verslag excursie waterland – ijsselmeer 23 februari 2014

VERSLAG EXCURSIE WATERLAND – IJSSELMEER
23 FEBRUARI 2014
Nonnetjes
De IVN-vogelwerkgroep heeft op 23 februari 2014 een excursie georganiseerd naar de
westzijde van het IJsselmeer. Vanwege de harde wind over het IJsselmeer is vooral
benedendijks naar de landzijde gekeken, waar natuurgebied Waterland ligt. Het wordt
wel de ‘achtertuin van Amsterdam’ genoemd, maar dat is een veel te oneerbiedige naam
voor Waterland: het groene, waterrijke landschap dat meteen ten noorden van het IJ
begint. Dit is het Holland zoals de hele wereld Holland kent: lage weilanden, plassen en
lange sloten, slingerende dijkjes, bruggetjes, koeien, riet, boerderijen en oude dorpjes,
wind en zware wolkenluchten en héél véél vogels.
Vanaf Durgerdam is de zeedijk gevolgd tot voormalig eiland Marken. Via
Monnickendam terug naar Amsterdam. Al bij de eerste stop voor Durgerdam werden
we getrakteerd op twee jagende Slechtvalken. Een valk sloeg een prooi en at deze op in
een van de vele hoogspanningsmasten in het veld. Duizenden Kol- en Brandganzen
foerageerden nog op de grasvelden. Ook vele Kieviten en Goudplevieren. De eerste
Scholeksters en een enkele Grutto maakten ook al hun opwachting. In de binnenmeren
vonden we Grote en Middelste zaagbekken en Nonnetjes. Toch nog wat wintergasten…
Waarnemingslijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Fuut
Aalscholver
Knobbelzwaan
Blauwe reiger
Grote
zilverreiger
Grauwe gans
Kolgans
Nijlgans
Brandgans
Bergeend
Slobeend
Wilde eend
Soepeend
Krakeend
Smient
Wintertaling
Tafeleend
Kuifeend
Brilduiker
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Grote zaagbek
Middelste
zaagbek
Nonnetje
Buizerd
Slechtvalk
Torenvalk
Fazant
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Goudplevier
Grutto
Wulp
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote
mantelmeeuw
Grote bonte
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
specht
Houtsnip
Houtduif
Stadsduif
Turkse tortel
Witte
kwikstaart
Graspieper
Veldleeuwerik
Merel
Roodborst
Winterkoning
Koolmees
Pimpelmees
Vink
Huismus
Spreeuw
Ekster
Zwarte kraai
Kauw
56.
57.