01 Hieronder per regel één
projectkenmerk en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie
02 Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
03 Marktconforme gerealiseerde totale
baten (jaar T), inclusief bijdragen
van derden en subsidies van andere
bestuursorganen en de Commissie
van de Europese Gemeenschappen
04 Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 50 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
F6 Indicatoren
Toelichting
05 Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T)
Vergelijkbaar met indicator besteding (jaar T) (F6/02)
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het startjaar van het project.
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
06 Getaxeerde waarden van de nog
niet verkochte gronden/objecten
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Alleen in te vullen bij afronding
project
F7
Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Subsidieregeling sterktes in de regio
F7 Indicatoren
Toelichting
01 Hieronder per regel één
(gebiedsgericht)
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Het beschikkingsnummer is te vinden in de
verleningsbrief.
02 Besteding (jaar T)
03 Eindverantwoording Ja/Nee
Daarnaast werkt het ministerie van BZK samen met
alle verstrekkers van specifieke uitkeringen aan het
toevoegen van de beschikkingsnummers aan de
verantwoordingslijst (de ‘nieuwe’ kruisjeslijst). Zie
5.10 Verantwoordingslijst.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Hier dienen de totale subsidiabele projectkosten te
worden ingevuld. Het is niet de bedoeling om bij deze
indicator de eigen bijdrage te gaan verrekenen.
Het ministerie (middels RVO) hanteert het van
toepassing zijnde percentage (= kleiner of gelijk aan
50%) om de hoogte van de subsidie te berekenen.
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
04 Cumulatieve bestedingen tot en met Vergelijkbaar met indicator besteding (jaar T) (F7/02)
(jaar T)
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het startjaar van het project.
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
F10 Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport
Doelgroep: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
F10 Indicatoren
Toelichting
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 51 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
F10 Indicatoren
Toelichting
01
Besteding (Jaar T) ten laste van
rijksmiddelen
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van rijksmiddelen.
Zie 5.2 Besteding en 5.3 Besteding ten laste van …
(rijk/provincie/...).
02
Overige bestedingen (Jaar T)
03
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
04
Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T)
Vergelijkbaar met indicator besteding (jaar T)
(F10/01) maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren vanaf het startjaar van het project.
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
G1
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeentedeel 2014
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet sociale werkvoorziening
- Zie voor meer informatie ook de ‘handreiking Wsw’ op de website van het ministerie van
SZW (www.gemeenteloket.minszw.nl).
Deze regeling wordt ingevuld door alle gemeenten ongeacht of de uitvoering voor een deel
wordt verricht door een openbaar lichaam (opgericht op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’). De gemeente vult alleen de gemeentelijke
uitvoeringsgegevens in exclusief het deel dat eventueel door gemeenschappelijke regelingen is
uitgevoerd. Het is daarbij niet relevant of de gemeente deelnemer is in het openbaar lichaam.
Indien de uitvoering volledig door een gemeenschappelijke regeling is verricht en de gemeente
derhalve niet beschikt over informatie ten behoeve van een bepaalde indicator, vult de
gemeente bij de betreffende indicator ‘0’ (nul) in.
De verantwoording verandert vanwege de decentralisaties. De indicator 02 ‘Het totaal aantal
inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren’
is komen te vervallen. Indicator 01 is voor de verantwoording over 2014 nog nodig. Vanwege
SiSa tussen medeoverheden ziet de verantwoording er in het tijdspad als volgt uit:
- De verantwoording van G1A over 2013 in de SiSa-bijlage 2014.
- De verantwoording van G1A over 2014 in de SiSa-bijlage 2015.
G1 Indicatoren
Toelichting
01
Zie toelichting handreiking Wsw op het gemeenteloket
SZW.
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners van uw gemeente dat
een dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, of artikel 7
van de wet te aanvaarden op
31 december (jaar T)
Het Excel format van de SiSa-bijlage kent de
mogelijkheid om een getal met twee decimalen in te
vullen omdat mensen met een arbeidshandicap ernstig
voor een factor 1,25 opgenomen moeten worden.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 52 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G1 Indicatoren
Toelichting
02
Kies ‘ja’ als uw gemeente de Wsw-taken voor uw
inwoners volledig zelfstandig uitvoert. Let op: Als uw
gemeente taken uitbesteedt aan een organisatie anders
dan een gemeenschappelijke regeling (een andere
gemeente, stichting, NV/BV e.d.) verantwoordt u deze
taken alsof uw gemeente deze taken zelfstandig uitvoert.
Als alle gemeentelijke taken door een dergelijke
organisatie (niet zijnde een gemeenschappelijke regeling)
worden uitgevoerd, kiest u dus ‘ja’.
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
Als u ‘ja’ kiest, betekent dat:
 u via G1/01 en G1/02 de verantwoording indient
voor de uitvoering van jaar T; en
 dat er over jaar T geen verantwoording aan uw
gemeente wordt afgelegd door een openbaar
lichaam via G1B ongeacht of uw gemeente
formeel deelnemer is aan die gemeenschappelijke
regeling; en
 dat het ministerie van SZW alleen de door u
verstrekte informatie van indicatoren G1/01 en
G1/02 gebruikt voor de budgettoekenning van
jaar T+1, ongeacht of het ministerie van SZW
toch nog verantwoordingsinformatie van een
openbaar lichaam over uw gemeente ontvangt.
Kies ‘nee’ als de Wsw-taken voor enkele of alle inwoners
van uw gemeente deels of volledig worden uitgevoerd
door een gemeenschappelijke regeling. Het is hierbij niet
van belang of de gemeente formeel deelnemer is in dit
samenwerkingsverband. Wel van belang is dat de
gemeenschappelijke regeling is opgericht op grond van
de Wet gemeenschappelijke regelingen én via SiSa
verantwoording kan afleggen (dus dat het de
gemeenschappelijke regeling voorkomt op de
verantwoordingslijst 2014).
Als u ‘nee’ kiest, betekent dat:
 u verwacht dat een of meerdere
gemeenschappelijke regelingen via G1B informatie
aan uw gemeente aanleveren. Dit kunnen ook
gemeenschappelijke regelingen zijn waarin uw
gemeente geen formele deelnemer is.
 het ministerie van BZK, naast de informatie die u
via G1 aanlevert, ook de informatie van de
openbare lichamen via G1B gebruikt voor de
toepassing van de verdeelsleutels in het cluster
Werk en Inkomen van het Gemeentefonds.
G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_Totaal 2013
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet sociale werkvoorziening
- Zie voor meer informatie ook de ‘handreiking Wsw’ op de website van het ministerie van
SZW (www.gemeenteloket.minszw.nl).
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 53 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Deze regeling betreft een totaal en wordt ingevuld door alle gemeenten, ongeacht of er
inwoners werkzaam waren bij de eigen of een ander openbaar lichaam (opgericht op grond van
de Wet gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’). Via deze
indicatoren legt de gemeente (via SiSa) verantwoording af aan het ministerie van SZW over de
op basis van het beschikbaar gestelde budget gerealiseerde taakstelling in arbeidsjaren. Deze
informatie is voor het ministerie van SZW de basis voor de bepaling van de ‘vaststelling’ 2013
en of er sprake is van onderrealisatie dan wel of de gemeente in aanmerking komt voor de
bonus begeleid werken.
De verantwoording verandert vanwege de decentralisaties. De indicatoren 02 ‘Het totaal aantal
geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de
wet te aanvaarden op 31 december (T-1); inclusief deel gemeenschappelijke regeling’ en 03
‘Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1),
uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel gemeenschappelijke regeling’ zijn komen te vervallen.
Let op: het betreft hier het totaal van verantwoordingsjaar T-1 van zowel gemeente (G1) als
gemeenschappelijke regeling (G1B). Bijvoorbeeld in verantwoordingsjaar 2014 het totaal van
G1 over 2013 en G1B over 2013. Dit betekent dus ook dat het onmogelijk is dat de gemeente
hier terecht een 0 (nul) verantwoordt. Het toch indienen van een 0 (nul)-verantwoording
betekent dat de gemeente géén Wsw-taken heeft uitgevoerd in jaar T-1 en dat het ministerie
van SZW het volledige bedrag van het budget Wsw voor jaar T-1 terugvordert.
G1A
Indicatoren
Toelichting
01
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
Gemeenten die per 1 januari 2014 zijn
samengevoegd tot een nieuwe gemeente,
selecteren hier de gemeentenamen van de
voormalige gemeenten. Gemeenten die ten
opzichte van 2013 niet zijn gewijzigd, kiezen hun
‘eigen’ gemeentecode.
Gemeenten stellen de bij deze regeling in te vullen
gegevens (het totaal) samen uit:
 De aangeleverde gegevens door
gemeenschappelijke regelingen via SiSa
(jaar T-1) via G1B, na beoordeling
(eventuele correctie) en vaststelling door de
gemeente; en
 het deel dat de gemeente zelf uitvoert.
