DB2P voor werkgevers: inhoudelijke documentatie

DB2P voor werkgevers: inhoudelijke documentatie
Versie 1.1 – 1/07/2014
Inleiding
Werkgevers vinden in dit document alle nodige informatie over de inhoud van hun DB2P-dossier en de
verplichtingen die dat met zich meebrengt.
Enerzijds biedt dit document een uitgebreide toelichting bij uw DB2P-dossier met duiding over de te
raadplegen gegevens (betekenis, bron, …) en meer uitleg over de situaties waarin u deze gegevens kan
gebruiken (bijvoorbeeld de berekening van de ‘Wijninckxbijdrage’).
Anderzijds beschrijft dit document de verplichtingen die werkgevers moeten vervullen in het kader van
DB2P en de termijnen waarbinnen dit moet gebeuren.
Het document wordt opgedeeld in drie blokken. Deze informatieblokken komen overeen met de drie
functionaliteiten die u ook terugvindt in de onlinetoepassing (menubalk bovenaan). Het gaat om informatie
over:
1. De extern gefinancierde pensioentoezeggingen voor werknemers
2. De financiering van de aanvullende pensioenopbouw in het kader van deze toezeggingen
3. De intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen
Voor de eerste twee blokken wordt de informatie aangeleverd door uw pensioeninstelling. Voor het derde
blok (als dat van toepassing is) moet u zelf de informatie meedelen aan DB2P. Dit document bespreekt
achtereenvolgens de drie informatieblokken. Maar eerst situeren we kort het opzet van DB2P.
Waar vind ik, als gebruiker, een praktische handleiding
voor de onlinetoepassing?
Het
document
‘DB2P
voor
werkgevers:
gebruikershandleiding’
biedt scherm per scherm ondersteuning bij uw navigatie
doorheen de toepassing.
1 / 25
DB2P, de context
Enkele jaren geleden besliste de overheid om een databank aanvullende pensioenen op te richten op grond
van art. 305 en 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006. Sigedis werd belast met het beheer
van deze databank (kortweg DB2P genoemd) en moet gegevens verzamelen over alle binnen- en
buitenlandse voordelen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die een aanvulling vormen op het
wettelijk pensioen.
De databank vindt haar oorsprong enerzijds in een streven naar een betere en meer uniforme toepassing
van de fiscale en sociale wetgeving op het vlak van aanvullende pensioenen.

Zo moet DB2P toelaten om na te gaan of de 80%grens
wordt
gerespecteerd.
Aanvullende
pensioenen
worden
immers
fiscaal
aangemoedigd, maar dit is niet onvoorwaardelijk
en gebeurt binnen een fiscaal kader (zie kader).

DB2P maakt het verder mogelijk om na te gaan of de bijzondere socialezekerheidsbijdragen correct
worden geïnd. Het gaat om de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% op aanvullende
pensioenpremies en de bijzondere heffing van 1,5% op hoge aanvullende pensioenopbouw
(‘Wijninckxbijdrage’).

Ook het systematisch toezicht op de naleving van de wetgeving inzake de aanvullende pensioenen voor
werknemers (WAP) en zelfstandigen (WAPZ) en hun uitvoeringsbesluiten wordt hiermee een stuk
eenvoudiger.
De 80%-grens bepaalt dat het wettelijke en aanvullende pensioen
samen niet meer mag bedragen dan 80% van het laatste loon.
Stortingen voor aanvullende pensioenen die tot een hoger totaal
pensioen leiden, zijn niet meer fiscaal aftrekbaar.
Anderzijds, moet de databank bijdragen tot de transparantie van en het vertrouwen in aanvullende
pensioenen.

Zo zullen beleidsmakers duidelijke en betrouwbare statistieken krijgen. Zij zullen de gegevens in de
databank in de toekomst kunnen analyseren om zo meer inzicht te krijgen in de huidige situatie op het
vlak van aanvullende pensioenen, en om met kennis van zaken beleidsmaatregelen te nemen.

Ook werkgevers en vennootschappen kunnen
De wet voorziet in de mogelijkheid voor een pensioeninstelling of op
DB2P gebruiken om hun pensioendossier te
vraag van de inrichter om bepaalde informatieverplichtingen (zie art.
consulteren en de nodige informatie te vinden
26 WAP en art. 48 WAPZ) ten aanzien van aangeslotenen en
rechthebbenden over te dragen aan Sigedis. Op dat punt sluit de
voor het vervullen van hun administratieve
databank aan bij de in 2005 in het Generatiepact geformuleerde
verplichtingen. Op termijn zal DB2P ook
doelstelling van betere en meer gecoördineerde
informatieverstrekking aan toekomstig gepensioneerden.
bijdragen tot de vermindering van hun
administratieve lasten (zoals het afschaffen van
de fiscale attesten of een automatische verzending van de pensioenfiches, zie kader).

Maar zeker zo belangrijk is dat ook de aangeslotenen via de databank hun aanvullende
pensioenrechten kunnen bekijken en ‘vergeten’
In haar advies nr. 29 over slapende rechten in de tweede
pensioenrechten
kunnen
terugvinden.
pensioenpijler stelt de Commissie voor Aanvullende Pensioenen
voor: ‘dat Sigedis zou optreden als aanspreekpunt voor een
Werknemers zijn steeds mobieler waardoor zij
aangeslotene die navraag wenst te doen naar het bestaan van
tijdens
hun
loopbaan
bij
verschillende
verworven prestaties’.
ondernemingen pensioenrechten opbouwen. De
databank maakt het mogelijk alle rechten te
identificeren zodat een pensioenopbouw ook
steeds tot een aanvullend pensioen leidt.
2 / 25
1.
Externe pensioentoezeggingen voor werknemers
Sinds 2011 is DB2P gefaseerd van start gegaan. De aanvullende pensioenregelingen voor werknemers
moeten reeds van bij de opstart geregistreerd worden. De verzekeraars en pensioenfondsen (ook wel
‘pensioeninstellingen’ genoemd) die deze aanvullende pensioenen beheren moeten een reeks gegevens
hierover meedelen aan DB2P. Ook uw pensioeninstelling moet uw pensioentoezegging(en) registreren en
informatie overmaken aan DB2P. Een eerste informatieblok dat u kan raadplegen in uw DB2P-dossier bevat
dan ook de lijst van deze pensioentoezeggingen en de kenmerken hiervan.
1.1.
Overzicht van uw toezeggingen
Bij uw consultatie van de DB2P onlinetoepassing krijgt u een
overzicht van alle aanvullende pensioentoezeggingen waarvoor
u als inrichter bent aangeduid.
In de databank worden de collectieve en individuele
toezeggingen geregistreerd waarvoor u het beheer heeft
toevertrouwd aan een externe pensioeninstelling (verzekeraar
of pensioenfonds).


Een pensioentoezegging is een toezegging
waarbij u zich, als werkgever, engageert om
aanvullende pensioenvoordelen op te bouwen
voor alle, een groep van of enkele
personeelsleden van uw onderneming.
De inrichter is de werkgever die een toezegging
doet.
Bij een collectieve toezegging bouwt de werkgever aanvullende pensioenrechten op voor alle
werknemers of voor een groep van werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw groepsverzekering,
bedrijfsplan of pensioenstelsel.
Bij een individuele toezegging worden aanvullende pensioenrechten opgebouwd voor één welbepaalde
werknemer. Deze toezegging wordt ook wel een individuele pensioenbelofte genoemd.
Niet alle aanvullende pensioenen waarbij u bent betrokken, zijn al opgenomen in dit overzicht.





