zorghotelkloosterdorp_steylV2

21/6/2012
ONcliERNEMINGSPLAN
J
Rfcardo Blaazer
Raymond Buis
Daan Buist
Koen Classens
Max van der Heijden
Manneke de Koning
Zorghotel Steyl is een onderneming die door projectgroep 211-A is opgezet. De projectgroep bestaat
uit zes studenten, van de opleiding Facility IVIanagement, aan Zuyd Hogeschool te Heerlen.
Voor het zorghotel is gekozen voor de rechtsvorm "Stichting". Hiervoor heeft de projectgroep een
ondernemingplan geschreven.
Wij hebben in het blok ondernemerschap als één van twee projectgroepen een opdracht gekregen
van Dhr. Winfried Timmers, beleidsmedewerker van het missiehuis, te Steyl. De opdracht die aan ons
toegewezen is, is een ondernemingsplan schrijven om een zorghotel te vestigen in het leegstaande
voormalige Sint Gregor-klooster. Het voor u liggende ondernemingsplan is volgens een stappenplan
uitgewerkt.
Wij willen graag de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan het ondernemingsplan.
Dhr. Rik Boots, Senior Relatiemanager bedrijven van ABN-AIVIRO, willen we graag bedanken voor zijn
financiële inbreng en hulp.
Wendy Veldink, medewerker Programmamanagement van Nationale Vereniging de Zonnebloem,
bedanken wij voor het geven van informatie over de organisatie waar zij werkzaam is.
Lucy Rademacher en Tini Luja , vestigingsmanagers van groepshotel De Heerenhof, bedanken wij
voor de aanvullende informatie over het opstarten en managen van een zorghotel.
Heerlen, 2 1 juni 2012
Ricardo Blaazer
Raymond Buis
Daan Buist
Koen Classens
Max van der Heijden
Hanneke de Koning
Aanleiding
Kloosterdorp Steyl is door een felle brand in het voormalig St. Gregor klooster op zoek naar een
nieuwe functie ter huisvesting. Winfried Timmers, beleidsmedewerker bij IVIissiehuis Sint Michael in
Steyl heeft namens kloosterdorp Steyl het idee om een zorghotel te beginnen in het voormalig St.
Gregor klooster. Dhr. Timmers wilt graag een bedrijfsplan als resultaat zien om te kunnen oordelen
over de voorstellen van derden.
Missie
Zorghotel Steyl wil haar gasten een rustige, prettige verblijfsomgeving bieden, waarbij de
zorgbehoevende gast samen met zijn/haar partner of begeleider in een groenrijke omgeving kan
genieten van een ontspannende vakantie. Zorghotel Steyl heeft alle nodige faciliteiten voor
verzorging en gastvrij-/vriendelijkheid voor de gast.
Visie
De toekomst visie van Zorghotel Steyl is een evenwichtige opstart realiseren, waarna in ca. vijfjaar
een beheerste groei zichtbaar wordt. Daarnaast wil zorghotel Steyl dat de gast op een dusdanige
manier van het verblijf in zorghotel Steyl heeft genoten, dat de gast een nieuw verblijf overweegt en
de opgedane ervaringen deelt met naasten.
Doelstelling en strategie
De strategie van zorghotel Steyl is helder: we willen niet de grootste zijn, maar onze gasten een
kwalitatief verblijf van hoogstaand niveau aanbieden. We streven naar een gemiddelde
klantwaardering van het cijfer 8. De strategie van zorghotel Steyl wordt vertaald in een duidelijke
koers waarin de organisatie nadruk legt op beheerste groei. Ook speelt Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen een grote rol in de strategie van de organisatie, o.a. door duurzaam
energieverbruik.
Aanbevelingen
De aanbevelingen van projectgroep FM211-A voor kloosterdrop Steyl, en het zorghotel dat zich hier
wil gaan vestigen, zijn:
•
Het aanbieden van vakanties, maar geen langdurig verblijf en functioneert niet als hospice;
•
De organisatie te registreren als stichting, vanwege bestuursaansprakelijkheid en fiscaal
voordeel;
•
Het uitbesteden van zo veel mogelijk facilitaire diensten, zoals schoonmaak, catering, en
personeel;
•
Het richten op groepen zorgbehoevende gasten, chronische zorgvragers en mindervalide
gasten;
•
Het aangaan van verschillende samenwerkingsverbanden met organisaties die zich t o t
dezelfde doelgroepen richten, zoals nationale vereniging de Zonnebloem.
Om zorghotel Steyl zo goed mogelijk te laten draaien zijn er een aantal analyses uitgevoerd, namelijk:
een bedrijfstak- en concurrentieanalyse, een klantanalyse, een leveranciersanalyse, een
distributieanalyse en de DRETS.
Door deze analyses uit te voeren is gebleken dat zorghotel Steyl zich op twee specifieke groepen
zorgbehoevende klanten gaat richten, chronisch zieken en mindervaliden.
In de directe omgeving ondervindt zorghotel Steyl geen concurrentie, maar er zijn in heel Nederland
zijn 6 1 concurrenten.
Door het uitbesteden van zoveel mogelijl< facilitaire diensten en services bespaart zorghotel Steyl op
de vaste personeelskosten. Het salariëringsbedrijf waarvan zorghotel Steyl gebruik maakt, kan
gemakkelijk inspelen op het fluctuerende bezoekersaantal en een ideale personeelsbezetting
garanderen. Er w o r d t aan leveranciers en derden alleen betaald voor de daadwerkelijk gebruikte
uren en in het geval van schoonmaak per m2.
Daarna is er een interne analyse uitgevoerd om na tè gaan welke kennis en vaardigheden de
organisatie juist wel of niet in huis heeft om de onderneming te leiden. Dit is gedaan met behulp van
het 7s model van McKinsey. Het belangrijkste wat in dit hoofdstuk naar voren komt is dat zorghotel
Steyl zich het beste op de markt kan vestigen met als handelsvorm voor een stichting. De ideële
doelstelling, zorgbehoevende mensen een vakantie bieden, ligt ten grondslag aan de stichting. Ook is
er geen winstoogmerk, waardoor het belastingtechnisch voordeliger is; er hoeft alleen
vennootschapsbelasting betaald te worden. Tot slot zijn de bestuurders van het zorghotel niet privéaansprakelijk.
Vervolgens is er een marketingstrategie bepaald. Dit is gedaan met behulp van de vijf P's (product,
prijs, plaats, promotie en personeel). De dienst die geleverd gaat worden is het aanbieden van
zorgeloze vakanties aan chronisch zieken en minder validen. De vestigingsplaats van zorghotel Steyl
is het kloosterdrop Steyl, gemeente Tegelen-Venlo. Dit vanwege de rustgevende omgeving en
culturele aspecten van het kloosterdrop. Voor een 7-daags all-in arrangement betaalt de klant
€672,62,-. Deze prijs is gebaseerd op de kostprijs, winstmarge en af te dragen BTW. Omdat het
zorghotel zich alleen richt op groepsvakanties, waarbij de gasten vanuit de Zonnebloem een
vrijwilliger krijgen toegewezen, heeft het geen specialistisch verplegend personeel in dienst. Hierdoor
zijn er maar geringe personele kosten. Ook heeft zorghotel Steyl de mogelijkheid om activiteiten en
werkzaamheden door broeders en zusters van het kloosterdorp op vrijwillige basis te laten
verrichten. Het bestuur van de organisatie zal bestaan uit zes bestuursleden, daarnaast is er een
vestigingsmanager en een assistent vestigingsmanager.
Het is belangrijk dat zorghotel Steyl de dienst, die aangeboden wordt, promoot. Door promotie krijgt
de onderneming naamsbekendheid en heeft het een grotere overlevingskans op de markt. Zorghotel
Steyl maakt gebruik van de volgende promotiemiddelen: reclame via social media, reclame in (lokale)
kranten, reclame door keurmerken van zorgverzekeraars, online promotiemiddelen en mond t o t
mondreclame. Het samenwerken met verschillende organisaties, plaatsen van informatie op internet
en in veel gelezen vakantiebrochures, zoals de kampioen van de ANWB, zorgt ervoor dat de
doelgroep bereikt wordt.
Consequenties (l<osten, baten en werl<zaamheden ter implementatie).
Het implementeren van bovenstaande aanbevelingen zorgt ervoor dat het zorghotel kan starten als
onderneming.
Kosten: De totale investering bedraagt €247.773,16.De aanschaf van inventaris w o r d t gefinancierd
door middel van de 60%/40% regel. Dit betekend 60% uit eigenvermogen en 40% uit een middel lang
lopende lening van vijfjaar. Op deze lening wordt lineair afgelost.
Werkzaamheden ter implementatie: De communicatie tussen opdrachtgever en uitvoerende
partijen moet goed verlopen om tot het gewenste resultaat te komen. Er moeten duidelijke
afspraken en eventueel contracten worden opgesteld met samenwerkende organisaties om
misverstanden te voorkomen en te zorgen voor een vitale organisatie, bijvoorbeeld een Service Level
Agreement (SLA).
Baten: De klant zal voor een prijs van €672,62 van een all-inclusive 7 daags verblijf in zorghotel Steyl
kunnen genieten.
Vanaf het derde kwartaal van het tweede Jaar dat de onderneming is gestart, zal de organisatie haar
gemaakte investeringen terug hebben verdiend. Vanaf het eerste jaar zal er al winst worden geboekt
die terug vloeit in de onderneming.
Voorwoord
3
Hoofdstuk 1 'De onderneming'
8
1.1 Zakelijke gegevens
8
1.2. De Dienst
8
1.3. IVIissie en doelstellingen
9
1.4. Huisvesting
10
1.5. Rechtsvorm
11
1.6. Overheid
11
1.7 Verzekering(en)
11
1.8. De ondernemer(s)
12
Hoofdstuk 2 .'De markt'
13
2.1. Bedrijfstakanalyse
13
2.2. Klant analyse
14
2.3. Concurrentie analyse
15
2.4 Leveranciers analyse
16
2.5. Distributie analyse
18
2.6. Analyse omgevingsfactoren
18
2.7. Interne analyse
20
2. 8 IVIarketingstrategie
22
Hoofdstuk 3 'Promotie'
24
3.1 Voorwaarden voor promotieplan
24
3.2. Doelgroepen
24
3.3. Promotieplan
24
Hoofdstuk 4 'De organisatie'
25
4.1. Personeel en bevoegdheden
25
4.2. Dienstverleningsproces
26
4.3 Automatisering
27
4.4. Boekhouding en administratie
28
Hoofdstuk 5 'De financiën'
30
5.1. Omzetvoorspelling
30
5.2. Investeringsbegroting
30
5.3. Financieringsplan
30
5.4. Openingsbalans
30
5.5. Exploitatiebegroting
30
5.6. Liquiditeitsbegroting
30
5.7. Scenarioanalyse
30
Bijlage 1 'Financiën'
31
Bijlage 2 'Plattegrond'
48
Bijlage 3 'Toelichting 5-krachten model Porter'
51
Bijlage 4 'Uitslagen ondernemerstest'
53
Bijlage 5 'Demografische figuren'
56
Bijlage 6 'Kopie inschrijving kamer van koophandel'
61
Bijlage 7 'Factuur zorghotel Steyl'
62
Bijlage 8 'Algemene voorwaarden'
63
Bijlage 9 'Referentieproject De Heerenhof te Mechelen'
67
Bijlage 11 'Curriculum Vitae ondernemers'
70
i
In dit hoofdstuk staat de basis van de startende onderneming beschreven aan de hand van de
volgende paragraven: zakelijke gegevens, de dienst, missie en doelstellingen, huisvesting,
rechtsvorm,
overheid, verzekeringen en de ondernemers.
1.1 Zakelijke gegevens
Het zorghotel wordt gevestigd in het l<loosterdorp Steyl. Het kloosterdorp heeft haar bestemming
gekregen door de uit Duitsland afkomstige pater Arnold Janssen. Arnold Janssen trof hier in 1875 de
ruimte en de sfeer voor zijn droom die in de afgelopen eeuw werkelijkheid geworden is: 'De
Missiecongregaties van Steyl'. Vandaag geven tienduizend 'Steyler' missionarissen, missiezusters en
aanbiddingszusters in meer dan 60 landen van de wereld leven aan de multiculturele: 'Arnoldus
familie'. In het Kloosterdop zijn volkenkundige en natuurhistorische bezienswaardigheden uit de hele
wereld. Tuinen met historie, stille gebedsplekken in de natuur en wandelpaden langs de oever van de
rivier. ^
In onderstaande tabel zijn de gegevens van de onderneming weergegeven.
Naam
Zorghotel Steyl
Adres
Kloosterstraat 19
Postcode
5935 CA
Plaatsnaam
Steyl-Tegelen
Telefoon
0031-77-3261326
Fax
0031-77-3261316
Email
http://vvww.sintgregor.nl/
Website
http://steyl.eu/index.php?id=2&L=3
1
Tabel 1 - Zakelijke gegevens
Het bedrijf moet goed passen binnen de omgeving. Het zorghotel dat in kloosterdorp Steyl komt te
liggen, krijgt te maken met een cultuur waarbinnen het moet passen. Het zorghotel wordt gevestigd
in het voormalig St. Gregor klooster.
1.2. De Dienst
Zorghotel Steyl is een onderneming waarbij een zorgbehoevende gast kan genieten van een
ontspannende vakantie in de groenrijke omgeving van Steyl. De gasten krijgen bijzondere aandacht
aan begeleiding tijdens zijn of haar verblijf. Zorghotel Steyl richt zich op twee doelgroepen in een
radius van 100 kilometer rondom Steyl. Deze doelgroepen worden verder uitgelegd in 'de
gastenanalyse 'hoofdstuk 2, paragraaf 2.
Technisch
Zorghotel Steyl biedt geen product aan, maar een dienst. Hierdoor is geen direct technisch verband.
Om de dienst optimaal t e laten functioneren wordt wel gebruik gemaakt van it-apparatuur en
domotica, dit is de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van
wonen en leven.
^http://stevl.eu/index.php?id=2&L=3
Financieel
De investeringen om het pand, het voormalige st. Gregor klooster geschikt te maken als zorghotel,
zal deels gefinancierd worden door het kloosterdorp. De onderneming zal door het aantrekken van
gasten omzet maken. De onderneming heeft geen winstdoelstellingen, maar zal wel als exploitabele
onderneming moeten zijn. Dit houdt in dat de onderneming de gemaakte winst investeert in de
stichting en het kloosterdorp.
Personeel
Het primaire personeelsbestand van zorghotel Steyl bestaat uit een bestuur, waarin alle betrokken
zes investeerders en ondernemers zitten, en een vestingmanager de beschikking heeft over een
assistent.
De vestigingsmanager beschikt over een afgerond HBO diploma, bij voorkeur aan de Hoge Hotel
school of commercieel management.
De assistent vestigingsmanager, waarover de vestigingsmanager beschikking heeft, heeft een
afgeronde opleiding, bij voorkeur een horeca diploma of Mbo-commercie.
Tot slot heeft het zorghotel beschikking over de broeders en zusters die in het kloosterdorp
verblijven en een rol spelen in zowel de uitstraling van het gebouw, de omliggende omgeving.
Ethisch
De onderneming maakt onderscheid tussen verschillende gasten. Dit doen zij door, via Nationale
Vereniging de Zonnebloem groepen aan te nemen met gasten die allemaal dezelfde zorg nodig
hebben. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld een groep dementerende gasten in het hotel
verblijven, er geen andere zorgvragers aanwezig zijn. Dit om eventuele ongemakkelijkheden te
voorkomen en het verblijf voor iedere gast zo prettig en ontspannend mogelijk maakt.
Tijdig op de markt
De huidige maatschappij is aan het vergrijzen en aan het ontgroenen. De vraag naar zorg zal hierdoor
stijgen. Bovendien is het nemen van vakantie een belangrijke ontspanning voor ieder persoon. De
welvarendheid van deze en de volgende generatie zestigers is hoog en is hierdoor in staat om voor
goede zorg te betalen. Het zorghotel speelt dus in op de toenemende vraag naar zorg.
1.3. Missie en doelstellingen
M/ss/e
Zorghotel Steyl wil haar gasten een rustige, prettige verblijfsomgeving bieden, waarbij de
zorgbehoevende gast samen met zijn/haar partner of begeleider in een groenrijke omgeving kan
genieten van een ontspannende vakantie. Zorghotel Steyl heeft alle nodige faciliteiten voor
verzorging en gastvrij-/vriendelijkheid voor de gast.
Visie
De toekomst visie van Zorghotel Steyl is een evenwichtige opstart realiseren, waarna in c a . vijf jaar
een beheerste groei zichtbaar wordt. Daarnaast wil zorghotel Steyl dat de gast op een dusdanige
manier van het verblijf in zorghotel Steyl heeft genoten, dat deze voor herhaling vatbaar is en de
opgedane ervaringen deelt met naasten.
Doelstellinp en strategie
De strategie van zorghotel Steyl is helder: we willen niet de grootste zijn, maar onze gasten een
kwalitatief verblijf van hoogstaand niveau aanbieden. We streven naar een gemiddelde
klantwaardering van het cijfer 8. De strategie van zorghotel Steyl w o r d t vertaald in een duidelijke
koers waar de organisatie nadruk legt op beheerste groei. Ook speelt iVlaatschappelijk Verantwoord
Ondernemen-een grote rol in de strategie van de organisatie, o.a. door duurzaam energieverbruik.
1.4. Huisvesting
Er zijn verschillende middelen nodig om een onderneming te starten. Eén van deze middelen is
huisvesting. De huisvesting van zorghotel Steyl wordt in deze paragraaf beschreven.
Eisen
Zorghotel Steyl moet aan een aantal huisvestingseisen voldoen. Zoals een goede bereikbaarheid,
toegankelijk voor mindervalide gasten en voldoende parkeergelegenheid Onderstaande tabel geeft
weer aan welke eisen het zorghotel dient te voldoen.
VESTIGINGSEISEN ZORGHOTEL
OMSCHRIJVING
MINIMUMEIS
Breedte verkeersruimte
2,00 m
Doorgangsbreedte
l,10m
Voor cliënt met verminderde mobiliteit
Minimaal 15m2
Rokersruimte
Minimaal 8m2
In afdelingsverblijven zijn ruimten voor
recreatie
E n behandeling aanwezig
NVT
Afdelingsverblijven beschikken daarnaast
NVT
over een multifunctionele ruimte
Goed toegankelijk en overzichtelijk
NVT
Comfort biedt en de autonomie verhoogt;
NVT
De relatie met het verzorgende, verplegend
of behandelend personeel bevordert;
NVT
Privacy biedt en vertrouwen versterkt;
NVT
Vestipingspiaats
Het zorghotel zal gevestigd worden het in het monumentaal gebouw St. Gregor klooster te Steyl.
Steyl is gelegen in de gemeente Venlo te Limburg. Deze locatie is optimaal vanwege de nabij gelegen
snelweg en grenzen van België en Duitsland. Zo zijn potentiële gasten uit de grensstreken van
Duitsland en België en uit Brabant en Limburg eerdér bereid om naar het zorghotel te komen. De rust
die het kloosterdorp uitstraalt heeft een positief effect op het imago dat het zorghotel wil hebben.
De gasten komen namelijk voor rust, zorg en om iets te ondernemen. Steyl is hiervoor de optimale
locatie. In Steyl zijn namelijk tuinen met historie, stille gebedsplekken in de natuur, wandelpaden
langs de oever van de rivier, kloosters en een museum. Ook is het mogelijk om activiteiten te
ondernemen in het voormalig St. Gregor klooster.
Plattegronden
In bijlage 2 zijn de plattegronden van de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping van
het voormalig St. Gregor klooster te zien in de huidige situatie.
1.5. Rechtsvorm
Het doel van de organisatie is om de zorgbehoevende gast samen met zijn/haar partner of begeleider
een ontspannende vakantie te bieden in kloosterdorp Steyl. Dit is een ideële doelstelling zonder
commercieel oogpunt. Vandaar kiezen de ondernemers van zorghotel Steyl v o o r e e n stichting als
rechtsvorm. Aan het hoofd van een stichting staat een bestuur die op afstand toezicht houdt op de
vestigingsmanager, welke verantwoordelijk is voor de exploitatie. De bestuurders zijn niet
aansprakelijk voor de schulden die mogelijk gemaakt worden. De winst van de onderneming vloeit
terug in de stichting, o m zo blijvend aan de behoefte van de gast te kunnen voorzien.
1.6. Overheid
Het verkrijgen van vergunningen en subsidies is voor iedere ondernenningen noodzakelijk. In deze
paragraaf wordt beschreven welke vergunningen nodig zijn voor opstarten van het zorghotel. Ook
wordt er gekeken of het zorghotel in aanmerking komt voor subsidie.
Vergunningen
Het voormalig St. Gregor klooster is nog niet gebruiksklaar voor een zorghotel. De onderneming zal
starten in het voormalig St. Gregor klooster. Wanneer de onderneming gestart wordt, is het gebouw
isde gewenste staat, na verschillende aanpassingen en verbouwingen. Hiervoor moet een uitgebreid
Plan van Eisen worden opgesteld, een ontwerp worden gemaakt en een omgevingsvergunning
worden aangevraagd. Onder de omgevingsvergunning vallen een twintigtal vergunningen,
waaronder de bouwvergunning, monumentenvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning,
horecavergunning, aanlegvergunning en gebruiksvergunning. Deze vergunningen zijn nodig voor het
zorghotel in de markt te laten treden. De onderneming zal het gebouw in gebruik nemen, wanneer
het gebruiksklaar is gemaakt. Daarom hoeft de onderneming geen rekening t e houden met
bovenstaande vergunningen. Dit is voor rekening van de eigenaar van het gebouw.
