Nieuwsbrief 2009 nr. 2 - Hulpnaseksueelmisbruik.nl

IN DIT NUMMER
•
•
Hulp na seksueel misbruik
Lobby voor specifiek hulpaanbod bij diverse instellingen
LEESTIP
De opstand van het lichaam - Alice Miller
•
•
‘Kinderen aan zet’
Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die
seksueel misbruik is
LEZING Marieth Guelen
Behandeling van seksueel misbruik bij jonge kinderen.
•
Hulpaanbod
Overzicht het structureel & flexibel hulpaanbod
TER INFORMATIE
•
Nieuwsbrief
Het aanzien van de nieuwsbrief is afgestemd aan de stijl van onze hernieuwde website, die in april 2009
online is gegaan. www.hulpnaseksueelmisbruik.nl. De definitieve lay-out is nog niet gevonden.
•
Allochtonen project
We sturen een folder en flyer mee, als zichtbaar resultaat van ons allochtonen project. Er zijn positieve
signalen dat de Gemeente Nijmegen het vervolg op dit project voor de komende jaren subsidieert.
Op onze website wordt dit project beschreven en dit is al meerdere keren aanleiding geweest tot
(mail)contact met allochtone meiden. Momenteel begeleiden we hen individueel. We zijn bezig met het
ontwikkelen van een groepsaanbod voor deze meiden.
•
Loverboy-problematiek
Het afgelopen jaar worden er steeds vaker meiden naar ons verwezen die te maken hebben (gehad) met een
Loverboy. Deze meiden kunnen bij ons terecht voor individuele- en groepshulp.
!!
"#$%
&''(
)
*
'+
'
,-%
.
/
#
+
!"#
$#
%"#
&#
%%#
%#
%'
(
%'
)
*
+,
!,#
0
!
1
' ' '
%
-
'
%
.
/
0
-
(
1
2
(
(3
4
(
(
%
)
/
5
-4( 66
7
(
5
2
%
8
(
8
9
/
/
(
(
(
'
(
(
!
(:,
"
Leestip
Alice Miller
De opstand van het lichaam
Nieuwe druk september 2009
Ieder kind heeft van zijn ouders liefde, aandacht, respect en bescherming nodig. Helaas gebeurt dit niet altijd,
waardoor het kind in veel gevallen zijn behoeften en emoties zal verdringen en onderdrukken. In dit boek gaat
het om de vraag wat voor consequentie de verdringing van onze echte en krachtige emoties heeft voor het
lichaam.
Het lichaam draagt alle ervaringen van het leven met zich mee en laat haarscherp merken welke leemtes nog
gevuld moeten worden.
Alice Miller maakt in dit boek duidelijk dat emotionele pijn van voorbijgaande aard is en dat genezing mogelijk
is. Aan de hand van levensbeschrijvingen van fictieve maar ook beroemde personen beschrijft ze een uitweg uit
de vicieuze cirkel van zelfbedrog en lichamelijke symptomen.
Bladzijde 13
!
"
;
<
#
$
1
'
#
*( 1
'
)
=
>
#
(
5
>
0
8
(
(
(
(
(
2
1
0
3
=
)
?
@8AA*
BB
-
8
-
4
LEZING
Behandeling van seksueel misbruik
bij jonge kinderen
/
5
0
/67'89 : ;;'99
G
/!
;7<
=>86 [email protected] )
@
/A 69 B
3
C
,+&*!',!+F:
H
'4
!
'
'
C
(
(
D
1
'4
!
E
%F
HULPAANBOD
INDIVIDUEEL
Spreekuur: Seksueel misbruik
≈
Spreekuur voor iedereen die direct of indirect iets met dit
onderwerp te maken heeft of hier meer over zou willen weten
Kennismakingsgesprek
≈
Uitwisseling van vraag & aanbod
1e opvanggesprek
≈
Verheldering van de situatie en wat nodig en wenselijk is
Toeleiding naar hulp
≈
Ondersteuning, advies, verheldering hulpvraag
Overbruggingsgesprek
≈
Voorzorgtraject: ‘Lijntje’ behouden na de gemaakte 1e stap naar
hulp
Individueel gesprek
≈
Overbrugging gedurende een vervolgtraject
≈
Extra ondersteuning gedurende groepsaanbod
≈
Nazorgtraject: ‘Back-up’ in de periode na het groepsaanbod
GROEPSAANBOD
structureel
Informatie avond
≈
Informatie hulpaanbod & kennismaking werkwijze
Vrouwengroepen
-
Psycho-educatiegroep
≈
Thema’s die verband hebben met seksueel misbruik bespreken
-
Themagroep
≈
Verdieping aanbrengen in de samenhang tussen de gevolgen van
-
Jaargroep
seksueel misbruik en het functioneren in het dagelijkse leven
Meidengroep
-
Jaargroep
≈
Thema’s die verband hebben met seksueel misbruik bespreken
-
Loverboy-problematiek
≈
Thema’s die verband houden met de loverboy-problematiek
-
Allochtone meiden
≈
In ontwikkeling (momenteel worden de meiden individueel begeleid)
≈
Het vermogen versterken om hun eigen leven in de hand te nemen
Training psycho-sociale weerbaarheid
en krachtig in het leven te staan.
GROEPSAANBOD
flexibel
Moedergroep
≈
Afstemming met de meiden van de meidengroep
Partnergroep
≈
Afstemming met de vrouwen van de vrouwengroepen