Het is mogelijk dat nieuwe of recente pensioentoezeggingen nog niet beschikbaar zijn in het overzicht.
De aangifte aan DB2P van een nieuwe toezegging moet immers maar gebeuren binnen 90
kalenderdagen. Die termijn van 90 dagen begint te lopen vanaf de datum van inwerkingtreding van de
toezegging of de datum van ondertekening van het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst
(zie tabel).
Als u als werkgever deelneemt aan een sectoraal pensioenplan, dan kan u hierover momenteel nog
niets terugvinden in het overzicht.
Ook over de onthaalstructuur die u eventueel heeft afgesloten, om bijvoorbeeld de reserves onder te
brengen van werknemers die uw bedrijf verlaten, is nog geen informatie beschikbaar.
Hetzelfde geldt voor sommige overeenkomsten met gereduceerde contracten.
Heeft u nog één of meerdere pensioentoezeggingen voor één bepaalde werknemer die u intern
financierde en die dus niet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeraar, dan komen deze
ook niet voor in het overzicht. Deze interne pensioentoezeggingen moet u immers zelf aangeven (zie
hoofdstuk 5 van dit document).
1.2.
De kenmerken per toezegging
Voor elke geregistreerde toezegging is een aantal gegevens gekend in DB2P, die u ook kan bekijken. Zo
worden volgende gegevens meegedeeld door uw pensioeninstelling:

over welk soort toezegging het gaat: een collectieve of een individuele pensioentoezegging op
ondernemingsniveau.

wie de inrichter is. Hier worden uw ondernemingsnummer (of KBO-nummer) en naam
weergegeven. Als u samen met andere werkgevers hetzelfde reglement heeft onderschreven en de
uitvoering van uw toezegging laat uitvoeren door dezelfde pensioeninstelling, dan is het mogelijk
dat u hier, naast uw eigen naam en ondernemingsnummer, ook deze van de andere werkgevers
ziet.
3 / 25

vanaf wanneer de toezegging van toepassing is, dus de datum van inwerkingtreding. Deze datum
moet verplicht worden meegedeeld bij de registratie van toezeggingen ingericht vanaf 1/1/2013.
Voor eerdere toezeggingen (ingericht vóór 1/1/2013) was dit niet verplicht. Het is dus mogelijk dat
u bij de consultatie van uw dossier geen datum van inwerkingtreding terugvindt, maar enkel de
indicatie ‘vóór 2013’.

op welke datum de gegevens over de toezegging het laatst geüpdatet werden in DB2P door uw
pensioeninstelling. Dit is dus de datum van laatste wijziging van het dossier. De toezegging moet
immers niet enkel geregistreerd worden, uw dossier moet ook actueel gehouden worden. Uw
pensioeninstelling moet de wijziging aangeven binnen 90 kalenderdagen na de wijziging (datum
van inwerkingtreding van de wijziging of ondertekening van het gewijzigde reglement of de
gewijzigde overeenkomst). Het is dus mogelijk dat een recente wijziging op het ogenblik van uw
raadpleging van de databank, nog niet geregistreerd is

welke pensioeninstelling belast is met de uitvoering en het beheer van de toezegging. De
pensioeninstelling wordt in DB2P geïdentificeerd op basis van haar ondernemingsnummer (of KBOnummer, zie kader). Aan dit nummer koppelen we
de actuele naam die in de KBO-databank gekend is.
De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
Het kan zijn dat u deze naam niet kent omdat uw
is een gegevensbank opgericht door FOD
Economie waarin identificatiegegevens van
pensioeninstelling ondertussen van naam is
ondernemingen zijn samengebracht. Elke
veranderd, bijvoorbeeld bij een fusie van
onderneming die zich laat inschrijven bij de
verzekeraars of een overname van activiteiten. De
Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO),
onlinetoepassing biedt u de mogelijkheid om met
krijgt een ondernemingsnummer toegewezen.
Dat is een uniek identificatienummer per
een eenvoudige muisklik een overzicht over de
natuurlijke persoon of rechtspersoon. Met dit
pensioeninstelling op te vragen. Hier vindt u dan de
nummer kunnen ondernemingen hun
historiek van namen en de meest recente
identiteit bewijzen bij de uitwisseling van
adresgegevens.
gegevens tussen ondernemingen en de

of de techniek van medeverzekering wordt
toegepast en wie de medeverzekeraars zijn.
Medeverzekering houdt in dat een bepaald risico door verschillende verzekeringsondernemingen
gezamenlijk wordt gedekt, gebruik makend van één medeverzekeringsovereenkomst.

wat de status is van de toezegging. De status geeft aan in welke mate de pensioeninstelling nog
betrokken is bij het beheer van de toezegging en in welke mate er nog toekomstige
pensioenrechten worden opgebouwd bij die pensioeninstelling. De status kan actief, passief of
gesloten zijn.
overheid.
Het is mogelijk dat er voor uw toezegging nog geen status vermeld staat. De status moet immers
pas verplicht worden aangegeven voor nieuwe toezeggingen vanaf 2013. Voor toezeggingen
ingericht vóór 1 januari 2013 moet uw pensioeninstelling het dossier wel aanvullen met dit gegeven
tegen eind 2014.
De status is actief als de pensioeninstelling betrokken is bij het beheer en er nog aanvullende pensioenrechten worden
opgebouwd voor de toekomst.
Passief betekent dat de pensioeninstelling nog steeds betrokken is bij het beheer maar er verder geen aanvullende
pensioenrechten worden opgebouwd voor de toekomst bij die pensioeninstelling. Het beheer van de pensioeninstelling
beperkt zich tot de in het verleden opgebouwde rechten.
De status is gesloten als de pensioeninstelling niet langer betrokken is bij het beheer en er dus geen aanvullende
pensioenrechten meer worden opgebouwd bij die pensioeninstelling. Ook de rechten die in het verleden werden
opgebouwd worden niet meer door de pensioeninstelling beheerd.
4 / 25

welke referentie aan de toezegging wordt toegekend. De referentie is de identificatiesleutel die bij
registratie in DB2P aan de toezegging wordt gegeven. Sigedis kent een uniek nummer toe, maar de
pensioeninstelling kan daar bovenop ook een eigen referentie meegeven. Wanneer u wenst te
reageren op de informatie over uw toezegging t.a.v. uw pensioeninstelling (bij voorkeur via de
toepassing), kan u best steeds deze referentie gebruiken.

of de toezegging ook een sociaal luik heeft, d.w.z., of er een solidariteitstoezegging aan verbonden
is. Dit betekent dat de inrichter de pensioentoezegging heeft uitgebreid en naast de aanvullende
pensioenvoordelen ook een aantal solidariteitsprestaties heeft voorzien. Dit zijn bijkomende
rechten zoals bijvoorbeeld een verdere financiering van de pensioenopbouw in geval van o.a.
werkloosheid of ziekte, de betaling van een rente bij overlijden, invaliditeit of ernstige ziekte.