Subsidie
Zorghotel Steyl komt, na navraag bij verschillende instanties, niet in aanmerking voor eventuele
subsidie. Dat wil niet zeggen dat er geen aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente Venlo,
echter er is eën kleine kans dat deze aanvraag goedgekeurd wordt.
1.7 Verzekering(eii)
Elke ondernemer heeft te maken met verzekeringen. In deze paragraaf wordt aandacht besteedt aan
de verschillende vormen van verzekeringen waar zorghotel Steyl mee te maken krijgt.
Aansprakelijkheidsverzekering
Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat ook het privévermogen gevorderd kan worden indien er niet
tijdig kan worden betaald. Normaal gesproken betekent dit dat het risico voor de ondernemer is. De
stichting heeft een bestuur welke niet privé aansprakelijk is. Wel zijn zij privé aansprakelijk als er
sprake is van wanprestatie. Ook worden door een aansprakelijkheidsverzekering onvoorziene risico's
gedekt. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een aantal geleende hulpmiddelen, bijvoorbeeld een
rollator, kapot gaat tijdens een activiteit.
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Tijdens de dienst kan het zijn dat bij een gast schade toegebracht wordt. Dit kan lichamelijke letsel of
materiële schade zijn. Ook kan het zijn dat een medewerker een ongeval krijgt tijdens werktijd.
Hiervoor dient het zorghotel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Rechtsbijstandverzekering
Bij Juridisclie problennen met leveranciers en personeel, del<t de verzekering bijvoorbeeld
advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten. Het zorghotel kan door te late leveringen in
problemen komen met het verlenen van een goede dienst aan de klant, hierdoor is rechtsbijstand
een belangrijke verzekering voor het zorghotel.^
Brandverzekering, goederenverzekering en opstalverzekering
De bezittingen van het zorghotel en de geleende middelen moeten worden verzekerd. Dit dient
gedaan te worden, zodat bij een eventuele calamiteit waardoor de onderneming de dienst niet meer
kan uitvoeren geen verlies maakt.3
1.8. De ondernemer(s)
Het succes van een onderneming is onder andere afhankelijk van de kwaliteiten van de
ondernemers. Het is daarom van belang om een SWOT-analyse te maken. Aan de hand van deze
SWOT-analyse w o r d t duidelijk waar de kansen en bedreigingen voor de ondernemers liggen.
Een korte samenvatting van de test:
Als team sluiten de ondernemers goed op elkaar aan. De een durft minder risico's te nemen maar zal
de financiën en gevolgen goed beheersen. De ander heeft veel creativiteit en zal minder letten op
risico's die gelopen worden.
Sterkten/Strength
Zwakten /Weaknesses
Stressbestendig
Communicatief sterk
Creativiteit
Doelgerichtheid
Rendementsbesef
Weinig praktijkervaring
Kansen/Opportunities
Bedreigingen/Threats
Doordat de o n d e r n e m i n g w o r d t gestart door
zes ondernemende studenten k a n de kennis
gevarieerd zijn, w a a r d o o r elk aspect
voldoende aandacht krijgt.
De onervarenheid van de ondernemers kan een
belemmering zijn voor het starten van een
onderneming.
Als jonge ondernemers zal de een snel een risico
nemen.
Nog geen netwerk
Weinig durf
Tabel 2 SWOT-analyse o n d e r m e r s Zorghotel Steyl
De uitslag van de ondernemingstest
is te vinden in bijlage 4 .
^ http://www.ondernemeneninternet.nl/verzekerinRen-voor-ondernemers.html
^ http://www.uwadministratiekangoedkoper.nl/ondernemen/starten/verzekeringen.htm
Hoofdstuk 2
'De markt'
In dit hoofdstuk wordt de markt geanalyseerd. Hierin word een analyse gemaakt van de bedrijfstak,
de klant, de concurrentie, de leveranciers, de omgevingsfactoren en een interne analyse. Tot slot
wordt de marketingstrategie
beschreven. Hiermee kan ingespeeld worden op kansen en rekening
gehouden worden met mogelijke
bedreigingen.
2.1. Bedrijfstakanalyse
Voor de analyse van de bedrijfstak en de concurrentie is ervoor gekozen om het vijfkrachtenmodel
van Porter toe te passen. De keuze, voor het gebruik van dit model, is gemaakt omdat er grote
concurrentie is op de markt van de zorg en overige dienstverlening. Daardoor is het van belang om
een marktanalyse te doen, vanuit het oogpunt van de concurrent en vervolgens de eigen strategie te
bepalen.
Het vijfkrachtenmodel van Porter is een strategisch model dat uitgaat van vijf krachten die de
aantrekkelijkheid van een markt bepalen. Hieronder is het model uitgewerkt zodat e r v o o r zorghotel
Steyl een inschatting gemaakt kan worden over de relatieve aantrekkelijkheid van de branche. In
bijlage 3, wordt het uitgewerkte model verder toegelicht.
De vijf krachten zijn:
•
Toetreed-en uittreedbarrières
•
De macht van de afnemers
•
Substituten
•
De macht van de leveranciers
•
De rivaliteit op de markt
I
Figuur 1. Vijf krachten model van Porter, toegepast op zorghotel Steyl.
2.2. Klant analyse
M e t een klantanalyse wordt er een analyse gemaakt van de toekomstige gasten. Hoe worden de
toekomstige gasten bereikt, welke doelgroep moet bereikt worden?
De potentiële gasten waar Zorghotel Steyl zich op richt zijn mensen met lichamelijke beperkingen
door ziekte, leeftijd, handicap en jongeren met fysieke beperkingen.
Er zijn verschillende typen gasten te onderscheiden:
-
Chronische zorgvragers: Hieronder vallen gasten met een chronische aandoening, vanaf een
leeftijd van 18 jaar, voor wie het erg prettig kan zijn om uit de thuissituatie te worden
gehaald en te genieten van een rustgevende vakantie, hierbij kan gedacht worden aan
dementerenden, artrose, epileptische patiënten, e t c . ;
Mindervaliden (vakantiegangers met AWBZ of WMO): Vaak zijn de aanpassingen voor
mindervalide mensen in reguliere hotels minimaal. In zorghotels zijn de faciliteiten juist
uitermate geschikt voor mensen met een beperking. Voor mindervalide gasten kan het dus
prettig zijn om hun vakantie, weekendje weg of zelfs zakelijke reis door te brengen in een
zorghotel.
O
AWBZ: Hieronder vallen gasten met een verstandelijke handicap, lichamelijke
handicap of een zintuiglijke handicap;
O
WMO: Hieronder vallen alle zelfstandig wonende inwoners die als gevolg van een
gebrek, ziekte of stoornis beperkingen ondervinden bij activiteiten van het dagelijks
leven.
Chronische zorgvragers"
29%/34%
28%/33%
Mindervaliden
13,8%/14,3%^
16,2%^ (zowel mannen als
vrouwen)
F i g u u r 2 E r is g e e n d u i d e l i j k e g e o g r a f i s c h e v e r d e l i n g i n z e l f r a p p o r t a g e v a n c h r o n i s c h e z i e k t e n o v e r E u r o p a .
Zorghotel Steyl richt zich, vanwege de medische complexiteit, niet op gasten met een:
•
Psychiatrische aandoening;
•
Psychogeriatrische aandoening;
•
Psychosociale aandoening;
•
Geestelijke handicap;
•
Tevens vindt er geen medisch specialistisch handelen plaats.
Zorghotel Steyl richt zich op groepen gasten die samen met hun begeleidende vrijwilligers komen
genieten van een ontspannende vakantie. In praktijk is het mogelijk om 50 gasten onder te brengen
in het zorghotel, dit wil zeggen 25 gasten die ieder een begeleider meebrengen.
De groepen die hun vakantie komen doorbrengen in het zorghotel worden samengesteld door
Nationale Vereniging de Zonnebloem en het Rode Kruis. Deze organisatie houdt rekening, tijdens het
samenstellen van de groepen, met ziekte beeld en welke typen gasten samen hun vakantie kunnen
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-enmultimorbiditeit/verschillen-internationaal/ (Bron cijfers uit 2007)
^ http://www.cbs.nI/NR/rdonlvres/53222ClC-ClFF-4E8D-ADD8-DBA3979CllAD/0/2003m04v4p020art.pdf
^ http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index nl.htm
houden. Om een voorbeeld te geven is hèt voor dementerenden moeilijk samen van een vakantie
genieten met patiënten met een andere aandoening. Dit omdat ze tijdens heldere momenten
schaamte of verlegenheid ondervinden.
2.3. Concurrentie analyse
In de omgeving van kloosterdorp Steyl is weinig t o t geen concurrentie te vinden. In heel Nederland
zijn er, volgens het register van de Kamer van Koophandel, 6 1 officieel geregistreerde zorghotels.
Omdat er een samenwerking w o r d t aangegaan, met Nationale Vereniging de Zonnebloem, wordt er
voornamelijk gekeken naar de concurrentie die door Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt
aangeboden. In totaal biedt Nationale Vereniging de Zonnebloem 14 zorghotels in Nederland aan en
merendeel van deze hotels ligt in Brabant. In België en Duitsland biedt Nationale Vereniging de
Zonnebloem zeven zorghotels aan.
Een van de belangrijkste keuzes die een startend zorghotel moet maken is de doelgroep. Kijkend naar
de concurrentie wordt daar weinig onderscheid in gemaakt. Veel van de concurrenten kiezen ervoor
om alle soorten gasten te laten verblijven. Ze maken geen onderscheid tussen jong, oud, herstel na
operatie of lichamelijk gehandicapten.
Hieronder worden een aantal concurrenten van zorghotel Steyl gegeven en omschreven.
De Heerenhof in IVIechelen^
De Heerenhof in Mechelen heeft in totaal 43 bedden voor mensen die van een vakantie willen
genieten maar dagelijkse zorg nodig hebben. Het hotel beschikt over alle faciliteiten die een
zorgbehoevende nodig heeft.
Het verblijf is op basis van volpension incl. koffie en thee. Het goedkoopste verblijf is een
weekendarrangement dat €385,- per persoon kost. Het duurste arrangement bij het Heerenhof is het
8-daagse arrangement waar men €635.- per persoon voor betaalt.
Naast de mogelijkheid voor individuen om bij de Heerenhof te verblijven, is er een aparte vleugel
aanwezig waar men met een grote groep kan verblijven.
Villa Hoog Hees zorghotel Somatiek (Vitalis. Pare Imstenrade) in Heerlen^
Somatiek heeft 10 volledig ingerichte studio's, welke voorzien zijn van een eigen badkamer, koelkast
en comfortabele bedden. De studio's zijn zo ingericht, dat partner of begeleider ook kan
overnachten. 24 uur per dag kan jong en oud gebruik maken van de verpleging en verzorging die
Somatiek biedt.
Merlinde in Breda ^
Merline in Breda is nummer 1 zorghotel in Nederland. Het is een erg groot zorghotel met 49 bedden.
Het hotel beschikt over alle faciliteiten die een zorghotel nodig heeft. Naast de faciliteiten op de
kamers biedt Merlinde nog vele algemene faciliteiten die het verblijf veraangenamen, zoals; een
wellness, fitnessruimte, boekensalon e.a. Merlinde biedt kamers aan vanaf €87,50 per persoon.
~' Groepshotel de Heerenhof te Mechelen: http://deheerenhof nl/
^ Villa Hoog Hees zorghotel Somatiek te Heerlen http://www.zorghotelhooghees.nl/
^ Hotel Merlinde te Breda http://www.hotelmerlinde.nl/Home
2.4 Leveranciers analyse
Het zorghotel in kloosterdorp Steyl zal samenwerken met- en werkzaamheden uitbesteden aan
verschillende typen leveranciers.
Hierin kan onderscheid gemaakt worden in de leveranciers die nodig zijn om een start van de
onderneming te realiseren, en leveranciers die het zorghotel dagelijks voorzien van diensten en
producten zodra de organisatie gestart is.
Om de opstart van het zorghotel mogelijk te maken zijn de volgende producten van leveranciers
nodig:
Leverancier voor hoog/laag bedden
Leverancier voor overige algemene meubels en elektronica
Leverancier voor
Leverancier voor
Leverancier voor
Leveranciers van
intern communicatie/alarm systeem
standaard zorgvoorraad
linnengoed
schoonmaakmiddelen (voorraad)
Zonder deze leveranciers is het zorghotel niet voorzien van alle benodigde faciliteiten en
voorzieningen en is er geen mogelijkheid om het open te stellen voor gasten.
Voor het dagelijks functioneren en draaiende houden van het zorghotel zijn de volgende
dienstverleners nodig waaraan het grootste deel van de dagelijkse werkzaamheden uitbesteed
worden. De keuze voor uitbesteding is gemaakt omdat uitbesteding zorgt voor het wegvallen van de
grootste kostenpost; personeel. Ook zorgt uitbesteding voor een beperkte hoeveelheid aan
administratieve werkzaamheden, dit zorgt voor aandacht voor kwaliteit en de klant. Hieronder w o r d t
schematisch weergeven welke leveranciers de dienstverlening van Zorghotel Steyl mogelijk maken.
Gastenwerving
Huur medische
apparatuur
Personele
service(s)
V o o r het aantrekken van gasten w o r d t geadviseerd o m samen te w e r k e n m e t
Nationale Vereniging de Zonnebloem.
'Nationale Vereniging de Zonnebloem brengt mensen dichter bij elkaar. Al meer
dan 60 jaar! Voor jong en oud organiseren we activiteiten en vakanties en we
komen bij fysiek beperkten thuis. Met meer dan 43.000 vrijwilligers,
verspreid
over heel Nederland, bieden we eën sociaal netwerk dat van grote waarde is
voor de Nederlandse
samenleving^o'.
Zorghotel Steyl zorgt dat wanneer een gast een speciaal soort apparaat nodig
heeft, bijvoorbeeld actieve of passieve liften, zij deze faciliteren door deze bij
derden te huren. Het hotel kan op deze manier aan de behoefte van de gast
voldoen. De gast kan op deze manier de zorg krijgen die hij/zij benodigd.
De personele service(s) worden door zorghotel Steyl volledig uitbesteed. Deze
uitbesteding wordt payrolling genoemd. In hoofdstuk 4.1. Personeel en
bevoegdheden wordt deze vorm van uitbesteding verder toegelicht. De
organisatie die geadviseerd wordt om mee samen te werken is Please Payroll.
'Please Payroll is uw professionele, innovatieve en flexibele partner als het om
payrolling gaat. Wij nemen u veel werkgeverszaken uit handen door uw personeel
op papier in dienst te nemen. De administratieve rompslomp die samenhangt met
het hebben van personeel is daarmee voor ons. De regie blijft echter altijd in uw
handen. U hoeft geen tijd en geld meer in accountants,
Arbo-diensten,
verzekeringen en andere zaken te steken. U ontvangt slechts één inkoopfactuur
voor het totaal aan payrolling
voor u'.^^
Schoonmaak
diensten. Onze specialisten regelen verder alles
De schoonmaakservice(s) worden dor zorghotel Steyl volledig uitbesteed aan
http://www.zonnebloem.nl/zb/zb-home/wie-we-ziin
http://www.please.nl/pavroll-overzicht/pavrolline.html?gclid=CP3vl6Lvu7ACFcohfAod6IMHmw
service(s)
schoonmaak bedrijf HAGO. Deze organisatie is marktleider schoonmaak in de
zorg.
'Hago Zorg maakt schoon in meer dan 50 ziekenhuizen in Nederland,
vier van de acht academische ziekenhuizen. Ook is Hago Zorg actiefin
ouderenzorginstellingen
en verpleeghuizen.'^^
waaronder
tal van
Linnen
Voor het wassen van linnengoed kan gebruik worden gemaakt van de wasserij die
in kloosterdorp Steyl in ontwikkeling is.
Restauratieve
service(s)
De restauratieve service(s) worden door zorghotel Steyl volledig uitbesteed aan
de catering organisatie Albron. Deze organisatie is gespecialiseerd in het leveren
van eten en drinken in verschillende organisaties en gasten.
'Tegenwoordig staan dagelijks bijna 6.000 medewerkers op meer dan 1.000
locaties in Nederland voor u klaar: bij bedrijven en overheden, op scholen en
universiteiten, in ziekenhuizen en zorginstellingen, op feesten en evenementen en
verblijfsrecreatie. De zorg en aandacht voor de mens staan centraal: de
vakbekwaamheid
onze gasten.'^^
en motivatie van onze medewerkers en de tevredenheid
http://www.hago.nl/nl-nl/22/715/zorK.aspx
http://www.albron.nl/123446/Over-Albron.html
van
2.5. Distributie analyse
Zorghotel Steyl verkoop een dienst en geen fysiek product. Daarom is er geen sprake van distributie
van producten. Een distributie analyse is hierdoor niet van toepassing op de dienstverlening van
zorghotel Steyl.
2.6. Analyse omgevingsfactoren
Aan de hand van de methodiek DRETS en de uitwerking ervan, weet zorghotel Steyl waar zij zich op
moet richten als het om een aantal factoren gaat. Deze factoren zijn: demografisch, regulerend,
economisch, technologisch en sociaal.
Demografisch
Hieronder vallen meerdere
aspecten: Groei van de
bevolking, hogere
levensverwachting,
ontgroening, vergrijzing etc.
Zorghotel Steyl zal zich vestigen in een
klooster van het kloosterdorp Steyl in Venlo.
De bevolking boven de 65 jaar zal de komende
jaren toenemen, waardoor de behoefte aan
zorg groeit. Dit kloosterdorp is de juiste
locatie, omdat het een historisch oud dorp is
met een internationaal karakter, welke rustig
gelegen is een groene omgeving te Venlo.
Gasten kunnen hier invloeden van andere
culturen opdoen.
Regulerend
De overheid heeft direct en
indirect een grote invloed op
het algemene en commerciële
beleid van dienstverleners. Deze
invloed van de overheid kan
globaal ingedeeld worden in
drie punten:
- Regulering en deregulering
- Flexibiliteit van de factor
arbeid
- Normalisatie en certificatie.
Er zijn in Nederland veel zorgverzekeraars die
bij het afsluiten van een bepaalde verzekering
een vergoeding garanderen voor het verblijf in
een zorghotel als deze een verwijzing krijgen
van hun huisarts.
Verder is duurzaam ondernemen op dit
moment erg belangrijk, alleen is deze niet
verankerd binnen de wet- en regelgeving.
Economisch
Onder de economische factoren
vallen onder andere de
ontwikkeling van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) of
Bruto Nationaal Product (BNP),
inflatie en veranderingen in het
inkomen van de consument.
Volgens het centraal planbureau zal de
Nederlandse economie matig presteren in de
periode 2012-2015, door een combinatie van
oplopende werkloosheid en lage
(gezins-)consumptie als gevolg van hogere
pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen,
restrictief overheidsbeleid en dalende
huizenprijzen. Het gemiddeld besteedbaar
inkomen zorgbehoevenden ligt rond 20.700
euro per jaar
16
http://4studentsonly.nl/commerciele_dienstverlening.html
http://www.cbs.nl/statllne
http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-maart-2012-matig-herstel-economie-na-2012
Technologisch
Bij de teclinologische factoren
gaat liet over bepaalde
technologische trends. Hierbij
kan gedacht worden aan
elektronische handel, de
opkomst van informatie,
communicatie en telematica.
Sociaal
Deze factor betreft de waarden,
tradities en maatschappelijke
trends.
Als gekeken wordt naar technologische
ontwikkelingen in de zorg dan heeft deze
vooral betrekking op moderne geïntegreerde
ICT-technologie met open source-software. Dit
is software die gebruikers de mogelijkheid
geeft om de software te bestuderen, aan te
passen en te verbeteren. De techniek is vrijwel
geheel draadloos en onopvallend aangebracht.
Per gast kunnen individuele functies worden
toegekend op het gebied van comfort,
veiligheid en zelfredzaamheid. Zo krijgt een
gast bij het inchecken een sleutel waarmee
deze, naast het openen van de deur en het
kluisje, door het gehele gebouw kan alarmeren
met locatiebepaling. IVlet betrekking t o t
communicatie w o r d t een gast bij binnenkomst
in de kamer met eigen naam verwelkomd door
het TV entertainmentsysteem en de telefoon.
• Verder kan de verlichting voor een gast op
maat worden afgestemd voor veiligheid en
comfort. Deze technologische ontwikkelingen
kunnen ook meegenomen word bij de
inrichting van het zorghotel, waarmee het zich
kan onderscheiden van concurrenten"
IVIindervaliden en ouderen kunnen anno 2012
langer zelfstandig blijven wonen door
ondersteuningen, zoals zorg op afstand en
thuiszorg.
Ook maken mindervaliden en ouderen steeds
meer gebruik van nieuwe media.
Zorghotel Steyl kan inspelen op het gebruik
van nieuwe media. Door hiervan gebruikte
maken kan het zorghotel bij vrienden, familie
en kennissen van hulpbehoevende onder de
aandacht worden gebracht. Dit kan weer
zorgen voor meer gasten. Omdat het zorghotel
zich ook richt op de jongeren
zorgbehoevenden kunnen zij ook op deze
manier in contact komen.
