Schoolgids 2014-2015 - Anna van Rijn College

s
d
i
g
l
o
Scho
5
1
0
2
2014
TVMBO
voor tweetalig
onderwijs
@
anna
Vooraf
De schoolgids en de website bevatten foto’s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt
school steeds vaker gebruik van de sociale media (o.a. Facebook en Twitter). Ouders die
bezwaar hebben tegen het publiceren van foto’s waar hun kinderen op staan, verzoeken wij
dit door middel van een aangetekend schrijven kenbaar te maken. In een volgende editie
van de schoolgids zullen wij de betreffende foto’s niet meer opnemen. Ook zullen wij de
betreffende foto’s van onze website en/of sociale media verwijderen. Om de leesbaarheid te
vergroten gebruiken we in de schoolgids de termen
• ouders als we zowel ouders als verzorgers bedoelen;
• je als we zowel ouders als leerlingen bedoelen.
We hebben ervoor gekozen om ons in eerste instantie rechtstreeks tot de leerling te richten.
Vanzelfsprekend is de informatie ook voor ouders bestemd. In sommige gevallen is de
informatie vooral voor ouders bedoeld. In dat geval is dat duidelijk omdat we ouders met u
aanspreken.
1
Inhoudsopgave
Voorwoord 3
De manier waarop wij lesgeven
4
Leerlingbegeleiding7
Internationalisering en tweetalig onderwijs
10
TVMBO11
Cultuur12
Samenwerking, communicatie en informatie
13
Kwaliteit17
Zakelijk19
2
Bijlagen23
Namen en adressen
25
Bijlagen lessentabel
30
Voorwoord
Hartelijk welkom op onze tweetalige VMBO! Je hebt een goede keuze gemaakt door te
kiezen voor een opleiding die naast het ‘gewone’ aanbod ook een extra uitdaging biedt met
tweetalige lessen en veel aandacht voor Europese en internationale oriëntatie.
De schoolgids geeft je informatie die nodig is voor goed onderwijs op het Anna van Rijn
College: nuttige weetjes, namen, adressen en e-mail adressen. In de schoolgids lees je ook
waar we enthousiast over zijn bij ons op school: ons nieuwe onderwijsconcept, ons tweetalig
onderwijs, de leerlingbegeleiding en onze extra aandacht voor internationalisering. We
streven elk jaar naar een continurooster waardoor je elke dag op dezelfde tijd op school bent
en ook steeds op dezelfde tijd weer thuis bent. Elke dag sluit je af met een keuzewerktijduur,
waarin je onder andere al veel huiswerk op school kunt maken. We noemen ons daarom ook
een ‘huiswerkarme’ school. We zijn daarnaast een school waar je je snel thuis voelt en waar
ouders en leerlingen actief meedoen. Daar zijn we best trots op. Ook daarover gaat het in
deze schoolgids.
De schoolgids is het hart van de communicatie tussen medewerkers, ouders en leerlingen.
Maar er zijn nog meer manieren waarop we met elkaar communiceren. Ook daar valt veel
over te lezen in de schoolgids. De schoolgids bevat tenslotte ook zakelijke en financiële
informatie en de lessentabellen voor dit schooljaar.
Ik wens je veel leesplezier en een heel leerzaam en prettig schooljaar toe.
Dhr. E.A.J. Lucassen,
MA, Directeur
3
De manier waarop wij les geven
Het Anna van Rijn College is een openbare school, en toch ook bijzonder. Dat merk je bijvoorbeeld aan onze visie op onderwijs. Deze vatten we samen in ons motto: Samen werken aan
zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. Wat dit voor ons inhoudt, geven we hier in woord en beeld weer. We zetten de leerling in het middelpunt. Het draait niet in
eerste instantie om de leerstof, maar om het leren van de leerling. Onderscheidend voor ons
onderwijs is de samenhang die leerlingen ervaren: verbanden worden gelegd en de manier
waarop soorten werk worden aangepakt is hetzelfde van vak tot vak. In projecten leer je ook
de samenhang tussen de vakken.
Om leren leuk te maken is verscheidenheid essentieel: variation is the spice of life. Bovendien
doet variatie recht aan verschillen in leerstijl en niveau van leerlingen.
Het Anna TVMBO duurt in totaal vier jaar en is verdeeld in een onderbouw en bovenbouw die
beide twee jaar in beslag nemen.
4
Onderbouw
In de Anna TVMBO klassen worden leerlingen geplaatst die van hun basisschool een VMBO
basis of kader advies hebben gekregen, al dan niet met een LWOO-indicatie (leerwegondersteunend onderwijs). De Anna TVMBO klassen zijn maximaal 20 leerlingen groot en krijgen
verschillende vakken van hun mentor. Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, aardrijkskunde
en geschiedenis worden bijvoorbeeld door de mentor gegeven.
Alle leerlingen krijgen hun (theorie) lessen op de eerste verdieping in een vast lokaal. Deze
lokalen zijn op een gang gesitueerd waardoor de leerlingen een duidelijke plek en daarmee
structuur hebben. Op deze gang is ook een kamer waarin de onderwijsassistent leerlingen in
kleine groepjes extra hulp biedt (verlengde instructie, rekenen, begrijpend lezen).
Tijdens het laatste jaar van de onderbouw (klas 2) word je door je mentor en de decaan begeleid bij het maken van studiekeuzes (richting, afdeling en niveau) voor de bovenbouw. De
docenten beslissen uiteindelijk naar welk type derde klas een leerling wordt bevorderd. Dit
gebeurt op basis van de resultaten, werkhouding, inzet en inzicht. Waar nodig vindt er overleg
plaats met de leerling zelf en/of de ouders.
Bovenbouw
Het Anna TVMBO telt diverse afdelingen en leerwegen in de bovenbouw. Enerzijds zijn er
de beroepsgerichte afdelingen die zowel op basisniveau als kaderniveau kunnen worden
afgerond. Leerlingen die graag met hun handen werken en hier graag later mee verder gaan,
kunnen hier terecht.
Het betreft de volgende sectoren:
• Intersectoraal: Back & Stage
• Zorg en Welzijn: Verzorging
• Techniek: Mobiliteit en Transport (met een belangrijk deel voertuigentechniek)
• PIE (met een belangrijk deel installatietechniek)
Anderzijds biedt onze locatie ook de TMAVO (GL of TL) aan. Met name voor leerlingen die
geïnteresseerd zijn in theoretische vakken en die het niet erg vinden de praktijkvakken te
moeten missen, is deze opleiding een goede keuze. De Gemengde Leerweg is een tussenvorm. Leerlingen die deze leerweg volgen, behalen een diploma op GL- of TL niveau, maar
volgen daarnaast een praktijkgericht vak, technologie, waarbinnen ze kennis maken met
verschillende praktijkrichtingen.