welke documenten de basis zijn van de toezegging. Deze documenten beschrijven onder andere de
rechten en plichten van alle betrokken partijen bij de toezegging, zijnde de werkgever, de
aangeslotene en de pensioeninstelling. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw pensioenreglement,
arbeidsreglement, uw verzekeringsovereenkomst of de CAO die u heeft afgesloten. Het is mogelijk
dat sommige cao’s of arbeidsreglementen niet zijn opgenomen in uw dossier. Deze moeten immers
pas verplicht worden aangegeven voor nieuwe toezeggingen vanaf 2013.
Daarnaast staan in het dossier ook een aantal specifieke gegevens per toezegging vermeld.
Zo wordt de procedure bij invoering vermeld. Dit is de procedure die u, als inrichter, heeft gevolgd bij de
invoering van uw collectief ondernemingsplan. De toezegging kan het gevolg zijn van een eenzijdige
beslissing van de werkgever, een wijziging van het arbeidsreglement, het afsluiten van een collectieve
arbeidsovereenkomst of een specifieke procedure die is vastgelegd in art. 12 van de WAP (zie kader).
Art. 12 WAP
§ 1. Bij de invoering van een pensioentoezegging bedoeld in artikel 11 in een onderneming [zonder ondernemingsraad, zonder comité
voor preventie en bescherming op het werk en] zonder vakbondsafvaardiging, wordt de procedure bedoeld in dit artikel gevolgd.
§ 2. Het ontwerp van pensioenreglement en de keuze van de pensioeninstelling worden naar keuze van de werkgever, ofwel schriftelijk
ofwel via aanplakking ter kennis van de betrokken werknemers gebracht. Elke werknemer kan op eenvoudig verzoek een afschrift
verkrijgen van de tekst van het ontwerp van reglement.
§ 3. Binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving, houdt de werkgever een bijzonder register ter beschikking van
de werknemers waarin zij hun opmerkingen kunnen optekenen. Bij het verstrijken van die termijn zendt de werkgever het register ter
inzage aan de door de Koning aangewezen ambtenaar.
§ 4. Bij het verstrijken van de termijn worden deze opmerkingen onmiddellijk via aanplakking ter kennis van de betrokken werknemers
gebracht. De door de Koning aangewezen ambtenaar poogt de uiteenlopende standpunten te verzoenen. Bij overeenstemming treedt
de pensioentoezegging in werking de achtste dag na die van de verzoening, tenzij het pensioenreglement een andere datum bepaalt. Die
datum valt uiterlijk één jaar na de verzoening. Indien de door de Koning aangewezen ambtenaar daarin niet slaagt, verstuurt hij
onmiddellijk een afschrift van het procesverbaal van niet-verzoening aan de voorzitter van het bevoegde paritair comité. Het
procesverbaal vermeldt verplicht de door de werkgever aangevoerde redenen voor de invoering van de pensioentoezegging enerzijds,
en de opmerkingen van de werknemers zoals opgetekend in het bijzonder register anderzijds. Tijdens een eerstvolgende vergadering
doet het paritair comité een laatste verzoeningspoging. Indien het paritair comité daarin niet slaagt, wordt de pensioentoezegging niet
ingevoerd.
5 / 25
Verder wordt geregistreerd of het collectief ondernemingsplan eventueel tot stand is gekomen in het
kader van een opting out. Opting out verwijst naar de mogelijkheid dat, wanneer op sectoraal niveau een
pensioenstelsel wordt ingericht, de sectorale CAO aan de werkgever de mogelijkheid biedt om de
uitvoering van het pensioenstelsel voor alle of een deel van zijn werknemers geheel of gedeeltelijk op het
niveau van de onderneming te organiseren. In dat geval moeten de aanvullende voordelen op
ondernemingsniveau evenwaardig zijn met wat in het sectorplan wordt voorzien. Als uw collectieve
pensioentoezegging op ondernemingsniveau tot stand is gekomen in het kader van een opting out, wordt
hier de referte van het sectoraal pensioenstelsel weergegeven. De kenmerken van dit sectoraal
pensioenstelsel kunnen voorlopig nog niet geraadpleegd worden.
Ten slotte wordt ook meegedeeld of er werknemers zijn die hebben geweigerd om toe te treden tot de
ingevoerde of gewijzigde toezegging. Werknemers die reeds in dienst zijn op het ogenblik van de invoering
van de collectieve pensioentoezegging zijn niet verplicht om deel te nemen. Zij kunnen weigeren om toe te
treden tot de ingevoerde toezegging. Ook wanneer een wijziging van een toezegging leidt tot de
vermeerdering van de verplichtingen van de werknemer (bv. verhoging van de persoonlijke bijdragen), is de
aangeslotene niet verplicht om deel te nemen aan de gewijzigde toezegging. Dit geldt niet als de wijziging
gebeurt via een CAO.
De werknemers die geweigerd hebben, staan in een tabel met hun naam, voornaam en INSZ-nummer. Het
is mogelijk dat werknemers weigeren bij de invoering van de toezegging, of later bij een wijziging
(bijvoorbeeld wanneer de werknemersbijdrage wordt verhoogd). Daarom wordt ook een datum (van
invoering of wijziging) toegevoegd aan de tabel.
Uw pensioeninstelling moet de lijst van weigeringen, de informatie over opting out en de procedure die
werd gevolgd bij de invoering van de toezegging maar overmaken voor toezeggingen die inwerking zijn
getreden vanaf 1 januari 2013 én voor wijzigingen (ook van toezeggingen gedaan vóór 2013) die
plaatsvinden vanaf 1 januari 2013. Het is dus mogelijk dat uw dossier (nog) hierover nog geen informatie
bevat.
Zijn bepaalde termen die in dit document gebruikt
worden niet duidelijk?
In de onlinetoepassing DB2P is een verklarende
woordenlijst (lexicon) beschikbaar.
6 / 25
1.3.
Registratie door de pensioeninstelling …
De aangifte-instructies van DB2P bepalen dat de registratie van de pensioentoezeggingen in DB2P en het
aanleveren van informatie hierover in eerste
Algemene Werkgroep DB2P
instantie moet gebeuren door de verzekeraars en
Om te bepalen welke gegevens in de databank moeten worden
pensioenfondsen. Na de registratie van de
opgenomen is een Algemene Werkgroep opgericht in de schoot van
toezegging moet de pensioeninstelling ook alle
het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid. In deze werkgroep zetelen vertegenwoordigers van Sigedis,
individuele rekeningen van de aangeslotenen aan
KSZ, FSMA, FOD Financiën en de pensioeninstellingen
deze toezegging koppelen en de informatie over
(vertegenwoordigd door Assuralia en BVPI). De instructies voor de mee
de
financiering
van
de
aanvullende
te delen gegevens worden ter goedkeuring voorgelegd aan het
Beheerscomité van de KSZ, waarin zowel werkgevers, werknemers als
pensioenopbouw per toezegging meedelen.
zelfstandigen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast wordt in de databank
informatie geïntegreerd die reeds aanwezig is in het netwerk van de
sociale zekerheid. Sigedis is daartoe gemachtigd door het bevoegde
Sectoraal Comité van de Privacycommissie.
De sociale wetgeving (meer concreet de WAP)
bepaalt
dat
de
invoering
van
een
pensioentoezegging tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van de inrichter. Het is de inrichter, dus u als
werkgever, die beslist of er een aanvullende pensioentoezegging komt en hoe die er zal uitzien. Bovendien
kan u, als inrichter, de toezegging vastleggen in meerdere overeenkomsten of pensioenreglementen en die
vervolgens toevertrouwen aan één of meerdere pensioeninstellingen.
Hierdoor is het mogelijk dat wat de pensioeninstelling heeft aangegeven over uw pensioentoezegging(en)
niet volledig overeenstemt met uw eigen visie.

Zo is het mogelijk dat u de pensioentoezegging heeft toevertrouwd aan meerdere
pensioeninstellingen. In dat geval is elke pensioeninstelling apart slechts betrokken bij een deel van
de toezegging en kent zij ook enkel dit deel, dat ze zelf uitvoert, en niet het ruimere geheel.
Bijvoorbeeld (zie schema), een inrichter I doet een pensioentoezegging X voor al zijn werknemers.
Het beheer van de toezegging wordt toevertrouwd aan twee pensioeninstellingen A en B. Bij deze
twee instellingen worden drie uitvoeringsovereenkomsten (1, 2 en 3) afgesloten voor de uitvoering
van één toezegging. Pensioeninstelling A kent enkel uitvoeringsovereenkomst 1, pensioeninstelling
B kent enkel de overeenkomsten 2 en 3.
Schema. Eén toezegging voor de inrichter, meerdere overeenkomsten voor de pensioeninstelling
INRICHTER I
TOEZEGGING X
(WERKGEVER)
UITVOERINGSOVEREENKOMST
1
PENSIOENINSTELLING A
(Polis, contract, …)
UITVOERINGSOVEREENKOMST
2
(Polis, contract, …)
AANGESLOTENE
AANGESLOT
AANGESLOT
AANGESLOTENE(N)
ENE
(WERKNEMER)
ENE
(WERKNEMER(S))
(WERKNEME
(WERKNEME
R)
PENSIOENINSTELLING B
UITVOERINGSOVEREENKOMST
3
(Polis, contract, …)
7 / 25

