Rol, rolneming, rolvastheid

Rol, rolneming, rolvastheid
Cees Paardekooper
2 oktober 2014
1
(1) Mijn inzet
•
Ervaringen elders
•
Conceptualisering
•
Met behulp van Birnbaum
•
Spanningsvelden als ingangen voor besturingsarchitecten
2
(2) Rol en rolneming
Rol (betekenissen, verschuivingen)
•
•
•
•
Klassiek (ambt): schoolhoofd, gymleraar, vakdocent, pastor, administrateur
Functioneel (1): lijndirecteur, locatiemanager, sectormanager, controller, staf
Functioneel (2): teamrollen (voorzitter, groepswerker, … - Belbin)
(Post)modern: regisseur, netwerker, verbinder, …
Altijd in relatie tot
•
•
Ambitie – wil!
Vrijheidsgraden – mogen, moeten, kunnen
Gaat uiteindelijk om rolneming en rolvastheid
•
•
Stijlen van leiderschap (i.r.t. management) (kunst en kunde)
Herkenbaarheid, voorspelbaarheid
(2) Rol en rolneming - Belbin
4
(3) Ervaringen elders betreffende rol en
rolneming
•
Onbalans tussen tussen (dienend) leiderschap en (excel)management
• Verbondenheid met professionals (hogeschool)
•
Permanent gevecht over invulling en interpretatie integraal management
• Machtsvraag:bevoegdheden,respurces (roc, inspectie)
•
Permanent Rolsprong
• Veranderen van karakter, van producent naar regisseur (gemeente, corporatie)
•
Loyaliteitkwesties
• Pettenprobleem in netwerken (wgr-samenwerkingsverbanden)
•
Stoelendans tussen toezichthouder en bestuurder
• Diffuse rollen (corporatie)
•
Overheidsgebonden en marktgedreven
• Spagaat: taakgericht vs ondernemend (sociale werkplaats)
•
Gedwongen samenwerking
• Lukt niet om gezamenlijk belang te vinden (veiligheidsregio)
5
(4) Meervoudig perspectief
Bron: Birnbaum
Collegiaal
verband
Politieke
Constellatie
Bureaucratie
Anarchie
6
(4) Meervoudig perspectief- collegiaal
verband
Als Collegiaal verband – sharing power and values in a community of equals
(horizontale relaties)
Vanuit dit perspectief bezien is hogeschool een verzameling van collega's met een
grote persoonlijke onderlinge betrokkenheid, een gedeelde traditie en waarden, directe
communicatie en weinig statusverschillen. Men neemt tijd voor elkaar en besluiten
volgen pas na uitgebreide consultatie van de collega's. Invloed verwerf je op basis van
persoonlijke verdienste en niet vanwege je positie.
Vuistregels effectief leiderschap
Verhoog de norm van de groep, manage groepsverwachtingen inzake leiderschap,
communiceer via kanalen van de groep, geef geen orders die niet kunnen worden
eerbiedigd, luister, reduceer statusverschillen, bevorder self-control.
7
(4) Meervoudig perspectief bureaucratie
Als bureaucratie – rationalizing and decision making (verticale relaties)
In dit perspectief staan structuur, rollen, hiërarchie en procedures boven de persoon.
De bedrijfsvoering domineert met aandacht voor 'control' en rapportages. De structuur
bepaalt 'nabijheid' en maakt bepaalde relaties gemakkelijker. Beleid (hoog in de hark)
en uitvoering (laag in de hark) zijn doorgaans gescheiden. Besluitvorming heeft vooral
een rationeel objectiverend karakter (meten is weten) gekoppeld aan formele
overlegprocedures. Je invloed wordt voornamelijk bepaald door je formele positie.
Vuistregels effectief leiderschap
Koester goede gewoonten, charisma, regels consistent met waarden/normen, via de
band derden
8
(4) Meervoudig perspectief – politieke
constellatie
Als politieke constellatie – competing for power and resources (wisselende
coalitie-achtige relaties)
In politieke constellatie zien we verzameling 'partijen' met verschillende belangen en
voorkeuren die zich graag onafhankelijk opstellen maar ook van elkaar afhankelijk zijn.
Er is: onzekerheid, conflicten en wij-zij denken. Besluiten komen tot stand door
onderhandeling waarbij wederzijdse acceptatie belangrijker lijkt dan de objectief beste
oplossing. Invloed creëer je door machtsbronnen te ontwikkelen, coalities te sluiten,
een juiste timing en overreding door diplomatie.