In het eerste jaar van de bovenbouw (klas 3) ontvangen leerlingen het zogenaamde PTA, Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staan alle schoolexamens, praktische opdrachten en
andere belangrijke zaken vermeld en uitgelegd. In de bovenbouw begeleiden de decaan en
je mentor je bij het maken van keuzes voor beroep en/of verdere opleiding.
5
Continurooster/KWT/Huiswerkarm
Op het Anna TVMBO werken we met een zogenaamd continurooster. Dit houdt in dat leerlingen elke dag in ieder geval van 8.30 uur tot 14.40 uur op school aanwezig zijn. In lessen van
35 minuten (al dan niet samengevoegd tot 70 of 105 minuten) krijgen leerlingen de leerstof
aangeboden. In het afsluitende keuzewerktijduur (KWT) krijgen leerlingen de gelegenheid
de dag met hun mentor of vakdocent af te sluiten. Het KWT uur kan gebruikt worden om talenten naar boven te laten komen, achterstanden weg te werken en/of huiswerk te maken.
Didactiek en ICT
Er wordt op de locatie Harmonielaan veel gebruik gemaakt van ICT, zodat leerlingen goed
worden voorbereid op de vaardigheden die de huidige maatschappij van hen vraagt. In bijna
elk lokaal hangt een digibord waar veel gebruik van wordt gemaakt door de docent.
Tweetalig onderwijs
Ongeveer 30 % van de lessen van zowel de TMAVO als het TVMBO vindt in het Engels plaats.
De vakken lichamelijke opvoeding en Engels zijn compleet Engelstalig. Voor de overige vakken geldt dat er gewerkt wordt in projecten. Dat betekent dat er afwisselend in zowel Engels
als Nederlands wordt les gegeven. Leerlingen sluiten hun tweetalige opleiding af met een Anglia examen. Hiermee behalen ze een internationaal erkend certificaat dat, naast hun diploma,
van meerwaarde is bij het kiezen van een (eventueel tweetalige) vervolgopleiding.
Leerlingbegeleiding
We zijn een school waar je je snel thuis voelt. Dat houden we ook graag zo, want je leert beter
als je je op school op je gemak voelt. Daarom werken we aan een plezierige, laagdrempelige
sfeer. Je kunt alle medewerkers goed aanspreken en je hoeft voor niemand bang te zijn. Dat
geldt voor de leden van de schoolleiding, voor de conciërges, de leerlingenadministratie en
ook voor de onderwijsassistenten, docenten en mentoren.
Brugklasleerlingen geven we bijzondere aandacht. Voor de zomervakantie leren zij hun
mentor en klasgenoten al kennen. Je leert al snel hoe het er aan toegaat op school en je maakt
vrienden in de klas. Tijdens de wendag, de eerste schooldag op je nieuwe school, leer je door
middel van een speurtocht de school goed kennen. Je doet ook een instroomonderzoek: zo
checken we of er iets is waar we bijzondere aandacht aan moeten besteden. In het begin van
het nieuwe schooljaar zijn er drie introductiedagen, samen met je mentor. Na afloop voel je je
al helemaal thuis op het Anna van Rijn College.
Samen werken we aan een veilige leeromgeving. Daarom hebben we duidelijke regels,
voldoende toezicht en consequente handhaving. Net als thuis, eigenlijk.
Je leert op het Anna TVMBO steeds beter om zelfstandig te leren. Maar dat wil niet zeggen
dat je alles altijd zelf maar moet uitzoeken. Je mentor, docenten en onderwijsassistenten
begeleiden je tijdens de lessen en daarnaast.
Mentor
Je mentor speelt een bijzondere rol in de begeleiding. Hij/zij houdt samen met jou je
vorderingen in de gaten en geeft je advies. De mentor bewaakt ook de (leer)sfeer in de klas.
Elke dag sluit je af met een KWT uur. Meestal is dit een uur waarin je samen met je mentor de
dag afsluit. Het KWT uur is bedoeld voor het wegwerken van (leer)achterstanden maar ook
om belangrijke zaken, zoals pestgedrag of jouw toekomst te bespreken. Je mentor geeft je het
merendeel van de week les en maakt samen met een aantal andere docenten die aan jouw
klas lesgeven deel uit van een team.
Team(leider)
Het team maakt afspraken over de aanpak van klassen en individuele leerlingen. Elk team
heeft een teamleider. Als je er met je mentor niet uitkomt, kun je in veel gevallen bij je
teamleider terecht.
Intern begeleider
De intern begeleider (IB-er) heeft als taak alle leerlingen waarbij dat nodig is in de
bovenbouw extra in de gaten te houden. Wanneer daar aanleiding toe is, kan de IB-er
7
docenten van advies dienen, een handelingsplan opstellen en in overleg met de zorgcommissie andere begeleiders inschakelen. Het kan dus zijn dat je naast gesprekken met
je mentor, ook gesprekken voert met de intern begeleider.
Orthopedagoog/Zorgcoördinator
Wanneer daar aanleiding voor is, kan extra hulp worden ingeschakeld en/of onderzoek
gedaan worden door de orthopedagoog/zorgcoördinator. Deze overlegt met je mentor en
teamleider over je ondersteuningsbehoefte.
Loopbaancoördinator
Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen een aantal keren een keuze maken. In klas
2 is dat een keuze voor een afdeling/leerweg en niveau bij de overgang naar klas 3. In de 3e
klas moet er in een aantal gevallen een vakkenpakket worden gekozen voor klas 4. En in de
4e klas moeten de leerlingen natuurlijk besluiten op welke manier ze hun opleiding zullen
voortzetten na het Anna van Rijn College. Samen met de mentoren begeleidt de decaan
deze keuzeprocessen. Ook ouders kunnen contact opnemen met de decaan als het gaat
om zaken die te maken hebben met studie en beroep. Via de website van de school kunnen
rechtstreeks vragen worden gesteld. Ook tijdens ouderavonden kan met de schooldecaan
8
worden gesproken.
Remedial Teacher
De remedial teacher begeleidt leerlingen die extra ondersteund moeten worden op het
gebied van rekenen, lezen en/of spelling. Door middel van gerichte oefeningen kan de
remedial teacher helpen eventueel aanwezige leerachterstanden verder in te lopen. Voor
een aantal dyslectische leerlingen die een officiële diagnose hebben, bieden we extra
tijd bij toetsen en vergroot schrift. Daarnaast is er RT (Remedial Teaching) Nederlands en
moderne vreemde talen voor deze leerlingen. Wij hebben bovendien een aantal afspraken
gemaakt hoe om te gaan met dyslectische leerlingen voor wat betreft de beoordeling van hun
resultaten. Al deze afspraken staan vastgelegd in ons dyslexieprotocol.
