hier - Hoornse Badminton Vereniging

Hoornse Badminton Vereniging
Inhoudsopgave
Deel 1
Bardienst
Inleiding ................................................................................................................................................... 2
A.
Korte beschrijving handelingen .................................................................................................. 4
B.
Uitgebreidere beschrijving handelingen .................................................................................... 4
1.
Openingstijden en tijdseenheden .............................................................................................. 4
2.
Sleutel(s) sporthal/kantine ......................................................................................................... 5
3.
Openen schuifdeur sporthal, alarm uitschakelen en kantine openen ....................................... 5
4.
Verlichting kantine...................................................................................................................... 7
5.
Verlichting sportzaal ................................................................................................................... 7
6.
Bediening rolluiken ..................................................................................................................... 7
7.
Werking kassa ............................................................................................................................. 7
8.
Bonnen schrijven ........................................................................................................................ 8
9.
Frituurpan ................................................................................................................................... 8
10.
Biervaten wisselen ...................................................................................................................... 8
11.
Overige apparaten ...................................................................................................................... 8
12.
Voorraad koelkasten bijvullen .................................................................................................... 8
13.
Schoonmaken einde bardienst ................................................................................................... 8
14.
Afval afvoeren............................................................................................................................. 9
15.
Kas opmaken .............................................................................................................................. 9
16.
Afsluiten en alarm aanzetten ..................................................................................................... 9
17.
Sleutels en geld wegbrengen.................................................................................................... 10
18.
Gastenlabels ............................................................................................................................. 11
19.
Nadere afspraken met betrekking tot de bardienst ................................................................. 11
20.
Brandalarm ............................................................................................................................... 11
21.
Alfabetisch register ................................................................................................................... 13
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 1
Hoornse Badminton Vereniging
Inleiding
Een vereniging kan niet zonder leden maar zeker ook niet zonder inzet van alle (senior)leden en
ouders voor het verrichten van taken die nu eenmaal bij het lidmaatschap van een vereniging horen.
Eén van die taken is het uitvoeren van de zogenaamde bardienst. Conform door het bestuur in 2011
is vastgesteld dienen alle seniorleden twee (2) maal per speelseizoen bardienst te verrichten.
Om te voorkomen dat sommigen geen bardienst verrichten en daarmee de vereniging en anderen
benadelen is een digitaal bardienstrooster aangeschaft.
Voor nieuwelingen bij de vereniging is een handleiding opgesteld die u hierbij aantreft. In deze
handleiding worden in deel 1 eerst kort de handelingen opgesomd die moeten worden uitgevoerd als
je bardienst hebt en deze worden daarna wat uitgebreider toegelicht. Tevens zijn korte
beschrijvingen gemaakt van de bediening van de aanwezige apparaten.
Om zoeken gemakkelijk te maken is op pagina 14 een alfabetisch register opgenomen met
verwijzigingen naar de pagina’s waar je de gezochte informatie kunt vinden.
In deel 2 zijn de uitgebreide gebruiksaanwijzingen opgenomen, voor zover van belang.
Tenslotte bevat deel 3 gedragscodes, de statuten, het huishoudelijk reglement en een lijst van
gecertificeerde barmedewerkers.
Voor het gebruik van het
softwareprogramma, te vinden onder
www. mijn.bardiensten.nl/hbv ,
is een aparte beschrijving gemaakt.
De avonden zijn ingedeeld in twee
tijdseenheden. Je kunt ervoor kiezen om een
deel van de avond alleen voor je rekening te
nemen of af te spreken met een medespeler
om samen de beide tijdseenheden te
bezetten.
De competitieavond op zaterdag is
ingedeeld in twee tijdseenheden en het
tweede deel dient minimaal door twee
personen bezet te worden in verband met
drukte op de tweede helft van de avond.
De toernooien zijn i.v.m. drukte in meerdere
tijdseenheden en personen over de gehele
dag verdeeld . Voor de zondagcompetitie en
jeugdtoernooien worden ouders van
jeugdleden gevraagd een dienst voor hun
rekening te nemen.
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 2
Hoornse Badminton Vereniging
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 3
Hoornse Badminton Vereniging
A.