Gemeenten stellen de bij deze regeling in te vullen
gegevens (het totaal) samen uit:
 De aangeleverde gegevens door
gemeenschappelijke regelingen via SiSa
(jaar T-1) via G1B, na beoordeling
(eventuele correctie) en vaststelling door de
gemeente; en
 het deel dat de gemeente zelf uitvoert.
02
inclusief deel openbaar lichaam
03
Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam
G1B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_deel
gemeenschappelijke regeling 2014
Doelgroep: gemeenschappelijke regeling.
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet sociale werkvoorziening
- Zie voor meer informatie ook de ‘handreiking Wsw’ op de website van het ministerie van
SZW (www.gemeenteloket.minszw.nl).
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 54 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Deze regeling wordt alleen ingevuld door openbare lichamen opgericht op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (hierna ‘gemeenschappelijke regeling’) die (een deel van) de
uitvoering hebben verricht voor gemeenten. De gemeenschappelijke regeling vult alleen de
eigen uitvoeringsgegevens in. Als de gemeenschappelijke regeling geen taken heeft verricht
voor een bepaalde indicator, dient de gemeenschappelijke regeling ‘0’ (nul) in te vullen. Deze
informatie wordt door het ministerie van BZK gebruikt voor de toepassing van de
verdeelsleutels in het cluster Werk en Inkomen in het Gemeentefonds.
G1B Indicatoren
Toelichting
01
Gemeenschappelijke regeling vult de
uitvoeringsgegevens per gemeente in (per subregel
één gemeente). Het is mogelijk de
uitvoeringsgegevens voor maximaal 100 gemeenten
in te vullen.
Zie toelichting handreiking Wsw op het
gemeenteloket SZW.
02
03
04
05
G2
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners per gemeente dat een
dienstbetrekking heeft of op de
wachtlijst staat en beschikbaar is
om een dienstbetrekking als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, of
artikel 7 van de wet te aanvaarden
op 31 december (jaar T)
Het totaal aantal inwoners dat is
uitgestroomd uit het
werknemersbestand in (jaar T),
uitgedrukt in arbeidsjaren
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor geïndiceerde
inwoners in (jaar T), uitgedrukt in
arbeidsjaren
Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in (jaar T),
uitgedrukt in arbeidsjaren
Zie toelichting handreiking Wsw op het
gemeenteloket SZW.
Zie toelichting handreiking Wsw op het
gemeenteloket SZW.
Zie toelichting handreiking Wsw op het
gemeenteloket SZW.
Gebundelde uitkering_gemeentedeel 2014
Doelgroep: gemeenten
Zie 5.2.2 Besteding SZW/Bbz. Deze regeling wordt ingevuld door alle gemeenten ongeacht of
de uitvoering voor een deel wordt verricht door een openbaar lichaam (opgericht op grond van
de Wet gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’). De gemeente
vult alleen de gemeentelijke uitvoeringsgegevens in exclusief het deel dat eventueel door
gemeenschappelijke regelingen is uitgevoerd. Het is daarbij niet relevant of de gemeente
deelnemer is van de gemeenschappelijke regeling. Indien de uitvoering volledig door een
gemeenschappelijke regeling is verricht en de gemeente derhalve niet beschikt over informatie
ten behoeve van een bepaalde indicator, vult de gemeente bij de betreffende indicator ‘0’ (nul)
in.
G2 Indicatoren
Toelichting
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 55 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G2 Indicatoren
Toelichting
01
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten stelsel.
Zie 5.2 Besteding en de WWB.
Besteding (jaar T) algemene
bijstand
Gemeente
02
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
Baten (jaar T) algemene bijstand
(exclusief Rijk)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten stelsel.
Zie 5.4 Baten en de WWB.
Gemeente
03
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
Besteding (jaar T) IOAW
Gemeente
04
05
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten stelsel.
Gemeente
Zie 5.4 Baten en de IOAW.
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Besteding (jaar T) IOAZ
Gemeente
06
07
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten stelsel.
Zie 5.2 Besteding en de IOAW.
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten stelsel.
Zie 5.2 Besteding en de IOAZ.
Gemeente
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten stelsel.
Zie 5.4 Baten en de IOAZ.
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten stelsel.
Zie 5.2 Besteding en de Bbz 2004.
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 56 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G2 Indicatoren
Toelichting
08
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten stelsel.
Zie 5.4 Baten en de Bbz 2004.
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
Gemeente
09
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)
Baten (jaar T) WWIK (exclusief
Rijk)
Gemeente
10
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten stelsel.
Zie 5.4 Baten.
De verantwoording over de WWIK via de SiSa-bijlage
2014 betreft uitsluitend nog de baten WWIK, omdat
de WWIK met ingang van 1 januari 2012 is
ingetrokken.
Kies ‘ja’ als uw gemeente de G2-taken volledig
zelfstandig uitvoert. U geeft met ‘ja’ aan dat u via G2
de verantwoording indient voor de uitvoering van jaar
T. Dit betekent ook dat er geen verantwoording aan
uw gemeente wordt afgelegd door een
gemeenschappelijke regeling via G2B voor een deel
van de uitvoering van taken door een
gemeenschappelijke regeling waar uw gemeente
formeel deelnemer van is. Als u ‘ja’ kiest, gebruikt
het ministerie van SZW alleen de informatie bij G2
voor jaar T+1.
Let op: Als uw gemeente taken uitbesteedt aan een
organisatie anders dan een gemeenschappelijke
regeling (een andere gemeente, stichting, NV/BV
e.d.) verantwoordt u deze taken alsof uw gemeente
deze taken zelfstandig uitvoert. Als alle gemeentelijke
taken door een dergelijke organisatie (niet zijnde een
gemeenschappelijke regeling) worden uitgevoerd,
kiest u dus ‘ja’.
Kies ‘nee’ als de G2-taken van uw gemeente deels of
volledig worden uitgevoerd door een
gemeenschappelijke regeling. Als u ‘nee’ kiest
verwacht u dus dat een of meerdere
gemeenschappelijke regelingen via G2B informatie
aan uw gemeente aanleveren. Als u ‘nee’ kiest
gebruikt het ministerie van SZW naast deze
informatie, ook de informatie van de
gemeenschappelijke regelingen voor de
budgettoekenning T+1. Als u ‘nee’ kiest legt u
volgend jaar, via G2A, verantwoording af over de
totale uitvoering van jaar T.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 57 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_Totaal
2013
Doelgroep: gemeenten
Zie 5.2.2 Besteding SZW/Bbz. Deze regeling betreft een totaal en wordt alleen ingevuld door
gemeenten die de uitvoering (deels) hebben laten verrichten door een openbaar lichaam
(opgericht op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke
regeling’). Gemeenten stellen de volgende bij deze regeling in te vullen gegevens (het totaal)
op:
 De aangeleverde gegevens door gemeenschappelijke regelingen via SiSa (jaar T-1) via
G2B, na beoordeling en vaststelling door de gemeente.
 De door de gemeente opgestelde gegevens uit SiSa (jaar T-1) bij G2 en ten behoeve van
de budgetvaststelling via SiSa aangeleverd aan het ministerie van SZW.
Let op: het betreft hier het totaal van verantwoordingsjaar T-1 van zowel gemeente (G2) als
gemeenschappelijke regeling (G2B). Bijvoorbeeld in verantwoordingsjaar 2014 het totaal van
G2 over 2013 en G2B over 2013. Dit betekent dus ook dat het onmogelijk is dat de gemeente
hier terecht een 0 (nul) verantwoordt.
G2A
Indicatoren
Toelichting
01
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand
Gemeenten die per 1 januari 2014 zijn
samengevoegd tot een nieuwe gemeente,
selecteren hier de gemeentenamen van de
voormalige gemeente. Gemeenten die ten
opzichte van 2013 niet zijn gewijzigd, kiezen hun
‘eigen’ gemeentecode.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding en de WWB.
02
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
03
I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)
Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de WWB.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
04
I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)
Besteding (jaar T-1) IOAW
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding en de IOAW.
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 58 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G2A
Indicatoren
Toelichting
05
Baten (jaar T-1) IOAW
(exclusief Rijk)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAW.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
06
07
08
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator
01. U hoeft hier dus niets in te vullen.
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Besteding (jaar T-1) IOAZ
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
inclusief geldstroom naar
stelsel. Zie 5.2 Besteding en de IOAZ.
openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAZ.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
09
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding en de Bbz 2004.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 59 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G2A
Indicatoren
Toelichting
10
Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de Bbz 2004.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
11
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)
Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
De verantwoording over de WWIK via de SiSabijlage betreft uitsluitend nog de baten WWIK,
omdat de WWIK met ingang van 1 januari 2012 is
ingetrokken.
G2B Gebundelde uitkering deel gemeenschappelijke regeling
2014
Doelgroep: gemeenschappelijke regeling
Zie 5.2.2 Besteding SZW/Bbz en 5.9 SiSa tussen medeoverheden.