Counselor
Er kunnen op school of thuis dingen spelen waarover je met iemand in vertrouwen wilt
spreken. Je kunt hiervoor, behalve bij je mentor, ook terecht bij de counselor. Zij luistert, geeft
advies en maakt afspraken met je over verdere actie. De counselor onderhoudt contact met
hulpverleningsinstanties buiten school en kan je dus ook vertellen waar je nog meer terecht
kunt. Voor informatie: [email protected] (030 6045344).
Schoolmaatschappelijk werkster
De schoolmaatschappelijk werkster helpt de leerling als er een probleem thuis is. Als
hier behoefte aan is, dan meldt de mentor (via de zorgcommissie) de leerling aan bij
schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de zorg die
de school al aan de leerlingen biedt. De leerling staat centraal, maar als het nodig is worden
ook ouders en/of docenten erbij betrokken. Samen met de leerling - en eventueel ouders of
verzorgers - kijkt de schoolmaatschappelijk werkster wat er aan de hand is en welke aanpak
het meest geschikt is om het probleem op te lossen. Vaak zijn een paar gesprekken genoeg;
daarna kan een leerling weer verder. Soms verwijst de schoolmaatschappelijk werkster de
leerling naar andere vormen van hulpverlening.
Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierdoor
is (indien nodig) een goede en snelle samenwerking met andere instanties gewaarborgd.
Schoolarts
Leerlingen worden in het tweede schooljaar, of als daar aanleiding toe is, eerder of nogmaals
in de bovenbouw, opgeroepen bij de schoolarts. Hij/zij is verbonden aan de GGD Midden
Nederland. De schoolarts kan leerlingen individueel spreken of bij overleg met ouders op
school aanschuiven.
Zorg Advies Team
De school overlegt geregeld met instanties buiten de school over -leerlingen die
speciale aandacht nodig hebben. Zo werken we met een Zorg Advies Team dat bestaat
uit vertegenwoordigers van school, van de jeugdhulpverlening, de politie, GGD en de
leerplichtambtenaar. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind in het zorgteam wordt besproken,
dan kunt u dit gemotiveerd aangeven bij de teamleider van uw kind.
Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio Lekstroom
Vragen staat vrij, voor u maar ook voor jou!
Waarom één loket?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor álle (aanstaande) ouders, kinderen,
jongeren en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien.
Website per gemeente
Op de verschillende websites, per gemeente, vind je algemene -informatie vanaf de
zwangerschap en geboorte van een kind tot het opvoeden en opgroeien van een jong
volwassene. Daarnaast ook allerlei informatie over activiteiten en cursussen.
Gemeente Houten
www.cjghouten.nl
Gemeente IJsselstein
www.cjgijsselstein.nl
Gemeente Lopik
www.cjglopik.nl
Gemeente Nieuwegein
www.cjgnieuwegein.nl
Gemeente Vianen
www.cjgvianen.nl
9
Internationalisering en tweetalig onderwijs
Onze wereld is internationaal: daar moet je je op voorbereiden. Via facebook, twitter, email en
bijvoorbeeld Instagram heb je net zo gemakkelijk contact met de buren als met iemand aan
de andere kant van de oceaan. Dat heeft wel gevolgen. Om de interactie met de grote wereld
aan te kunnen, is het belangrijk al vroeg ruimer te leren denken, internationaal te leren denken.
Door kennis te maken met andere culturen binnen en buiten Europa leer je verder te kijken
dan je Nederlandse neus lang is. Wij vinden dat belangrijk. Sinds 2004 zijn wij ook ELOS
school. Dat houdt in dat we een school zijn die een voortrekkersrol vervult ten aanzien
van internationalisering in het onderwijs. Samen met een aantal andere Nederlandse en
buitenlandse scholen vergroten we de aandacht voor Europa in onze lessen en organiseren
we uitwisselingen, gezamenlijke projecten en e-mail-contacten. Je krijgt hier meteen vanaf de
eerste klas mee te maken. Uiteraard helpen we de leerlingen die hier wat moeite mee hebben.
Daarnaast kun je deelnemen aan verschillende uitwisselingen. Deze uitwisselingen zijn niet
alleen fysiek, maar ook virtueel. Zo nemen wij deel aan E-Twinning. Dat zijn uitwisselingen
10
die volledig digitaal plaatsvinden. In het eerste leerjaar is er bovendien een uitwisseling
met leerlingen uit Münster (Duitsland) mogelijk en in het tweede leerjaar met leerlingen uit
Zaragoza (Spanje). De betreffende leerlingen uit het buitenland komen ook naar Nederland.
We hebben partnerscholen in Spanje, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Turkije. In de
bovenbouw doe je mee aan verschillende internationale projecten gericht op Europese
beroepenoriëntatie.
TVMBO
Engels is wereldtaal nummer 1. Ook in Nederland is dat van belang in alle beroepen. Of je
nu in een theater werkt waar je buitenlandse gasten ontvangt. Of in een ziekenhuis waar je
een Engelstalige patiënt verzorgt. Als je goed Engels spreekt, heb je een voorsprong zowel in
het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt. Daarom krijg je op de Harmonielaan Tweetalig
Onderwijs. Nergens anders in de regio Utrecht kun je tweetalig onderwijs binnen het VMBO
volgen. We zijn daarin dus uniek!
Tweetalig Onderwijs houdt in dat je Engelstalige projecten doet en dat je steeds meer Engels
zult spreken tijdens de les, zo’n 30% van de lestijd. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn
het Scandinavië project en de Fashion show. In het begin is het waarschijnlijk even wennen,
maar natuurlijk oefenen we geleidelijk. Je zult zien dat het snel steeds makkelijker gaat.
Kijkje over de grenzen
Ook laten we je over de grenzen van ons land kijken en maak je kennis met andere culturen.
Zo zijn er uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse partnerscholen, chatsessies en
interactieve toneelvoorstellingen met Engelstalige toneelspelers. Je leert gegarandeerd goed
Engels. Je krijgt o.a. les van docenten die ‘native speaker’ zijn of van Nederlandse docenten
die een speciale opleiding hebben gevolgd en goed Engels spreken.
Het Europees Platform helpt ons samen met het landelijk tweetalig netwerk om de kwaliteit
van het Engels zo hoog mogelijk te houden en bewaakt de standaard die hiervoor geldt.
Grijp deze unieke kans!
Het Anna behoorde tot de eerste groep scholen in Nederland waar je deze vorm van
onderwijs kunt volgen. In de provincie Utrecht zijn wij zelfs de enige.
11
Cultuur
Cultuur vinden we belangrijk op het Anna van Rijn College. Daarom krijg je in de onderbouw
het vak Back & Stage junior. We zijn trots op het werk van onze leerlingen: je ziet het dan ook
door de hele school hangen. Alle bovenbouwleerlingen krijgen het vak CKV waarin je kennis
maakt met allerlei vormen van Kunst en Cultuur.