Bijbehorende figuren zijn te vinden in bijlage 5.
http://www.kcwz.nl/dosslers/zorghotels/zorghoteljntegreert_hotel_en_zorgtechnlek
http://www.kratos-mm.nl/in-de-praktijk/trends-ln-zorg/
2.7. Interne analyse
De interne analyse, ook wel analyse op microniveau of organisatieanalyse genoemd, heeft betrekking
op de onderneming zelf. Het betreft factoren die door de onderneming beheersbaar zijn. De interne
analyse is bedoeld om te achterhalen welke kennis en vaardigheden de organisatie juist wel of niet in
huis heeft. Omdat er nog geen vergelijkbare onderneming, zoals zorghotel Steyl, in kloosterdorp
Steyl is gevestigd, is de interne analyse gebaseerd op de verwachtte situatie. De sterke en zwakke
punten op het gebied van de organisatie, het dienstenportfolio, de gasten en de financiën worden
achterhaald met behulp van het 7S-Model van McKinsey, dat hieronder is weergegeven.
SfHUClUHh
STRATEGV
!^i,fi
SYSiT,MÖ
5 . . - ! \\t'
i , y r (f i ' f lu'n
SHARED
VALUBG
SKILLS
STYLF
STAFF
F i g u u r 3 V i s u e l e w e e r g a v e 7'S m o d e l .
Stategy (strategie)
De strategie van zorghotel Steyl is helder: we willen niet de grootste zijn, maar onze gasten een
kwalitatief verblijf van hoogstaand niveau aanbieden. We streven naar een gemiddelde
klantwaardering van het cijfer 8. De strategie van zorghotel Steyl wordt vertaald in een duidelijke
koers waar de organisatie nadruk legt op beheerste groei. Ook speelt Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen een grote rol in de strategie van de organisatie, o.a. door duurzaam energieverbruik.
Systems (systemen)
Bij systemen gaat het voornamelijk om de menselijke en technische informatie- en
communicatiesystemen waarvan een organisatie gebruik maakt. De twee belangrijkste vormen van
communicatie zijn formele en informele communicatie met gast en collega.
Structure (structuur)
Onder structure w o r d t de wijze waarop de organisatie ingericht is, verstaan.
Zorghotel Steyl hanteert een stichting als organisatievorm. Een stichting heeft een bestuur maar
geen leden. Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Zorghotel Steyl wordt bestuurd door
zes bestuursleden waarvan één van de leden voorzitter is. Daarnaast is er een vestigingsmanager die
zorg draagt voor de algemene gang van zaken in het zorghotel en verantwoordelijk is voor alle
beslissingen op tactisch en uitvoerend niveau. Wel wordt getracht het nemen van beslissingen op
uitvoerend niveau zoveel mogelijk aan de medewerkers zelf over te laten omdat deze het dichtst bij
de klant staan.
Style (stijl)
Onder style wordt geanalyseerd in welk vorm het management omgaat met de medewerkers.
De stijl van leidinggeven binnen zorghotel Steyl is overleggen bij zelfstandige medewerkers.
Medewerkers nemen zelf initiatieven en hebben eigen verantwoordelijkheden. Ze nemen alleen
beslissingen binnen eigen taken en verantwoordelijkheden en worden gestimuleerd door de
vestigingsmanager. Het nemen tactische besluiten is verantwoordelijkheid voor de
vestigingsmanager. Het bestuur van de organisatie neemt, in onderling overleg, beslissingen over de
strategische besluiten. Wel w/orden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
gelegd. Hierdoor krijgen de medewerkers voldoende ruimte initiatief en verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen taken.
Het belangrijkste uitgangspunt voor zorghotel Steyl is dat medewerkers niet alleen maar regels en
opdrachten opgedragen krijgen, maar wordt ook geprobeerd het nemen van initiatieven, door
medewerkers, te stimuleren.
Shared values (gemeenschappelijke waarden)
Bij shared values gaat het om de normen, waarden en overtuigingen die de medewerkers van de
organisatie met elkaar delen en direct te maken hebben met de betrokkenheid in de onderneming.
De normen en waarden van de organisatie worden, door de medewerkers van zorghotel Steyl, op
een gewaardeerde manier uitgedragen naar de gasten toe.
De omgangsvormen luiden als volgt:
•
Zorg dat de gasten weten wie je bent;
•
Zorg dat je weet wie de gasten zijn;
•
Toon respect voor de gasten;
•
Respecteer de privacy van de gasten;
•
Verricht alleen werkzaamheden waarvoor je bevoegd en bekwaam bent;
•
Zorg dat afspraken en verwachtingen duidelijk zijn voor zowel de gast(en) en de organisatie;
•
Rapporteer wanneer de gasten of jijzelf negatieve invloeden ondervinden tijdens hun verblijf.
Deze omgangsvormen hebben direct betrekking op alle medewerkers werkzaam bij zorghotel Steyl.
En betekend ook dat er een open houding verwacht wordt en men elkaar op eikaars gedrag, zowel
positief als negatief, aanspreekt.
Staff (personeel)
Zorghotel Steyl heeft twee directe medewerkers in dienst. Dit zijn de vestigingsmanager en assistent
vestigingsmanager. Omdat alle overige facilitaire diensten worden uitbesteed aan derden heeft het
zorghotel verder geen directe medewerkers in dienst. Wel dienen deze medewerkers zich naast hun
eigen bedrijfseisen ook te houden aan de hierboven genoemde 'shared values'.
Skills (vaardigheden)
Zorghotel Steyl onderscheid zich van de concurrent door de samenwerking met Nationale Vereniging
de Zonnebloem, de regio waarin het gevestigd is, en het (internationale karakter) van kloosterdrop
Steyl. Dit dorp kent een rijke geschiedenis die terugloopt t o t de late middeleeuwen. Voor gasten van
het zorghotel zijn er veel bezienswaardigheden naast de activiteiten die georganiseerd worden.
•
IVIissiehuis Steyl - Kloostergebouwen met werkplaatsen, tuinen en Missiemuseum.
•
Sint Gregor klooster (deel van missiehuis). Heilige Geest-klooster, Heilig Hart-klooster
•
Villa Elise en Landhuis Moubis- De Rijk (later Sint Jozef-klooster)
•
De Watertoren, de op een na oudste watertoren van Limburg (rijksmonument)
•
Botanische tuinen Jochum-Hof
Daarnaast werkt zorghotel Steyl met vrijwilligers vanuit de hele wereld. Deze vrijwilligers zullen zorg
dragen aan het onderhoud van de tuinen en zullen, daar waar nodig, meewerken in het zorghotel.
Gasten kunnen met deze vrijwilligers veel onderlinge levenservaringen uitwisselen en ook
benadrukken deze vrijwilligers het internationale karakter van Steyl.
Steyl vanuit het hele land goed bereikbaar. Ten oosten van het kloosterdrop ligt de A73 waardoor de
locatie snel bereikbaar is met de auto of touringcar. Daarnaast is er ook een goede bereikbaarheid
met het openbaarvervoer. Op circa 1 kilometer afstand bevindt zich Station Tegelen en is het
kloosterdrop is aangesloten op het busnetwerk van Veolia Transport, bereikbaar met buslijn 66
(Venlo-Roermond v.v.) en de stadsbuslijnen 6 en 7.
2. 8 Marketingstrategie
In deze paragraaf worden de vijf P's van de marketingmix uitgewerkt voor zorghotel Steyl. De
instrumenten die zorghotel Steyl heeft, kunnen hiermee op elkaar afgestemd worden. Oftewel de
wisselwerking van zaken die zorghotel Steyl kan onderzoeken om erachter te komen welke kansen de
onderneming heeft.
Product
Zorghotel Steyl is een dienstverlener in de zorg dat zich, als speciaal daarvoor ingericht hotel, richt op
mensen die een vakantie willen ondernemen maar, door zorg gerelateerde omstandigheden, een
drempel zien om te genieten bij een reguliere vakantie aanbieder. Zorghotel Steyl richt zich op
chronische zorgvragers vanaf achttien jaar, en mindervaliden met AWBZ of W M O .
De gast meldt zich, voor een vakantie in zorghotel Steyl, aan bij Nationale vereniging 'De
Zonnebloem' of het Rode Kruis, aan voor een vakantie. Deze vereniging zal een groep van maximaal
25 gasten samenstellen en hierbij ook kijken naar aandoening. Dit omdat het voor bijvoorbeeld
dementerende gasten moeilijk is om samen met gasten die een andere aandoening hebben samen te
zitten. Ook is het makkelijker om voor één dezelfde groep gasten activiteiten op te stellen. Het
primaire dienstverleningsproces van zorghotel Steyl is het bieden van onderdak aan de gasten die
voor in het hotel willen genieten van een vakantie. Het secundaire dienstverleningsproces van
zorghotel Steyl is het beschikbaar stellen van faciliteiten zoals restaurant, een schone omgeving, en
het mogelijk maken van activiteiten. Alle secundaire processen zullen mogelijk worden gemaakt
door, en uitbesteed worden aan, derden.
Prijs
De kostprijs voor het onderstaande arrangement van zorghotel Steyl omvat een all-inclusive verblijf
met overnachting voor zowel de gast als de begeleidende vrijwilliger.
In dit all-inclusive verblijf zijn twee maaltijden inbegrepen, het ontbijt en het avonddiner. Lunch is
tegen eigen betaling mogelijk maar is niet inbegrepen bij het arrangement omdat er tijdens de
middag vaak activiteiten buiten het hotel plaatsvinden. Ook koffie, thee en alcohol vrije drank is
hierbij inbegrepen. Voor de alcoholische drank geldt ook dat deze tegen eigen betaling verkrijgbaar
zijn.
Het gehele financiële plan wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.
7-daags arrangement
€ 672,62
(€471,03 p.p.)
Plaats
,.r>°
De vestigingsplaats voor zorghotel Steyl wordt, zoals de naam al
aangeeft, het kloosterdorp Steyl. Kloosterdrop Steyl is een plaats
in de gemeente Venlo, stadsdeel Tegelen, en is gelegen in een
rustige omgeving aan de Maas. Dit unieke dorp bestaat uit twee
delen, 'oud' en 'nieuw' Steyl. Het zorghotel zal zich bevinden in
'oud' Steyl. Dit deel van Steyl wordt voor het grootste deel
beschermd door monumenten zorg. Mede daardoor is het een
^
i
sx&,i
A
s#
prachtig, rustgevend dorp, dat bewoond wordt door broeders
zusters.
leemhorst
Het St. Gregor-klooster, dat na een felle brand leeg staat, is de perfecte locatie voor het zorghotel.
Het is een groot monumentaal pand met goed onderhouden grote tuinen eromheen. Met behulp van
onder andere duurzame aanpassingen zal dit hotel aan alle wensen en eisen voldoen die men
verwacht van een zorghotel. Omdat het kloosterdrop dicht bij de A73 ligt is het zeer goed bereikbaar
vanuit alle delen van het land. Om zorghotel Steyl bereikbaar te maken met het openbaar vervoer
moet er een busverbinding gemaakt moet worden tussen het treinstation in Tegelen en het
kloosterdorp, de loopafstand is 7 minuten.
Promotie
Het is voor belangrijk voor zorghotel Steyl de dienst die aangeboden wordt te promoten. De dienst
wordt aangeboden in samenwerking met Nationale vereniging 'De Zonnebloem' en het Rode Kruis,
maar potentiële gasten moeten zich wel aangetrokken voelen t o t het zorghotel. Ook omdat er een
aantal concurrenten in de omgeving zijn waar zorghotel Steyl zich van moet onderscheiden. De
kenmerken die zorghotel Steyl onderscheid van de concurrent en dus uniek maakt, zoals de locatie
en internationaal karakter, zullen hierin centraal moeten staan.
Het promotie, plan van zorghotel Steyl is verder uitgewerkt
in hoofdstuk 3.2. Het
promotieplan.
Personeel
Het primaire personeelsbestand van zorghotel Steyl bestaat uit een bestuur, waarin alle betrokken 6
investeerders en ondernemers zitten, een vestingsmanager de beschikking heeft over een assistent.
Daarnaast heeft de onderneming de beschikking over één flexibele kracht. Hiervoor hanteert de
onderneming het Pay-Roll-Systeem.
Het bestuur van de organisatie kent een hoofd van bestuur die de volledige verantwoordelijkheid
heeft over de organisatie. De overige bestuursleden hebben een adviesrelatie met het hoofd van
bestuur en kunnen hun eigen wensen en eisen via deze weg inbrengen in de organisatie. Alle
bestuursleden krijgen een vergoeding voor hun deelname in de organisatie. Deze vergoeding is in de
financiële berekeningen buiten beschouwing gelaten.
De vestigingsmanager beschikt over een afgerond HBO diploma commercieel management.
De assistent vestigingsmanager, waarover de vestigingsmanager beschikking heeft, heeft een
afgeronde opleiding MBO-commercie. De vestigingsmanager en de assistent hebben een diploma
Bedrijfs Hulp Verlening en zullen in de loop van de tijd verschillende cursussen volgen om 'up to date'
te blijven.
Zorghotel Steyl hanteert normen en waarden waaraan het bestuur en iedere medewerker aan moet
voldoen om werkzaam te zijn in de onderneming.
•
Klantvriendelijk;
•
Betrokken;
•
Op tijd aanwezig;
•
Afspraken nakomen;
•
Goede persoonlijke verzorging;
•
Klachten en ontevredenheid voorkomen;
•
Resultaat- en mensgericht
•
Teamwork
•
Beleefdheid
Tot slot heeft het zorghotel beschikking over de broeders en zusters die in het kloosterdorp
verblijven. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het tuinonderhoud, de afwas en het
begeleiden van activiteiten.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het promotieplan
doelgroepen de onderneming zich richt.
van de onderneming
uitziet en op welke
3.1 Voorwaarden voor promotieplan
Voordat de projectgroep het "product" kan promoten moet er eerst aan de drie volgende
voorwaarden worden voldaan:
•
De dienst moet van hoogstaande kwaliteit ziin.
Bij het promoten van een dienst met een hoge kwaliteit zal de impact groter zijn, omdat de
•
onderneming dan ook de daaropvolgende mond-op-mondreclame ten volle kunnen
benutten, waardoor de onderneming nog bekender wordt.
De dienst na verkoop is even belangrijk.
•
opnieuw beroep zullen doen op de dienst. Een goede gastenservice is dus van belang.
De doelgroep is bekend.
Een goede relatie met de gasten zal ervoor zorgen dat de kans groter is dat de gasten
Bij het bedenken van een promotieplan is het vooral belangrijk om te weten wie je gasten
zijn en hoe je deze dan het beste kunt bereiken. In de volgende alinea is de doelgroep van de
projectgroep specifiek omschreven.
3.2. Doelgroepen
De potentiële gasten voor zorghotel Steyl zijn groepen zorgbehoevende vakantiegangers zoals
chronische zorgvragers en mindervaliden, die uit Nederland, België en Duitsland komen. In
Nederland zijn deze mensen lid van "Nationale Vereniging de Zonnebloem" of het Rode Kruis. In het
buitenland zijn de gasten lid van een voor dat land vergelijkbare organisatie.
3.3. Promotieplan
Voor de promotie van het zorghotel Steyl zal de doelgroep vooral worden benaderd via "Nationale
Vereniging de Zonnebloem", het Rode Kruis en vergelijkbare organisaties in het buitenland. Deze
organisaties verzorgen al enige tijd vakanties voor onze doelgroep. Een ander deel van de promotie
zal gericht op de doelgroep vanuit een ander perspectief. Omdat de projectgroep heeft besloten om
te experimenteren met het zelf benaderen van gasten, zal er ook voor deze tak van de promotie een
plan geschreven moeten worden.
De doelgroep zal op een aantal manieren worden benaderd.
1.
Door verschillende samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties die in zijn geheel
of v o o r e e n deel dezelfde doelgroep hebben, kan de doelgroep bereikt worden. Hierbij kan
gedacht worden aan zorgverzekeraars, zorginstellingen, ziekenhuizen en organisaties als
Nationale Vereniging de Zonnebloem" en het Rode Kruis.
2.
Een voor de doelgroep (familie van de doelgroep) makkelijk toegankelijke, informatieve,
overzichtelijke internetomgeving.
Een advertentie in een veelgelezen vakantiebrochure.
3.
Naast deze manieren van promotie maken we ook gebruik van relatief goedkope of kosteloze
manieren van promotie. Denk hierbij aan:
Reclame via social media zoals: Twitter, Hyves en Facebook.
Reclame in lokale kranten.
-
Er zal reclame gemaakt worden over de keurmerken van verzekeraars die het zorghotel heeft
gekregen.
Er zullen online filmpjes gepost worden.
En er zal mond t o t mond reclame plaatsvinden.
In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de organisatie. Hierin wordt gekeken naar het personeel
en bevoegdheden, het dienstverleningsproces,
administratie van de organisatie geregeld is.
de automatisering
en tot slot hoe de boekhouding
en
4.1. Personeel en bevoegdheden
Wanneer er tijdelijke verzorging en/of verpleging buitenshuis nodig is, wensen gasten te verblijven in
een aantrekkelijke omgeving, waar ruimte is voor privacy, hun dagelijkse indeling zelf kunnen
bepalen en hun normale gang van zaken, zoals thuis, verder kunnen continueren.
Zorghotel Steyl is een hotelvoorziening waar gasten kunnen genieten van een rustgevende
groepsvakantie samen met hun begeleidende vrijwilligers. Zowel de organisatie als het gebouw is
hier volledig op ingericht.
Zoals eerder in hoofdstuk twee aangegeven heeft Zorghotel Steyl twee typen gasten die in het hotel
kunnen verblijven:
•
Chronische zorgvragers;
•
IVIindervaliden;
Om de organisatie goed draaiende te houden en de
gasten een zo'n aangenaam mogelijk verblijf te
kunnen bieden is er een duidelijke hiërarchie nodig. In
het onderstaand organigram is de organisatie
weergeven.
Zorghotel Steyl heeft een bestuur bestaat uit zes
bestuursleden. Bovenaan het bestuur staat het hoofd
bestuur. De vijf overige bestuursleden onderhouden,
met het hoofd van bestuur, een adviesrelatie om hun
eisen en wensen in te kunnen brengen.
Onder het bestuur komt de vestigingsmanager die
beschikking heeft t o t een assistent. De
vestigingsmanager is verantwoordelijk voor alle
administratieve zaken, marketing en heeft de
bevoegdheid o m , bij een eventuele te hoge werklast,
taken over te dragen aan zijn assistent.
Omdat het bestuur samen met de vestigingsmanager
samen genoeg kennis bezitten om de organisatie te
leiden heeft zorghotel Steyl heeft ervoor te kozen
verder zelf geen personeel in dienst te nemen. Alle
overige werkzaamheden, o.a. schoonmaak en
catering wordt uitbesteed aan derden.
Er is gekozen om de verantwoordelijkheid voor
personeel uit handen te geven aan een
salariëringbedrijf/payrolling. Dit wil zeggen dat het
zorghotel als opdrachtgever zeggenschap over de
H O O F D V A N BESTUUR
Hanneke de Koniiig
BESTUURSLID
BESTUURSLID
M a x van der Heijden
K o e n Classens
BESTUURSLID
BESTUURSLID
Ricardo Blaazer
Daan Buist
BESTUURSLID
R a y m o n d Buis
ASSISTENT
V E S T I G I N G S IVIANAGER
VESTIGINGSIVIANAGER
AFDELING CATERING
medewerkers houdt, maar alle administratieve taken
zoals salarisadministratie, afdracht van sociale
premies en pensioenen uitbesteed wordt aan een
salariëringbedrijf. Voordelen van het
payrollingsysteem voor zorghotel Steyl zijn: werving
en selectie van personeel in eigen hand, flexibele
arbeidscontracten, geen salarisadministratie en geen
A F D E L I N G SERVICE
(RECEPTIE)
AFDELING
SCHOONMAAK
loonheffing af te dragen aan de fiscus en er hoeft geen loon door betaald te worden in geval van
ziekte van de werknemer.
Het voordeel van het zoveel mogelijk uitbesteden van de activiteiten in de organisatie is het zo
minimaal mogelijk houden van personeelskosten en hoeft de vestigingsmanager zich niet bezig te
houden met planningen personeelsadministratie.
Voor een overzicht van de uitbestedingen wordt verwezen naar hoofdstul< 2 paragraaf 3.
4.2. Dienstverleningsproces
Zorghotel Steyl is een onderneming waarbij daghospitalisatie wordt gecombineerd met overnachten
in een hotel. De gasten krijgen bijzondere aandacht aan begeleiding tijdens zijn of haar verblijf
In de pre-consumptiefase zal contact met het zorghotel worden gemaakt via Nationale Vereniging de
Zonnebloem of het Rode Kruis. Hierbij zal de potentiële gast samen met deze instellingen kijken of
zorghotel Steyl de geschikte locatie is voor de vakantie van de zorgbehoevende. Is zorghotel Steyl
niet de geschikte locatie, dan is dit het einde van het contact met de potentiële gast. In
samenwerking met de instellingen Nationale Vereniging de Zonnebloem en het Rode Kruis is een
behoefte voorziening vastgesteld, zodat deze instellingen kunnen bepalen of zorghotel Steyl de
geschikte locatie is voor potentiële gasten. Hierdoor kan de gast samen met een van de instellingen
reserveren om te verblijven in zorghotel Steyl. Eenmaal gereserveerd, zal de betaling volgen. Hieruit
vloeit een betalingsbewijs voor de gast, zodat geen misverstanden kunnen ontstaan. Het verblijf is de
laatste fase van het dienstverleningsproces. Na het verblijf kunnen eventuele klachten en wensen
ontvangen en verwerkt worden om de dienst zo optimaal mogelijk te houden.