Korte beschrijving handelingen












ophalen sleutels en geldetui )
openen schuifdeur en op dagstand (stand 4) zetten )
alarm afschakelen )
verlichting gang inschakelen )
verlichting sportzaal inschakelen )
openen deur tussen voorportaal en kantine
openen deur tussen kantine en sportzaal
uitgifte en registratie gastenlabels
uitgifte drank en etenswaren
afrekenen consumpties
koelkasten aanvullen etc.
schoonmaken bar, tafels, indien noodzakelijk vegen of nat reinigen van de vloer achter
de bar en van de kantineruimte
indien noodzakelijk vervangen vuilniszakken en volle zakken afvoeren
inkomsten uit de kassa in geldetui doen
uitschakelen verlichting sportzaal
sluiten deuren van kantine naar hal en sportzaal
verlichting gang uitschakelen
bediening schuifdeur op nachtstand zetten
alarm inschakelen
pand verlaten, schuifdeur controleren
sleutels en geldetui terugbrengen









)
in veel gevallen is de zaal aan het begin van de avond al open en kunnen deze
activiteiten achterwege blijven.
B.
Uitgebreidere beschrijving handelingen
1.
Openingstijden en tijdseenheden
HBV heeft met ingang van seizoen 2011-2012 een digitaal bardienstrooster in gebruik
genomen. Vanaf die datum kan je zelf inloggen op www. mijn.bardiensten.nl/hbv
en bardiensten inplannen. Indien u hulp nodig heeft of vragen met betrekking tot de
kantinediensten en software wendt u zich dan tot de ledenadministratie
([email protected]). Indien u geen gebruik kunt maken van een computer
en/of e-mail verzoeken wij u de kantinecommissie hiervan op de hoogte te brengen door te
bellen met telefoonnummer 020-4363288 (Irene Hagedoorn) en bij afwezigheid het
antwoordapparaat in te spreken.
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 4
Hoornse Badminton Vereniging
De kantine dient bezet te zijn vanaf 19.30 tot uiterlijk 24.00 uur.
De avonden zijn ingedeeld in twee tijdseenheden. Je kunt ervoor kiezen om een deel van de
avond alleen voor je rekening te nemen of af te spreken met een medespeler om samen de
beide tijdseenheden te bezetten. Dat kan zowel in een dienst van 19.30 tot 22.00 uur en een
van 22.00 tot 24.00 uur of een ‘gehele dienst’.
De competitieavond op zaterdag is ingedeeld in twee tijdseenheden en het tweede deel
dient door twee personen bezet te worden in verband met drukte op de tweede helft van de
avond.
Bij toernooien zijn i.v.m. drukte meerdere tijdseenheden en personen over de gehele dag
verdeeld . Voor de zondagcompetitie en jeugdtoernooien worden ouders van jeugdleden
gevraagd een dienst voor hun rekening te nemen.
De recreanten en competitiespelers dienen ten minste twee keer een bardienst voor hun
rekening te nemen en de ouders van jeugdspelers en jeugdspelers van 16 jaar en ouder ten
minste een keer.
Indien je geen bardienst wilt doen kun je er ook voor kiezen om een sluitdienst bij een
toernooi voor je rekening te nemen. Het betreft dan opruimen en schoonmaken van de
kantine en sporthal, in samenwerking met de bardienst van dat tijdstip.
Als de bar niet bezet is moeten zowel de deur vanuit de hal naar onze kantine als de deur
vanuit de zaal naar de kantine gesloten blijven.
2.
Sleutel(s) sporthal/kantine
Vaak wordt er al getraind vóór aanvang van de bardienst en heeft de trainer de sporthal
reeds geopend. De sleutel en wisselgeld van de hal en kantine moeten dan nog worden
opgehaald op het volgende sleuteladres:
Fam. J. Ruiter
Amethyst 39
1625 RV Hoorn Nh
0229 – 245404
Indien er in vakanties niet meer getraind wordt, kunnen leden die vroeg willen spelen,
afspreken met de bardienstmedewerker van die dag, dat zij alvast de sleutel en wisselgeld
halen om de sporthal (niet de kantine) te kunnen openen. Dit om te voorkomen dat er
meerdere mensen op een avond aan de deur van het sleuteladres komen. Wie de
barmedewerker(s) van de dag kan worden nagegaanin het digitale bardienstrooster.
3.