Ook naast de lessen, is er veel te doen op school. Je kunt op diverse podia je talenten laten
zien en podiumervaring opdoen. Zo is er het Fashion Project. Het eerste Anna van Rijn Fashion
Project vond in 2008 plaats. Het was een succesvolle start van een waardevolle traditie.
Leerlingen maken onder professionele begeleiding zelf een eigentijdse versie van een
modeshow. Ook achter de schermen werken leerlingen mee: decor, licht, geluid, publiciteit
en ga zo maar door. Dit is een intensief en leerzaam groepsproces. Alle inspanning wordt
beloond in de voorstellingen in de aula van het Anna van Rijn College locatie Harmonielaan.
En dan de Anna van Rijn lezing. Hoogleraren, staatssecretarissen, ministers,
Europarlementariërs: een lange rij sprekers heeft op de jaarlijkse Anna van Rijn lezing al een
12
betoog gehouden over een actueel onderwerp dat een raakvlak heeft met onderwijs. Een
discussie met leerlingen maakt deel uit van de traditie van deze lezing.
En verder…
hebben we een activiteitencoördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie van de
verschillende feesten die gedurende het jaar plaatsvinden. Voor een aantal vakken worden
excursies georganiseerd. Ook zijn er sportdagen. En de examenklassen sluiten hun loopbaan
af met een voor hen georganiseerd gala.
Samenwerking, communicatie en informatie
Samenwerking
Samenwerking is naar onze mening essentieel voor succesvol leren. Volgens het Anna van Rijn
College lijkt leren op een krukje met drie poten: de leerling, de medewerkers en de ouders.
Is een van de poten te kort, dan valt het krukje om. Om goed te kunnen samenwerken moeten
ouders, leerlingen en medewerkers afspreken wat ze van elkaar kunnen verwachten. Hiervoor
hebben we Anna’s Omgangsregels opgesteld.
Ouders tonen op verschillende manieren hun betrokkenheid bij het Anna van Rijn College. Wij
stellen dat zeer op prijs.
Zo denkt een aantal ouders mee met de school: wat zijn sterke punten en waar zouden we
ons verder in moeten ontwikkelen? Dit gebeurt tijdens een aantal bijeenkomsten per jaar
waarbij het contact tussen school en ouders voorop staat. Op een positief kritische wijze wordt
gesproken over wat beter kan. Op die manier vormen de bijeenkomsten ook een klankbord
voor de ouders.
13
Ouders worden ook regelmatig gevraagd aanwezig te zijn en te assisteren bij een aantal
schoolactiviteiten zoals de open dagen, excursies, diploma uitreikingen en dergelijke.
Als u hiervoor belangstelling heeft, laat het ons weten door middel van een mail of een
telefoontje: vacature (030 6045344).
Ouders en leerlingen maken ook deel uit van de Medezeggenschapsraad (MR). De directie
vraagt de MR om advies en / of instemming bij belangrijke besluiten. U kunt de MR bereiken
via de secretaris, de heer M. Peulen: [email protected]
Communicatie en informatie
Naast dit jaarboekje informeren we leerlingen en ouders/verzorgers op de volgende
manieren.
De mededelingenschermen
In de kleine aula op school hangt een mededelingenscherm. Hierop staan de dagelijkse
roosterwijzigingen en andere belangrijke mededelingen. Dit scherm kun je ook van huis uit
zien via onze elektronische leeromgeving (ELO).
De rapporten
Vier maal per jaar ontvangen leerlingen een overzicht van de prestaties van de voorgaande
periode, met een voortschrijdend gemiddelde over het gehele schooljaar. Op basis van dit
voortschrijdend gemiddelde vindt de bevordering plaats. LWOO-leerlingen ontvangen naast
een cijferrapportage ook een aantal keren per jaar een voortgangsrapportage waarmee de
werkhouding, het huiswerk, het tempo en het inzicht wordt aangegeven.
Anna Actueel
Via de e-mail ontvangen je ouders een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie en
leuke nieuwtjes. Er wordt gestreefd naar een verschijningsfrequentie van één Anna Actueel
per zes weken. Hiervoor hebben we wel het e-mailadres van je ouders nodig.
Een brief
Bij bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld langdurige ziekte van
een docent, ontvangen de ouders / verzorgers van de betrokken klassen een brief via hun
zoon of dochter, of per e-mail.
De website: www.annavanrijn.nl
Op onze website vind je allerlei informatie over onze school en onze locaties. Neem een kijkje
op www.annavanrijn.nl voor een impressie.
14
Elektronische leeromgeving
Naast algemene informatie kun je op de volledig ingerichte elektronische leeromgeving van
het Anna van Rijn College terecht voor steeds meer zaken. Een overzicht van de belangrijkste:
• Bijzondere activiteiten. Informatie over excursies, feesten en de musical vind je op de ELO. Ook (foto)impressies van activiteiten die al hebben plaatsgevonden.
• E-mailadressen van alle medewerkers.
• Examen. Het PTA kun je nalezen op de ELO.
• Herkansingen (bovenbouw).
• Internationalisering. Informatie over komende internationaliseringsactiviteiten en activiteiten die hebben plaatsgevonden.
• Jaaragenda: up-to-date overzicht van speciale schoolactiviteiten.
• Klachtenregeling.
• Leerlingenstatuut.
• Nieuws.
• Roosters. Voor je gewone rooster en het dagrooster (beschikbaar vanaf 12.30 uur op de voorgaande dag, en geactualiseerd om 8.15 uur op de dag zelf) kun je terecht op de ELO.
Resultaten
Als ouder krijgt u vier keer per jaar een rapport van uw kind uitgereikt. Naast het rapport
ontvangen de ouders van de brugklasleerlingen een inlogcode en een wachtwoord om de
resultaten en het verzuim te bekijken via ons leerlingvolgsysteem Magister. Hierdoor bent u in
staat om op ieder moment de stand van zaken met uw kind te bekijken.
Ouderinformatieavonden
Voor alle klassen worden ouderavonden georganiseerd, die meestal plaatsvinden aan het
begin van het schooljaar. Voor de ouderavond ontvangt u, via uw zoon of dochter, een aparte
uitnodiging.
Ouderspreekavonden
Na het eerste en tweede rapport kunt u met docenten en de mentor spreken over de
voortgang van uw zoon of dochter. Na het derde rapport kunt u hierover spreken met de
mentor. U ontvangt met het rapport een formulier, en voor de ouderspreekavonden een
rooster met de docenten, de tijden en de lokalen.
Telefonisch
Als het eerste uur onverwacht uitvalt, stelt de school de telefoonpiramide in werking en
worden de leerlingen gebeld. Als een leerling onverwacht absent is worden de ouders
gebeld. Bij bijzonderheden kan de mentor of de teamleider telefonisch contact opnemen met
de ouders. Wanneer uw zoon of dochter onverhoopt ziek mocht worden op school en naar
huis willen gaan, dan belt de verzuimcoördinator of teamleider van uw zoon of dochter altijd
naar de ouders.