Deze regeling wordt alleen ingevuld door openbare lichamen opgericht op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (hierna ‘gemeenschappelijke regeling’) die (een deel van) de
uitvoering hebben verricht voor gemeenten. De gemeenschappelijke regeling vult alleen de
eigen uitvoeringsgegevens in exclusief delen die door de betreffende gemeente(n) of andere
gemeenschappelijke regelingen zijn uitgevoerd. Als de gemeenschappelijke regeling geen taken
heeft verricht voor een bepaalde indicator, dient de gemeenschappelijke regeling ‘0’ (nul) in te
vullen. Deze informatie wordt door het ministerie van SZW gebruikt voor de verdeling van de
budgetten voor de gebundelde uitkering.
G2B
Indicatoren
Toelichting
01
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Besteding (jaar T) algemene
bijstand
Gemeenschappelijke regelingen vullen de
uitvoeringsgegevens per gemeente in (per subregel
één gemeente). Het is mogelijk de
uitvoeringsgegevens voor maximaal 100 gemeenten
in te vullen.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding en de WWB.
02
Deel openbaar lichaam
03
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
Baten (jaar T) algemene bijstand
(exclusief Rijk)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de WWB.
Deel openbaar lichaam
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 60 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G2B
Indicatoren
Toelichting
04
Besteding (jaar T) IOAW
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding en de IOAW.
Deel openbaar lichaam
05
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAW.
Deel openbaar lichaam
06
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G2B / 01
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01.
U hoeft hier dus niets in te vullen.
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
07
Besteding (jaar T) IOAZ
Deel openbaar lichaam
08
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding en de IOAZ.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAZ.
Deel openbaar lichaam
09
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding en de Bbz 2004.
Deel openbaar lichaam
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 61 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G2B
Indicatoren
Toelichting
10
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de Bbz 2004.
Deel openbaar lichaam
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)
11
Baten (jaar T) WWIK (exclusief
Rijk)
Deel openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
De verantwoording over de WWIK via de SiSabijlage 2014 betreft uitsluitend nog de baten WWIK,
omdat de WWIK met ingang van 1 januari 2012 is
ingetrokken.
G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2014
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
- Hoe omgaan met btw over onderzoekskosten Bbz: artikel gemeenteloket SZW en
nieuwsbrief IBI nr. 42;
Zie 5.2.2 Besteding SZW/Bbz.
Deze regeling wordt ingevuld door alle gemeenten ongeacht of de uitvoering voor een deel
wordt verricht door een openbaar lichaam (opgericht op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’). De gemeente vult alleen de gemeentelijke
uitvoeringsgegevens in exclusief het deel dat eventueel door gemeenschappelijke regeling is
uitgevoerd. Indien de uitvoering volledig door een gemeenschappelijke regeling is verricht en de
gemeente derhalve niet beschikt over informatie ten behoeve van een bepaalde indicator, vult
de gemeente bij de betreffende indicator ‘0’ (nul) in.
G3
Indicatoren
Toelichting
01
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) aan onderzoek
als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
02
03
04
05
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 62 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G3
Indicatoren
Toelichting
06
Besteding (jaar T) Bob
07
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
08
Besteding (jaar T) aan
uitvoeringskosten Bob als bedoeld
in artikel 56 Bbz 2004
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Kies ‘ja’ als uw gemeente de G3-taken volledig
zelfstandig uitvoert. U geeft met ‘ja’ aan dat u via
G3 de verantwoording indient voor de uitvoering
van jaar T. Dit betekent ook dat er geen
verantwoording aan uw gemeente wordt afgelegd
door een gemeenschappelijke regeling via G3B voor
een deel van de uitvoering door een
gemeenschappelijke regeling waar uw gemeente
formeel deelnemer van is. Als u ‘ja’ kiest, gebruikt
het ministerie van SZW alleen de informatie bij G3
voor jaar T+1 en de vaststelling van jaar T.
09
Let op: Als uw gemeente taken uitbesteedt aan een
organisatie anders dan een gemeenschappelijke
regeling (een andere gemeente, stichting, NV/BV
e.d.) verantwoordt u deze taken alsof uw gemeente
deze taken zelfstandig uitvoert. Als alle
gemeentelijke taken door een dergelijke organisatie
(niet zijnde een gemeenschappelijke regeling)
worden uitgevoerd, kiest u dus ‘ja’.
Kies ‘nee’ als de G3-taken van uw gemeente deels
of volledig worden uitgevoerd door een
gemeenschappelijke regeling. Als u ‘nee’ kiest
verwacht u dus dat een of meerdere
gemeenschappelijke regelingen via G3B informatie
aan uw gemeente aanleveren. Als u ‘nee’ kiest
gebruikt het ministerie van SZW naast deze
informatie, ook de informatie van de
gemeenschappelijke regeling voor de
budgettoekenning jaar T+1. Als u ‘nee’ kiest legt u
volgend jaar, via G3A, verantwoording af over de
totale uitvoering van jaar T.
G3A Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_Totaal 2013
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
- Hoe omgaan met btw over onderzoekskosten Bbz: artikel gemeenteloket SZW en
nieuwsbrief IBI nr. 42.
Zie 5.2.2 Besteding SZW/Bbz.
Deze regeling betreft een totaal en wordt alleen ingevuld door gemeenten die de uitvoering
(deels) hebben laten verrichten door een openbaar lichaam (opgericht op grond van de Wet
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 63 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’). Gemeenten stellen de
volgende bij deze regeling in te vullen gegevens (het totaal) op:
 De aangeleverde gegevens door gemeenschappelijke regelingen via SiSa (jaar T-1) via
G3B, na beoordeling en vaststelling door de gemeente.
 De door de gemeente opgestelde gegevens uit SiSa (jaar T-1) bij G3C-1 en ten behoeve
van de budgetvaststelling via sisa aangeleverd aan het ministerie van SZW.
Let op: het betreft hier het totaal van verantwoordingsjaar T-1 van zowel gemeente (G3) als
gemeenschappelijke regeling (G3B). Bijvoorbeeld in verantwoordingsjaar 2014 het totaal van
G3 over 2013 en G3B over 2013. Dit betekent dus ook dat het onmogelijk is dat de gemeente
hier terecht een 0 (nul) verantwoordt. Het toch indienen van een 0 (nul)-verantwoording
betekent dat de gemeente géén taken heeft uitgevoerd in jaar T-1 en dat het ministerie van
SZW het volledige bedrag van het voorschot voor jaar T-1 terugvordert. Deze informatie is voor
het ministerie van SZW de basis voor het vaststellen / afrekenen met deze gemeenten.
G3A
Indicatoren
Toelichting
01
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
Gemeenten die per 1 januari 2014 zijn
samengevoegd tot een nieuwe gemeente,
selecteren hier de gemeentenamen van de
voormalige gemeenten. Gemeenten die ten
opzichte van 2013 niet zijn gewijzigd, kiezen hun
huidige gemeentecode.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
02
03
04
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
05
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
06
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 64 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G3A
Indicatoren
Toelichting
07
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01.
U hoeft hier dus niets in te vullen.
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
08
09
10
Besteding (jaar T-1) Bob
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Baten (jaar T-1) Bob (exclusief
Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Besteding (jaar T-1) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
G3B Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
Doelgroep: gemeenschappelijke regelingen
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
- Hoe omgaan met btw over onderzoekskosten Bbz: artikel gemeenteloket SZW en
nieuwsbrief IBI nr. 42.
Zie 5.9 SiSa tussen medeoverheden. Deze regeling wordt alleen ingevuld door openbare
lichamen opgericht op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna
‘gemeenschappelijke regeling’) die (een deel van) de uitvoering hebben verricht voor
gemeenten. Deze informatie wordt door het ministerie van SZW gebruikt voor de verdeling van
de budgetten.
De gemeenschappelijke regeling vult alleen de eigen uitvoeringsgegevens in exclusief delen
die door de betreffende gemeente(n) of andere gemeenschappelijke regelingen is uitgevoerd.
Als de gemeenschappelijke regeling geen taken heeft verricht voor een bepaalde indicator, dient
het openbaar lichaam ‘0’ (nul) in te vullen.
G3B Indicatoren
Toelichting
01
De gemeenschappelijke regeling vult de
uitvoeringsgegevens per gemeente in (per subregel
één gemeente). Het is mogelijk de
uitvoeringsgegevens voor maximaal 100 gemeenten
in te vullen.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
02
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor die
gemeente invullen
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 65 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G3B Indicatoren
Toelichting
03
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01.
U hoeft hier dus niets in te vullen.