Openen schuifdeur sporthal, alarm uitschakelen en kantine openen
De schuifdeur die toegang geeft tot de voorhal wordt geopend met de sleutel en het slot
rechts van de deur. Na het openen van de voordeur onmiddellijk het alarm uitzetten met het
plastic label dat aan de sleutel zit, de zogenaamde tag. Gedetailleerde beschrijving volgt op
de volgende pagina.
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 5
Hoornse Badminton Vereniging
1
Schakel het alarm uit conform onderstaande handleiding
Uitschakelen: Houdt de Tag voor de Voedings-LED tot je een signaal hoort. Er verschijnt dan
“Uitgeschakeld” op het display.
2 Zet de schuifpui in stand 4
Vanuit de kantine bezien zit links naast de schuifpui op ca. 2 m. hoogte op de kolom een
bedieningsschakelaar voor de schuifpui. Zie afbeelding hieronder.
1
2
3
4
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 6
Hoornse Badminton Vereniging
Deze schakelaar kent vier bedieningsstanden:
1. Nachtstand, schuifdeur van uit binnen te openen met de witte drukknop op de
kolom links van de schuifdeur
2. Automatische open vanuit binnen, buiten met sleutelschakelaar
3. Deuren continue open
4. Automatische open vanuit binnen en buiten
3
4
Met de groene knop in het paneel links van de schuifdeur de verlichting in de gang
aanzetten. De kleedkamers gaan met sensorlicht aan. Zorg dat tenminste twee
kleedkamers open zijn.
Deur naar de gang met sleutel openen, de sleutel past op alle sloten.
4.
Verlichting kantine
In de kast achter de bar zitten twee knoppen voor de bediening van de verlichting boven de
bar. Eén knop is voor de algemene ruimteverlichting in het plafond, de andere voor de
sfeerverlichting boven de bar.
5.
Verlichting sportzaal
De verlichting van de sporthal wordt in- en
uitgeschakeld in de meterkast. De sleutel van de
toegangsdeur van de kantine past ook op de
meterkast. In de gang de 6e deur in (deur met
raampjes ernaast ) is een grijze kast, de
meterkast: druk alle 9 knoppen eenmaal in voor
volledige verlichting in de zaal. Ieder zaaldeel
kan apart verlicht worden. Na in- en
uitschakelen verlichting meterkast weer
afsluiten.
6.
Bediening rolluiken
De rolluiken behoeven in principe niet te worden bediend, deze werken automatisch. Mocht
er behoefte zijn de luiken toch handmatig te bedienen dan bevindt de knop zich in de kast
achter de bar.
7.
Werking kassa
Bestelde consumpties worden direct afgerekend. Op één uitzondering na, hieronder
beschreven onder punt 8, worden geen bonnen gemaakt.
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 7
Hoornse Badminton Vereniging
8.
Bonnen schrijven
Bestelde consumpties worden normaliter direct afgerekend, er worden geen bonnen
gemaakt. Uitzondering hierop is tijdens toernooien waarbij bedrijven zijn vertegenwoordigd.
Vaak kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Op (bedrijfs)naam uitgeschreven
bonnen worden aan het einde van het toernooi contant afgerekend. In de kantine is een
bonnenboek en een verenigingsstempel aanwezig.
9.
Frituurpan
De frituurpan wordt onregelmatig gebruikt. Het kan dus voorkomen dat het frituurvet in de
pan erg oud is en vervangen dient te worden. Nieuw vet is te vinden in een van de kasten.
Het oude vet kan, mits afgekoeld , in een oude ‘pinda-emmer’ worden gedaan en bij het
overige afval worden gedaan.
10.
Biervaten wisselen
Koolzuur afsluiten door het kraantje een kwartslag te draaien. Handgreep op biervat
inknijpen en van het vat afschuiven. Nieuw vat aansluiten in omgekeerde volgorde en
koolzuur weer aanzetten. Het lege vat naast de bar plaatsen.
11.
Overige apparaten
Het gebruik van radio, afzuigkap, magnetron en tosti-apparaat wordt als bekend
verondersteld. Mochten er toch onduidelijkheden in de bediening zijn dan kunnen de
gebruiksaanwijzingen onder hoofdstuk 2 worden geraadpleegd.
12.