15
Uiteraard kunt ook u contact opnemen met de mentor of teamleider van uw zoon of dochter.
Als daar aanleiding toe is, kunt u ook tussendoor een gesprek aanvragen.
Bij ziekte van uw zoon of dochter: telefonisch op de eerste ziektedag (voor 8.00 uur) de
verzuimcoördinator, mevrouw H. van Grevengoed, graag inlichten: 030 6045344 (via
keuzemenu) of mail: [email protected] Op de eerste dag dat uw zoon of
dochter beter is graag een absentiebriefje laten inleveren waarop begin- en einddatum
van de ziekteperiode staan vermeld.
Bij absentie die voorspelbaar is (bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist) graag
minstens een dag van tevoren een absentiebriefje inleveren.
Bij vragen over de vorderingen van uw zoon of dochter bij een bepaald vak kunt u via e-mail
contact opnemen met de vakdocent. E-mail adressen staan op de ELO vermeld.
Bij vragen over de algehele vorderingen van een leerling, kunt u contact opnemen met de
mentor. Hij/zij geeft in de eerste weken van het schooljaar zijn/haar telefoonnummer aan de
leerlingen. U kunt ook met de mentor contact opnemen als je vragen of -opmerkingen heeft
over de school.
Leerlingen met vragen of opmerkingen over een bepaald vak dienen eerst contact op te
nemen met de vakdocent. Als ze er met hem of haar niet uitkomen, dan vragen ze hun mentor
om advies.
Mentoren en een aantal vakdocenten vormen samen een team, dat aangestuurd wordt door
een teamleider. U kunt contact opnemen met de teamleider als de mentor niet verder kan
helpen. De teamleiders zijn te bereiken onder nummer: 030 6045344.
Wanneer ook de teamleider niet naar tevredenheid kan helpen kunt u contact opnemen
met de directeur Harmonielaan/Linie: de heer E. Lucassen, [email protected]
(030 6045344)
Plaatsvervangend directeur Harmonielaan: vacature
Bovenstaande maakt duidelijk dat we proberen klachten in goed overleg te voorkomen. Bij
officiële klachten wordt u verzocht de klachtenprocedure te volgen. Deze is te vinden op de
ELO. Uw contactpersoon is: de heer L. van Putten, [email protected] (030 6045344).
16
Counselor
Voor zaken waar je in vertrouwen over wilt praten: mevrouw M. Jeths, [email protected]
(030 6045344).
Vertrouwensinspecteur
“Wordt u binnen of in relatie tot uw school geconfronteerd met signalen inzake discriminatie,
onverdraagzaamheid, radicalisering, extremisme dan kunt u contact opnemen met een van
de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Tel: 0900 1113111 (tijdens
kantooruren en tegen lokaal tarief).” Aan deze tekst van de onderwijsinspectie voegen we toe:
maak vooral ook gebruik van de mogelijkheden binnen school (zie boven).
E-mailadres
Als school communiceren we steeds meer via e-mail. Dit betekent dat we bij aanmelding al
vragen naar uw emailadres.
Kwaliteit
Op het Anna van Rijn College werken we hard aan de verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs: ook wij willen leren op school. Dat doen we door te evalueren met ouders en met
leerlingen, bijvoorbeeld in de leerlingenraad. We voeren ook kwaliteitsmetingen uit: hoe
ervaren de leerlingen lessen? Zo vindt er regelmatig een kwaliteitsonderzoek plaats onder de
leerlingen, ouders en alle personeelsleden. Op deze manier leren we onze sterke punten en
verbeterpunten kennen.
De examenresultaten zijn één van de graadmeters voor kwaliteit:
Percentage geslaagd
VMBO b
VMBO k
2012
97
88
2013
87
78
2014
95
75
Onze resultaten voor het VMBO bewegen zich rond het landelijk gemiddelde.
Percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder doubleren
VMBO b
VMBO k
2011
94
100
2012
92
100
2013
97
100
Land. Gem
95-100
96-100
Percentage leerlingen van 3e leerjaar naar diploma
zonder doubleren
VMBO b
VMBO k
2011
87
92
2012
80
70
2013
73
72
Land. Gem
85-96
79-91
17
18
Zakelijk
Verplichte gegevensverstrekking
Als ouders / verzorgers bent u er voor verantwoordelijk dat de school voor 1 september in
het bezit is van een uittreksel van het Gemeentelijke Basis Administratie of een kopie van een
geldig identiteitsbewijs van de leerling (alle leerlingen die zich nieuw hebben aangemeld).
Verzekering
De school heeft een aanvullende collectieve ongevallenverzekering afgesloten op uw
verzekering. Deze verzekering is geldig gedurende het verblijf op school, de heen- en
terugreis van en naar school en tijdens schoolreizen. Materiële schade wordt niet vergoed.
Diefstal
In de huur van de kluisjes is een bijdrage opgenomen voor een verzekering tegen diefstal.
Als er sporen zijn van braak kan de verzekering een vergoeding uitkeren van ten hoogste
€ 500,- met een eigen risico van € 25. Er dient altijd aangifte te worden gedaan bij de politie.
Aansprakelijkheid
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of schade aan
persoonlijke eigendommen van leerlingen en medewerkers. Het stallen of parkeren
van vervoermiddelen gebeurt op eigen risico. Wij raden ten sterkste af om ’s nachts
vervoermiddelen in de fietsenstalling te laten staan. Evenzeer raden wij af om waardevolle
spullen mee te nemen naar school. Leerlingen van 14 jaar en ouder zijn verplicht een geldig
identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ook voor verlies en / of diefstal van deze identiteitskaart
stelt de school zich niet aansprakelijk.
Boeken
Het boekenpakket voor leerlingen van het Anna van Rijn College kan worden besteld bij Van
Dijk Educatie. Adresgegevens:
Van Dijk Educatie
Postbus 23, 8260 AA Kampen
Tel: 0900 - 500 40 10, http://www.vandijk.nl
Schoolkosten
Het Anna van Rijn College ontvangt van de overheid een vergoeding voor personeel, voor
onze gebouwen en voor schoolboeken en andere lesmaterialen die specifiek door onze
school worden voorgeschreven en die noodzakelijk zijn om de lessen te kunnen volgen. Deze
vergoeding is sober. Wij streven er naar om ons onderwijs uitdagend en extra aantrekkelijk
voor leerlingen te maken. Hier zijn extra kosten mee gemoeid die niet door de overheid
bekostigd worden. Voor deze kosten vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage.
19
De directie streeft ernaar om de schoolkosten waarvoor wij de ouders een vrijwillige bijdrage
vragen zo laag mogelijk te houden. Wij stellen de schoolkosten jaarlijks vast in overleg met
de Medezeggenschapsraad. Voor onderstaande kosten heeft de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad instemming verleend.