Geschikte
zorginstelling
zoeken
Is Zorghotel
Steyl de
aeschikte?.
JA
Ut^
Reservering gewenst
arrangement (via De
Zonnebloem of Rode
Kruis)
Bataling
Verblijf
Betalingsbewijs
4.3 Automatisering
Zorghotel Steyl heeft in de huidige situatie geen moderne technologieën t o t haar beschikking. Wel
zullen een aantal technische apparaten moeten worden aangeschaft. Deze zijn onder te verdelen in 2
groepen: Ten eerste medische apparatuur en ten tweede IT en apparatuur.
De medische apparatuur zal nodig zijn om goede zorg te kunnen verlenen. Met goede zorg wordt
bedoeld dat de gast alle zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft. Ook moet het zorghotel bepaalde
medische apparatuur in haar bezit hebben om te voldoen aan de voorwaardes die verzekeraars
stellen. Deze voorwaardes zijn per verzekeraar en per verzekeringspakket verschillend.
Medische apparatuur
•
Defibrillator
•
EHBO kist
•
50 aangepaste bedden
Benodigde medische apparatuur ter ondersteuning van de gast, wordt door zorghotel Steyl
gefaciliteerd. Het zorghotel zal deze benodigde apparatuur huren naar aanleiding van reserveringen.
De IT-apparatuur zal ervoor zorgen dat in- en externe communicatie binnen de organisatie mogelijk
is. Verder dient deze apparatuur als ondersteuning voor het onderhouden van klant en leveranciers
contacten. Oók is de apparatuur noodzakelijk voor het gemak en veiligheid van de gast.
IT en apparatuur
•
2 Computers
•
1 Printer/Scanner
•
30 tv's
•
30 Telefoons met valalarm
•
2 telefoons met fax
•
Registratie systeem ( medische dossier, boeking systeem, betaling systeem.)
•
Tekstverwerkingsprogramma
•
Rekenprogramma's
•
Internetmogelijkheden (ook draadloos)
•
Intercom systeem met elektrische deuropener
4.4. Boekhouding en administratie
Het zorghotel Steyl heeft gekozen voor de rechtsvorm "Stichting".
Om de stichting op te richten moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
"Een stichting wordt opgericht met een akte van de notaris. Hierin verklaart het zorghotel dat deze
de stichting in het leven roept en worden de statuten door het Zorghotel bepaald. De stichting w o r d
alleen opgericht zonder anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten.
In de statuten staan onder meer:
•
De naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;
•
het doel van de stichting;
•
hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
•
de vestigingsplaats van de stichting;
•
waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.
iVleestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. Als het zorghotel de statuten wilt
wijzigen, dan heeft deze ook een akte van de notaris nodig. De stichting dient ingeschreven te
worden in het Handelsregister van de KvK.
Organisatie stichting
Wanneer gekeken wordt naar de stichting heeft deze een bestuur maar geen leden. Een stichting kan
een onderneming hebben. De winst van de onderneming wordt dan besteed aan het doel. De
bestuurders van een stichting zijn niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen
voor hun werkzaamheden. Ook kan een stichting personeel in dienst nemen.
Aanspral<elijl<heid
Een stichting js een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders van het zorghotel in principe niet
aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. De bestuurders zijn
bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het
Handelsregister.
Belastingen
Een stichting met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Het
zorghotel Steyl hoeft over de zorg die is goedgekeurd door de gemeente, geïndiceerd door de
ziektekostenverzekering of thuiszorg, geen omzetbelasting te betalen. Bij overige zorg moet deze wel
berekend worden. Onder overige zorg valt alles wat niet betaald wordt door het Persoonsgebonden
budget. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die winst probeert te maken
door deel te nemen aan het economisch verkeer.
Sociale zekerheid
Een bestuurder van het zorghotel is in principe niet in loondienst van de stichting en valt dus niet
onder de werknemersverzekeringen.
Omdat Zorghotel Steyl een stichting is, is het belangrijk dat de boekhouding en administratie
nauwkeurig wordt bijgehouden. De werkzaamheden omvatten veelal het boeken en verwerken van
alle betalingsgegevens zoals, debiteurenbeheer (de klant die de factuur betaalt) en
crediteurenbetalingen (het betalen van leveranciers), maar daarnaast ook rapportages en de meeste
belastingaangiftes. Omdat zorghotel Steyl een kleine organisatie is met nauwelijks personeel zal de
boekhouding gedaan worden door de vestigingsmanager of de assistent. Vereiste voor beide is dat ze
littp://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-stichting/
over boekhoudkundige kennis beschikken. Echter belastingaangiftes en betaling van personeel
behoort niet t o t de werkzaamheden. Dit w o r d t gedaan door het uitbesteedde salariëringbedrijf. Eens
per jaar zal er door een externe accountant de jaarrekening en de eventuele subsidieaftrek worden
gecontroleerd.
De gast kan reserveren via Nationale Vereniging de Zonnebloem of het Rode Kruis. Betalingen
worden via Nationale Vereniging de Zonnebloem of het Rode Kruis vooraf aan het verblijf gedaan.
In de hotelbranche wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen. Het zorghotel zal ook van
deze betalingstermijn uitgaan. (Voorbeeld factuur Zorghotel Steyl in bijlage 7.)
In dit hoofdstuk worden de financiën m.b.t. het zorghotel Steyl verder uitgewerkt.
investeringsbegroting, financieringsplan, openingsbalans, resultatenbegroting,
en scenarioanalyse
gemaakt.
5 . 1 . Omzetvoorspelling
De omzetberekening
is terug te vinden in Bijlage 1.
5.2. Investeringsbegroting
De investeringsbegroting
is terug te vinden in Bijlage 1.
5.3. Financieringsplan
Het financieringsplan
is terug te vinden in Bijlage 1. •
5.4. Openingsbalans
De openingsbalans
is terug te vinden in Bijlage 1.
5.5. Exploitatiebegroting
De exploitatiebegroting
is terug te vinden in Bijlage 1.
5.6. Liquiditeitsbegroting
De liquiditeitsbegroting
is terug te vinden in Bijlage 1.
5.7. Scenarioanalyse
De scenarioanalyse
is terug te vinden in Bijlage 1.
Hierin wordteen
liquiditeitsbegroting
1
Verantwoording Expected Case Scenario -> bezettingsgraad: 6 0 %
Er w o r d t verwacht een bezettingsgraat van ten minste 60% te halen. Dit houdt in dat er 780
personen van de doelgroep van zorghotel Steyl en 780 vrijwilligers per jaar moeten komen. Dit is
realistisch omdat de doelgroep van het hotel, in Nederland, uit 1,187 miljoen personen bestaat.^"
Hierdoor hoeft maar 0,065% behaald te worden om op een bezetting van 60% te komen. De
Nationale Vereniging de Zonnebloem en het Rode Kruis hebben een markt aangeboord waar de
doelgroep zich in bevind. Deze bestaat uit 8204 personen.^^ Om binnen deze markt een
bezettingsgraat van 60% te behalen moet een marktaandeel van 9,5% gerealiseerd warden.
Overzichten
Kostprijs berekening
Kostprijs = K = C/N +V/W
afschrijving
C = constante kosten
N = Normale afzet
€43.554,63
restaurant
V=variable kosten
W=v;erkelijke afzet
€328.500,04
huurpand
€74.10[),00
schoonmaak
€8.400,00
internet
tv
£239,40
wasgoed
manager
€206,40
med. App.
€114.575,01
assistent
£25.452,00 €38.019,00
onv. Kosten
€6.000,00
.
energie
£62.231,18
€5.600,00
£151.611,43
-^5gQ
payroll
€13.380,00
£543.146,23
j5go
£471,031
Figuur 1 Kostprijs b e r e k e n i n g
Hierboven is beschreven hoe de projectgroep de kostprijs per persoon per week heeft berekend. De
formule die hiervoor geldt is K = C/N + V / W . Bij W = werkelijke bezetting van 60% is de kostprijs
€ 471,03. De verklaring voor deze kosten staat verderop in de bijlage.
Verkoopprijs
Verkoopprijs = V = K * Winstmarge
BTW}
verKooporijs incl.
K = Kostprijs
€471,0E.
€672,62
Winstmarge
120% verkoopprijs excl.
BTW
119%
€565,23
Figuur 2 Verkoopprijs berekening
Uit de Kostprijs is de verkoop prijs berekend, zoals hierboven afgebeeld. Er is hierbij uitgegaan van
een winstmarge van 20%. De daadwerkelijke verkoopprijs voor de gasten komt uit op 672,72 per
persoon per week. Hiermee is vervolgens de omzet bepaald.
iittp://www.chavnz.com/vragenliist/examen geliandicapt.iitml?keepTtiis=true&TB iframe=true&iieielit=550&widtii=900
littp://www.nivel.nl/sites/default/files/be5tanden/Rapport-zorg-voor-ciironiscli-ziel<en.pdf 21
littp://www.zonnebloem.nl/zb/zb-home/wie-we-ziin/de-zonnebloem-in-feiten-en-ciifers
tittD://www.rodekruis.nl/afdelinE/amsterdam/dit-ziin-we/paginas/over-ons.aspx
Omzetberekening
Omzet = verkoopprijs " afzet
V e r k o o p p r i j s exci.=
€565,23
Afzet =
1560
Omzet =
€881.75B,66
Omzet = verkoopprijs * afzet
V e r k o o p p r i j s incl.=
€672,52
Afzet =
1560
Omzet =
€ 1.049.292,81
huuropbrengsten = aantal m 2 * huurprijs
aanta! m2 =
huurprijs =
500
€57,00
huurontvangst =
F i g u u r 3.
€28.500,00
Omzetvoorspelling
Deze omzetvoorspelling is de verkoopprijs maal de afzet. De afzet is 50 personen maal 52 weken,
maal 60% bezetting. De huuropbrengsten zijn gebaseerd op de huurprijs per m2, dit zijn 500m2 maal
€57,-.
Investeringbegroting
Vaste activa
1 inventaris
F i n a n c i e r i n g s p ! an
Eigen v e r m o g e n
C 247.773,16
60%
€138.752,97
€24.777,32
V l o t t e n d e activa
V r e e m d v e r m o g e n lang
MIddeüanglopende lening
Liquide m i d d e l e n
405s
€ 109.020,19
Vreemd vermogen kort
€ 24.777,32
1 Totaal:
€ 272.550,47
Totaal:
€ 272.550,47
F i g u u r 4. I n v e s t e r i n g s b e g r o t i n g e n F i n a n c i e r i n g s p l a n
De totale investering zijn de totale kosten van de aanschaf van de inventaris, daarnaast is er nog een
post liquide middelen deze bedraagt 10% van de activa.
De liquide middelen worden gefinancierd uit het eigenvermogen, daarnaast w o r d t de inventaris voor
60% gefinancierd uit het eigenvermogen en voor 40% gefinancierd middels een middel langlopende
lening, namelijk 5 jaar.
Balans 1 j a n u a r i j a a r 1
1
Debet
Credit
Vaste activa
Eigen v e r m o g e n
inventaris
60%
€247.773,16
€ 138.752,37
€24.777,32
V l o t t e n d e activa
V r e e m d v e r m o g e n fang
Middellangiopende lening
Liquide m i d d e l e n
40%
€ 109.020,19
Vreemid v e r m o g e n k o r t
€24.777,32
Totaat:
€272.550,47
Totaal:
€272.550,47
Figuur 5. O p e n i n g s b a l a n s jaar 1 .
Hierboven wordt de openingsbalans weergeven. Er is bij de openingsbalans vanuit gegaan dat alle
inventaris vooraf is aangeschaft, ook het eigenvermogen en de lening zijn vanaf 1 januari xx
beschikbaar. Aan de linkerzijde de activa zijde staat de aanschafwaarde van de inventaris en 10%
kasgeld. Dit is gefinancierd met zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.
Balans 3 1 d e c e m b e r j a a r 1
Debet
Credit
Vaste activa
Inventaris
Eigen v e r m o g e n
€210.607,18
60%
€117.340,02
€138.107,62
V l o t t e n d e activa
V r e e i n d v e r m o g e n lang
Middellangiopende lening
Liquide m i d d e l e n
40%
€92.667,16
Vreemd vermogen kort
€ 138.107,62
Totaal:
€ 348.714,80
Totaal:
€348.714,80
Figuur 6. Eindbalans j a a r 1 .
De cijfers op de eindbalans zijn als volgt opgebouwd:
De inventaris op de activazijde van de balans omvatten alleen de aanschaf van al het meubilair,
inrichting, inrichting hotel, kantoor etc. min de afschrijving. De liquide middelen zijn gestegen, omdat
er winst gemaakt is in de loop van het jaar. Op de passivazijde van de balans staat het
eigenvermogen, dit zijn de liquide middelen van de activa kant en een bedrag dat over is na de
investering. De middellang lopende lening is voor een klein deel afgelost in de eerste 3 kwartalen van
jaar 1.
Exploitatiebegroting
Jaar 1
Jaar 2
Eerste k w a r t a a l T w e e d e b v a r t a a l D e r d e k w a r t a a l V i e r d e k w a r t a a l
E e r s t e kvi/artaal
Opbrengsten
€220.439,67
Omzet
Huur
Totaie opbrengsten
€220.433,67:
€220.439,67
€ 220.439,67
€ 220.433,67
€7.125,00
€7.125,00
€7.125,00
€7.125,00
€7.125,00
€227.564,67
€227.564,67
€227.564,67
€227.564,67
€ 227.564,67
€20.025,00
Kosten
Aanloopkosten
€ 10.000,00
Huur
€20.025,00
€ 20.025,00
€ 20.025,00
€ 20.025,00
Personeelskosten
€ 20.222,75
€20.222,75
€ 20.222,75
€20.222,75
€20.222,75
€112.968,76
€112.368,76
€112.368,76
€112.968,76
€112.968,76
€ 2.400,00
€ 2.400,00
€2.400,00
€2.400,00
€2.400,00
€ 111,45
€111,45
€ 111,45
€ 111,45
€111,45
€2.180,40
€2.071,38
€1.962,36
€ 1.853,34
€1.744,32
Uitbestedingen
Energiekosten
Internet-TV
Rentekosten middeilangiopends
lening
Misgelopen rente eigen vermogen
Afschrijvingskosten
Onvoorziene kosten
Totale kosten
Winst/ verlies
€ 693,76
€633,76
€ 633,76
€693,76
€693,76
€12.388,66
€12.388,66
€12.388,66
€12.388,66
€12.388,66
€ 15.572,80
€15.572,80
€15.572,80
€15.572,80
€15.572,80
€136.563,58
€186.454,56
€186.345,54
€186.236,52
€ 186.127,50
€ 31.0B1,0B
€4i.lJL0,lC
€41.219,12
€41.328,14
€41.437,16
F i g u u r 7 4 . E x p l o i t a t i e b e g r o t i n g j a a r 1.
De verlies en winst rekening (exploitatiebegroting), hierboven, bestaat uit een duidelijk overzicht van
al de opbrengst en alle kosten die worden gemaakt. Onderaan staat de winst per kwartaal vermeld.
De uitleg van de kosten op deze exploitatie staat verderop in deze bijlage.
liquiditeitsbegroting
Jaar 1
Eerste k w a r t a a l Tweede k w a r t a a l
Jaar 2
Derde kwartaal Vierde kwartaa.
Eerste k w a r t a a l
inkomsten
Omzet
Huur
Lening
€262.323,20
' €262.323,20
€ 262-323,20
€ 262.323,20
€ 262-323,20
€ 7.125,00
€ 7.125,00
€7-125,00
€7.125,00
€7-125,00
€269.448,20
€ 269-448,20
€ 269,448,20
€ 269,448,20
€ 20-025,00
€ 108,020,19
Eigen v e r m o g e n
€ 163.530,28
Totale inkomsten
€ 541,998,67
Uitgaven
Inventaris
€247,773,16
Aanloopkosten
€ 10,000,00
Huur
€ 20.025,00
€ 20.025,00
€ 20-025,00
€ 20-025,00
Personeelskosten
€ 20.222,75
€ 20.222,75
€ 20-222,75
€ 20.222,75
€ 20.222,75
€112.968,76
€ 112.968,76
€ 112-968,76
€ 112-968,76
€ 112,963,76
€ 2.400,00
€ 2.400,00
€ 2-400,00
€ 2,400,00
€ 2,400,00
€ 111,45
e 111,45
€111,45
€ 111,45
€ 111,45
€ 5.451,01
€5.451,01
€ 5.451,01
€ 5.451,01
€ 5.451,01
€ 2.180,40
€2.071,38
€ 1-962,35
€ 1-853,34
€ 1,744,32
a f t e d r a g e n BTW
€ 41.883,54
€41.883,54
€41-883,54
€41-883,54
€41.883,54
Onvoorziene kosten
€ 15.572,80
€ 15-572,80
€ 15.572,80
€ 15.572,80
€ 15.572,80
€ 478-588,87
€ 220-706,69
€ 220-597,67
€ 220.488,65
€ 220-379,63
€ 63.409,81
€48.741,51
€ 48.850,53
€ 48.959,55
€ 49-068,57
ijitbestedingen
Energiekosten
Internet-W
Aflossing
Rentekosten m i d d e l l a n g i o p e n d e
lening
Totale uitgaven
Saldo per k w a r t a a l
F i g u u r 8 . L i q u i d i t e i t s b e g r o t i n g j a a r 1.
Hierboven staat de liquiditeitsbegroting afgebeeld, hierin w o r d t het ook duidelijk waarom in het
eerste jaar vreemd vermogen nodig is. Te zien is dat de onderneming het zonder vreemd vermogen
niet gered zou hebben.
Ratio-analyse
SolvabiMteitsratio's
Is de mate waarin deze ondernetriisig in staat is he-t gehe-sl %"aii haar s c M d e a in de loop van de tijd af te betalen. Er wordt gebmikt gemaakt vaa •iier ratio's:
solvabiliteitsrati'o A = (totale activa): (totaal vreemd vermogen)
'
'
3,76
solvabiliteitsratio B = (eigea vermogen) : (vreemd vennogen)
2,76
debt ratio = (vreemd vermogen) : totaal vermogen
Q.27
19,17
interest coverage ratio^ = (totaal resultaat) : (betaalde rente)
Rentabiliteitsratio 's
Tonen de inkomsten van de onderneming i n verhouding tot het geïnvesteerd vermogen. De volgende ratio's worden gebruikt
rentabiliteit van het totale vermogen = ((totaal resultaat
brutomarge = ((totaalresultaat
betaalde rente): (totaal -v-ermogea)) x 100%
betaalde rente): (omzet)) x 100%
hefboomeffect = (rentabiliteit van het totale t'ermogen - rente in % ) x (vreemd vermogen : ejgenvermogen)
46,66?4
15,51%
13,99%
Figuur 95 S o l v a b i l i t e i t - e n Rentabiliteitratio's E x p e c t e d case (60% bezetting)
Solvabiliteitsratio A: dit geeft aan hoe je totale activa in verhouding staat nnet het totaal vreemd vermogen. Hoe hoger de uitkomst des te solvabeler de
onderneming.
Solvabiliteitsratio B: dit geeft de verhouding is tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen, weer. Hoe hoger dit cijfer hoe solvabeler de
onderneming.
Debt Ratio: dit geeft weer in welke mate de totale activa gefinancierd is met vreemd vermogen. De norm is 0,75, wat betekent dat het vreemd vermogen
driekwart van het totale vermogen is. Minder betekent dat de onderneming solvabeler is en er meer ruimte is voor het aantrekken van vreemd vermogen.
Interest coverage ratio: dit geeft aan hoeveel keer de onderneming zijn interestkosten verdient.
Retabilliteit van het totale vermogen: dit geeft de winstgevendheid van de organisatie weer. Hoe hoger het percentage hoe meer eigen vermogen terug
w o r d t verdiend.
Brutomarge: hierin w o r d t de verhouding tussen brutowinst en de omzet weergegeven. Dit geeft weer w a t er overblijft om de interne kosten te drukken.
Hefboomeffect: dit geeft weer, dat wanneer de kosten van vreemd vermogen lager zijn dan de rentabiliteit van het totale vermogen, de rentabiliteit van het
eigen vermogen groter wordt dan de rentabiliteit van het totale vermogen.
Toelichting aannames:
De figuur liieronder geeft alle inventariskosten weer. Helennaal rechts staan de totale prijzen inclusief
BTW. Na de figuur worden de gebruikte bronnen weergegeven.
Item
Aantal
Prijs incl. per st.