Voorraad koelkasten bijvullen
Aan het einde van de avond dienen de koelkasten te worden bijgevuld. De voorraden
bevinden zich respectievelijk onder de bar en in de schuifdeurkasten achter de bar. Lege
flessen moeten in de kratten worden gezet of op een daarvoor bestemde plaats.
13.
Schoonmaken einde bardienst
Dit is vanuit hygiënisch maar ook visueel oogpunt een belangrijke taak. Aan het einde van de
bardienst moeten de bar en de statafels worden schoongemaakt met een schone doek. De
glazen moeten gespoeld en afgedroogd op de bestemde plaats worden gezet en de spoelbak
moet goed worden gereinigd.
Mocht de vloer, zowel voor als achter de bar, vuil zijn dan moet deze afhankelijk van de soort
vervuiling met een bezem, dweil of mop worden schoongemaakt. Stoelen en krukken
moeten op hun plaats worden gezet.
Dit lijkt een logisch onderwerp maar in de praktijk blijkt hiermee nogal eens de hand te
worden gelicht en wordt degene die de volgende dag bardienst heeft geconfronteerd met een
onaantrekkelijke en vieze kantine.
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 8
Hoornse Badminton Vereniging
14.
Afval afvoeren
Afvalbakken moeten worden geleegd indien de zakken vol zijn. Nieuwe afvalzakken in de
bakken doen en de volle vuilniszakken afsluiten en deponeren in de afvalcontainers van de
school achter de sporthal (via de vluchtdeur in de sportzaal)
15.
Kas opmaken
Volstaan kan worden met het deponeren van het geld in het etui.
16.
Afsluiten en alarm aanzetten
 Sluit de deur van de kantine naar de sporthal af
 Controleer of alle apparatuur en de radio is uitgeschakeld
 Zet de schuifpui in stand 1 (nachtstand) Vanuit de kantine bezien zit links naast de
schuifpui op ca. 2 m. hoogte op de kolom een bedieningsschakelaar voor de schuifpui. Zie
afbeelding hieronder.
 Schakel de verlichting in de kantine uit
 Sluit de deur van de kantine naar voorportaal af
 Sluit de deur van gang naar de kleedkamers af
 Met de groene knop in het paneel links van de schuifdeur de verlichting in de gang
uitzetten.
1
2
3
4
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 9
Hoornse Badminton Vereniging

Schakel het alarm in conform onderstaande handleiding
Inschakelen: Houdt de Tag voor de Voedings-LED tot je een signaal hoort.
Er verschijnt dan “ingeschakeld” op het display.
Problemen bij inschakelen: Als het systeem niet ingeschakeld kan worden komt dit meestal
doordat hij aangeeft dat er nog zones geopend zijn. Dit houd in dat het systeem denkt dat ter
ergens nog deuren geopend zijn bv. de meterkastdeur, de buitendeur, etc. Door middel van de
functie toetsen A en B kun je de meldingen bekijken en zien om welke zones het gaat. In dat
geval de betreffende deur(en) sluiten en opnieuw proberen in te schakelen.
Het kan zijn dat er nog oude meldingen in het systeem staan. Ga in dat geval met de
functietoetsen naar de laatste melding en en druk op de Escape-toets. Toets daarna de entertoets in. De oude meldingen kun je zo één voor één verwijderen.
Open de schuifpui met de witte drukknop op de kolom aan de linkerzijde en verlaat het
gebouw. De schuifpui sluit na enkele seconden en gaat niet meer open.
17.
Sleutels en geld wegbrengen
Na afsluiten van de kantine en het gebouw dienen de sleutel en het geld te worden
teruggebracht bij de fam. Ruiter, Amethyst 39, 1625 RV Hoorn.
Het etui met sleutel en geld kan in de brievenbus in de voordeur worden gedeponeerd.
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 10
Hoornse Badminton Vereniging
Gastenlabels
Gastenlabels worden alleen nog verstrekt door het lid/de leden die op dat moment kantinedienst
heeft/hebben. Een gast mag maximaal drie maal proefspelen en dient dan een inschrijvingsformulier
in te vullen en achter te laten. Deze gastspelers worden vermeld in een speciaal daarvoor aanwezig
gastenboek waarna kan worden nagegaan hoe vaak iemand als gast heeft gespeeld.
18.
19.









20.