04
05
06
07
08
09
10
G5
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) aan onderzoek
als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3B / 01
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor die
gemeente invullen
Besteding (jaar T) Bob
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Besteding (jaar T) aan
Vul de bestedingen in van het betreffende
uitvoeringskosten Bob als bedoeld
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
in artikel 56 Bbz 2004
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Wet participatiebudget (Wpb)_gemeentedeel 2014
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet Participatiebudget
- Besluit participatiebudget
Deze regeling wordt ingevuld door alle gemeenten ongeacht of de uitvoering voor een deel
wordt verricht door een openbaar lichaam (opgericht op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’). De gemeente vult alleen de gemeentelijke
uitvoeringsgegevens in exclusief het deel dat eventueel door gemeenschappelijke regelingen is
uitgevoerd. Indien de uitvoering volledig door een gemeenschappelijke regeling is verricht en de
gemeente derhalve niet beschikt over informatie ten behoeve van een bepaalde indicator, vult
de gemeente bij de betreffende indicator ‘0’ (nul) in.
De verantwoording verandert vanwege de decentralisaties. De indicator G5/07 is vervallen
(‘Besteding (jaar T) Regelluw’). Vanwege SiSa tussen medeoverheden ziet de verantwoording er
in de tijd gezien als volgt uit:
- De verantwoording van G5 over 2014 in de SiSa-bijlage 2014.
- De verantwoording van G5 (onderdeel educatie) over 2015 in de SiSa-bijlage 2015.
- De verantwoording van G5A over 2013 in de SiSa-bijlage 2014.
- De verantwoording van G5A over 2014 in de SiSa-bijlage 2015.
- De verantwoording van G5A (onderdeel educatie) over 2015 in de SiSa-bijlage 2016.
In 2015 zal de verantwoording van G5(B) substantieel veranderen voor het educatie-gedeelte.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 66 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
De rol van de gemeenten verandert, omdat in beginsel alleen de centrumgemeenten zullen
verantwoorden. De verantwoording 2015 zal – onder voorbehoud – gaan over de besteding
door ROC’s, besteding door overigen, de reservering voor het volgende kalenderjaar en de
overeenstemming met de ROC over lagere besteding (Ja/Nee). Ook niet-centrumgemeenten en
gemeenschappelijke regelingen kunnen in 2015 nog verantwoorden: indien er gereserveerde
middelen vanuit 2014 naar 2015 over zijn gegaan dan dient de individuele gemeente of
gemeenschappelijke regeling de besteding van deze middelen in 2015 te verantwoorden.
Casus: Wat gebeurt er in 2015 met de reserveringsregeling uit de wet
Participatiebudget?
De wet Participatiebudget en de daarop gebaseerde lagere regelgeving is in geheel
2014 nog van kracht en daarmee ook de mogelijkheid om in 2014 niet uitgegeven
middelen te reserveren en conform de wet Participatiebudget te besteden in het
jaar 2015. Voor het jaar 2015 kunt u derhalve de in 2014 gereserveerde middelen
(tot een maximum van 25% van het toegekende budget 2014) rechtmatig
besteden binnen de kaders van de huidige wet Participatiebudget. Om die reden is
bij regelingen G5 en G5B een nieuwe indicator opgenomen voor deze middelen.
G5
Indicatoren
Toelichting
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 67 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G5
Indicatoren
Toelichting
01
Het aantal in (jaar T) bij een ROC
ingekochte contacturen
-
Let op: Dit is de enige
gelegenheid om verantwoording
af te leggen over deze
taakuitvoering
-
Let op: Deze verantwoording kan
niet door een openbaar lichaam
worden uitgevoerd, ongeacht de
keuze van de gemeente bij
indicator G5/02
Jaar T: het jaar waarover verantwoord
wordt. U verantwoordt in de SiSa-bijlage
2014 dus het aantal contacturen uit het jaar
2014.
Een contactuur omvat een klokuur waarin
educatie wordt gegeven aan een groep
studenten, onder verantwoordelijkheid en
met actieve betrokkenheid van bevoegd
onderwijspersoneel. Het aantal ingekochte
contacturen ligt vast in een door het college
met het bevoegd gezag van het
desbetreffende regionale
opleidingencentrum gesloten overeenkomst.
Voor een uitgebreide toelichting over
contacturen, opleidingen en groep studenten
zie www.steunpuntve.nl. Bij de te downloaden
documenten (rechts op de betreffende website)
vindt u bijvoorbeeld het servicedocument wet
en regelgeving educatie met een toelichting
van de wijzigingen in de wetgeving. Ook vindt
u daar de FAQ’s voor verschillende
onderwerpen (antwoorden op veelgestelde
vragen). De volgende bronnen bevatten de
bepalingen die van toepassing zijn:
 Wijzigingswet Wet educatie en
beroepsonderwijs, enz. (voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs en
overige educatie)(Stb. 2012-450);
 Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget,
enz. (participatiebudget, contacturen,
referentieniveaus [...] als tweede taal en
technische wijzigingen voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs) (Stb.
2012-524);
 Regeling contacturen opleidingen educatie
(Stcrt. 2012-25958);
 Regeling eindtermen educatie 2013 (Stcrt.
2012-26586).
Let op: Als deze taak in de praktijk toch door
een openbaar lichaam wordt uitgevoerd, zal de
gemeente hierover toch via deze indicator
moeten verantwoorden. Gemeente en
openbaar lichaam zullen in die situatie
afspraken moeten maken over de tijdige
aanlevering van de door gemeente te
verantwoorden informatie in jaar T via deze
indicator.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 68 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G5
Indicatoren
Toelichting
02
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
Kies ‘ja’ als uw gemeente de G5-taken bij
indicator 03 tot en met 07 volledig zelfstandig
uitvoert. U geeft met ‘ja’ aan dat u via G5 de
verantwoording indient voor de uitvoering van
jaar T. Dit betekent ook dat er geen
verantwoording aan uw gemeente wordt
afgelegd door een openbaar lichaam via G5B
voor een deel van de uitvoering van taken door
een openbaar lichaam waar uw gemeente
formeel deelnemer van is. Als u ‘ja’ kiest,
gebruikt het ministerie van SZW alleen de
informatie bij G5 voor jaar T+1 en de
vaststelling van jaar T.
De zelfstandige uitvoering betreft
de indicatoren G5/03 tot en met
G5/07
Let op: Als uw gemeente taken uitbesteedt aan
een organisatie anders dan een openbaar
lichaam (een andere gemeente, stichting,
NV/BV e.d.) verantwoordt u deze taken alsof
uw gemeente deze taken zelfstandig uitvoert.
Als alle gemeentelijke taken door een
dergelijke organisatie (niet zijnde een
openbaar lichaam) worden uitgevoerd, kiest u
dus ‘ja’.
03
Besteding (jaar T)
participatiebudget
04
Waarvan besteding (jaar T) van
educatie bij roc's
05
Baten (jaar T) (niet-Rijk)
participatiebudget
06
Waarvan baten (jaar T) van
educatie bij roc’s
07
Reservering besteding van
educatie bij roc’s in jaar T voor
volgend kalenderjaar (jaar T+1 )
Kies ‘nee’ als de G5-taken bij indicator 03 tot
en met 07 van uw gemeente deels of volledig
worden uitgevoerd door een openbaar lichaam.
Als u ‘nee’ kiest verwacht u dus dat een of
meerdere gemeenschappelijke regelingen via
G5B informatie aan uw gemeente aanleveren.
Als u ‘nee’ kiest gebruikt het ministerie van
SZW naast deze informatie, ook de informatie
van de openbaar lichaamvoor de
budgettoekenning jaar T+1. Als u ‘nee’ kiest
legt u volgend jaar, via G5A, verantwoording af
over de totale uitvoering van jaar T.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Dit omvat de bestedingen die worden
doorgeschoven naar 2015. Dit kan door de
mogelijkheid om in 2014 niet uitgegeven
middelen te reserveren en conform de wet
Participatiebudget te besteden in het jaar
2015. Zie indicator G5/04.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 69 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G5A Wet participatiebudget (Wpb)_Totaal 2013
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet Participatiebudget
- Besluit participatiebudget
Deze regeling betreft een totaal en wordt alleen ingevuld door gemeenten die de uitvoering
(deels) hebben laten verrichten door een openbaar lichaam (opgericht op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’) en hebben verantwoord.
Deze informatie is voor het ministerie van SZW de basis voor het vaststellen / afrekenen met
deze gemeenten. Gemeenten stellen de volgende bij deze regeling in te vullen gegevens (het
totaal) op:
 De aangeleverde gegevens door gemeenschappelijke regelingen via SiSa (jaar T-1) via
G5B, na beoordeling en vaststelling door de gemeente.
 De door de gemeente opgestelde gegevens uit SiSa (jaar T-1) bij G5C-1 en ten behoeve
van de budgetvaststelling via sisa aangeleverd aan het ministerie van SZW.
Let op: het betreft hier het totaal van verantwoordingsjaar T-1 van zowel gemeente (G5) als
gemeenschappelijke regeling (G5B). Bijvoorbeeld in verantwoordingsjaar 2014 het totaal van
G5 over 2013 en G5B over 2013. Dit betekent dus ook dat het onmogelijk is dat de gemeente
hier terecht een 0 (nul) verantwoordt. Het toch indienen van een 0 (nul)-verantwoording
betekent dat de gemeente géén participatievoorzieningen heeft gerealiseerd in jaar T-1 en dat
het ministerie van SZW het volledige budget voor jaar T-1 terugvordert.