Maar ook indien u met slechts één pensioeninstelling werkt, is het mogelijk dat deze uw toezegging
anders heeft geregistreerd dan dat u dat ziet. Voor de pensioeninstelling is immers de
uitvoeringsovereenkomst belangrijk. Dit is bijvoorbeeld het verzekeringscontract, de polis, de
groepsverzekeringsovereenkomst, … Deze uitvoeringsovereenkomst is niet noodzakelijk identiek
aan het sociaalrechtelijke concept ‘toezegging’. Zo heeft u mogelijks in het verleden een reeks
toezeggingen gedaan (bijvoorbeeld eerst voor de kaderleden (toezegging 1), nadien voor de
bedienden (toezegging 2) en later ook nog voor de arbeiders (toezegging 3)), die u beschouwt als
verschillende toezeggingen. Het kan echter dat uw verzekeraar (A) deze toezeggingen technisch
allemaal heeft ondergebracht in hetzelfde verzekeringscontract (X) en dat er bijgevolg in DB2P
slechts één toezegging is geregistreerd.
Schema. Meerdere toezeggingen voor de inrichter, één overeenkomst voor de pensioeninstelling
INRICHTER I
(WERKGEVER)
UITVOERINGSOVEREENKOMST
X
TOEZEGGING 1
PENSIOENINSTELLING A
TOEZEGGING 2
AANGESLOTENE
AANGESLOT
AANGESLOT
AANGESLOTENE(N)
ENE
(WERKNEMER)
ENE
(WERKNEMER(S))
(WERKNEME
(WERKNEME
R)
TOEZEGGING 3
Doorgaans zal de uitvoeringsovereenkomst de toezegging wel volledig afdekken (dus één
pensioentoezegging is gelijk aan bijvoorbeeld één verzekeringsovereenkomst), maar het is dus mogelijk dat
dit niet het geval is. In dat geval moet u aan het beeld dat uw pensioeninstelling heeft meegedeeld, uw
eigen visie toe voegen. Het uiteindelijke dossier zal dus bestaan uit twee componenten:
1. Ten eerste, de aangifte door de pensioeninstelling. Vanzelfsprekend, kan de pensioeninstelling
enkel meedelen of ze betrokken is bij de uitvoering van een pensioentoezegging en wat ze weet
over dat deel van de pensioentoezegging waarbij ze, overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomst,
betrokken is. De pensioeninstelling geeft dus aan wat ze kent: de toezegging of het deel van de
toezegging waarvan de uitvoering aan haar is toevertrouwd via bijvoorbeeld een
verzekeringscontract. Ze registreert in de databank evenveel ‘toezeggingen’ als ze ook contracten
beheert. Ze wordt niet geacht het eventuele ruimere geheel (de globale toezegging) te kennen
waarvan het contract deel uitmaakt.
2. Ten tweede, krijgt u, als inrichter, de mogelijkheid om te reageren op de informatie aangegeven
door uw verzekeraar of fonds. Via de toepassing heeft u de mogelijkheid (Beheer verband
toezeggingen) om aan te geven of de diverse toezeggingen die door de pensioeninstelling zijn
aangegeven en waarvoor u als inrichter bent aangeduid, al dan niet deel uitmaken van eenzelfde
pensioentoezegging. Hoe dit concreet moet gebeuren vindt u in 1.4.
8 / 25
1.4.
… maar ook een rol voor de werkgever
Ook al zijn vooral de verzekeraars en pensioenfondsen verplicht om informatie aan te leveren aan DB2P,
toch heeft u, als werkgever, ook een rol te spelen bij het in orde houden van uw DB2P-dossier. Uw
bijdragen en premies voor de aanvullende pensioenopbouw van uw personeelsleden zullen vanaf volgend
jaar immers niet langer fiscaal aftrekbaar zijn als uw dossier in DB2P niet in orde is. Het is dan ook
belangrijk dat u actief meewerkt aan de realisatie van een volledig en actueel DB2P-dossier.
Eerst en vooral kan uw verzekeraar of pensioenfonds uw dossier maar correct overmaken aan DB2P, als hij
over alle nodige informatie beschikt. Voor bepaalde mee te delen gegevens is de pensioeninstelling immers
afhankelijk van de informatie die door u wordt aangeleverd. Zo kan het pensioenreglement maar
opgeladen worden als u dat aan uw pensioenfonds of verzekeraar overmaakt. Ook de procedure die u heeft
gevolgd bij invoering of wijziging van de toezegging, de lijst van individuen die hebben geweigerd deel te
nemen en de aanduiding of uw toezegging al dan niet is gebeurd in het kader van een opting out, zijn
voorbeelden van informatie waarvan u de pensioeninstelling op de hoogte moet houden. Het is dan ook
belangrijk dat u de informatie waar uw pensioeninstelling om vraagt, steeds daadwerkelijk en tijdig
bezorgt. Zo kan uw verzekeraar of pensioenfonds zijn aangifteverplichtingen vervullen en uw dossier
correct overmaken aan DB2P.
Maar ook na dat dit is gebeurd, kan u nog reageren op de gegevens die over u gekend zijn. Als u vaststelt
dat de geregistreerde informatie niet helemaal juist is, kan u dat melden via de onlinetoepassing. Via de
mogelijkheid ‘Een fout melden’ kan u uw pensioeninstelling laten weten dat dat bepaalde kenmerken of
documenten niet correct zijn. U kan de gegevens niet zelf rechtstreeks in de databank aanpassen. Uw
melding wordt doorgestuurd naar uw verzekeraar of pensioenfonds zodat deze kan nagaan of en hoe de
informatie in DB2P moet worden aangepast.
Via de mogelijkheid ‘Beheer verband toezeggingen’ kan u in de onlinetoepassing wel rechtstreeks uw visie
meedelen over de relatie tussen de toezeggingen aangegeven door uw pensioeninstelling. Bent u het eens
met de aangifte van uw verzekeraar of fonds, dan moet u dat eenvoudig bevestigen. Heeft uw
pensioeninstelling twee of meer toezeggingen geregistreerd in DB2P, maar maken deze in realiteit deel uit
van één globale toezegging? Dan moet u deze toezeggingen groeperen. Heeft uw verzekeraar of fonds
slechts één toezegging geregistreerd, maar ziet u dat eigenlijk als twee of meer toezeggingen? Dan moet u
dat ook aangeven.
U doet met deze aangifte geen uitspraak over de kenmerken van de toezegging die vooraf door uw
pensioeninstelling werden meegedeeld. U kan enkel aangeven welke toezeggingen samen bekeken moeten
worden voor een globaal beeld van de toezegging zoals door u gedefinieerd. In DB2P wordt uw visie dan
bijgehouden naast deze van de pensioeninstelling. Uw verzekeraar of pensioenfonds zal ook kunnen zien
dat u uw visie heeft meegedeeld.
Hoe het verband tussen uw toezeggingen
beheren?
In de gebruikershandleiding (hoofdstuk 3.3)
worden alle mogelijkheden scherm per scherm
uitgelegd.
9 / 25
1.5.
Beheer verband toezeggingen: een verplichting!
De vraag van Sigedis om te reageren op uw toezeggingen zoals ze zijn geregistreerd in DB2P, is niet
vrijblijvend. Immers, wanneer er in DB2P één of meer collectieve pensioentoezeggingen - waarvoor u als
inrichter bent aangeduid - geregistreerd zijn, dan bent u verplicht zich uit te spreken over de structuur
hiervan. Zijn er in DB2P één of meer individuele pensioentoezeggingen gekend voor u, dan heeft u de
mogelijkheid om uw visie hierover kenbaar te maken, maar dat is niet verplicht.
Voor uw verplichtingen inzake de collectieve toezeggingen maken we een onderscheid tussen de
toezeggingen die reeds geregistreerd zijn in DB2P vóór 1 mei 2014 en de toezeggingen die worden
geregistreerd in DB2P na 1 mei 2014.
1.5.1.
Collectieve toezeggingen geregistreerd vóór 1 mei 2014
Indien er voor u, als inrichter, reeds toezeggingen werden geregistreerd in DB2P vóór 1 mei 2014, dan heeft
u in de loop van juli 2014 een brief ontvangen van Sigedis. Deze brief informeert u over uw toegang tot
DB2P en de mogelijkheden en verplichtingen die dat met zich meebrengt. Bovendien geldt deze brief als
een verzoek van Sigedis om uw visie mee te delen over (het verband tussen) de toezeggingen zoals
aangegeven door uw pensioeninstelling(en).
Vanaf 1 mei 2013 kan u uw visie meedelen via de onlinetoepassing. U heeft hiervoor de tijd tot 31
december 2014. Deze termijn wordt echter ingekort indien er na 1 mei 2014 nog een nieuwe toezegging
voor u wordt geregistreerd. In dat geval, moet u uw visie meedelen binnen de termijn (= binnen 90 dagen)
die geldt voor toezeggingen geregistreerd na 1 mei 2014 (zie 3.5.2).
Indien u uw visie niet meedeelt en dus geen actie onderneemt via de mogelijkheid ‘Beheer verband
toezeggingen’ vóór de geldende termijn, dan gaan we er van uit dat u instemt met de toezeggingen zoals ze
zijn aangegeven in DB2P.
10 / 25
1.5.2.
Collectieve toezeggingen geregistreerd na 1 mei 2014
Bij elke nieuwe toezegging die in DB2P wordt geregistreerd na 1 mei 2014, bent u verplicht te reageren via
‘Beheer verband toezeggingen’. Sigedis zal u hiertoe uitnodigen ten laatste 90 dagen nadat uw
pensioeninstelling de toezegging heeft aangegeven. De manier waarop u wordt uitgenodigd, is afhankelijk
van uw situatie.


