Patiëntenparticipatie en indicatoren van

PATIËNTENPARTICIPATIE EN INDICATOREN VAN
PATIËNTENTEVREDENHEID GAAN HAND IN HAND
BINNEN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS
V. Meesseman, MSc; O. Peene, PhD; P. Cokelaere, MSc, MBA
PZ H. Familie, Kortrijk
INLEIDING
RESULTATEN
Lange-termijndoelstellingen en strategie
KWANTITATIEF
Doel
Balanced ScoreCard
Indicatorenset per KSF
< 10% ontevreden patiënten
Tussen 10 % en 20 % ontevreden patiënten
Alarm
> 20% ontevreden patiënten
Finaliteit en klantenperspectief obv uitkomstenkwadrant
Walburg (2003)
Finaliteit
Klinische
uitkomsten
Klantenperspectief
SCL-90
Functionele
uitkomsten
MANSA
TEVREDENHEIDSONDERZOEK
5-puntenschaal
Functionele
Klinische 41 items
uitkomsten
uitkomsten
MANSA
SCL-90
Therapeutisch
proces
Therapeutische
relatie
ONTWIKKELING obv:
• Focusgroepen met patiënten
• Studie vragenlijsten (CQ-Index, WAS, …)
• Doelstellingen strategisch plan
KWALITATIEF
• Alle antwoorden worden geclusterd per categorie en
vormen basis voor verbeteracties
• Vb: “Mocht je baas zijn van het ziekenhuis wat zou je
zeker behouden?”
afdeling categorie
antwoorden
Kiel
maaltijden
personeel van de cafetaria heel vriendelijk
Boeg
communicatie/informatie
dagplanning en visueel schema op bord
Vlonder
andere
geen uniformen
Bolder
aanbod
dagstructuur en vaste tijdstippen om te eten
Bolder
behandeling
de aanpak/begeleiding zoals die nu is
Boeg
communicatie/informatie
foto's personeel uithangen
PROCEDURE
CONCLUSIES
• Afname vragenlijst + open vragen + nabespreking tijdens
groepsmoment olv psycholoog
• Per kwartaal
• Alle patiënten in (dag)opname
• Terugkoppeling resultaten en acties
VOORDELEN
INDICATOREN
KWANTITATIEF
% patiënten
'helemaal niet tevreden’ of 'niet tevreden '
Totaal patiënten
• Meer dialoog met patiënten
• Vlugge en directe opvolging van opmerkingen, vooral
acties
• Medewerkers zijn meer betrokken
• LT: cultuurverandering – meer en meer worden
patiënten bevraagd
• Betere strategische opvolging
NADELEN
• Tijdsduur tussen afname en terugkoppeling van de
resultaten
• Perceptie bij patiënten: verbeterprojecten gaan niet
snel genoeg
KWALITATIEF
Antwoorden van patiënten op open vragen:
Wat is voor jullie…
• belangrijk om je goed te voelen op de afdeling?
• een goede opname/behandeling?
Mocht je baas zijn van het ziekenhuis…
• wat zou je veranderen?
• wat zou je zeker behouden?
TRANSPARANTIE
• Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten beschikbaar
voor elke medewerker
• Bespreking resultaten tijdens dienstvergadering
• Publicatie resultaten op website