G5A
Indicatoren
Toelichting
01
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Besteding (jaar T-1)
participatiebudget
Gemeenten die per 1 januari 2014 zijn
samengevoegd tot een nieuwe gemeente,
selecteren hier de gemeentenamen van de
voormalige gemeenten. Gemeenten die ten
opzichte van 2013 niet zijn gewijzigd, kiezen hun
‘eigen’ gemeentecode.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
02
03
04
05
inclusief geldstroom naar
gemeenschappelijke regeling
Waarvan besteding (jaar T-1)
van educatie bij roc's
inclusief geldstroom naar
gemeenschappelijke regeling
Baten (jaar T-1) (niet-Rijk)
participatiebudget
inclusief geldstroom naar
gemeenschappelijke regeling
Waarvan baten (jaar T-1) van
educatie bij roc’s
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
inclusief geldstroom naar
gemeenschappelijke regeling
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 70 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G5A
Indicatoren
Toelichting
06
Besteding (jaar T-1) Regelluw
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Dit onderdeel is uitsluitend van
toepassing op gemeenten die in
(jaar T-1) duurzame plaatsingen
van inactieven naar werk
hebben gerealiseerd en
verantwoord aan het Rijk.
inclusief deel
gemeenschappelijke regeling
G5B Wet participatiebudget (Wpb) deel gemeenschappelijke
regeling 2014
Doelgroep: gemeenschappelijke regeling
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet Participatiebudget
- Besluit participatiebudget
Zie 5.9 SiSa tussen medeoverheden. Deze regeling wordt alleen ingevuld door openbare
lichamen opgericht op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna
‘gemeenschappelijke regeling’) die (een deel van) de uitvoering hebben verricht voor
gemeenten. Deze informatie wordt door het ministerie van SZW gebruikt voor de verdeling van
de budgetten. De gemeenschappelijke regeling vult alleen de eigen uitvoeringsgegevens in
exclusief delen die door de betreffende gemeente(n) of andere gemeenschappelijke regelingen
zijn uitgevoerd. Als de gemeenschappelijke regeling geen taken heeft verricht voor een
bepaalde indicator, dient het openbaar lichaam ‘0’ (nul) in te vullen.
De verantwoording verandert vanwege de decentralisaties. De indicator G5B/06 is vervallen
(‘Besteding (jaar T) Regelluw’).
In 2015 zal de verantwoording van G5(B) substantieel veranderen voor het educatie-gedeelte.
De rol van de gemeenten verandert, omdat in beginsel alleen de centrumgemeenten zullen
verantwoorden. De verantwoording 2015 zal – onder voorbehoud – gaan over de besteding
door ROC’s, besteding door overigen, de reservering voor het volgende kalenderjaar en de
overeenstemming met de ROC over lagere besteding (Ja/Nee). Ook niet-centrumgemeenten en
gemeenschappelijke regelingen kunnen in 2015 nog verantwoorden: indien er gereserveerde
middelen vanuit 2014 naar 2015 over zijn gegaan dan dient de individuele gemeente of
gemeenschappelijke regeling de besteding van deze middelen in 2015 te verantwoorden.
Casus: Wat gebeurt er in 2015 met de reserveringsregeling uit de wet
Participatiebudget?
De wet Participatiebudget en de daarop gebaseerde lagere regelgeving is in geheel
2014 nog van kracht en daarmee ook de mogelijkheid om in 2014 niet uitgegeven
middelen te reserveren en conform de wet Participatiebudget te besteden in het
jaar 2015. Voor het jaar 2015 kunt u derhalve de in 2014 gereserveerde middelen
(tot een maximum van 25% van het toegekende budget 2014) rechtmatig
besteden binnen de kaders van de huidige wet Participatiebudget. Om die reden is
bij regelingen G5 en G5B een nieuwe indicator opgenomen voor deze middelen.
G5B Indicatoren
Toelichting
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 71 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
G5B Indicatoren
Toelichting
01
De gemeenschappelijke regeling vult de
uitvoeringsgegevens per gemeente in (per subregel
één gemeente). Het is mogelijk de
uitvoeringsgegevens voor maximaal 100 gemeenten
in te vullen.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.2 Besteding.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Dit omvat de bestedingen die worden doorgeschoven
naar 2015. Dit kan door de mogelijkheid om in 2014
niet uitgegeven middelen te reserveren en conform
de wet Participatiebudget te besteden in het jaar
2015. Zie indicator G5B/03.
02
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Besteding (jaar T)
participatiebudget
03
Waarvan besteding (jaar T) van
educatie bij roc's
04
Baten (jaar T) (niet-Rijk)
participatiebudget
05
Waarvan baten (jaar T) van
educatie bij roc’s
07
Reservering besteding van
educatie bij roc’s in jaar T voor
volgend kalenderjaar (jaar T+1 )
G7
Verzameluitkering SZW
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling verzameluitkering.
G7 Indicatoren
Toelichting
01
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Besteding (jaar T)
Alle bestedingen binnen de doelstellingen van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zijn aan te merken als rechtmatige bestedingen in
het kader van deze verzameluitkering. U kunt de
doelstellingen terugvinden in de begroting 2014 van
het ministerie van SZW. Voor verzameluitkeringen
geldt geen specificatie van de verantwoording naar
beleidsthema, specifieke doelstelling of
prestatieafspraak. Per verzameluitkering moet
jaarlijks alleen het totaal besteed
bedrag worden verantwoord.
H1
Ministeriële regeling heroïnebehandeling
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling heroïnebehandeling
H1 Indicatoren
Toelichting
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 72 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
H1 Indicatoren
Toelichting
01 Gerealiseerde behandelplaatsen (jaar
T)
Behandelplaatsen: de behandelplaatsen die
beschikbaar zijn bij de gemeente.
Afspraak
02 Gerealiseerde behandelplaatsen (jaar
T)
Realisatie
03 Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende
curatieve SOA bestrijding
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Subsidieregeling publieke gezondheid
H3 Indicatoren
Toelichting
01 Aantal consulten (jaar T)
seksualiteitshulpverlening in het
verzorgingsgebied
02 Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het
verzorgingsgebied
03 Aantal SOA- onderzoeken (jaar T) in
het verzorgingsgebied
H4
Verzameluitkering VWS
Doelgroep: provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling verzameluitkering.
H4 Indicatoren
Toelichting
01
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Besteding (jaar T)
Alle bestedingen binnen de doelstellingen van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
zijn aan te merken als rechtmatige bestedingen in
het kader van deze verzameluitkering. U kunt de
doelstellingen terugvinden in de begroting 2014 van
het ministerie van VWS. Voor verzameluitkeringen
geldt geen specificatie van de verantwoording naar
beleidsthema, specifieke doelstelling of
prestatieafspraak. Per verzameluitkering moet
jaarlijks alleen het totaal besteed bedrag worden
verantwoord.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 73 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten
Jeugdzorg)
Doelgroep: provincies en stadsregio’s
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet op de jeugdzorg (art. 37)
- Regeling bekostiging jeugdzorg 2009
De verantwoording verandert vanwege de decentralisaties. De resterende looptijd van de
doeluitkering jeugdzorg is tot de stelselwijziging volledig is doorgevoerd. De provinciale
jeugdzorg en jeugdbescherming/jeugdreclassering is met ingang van 1 januari 2015
overgeheveld naar het gemeentefonds. De SiSa-verantwoording zal nog tenminste doorlopen
tot en met verantwoordingsjaar 2015 vanwege de informatie uit jaar T - 1.
H8
Indicatoren
01
02
Aantal Onder toezichtstelling (OTS),
(jaar T-1)
Aantal OTS (jaar T-1), overig
03
Aantal voorlopige voogdij (jaar T-1)
04
Aantal voogdij (jaar T-1)
05
Aantal jeugdreclassering (jaar T-1)
06
Aantal samenloop (jaar T-1)
07
Aantal Individuele Traject Begeleiding
(jaar T-1) (ITB), harde kern
Aantal ITB (jaar T-1), Criem
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Toelichting
Aantal scholing- en
trainingsprogramma's (STP) (jaar T1)
Besteding (jaar T) aan stichting die
een bureau jeugdzorg in stand houdt
-deel justitietaken
Besteding (jaar T) aan stichting, die
een bureau jeugdzorg in stand houdt
- deel taken bureau jeugdzorg en
subsidie bureau jeugdzorg
Besteding (jaar T) aan zorgaanbod
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding.
Aantal aanmeldingen (jaar T-1) aan
het LBIO door bureau jeugdzorg
Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het
LBIO door bureau jeugdzorg
Omvang egalisatiereserve jeugdzorg
per 31 december (jaar T)
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 74 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
5
Algemene toelichting
Hier vindt u algemene toelichtingen bij veelgebruikte begrippen of indicatoren.