Uw bijdrage in de schoolkosten voor categorie I is een vrijwillig bijdrage. Voor categorie
II en III (Tweetalig Onderwijs) geldt dit dus niet. Betaling van deze kosten is niet vrijwillig,
omdat ouders en kinderen bewust voor deze extra onderwijsstromen hebben gekozen. Het
Anna van Rijn College mag dan ook van u verlangen dat u de extra kosten die met deze
onderwijsstroom gemoeid zijn, betaalt.
• Categorie I: € 20,• Categorie II: € 67,- (plus schoolkosten per leerjaar)
• Categorie III: € 90,- (kosten Tweetalig Onderwijs)
Kosten, verbonden aan een specifiek deel van een opleiding. Op het Anna van Rijn College
betreft dit Tweetalig Onderwijs (TTO). Betaling van deze kosten is niet vrijwillig.
20
Schoolkosten locatie Harmonielaan 2014-2015
• Categorie I: € 20
• Categorie II: € 67
Beschrijving
Bedrag
Huur kluisje
€ 10,00
Verzekeringen
€ 8,00
Schoolpasje
€ 5,00
Mediatheek
€ 7,00
Proefwerkpapier
€ 4,50
Reprokosten
€ 19,00
ICT/ELO
€ 10,50
Buitengewone uitgaven
€ 3,00
Totaal € 67,00
En de volgende activiteiten per leerjaar:
Categorie II
Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Betaling
Excursie(s) Einde schooljaar
€ 27,50
€ 27,50
Excursie Verzorging ZW en
€ 27,50
€ 25,00
GT en B&S Biologie
Excursie Voertuigentechniek
V Dijk
V Dijk
€ 15,00
klas 4 4GT en 4 ZW
€ 50,00
V Dijk
V Dijk
3 Back & Stage Stofjas
€ 35,00
3 Voertuigentechniek
Veiligheidsschoenen
3 Voertuigentechniek Overall
3 Installatietechniek
Veiligheidsschoenen
3 Installatietechniek Overall
3 Installatietechniek
Borg gereedschapskist
€ 35,40
V Dijk
€ 35,40
V Dijk
€ 35,40
V Dijk
€ 35,40
V Dijk
€ 50,00
V Dijk
4 VMBO Sport oriëntatie
€ 25,00
3 GT leesboeken Engels
€ 14,95
4 GT leesboeken Engels
Culturele activiteiten
€ 25,00
€ 47,50
Excursie Maatschappijleer
Introductie brugklas
V Dijk
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
V Dijk
V Dijk
€ 14,95
V Dijk
€ 10,00
V Dijk
Categorie III
Kosten, verbonden aan een specifiek deel van een opleiding. Op het Anna van Rijn College
betreft dit Tweetalig Onderwijs (TTO). Betaling van deze kosten is niet vrijwillig.
Categorie III
Leerjaar 1, 2, 3, 4
TTO Locatie Harmonielaan
€ 90,00
V Dijk in schoolkosten
Als u de schoolkosten niet kunt betalen
Het Anna van Rijn College kent een reductie- en een kwijtscheldingsregeling:
a.
In bijzondere omstandigheden kan voor de ouderbijdrage gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding worden verleend. Verzoeken hiertoe moeten schriftelijk, met motivering,
gericht worden aan mw M. de Wit. Een toegewezen kwijtschelding geldt voor één schooljaar
en moet jaarlijks opnieuw ingediend worden.
21
b.
Ouders van leerlingen uit de gemeenten Utrecht, Maarssen, IJsselstein en Houten kunnen ook
een bijdrage aan de kosten van schoolactiviteiten krijgen van deze gemeenten. U kunt dat
doen door een “U-pas” aan te vragen bij de gemeente. U kunt met de factuur van school die
u via van Dijk ontvangt samen met een kopie van de “U-pas” een schriftelijk verzoek sturen
naar het Anna van Rijn College, t.a.v. financiële administratie. Wij verzorgen dan de aanvraag
bij het U-pasbureau. Wilt u meer weten over de “U-pas” dan kunt u contact opnemen met het
U-pasbureau. Kijk op www.u-pas.nl.
c.
Ouders van leerlingen uit de gemeente Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht kunnen een
bijdrage aan de schoolkosten vragen bij de Stichting Leergeld Nieuwegein. U kunt een
aanvraag indienen bij Stichting Leergeld . Informatie: www.leergeld.nl
d.
Ouders uit de gemeente Houten kunnen in individuele gevallen via bijzondere bijstand van
de afdeling sociale zaken van de gemeente Houten mogelijk in aanmerking komen voor een
vergoeding van de indirecte schoolkosten. Postbus 30, 3990 DA Houten
22
Betaling schoolkosten
De schoolkosten worden voor het overgrote deel voor het Anna van Rijn via van Dijk geïnd.
In het begin van het schooljaar ontvangen ouders een rekening via van Dijk . Zij kunnen het
totaalbedrag indien dit hoger is dan € 175 desgewenst in drie op een volgende maanden
betalen waarvan het grootste bedrag de eerste keer zal gefactureerd worden. (Bijvoorbeeld
€ 320 = 120, 100,100,). Afspraken hieromtrent worden met van Dijk gemaakt.
Bijlagen
Anna’s Omgangsregels
Samen zijn we verantwoordelijk voor het leren op school. Allereerst de leerlingen zelf, maar
ook de medewerkers van de school en de ouders. Wij zijn er van overtuigd dat dat leren het
beste gaat als er een goede afstemming is, en als je weet wat je van elkaar mag verwachten.
In het schooljaar 2004-2005 hebben we met vertegenwoordigers van medewerkers,
leerlingen en ouders nagedacht over deze verwachtingen. Dit heeft geleid tot Anna’s
Omgangsregels, die hieronder staan afgedrukt. Wij verwachten dat iedereen zich hier aan
houdt en zullen ouders en leerlingen zo nodig hier op aanspreken. Vanzelfsprekend kunnen
leerlingen en ouders medewerkers van de school ook aanspreken op hun deel van de
afspraak.
Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een schoolpas met een samenvatting
van Anna’s omgangsregels:
1. Ik zet me in om te leren.
2. Ik ben bij mijn lessen en ik ben op tijd.
3. Ik toon respect voor iedereen op school.
4. Ik houd me aan de schoolregels.
5. Ik help mee de school schoon en veilig te houden.
6. Ik ga met zorg om met mijn eigen spullen en met die van anderen.
7. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van schoolnieuws.
Onze schoolregels zijn, zoals hierboven uiteengezet, gebaseerd op Anna’s Omgangsregels.
Als je je niet aan deze regels houdt, krijg je een waarschuwing. Bij herhaling krijg je te maken
met strafmaatregelen. Als ook dat niet helpt, nodigt je mentor of teamleider jou en je ouders
23
uit voor een gesprek. Gezamenlijk maken we dan afspraken voor verbetering en bespreken
we wat de gevolgen zijn als verbetering uitblijft. In het uiterste geval kan dit leiden tot
schorsing of verwijdering van school.