Bent u reeds gekend als werkgever in het usermanagement van de sociale zekerheid, dan wordt de
uitnodiging verstuurt naar uw e-box (in de folder DB2P)
Bent u nog niet gekend als werkgever in het user management van de sociale zekerheid, dan
ontvangt u de uitnodiging per post.
Vervolgens heeft u 90 (kalender)dagen de tijd, te rekenen vanaf de ontvangst van de uitnodiging, om uw
visie over (het verband tussen) uw toezeggingen mee te delen.
Indien u uw visie niet meedeelt en dus geen actie onderneemt via de mogelijkheid ‘Beheer verband
toezeggingen’ vóór de geldende termijn, dan gaan we er van uit dat u instemt met de toezeggingen zoals ze
zijn aangegeven in DB2P.
Het is steeds mogelijk om uw visie reeds (eerder) mee te delen (via ‘Beheer verband toezeggingen’), nog
vooraleer u daartoe uitdrukkelijk wordt uitgenodigd door Sigedis.
E-box
De e-Box is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee de
instellingen van de sociale zekerheid documenten en taken naar
ondernemingen kunnen versturen. Alle ondernemingen die zich via
het portaal van de sociale zekerheid hebben geregistreerd,
beschikken over een e-Box. De lokaal beheerder van zo’n
onderneming heeft alle nodige rechten om zelf toegang te krijgen
tot de e-Box van de onderneming, en om andere gebruikers
toegang te verlenen door hen de juiste rechten toe te kennen.
Voor
meer
informatie
kan
u
terecht
op
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/in
dex.htm .
11 / 25
Tabel. Verplichtingen en aangiftetermijnen die gelden voor de pensioen of solidariteitsinstellingen t.a.v.
DB2P*
Aangifte aan DB2P
Aangifteverplichting en termijn
Registratie van de toezegging
(via aangifte CreateRegulation)
Uw pensioeninstelling moet de toezegging registreren in DB2P binnen
de 90 kalenderdagen na de invoering ervan (dus te rekenen vanaf de
datum van inwerkingtreding of de datum van ondertekening van het
reglement of de overeenkomst). Voor regelingen ingevoerd vóór 2013
geldt een versoepeling.
Datum van inwerkingtreding
(zie p. 3)
Is niet verplicht voor toezeggingen ingevoerd vóór 2013.
Status
(zie p. 4)
Voor toezeggingen ingevoerd vóór 2013 kan dit veld nog worden
vervolledigd tot eind 2014.
Documenten
(zie p. 5)
De CAO’s en arbeidsreglementen m.b.t. collectieve toezeggingen
ingevoerd vóór 2013 moeten enkel op verzoek worden aangeleverd.
Procedure van invoering
(zie p. 5)
Moet enkel worden meegedeeld voor collectieve toezeggingen.
Is niet verplicht voor toezeggingen ingevoerd vóór 2013.
Opting Out
(zie p. 5)
Moet enkel worden meegedeeld voor collectieve toezeggingen.
Is niet verplicht voor toezeggingen ingevoerd vóór 2013.
Weigeringen
(zie p. 6)
Moet enkel worden meegedeeld voor collectieve toezeggingen.
Is niet verplicht voor toezeggingen ingevoerd vóór 2013.
Solidariteitsprestaties
(zie p. 5 )
Moet enkel worden meegedeeld voor solidariteitstoezeggingen.
Is niet verplicht voor toezeggingen ingevoerd vóór 2013.
Wijziging aan de kenmerken van de toezegging
(via aangifte UpdateRegulation)
Uw pensioeninstelling moet de wijziging aan de toezegging registreren
in DB2P binnen de 90 kalenderdagen na de invoering ervan (dus te
rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding of de datum van
ondertekening van het reglement of de overeenkomst). Voor
regelingen ingevoerd vóór 2013 geldt een versoepeling.
Werkgeversbijdragen onderworpen aan 8,86%
(via aangifte Deposit)
Uw pensioeninstelling moet de premies die zij heeft ontvangen in een
bepaald jaar aangeven vóór 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Bijdragen i.k.v. solidariteitstoezegging
(via aangifte Deposit)
Uw solidariteitsinstelling moet de premies die zij heeft ontvangen in
een bepaald jaar aangeven vóór 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Aanvullende pensioenopbouw onderworpen aan 1,5%
(via aangifte Premium)
Uw pensioeninstelling moet de informatie over de bedragen voor een
bepaald bijdragejaar aangeven tegen 30 juni van dat bijdragejaar.
Beheer verband toezeggingen
U moet uw visie over de pensioen- en solidariteitstoezeggingen
meedelen, zoals ze zijn aangegeven door uw pensioeninstelling na 1
mei 2014, binnen de 90 dagen vanaf de ontvangst van de trimestriële
brief van Sigedis.
Voor de toezeggingen die voor 1 mei 2014 werden aangegeven, hebt u
tot 31/12/2014 de tijd om uw visie mee te delen. Deze termijn kan
ingekort worden indien een nieuwe toezegging voor u wordt
aangegeven na 1 mei 2014.
12 / 25
* In deze tabel worden enkel die verplichtingen en termijnen opgenomen die relevant zijn voor de
werkgever bij de consultatie van zijn DB2P-dossier. Het gaat bovendien enkel om de verplichtingen in het
kader van toezeggingen voor werknemers.
13 / 25
2.
Financiering van uw externe pensioentoezeggingen
Uw pensioeninstelling moet naast de registratie van de toezeggingen en de specifieke kenmerken hiervan,
ook informatie meedelen aan DB2P over de financiering van de toezeggingen die zij beheren. Deze
informatie moet onder andere de RSZ en RSZ-PPO toelaten om na te gaan of de socialezekerheidsbijdragen
op aanvullende pensioenen correct worden geïnd. Een tweede informatieblok dat u kan raadplegen in uw
DB2P-dossier bevat dan ook gegevens over deze financiering van uw externe pensioentoezeggingen. Het
gaat meer concreet om:



2.1.
2.1.1.
de stortingen die u, als werkgever, heeft verricht in het kader van een pensioentoezegging en die
onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage van 8,86%;
de aanvullende pensioenopbouw voor uw aangesloten werknemers die in aanmerking wordt
genomen voor de berekening van de bijzondere bijdrage van 1,5%;
de stortingen die u, als werkgever, heeft verricht in het kader van een solidariteitstoezegging.
Werkgeverspremies onderworpen aan de bijzondere bijdrage 8,86%
Uw gegevens in DB2P
Pensioeninstellingen moeten aan DB2P de bedragen meedelen die worden gestort door werkgevers voor
de aanvullende pensioenopbouw van hun personeelsleden. Het gaat hier om de werkgeverspremies die zijn
onderworpen aan de bijzondere bijdrage van 8,86% (art. 38, §3 ter van de Wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers). Meer concreet, moet uw
pensioeninstelling aan DB2P het bedrag meedelen dat als berekeningsbasis wordt gebruikt voor deze
bijdrage van 8,86%.
Uw pensioeninstelling dient per pensioentoezegging aan te geven welke bedragen zij effectief van u heeft
ontvangen en op welke datum dat precies was. Het gaat om de bedragen die werkelijk betaald zijn en niet
deze die gefactureerd werden of verschuldigd zijn volgens het pensioenreglement of de
pensioenovereenkomst. Dit zijn ook de bedragen die u moet aangeven in uw DmfA-aangifte. De aangifte
van de premies ontvangen in een bepaald jaar, moet gebeuren ten laatste vóór 30 juni van het
daaropvolgende jaar. De bedragen die de pensioeninstelling heeft ontvangen in 2012, zullen dus ten laatste
vóór 30 juni 2013 aangegeven moeten worden.
14 / 25
2.1.2.
Wie gebruikt deze gegevens?
De informatie over de werkgeversbijdragen voor de aanvullende pensioenopbouw moet de RSZ(PPO)
toelaten om na te gaan of de bijzondere bijdrage van 8,86% correct wordt geïnd. Dat gebeurt zoals
weergegeven in onderstaand schema.
Een werkgever die aan zijn pensioeninstelling premies stort in het kader van een pensioentoezegging voor
zijn werknemers ❶, moet op deze premies een bijzondere werkgeversbijdrage betalen.
De werkgever is deze bijdrage van 8, 86% verschuldigd aan de RSZ (PPO) en moet deze invullen op zijn
DmfA-aangifte ❷.
De pensioeninstelling die de werkgeverspremies ontvangt, is verplicht deze aan te geven aan DB2P. Zij
moet dat doen via de specifiek daarvoor voorziene aangifte ‘Deposit’ ❸.
Sigedis, als beheerder van DB2P, heeft de wettelijke opdracht om de informatie (afkomstig van de
pensioeninstelling) over de berekeningsbasis voor de bijdrage van 8, 86%, ter beschikking te stellen aan de
inningsinstellingen (RSZ en RSZ PPO) ❹.
De RSZ (PPO) zal de correcte inning controleren door de eigen DmfA-gegevens (afkomstig van de
werkgever) te vergelijken met de gegevens uit DB2P ❺.
❷ Storting bijdrage 8, 86% + DMFA-aangifte
INRICHTER
RSZ (PPO)
(WERKGEVER)
❺Controle: vergelijking DMFA & DB2P
PENSIOENTOEZEGGING
❶Bijdragen
❹Gegevensstroom RSZ (PPO)
❸DB2P – aangifte (Deposit)
PENSIOENINSTELLING
AANGESLOTENE(N)
REKENINGEN
(WERKNEMER(S))
(PENSIOENOPBOUW)
Sigedis (DB2P)
15 / 25
2.1.3.
Raadpleging van uw gegevens
Bij uw consultatie van DB2P worden uw werkgeversbijdragen in het kader van een pensioentoezegging
weergegeven op drie niveaus:
1. Per kalenderjaar wordt de som weergegeven van de bijdragen die u dat jaar heeft gestort. Dit is het
globale bedrag van uw werkgeverspremies voor (al) uw pensioentoezegging(en).
2. Per jaar kan u verder nog meer in detail de bedragen bekijken die voor een bepaalde toezegging
werden gestort.
3. Per toezegging kan u verder het exacte bedrag raadplegen voor een bepaalde stortingsdatum. De
datum waarop u de storting heeft verricht kan verschillen van de datum die werd aangegeven door
de pensioeninstelling. Uw pensioeninstelling moet immers de datum meedelen waarop zij de
storting effectief heeft ontvangen.
De werkgeversbijdragen in het kader van een pensioentoezegging moeten sinds 2011 verplicht worden
aangegeven aan DB2P door uw pensioeninstelling. U zal in het overzicht dus ten vroegste uw bijdragen
gestort in 2010 kunnen raadplegen.
De verplichting om de bijdragen aan te geven per toezegging geldt pas vanaf 2013. Het is dus mogelijk dat u
voor de jaren 2010 en 2011 (en eventueel nog 2012) in het overzicht enkel de globale bedragen terugvindt
voor al uw pensioentoezeggingen samen. U kan in dat geval wel steeds de exacte bedragen per
stortingsdatum raadplegen.
Het is mogelijk dat de premies die u heeft gestort in 2012 nog niet volledig beschikbaar zijn in het overzicht.
Uw pensioeninstelling moet de premies die zij heeft ontvangen in 2012 immers pas ten laatste vóór 30 juni
2013 overmaken aan DB2P. Vanaf juli 2013 zouden alle stortingen verricht in 2012 beschikbaar moeten zijn.
Bijdragen die u heeft gestort in het kader van een sectorale toezegging, zal u (waarschijnlijk) niet
terugvinden in het overzicht. Uw pensioeninstelling is immers niet verplicht om deze stortingen aan te
geven aan DB2P.
Het overzicht van uw werkgeversbijdragen laat u toe om na te gaan of uw bijdragen juist en volledig zijn
aangegeven in DB2P en om in detail te bekijken op welke informatie de wettelijke gebruikers van DB2P,
zoals RSZ (PPO), zich hebben gebaseerd bij hun controles. Als u bij deze raadpleging vaststelt dat de
gegevens over uw werkgeversbijdragen in DB2P niet helemaal juist of volledig zijn, dan kan u dat ook
melden. Op het scherm in de onlinetoepassing kan u bovenaan rechts (onder de menubalk) de link ‘Een
fout melden’ aanklikken.
16 / 25
2.2.
2.2.1.
Aanvullende pensioenopbouw onderworpen aan de bijzondere bijdrage 1,5% (Wijninckxbijdrage)
Uw gegevens in DB2P
Pensioeninstellingen moeten vanaf 2013 alle informatie meedelen aan DB2P die nodig is voor de
berekening van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5% (‘Wijninckxbijdrage’). De
Wijninckxbijdrage is ingevoerd door de Programmawet van 22 juni 2012 (B.S. 26/06/2012) en wordt verder
uitgewerkt in de Programmawet van 27 december 2012 (B.S. 31/12/2012). De invoering gebeurt in twee
fasen: van 1 januari 2012 tot 31 december 2015 is een overgangsregeling van toepassing die vanaf 1 januari
2016 wordt gevolgd door een definitieve regeling.
Vanaf 2012 (tijdens de overgangsregeling) bent u voor elke werknemer verplicht om een bijdrage van 1,5%
te betalen, als de aanvullende pensioenopbouw van deze werknemer een jaarlijkse (geïndexeerde) drempel
van 30.000 euro overschrijdt. Voor de aanvullende pensioenopbouw (zie kader) wordt rekening gehouden
met de bedragen gefinancierd door zowel de werkgever als de werknemer. De Wijninckxbijdrage zelf is
echter enkel verschuldigd op het gedeelte dat de drempel overschrijdt en enkel op het aandeel van de
werkgever.
Individuele aanvullende pensioenopbouw
De (geïndexeerde) drempel wordt afgetoetst aan de som van (1) de bedragen toegewezen aan de individuele rekening van de
aangeslotene bij een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen, vaste prestaties beheerd via individuele overeenkomsten of
cash balance; (2) het bedrag van de evolutie van de (verworven) reserves van een aangeslotene bij een pensioentoezegging van het
type vaste prestaties die niet wordt beheerd via individuele overeenkomsten en (3) het bedrag van de premie(s) voor de
overlijdensdekking die niet wordt gefinancierd door bedragen toegewezen aan de rekening of door de evolutie van de verworven
reserve.
Uw pensioeninstelling moet dus per aangesloten werknemer aan DB2P informatie meedelen over de
aanvullende pensioenopbouw. De bedragen nodig voor de berekening van de Wijninckxbijdrage in een
bepaald bijdragejaar dienen ten laatste tegen 30 juni van dat bijdragejaar te worden meegedeeld. De
eerste bedragen die uw pensioeninstelling moet aangeven, zijn deze nodig voor het bijdragejaar 2012. Deze
gegevens zullen uitzonderlijk pas in 2013 worden meegedeeld. Tegen 30 juni 2013 zal uw pensioeninstelling
dus zowel de bedragen voor het bijdragejaar 2012 als deze voor het bijdragejaar 2013 moeten aangeven.