Nadere afspraken met betrekking tot de bardienst
Een bardienstmedewerker mag bij een halve dienst twee consumpties nemen en bij een hele
dienst vier. Met consumptie wordt koffie, thee of frisdrank bedoeld.
Een bardienstmedewerker mag geen consumpties uitdelen tenzij hij/zij deze direct betaalt.
Er mag niet worden gerookt in de kantine
Er wordt geen alcohol geschonken:
o aan personen jonger dan 18 jaar, waarbij de verstrekker van alcohol bij de aspirantkoper de leeftijd dient vast te stellen;
o aan barvrijwilligers tijdens hun bardienst;
o op tijdstippen dat er jeugd in de zaal of kantine aanwezig is;
o
aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams tijdens de uitoefening van hun functie en
andere begeleiders van de jeugd;
o
aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
o
aan personen die met meer dan het toegestane alcohol promillage aan het verkeer
gaan deelnemen;
o
aan dronken personen;
o
als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine
of elders in het gebouw;
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders
(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen;
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.;
Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn
van andere psychotrope stoffen.
De kantine is geen openbare gelegenheid. Personen die op geen enkele wijze binding hebben
met de badmintonsport wordt de toegang ontzegd.
Brandalarm
Het brandalarm is geplaatst in het voorportaal. In het sleutelkastje bij de bar zit een sleutel.
Daarmee kan het alarm worden uitgeschakeld.
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 11
Hoornse Badminton Vereniging
Belangrijke telefoonnummers
Bij acute problemen/calamiteiten met betrekking tot de kantine bellen met:
Irene Hagedoorn:
06-52192475 of 020-4363288
Karin de Boer:
06-10050817
Sleuteladres:
0229-245404
LET OP: Afhalen tussen 19.00 en 19.30 uur
Voor storingen m.b.t. sloten/alarmsysteem:
Ton Bloem:
0229-233741
Dick van Hout:
06-20202906
Bij geen gehoor:
John Ruiter 06-31996897
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 12
Hoornse Badminton Vereniging
21. Alfabetisch register
Onderwerp
pagina
Afsluiten ................................................................................................................................ 10
Afval ....................................................................................................................................... 10
Alarm ....................................................................................................................................... 6
Alcoholverstrekking ............................................................................................................... 12
Bardienstregister ................................................................................................................... 18
Biervaten verwisselen ............................................................................................................. 9
Bonnen .................................................................................................................................... 9
Brandalarm ............................................................................................................................ 12
Frituur ...................................................................................................................................... 9
Gastenlabels .......................................................................................................................... 12
Huishoudelijk reglement ....................................................................................................... 18
Kassa ...................................................................................................................................... 10
Magnetron ............................................................................................................................... 9
Openen hal .............................................................................................................................. 6
Openingstijden ........................................................................................................................ 5
Openen kantine ....................................................................................................................... 6
Rolluiken .................................................................................................................................. 8
Schoonmaken .......................................................................................................................... 9
Sleuteladres ............................................................................................................................. 6
Sleutelkastje .......................................................................................................................... 12
Statuten ................................................................................................................................. 18
Telefoonnummers ................................................................................................................. 12
Tosti-apparaat ......................................................................................................................... 9
Tuner ....................................................................................................................................... 9
Verlichting hal.......................................................................................................................... 8
Verlichting kantine .................................................................................................................. 8
Voorraden koelkasten ............................................................................................................ 9
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 13
Hoornse Badminton Vereniging
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 14
Hoornse Badminton Vereniging
De volgende gebruiksaanwijzingen zitten in deze map:
1. Kassa
2. Frituurpan
3. Alarminstallatie
4. Lichtdisplay XSDS Lite
5. Plasma TV LG
6. Digitenne KPN
7. Tomado Toaster
8. Norcool koelkast
9. LG vrieskast
10. Sharp magnetron
11. Sharp DvD/radio
12. Miele stofzuiger
13. Afzuigkap
14. Instructie gebruik digitaal bardienstrooster
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 15
Hoornse Badminton Vereniging
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 16
Hoornse Badminton Vereniging
1. Statuten
2. Huishoudelijk Reglement
3. Alcoholverstrekking
4. Drank- en Horecaverordening 2010
5. Gecertificeerde barmedewerkers
Handleiding bardienst
26-1-2014
Versie 2.0
pagina 17