Prijs totaal
Hoog-laag-bed
50
€ 1.495,00
€ 74.750,00
Nachtkastje
50
€ 239,00
€ 11.950,00
Tv
25
€ 175,90
€4.397,50
Sta-op-stoel
50
€589,00
€ 29.450,00
Tv kast
25
€ 119,00
€ 2.975,00
Bureau
25
€ 89,99
€ 2.249,75
Kledingkast
25
€ 239,99
€ 5.999,75
Bureaustoel
25
€ 43,44
€ 1.085,88
kluis
25
€ 65,95
€ 1.648,75
Bijbel
25
€ 50,00
€ 1.250,00
Intercom systeem met deuropener
25
€ 139,95
€ 3.498,75
Telefoons met val-alarm
25
€ 79,00
€ 1.975,00
Hoog-laag-toiletsteun
25
€ 185,34
€4.633,56
Douchesteun
50
€ 182,43
€9.121,35
Douchestoel
25
€ 130,00
€ 3.250,00
Complete badkamer
25
€ 2.500,00
€ 62.500,00
Bureau
2
€ 119,00
€ 238,00
Bureaustoel
2
€ 79,00
€ 158,00
Computer
2
€ 589,95
€ 1.179,90
Printer + Scanner
1
€ 296,31
€ 296,31
Telefoons + Fax
2
€ 86,33
€ 172,66
Officepakket
1
€ 379,00
€ 379,00
Router
1
€ 60,00
€ 60,00
Defibrillator
1
€ 1.149,00
€ 1.149,00
EHBO-kist
2
€ 115,00
€ 230,00
sta-op-stoel
8
€ 589,00
€ 4.712,00
Loungebank
2
€ 995,00
€ 1.990,00
Hotelkamers
Badkamers
Hotel(management)
Hotelspecifiek
Hotelomgeving
Recreatiestoelen
80
€ 39,95
€ 3.196,00
Recreatietafels
20
€ 161,50
€ 3.230,00
Loungetafel
3
€ 249,00
€ 747,00
Router
10
€ 60,00
€ 600,00
Figuur 10 V e r k l a r e n d e lijst investering
Hoog-laag-bed
http://www.carelife.nl/slaapcomfort/hoog-laag-bed.html
Nachtkastje
http://www.carelife.nl/slaapcomfort/nachtkastjes-bedleestafels.html
TV
http://www.discountking.nl/cpl2692/tv/salora-led-2226-fhdvxIed2226fhdvx.html?utm source=beslistslimmershoppen&utm medium=cpc&utm campaign=beslist
Sta-op-stoel
http://www.carelife.nl/zitcomfort/sta-op-stoel.html
Tv-kastje
http://www.rkea.com/nl/nl/catalog/products/20144738/
Bureau
http://www.leenbakker.nl/nl/assortiment/bureaus/bureau mike.aspx
Kledingkast
http://www.otto.nl/product/58018447ns campaign=df&ns source=beslist&ns linkname=prod link
&cmp=Beslist datafeed&ns fee=0&ns mchannel=pricecomparison&utm source=beslist&s2m indir
ect=l
Bureaustoel
http://www.overtoom.nl/stapelstoeldiamond IGC.76667.html?utm term=70775490&wt.mc id=TradeDoubler&utm source=Tradedoubl
e r & u t m medium=Affiliate&utm campaign=beslist.nl&utm content=Onbekend&tduid=3515b51131
75blf881e2d2000105dcce
Kluis
http://www.hospisafe.nl/New/cataloe/product info.php?cPath=21 33&products id=243&osCsid=ip
ngejxn
Bijbel
http://www.heema.nl/HSV-huisbiibel/nl/product/152189/
Telefoon met val-alarm
http://www.zorgvoorsenioren.nI/valalarm.htm#pt50alarm
Intercom met elektrische deuropener
http://www.intercomdiscounter.nl/intercom-met-beeldscherm-splOO
Toiletsteun
http://www.sanmedi.nl/index.php?module=shop&shoplD=l&articlelD=275}&categorvlD=156&page
=0&manufacturerlD=0
Douchesteun
http://www.sanmedi.nl/index.php?module=shop&s.hoplD=l&articlelD=852)&categorvlD=158&page
=0&manufacturerlD=0
Douchestoel
http://www.sanitairwinkel.nl/badkamer-accessoires/abu-douchezitie-opklapbaar-wit/
Complete badkamer
http://www.badkamerwarenhuis.nl/complete-badkamers/complete-badkamer-incl-tegels-2500euro/
Bureau
http://www.alterego-design.nl/designnl/page.html?IDD=5499&LANGUE=nl&COULEUR=BLANC&utm source=Beslist&utm term=Bureau+J
OB+White&utm medium=Bureau+JOB+White&utm campaign=Bureau+JOB+White
Bureaustoel
http://www.alterego-design.nl/design-nl/colonne-de-gauche/kantoor/bureaustoelen/fauteuilroma.html?LANG=nl
Computer
http://www.dragoncomputers.nl/component/page,shop.product details/flypage.shop.flypage new/
product id,1277/categorv id,84/manufacturer id,0./option,com virtuemart/ltemid,26/
Fax-telefoon
http://www.office-deals.nl/hardware/faxen/brother/thernnisch/brother-tl06/pd2976?utm term=FAX BROTIHER T106&amp:utm campaign=compare&amp;utm medium=priisverg
elijk&amp;utm source=kelkoo&utnn source=kelkoonl&utm medium=cpc&utm campaign=kelkoocli
ck&utm term=Brother+FAX+BROTHER+T106
Printer-scanner
http://www.acesdirect.nl/product/5742491/7utm source=kelkoo&c id=ll&s2nn indirect=l
Office-pakket
http://emea.microsoftstore.com/nl/nl-NL/l\/iicrosoft/Office-2010-voor-Thuisgebruik-en-Zelfstandigen
tv
https://www.ziggo.nI/#producten/televisie/televisie-abonnementen/
internet
https://www.ziggo.nI/#producten/internet/internet-abbonementen/
Defibrillator
http://www.aedleverancier.nl/aeds-c-43.html7gclid=CPTdplvwlrACFUIOfAodOk3UlA
EHBO-kist
http://www.ehabo.nl/products/Verbandkoffer BHV Plus richtlijn 2011.php
Loungestoel
http://www.carelife.nl/zitcomfort/relax-stoel.html
Loungebank
http://www.bankstelgoedkoop.nl/a-23713773-1043176/bankstellen/senioren-bankstel-hoge-zit
Recreatiestoel
http://www.hioshop.nl/eetstoel-ioan-zwart-comfortabele-stoel.html7source=beslist
Recreatietafel
http://www.kwantum.nl/meubelen/tafels/eetkamertafels/1342461
Loungetafel
http://www.aktiewonen.nl/hoogglans-salontafel-p1604.html7utm source=beslistslimmershoppen&utm medium=cpc&utm campaign=beslist
Router
http://www.consumentenbond.nl/wordlid/draadlozerouters/?cid=sea google draadlozerouters
De kosten die in de exploitatie en liquiditeitsbegroting zijn opgenomen worden hierdoor elk
afzonderlijk beschreven. De gebruikte bronnen worden hier bij vermeld.
Vestigingsmanagers
In Zorghotel Steyl zal een vestigingsmanager worden aangenomen om 40 uur per week
werkzaamheden te komen verrichten. Deze manager heeft O jaar werkervaring. Het Jaarsalaris van
een hotelmanagers is € 29.492,http://www.intermediair.nl/overzicht/sollicitatie/salariskompas/9650/salariskompas.html7gclid=CNC
OxlPBlrACFQwifAod8Gml<2A
Assistentmanager
Naast de de eerder genoemde kosten zal er ook een assistent aangenomen worden. Het jaarloon van
deze medewerker bedraagt, gebaseerd op een werkweek van 40 uur, € 38.019,-.
http://www.intermediair.nl/overzicht/sollicitatie/salariskompas/9650/salariskompas.html7gclid=CNC
OxlPBlrACFQwifAod8GmK2A
Energiekosten
De energie kosten zijn gebaseerd op het aantal vierkante meters pand dat gehuurd wordt. De
projectgroep.is er hierbij vanuit gegaan dat dit 800m2 is. Dit is vermenigvuldigd met € 12,- per
vierkante meter. De energiekosten voor het hele jaar bedragen dus € 9.600,-.
http://www.facana.nl/Desktopdefault.aspx7panelid=101&tabid=189
Restaurant
De projectgroep heeft besloten om de catering in zijn geheel uit te besteden aan een gespecialiseerd
bedrijf. De cateraar krijgt hiervoor een kale ruimte in het gebouw ter beschikking. Hiervoor betaald
de cateraar huur. De kosten die hiervoor zijn opgenomen zijn afgeleid van hettafeltje-dekje-systeem.
Ontbijt en diner inclusief drinken kost € 15,- volgens dit systeem. (Zie onderstaande link). Na een
gesprek met de financial zijn we t o t de conclusie gekomen dat dit bedraag erg laag ligt. Vandaar dat
deze ons heeft aangeraden om het bedrag te verdubbelen naar € 30,- per persoon per dag. De
onderstaande berekening laat de totale kosten per jaar zien.
365 dagen * percentage bezetting (60%) * maximaal aantal gasten per dag (50) * € 30,- =
€ 328.500,04.
http://www.lekker-thuis.nl/?gclid=CPbC7uuYy7ACFUdlfAod-EuSYg
Schoonmaak
Bij de schoonmaak is uitgegaan van een vierkante meter prijs. De totale kosten per jaar komen uit op
€ 8.400,http://www.facana.nl/Desktopdefault.aspx?panelid=101&tabid=189
Pand
De huurkosten zijn gebaseerd op het aantal vierkante meters pand dat gehuurd wordt. De
projectgroep is er hierbij vanuit gegaan dat dit 1300m2 is. Dit is vermenigvuldigd met € 57,- per
vierkante meter. De huurprijs voor het hele jaar bedraagt dus € 74.100,-.
http://www.dvnamis.nI/Content/Files/l/5936/5936/SCB%202011%20definitief.PDF (pagina 10)
Pay-roll
http://www.please.nl/wat-kost-personeel/de-gemiddelde-kosten.html
Medische apparatuur
Sommige gasten van Zorghotel Steyl zullen, om hun verblijf t o t een succes te maken, de beschikking
moeten hebben over medisch apparatuur. Voor deze vorm van kosten is t o t op heden geen goed
bron gevonden. De kosten van € 6.000,- per zijn gebaseerd op een schatting van € 500,- per maand.
Wasgoed
Het beddengoed en de handdoeken die de gasten gebruiken worden gewassen door Wasserij Steyl.
Deze wasserij staat centraal in het ondernemingsplan van een andere projectgroep van de opleiding
facility management. Deze projectgroep heeft een prijsindicatie gegeven voor het wassen van het
wasgoed. De prijs bedraagt € 4,- per kilo. De projectgroep neemt aan dat er 2 kilo wasgoed per dag
per gast wordt geproduceerd. Voor de prijs per jaar betekend dit het onderstaande:
365 dagen * percentage bezetting (60%) * maximaal aantal gasten per dag (50) * 3 kilo per dag
gemiddeld * € 4,- = € 131.400,01 per jaar
Onvoorziene kosten
De onvoorziene kosten zijn 10% van de overige kosten per jaar.
http://www.ccaa.nl/page/4718/nl
Verantwoording Worst Case Scenario -> bezettingsgraad: 20%
In de Worst Case Scenario is uitgegaan van een bezetting van 20%. Te zien is dat de onderneming
geen winst maakt. De kosten van de investering blijven gelijk aan de expected case. De flexibele
kosten per jaar nemen af. Dit heeft invloed op de verkoopprijs, zoals onderstaande figuren zullen
aantonen.
Kostprijs bereKc-nms
Kostprijs» K = C / N
+V/W
afschrijving
C = c o n s t a n t e itosten
€43.554,63
huurpand
internet
€ 74.100,00
tv
€ 233,40
manager
€ 206,40
assistent
€44,233,00
€206.357,43
€38,013,00
1560
N = N o r m a l e afzet
restaurant
V = variable kosten
€109,500,01
schoonmaak
wasgoed
€8,400,00
med. App.
€38.325,00
onv. Kosten
€6.000,00
energie
€ 33.308,78
payroll
€9.600,00
€4,460,00
€209.533,80
520
W = werkelijke afzet
€535,38-
Figuur 11 Kostprijs berekening (worst-case)
Bij een bezetting van 20% bedraagt de kostprijs per persoon per week € 535,38.
Verkoopprijs
Verkoopprijs = V = K * Winstmarge (* BTW)
verkoopprijs incl.
K = Kostprijs
€ 535,3C
€ 764,52
Winstmarge
120% verkoopprijs excl.
BP.¥
119%
€642,45
Figuur 12 verkoopprijs berekening (worst-case)
De verkoopprijs bij dezelfde bezetting komt voor de klant neer op € 764,52.
Omzetberekening
Omzet = verkoopprijs * afzet
Verkoopprijs exd.=
Afzet =
€ 642,45
520
Omzet =
€ 334.074,62
Omzet =
€ 337.543,80
Omzet = verkoopprijs * afzet
Verkoopprijs ind.=
Afzet =
€ 764,52
520:
huuropbrengsten = aantal m2 * huurprijs
aantai m2 =
huurprijs =
500€57,00
huurontvangst =
Figuur 13 Omzetberekening (worst-case)
De omzet daalt naar € 397.583,80.
€28.500,00
Investeringbegroting
Vaste activa
Financieringspl an
Eigen vermogen
Inventaris
60%
€ 247.773,15
€138.752,97
€ 24.777,32
Vlottende activa
Vreemd vermogen tang
P./liddeiiangiopende iening
Liquide middeien
40%
€103.020,13
Vreemd vermogen t<ort
€24.777,32
Totaat:
€272,550,47
Totaat:
€272.550,47
Figuur 14 Investeringsbegroting en financieringsplan (worst-case)
•
Te zien is dat de investeringsbegroting en het financieringsplan gelijl< blijven aan de expected case.
Balans 1 januari jaar 1
Debet
Credit
Vaste activa
Eigen vermogen
Inventaris
60%
€247.773,16
€ 138.752,97
€24.777,32
Vlottende activa
Vreetnd vermogen tang
Eviiddeüangiopende iening
Liquide middelen
40%
€ 109.020,19
Vreetnd vermogen l<ott
€24.777,32
Totaat:
€272.550,47
Totaat:
€272.550,47
Balans 31 decennber jaar 1
Debet
Vaste
Credit
activa
inventaris
Eigen vermogen
€ 210.607,18
60%
€117.940,02
-€ 33.550,59
Vlottende activa
Vreemd vermogen lang
Middellangiopende iening
Liquide middelen
40%
€ 92.567,16
Vreemd vermogen t<ort
-€ 33.550,59
Totaal:
€177.056,60
Totaat:
€177.056,50
Figuur 15 Begin en eindbalans (worst-case)
Ook de beginbalans blijft gelijk, maar de eindbalans verandert. Dit is te verklaren door het feit dat er
verlies gemaakt wordt.
Exploitatiebegroting
Jaar 1
Jaar 2
Eerste kwartaal Tweede kwartaa! Derde kwartaa! Vierde kv»'artaa!
Eerste kwartaal
Opbrengsten
Omzet
Huur
Totale opbrengsten
€S3.51S,66
€83.518,66
€83.518,66
€83.518,66
€7.125,00
€ 7.125,00
€7.125,00
€7.125,00
€90.643,66
€90.643,66
€90.643,66
€90.643,66
€83.518,66
€7.125,00
•
€30.643,66
Uitgaven
Aanloopkosten
€ 10.000,00
Huur
€20.025,00
€20.025,00
€20.025,00
€20.025,00
€20.025,00
Personeelskosten
€21.679,25
€ 21.673,25
€21.679,25
€21.679,25
€ 21.679,25
Uitbestedingen
€39.056,25
€39.056,25
€ 39.056,25
€ 33.056,25
€39.056,25
€ 2.400,00
€2.400,00
€2.400,00
€2.400,00
€2.400,00
€ 111,45
€ 111,45
€ 111,45
€111,45
€111,45
€2.180,40
€2.071,38
€ 1.962,36
€1.853,34
€1.744,32
Energiekosten
Internet-TV
Rentekosten middellangiopende
iening
Misgelopen rente eigen vermogen
Afsclirijvingskosten
€693,76
€693,76
€693,76
€693,76
€633,76
€12.388,66
€12.388,66
€12.388,66
€12.388,65
€12.388,66
€8.327,20
€8.327,20
€8.327,20
€8.327,20
€8.327,20
Totale kosten
€116.861,98
€106.752,96
€ 106.643,94
€ 106.534,32
€ 106.425,90
W i n s t / verües
-€26.218,32
€16.103,30
-€ 16.005.28
-€ 15.891,26
-€ 15.782.24
Onvoorziene kosten
Figuur 16 Explokatiebegroting (worst-case)
In deze figuur is het verlies duidelijk zichtbaar.
liquiditeitsbegroting
Jaar 1
Jaar 2
Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal
Eerste kwartaal
inkomsten
€ 99.387,20
€99.387,20
€99.387,20
€ 99.387,20
€7.125,00
€7.125,00
€7.125,00
€7.125,00
€ 106.512,20
e 106.512,20
€ 106.512,20
€ 106.512,20
€ 10.000,00
e 20.025,00
€ 20.025,00
€ 20.025,00
€21.679,25
€ 39,056,25
€ 2.400,00
€ 21-679,25
€ 39.056,25
€ 2.400,00
€ 20.025,00
€21.679,25
€20.025,00
€ 21.679,25
€ 39.056,25
€ 111,45
€ 111,45
€ 21.679,25
€ 39.056,25
€ 2.400,00
€ 111,45
C 5.451,01
€ 5.451,01
€2.180,40
Omzet
Huur
t 93.387,20
€ 7,125,00
Lening
Eigen vermogen
Totale inkomsten
€ 109,020,19
€ 163,530,2S€ 379.062,67
Uitgaven
Inventaris
€ 247.773,16
Aanloopkosten
Huur
Personeelskosten
Uitbestedingen
Energiekosten
€ 111.45
€ 2-400,00
€ 111,45
€ 5,451,01
€5.451,01
€ 5.451,01
€2,071,38
€ 1,962,36
€ 1,853,34
€ 1,744,32
€ 15,868,54
, €15.868,54
€ 15.868,54
€ 15.868,54
€ 15-868,54
€8.327,20
€ 8.327,20
€ 8.327,20
€ 372.372,26
€ 114.990,09
€8.327,20
€ 114.881,07
€ 8.327,20
€ 114.663,03
€ 6.190,41
€ 6.190,41
-€ 8.477,89
-€ 2,287,48
-€ 8.368,87
-€ 8,259,85
-€ S.150,83
-€ 10,656,35
-€ 18,916,19
-€ 27.067,02
Internet-W
Aflossing
Rentekosten middellangiopende
lening
af te dragen 8TVV
Onvoorziene kosten
Totale uitgaven
Saldo per bvartaal
Saldo totaal
e 39,056,25
€ 2.400,00
€ 114.772,05
Figuur 17 liquiditeitsbegroting (worst-case)
Ook in deze figuur is te zien dat het geld per saldo alleen maar afneemt.
Ratio-analyse
SolvabiMteitsratio's
Is de mate waarin deze onderneming in staat is het geheel vaa haar schulden in de loop van de tijd af te betalen. Er wordt gebruikt gemaakt van xier ratio's:
1,91
solTabiliteitsratio A = (totale activa) : (totaal weemd vermogen)
soh'abiliteitsratio B = (eigen %'ermogen): (we-emd vermogen)
debt ratio = (weemd vermogen) : totaal vermogen
interest coverage ratio = (totaal resultaat): (betaalde rente)
0,91
0,52
-9,20
RentabiMteitsratio's
Tonen de inkomsten vm de onderneming in verhouding tot het geïnvesteerd vermogen. De volgende ratio's worden gebruikt
rentabiliteit van het totale vermogen = ((totaal resultaat + betaalde rente) : (totaal vermogen)) >: 100%
brutomarge = ((totaalresultaat ^ betaalde rente): (omzet)) x 100%
|
hefboomeffect = (rentabiliteit van het totale vermogen - rente ïn %) x (vreemd vermogen : eigenvermogen)
-37,36%
^
Figuur 18 Ratio-analyse (worst-case)
De ratio-analyse laat t o t slot zien dat de met een bezetting van 20% het plan financieel niet haalbaar is.
-16,54%
-o,4asil40S
Verantwoording Best Case Scenario
bezettingsgraad: 100%
Naast een worst case scenario analyse heeft de project groep ook een best case scenario analyse
gemaakt. De figuren hieronder laten zien dat de winst flink toeneemt. Ook in deze analyse geldt dat
de investeringskosten gelijk blijven. De variabele kosten zullen flink toenemen, omdat er meer w o r d t
afgenomen.
Kostprijs berekening
k o s t prijs = K = C / N + V / W
afsctirijving
€49.554,63
C = constante kosten
huurpand
internet
€ 74.100,00
tv
€235,40
manager
€206,40'
assistent
€44.238,00
€206.357,43
€38.019,00
1560
N = Normale afzet
restaurant
;V = v a r i a b l e k o s t e n
€547.500,06
schoonmaak
wasgoed
€11.200,00
med. App.
€191.625,02
onv. Kosten
£S.000,00
energie
€ 94.502,79
payroll
€9.600,00
€22,300,00
€882.727,87
2600
iW = w e r k e n j k e afzet
£471,82
Figuur 19 Kostprijsberekening (best-casej
De kostprijs stijgt ten opzichte van de expected case ligt naar € 471,82.
Verkoopprijs
Verkoopprijs = V = K
Winstmarge ( B T W )
verkoopprijs incl. i
€471,32
K = Kostprijs
€673,76
Winstmarge
120% verkoopprijs excl.