5.1 Baten-lastenstelsel en verhouding met BBV
Met ingang van de SiSa-verantwoording 2010 geldt voor alle specifieke uitkeringen het batenlastenstelsel in plaats van het kas-verplichtingenstelsel. Hiermee wordt voorkomen dat
extracomptabele administraties met afwijkende waarderingsregels en aanvullende controles bij
medeoverheden nodig zijn ten behoeve van de aansluiting op de Rijksadministratie.
Voor alle specifieke uitkeringen geldt, in lijn met het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), een eenduidige definitie van het begrip besteding, dat
gekoppeld is aan het moment van een prestatie of verlies. Het nieuwe stelsel geldt voor alle
huidige en nieuwe specifieke uitkeringen, ongeacht de aard (openeinde, declaratie, project et
cetera), looptijd en verstrekker van de specifieke uitkering.
De volgende indicatoren worden hieronder toegelicht:
(Let op het onderscheid tussen de indicator ‘besteding’ en de indicator ‘besteding ten laste van’
en ‘verantwoording door derden’)
- 5.2 Besteding
- 5.3 Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...)
- 5.4 Baten
- 5.5 Eindverantwoording Ja/Nee
- 5.6 Verantwoording indien uitvoering door derden
- 5.7 Correctie in de besteding 2013
- 5.8 Cumulatieve bestedingen
- 5.9 SiSa tussen medeoverheden
- 5.10 Verantwoordingslijst
5.2 Besteding
Een besteding bestaat uit twee delen: de aan een periode toegerekende lasten plus de
relevante balansmutaties in investeringen.
Het eerste deel ‘de aan een periode toegerekende lasten’ is conform het BBV. Lasten zijn
uitgaven die aan een periode zijn toegerekend. Uitgaven worden aan een begrotingsjaar
toegerekend indien de prestatie (die leidt tot kosten) in het begrotingsjaar plaatsvond dan wel
indien het verlies in het begrotingsjaar plaatsvond dan wel het verlies aan dat begrotingsjaar
toe te rekenen is.
Het tweede deel ‘de relevante balansmutaties in investeringen’ is toegevoegd voor de specifieke
uitkeringen die rechtstreeks via de balans worden verantwoord door een medeoverheid. Dit kan
als de specifieke uitkering (deels) een bijdrage is voor investeringen, die bij de gemeente,
provincie of gemeenschappelijke regeling wordt geactiveerd en dus niet in het desbetreffende
jaar tot lasten leidt. Dit betekent dat investeringen ook kunnen worden verantwoord – mits er
wordt voldaan aan de bestedingsvoorwaarden in de regeling.
In de betreffende regelgeving van de specifieke uitkering zijn (eventueel) aanvullende
bepalingen opgenomen over het type bestedingen dat in het kader van de regeling kan worden
verantwoord. Zie 5.3 Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 75 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Casus: Is er sprake van een last voor 2011 als een contract wordt aangegaan in
2011, maar de eerste betaling in 2012 plaatsvindt?
Dit is afhankelijk van of de uitvoering (de prestatie) die leidde tot kosten in het
begrotingsjaar 2011 plaatsvond:
Prestatie vindt plaats in 2011  de kosten worden toegerekend aan 2011.
Prestatie vindt plaats in 2012  de kosten worden toegerekend aan 2012.
Prestatie vindt plaats in 2011 en 2012 (bijvoorbeeld bij inhuur van een persoon
m.i.v. 1 december 2011)  De kosten die toe te rekenen zijn aan 2011 worden
meegenomen als lasten 2011. De kosten die toe te rekenen zijn aan 2012 worden
meegenomen als lasten 2012.
Casus: Is er sprake van een last voor 2014 als een contract wordt aangegaan in
2014, maar de eerste prestatie in 2015 plaatsvindt?
Nee. De prestatie vindt plaats in 2015, dus de last wordt toegerekend aan 2015.
Casus: Hoe om te gaan met oninbare debiteuren en voorzieningen?
Het Rijk financiert via een specifieke uitkering een bepaald, vooraf omschreven
doel. Pas wanneer dit doel (prestatie) is geleverd is er dan ook pas sprake van een
besteding die de medeoverheid kan verantwoorden. Terugvordering door
medeoverheden bij ontvangers volgt als (een deel van) het doel niet is
gerealiseerd. Er heeft dan ook geen besteding van die middelen plaatsgevonden.
Dat betekent dat indien een terugvordering oninbaar blijkt dit niet alsnog leidt tot
een besteding. Analoog is ook een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren
geen besteding.
5.2.2 Besteding SZW/Bbz
Ook de verantwoording van bestedingen voor de gebundelde uitkering en van het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) vindt plaats op basis van het baten- en lastenstelsel,
conform het BBV. Balansmutaties in verband met de verstrekking van leningen, zoals
kapitaalverstrekking in het kader van het Bbz, worden verantwoord bij de bestedingen.
5.3 Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...)
Er wordt gevraagd naar de bestedingen ten laste van rijksmiddelen, ten laste van provinciale
middelen of ten laste van een andere bron. U verantwoordt hier het gedeelte van de
bestedingen dat ten laste wordt gebracht van de bijdrage van de betreffende bron (rijk,
provincie, eigen middelen et cetera), dus alleen de subsidiabele bestedingen en niet de totale
bestedingen. In de betreffende regelgeving van de specifieke uitkering zijn (eventueel)
aanvullende bepalingen opgenomen over het type bestedingen dat in het kader van de regeling
kan worden verantwoord.
Casus: Er wordt gevraagd naar de bestedingen ten laste van rijksmiddelen. Wat vul
ik hier in?
U verantwoordt hier het gedeelte van de bestedingen dat ten laste wordt gebracht
van de bijdrage van het rijk, dus exclusief de bestedingen die ten laste van de
middelen van de gemeente of van derden komen. Dit bedrag kan daarom nooit
hoger zijn dan het toegekende bedrag.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 76 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Casus: De gemeente heeft €1.000 subsidie ontvangen behorende bij een aanvraag
van €1.500 te maken kosten. Er wordt in de SiSa-bijlage gevraagd naar de
bestedingen ten laste van rijksmiddelen. Hoe dient dit in de verantwoord verwerkt
te worden? Moet er €1.500 verantwoord worden omdat dit de minimale totale
besteding is om de €1.000 subsidie te kunnen ontvangen of moet er €1.000
verantwoord worden omdat dit het maximale bedrag is dat van het rijk wordt
ontvangen?
U dient de bestedingen ten laste van rijksmiddelen te verantwoorden, dat betekent
dat u maximaal €1.000 kunt verantwoorden.
5.4 Baten
Baten zijn inkomsten die aan een periode worden toegerekend. Inkomsten worden aan een
periode toegerekend als de prestatie in die periode plaatsvond. Hetzij omdat de uitvoering van
een taak die tot opbrengsten leidde in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het voordeel
in het begrotingsjaar plaatsvond. In de betreffende regelgeving van de specifieke uitkering zijn
(eventueel) aanvullende bepalingen opgenomen over het type baten dat in het kader van de
regeling kan worden verantwoord.
Conform het BBV worden fraudevorderingen (in afwijking van overige vorderingen) als netto
bate verantwoord. In een situatie van de opsporing van een fraudegeval wordt onder het batenen lastenstelsel de vordering in één keer in het jaar van het stellen van de vordering
opgenomen bij de baten, waarbij een voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering wordt
gebracht.
5.4.2 Baten SZW/Bbz
Ook de verantwoording van baten voor de gebundelde uitkering en van het Besluit
bijstandverlenging zelfstandigen (Bbz) vindt plaats op basis van het baten- en lastenstelsel,
conform het BBV. Balansmutaties in verband met de terugbetaling van leningen, zoals
kapitaalverstrekking in het kader van het Bbz, worden verantwoord bij de baten.
5.5 Eindverantwoording Ja/Nee
Met deze indicator geeft u aan of de specifieke uitkering is afgerond. U kiest ‘nee’ als u nog
bestedingen verwacht of nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. U kiest ‘ja’ als u geen
bestedingen meer verwacht en de verstrekker van de specifieke uitkering over kan gaan tot het
vaststellen van de beschikking/uitkering. ‘Ja’ is het teken voor de verstrekker van de uitkering
dat kan worden afgerekend. U kan dan het volgende jaar (t+1) voor deze regeling geen
verantwoording meer indienen. Indien een specifieke uitkering is onderverdeeld in verschillende
projecten dan geldt de indicator per project. Voor regelingen die jaarlijks worden afgerekend,
geldt deze indicator niet. Als voor een regeling bijzondere bepalingen gelden, is dit in de
toelichting aangegeven.
Bovenstaande toelichting geldt alleen voor de indicator ‘eindverantwoording’, niet voor de
indicator ‘volledige zelfstandige uitvoering’ die bij de SZW-regelingen wordt gehanteerd.
De indicator “Eindverantwoording Ja/Nee” is niet voor alle specifieke uitkeringen van
toepassing.