Bij ernstige vergrijpen nemen wij contact op met instanties buiten school. Als je regelmatig
spijbelt of zonder bij de school bekende reden langer dan drie dagen afwezig bent, zoekt
de leerplichtambtenaar uit wat daarvan de reden is. Hij/zij kan een proces-verbaal opmaken.
Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete, krijgen een leerstraf of kunnen in
hechtenis worden genomen. Bij luxe verzuim, dat wil zeggen extra vakantie onder schooltijd
zonder toestemming van de school, is de kans op een proces-verbaal erg groot.
De scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Nieuwegein/Houten voeren ten aanzien van
kluisjescontrole, alcohol, wapens en drugs de volgende gemeenschappelijke politiek:
• Kluisjescontrole: in het kader van veiligheid en preventie kan indien daar aanleiding toe is een kluisjescontrole worden uitgevoerd.
• Alcohol: op schoolfeesten en klassenavonden binnen of buiten de school schenken wij 24
geen alcoholhoudende drank. Bij overtreding van deze regel bellen we je ouders met het verzoek je te komen ophalen. Je wordt geschorst en je mag het volgende schoolfeest niet bijwonen.
• Drugs: het bezit, gebruik of verhandelen van soft en/of hard drugs is niet toegestaan.
Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je ouders met het verzoek je te komen ophalen. Je wordt geschorst. Bij het verhandelen van drugs schakelen we de politie in. Tevens bekijken we welke verdere maatregelen we moeten nemen. Verwijdering van school kan daarbij uitdrukkelijk aan de orde komen.
• Onder invloed zijn van alcohol en/of drugs: het onder invloed van alcohol en/of drugs zijn op school, tijdens schoolfeesten, klassenavonden en andere onder verantwoording van de school plaatsvindende activiteiten is niet toegestaan.
• Wapens: wapenbezit is niet toegestaan. Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je ouders en informeren we de politie. Jij wordt geschorst. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen aanvullende strafmaatregelen volgen.
Bijdragen aan een actief burgerschap
Anna is maatschappelijk betrokken!
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de dertig uur aan maatschappelijke stage niet meer verplicht.
Maar dat wil niet zeggen dat wij als school geen verplichtingen meer voelen ten aanzien van
actief burgerschap. Integendeel!
Door ons als school te richten op de wereld buiten de schoolmuren, stellen wij onze leerlingen
in de gelegenheid kennis te maken met enkele belangrijke aspecten van de samenleving.
Oogmerk: het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling voor de samenleving te vergroten.
Namen en adressen
Bestuur en directie
De heer drs. M.P.M. van Loo, is belast met het bestuur van het Anna van Rijn College en
fungeert als het bevoegd gezag. De directie van het Anna van Rijn College bestaat uit de
heer drs. M.P.M. van Loo (bestuurder) , mevrouw W.H. van Noort, Msc. (rector van het Anna
Lyceum en de Anna MAVO) en de heer E.A.J. Lucassen, MA (directeur Anna TVMBO, Anna
TMAVO en Anna De Linie). U kunt contact opnemen met de directie en/of bestuurder via het
directiesecretariaat: tel. 030 6009 166, e-mail: [email protected]
De Raad van Toezicht van het Anna van Rijn College houdt toezicht op het beleid van de
bestuurder en op de algemene gang van zaken. U kunt contact opnemen met de Raad van
Toezicht via het directiesecretariaat: tel. 030 6009166, email: [email protected]
Het Anna van Rijn College voldoet aan hedendaagse normen voor goed onderwijsbestuur.
In ons Handboek Governance is het bestuurlijk proces van het Anna van Rijn College op een
transparante manier vastgelegd.
Samenstelling Raad van Toezicht
Dhr. E.R.M. Balemans, voorzitter
Dhr. drs. H.J.P. Struijlaart, lid
Mw. drs. A.M. van Bodegom, lid
Mw. H. van Staa – Oldenhuis MSc, lid
Dhr. W.P. Kerkhof, lid
Directie
Dhr. drs. M.P.M. van Loo
Bestuurder
Mevr. drs. W.H. van Noort, Msc
Rector Anna Lyceum en Anna MAVO
Dhr. E.A.J. Lucassen, MA
Directeur Anna TMAVO, Anna TVMBO en Anna De Linie
Samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR)
Onderwijzend personeel
Anna Lyceum en Anna MAVO
Dhr. M. Peulen (secretaris)
Dhr. P. Vooges (voorzitter)
Dhr. S. de Bruijne
Dhr. B. Heilen
25
Anna TMAVO en Anna TVMBO
Mw. B. Geerlings (vice voorzitter)
Mw. P. van den Berg
Dhr. H. Goes
Anna De Linie
Vacatures
Onderwijs ondersteunend personeel
Dhr. G. Homburg
Oudergeleding Anna Lyceum en Anna MAVO
Vacature
Vacature
Oudergeleding Anna TMAVO en TVMBO
Mw. I. Hackenberg
Mw. N. van Nimwegen
26
Leerlingengeleding Anna Lyceum en Anna MAVO
Vacatures
Leerlingengeleding Anna TVMBO en ANNA TMAVO
Esmee Stroomer
Leerlingengeleding Anna De Linie
Vacature
Inspectie van het onderwijs
[email protected]
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)
Functionarissen Locatie Harmonielaan (Anna TMAVO en TVMBO)
Dhr. E.A.J. Lucassen, MA
directeur Harmonielaan/Linie
Dhr. A. Heeres
hoofd stafbureau
Dhr. A.V.A.P. Buiten
teamleider TMAVO
Vacatureteamleider TVMBO onderbouw
Dhr. C. Veldhuizen
teamleider TVMBO bovenbouw
Dhr. Drs. L.P. van Putten
senior beleidsmedewerker
Mw. R.N. van der Werf
secretaresse locatieleiding
Contactgegevens directie
Dhr. drs. M.P.M. van Loo Bestuurder
standplaats Albatros
[email protected]
telefoon (w) 030 600 91 66
Mevr. Drs. W.H. van Noort, MSc
Rector Anna Lyceum en Anna MAVO
standplaats Albatros
telefoon (w) 030 600 91 67
Dhr. E.A.J. Lucassen, MA
Directeur Anna TMAVO, Anna TVMBO en Anna De Linie
standplaats Harmonielaan / De Linie
[email protected]
telefoon (m) 06 22 23 70 88
telefoon (w) 030 604 53 44
Dhr. A. Heeres
Hoofd stafbureau
standplaats Harmonielaan/Albatros
[email protected]
telefoon (m) 06 21 23 69 75
Teamleiders Harmonielaan (Anna TMAVO en TVMBO)
Dhr. A.V.A.P. Buiten
Teamleider TMAVO
[email protected]
Vacature
Teamleider TVMBO onderbouw
Dhr. K. Veldhuizen
Teamleider TVMBO bovenbouw
[email protected]
27
Belangrijke data en lestijden
Belangrijke data met betrekking tot schoolactiviteiten, excursies en schoolvakanties, kunt
u terugvinden op onze ELO It’s Learning. Daarnaast ontvangt u eens in de zes weken
per e-mail de belangrijke data via onze digitale nieuwsbrief, Anna Actueel. Een actueel
e-mailadres is hiervoor van belang. Dit kunt u doorgeven aan onze leerling-administratie
via [email protected] In principe wordt buiten de op de website aangegeven
vakanties en vrije dagen geen verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal
redenen op grond waarvan ouders / verzorgers vrijstelling van het schoolbezoek van hun
kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:
1.Vakantieverlof
Als uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties (verklaring van
werkgever overleggen) of als de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de
schoolvakanties. Het extra vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet
samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Per schooljaar mag maar
een keer extra vakantieverlof worden verleend, ook als het eerder toegekende vakantieverlof
minder dan 10 schooldagen duurde. Een verzoek tot extra vakantieverlof dient u schriftelijk in
te dienen bij de teamleider, uiterlijk zes weken voor de aanvang van het verlangde verlof. Bij
28
late indiening wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd.
2. Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het
kan gaan om verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum,
ernstige ziekte van familieleden. U kunt een verzoek om verlof wegens gewichtige
omstandigheden indienen bij de teamleider.
3. Vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging
Verzoek indienen bij de teamleider.
Nota bene
Wij geven geen extra vrije dagen voor een lang weekend, wintersport, familiebezoek e.d.
Verzoeken tot vrijstelling van meer dan 10 schooldagen moet u richten tot de leerplichtambtenaar van uw woonplaats. Wij zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden
aan de leerplichtambtenaar. Deze kan ouders een boete opleggen van maximaal € 2.500.
Lestijden
1
08.30 - 09.05 uur
2
09.05 - 09.40 uur
3
09.40 - 10.15 uur
4
10.15 - 10.50 uur
Pauze
10.50 - 11.15 uur
5
11.15 - 11.50 uur
6
11.50 - 12.25 uur
7
12.25 - 13.00 uur
Pauze
13.00 - 13.25 uur
8
13.25 - 14.00 uur
9 (KWT)
14.00 - 14.40 uur
10
14.40 - 15.15 uur
11
15.15 - 15.50 uur
Rooster en uitval van lessen
Het schooljaar is ingedeeld in vier periodes van 9-11 weken. Aan het begin van periode 1 en
van periode 3 krijgen leerlingen een nieuw lesrooster. Tussentijds wordt het rooster soms ook
herzien, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van een docent.
We zorgen er voor dat zo min mogelijk lessen uitvallen. Soms gebeurt het toch, door
studiemiddagen of vergaderingen en door ziekte. Van geplande lesuitval houden we je op
de hoogte in de jaarkalender op de website en per email via Anna Actueel. Je ziet op de
mededelingenschermen en thuis via de ELO of er lesuitval is door ziekte. In de eerste en
tweede klas worden tussenuren daarbij zo veel mogelijk vermeden, o.a. door de inzet van
stipdocenten die zieke collega’s vervangen.
Bij langdurige ziekte van een docent zorgen we zo snel mogelijk voor vervanging. We stellen
leerlingen en ouders per brief op de hoogte.
We houden de lesuitval nauwlettend in het oog en nemen maatregelen om de effecten van
ziekte en andere oorzaken te verminderen.
NB: Leerlingen dienen voor school tussen 8.30 en 16.10 uur te allen tijde beschikbaar te zijn!
Dit in verband met roosterwijzigingen en inhalen van achterstallige werkzaamheden.
29
Bijlage lessentabel
Lessentabel 2014-2015 TVMBO
Anna van Rijn College locatie Harmonielaan
Onderbouw
Leerjaar
TVMBO
TVMBO
1
2
Nederlands
7
6
Engels
4
4
Duits
2
2
Aardrijkskunde
2
2
Geschiedenis
2
2
Wiskunde
4
4
Rekenen
1
1
4
5
4
3
6
6
4
4
KWT
5
5
Totaal
45
45
Frans
Mens & Maatschappij
Maatschappijleer 1
30
Maatschappijleer 2
Nask 1
Mens & Techniek
Biologie
Verzorging
Mens & Zorg
Economie
Kunst & Cultuur (ACCENT)
Kunstvakken
CKV
Lichamelijk opv
Begeleidingsuur
Technologie
Beroepsgericht
Basisberoepsgerichte leerweg TVMBO
Zorg en Welzijn
Inters Back
Techniek
and Stage
Leerjaar
3
4
3
4
3
4
Nederlands
4
4
4
4
4
4
Engels
4
4
4
4
4
4
Duits
Frans
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Mens & Maatschappij
Maatschappijleer 1
2
Maatschappijleer 2
2
2
31
4
Wiskunde
4
Rekenen
1
4
4
4
1
4
4
1
Nask 1
4
4
Mens & Techniek
Biologie
2
4
2
4
3
3
Verzorging
Mens & Zorg
Economie
Kunst & Cultuur (ACCENT)
Kunstvakken
3
3
CKV
2
Lichamelijk opv
2
3
2
3
2
3
16
18
16
18
17
21
5
5
2
2
Begeleidingsuur
Technologie
Beroepsgericht
KWT
5
5
Totaal
45
49
45
45
keuze ma2 of wi
5
5
45
45
Kaderberoepsgerichte leerweg TVMBO
Zorg en Welzijn
Inters Back
Techniek
and Stage
Leerjaar
3
4
3
4
3
4
Nederlands
4
5
4
5
4
5
Engels
4
4
4
4
4
4
Duits
Frans
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Mens & Maatschappij
32
Maatschappijleer 1
2
Maatschappijleer 2
2
2
5
Wiskunde
4
Rekenen
1
5
4
5
1
4
5
1
Nask 1
4
5
Mens & Techniek
Biologie
3
4
3
5
2
5
Verzorging
Mens & Zorg
Economie
Kunst & Cultuur (ACCENT)
Kunstvakken
2
CKV
2
Lichamelijke opv
2
3
2
3
2
3
16
18
16
18
17
18
5
5
5
2
2
Begeleidingsuur
Technologie
Beroepsgericht
KWT
5
5
Totaal
45
50
45
keuze ma2 of wi
50
45
keuze bi of wi
5
45
s:
i
u
h
n
Ope
g
vrijda 015
ari 2
u
n
a
j
16
Tijd:
uur
0
3
.
9
1
16.00-
Anna TVMBO
Tweetalige beroepsopleiding!
Harmonielaan 1
3438 ED Nieuwegein
T. 030 604 53 44
[email protected]
www.annavanrijn.nl