BTW
119%
€566,18
Figuur 20 Verkoopprijs berekening (best-case)
Ook de verkoopprijs stijgt ligt naar € 673,76.
Omzetberekening
Omzet = verkoopprijs * afzet
Verkoopprijs excl.=
Afzet =
€556,18
2600
Omzet =
€ 1.472.068,65
Omzet =
€1.751.761,71
Omzet = verkoopprijs * afzet
Verkoopprijs incl.=
Afzet =
€673,76:
2600:
huuropbrengsten = aantal m2 * huurprijs
aantai m2 =
huurprijs =
500:
€57,00
huurontvangst =
Figuur 21 Omzetberekening (best-case)
De omzet zal wel fors stijgen. Dit komt vooral doordat er veel meer w o r d t afgenomen.
€28.500,00
investeringbegroting
Financieringspl an
Eigen vermogen
Vaste activa
60%
€ 138.752,37
€247,773,16
Inventaris
€24.777,32
Vreemd vermogen lang
Vlottende activa
P.1ldde!!angiopende iening
40%
€109.020,19
Vreemid vermogen kort
Liquide middelen
€24.777,32
Totaal:
€ 272.550,47
Totaal:
€ 272.550,47
Figuur 22 Investeringsbegroting en financieringsplan (best-case)
De investering en financiering hiervan zullen ook in de best-case gelijk blijven aan de expected-case.
Balans 1 januari jaar 1
Credit
Debet
Eigen vermogen
Vaste activa
60%
€ 138.752,37
€247.773,16
inventaris
€24.777,32
Vi'eemd vermogen lang
Vlottende activa
Filiddeilanglopende iening
40%
€109.020,19
Vreemd vermogen kort
Liquide middeien
€24.777,32
Totaal:
€ 272.550,47
Totaal:
€272.550,47
Balans 31 december jaar 1
Credit
Debet
Eigen vermogen
Vaste activa
Inventaris
50%
€ 117.340,02
€210.607,18
€ 315.034,33
Vreemd vermogen lang
Vlottende activa
Middellangiopende iening
40%
€92.667,16
Vreemd vertnogen kort
Liquide middelen
€ 315.094,39
Totaal:
€525.701,53
Totaal:
€525.701,58
Figuur 23 Begin.en eindbalans (best-case)
Dit betekend dat de beginbalans gelijk blijft aan de vorige scenario's. De eindbalans zal onder invloed
van meer winst wel veranderen.
Exploitatiebegroting
Jaar 1
Eerste kvi/artaai
Jaar 2
Tweede kvi/artaai i Derde
kvi^artaaiVierde kwartaal
Eerste kwartaal
Opbrengsten
Omzet
Huur
Totale opbrengsten
€ 368.017,17
€368.017,17
€ 358.017,17
€ 358.017,17
€7.125,00
€7.125,00
€7.125,00
€ 7.125,00
€7.125,00
€ 375.142,17
€ 375.142,17
€ 375.142,17
€375.142,17
€ 375.142,17
€ 368.017,17
Uitgaven
Aanloopkosten
€10.000,00
Huur
€20.025,00
€20.025,00
€ 20.025,00
€20.025,00
€20.025,00
Personeelskosten
€ 26.139,25
€26.133,25
€26.139,25
€26.139,25
€26.139,25
€187.581,27
€ 187.581,27
€187.581,27
€187.581,27
€187.581,27
€ 2.400,00
€2.400,00
€ 2.400,00
€2.400,00
€ 2.400,00
€111,45
€111,45
€111,45
€ 111,45
€111,45
€ 2.180,40
€2.071,38
€1.962,36
€1.853,34
€1.744,32
Uitbestedingen'
Energiekosten
Internet-TV
Rentekosten middeilanglopende
lening
Misgelopen rente eigen vermogen
Afschrijvingskosten
Onvoorziene kosten
€ 693,76
€12.388,66
€693,76
€12.388,66;
€693,76
€693,76
€633,76
€12.388,66
€12.388,66
€12.388,66
€23.625,70
€23.625,70
€23.625,70
€23.625,70
€23.625,70
Totaie kosten
€285.145,49
€ 275.036,47
€274.927,45
€274.818,43
€ 274.709,41
W i n s t / verües
€89.996,67
€ 100.103,69
€ 100.214,71
€100.323,73
€100.432,75
Figuur 24 Exploitatiebegroting (best-case)
In deze figuur is te zien dat de l<osten flinl< stijgen, maar dat de omzet met een nog hogere factor
toeneemt. Dit resulteert in meer winst.
iquiditeitsbegroting
Jaar 1
Jaar 2
Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal
Eerste kwartaal
Inkomsten
Omzet
f 437.940,43
€437.940,43
€ 437.940,43
€ 437,940,43
€ 437.940,43
€ 7.125,00
€7.125,00
€7.125,00
€ 7,125,00
€ 7.125,00
€445.055,43
€ 445.065,43
€ 445.065,43
€ 445.065,43
€ 20,025,00
Huur
Lening
€. 109.020,19
Eigen vermogen
€ 163.530,28
Totale inkomsten
€717.615,90
Uitgaven
Inventaris
€ 247.773,16
Aanloopkosten
€ 10,000,00
Huur
€ 20.025,00
€ 20,025,00
€ 20,025,00
€ 20.025,00
Personeelskosten
€ 26,139,25
€26,139,25
€26.139,25
€ 26.133,25
€ 26.139,25
€187-581,27
€ 187.581,27
€ 187.581,27
€ 187.581,27
€ 187.581,27
€ 2.4oo;oo
€ 2.400,00
€ 2.400,00
€ 2.400,00
€ 2.400,00
€ 111,45
€111,45
€ 111,45
€ 111,45
€ 111,45
€ 5.451,01
€5.451,01
€5.451,01
€ 5.451,01
€ 5.451,01
€2.180,40
€2,071,38
€ 1.962,36
€ 1.853,34
€ 1744,32
€ 69.923,26
Uitbestedingen
Energiekosten
Internet-TV
Aflossing
Rentekosten middelianglopende
lening
af te dragen BTW
€59.923,26
€ 69.923,26
€ 69.923,26
€ 69.923,26
Onvoorziene kosten
€23.625,70
€23.625,70
€ 23.625,70
€ 23.62570
€ 23j625,70
€595,210,50
€ 337.328,32
€337,213.30
€337,110,28
€ 337.001,26
Saldo per kwartaa!
€ 122.405,40
€107.737,11
€ 107.846,13
€ 107,955,15
€ 108,064,17
Saldo totaaJ
€ 122,405,40
€ 230.142,51
€ 337,988,63
€ 445.943,78
€ 554.007,94
Totale uitgaven
Figuur 25 Liquiditeitsbegroting (best-case)
Ook de geld dat de onderneming in stroomt neemt toe naar aanleiding van de hogere omzet.
Ratio-analyse
SolvabiMteitsratio^s
Is ds mate waarin deze onderneming in staat is 'net geiie^l vaa haar schulden in de loop van de tijd af te|betalen. Er wordt gebuikt gemaafc: van \ier ratio's;
solvabüitel'tsrati» A = (totale activa) ; (totaal vreemd vermogen)
sohTïbiliteitsratio B = (eigen vermogen) ; (weemd vermogen)
Aébt ratio = (vTeenid vermogen) : totaal vermogen
interest coverage ratio = (totaal resultaat) : (betaalde rente)
5,67
4,67
o,ls
4S,42
Rentabiliteitsratio' s
Tonen de inkomsten van de onderneming in verhouding tot het geïnveste-erd vennogen. De volgende ratio's worden gebruikt;
rentabiliteit van het totale vennogen = ((totaal restiltaat ^ betaalde rente) ; (totaal vermogen)) x 100%
brutomarge = ((totaalrestütaat ^ betaalde rente) : (omzet)) x 100%
hefboomeffect = (rentabiliteit ->?an het totale vermogen - rente ia %) x (weemd vermogen; eigenvermogea)
,
7S,S4«
22,76K
€ 0,15
Figuur 266 Ratio-analyse (best-case)
Dit figuur laat t o t slot zien dat de onderneming op financieel gebied nog beter presteert. Het is echter onwaarschijnlijk dat het zorghotel ten alle tijden 100%
bezet is.
Break-evenpoint
De projectgroep is, door te spelen met getallen, erachter gekomen dat het break-evenpoint voor het eerste jaar bereikt w o r d t bij 33% bezetting. Voor het
tweede jaar ligt dit iets lager, op 3 1 % . Dit verschil komt door het feit dat er in jaar 2 geen aanloopkosten meer gemaakt hoeven w o r d e n .
Figuur 7 Plattegrond begane grond: huidige situatie
JzSl|13.ffG
«3
ToGiictitins S-Krcichtcn rood ei Fortcr
In deze bijlage is het model van Porter welke toepast is, op het zorghotel Steyl, verder toelicht. De
macht van leveranciers, de macht van afnemers, de mate waarin substituten diensten verkrijgbaar
zijn, de dreiging van nieuwe toetreders tot de markt, de interne concurrentie van spelers op de markt
Toetreed- en uittreed barrières
De zorgbranche biedt mooie l<ansen, maar toetreding t o t de branche blijl<t voor nieuwe ondernemers
vaal< ingewil<l<eld. Zorginstellingen moeten steeds meer kwaliteit bieden en beter kunnen inspelen op
de vragen van gasten. Zorg op maat leveren, de kwaliteit op je vakgebied stevig neerzetten en
inspringen waar grotere instellingen gaten laten vallen. Een aantal toetreed barrières kunnen zijn:
Het overheidsbeleid, zorgt voor strikte wet en regelgeving waar het zorghotel aan moet voldoen.
Voldoet zorghotel Steyl aan de wet en regelgeving dan worden er certificaten toegekend. Hieronder
worden een aantal voorbeelden gegeven van te behalen zorgcertificaten^^.
HKZ-certificaat, ISO 9001-certificaat
Gouden, zilveren keurmerk in de zorg
NIAZ-accreditatie
NPTN-certificaat
NRPK-certificaat
De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) stelt
kwaliteitseisen op voor diverse deelgebieden van de
sectoren zorg en welzijn. De certificatieschema's van HKZ
zijn afgeleid van ISO 9001, de internationale norm voor
kwaliteitsmanagementsystemen.
De Stichting Perspekt verleent het gouden, zilveren en bronzen
keurmerk in de zorg aan instellingen voor verpleging en
verzorging. De beoordelingscriteria voor goud en zilver zijn
gebaseerd op de van toepassing zijnde certificatieschema's van
HKZ (zie boven) en MIK-V, een eerder door de sector
ontwikkeld systeem. Zowel HKZ als MIK-V zijn verwant aan ISO
9001, waardoor het gouden en zilveren keurmerk voornamelijk
de kwaliteit van de interne organisatie betreffen. De
beoordelingscriteria voor brons zijn meer gericht op de
daadwerkelijk verleende zorg (dit is dus een
dienstenkéurmerk).
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen
(NIAZ) verleent certificatie aan ziekenhuizen en andere
zorginstellingen. De beoordelingscriteria zijn afgeleid van het
INK-model, de Nederlandse variant van een internationaal
model voor kwaliteitsmanagementsystemen, waardoor de
NIAZ-accreditatie voornamelijk de kwaliteit van de interne
organisatie betreft.
De Vereniging Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale
Patiënten (NPTN) verleent certificaten aan instelling voor
palliatieve zorg die een op de HKZ-normen (zie boven)
gebaseerd kwaliteitssysteem toepassen.
De Nederlandse Raad voor Particuliere Klinieken (NRPK)
verleent certificaten aan particuliere klinieken.
http://www.keurmerk.nl/NL/ZorR-en-Welziin/Keurmerken-in-de-zorKsector
Afhankelijkheid van verzekeraars, voor een deel is het zorghotel afhankelijk van verzekeraars. Dit wil
zeggen dat het voor potentiële gasten interessant wordt om in een zorghotel te verblijven als de
verzekeraar een deel (of het gehele) verblijf in het zorghotel vergoed.
De uittreedbarrières voor zorghotel Steyl zijn erg laag. De bezittingen die het zorghotel heeft zijn niet
zeer gespecialiseerd en kunnen ook in een andere dienstverlening gebruikt worden. Alle benodigde
specialistische apparatuur wordt door het zorghotel indien nodig gehuurd. Het is voor zorghotel Steyl
dus gemakkelijk om zonder al te veel onkosten aan te passen aan de veranderende situatie in de
zorgsector, of mogelijkheid om als een regulier hotel verder te gaan.
De macht van de afnemers/gasten
De macht van de afnemers/gasten van zorghotel Steyl is groot. Gasten hebben keus uit verschillende
dienstverleners die niet exact hetzelfde aanbieden maar wel aspecten uit de dienstverlening van
zorghotel Steyl. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de thuiszorg, kuur- en verzorgingsoorden.
Het zijn ook de gasten die de dienstverlening inkopen en het succes bepalen van zorghotel Steyl.
Gasten verlangen een hoge kwalitatieve dienstverlening en een persoonlijk, betrokken en toegewijd
contact met zorgpersoneel, ze willen als gast gezien worden en niet als een patiëntnummer.
De gasten van zorghotel Steyl hebben dus een grote macht. Het zorghotel moet zorgen voor een
hoge kwalitatieve dienstverlening, en continu voldoen aan de wensen van de klant. De gehele
organisatie moet zorgen voor een grote betrokkenheid t o t de klant.
Substituten
Zorghotel Steyl heeft nauwelijks te maken met substituten. Het concept zorghotel is in opkomst
waardoor er nog niet veel vergelijkbare ondernemingen zijn. Wel moet er rekening gehouden
w o r d e n met concurrenten zoals thuiszorg en herstellings- kuuroorden. Deze ondernemingen kunnen
wel niet in hun dienstverlening gelijk gesteld worden aan de, sterk op de wens van de diverse
klantgroepen, gerichte dienstverlening die zorghotel Steyl aanbiedt.
Ook is er een dreiging dat nieuwe bedrijven de markt willen betreden, omdat zoals eerder genoemd
het concept zorghotel in opkomst is.
De macht van de leveranciers
De macht van de leveranciers verschilt per activiteit(en) die zij voor zorghotel verrichten.
Leveranciers die een grote macht hebben zijn catering en payrolling, van deze leveranciers kan niet
makkelijk geswitcht worden omdat zij cruciaal zijn voor de onderneming. Horeca is onmisbaar omdat
gasten voorzien moeten worden van drank en spijs.
De dienstverlening 'payrolling' is van belang om de personeelskosten zo minimaal mogelijk te
houden maar de bezetting wel zo optimaal mogelijk. Wisselen tussen verschillende dienstverleners
van deze dienst is wel mogelijk maar is niet aan te raden. Het belangrijk dat personeel dat ingehuurd
w o r d t zich betrokken voelt met de organisatie en de gasten.
Leveranciers van beveiliging, schoonmaak en andere facilitaire diensten hebben niet veel macht,
omdat er makkelijk geswitcht kan worden tussen deze vormen van dienstverlening.
De rivaliteit op de markt
Zorghotel Steyl heeft bij het starten van de onderneming weinig rivaliteit op de markt. In de directe
omgeving (Limburg) zijn er geen vergelijkbare zorghotels die een bedreiging vormen.
Wel is de huidige ontwikkeling dat steeds meer ondernemers potentieel zien in het starten van een
zorghotel, echter dit zou op de lange termijn kunnen veranderen. Echter als zorghotel Steyl een
goede naam opbouwt en zich richt op een kwalitatieve en betrokken dienstverlening zal er
klantbinding ontstaan.
Ricardo Blaazer
Uitslag ondernemerstest
IHet zelfstandig ondernemerschap past uitstekend bij jou
Je hebt het zelfvertrouwen, de creativiteit en de doelgerichtheid die je als ondernemer nodig hebt.
Bovendien heb je een sterke innerlijke drijfveer om te werken en je op werkgebied te ontwikkelen.
Daarbij laat jij jezelf niet intimideren door andere mensen of ontmoedigen door problemen. Als jij
ergens aan begint maak je dat ook af. Belangrijk als je ondernemer wilt worden, is ook dat je
aanvoelt wat anderen bezighoudt. En dat doe jij. Weet je waar anderen behoefte aan hebben, dan
weet je ook hoe je daar geld aan kunt verdienen. Loondienst is minder geschikt voor j o u . Alhoewel je
zeker de kwaliteiten beschikt om uitstekend werk te leveren in loondienst, bestaat het gevaar dat jij
jezelf onder een baas beknot en gecontroleerd voelt. Voor jou is vrijheid nu eenmaal belangrijker dan
zekerheid.
Max van der Heijden
Uitslag ondernemerstest
Het zelfstandig ondernemerschap past uitstekend bij jou
Bij de motivatie voor het ondernemen, is het belangrijk te weten hoe sterk de drang naar
zelfstandigheid is. En of die behoefte van binnenuit of van buitenaf komt. Bij u is die motivatie sterk
aanwezig en komt van binnenuit. U wilt graag op eigen kracht gaan ondernemen.
U bent niet altijd zo zeker van uw zaak. U durft niet altijd van uw eigen kracht uit te gaan.
U heeft daadkracht. U wacht niet af totdat anderen in actie komen, dat doet u liever zelf. Wat het
probleem of de situatie ook is u handelt direct.
U hebt een vaag beeld van wat u nodig heeft om uw bedrijf te starten. Verder staat u er voor open te
leren van andere starters. Twijfelt u nog over wat u dat oplevert? U ziet de meerwaarde in van een
goede coach of mentor die u kan helpen te groeien in uw ondernemerschap.
Koen Classens
Uitslag ondernemerstest
Het zelfstandig ondernemerschap past uitstekend bij jou
Je hebt het zelfvertrouwen, de creativiteit en de doelgerichtheid die je als ondernemer nodig hebt.
Bovendien heb je een sterke innerlijke drijfveer om te werken en je op werkgebied te ontwikkelen.
Daarbij laat je je niet intimideren door andere mensen of ontmoedigen door problemen. Als jij
ergens aan begint maak je dat ook af. Belangrijk als je ondernemer wilt worden, is ook dat Je
aanvoelt wat anderen bezighoudt. En dat doe jij. Weet je waar anderen behoefte aan hebben, dan
weet je ook hoe je daar geld aan kunt verdienen. Loondienst is minder geschikt voor j o u . Alhoewel je
zeker de kwaliteiten beschikt om uitstekend werk te leveren in loondienst, bestaat het gevaar dat jij
jezelf onder een baas beknot en gecontroleerd voelt. Voor j o u is vrijheid nu eenmaal belangrijker dan
zekerheid.
Raymond Buis
Resultaat Ondernemerstest
De onderstaande uitslag zegt iets over jouw ondernemende kwaliteiten zoals jij jezelf ziet, maar het
is belangrijk om te beseffen dat dit een korte demonstratie-vragenlijst is. Het is daarom niet de
bedoeling onri definitieve conclusies aan de uitslag te verbinden. In de score-uitdraai kunt u de
volgende informatie aflezen:
Welke eigenschappen vind ik van mezelf relatief sterk en relatief zwak met betrekking tot
ondernemerschap?
Met de rode stippen wordt op iedere ondernemerscompetentie een score weergegeven die kan
variëren van 1 t o t 5. Deze score komt overeen met de gemiddelde score die u uzelf heeft toegekend
op de stellingen die betrekking hebben op de desbetreffende ondernemerscompetentie.
Hoe verhouden mijn scores zich tot de scores van ondernemers die in een soortgelijke situatie
verkeren als ik?
De bandbreedte (de grijze balken) geeft weer hoe hoog anderen met een soortgelijk
ondernemerschapsprofiel hebben gescoord. De bandbreedte vertegenwoordigt 40% van de scores.
Wanneer uw score zich binnen de balk bevindt, behoort u t o t de 40% die een normale score op deze
competentie heeft. Valt uw score links van grijze balk dan behoort uw score t o t de laagste 30%. Valt
uw score rechts van de balk, dan behoort uw score tot de hoogste 30%.
®
Onafiiankelijkheïd
= mijn score
= bandbreedte
Durf
Reiidementsbesef
Creativiteit
1
2
3
4
5
Daan Buist
ONDERNEMERSCHAPSTEST.
Uw score:
O v ^ r de KvK
A
"^-^
-.,.
Oe
Ondernemerschapstest
onde menie r i c h a p ï t e j t
van
de
Kamer
van
K o o p h a n d e l ge-eft
een
indicatie
over
uv/
ondernemei'Echcip- De t e s t \i- z e k e r n i e t v o U e d ï a . Wet e e n p s a r v r a g e n lukt a a t ooh n i e t . H e t 15
vc-aral b e o o e l d c m u 33.n h e t d e n k e n te z e t t e n o v e r y v / e i g e n Qridefr>eri'>er5chnp e n b e l a n g n i k e r
^••'""•^i"'"
>
,
I
. ^4ra }
"^.j-yj.^™....
hoe d e i^'s-iTier v a n K o o p h a n d e i u d a a r b i ï vevóer
I
km
n e l p e n . O n d e m e i n e r w o r d e n is s p a n n e n d . E r
;:cn''t i-eel ,"5t c i i de : t a i t " s n ivi b e d n j - S'iji e n , '.'eel z s k e n r.'aai u r o g s e e n hennis •.•bvi h e e f t , o f
.^'^
t ^^^"''^ •- •^^-^' ^
vrastA.'ccT u m i s s c h i e n n i e t h e t jusste i i a r a k t e r V-eerz.