5.6 Verantwoording indien uitvoering door derden
Het kan zijn dat een medeoverheid een specifieke uitkering (deels) door een derde laat
uitvoeren. Een derde kan naast bijvoorbeeld een stichting, aannemer of adviesbureau ook een
andere gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling zijn. In het geval van uitvoering
door een derde geldt ook het baten-lastenstelsel.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 77 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Voorlopige toekenningen kunnen conform het baten-lastenstelsel als bestedingen in de SiSaverantwoording worden opgenomen, indien aan de daarvoor geldende subsidievoorwaarden is
voldaan. (Let op: Het betreft hier voorlopige toekenningen en geen voorschotten of
vooruitbetaalde bedragen.) Om te kunnen beoordelen of een voorlopige toekenning als
besteding in de jaarrekening en SiSa-bijlage kan worden opgenomen, is een adequaat
contractbeheer/subsidieproces noodzakelijk. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of een
prestatie (die leidt tot de kosten) in de betreffende periode (begrotingsjaar) heeft
plaatsgevonden en deze aan die periode kan worden toegerekend en als besteding in de SiSabijlage kan worden opgenomen.
Casus: Welk bedrag kan bij een verplichting (voorlopige toekenning) als besteding
worden meegenomen?
Indien de voorlopige toekenning bedoeld is voor prestaties in dat jaar dient het
volledige bedrag als besteding te worden verantwoord ongeacht welk deel feitelijk
is betaald (verstrekt als voorschot). Voorwaarde is dat de prestatie is geleverd,
hetgeen kan worden beoordeeld indien sprake is van een adequaat
contractbeheer/subsidieproces. Indien blijkt dat de afgesproken prestaties
achterblijven dan kan de voorlopige toekenning alleen voor de (naar verwachting)
gerealiseerde prestaties als besteding worden aangemerkt.
Casus: Kunnen voorschotten ook als besteding worden meegenomen?
Onder het baten-lastenstelsel is de betaling van een voorschot op zichzelf nog géén
besteding. Voorschotten kunnen niet als besteding worden meegenomen als er
geen uitvoering van taken in het begrotingsjaar tegenover staat die tot de kosten
heeft geleid. Onder het baten-lastenstelsel worden bestedingen evenredig naar de
realisatie van de prestatie verantwoord. Alleen de in het jaar T geleverde prestaties
worden verantwoord in de SiSa-bijlage jaar T, ook indien er sprake is van een
meerjarige verplichting.
Casus: Wat te verantwoorden als de werkelijke besteding bij definitieve afrekening
afwijkt van de eerder als besteding verantwoorde voorlopige toekenning?
Indien een verplichting eerder als besteding is verantwoord en bij de afrekening
een jaar later blijkt dat de werkelijke prestaties/bestedingen hiervan afwijken, dient
in het jaar van afrekening een eventueel verschil tussen de eerder verantwoorde
besteding en de definitieve besteding te worden gecorrigeerd als (negatieve)
besteding.
Let op: Wanneer het Rijk de specifieke uitkering over jaar T-1 al heeft vastgesteld
en afgerekend o.b.v. de SiSa-verantwoording T-1, dan is een correctie een jaar
later in SiSa voor de afwijkende besteding niet nogmaals nodig.
Casus: SiSa tussen rijk en medeoverheid met uitvoering door derde
Stel dat een provincie een specifieke uitkering geheel door een derde laat
uitvoeren. In 2011 verleent de provincie een voorlopige toekenning van 100.000
aan een derde. De derde voert de specifieke uitkering uit in 2012. Na afloop in
2013 rekent de provincie af met de derde. Uit deze afrekening blijkt dat 10.000 niet
is besteed. De provincie dient in SiSa als volgt te verantwoorden:
SiSa-bijlage 2011: besteding = 0
SiSa-bijlage 2012: besteding = 100.000
SiSa-bijlage 2013: besteding = -/- 10.000
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 78 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Casus: terugvordering
Stel een provincie laat een specifieke uitkering geheel door een gemeente
uitvoeren. In 2011 verleent de provincie een voorlopige toekenning van 100.000
aan die gemeente. De gemeente voert de specifieke uitkering uit in 2012 en 2013.
In 2012 wordt 30.000 besteed en in 2013 60.000. Na afloop van de looptijd rekent
de provincie af met de gemeente. Uit deze afrekening blijkt dat 10.000 niet is
besteed. Tussen de provincie en gemeente geldt SiSa tussen medeoverheden. De
gemeente dient in het voorbeeld via SiSa als volgt te verantwoorden.
SiSa-bijlage 2012: besteding = 30.000
SiSa-bijlage 2013: besteding = 60.000, terug te betalen aan geldverstrekker (i.c.
provincie) = 10.000, eindverantwoording = ja
Casus: BDU verkeer en vervoer
Stel een provincie ontvangt van een ministerie voor een project middelen uit de
BDU verkeer en vervoer. Deze middelen zijn 40.000 in 2011 en 60.000 in 2013. De
provincie laat het project geheel uitvoeren door een gemeente. De provincie
verstrekt een voorlopige toekenning van 40.000 in 2011 en 60.000 in 2013 aan die
gemeente. Deze gemeente heeft in 2012 20.000 en in 2013 80.000 uitgegeven. In
2014 wordt het project afgerond, maar er zijn geen kasuitgaven meer. De
provincie stelt in november 2014 vast. De prestatie is voor de provincie
respectievelijk de gemeente de realisatie van het project.
Gemeente
SiSa-bijlage 2012:: besteding = 20.000, eindverantwoording = nee
SiSa-bijlage 2013: besteding = 80.000, eindverantwoording = nee
SiSa-bijlage 2014: besteding = 0, eindverantwoording = ja
Provincie
SiSa-bijlage 2012: besteding = 40.000, eindverantwoording = nee
SiSa-bijlage 2013: besteding = 60.000, eindverantwoording = nee
SiSa-bijlage 2014: besteding = 0, eindverantwoording = ja
Casus: Wanneer er in de bestedingen 2014 een correctie wordt doorgevoerd omdat
bijvoorbeeld een voorlopige toekenning die in de bestedingen 2013 is verantwoord
gecorrigeerd wordt, wat betekent dit dan voor de vaststelling?
Wanneer het een regeling betreft waarbij het Rijk pas aan het einde van de looptijd
over gaat tot vaststelling heeft dit geen gevolgen voor de vaststelling. Bij een
regeling die jaarlijks wordt vastgesteld heeft dit echter wel gevolgen. In dat geval
zal het Rijk de bestedingen 2014 vaststellen op basis van de beschikbare
verantwoordingsinformatie op 15 juli 2014 (de uiterste aanleverdatum van de SiSabijlage).
5.7 Correctie in de besteding 2013
Het is mogelijk dat u in de besteding 2013 een voorlopige toekenning heeft opgenomen. Als dat
zo is, kan het zijn dat u deze besteding via SiSa 2014 moet corrigeren. Die correctie kunt u hier
opnemen.
Let op: U kunt hier geen correcties opnemen die verband houden met foutieve
verantwoordingen over eerdere jaren. Het is namelijk géén cumulatieve indicator. In zo’n geval
zult u een correctie en/of aanvulling bij de verstrekker moeten doen. Als u geen gebruikt heeft
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 79 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
gemaakt van voorlopige toekenningen in de besteding 2014, kunt u hier ‘0’ (nul)
verantwoorden.
5.8 Cumulatieve bestedingen
Het voornaamste doel van deze indicator is het vergemakkelijken van de communicatie tussen
de verstrekker van de specifieke uitkering en de ontvanger van de specifieke uitkering over het
al dan niet volledig besteden van de uitkering. In de praktijk blijkt dat, vooral bij meerjarige
uitkeringen, de beeldvorming over bij verstrekker en ontvanger hierover verschillend is. Via
deze indicator kunnen verstrekker en ontvanger waarborgen dat ze gedurende het project
beiden over hetzelfde praten. Deze indicator kent géén accountantscontrole. Het is dus de
verantwoordelijkheid van de medeoverheid zelf om te zorgen voor een juiste invulling.
Deze indicator wordt niet direct gebruikt voor de vaststelling. De basis voor de vaststelling is de
optelling van de jaarlijkse verantwoordingen met de eventueel daarop van toepassing zijnde
correcties. De cumulatieve indicator wordt wel indirect gebruikt bij de vaststelling, met name
als er een verschil is tussen de optelling van de jaarverantwoordingen die de verstrekker zelf
maakt en de optelling die de ontvanger maakt via de cumulatieve indicator. Als uit de opgave
via de cumulatieve indicator blijkt dat er ergens in het traject iets verkeer is verantwoord, kan
het nodig zijn dat de ontvanger van de specifieke uitkering, via de daarvoor geldende
procedure, een correctie doorvoert in de betreffende jaarschijf.