De aangifte voor de bijdragejaren 2012 en 2013 heeft nog geen betrekking op de sectorale
pensioenplannen. De pensioenopbouw in het kader van sectorale pensioenplannen moet pas worden
aangegeven vanaf het bijdragejaar 2014.
Voor meer informatie over de Wijninckxbijdrage kan u steeds terecht bij de RSZ en RSZ PPO.
17 / 25
2.2.2.
Wie gebruikt deze gegevens?
De informatie over de individuele aanvullende pensioenopbouw in DB2P zal enerzijds de werkgevers
helpen bij de berekening van de Wijninckxbijdrage en moet anderzijds de RSZ (PPO) toelaten om de inning
van deze bijdrage efficiënt te controleren. De Programmawet van 27 december 2012 voorziet een
specifieke administratieve procedure (zie schema).
INRICHTER
❺ Storting bijdrage 1,5% + DMFA-aangifte
RSZ (PPO)
(WERKGEVER)
PENSIOENTOEZEGGING
❼ Controle: vergelijking DMFA & DB2P
❻ Gegevensstroom RSZ (PPO)
❸ DB2P – aangifte (Premium)
PENSIOENINSTELLING
AANGESLOTENE(N)
REKENINGEN
(WERKNEMER(S))
(PENSIOENOPBOUW)
Sigedis (DB2P)
De procedure bepaalt dat werkgevers die premies storten in het kader van een pensioentoezegging ❶ aan
hun pensioeninstelling een lijst moeten overmaken van de aangeslotenen tijdens het jaar voorafgaand aan
het bijdragejaar. De werkgever moet de lijst met INSZ-nummers en zijn eigen KBO-nummer uiterlijk op 28
februari van het bijdragejaar bezorgen aan zijn pensioeninstelling ❷.
Deze informatie moet de pensioeninstelling toelaten om aan DB2P de bedragen mee te delen die de
inningsbasis bepalen voor de Wijninckxbijdrage ❸. De pensioeninstelling is verplicht om de aangifte in te
dienen uiterlijk op 30 juni van elk bijdragejaar en moet dit voor het eerst doen tegen ten laatste 30 juni
2013. De eerste aangifte zal uitzonderlijk de gegevens over de voorbije twee jaar bevatten: enerzijds het
bijdragejaar 2013 (met gegevens over 2012) en anderzijds een inhaalbeweging voor het bijdragejaar 2012
(met gegevens over 2011).
Vóór 30 september van elk bijdragejaar stelt Sigedis (DB2P) alle nodige informatie ter beschikking aan de
werkgevers zodat zij de bijzondere bijdrage van 1,5% kunnen berekenen en betalen ❹. De informatie
wordt ter beschikking gesteld via de onlinetoepassing DB2P. Werkgevers kunnen de nodige informatie voor
het eerst raadplegen vanaf september 2013.
18 / 25
Deze informatie in hun online DB2P-dossier laat de werkgevers toe om de Wijninckxbijdrage te berekenen
en te betalen ❺. De werkgevers moeten de verschuldigde bijdrage aangeven aan de RSZ (PPO) via de
DmfA-aangifte betreffende het vierde kwartaal van het bijdragejaar zoals bepaald in de instructies van RSZ
en RSZ PPO.
Sigedis heeft daarnaast de wettelijke opdracht om de informatie (afkomstig van de pensioeninstelling) over
de berekeningsbasis voor de bijdrage van 1,5%, ter beschikking te stellen aan de inningsinstellingen (RSZ en
RSZ PPO) ❻.
De RSZ (PPO) zal de correcte inning controleren door de eigen DmfA-gegevens (afkomstig van de
werkgever) te vergelijken met de gegevens uit DB2P ❼.
Tijdslijn administratieve procedure
JAAR N-1
JAAR N+1
JAAR N
N-1
28/2
30/6
30/9
30/9
31/1
❶
Bijdragen
& premies
❷
Werkgever
bezorgt lijst
aangeslotenen aan
pensioeninstelling
❸
DB2P-aangifte
(Premium) door
pensioeninstelling
❹
Informatie
beschikbaar voor
werkgever op
onlinetoepassing
DB2P
❻
Sigedis (DB2P) deelt
gegevens mee aan
RSZ (PPO)
❺
DMFA-aangifte +
storting aan
RSZ (PPO)
door werkgever
19 / 25
2.2.3.
Raadpleging van uw gegevens
In uw online DB2P-dossier kan u nu ook de informatie raadplegen die u nodig heeft voor de berekening van
de Wijninckxbijdrage. Hier kan u meteen terugvinden welke bijdrage u moet betalen en aangeven, maar u
kan er ook de berekening en de verschillende berekeningselementen in detail controleren.
Overzicht per werkgever
In het overzicht vindt u per bijdragejaar het bedrag van de door u verschuldigde bijzondere bijdrage
(Wijninckxbijdrage). Dit is de ‘berekende bijdrage’ in het overzicht. De bijdrage is berekend op basis van de
informatie die voor u aanwezig is in DB2P op de berekeningsdatum en die werd aangegeven door uw
verzekeraar of pensioenfonds. De berekening is uitgevoerd door Sigedis conform de instructies van RSZ en
RSZ-PPO en op basis van de wettelijk vastgestelde berekeningswijze. Meer informatie over de
berekeningswijze kan u terugvinden op de website van RSZ en RSZ-PPO.
Uw pensioeninstelling moet uiterlijk op 30 juni van elk bijdragejaar aan DB2P de bedragen aangeven die de
inningsbasis bepalen voor de Wijninckxbijdrage (zie ook bovenstaand schema ‘Tijdslijn administratieve
procedure’). U, als werkgever, kan dan vanaf 1 september van elk bijdragejaar deze bedragen en de
berekening van de bijdrage zelf raadplegen in uw online dossier. Dit is de datum die u in het overzicht vindt
onder ‘situatie op’.
Uw situatie wordt steeds meegedeeld op 1 september en 31 december van elk bijdragejaar én bij elke
wijziging van de informatie in DB2P. Het is dus mogelijk dat u in het overzicht drie lijnen ziet. Een eerste lijn
voor de situatie op 1 september, een tweede lijn voor wijzigingen tussen 1 september en 31 december en
eventueel een derde lijn als de informatie in DB2P nog wijzigt na 31 december van het bijdragejaar.
In het overzicht wordt verder onder ‘berekend op’ de berekeningsdatum weergegeven. De bedragen
worden herberekend bij elke wijziging van de informatie in DB2P zoals aangegeven door de
pensioeninstelling. Als de situatie wordt meegedeeld op 1 september en 31 december kan de
herberekeningsdatum verschillen van – en dus vroeger zijn dan – de datum die wordt weergegeven onder
‘situatie op’.
Verder vindt u in het overzicht de ‘berekeningsbasis’. Dit is het totale bedrag waarop u, als werkgever, een
bijzondere bijdrage van 1,5% verschuldigd bent (Berekeningsbasis * 1,5% = Berekende bijdrage). De
berekeningsbasis voor u, als werkgever, is gelijk aan de som van de berekeningsbasissen van elke
afzonderlijke aangeslotene waarvoor de aanvullende pensioenopbouw meer bedraagt dan de wettelijk
vastgelegde drempel voor dit bijdragejaar.
Als u de berekening meer in detail wil controleren, kan u in het overzicht verder doorklikken naar de
verschillende berekeningselementen. U krijgt dan een lijst van alle aangeslotenen waarvoor u dit
bijdragejaar een bijzondere bijdrage van 1,5% moet betalen. Voor elke aangeslotene wordt naast het INSZnummer, de naam en voornaam ook de ‘berekeningsbasis per aangeslotene’ weergegeven. Dit is per
aangeslotene het gedeelte van de aanvullende pensioenopbouw waarop voor dit bijdragejaar een
bijzondere bijdrage van 1,5 % moet worden betaald. De berekeningsbasis per aangeslotene is dus gelijk aan
het gedeelte van de aanvullende pensioenopbouw dat de wettelijke drempel van dit bijdragejaar
overschrijdt én is enkel beperkt tot het aandeel gefinancierd door de werkgever.
20 / 25
Bij de verwerking van de aangiftes door uw pensioeninstelling in DB2P worden de aangeslotenen
geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ-nummer. Als de aangeslotene geïdentificeerd kan worden en er
dus een INSZ-nummer wordt teruggevonden, dan wordt in het overzicht de informatie uit alle aangiftes
(eventueel aangegeven door meerdere pensioeninstellingen) voor één aangeslotene geaggregeerd. Als er
bij de verwerking van de aangifte geen eenduidig INSZ-nummer werd gevonden voor de aangeslotene, dan
wordt hier enkel de informatie uit deze aangifte weergegeven. In het overzicht worden enkel die nietgeïdentificeerde aangiftes opgenomen waaruit blijkt dat de aanvullende pensioenopbouw meer bedraagt
dan de wettelijk vastgelegde drempel. In het overzicht wordt dan in plaats van het INSZ-nummer de waarde
‘niet geïdentificeerd’ meegedeeld.
Detailfiche per aangeslotene
Om na te gaan hoe de berekeningsbasis per aangeslotene is vastgesteld, kan u in het overzicht ten slotte
nog meer details per aangeslotene opvragen. U kan hier het totale bedrag (bedrag totaal) raadplegen van
de aanvullende pensioenopbouw van de aangeslotene. Voor de aanvullende pensioenopbouw wordt de
som in aanmerking genomen van:



de bedragen toegewezen aan de individuele rekening van de aangeslotene bij een pensioentoezegging
van het type vaste bijdragen, vaste prestaties beheerd via individuele overeenkomsten of cash balance;
het bedrag van de evolutie van de (verworven) reserves van een aangeslotene bij een
pensioentoezegging van het type vaste prestaties die niet wordt beheerd via individuele
overeenkomsten
het bedrag van de premie(s) voor de overlijdensdekking die niet wordt gefinancierd door bedragen
toegewezen aan de rekening of door de evolutie van de verworven reserve.
Op de detailfiche vindt u verder ook het drempelbedrag voor het bijdragejaar in kwestie en het aandeel van
de aanvullende pensioenopbouw dat werd gefinancierd door u, als werkgever. Om te beoordelen of de
aanvullende pensioenopbouw meer bedraagt dan het drempelbedrag wordt rekening gehouden met de
volledige pensioenopbouw ongeacht of deze werd gefinancierd door de werkgever of door de werknemer
zelf. Maar in geval van een overschrijding van het drempelbedrag is de bijzondere bijdrage van 1,5% enkel
verschuldigd op het aandeel van de werkgever. Meer concreet, als het aandeel van de werkgever in de
aanvullende pensioenopbouw kleiner is dan het bedrag dat de drempel overschrijdt, dan is de bijdrage
enkel verschuldigd op het aandeel van de werkgever.
Als er meerdere pensioeninstellingen bedragen hebben aangegeven voor de aangeslotene, dan worden
deze bedragen op de detailfiche eerst geaggregeerd weergegeven per aangeslotene. Daarnaast kan u ook
een detailfiche raadplegen per pensioeninstelling. U vindt hier naast het totale bedrag van de aanvullende
pensioenopbouw per pensioeninstelling en het aandeel van de werknemer en de werkgever hierin, ook de
verschillende bedragen terug die in aanmerking worden genomen voor de aanvullende pensioenopbouw
(toegewezen bedragen, evolutie van de verworven reserve, …).
Opzoeking aangeslotene
Via het overzicht heeft u de mogelijkheid om door te klikken naar de detailfiche van de aangeslotenen voor
wie u een bijzondere bijdrage verschuldigd bent. Daarnaast kan u ook voor elke aangeslotene een
detailfiche raadplegen via een opzoeking op het INSZ-nummer en bijdragejaar. Deze opzoeking is dus niet
beperkt tot de aangeslotenen voor wie u een bijzondere bijdrage verschuldigd bent. Uw verzekeraar of
pensioenfonds moet immers voor alle aangeslotenen de bedragen van de aanvullende pensioenopbouw
aangeven aan DB2P.
21 / 25
Lijst niet geïdentificeerde aangeslotenen
Individuen worden in DB2P geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ-nummer. Het is echter mogelijk dat
een aangeslotene niet geïdentificeerd kan worden bij de verwerking van de aangiftes in DB2P. Op basis van
de informatie die de pensioeninstelling meedeelt, kan dan bij een opzoeking in het rijksregister (of het KSZregister) geen eenduidig INSZ-nummer worden teruggevonden voor de aangeslotene in kwestie.
Als er voor een of meerdere aangeslotenen bij uw pensioentoezegging geen INSZ-nummer werd gevonden,
dan kan u in uw DB2P-dossier over de Wijninckxbijdrage de lijst opvragen van deze niet geïdentificeerde
aangeslotenen. In deze lijst wordt elke afzonderlijke aangifte opgenomen waarvoor de aangeslotene niet
geïdentificeerd kon worden.
Niet geïdentificeerde aangiftes kunnen resulteren in een verkeerde of onvolledige berekening van de
bijzondere bijdrage. Wij verzoeken u daarom om desgevallend zo snel mogelijk contact op te nemen met
uw pensioeninstelling en deze de nodige informatie te bezorgen zodat alle aangeslotenen eenduidig
geïdentificeerd kunnen worden.
Verantwoordelijkheid werkgevers
De bijzondere bijdrage van 1,5% is berekend op basis van de informatie die voor u aanwezig is in DB2P op
de berekeningsdatum en die werd aangegeven door uw verzekeraar of pensioenfonds. De berekening is
uitgevoerd door Sigedis conform de instructies van RSZ en RSZ-PPO en op basis van de wettelijk
vastgestelde berekeningswijze.
De berekening is indicatief en kan enkel als correct beschouwd worden als ook de gegevens in DB2P
volledig zijn en als deze niet meer wijzigen. U blijft als werkgever dus steeds verantwoordelijk voor de juiste
berekening en betaling van de bijdrage. Het is dan ook belangrijk dat u nagaat of de informatie aangegeven
door uw pensioeninstelling helemaal juist en volledig is.
Als u vaststelt dat de geregistreerde informatie niet helemaal juist is, kan u dat melden via de
onlinetoepassing. Via de mogelijkheid ‘Een fout melden’ kan u uw pensioeninstelling laten weten dat dat
bepaalde kenmerken of documenten niet correct zijn. U kan de gegevens niet zelf rechtstreeks in de
databank aanpassen. Uw melding wordt doorgestuurd naar uw verzekeraar of pensioenfonds zodat deze
kan nagaan of en hoe de informatie in DB2P moet worden aangepast.
22 / 25
2.3.
Werkgeverspremies voor een solidariteitstoezegging
2.3.1.
Uw gegevens in DB2P
Pensioeninstellingen moeten aan DB2P ook de bedragen meedelen die worden gestort door werkgevers
voor de aangeboden solidariteitsprestaties. Uw solidariteitsinstelling moet per solidariteitstoezegging
aangeven welke bedragen zij effectief heeft ontvangen en wanneer dat precies was. Ook hier moeten niet
de verschuldigde bedragen, maar wel de werkelijk betaalde bedragen worden meegedeeld samen met de
exacte datum van ontvangst door de solidariteitsinstelling. Hier gelden dezelfde aangiftetermijnen als voor
de werkgeverspremies onderhevig aan de bijdrage van 8,86 %: de aangifte dient minstens jaarlijks te
gebeuren en de premies ontvangen in een bepaald jaar moeten tegen 30 juni van het daaropvolgende jaar
worden meegedeeld.
2.3.2.
Wie gebruikt deze gegevens?
De informatie over de bijdragen in het kader van een solidariteitstoezegging, zal gebruikt worden om na te
gaan of de toezegging aan de voorwaarden (zoals bepaald in art. 3, 10 en 12 van de WAP) voldoet om als
een sociaal stelsel te worden erkend.
2.3.3.
Raadpleging van uw gegevens
Bij uw consultatie van DB2P worden uw werkgeversbijdragen in het kader van een solidariteitstoezegging
weergegeven op drie niveaus:
1. Per kalenderjaar wordt de som weergegeven van de bijdragen die u dat jaar heeft gestort. Dit is het
globale bedrag van uw werkgeverspremies voor (al) uw solidariteitstoezegging(en).
2. Per jaar kan u verder nog meer in detail de bedragen bekijken die voor een bepaalde toezegging
werden gestort.
3. Per toezegging kan u verder het exacte bedrag raadplegen voor een bepaalde stortingsdatum. De
datum waarop u de storting heeft verricht kan verschillen van de datum die werd aangegeven door
de solidariteitsinstelling. Deze moet immers de datum meedelen waarop zij de storting effectief
heeft ontvangen.
De bijdragen in het kader van een solidariteitstoezegging kunnen pas sinds 2013 worden aangegeven. De
stortingen die u hier kan raadplegen, zullen dus ten vroegste betrekking hebben op 2012.
Het is mogelijk dat de premies die u heeft gestort in 2012 nog niet volledig beschikbaar zijn in het overzicht.
Uw pensioeninstelling moet de premies die zij heeft ontvangen in 2012 immers pas ten laatste vóór 30 juni
2013 overmaken aan DB2P. Vanaf juli 2013 zouden alle stortingen verricht in 2012 beschikbaar moeten zijn.
23 / 25
3.
Intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen
Ook al zijn vooral de verzekeraars en pensioenfondsen verplicht om informatie aan te leveren aan DB2P,
toch zal u, als werkgever, bepaalde onderdelen van uw DB2P-dossier zelf moeten aangeven. De
aangifteverplichtingen van uw pensioeninstelling beperken zich immers tot de toezeggingen waarvan zij
(door u) met de uitvoering belast is. Heeft u nog één (of meerdere) pensioentoezeggingen voor één
bepaalde werknemer die u intern financierde, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de registratie hiervan
in DB2P.
Het gaat hier om de individuele pensioenbelofte aan een welbepaalde werknemer die werd toegekend
vóór 16 november 2003. Deze individuele toezeggingen zijn voor de financiering van het verleden niet
onderworpen aan de verplichting om het beheer onder te brengen bij een afzonderlijke, externe
pensioeninstelling. De financiering van de belofte moest dus niet geëxternaliseerd worden, maar kon
gebeuren door de aanleg van balansprovisies binnen de onderneming of door het afsluiten van een
bedrijfsleidersverzekering (een levensverzekering die de werkgever in zijn eigen voordeel onderschrijft op
het hoofd van de betrokken werknemer, zonder dat deze werknemer hieruit zelf rechtstreeks rechten kan
putten).
Deze individuele toezeggingen waarvoor de interne voorziening (van vóór 2012) nog niet werd
overgedragen aan een externe pensioeninstelling, moeten door de werkgever zelf worden aangegeven aan
DB2P. Dit kan via de onlinetoepassing vanaf
januari 2014. De registratie van uw interne
pensioentoezeggingen en de mededeling van de bijhorende informatie (onder andere het bedrag van de
voorziening of het verzekerd kapitaal) moet gebeuren ten laatste tegen 31 december 2014.
De concrete instructies en verdere toelichting inzake de aangifte van de intern gefinancierde individuele
pensioentoezeggingen worden opgenomen in een volgende versie van dit document (inhoudelijke
documentatie). Deze versie zal zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld.
24 / 25