U w c o m p e t e n t i e s d u s . De o n d e r n e m e r s
c c w p e t e n b e oer-taat w t v i e r o n d e r d e i e n ; i n o l i v a t i e , p e r ; c o n s K e n m e r k e n , k v / a l R e i t e n e n Hennis e n
en.'enng.
Hoe s c o o r d e
u dsarap?
D e onderr.en-'ierschapstest
ondernfi^nierschapstest is g e o a s e e r d o p h e t 'j/!}^^ïr.e!v,j^ï:±Cos^^
gee;t
u een eerste
mdmk.
De
e n d e E - 5 c a n v a n 6r.
M s r u j n D n e s s e n . VVitt o e e n uitge&i-eidere t e s t doen? KUk h j e r
Persoonlijke toelichting:
Motivatie
j
S i j d e r n o t i v a a e vco.^ h e t o n d e r r e m e n , is h e ï belsngnsl'; t e v / e t e n h c * s t e m Ge d r a n g n a a r s e i f s t a n a i g n e i d i s . En of d i e b e h o e f i e '•.•'an b i n n e n u i t of
j
b u i t e n a f k o m t , Bij u is d i e dicing nagerioeg r n e i a a n w e z i g en d e m c t i e v e o iconien ''/etnioedeliilv m e : uit u z e l f .
1 llf^;
vm
MotiVatSe heelï sUei te ma^^en mes 'Mïim. De vraag V D D I ' y is: v^etarom vMt y juni ais ondememef ssn de stëgT Mmtv/oofö deze vrasg voor uzelf.
• Die meti^'atic ïTioet edit vaR u lïoffien. NiemsjiJi anders ka,n dB.t\^mrudoen^ V/ist u ést\<ëm aile starters üffige'vee? SSfsfeSnire-ra5 jaar niet tneer bestaat?
: wat ii. WA' m^b\<sAw '.-S'lgroters? Doe ëm m
uitgebreide E-Scanü KiiU ivm-
Hanneke de Koning
Resultaat Ondernemerstest
De onderstaande uitslag zegt iets over jouw ondernemende l<waliteiten zoals jij jezelf ziet, maar het
is belangrijk om te beseffen dat dit een korte demonstratie-vragenlijst is. Het is daarom niet de
bedoeling om definitieve conclusies aan de uitslag te verbinden. In de score-uitdraai kunt u de
volgende informatie aflezen:
Welke eigenschappen vind ik van mezelf relatief sterk en relatief zwak met betrekking tot
ondernemerschap?
Met de rode stippen wordt op iedere ondernemerscompetentie een score weergegeven die kan
variëren van 1 t o t 5. Deze score komt overeen met de gemiddelde score die u uzelf heeft toegekend
op de stellingen die betrekking hebben op de desbetreffende ondernemerscompetentie.
Hoe verhouden mijn scores zich tot de scores van ondernemers die in een soortgelijke situatie
verkerenals ik?
De bandbreedte (de grijze balken) geeft weer hoe hoog anderen met een soortgelijk
ondernemerschapsprofiel hebben gescoord. De bandbreedte vertegenwoordigt 40% van de scores.
Wanneer uw score zich binnen de balk bevindt, behoort u t o t de 40% die een normale score op deze
competentie heeft. Valt uw score links van grijze balk dan behoort uw score t o t de laagste 30%. Valt
uw score rechts van de balk, dan behoort uw score t o t de hoogste 30%.
Onafiiankeliïkheid
Durf
Rendemeiitsbesef
Creativiteit
= mijn score
->
= bandbreedte
Demografische ontwil<l<elingen visueel in kaart gebracht.
In deze bijlage zijn visueel de, voor zorghotel Steyl, belangrijkste demografische ontwikkelingen in
Nederland weergeven.
Figuur 1 laat zien dat het aantal inwoners van Venlo t o t en met 65 jaar licht daalt en dat het aantal
65+ers licht stijgt.
iOtiderwerpent
B e v o l k i n g
n a s r
g e s i a c n t
M a n n e n e n vrouvsen M a n n e n V r o u v / e n
j Regio's"^
Venlo
Leeftijd (basis = gebaorteiaar)'=^
' T o t a a l ieeftfjde-n
•Jonger d a n 20 Jaar
• 2 0 t o t SS j a a r
:65 Jaar of o u d e r
Perioden
aanta}
2011
99 793
49 4 0 8 • 50 385
•2012*
99 967
4 9 5S6
50 3 8 1
2011
2 1 727 : 11 039
10 6 8 8
•2012*
21 571
10 9 7 7
10 5 9 4
60 820
30 930
29 890
60 414
30 763^ 29
2011
2011
17 2 4 6
7 439
2012*
17 9 8 2
7 846
651
9 807
10
136:
Figuur 2 laat zien dat er in Venlo een sterke toename is van het aantal 65+ers in de komende jaren en
dat het aantal jongeren sterk daalt en dan vooral het aantal inwoners t o t en met 65 jaar.
Figuur 3 laat zien dat in de provincie Limburg het aantal 65+ers licht stijgt en het aantal inwoners
jonger dan 65 licht daalt.
1 _ _
Reglo's<> ^
[ L e e f t i j d ( b a s i s = get»oortejaar)'=i>
Limburg (PV]
M a n n e n e n ¥rouv<en M a n n e n
Perioden^^ ^
Totaal leeftijden
Jonger dan 20 jaar
20 t o t 6 5 j a a r
Vrouwen
P^"^'''
zott
1 122 6 2 7 5 5 6 638 565 989
2012*
1 122 993 555 8 7 0 566 123
20=11
2 3 1 9S3 118 4 1 8 113 565
„2012*
227 933 116 300 111 633
•2011
682 300 345 774 336 534
679 053 343 889 335 164
65 j a a r of ouder
2011
208 336
9 2 4 4 6 115 8 9 0
-.2012*
216 007
9 6 6 8 1 119 3 2 6
23
Figuur 4 laat een stijgende lijn zien in de curatieve en langdurige zorg in Nederland in de periode
1972 t o t en met 2010. Curatieve zorg is zorg van meer kortdurend aard, zoals de huisartsenzorg, de
medisch-specialistische zorg, de paramedische zorg, etc.
liO 9 •
/
S -
6 ^ 4 —
3 •
—
•
^
}. .n
— lang-aurigeioES '
-
i§7S
1575
ifËo
ipSg
i9>5o
1995
2000
-^ï>5'
2010
24
http://www.cbs.nl/statline: Figuur 1,2,3, 6,7,8
,
http://www.cpb.nl/publicatie/decompositie-van-de-zorguitgaven-1972-2010
Figuur 5 geeft een toename van de zorguitgaven weer in de periode 2010 t o t en met 2040. Ool<
moeten mensen in de toel<omst zelf meer gaan betalen voor zorg.
Totale migmtm
w*'. private inBEïcïftïiBg
15.2
15.4
S™
s.s
4.'
5..S
B,,6
0.5
t!:,6
«,7
10.9
12,7
sg.4
2,5
2.7
5„^
Figuur 6 laat zien dat in iedere provincie in Nederland het aantal personen met verblijf incl. zorg de
laatste jaren alleen maar is toegenomen en hier dus een stijgende lijn in zit.
¥.
TötïïsiffifflTiTüiJï4n woiJ"Éïn TotsEt IS
^ m ^ r Tataat Ï Ö T S m e t vtrMiJf t-SKtrianS
_
>
227 S33
1,73
310533
2,44
33543
;3»5
235333
1,E4:
334 435
2,S
37 442
ÏKS
2ia:?s
1,SS
342425;
2,53;
S3 033
;2il»
SS13
1,33;
10945
2,37:
3064
ÏEE
S123
1,5;:
12353
2,73:
3 323
aas
5353
2,31-
13133;
2,33;
3403
3 3 3
1,33:
12325
2,55
3452
3!BS
9 75S
1,35;
13533;
2,73
3545
•3Ifflf
13'3ÈS
1,53-
1 4 235
2,33
3 634
sei
S773
2,33
11525
3,04;
3134
2305
3S33
2,33:
12205
3,17
3217
•SB
5233
2,33
12 445
3,21:
3251
14553
1,71
23 333:
2,34
3325
•JSBS
16175
1,35
32575
2,51
5 349
:3K
15753
1,51!
23415
2,67
3 354
SUM
2 535
•3,55 i
3633
1,33
. 929
2353
1.31
4135;
1,4S
1354
29S5
1,34:
4335
1,31
1035
1,35
33 733:
2,35
11173
;a-«rl|»£l[FS]
'2iB4
321-33
2,:37
43553;
2,53
11574
32533
2,11
45333:
2,34
11S52
•io»
13323;
1,75
21333;
2,35
5755.
SIS
ism
1,75
23 630
2,42
6011
1S7S3
l,77i
23143
2,45
6112
3m
34253
1,67;
43333;
2,35;
12 S S
.2358
35 £53
1,73;
«1310:
2.43
13531
35 755
1,74:
32 315;
2,51
13 297
45315
1,65
S3313'
2,33
15513
43335
1,76
63335;
2,35
17 740
33273
1,82:
71535
2,61
13133
•saw
Hm&'Hmfi& B-5-22i2
3373
a s
sm
2' Centrsas Eurssü voor -ae StstatSefc, {Ssn
xxmt
•sm
6315
2,13
352S;
2,73;
2 342
5135
2,33
S53S;
2,36
22SB
5 235
2,05
S525
2,33
2265
12273
33433'
1,731
44 375
2,35
ssss
34 323
1,31;
47153
2,45
sm •
35353
1,35:
43313
2,45
2KK
13325
2,13:
25 H 3
2,77
7,353
3335
1SS53
2,-37
26153
2.33
5 573
ssm
15353
2.33
25a5
2,^
594?
12793
•
12 953
Figuur 7 laat het aantal personen nnet een langdurige zorgsituatie in Nederland zien. Dit schommelt
vanaf 2005 t / m 2011 per arbeidspositie een beetje heen en weer, maar als gekeken wordt naar de
totale bevolking dan zit ook hier een stijgende lijn in.
Onderwerpe*!
persc-nsn
:Toteai m e t
Uren s
rgtiuur; 1 tot 4
r pm WBsk
Zamduur:
Uür per V«*
S o r g d u u n 12
uur
wsk
2 1 ' Zorgdyur 2 1 uur of
m ^ e r per
Zorgduuri
X J DQD
2005
9 199
1 096
847
270
272
141
140
2007
£» 185
1 iis
812
213
264
148
161
25
2003
g 2D9
1 Z52
919
278
27E
168
169.
25
2011
9 135
871
663
163
215
134
171
2005
6 296
743
544
199
173
86
74
12
2007
6 550;
76S'
524
157
173
89
91
14
20QS
6 737
888
622
211
190
110
99
13
2011
£ 673
602
43B
123
147
71
97
3S
5
2003
385 i
29
9
9
4
2007
273;
34
28
S
8
7
5
2009
286.
3&
29
7
7
7
6
24
20il
330.
37
31
7
11
6,
2O05
2 519.
31B
274
63
90
51
60.
10
2007
2 354,
318
2Ê0
51
83
S2.
65
10
2003
2 18&
328
26B
eo
82
51
64
11
2011
2 132'
232
194
33
56
37
67
7
r da Stai3=iiafc, Der. Waag/He&rieft
i
\
•Ditir'
Onderweipen Peiae^&o rnet zorg met
Agr-tel, ü i t i m o
Pert e n i s g s , yltlmc
^
verslsaïaar
•.-«fs aasBsr
in
BsnisI
\ Perioden'f^' ^
Totaal m a n n e n en
t o t a a l tS fsar
vrou«eo
o u ar
.Totesl aorp met verbluf
G eha nd k s ptenzcrg
SeeEfeiijfie
g ezo n d hel dsaorg
X 1 OM
2004
227 SDD•
1,79
310 6D5
2,44
83 948
,2QDS
230 160
1,80
316 285
2,47
84 381
232 640 •
1,82
321 7 3 5
2,51 •
65 753
238 830
1,86
2006
Verpiegins en verzorging
'öp-namedEgen in
verslBSJsar
Pfefceritage, i s
•2008
2 3 9 095
1.84
334 4 0 5
2,55
2009
246 275 .
l.BB
342 4 2 5
2,63
89 080
2Q04
162 315
1,2B
240 2 0 5 '
1.88
60 402
2005
161 27D
1,26
242 245
1,89
39 790
2006
160 190
1.25
243 910
1,90
59 840
1,27
zmi
163 69D
2008
162 170
87 442
1,2S
250 895
1,95
59 37B
2005
164 790
1,26
2 5 3 290
1,96
39 850
2004
49 820
0,39
52 860
0,41
18 006
200S
51 820
0.41
54 85 5
0,43
18 606
2006
53 725
0,42
57 175 •
0,45
19 357
S6 355
0,44
2006
56 900
0,44
61 7 6 5
0,48
21 030
2009
59 790
0,46
63 600
0,49
21 637
2004
15 770
0,12
18 4 2 3
0.14
5 540
2005
17 070
0.13
19 990
0,16
5 985
2006
I S 725
0,15
21 545
0,17.
6 535
•2007
18 B45
0,15
200B
2 0 025
0.15
23 230
0,18
7 035
2009
21 690
0,L7
25 350
0,19
7 593.
Figuren 8 laten zien dat liet aantal zorgliotels i
Zorghotels In Nederland;
-
Limburg redelijk laag is ten opzichte van de rest van
Nederland. Echter zit er wel een stijgende lijn in
het aantal zorghotelkamers in Nederland. Deze
komt volgens de onderstaande staafdiagram in
2012 boven de 1300 uit.
Aantal zorghotelkamers In Nederland
1.400
2004
!
2005
A nntal kamers
Bron: D T 2 Zadelliofl, afdeling Healtteare
2006
2007
2010'
2012'
'Vswachting op basis van concrete initiatisven
Inschrijven voor Icamer van koophandel*
Zorghotel Steyl moet zich als startende onderneming inschrijven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel (KVK). De stichtingsvorm wordt opgericht met een akte van de notaris. Hierin w o r d t
verklaard dat de stichting in het leven wordt geroepen en worden statuten bepaald. In de statuten
staat onder meer:
Naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;
Het doel van de stichting;
Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
De vestigingsplaats van de stichting;
Waar het geld naartoe gaat als de stichting w o r d t opgeheven.
*Omdat de inschrijving in het l-landelsregister, voor zorghotel Steyl, door de notaris gedaan moet
worden is het voor ons project niet van toepassing dit daadwerkelijk
te doen.
Zorghotel Steyl
Kloosterstraat 19 - 5935 CA Steyl - T e l : 0031-773261326 - Fax: 0031-773261316 - [email protected] - www.zorghotelsteyl.nl
<Naam>
<Adres>
<Postcode>
<Plaats>
jctuur
Factuurnummer
:
Periode
:
Zorgverzel<eraar
:
Factuurdatum
:
Uw referentie
:
Klantnummer
:
Vervaldatum
:
Beschrijving
Aantal dagen / producten
Bedrag:
BTW
€
€
€
€
€
Subtotaal
BTW 19%
TOTAAL
Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op rekeningnummer 48.40.54.856 van
Zorghotel Steyl onder vermelding van het factuurnummer.
ABN AMRO 48.40.54.856 - K.v.K. 41087122 - BTW nr. 87654321802
P a g i n a l van 1
Artikel 1
Definities
In deze Algemene Voorwaarden Zorghotel Steyl zijn de volgende begrippen als volgt
waarbij gebruik van het enkelvoud tevens het meervoud inhoudt en vice versa:
1
2
gedefinieerd,
(aanvullende) Dienst: iedere dienst die Zorghotel Steyl levert in aanvulling op of in
samenhang met een dienst.
Algemene Voorwaarden: de voor u liggende Algemene Voorwaarden van Zorghotel
Steyl.
3
Consument: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
4
Contractant: degene die een overeenkomst, in welke zin dan ook, heeft afgesloten met
Zorghotel Steyl.
Diensten: iedere dienst die in eerste instantie aangevraagd werd bij Zorghotel Steyl en
aan de hand daarvan word geleverd.
5
6
Eindgebruiker: de natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten die Zorghotel
Steyl biedt.
7
8
Zorghotel Steyl: de stichting Zorghotel Steyl, gevestigd te Steyl gemeente Tegelen-Venlo.
Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan Zorghotel Steyl (een of meer) diensten
realiseert en/of verleent.
9
Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.
10
Zaken: de door Zorghotel Steyl of een derde in verband met de diensten geleverde
roerende zaken: zoals voedsel, drinken, vervoer, schoonmaak, etc.
Artikel 2
Algemene bepalingen
1.
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de aanbiedingen en de
overeenkomsten met betrekking t o t diensten en aanvullende diensten van zorghotel
Steyl.
2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van zorghotel
Steyl en op iedere overeenkomst alsmede op de levering en het gebruik van diensten
nadat ze vooraf aan de overeenkomst zijn overhandigd.
Alle aanbiedingen van zorghotel Steyl, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.
4.
5.
6.
7.
Op iedere overeenkomst en ieder geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
en is de Nederlandse rechter bevoegd.
Contractant dient klachten of geschillen altijd in eerste instantie schriftelijk in te dienen
bij zorghotel Steyl, onder vermelding van "Klachten afhandeling zorghotel Steyl".
Contractant dient altijd, in zoverre dat mogelijk is, het eerdere communicatiemiddel te
noemen en/of boekingsnummer.
Zorghotel Steyl zal de klacht binnen 30 dagen door middel van een schriftelijke reactie
inhoudelijk beantwoorden. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal zorghotel Steyl
aan de klager kenbaar maken binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal
worden beantwoord.
Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van zorghotel Steyl, dan wel
binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in artikel
2.7 had moeten worden gereageerd, kan de klager het geschil kenbaar maken bij de
Geschillencommissie zorginstellingen.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het
voor haar geldende reglement die vooraf bij de overhandiging van deze algemene
voorwaarden tevens zijn uitgereikt. De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden bij wege van bindend advies. Indien de contractant een geschil voorlegt aan
de Geschillencommissie, is hij voor de behandeling een vergoeding verschuldigd.
•
(Elektronische) Totstandkoming van de Overeenkomst
Een overeenkomst inzake een dienst komt t o t stand, nadat een aanvraag van of namens
de contractant daartoe door zorghotel Steyl w o r d t aanvaard. Van aanvaarding is
uitsluitend sprake indien zorghotel Steyl dit schriftelijk heeft bevestigd.
Overeenkomsten met betrekking t o t aanvullende diensten komen t o t stand op het
moment dat zorghotel Steyl een aanvraag voor of bestelling van de desbetreffende
aanvulling op de al eerdere aangevraagde dienst heeft ontvangen.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
aanvragen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander
elektronisch communicatiemiddel in hef verkeer tussen zorghotel Steyl en
consument/contractant, is zorghotel Steyl niet aansprakelijk.
Indien een overeenkomst door middel van een techniek voor communicatie op afstand
(bijvoorbeeld de zorghotel Steyl website of telefonisch) tot stand is gekomen heeft de
consument het recht, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden
binnen zeven werkdagen nadat de overeenkomst t o t stand is gekomen.
Het in artikel 3.4 bedoelde recht op ontbinding bestaat niet indien de contractant binnen
de termijn van zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk
gebruik heeft mogen maken van de dienst.
zorghotel Steyl mag een aanvraag te allen tijde afwijzen en kan dit onder meer doen,
indien:
Indien er feiten bekend zijn over de kredietwaardigheid van of slecht betalingsgedrag
jegens zorghotel Steyl. Zorghotel Steyl mag zich hierover laten informeren door derden,
daaronder begrepen Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).
Aanvrager handelingsonbekwaam is.
Aanvrager onleverbare expliciete wensen eist.
Betaling
Alle op de website of anders vermelde tarieven zijn verschuldigd vanaf het moment van
aangaan van een overeenkomst en mogen niet worden gewijzigd binnen een termijn van
drie maanden nadat de overeenkomst is aangegaan.
Zorghotel Steyl is enkel in staat automatische incasso uit te voeren indien de contractant
daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Indien het betaalverleden van de contractant daartoe aanleiding geeft zal de contractant
de verschuldigde bedragen op verzoek van ZORGHOTEL STEYL daartoe op door Zorghotel
Steyl aangegeven wijze voldoen. In een dergelijk geval kunnen de contractant daarmee
gemoeide kosten voor bijvoorbeeld een acceptgiro in rekening worden gebracht.
Betaling zal altijd moeten plaatsvinden binnen veertien dagen vanaf de datum van de
factuur tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het moment waarop zorghotel Steyl de
betaling ontvangt, geldt als betalingsmoment.
Zorghotel Steyl mag de (administratie)kosten van maximaal 25 euro inclusief BTW van
een onderzoek wegens de bezwaren op een factuur in rekening brengen, indien de
contractant bij herhaling ten onrechte bezwaren heeft ingediend tegen facturen en
contractant desondanks de bezwaren handhaaft.
Zorghotel Steyl mag naast de verschuldigde betaling aanvullende (administratie)kosten in
rekening brengen tot maximaal 25 euro inclusief BTW, indien een afgegeven
automatische betaling wordt ingetrokken, of bij uitoefening van de betaling onvoldoende
saldo aanwezig blijkt te zijn, of anderszins een geïncasseerde betaling door de bank
wordt gestorneerd.