5.9 SiSa tussen medeoverheden
Voor SiSa tussen medeoverheden gelden dezelfde procedures en voorwaarden als voor
SiSa. Deze zijn verwoord in de nota ‘Procedure aanlevering verantwoordingsinformatie’, de nota
‘Verwachtingen accountantscontrole’ en de onderhavige Invulwijzer. Meer informatie over SiSa
tussen medeoverheden SZW is te vinden op de website van het ministerie van SZW.
5.10 Verantwoordingslijst
De verantwoordingslijst (voorheen kruisjeslijst) is te raadplegen via
http://www.rijksoverheid.nl/sisa. Het is mogelijk om via een speciale webapplicatie een
‘kruisjeslijst’ op maat te genereren. Deze applicatie is te benaderen via
https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/.
In 5.10.2 Handleiding applicatie verantwoordingslijst 2014 staat de handleiding voor de
webapplicatie. De nota procedure aanlevering verantwoordingsinformatie 2014 bevat
voorschriften en bepalingen over de verantwoordingslijst. Hieronder volgt een aantal
veelgestelde vragen dat verband houdt met het invullen van het format voor de SiSa bijlage
verantwoordingsinformatie.
Casus: Er staat geen beschikkingsnummer achter een regeling. Hoe weet ik
waarover ik moet verantwoorden?
Het ministerie van BZK heeft alleen beschikkingsnummers opgenomen als die door
de verstrekker van de uitkering aan BZK zijn aangeleverd. Als bij het ministerie van
BZK geen beschikkingsnummers bekend zijn, is de ruimte in deze kolom leeg.
Daarnaast is het natuurlijk zo dat uw organisatie de beschikkingen in bezit heeft.
Als u meer informatie wilt over het beschikkingsnummer, kunt u direct contact
opnemen met de verstrekker van de uitkering of met postbus IBI.
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 80 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Casus: In de verantwoordingslijst staat een regeling opgenomen die niet voor mij
van toepassing is. Ik heb al een eindverantwoording ingediend of de regeling is
vervallen. Ik heb dus niets meer te verantwoorden. Wat nu?
In ieder geval zult u deze regeling moeten opnemen in uw SiSa-bijlage
verantwoordingsinformatie 2014 en indienen bij het CBS. Zonder deze regeling
wordt uw levering door het CBS afgekeurd. We raden u wel aan nog goed uit te
zoeken of de regeling echt niet voor uw organisatie van toepassing is en niet
‘zomaar’ een 0 (nul) ingeven.
Casus: Er staat een verkeerd beschikkingsnummer bij een regeling. Wat nu?
Het beschikbaar stellen van beschikkingsnummers door het ministerie van BZK
verandert niets aan de gangbare werkwijze met betrekking tot het vullen van de
SiSa-bijlage en de plausibiliteitscontrole door het CBS. De plausibiliteitscontrole
van het CBS heeft geen betrekking op de beschikkingsnummers. U bent vrij om
die beschikkingsnummers in te vullen die u juist acht, ongeacht de omschrijving in
de verantwoordingslijst. Om de gevolgen in te schatten is het handig om in
gedachten de vertaling te maken naar de werkwijze bij de ‘voormalige’
kruisjeslijst.
o Als sprake is van een typefout is er dus niets aan de hand. U stemt indien u
dat nodig vindt af met de verstrekker van de uitkering en vult in uw SiSabijlage het juiste nummer in, ongeacht het nummer dat vermeld staat in de
verantwoordingslijst. Ook in de oude situatie zou u het ‘kruisje’ hebben
gehouden.
o Is een van de meerdere genoemde beschikkingen al afgerekend en zou dus
niet meer op de lijst moeten voorkomen? Ook dan is er niets aan de hand. U
stemt af met de verstrekker en laat bij akkoord het beschikkingsnummer weg,
ongeacht de vermelding in de verantwoordingslijst. Ook in de oude situatie zou
u het ‘kruisje’ hebben gehouden.
Als de enige beschikking al in voorgaande jaren is afgerekend en er geen
andere/nieuwe beschikking van toepassing is, had uw gemeente geen vermelding
moeten krijgen bij deze regeling. Uw gemeente zou geen ‘kruisje’ moeten hebben.
Als de verantwoordingslijst definitief is, zult u toch over deze regeling
verantwoording moeten afleggen. Toch is het goed deze situatie af te stemmen
met de verstrekker van de uitkering. Als immers blijkt dat het niet de
administratie van de verstrekker van de uitkering is die fout is, maar uw eigen
informatie, kunt u toch de juiste verantwoording indienen. Als blijkt dat uw
organisatie geen kruisje had moeten hebben, dan weet u dat u in de SiSa-bijlage
bij die regeling een 0 (nul) kunt invullen. U zult dan dus over deze niet-vantoepassing-zijnde regeling moeten verantwoorden. Heeft u per abuis geen
vermelding (kruisje) gekregen. Dan kunt u alsnog een verantwoording indienen
via een herziene aanlevering.
5.10.2 Handleiding applicatie verantwoordingslijst 2014
1
Ga naar: https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/ of klik op de link vanuit de
website http://www.rijksoverheid.nl/sisa in het tekstgedeelte onder het kopje
Verantwoording (SiSa).
2
U komt dan in het zoekscherm (figuur 1).
Figuur 1: zoekscherm
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 81 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
a
b
a
Via deze link komt u op de reguliere SiSa website van het ministerie van BZK:
www.rijksoverheid.nl/sisa.
b
Hier kunt u snel en handig zoeken op de naam van uw organisatie. Als u bijvoorbeeld
‘Groningen’ intikt, ziet u alle namen van organisaties met het woord Groningen in de
naam. Kies dan de organisatie die u zoekt. U kunt ook zoeken op CBS-code. Let daarbij
op dat u gebruik maakt van het 5-cijferige nummer. Dit is het vier-cijferige CBS-nummer
voorafgegaand door een 3 bij provincies, een 5 bij gemeenschappelijke regelingen en
een 6 bij gemeenten.
3
Heeft u de organisatie gevonden die u zoekt, dan komt u op het verantwoordscherm
(figuur 2)
4
Dit scherm is nog het meeste te vergelijken met de voorheen in gebruik zijnde
kruisjeslijst. Een vermelding van een regeling bij een organisatie betekent dat deze
organisatie over deze regeling dient te verantwoorden via de SiSa-bijlage. Op deze regel
is één uitzondering: de vermelding ‘vervallen’ in de kolom ‘mutatie’. Het
verantwoordscherm bevat ten opzichte van de kruisjeslijst nog extra informatie.
Figuur 2: verantwoordscherm
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 82 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
c
d
e
c
De informatiebalk
Deze informatiebalk bevat vier kolommen.

Mutatie: Hier vindt u mutaties (zie figuur 2) over de wijzigingen in de database ten
opzichte van een vorige versie. De datum van de vorige versie staat boven de
informatiebalk (in figuur 2 is die datum 23 september).
o
o
Nieuw: deze regeling is toegevoegd ten opzichte van de vorige versie. Over deze
regeling moet u dus verantwoording afleggen.
Vervallen: deze regeling is vervallen in uw verantwoordingslijst. Over deze
regeling hoeft u dus geen verantwoording af te leggen.

Afgifte: Hier vindt u de naam van de verstrekker van de specifieke uitkering. Dit
kunnen de verschillende ministeries zijn (of het Agentschap NL) of de afzonderlijke
provincies. Ook gemeenten kunnen verstrekkers van specifieke uitkeringen zijn,
bijvoorbeeld bij de uitvoering van specifieke uitkeringen van het ministerie van SZW.
Bij een gemeenschappelijke regeling kunt u de vermelding ‘meerdere’ zien (zie figuur
3 met een voorbeeld). Dit betekent dat deze gemeenschappelijke regelingen voor
meerdere verstrekkers, in dit geval gemeenten, taken voor de betreffende regeling
kan uitvoeren.

SiSacode: Dit is een combinatie van de naam van het ministerie waar de specifieke
uitkering oorspronkelijk vandaan komt in combinatie met de code die ook in de SiSabijlage en invulwijzer voorkomt.
Specifieke uitkering: Dit is de naam van de specifieke uitkering. Bij I&M E27B is dat
dus Brede doeluitkering verkeer en vervoer.

d
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 83 van 84
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Via de knop download kunt u een uitgebreid overzicht oproepen. Dit overzicht opent in
Excel. In dit uitgebreide overzicht ziet u welke opmerkingen voor uw organisatie of voor
de specifieke uitkeringen gelden en ziet u de betreffende beschikkingsnummers. Ook ziet
u een lijst met de overige specifieke uitkeringen die in het format de SiSa-bijlage
voorkomen.
e
Met de knop stuur link door kunt u een link naar deze website doorsturen naar iemand
anders, bijvoorbeeld naar een collega binnen uw organisatie, maar bijvoorbeeld ook naar
postbus IBI als u vragen hebt over uw pagina.
Figuur 3: Voorbeeld GR Drechtsteden
Invulwijzer SiSa-bijlage 2014 - versie 1 november 2014 - Pagina 84 van 84