Open brief aan alle werkgevers

raad van bestuur van Deutsche
De staking die morgen begint, kan op weinig begrip rekenen. © EPA
ring van de productie kan leiden.
king’.
ADVERTENTIE
$+#, &*/#" ((, (--# %#*.!#'#*)
(&87& 2&9C#&3&98'
4>+F--B >3&9B&# F8 ,9>>)@>)F#: .>2&B 3>>9 D5BBF& 2&9C#&3&98' -B8 3>>9 >@8 2&[email protected]&A&98: *B8
D5BBF& @5 &&@8 D5BBF& %&)&9-7F& !F&9 >< 2FD/&@;
3+ J%-&H+N MNI F/N,//' J+-&HIHJ++#I HMH $G""%+ M!,/H E+ $G""%+ OON A//# ,G%,+"%$# E%""+N
!/#+NB -B8 2&[email protected]&A&983&97&#&@2>>9)F#&98 )9-#&@ 2FD' @&7 />-B8 D5BBF&' )& 8>+F-B& 39&)&
&&@ 2-9A !-97 7>&:
7M-%/"+ FJ+,+ ,%+ AMJ'H FMMJ ++N J+-&HF//J,%'+ F+J,+"%N' F/N ,+ J%$#,M! %N MNI "/N,8
7M-%/"+ FJ+,+ ,%+ IH++,I G%H'//H F/N IM-%//" MF+J"+'4 ++N )/NH/IH%I-& %NIHJG!+NH ,/H %N
1*((4 9L $//J '+"+,+N4 '+A/!+N"%$# ,MMJ E+J#'+F+JI +N E+J#N+!+JI %N &+H "+F+N '+JM+K+N
E+J,8
?N IM-%/"+ FJ+,+ ,%+4 AM/"I $G""%+ E+H+N4 +J F//# FMMJ AMJ',+ ,/H E+ H/"J%$#+ +-MNM!%I-&+ +N
IM-%/"+ -J%I%II+N HM-& ,MMJ'+#M!+N A%$N8
E&&@ &@C&B& [email protected])F+-BF87 8+!&<7 &9 <B&/F&9 [email protected] 7& ,&7>#&@ >% )& 2&[email protected]# [email protected] )& >@)&[email protected]&[email protected]#&@
7& 3&987>9&@: =--9 -B8 &9 #&&@ 8>+F--B >3&9B&# F8' !&,,&@ 2FD #&&@ [email protected])&9& C&5/&:
<M+E+" E+ %N &+H J+'++J/##MMJ, IH++,I E++J "+A+N MF+J ;&+H .+"/N' +N &+H J+IK+-H0 FMMJ
&+H IM-%//" MF+J"+'4 %I &+H ,G%,+"%$# ,/H ,+ !//HJ+'+"+N %N ,/HA+"),+ J+'++J/##MMJ, N+H ++N
E+A+N"%$# IM-%//" MF+J"+' %N ,+ E+' IH//N8
$&/& A--79&#&B&@ ,&<&9C&@ FAA&98 87&9C )& 9>B [email protected] )& 8>+F-B& #&8<9&C8<[email protected]&98' [email protected] 5
&@ [email protected] >@8' MK +"# N%F+/G F/N &+H IM-%//" MF+J"+'B .%NN+N ,+ .+,J%$F+N4 %N ,+ I+-HMJ+N +N
MM# MK %NH+JKJM)+II%MN++" N%F+/G8
@+N#+N $G""%+ +-&H ,/H &+H ++N 'M+,+ A//# %I MNI '+!++NI-&/KK+"%$# MF+J"+'!M,+" MK ,%+
!/N%+J MK ,+ &+""%N' H+ A+HH+N:
0FD 39-#&@ D5BBF& [email protected])--# >A D5BBF& %&)&9-7F& 7& 2FD/&@ >< !&7 ,&[email protected]# &@ )& @>>)/--C [email protected]
39FD 8>+F--B >3&9B&#: "&@ >3&9B&# )-7 9&C&@[email protected]# !>5)7 A&7 )& &+>@>AF8+!& 9&-BF7&F7 [email protected]
D5BBF& ,&)9FD% &@ D5BBF& 8&+7>9:
2MN,+J FJ%$&+%, F/N MN,+J&/N,+"+N #GNN+N E%$4 IK%$H%' '+NM+'4 N%+H %NIH//N FMMJ ,+ IM-%/"+
FJ+,+ E//J//N E%$ !%NIH+NI +F+N '+&+-&H A%$N /"I $G""%+8
D"F/IH .+,/N#H M! ,//J +F+N MF+J N/ H+ ,+N#+N8
65)1 $& ?&&52
=-9+ E>,B&7
5MMJA%HH+J DC55
7+-JOH/%J+ =ONOJ/" ,+ "/ >=6C
Innovating Digital Content
De Tijd 05/11/2014, bladzijden 4 & 5
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Tijd