Vuistregels effectief leiderschap
Verhelderen van waarden, zet in op gezamenlijke doelen, reductie participatiekosten
9
(4) Meervoudig perspectief - anarchie
Als anarchie – finding meaning in a community of autonomous actors
(loosely coopled relaties, garbage can)
De anarchie kenmerkt zich door een chaotische verzameling van doelen, ideeën en
activiteiten. Mensen lijken te doen wat ze zelf willen, vliegen in en uit en tonen weinig
onderlinge betrokkenheid. Toch lijkt men te snappen 'hoe het werkt', komen er nieuwe
dingen tot stand en weten mensen elkaar te vinden rondom problemen en
oplossingen. Invloed verkrijg je door het geven van tijd en aandacht, volhouden, de
juiste mensen betrekken dan wel te omzeilen en dingen stap voor stap op te zetten
zodat niemand er bezwaar tegen kan hebben.
Vuistregels effectief leiderschap
Neem de tijd, houd vol, ruil status voor substantie, faciliteer participatie door
opposanten, maak systeem redundant, zorg voor ‘garbage can’, wees nederig,
interpreteer geschiedenis
10
(5) Sturen op spanningsbogen – sense
making
Profession
Decentraal
Samen
(4)
(3)
Zeggenschap
(2)
Rol en rolneming
bestuurders
(in het onderwijs)
(1)
(1)
Medezeggenschap
(3)
(2)
(4)
Centraal
Apart
11
Administration
(5) ad1 zeggenschap - medezeggenschap
•
Goed bestuur: leiderschap en management
•
Goed bestuur: toezichthouder
•
Goed bestuur: medezeggenschap
•
Goed bestuur: antwoordkundig naar samenleving
12
(5) Ad 2 centraal – decentraal
(integraal management)
Centraal
Beslisgebieden
(niet limitatief)
Reguleren van flows
Decentraal
Werkorganisatie /
primaire processen
13
balanceren
• Authority
• Process
• Information
• Decisionmaking
• Energy
• Strategisch profiel
• Visie en prio
• Allocatie middelen
• Kwaliteit
• Innovatie
• Hrm
• Inrichting organisatie
• Bedrijfsvoering
(5) Ad3a profession - administration
Domein van management
• “Hitteschild bieden”
• Ruimte bieden aan
professionals
• Professionals faciliteren
en ook disciplineren
Domein van professionals
• Vakuitoefening
• Omgang met deelnemers,
collegae, externe netwerken
• Professionele ontwikkeling
Management en professionals
zoeken naar productieve coalities
14
(5) Ad3b profession - administration
Bestuurlijk / managerial domein
met bijpassende bevoegdheden
/vrijheidsgraden
Strategisch sturen,
conditioneren en
strategische control
CvB
Strategisch –
tactisch sturen,
programmeren
en realiseren
Verbinden van
professionele
waarden met
programmatische
doelen
Directeur
Onderwijsmanager
Inspirerend leiding
geven aan
professionals
Teamleider
Onderwijs-/professionele domein
met bijpassende bevoegdheden
/vrijheidsgraden
Professional aan
het werk
Docent
Primaire processen
15
(5) Ad4 samen - apart
•
In samenwerkingsverbanden
•
In koepel/brancheverbanden
•
In allianties: bondgenootschappen
•
Hulpconstructen (SSO, programmaorganisaties, satellieten)
=>
Trust and control
16
(6) Tot slot
•
Altijd contextgebonden (‘domein’)
•
Balancing act (Birnbaum, ‘spanningsvelden’)
•
Stijl – persoonlijk!
17
Bijlage 1: stijlkenmerken leiderschap
(Fortuyn)
•
Verhaal hebben (versus: dossiertijgers)
•
Affectie / emotie hebben en tonen (versus: talking heads)
•
Performatief zijn, theatraal, esthetisch, verbeeldend (versus: kil, logisch
rationeel)
•
Persoonlijk zijn, rechtstreekse verbinding hebben met
massa/achterban/volk (versus: verschuilen achter functie, organisatie)
•
Opofferend zijn, dienstbaar: at your service (versus: bonuscultuur)
18
Bijlage 2: Goed bestuur, ook altijd ‘van
binnen naar buiten’
Integriteit
Geloofwaardigheid
Authenticiteit
Moreel gezag
Fatsoen
Verantwoordelijkheid
Antwoordkundig
‘Eigen wijsheid’
19