Niet-tijdige betaling
Indien zorghotel Steyl de verschuldigde betaling niet binnen de termijn genoemd in
artikel 4.4 heeft ontvangen, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Vanaf datzelfde moment mag zorghotel Steyl contractuele rente in rekening brengen en
bedraagt 6% van het verschuldigde bedrag. Indien ter verkrijging van voldoening van het
verschuldigde bedrag een incassoprocedure noodzakelijk is, zijn alle daaraan verbonden
kosten voor de contractant.
Zorghotel Steyl mag tot opschorting van het leveren van diensten van een overeenkomst
overgaan, indien de contractant niet heeft betaald binnen de termijn genoemd in artikel
4.4.
Zekerheidstelling
Zorghotel Steyl mag te allen tijde, gelet op haar bekende feiten en omstandigheden
zonder enige verklaringen, verzoeken dat binnen een door haar gestelde termijn
zekerheid in de vorm van een borgsom wordt verstrekt.
De omvang van de in artikel 6.1 bedoelde te verstrekken zekerheid zal een bedrag mogen
betreffen van niet meer dan 10% van de facturering.
Een verstrekte borgsom kan na levering van diensten en/of aanvullende diensten direct
worden teruggevorderd door middel van een schriftelijk verzoek daartoe aan zorghotel
Steyl indien zich er geen betalingsproblemen hebben voorgedaan door de contractant.
Aansprakelijkheid
Zorghotel Steyl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de
totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of het gebruik van een dienst, tenzij
en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van zorghotel Steyl.
Zorghotel Steyl is alleen aansprakelijk voor schade van de contractant - waaronder
uitdrukkelijk niet inbegrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van
winstderving - ontstaan door een aan zorghotel Steyl toerekenbare tekortkoming of een
onrechtmatig handelen of nalaten door'zorghotel Steyl.
Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zijn aan zorghotel
Steyl toerekenbaar en zuilendoor zorghotel Steyl worden vergoedt.
Zorghotel Steyl sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, die niet genoemd zijn in deze
algemene voorwaarden uitdrukkelijk uit tenzij deze aansprakelijkheid per wet is
vastgesteld.
De benadeelde dient zo snel mogelijk, gelieve binnen een termijn van vier werkweken,
nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, zorghotel Steyl
schriftelijk op de hoogte te stellen.
Artikel 8
1.
2.
Algemene toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zorghotel Steyl zijn van toepassing op de huidige en
toekomstige dienstverlening inzake Zorghotel Steyl en gelden voor zover daarvan niet is
afgeweken in bijzondere (product/dienstjvoorwaarden indien ze bij aangaan van een
overeenkomst zijn verstrekt aan de wederpartij.
Indien de contractant via zorghotel Steyl gebruik maakt van een onderliggende dienst zijn
naast de algemene voorwaarden zorghotel Steyl de voorwaarden van de betreffende
dienst van toepassing nadat deze overhandigd zijn bij het aangaan van een
overeenkomst.
EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGHOTEL STEYL
Op 6 juni 2012 om 10:30 had de projectgroep een afspraal< met contactpersoon Tiny Luja van
groepshotel l^e Heerenhof. Zij is samen met Lucy Rademacher manager van De Heerenhof De
Heerenhof is een zorghotel welke op vakantie gericht is. Lucy Rademacher vertelde dat het
groepshotel onder de stichting PSDV valt ( Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk).
Hetvakantiebureau.nl en het Congrescentrum.com behoort t o t deze stichting. Met de opbrengst van
de congressen en overige zakelijke bijeenkomsten kunnen de kosten van de vakantieweken laag
worden gehouden. Deze stichting werkt nauw samen met de ProtestanseKerk en ontvangt financiële
steun van Kerk in Actie en giften. Verder heeft groepshotel de Heerenhof ook een nauw
samenwerkingsverband met de Johaniter Orde. Deze is tevens de eigenaar van het gebouw.
De stichting heeft 1500 vrijwilligers. De vergoeding van deze vrijwilligers loopt via het
congrescentrum.
In de winterperiode is het hotel dicht. Het groepshotel heeft 22 kamers, waarvan 1 eenpersoons en
21 tweepersoons kamers. De gemiddelde grote van een kamer is 5 x 5 meter. Er zijn 4 verschillende
arrangementen op basis van volpension:
8-daagsarrangement: € 635
6-daagsarrangement: € 500
5-daagsarrangement: € 450
Weekendarrangement: € 385
Bij groepen van minder dan 46 personen wordt de kamerindeling bepaald door De Heerenhof.
De grootste klant van het hotel is Nationale Vereniging de Zonnebloem.
Aan de indeling van het pand is niks te veranderen, omdat het een monument is.
De Heerenhof heeft 2 FTE'ers in dienst, 1 persoon met een nulurencontract, en 6 afwassers met een
jaarcontract. De catering voor het avondeten, was/linnengoed, groenvoorziening en de poetsploeg
(CSU) zijn uitbesteed.
Het ontbijt en de lunch worden verzorgd door de 2 FTE'ers.
De administratie is gedeeltelijk uitbesteed en w o r d t gedeeltelijk zelf gedaan.
De Heerenhof heeft voor gasten en vrijwilligers 2 appartementen. 1 5-persoons en 2 6-persoons
appartementen. Verder zijn er nog 2 logeerkamers beschikbaar. Het hotel heeft verder geen
bezoekuren.
Met betrekking t o t de gasten ontvangt De Heerenhof zelfstandige en hulpbehoevende mensen. Denk
hierbij aan geestelijk, lichamelijk gehandicapten en ouderen.
De medicatie wordt door de gasten zelf geregeld. De rolstoelen, tilliften, bedpannen ed worden door
Nationale Vereniging de Zonnebloem ingehuurd als deze nodig zijn.
De kamers zijn volledig aangepast met hoog/laag bedden, papegaaien, steunbeugels ed.
Het afnemersgebied loopt van Friesland t o t Vaals. Verder waren ze nu ook bezig met Belgische
gasten.
Met betrekking t o t de beveiliging heeft De Heerenhof een algemeen alarmsysteem en een ascom
alarm. Wanneer groepen het hotel bezoeken nemen deze zelf een beveiliger mee. Eigen groepen
hebben 2 nachtwachten. Als gekeken wordt naar de horeca w o r d t de inkoop hiervan zelf per locatie
gedaan. Daarnaast bestaan hun leveranciers uit een : vastgoedbedrijf, installatiebedrijf,
onderhoudsbedrijf, cateringbedrijf en een bedrijf die de groenvoorziening verzorgd.
Na het zeer informatieve en verhelderende gesprek met mevr. Lucy Rademacher kreeg de
projectgroep nog een korte rondleiding door het hotel. De kamers waren erg mooi, groot en goed
uitgerust.
ONDERNEMER DOET HET
PAYROLLING DOET HET
Gebonden aan branche-CAO of geen CAO
Dit l<an een nadeel zijn omdat veel branche-CAO's
Een gunstige. payrolling-CAO
Voordelen van deze CAO zijn onder andere:
optimale contractflexibiliteit, goede
pensioenvoorziening en een uitgebreid pakket aan
collectieve voorzieningen voor uw medewerker(s).
gepaard gaan met kosten aan sociale fondsen e.d.
Als u niet onder een CAO werkzaam bent, kan dit
tevens voor uw medewerkers negatief uitpakken
omdat dan vaak ook geen collectieve regelingen
zijn afgesproken en ze niet kunnen terugvallen op
een minimum aan voorzieningen.
Door onze flexibele CAO kunnen de voorwaarden
voor medewerkers enkel positiever uitvallen ten
opzichte van een eventuele branche-CAO.
Gemiddeld 6 contactpersonen voor P&O
Denk hierbij o.a. aan uw arbodienst, juridisch
loket, accountant, belastingdienst, UWV en
administratiekantoor.
Eén loket voor glle personele zgken
Wij zijn uw (salaris)administratiekantoor, juridisch
loket en arbodienst in één.
Na 3 iaar verplicht in vaste dienst
De wet schrijft voor dat medewerkers na 3
opeenvolgende jaren verplicht in vaste dienst
genomen moeten worden. Dit kan gepaard gaan
met extra risico's voor u.
U kunt 8 contracten in 4 iaar aanbieden
Medewerkers kunnen 8 keer een tijdelijk contract
aanboden worden. Dit zorgt voor flexibeler in het
inzetten van personeel.
Gemiddeld 4 uur per week kwijt
Denk hierbij aan uw administratie, het
onderhouden van contacten met externe partijen
waar u zaken aan uitbesteedt, het verdiepen in de
wet- en regelgeving omtrent personeel, doen aan
dossieropbouw, juridische conflicten oplossen etc.
Gemiddelde tijdsbesteding vgn 1 uur per maand
Enkel voor het doorgeven van de gewerkte uren
die u overigens ook door uw medewerker(s) kunt
laten inboeken zodat u slechts hoeft te
accorderen.
Eigen P&O-systeem /P&O-afdelinq
nodig
Voor uw personeels - en salarisadministratie
heeft u een éigen systeem nodig. Dit kan gepaard
gaan met extra (personeels) - en overheadkosten
of extra tijd voor het ontwikkelen van een eigen
P&O-systeem.
UurOnline: uw eigen digitale 24/7 P&O-gfdeling
Dit zeer efficiënte automatiseringssysteem biedt u
veel informatie over uw medewerkers. En dat
volledig online zodat u geen mappen meer nodig
heeft. Heerlijk toch!
Onverwachte kosten mogeliik
Denk hierbij aan boetes van de belastingdienst
voor het te laat indienen van uw
loonheffingsaangifte maar ook aan een langdurig
zieke medewerker die u 2 jaar lang verplicht dient
uit te betalen omdat hij of zij een vast
dienstverband heeft en uw verzekeringsmaatschappij dit niet volledig dekt.
Voorofeen vgste prijs: geen verborgen kosten
U zult achteraf nooit geconfronteerd worden met
extra kosten.
Verzuimverzekerina
noodzakelijk
Deze verzekering gaat gepaard met extra
personeelskosten.
Verzuimverzekerina
inbegrepen
U bepaalt zelf hoeveel eigen risico u wenst te
dragen in geval van ziekte. U kunt kiezen tussen
0,2 of 6 weken eigen risico maar u kunt ook een
volledig eigen risico afspreken. In het geval van
een uitzendcontract heeft u geen risico bij ziekte.
25
Figuur X Toelichting voordelen payrolling
http://www:please.nl/downloads/website/zelf doen vs please pavroll.pdf
c v Ricardo Blaa zer
Personalia
'
Name:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer
Mobielnummer:
E-mailadres:
geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Rijbewijs:
Ricardo Blaazer
Potteriestraat 146
6216VJ
Maastricht
043-347 0 1 62
06-50 61 53 62
Blaazerl(S)live.nl
24-02-1988
Maastricht
Dutch
B
Opleiding
Facility Management, Hogeschool Zuyd
2010-2014
Heerlen
Docent Engels, Fontys Hogeschool
2009-2010
Sittard
Pabo, Hogeschool Zuyd
2008-2009
Maastricht
Commercieel Management, Hogeschool Zuyd
2007-2008
Sittard
Electrotechniek, Hogeschool Zuyd
2006-2007
Heerlen
Werktuigbouwkunde, Hogeschool Zuyd
2005-2006
Heerlen
Havo N/T, Bonnefantencollege
2000-2005 (Diploma behaald)
Maastricht
Werkgeschiedenis
Albert Heijn, Céramique
2007-heden
Alle voorkomende werkzaamheden waaronder: vakkenvullen, servicedesk, kassa, broodafdeling,
vleesafdeling, inwerken nieuwe medewerkers, kwaliteitscontrole, promotie, werven nieuwe
medewerkers, leidinggeven aan avondmedewerkers.
Sappi, Maastricht
Zomer 2007
Operator
Gamma, West
2003-2007
vakkenvullen
Computerkennis
MS Word:
Perfect
MS Excel:
Perfect
MS Outlook:
Perfect
Sketchup:
Perfect
SPSS:
Goed
Talenkennis
Nederlands:
Moedertaal
Engels
Duits
Frans
Luisteren
B2
BI
Al
Lezen
B2
BI
Al
Sprel<en
B2
BI
Al
Verstaan
B2
BI
Al
Sciiriiven
B2
BI
Al
Referenties
Verkrijgbaar op verzoek
c v Raymond Buis
Curriculum Vitae
Personalia:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Geboorte datum:
Geboorte plaats:
Burgerlijke staat:
Nationaliteit:
Rijbewijs:
Raymond Buis
Burg. Beckersstraat 5
6361BV
Nuth
0630012040
r.buis(5)live.nl
29.05.1991
Nuth
Ongehuwd
Nederlandse
Ja
Opleidingen:
Facility management - Hogeschool Zuyd
HAVO-St. Janscollege
2010 - heden
2003-2009
Plaats
Heerlen
Hoensbroek
Werkervaring:
Plaats
2007 - heden
Branche:
PostNL
Functie:
Postbode
Werkzaamheden:
Post sorteren en bezorgen
Voltijd/deeltijd:
Deeltijd (zaterdagwerker)
Adres:
Wilhelminastraat 8
Telefoon:
+31622718738Josvan Eert
Nuth
2006-2007
Branche:
Flexpoint
Functie:
Kioskmedewerker
Werkzaamheden:
Horecawerkzaamheden
Voltijd/Deeltijd:
Deeltijd
Adres:
Roda Stadion
Talen:
Nederlands
Moedertaal
Engels
B2
Hobby's:
Voetbal
Kerkrade
cv Daan Buist
Naam:
Daan Buist
Adres:
Patersweg 9
Postcode en woonplaats:
6431 GC Hoensbroek
Telefoon:
045-5227004
Mobiel
06-12946900
E-mail:
[email protected]
Geboortedatum:
16 mei 1988
Nationaliteit:
Nederlandse
Rijbewijs
B + eigen vervoer
Opleidingen
2010-heden
Zuyd Hogeschool
HBO Facility Management (voltijdopleiding) Diploma: Nee
2009 - 2010
Fontys Hogescholen
HBO Logistiek en economie (voltijdopleiding) Diploma: Nee
2006 - 2007
Zuyd Hogeschool
2000 - 2006
HBO Information Management (voltijdopleiding) Diploma: Nee
St. Janscollege
Havo, Examenvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Aardrijkskunde,
Cursussen
1998
Geschiedenis, Duits, Informatica, Economie. Diploma: Ja
Typevaardigheidcursus: Cursus blindtypen
Talen
Nederlands:
Moedertaal
Engels:
Spreken, schrijven en lezen: goed
Duits:
Spreken, schrijven en lezen: redelijk
Vaardigheden
MS W o r d , Outlook, Excel, PowerPoint, MS Office, SPSS, Sketchup, Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7
Werkervaring
Februari 2012 - heden
Bedrijf: DHL
Functie: Magazijnmedewerker
Werkzaamheden: Zelfstandig en in teamverband. Het scannen van
pakketten. Afhandelen van speciale verzendingen. Zorgen dat de
containers voor een vastgestelde tijd de deur uit zijn. Het uitzoeken
van speciale verzendingen.
Mei 2006 - heden
Bedrijf: TMG
Functie: Expeditiemedewerker
Werkzaamheden: Het bundelen en stapelen van pakketten kranten.
Zorgen dat de kranten zo snel mogelijk bezorgd kunnen worden.
Fysiek zwaar werk
December 2010 - Maart 2011
Bedrijf: Kuehne + Nagel
Functie: IVlagazijnmedewerker
Werkzaamheden: Het pieken van orders. Zorgen dat de orders voor
een vastgestelde tijd verzonden worden. De orders lopen uiteen van
zeer kleine t o t grote producten.
August 2010, Augustus 2011
Bedrijf: Koninklijke Mosa bv
Functie: Vakantiekracht
Werkzaamheden: Het renoveren van tegelovens in teamverband. De
renovatie moet binnen drie weken klaar zijn. Werken in een warme
omgeving. Precisie werk.
November 2008 - Augustus 2011 Bedrijf: Tp-tec
Functie: Technische ondersteuning Symantec
Werkzaamheden: Symantec software installeren op computers van
klanten. Technische ondersteuning bieden aan klanten. Veel
telefonische informatieve gesprekken voeren. Klanten via email
ondersteunen.
Februari 2007-Juni 2007
L'Ortye Tuin-Deco-Bouw
Functie: Buitenterreinmedewerker
Werkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden. Het verkopen
van stenen t o t buitenmeubels. Opruimwerkzaamheden. Klanten
informeren en helpen.
Januari 2 0 0 6 - J u l i 2006
Bedrijf: Post NL
Functie: Postbezorger
Werkzaamheden: Het bezorgen van poststukken op zaterdagen.
Juli 2005-Oktober 2005
Bedrijf: Heuts automaterialen
Functie: Verkoper
Werkzaamheden: Het verkopen van veel verschillende producten.
Het informeren en helpen van klanten.
Januari 2 0 0 5 - a p r i l 2005
Bedrijf: Van Cranenbroek BV
Functie: IVlagazijnmedewerker
Werkzaamheden: Het aanvullen van voorraden. Het opruimen van
het magazijn. Fysiek zwaar werk.
Juli 2004 - augustus 2004
Bedrijf: ISS Facility Services
Functie: Interieurverzorger
Werkzaamheden: Het opruimen en schoonmaken van kantoren.
Hobby's
Zaalvoetbal, karting, auto's
cv Koen Classens
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Mobiel
E-mail:
Geboortedatum:
Nationaliteit:.
Koen Classens
Prinshendril<laan 181
6443 AC Brunssum
045-5275368
06-24344535
[email protected]
17 september 1991
Nederlandse
Opleidingen
2011-heden
Zuyd Hogeschool
HBO Facility Management (voltijdopleiding) Diploma: Nee
2011-2011
Zuyd Hogeschool
HBO bedrijfsecomonie (voltijdopleiding) Diploma: Nee
2009 - 2011
Grotius College Heerlen
Havo, Examenvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Aardrijkskunde,
Cursussen
2011
Geschiedenis, M&O, Economie. Diploma: Ja
Sketch up (3D tekenprogramma)
Talen
Nederlands:
Engels:
Duits:
Moedertaal
Spreken, schrijven en lezen: goed
Spreken, schrijven en lezen: redelijk
Vaardigheden
MS W o r d , Outlook, Excel, PowerPoint, MS Office, SPSS, Sketchup, Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7
Werkervaring
Februari 2011 - heden
Bedrijf: Fletcher hotel kasteel Erenstein
Functie: Medewerker bediening
Partijen/bruiloften lopen en leiden. Hoogstaande restaurant
werkzaamheden, Beperkte receptie werkzaamheden, Kennis van de
wijnkaart, omgang met gasten, beleving creëren, ontbijt diensten.
September 2010 - februari 2011
Bedrijf: All in Echt
Functie: Kok
Werkzaamheden: kookworkshops, life cooking, Buffeten t o t 1000
personen maken.
December 2006 - September 2010Bedrijf: Jansen&Jansen
Functie:Medewerker bediening &kok
Werkzaamheden: Bediening lunchroom & partijen, Keuken
lunchroom.
Hobby's
mma. Kickboxen, waterpolo
cv Max van der Heijden
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Rijbewijs
Burgerlijl<e staat:
IVlax van der Heijden
Kampstraat 33
6371AA LANDGRAAF
+31 (0)45 5324724
+31 (0)6 13116432
[email protected]
04-08-1990
Heerlen
Nededandse
B
Ongehuwd
Opleidingen
2011- heden
2009-2010
2008 - 2009
2002 - 2008
Facility Management; Hogeschool Zuyd te Heerlen.
People and Buisiness Management; Hogeschool Zuyd te Sittard.
Information Management; Hogeschool Zuyd te Sittard.
Hoger Algemeen Voortgezet Ondenwijs; Eijkhagencollege te Landgraaf.
Cursussen
2002
Diploma Basisvaardigheden Typevaardigheden, Scheidegger opleidingen.
Werkervaring
2006-heden
C1000 Huirne te Landgraaf
Branche;
Detailhandel
Functie:
Verkoopmedewerker Aardappelen- Groente- en Fruit afdeling.
Werkzaamheden: In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het vullen en onderhouden van de AGF afdelinc
tevens ben ik verantwoordelijk voor het aansturen van medewerkers. Ook voer ik een aanta
administratieve taken uit en ben ik bij drukte werkzaam achter de kassa.
Voltijd/deeltijd:
Deeltijd, 15 uur per week
Adres:
Vivaldipassage, 5
Postcode:
Telefoon:
Referenties:
Dhr. Huirne - ondernemer;
Dhr. Hetterscheit- bedrijfsleider;
Dhr. Gerards - voormalig bedrijfsleider.
2008-2009
Acco Brands te Born
Branche:
Kantoormachines en apparatuur
Functie:
Order picl<er
Werl^zaamheden: Als order pieker was ik verantwoordelijk voor het pieken van orders en deze verzend klaar
te maken voor verzending naar de desbetreffende cliënt.
Voltijd/deeltijd:
Deeltijd, 36 uur per week
Adres:
Holtum-Noordweg, 7
Postcode:
Telefoon:
Referenties:
6121 RE BORN
+31 (0)46 4818820
Voormalig directeur dhr. G. Kooij.
Overige werlcervaring non-profit
Rosenau Spaekspuitwerk, Landgraaf;
Rosenau Stucadoor, Landgraaf;
Paul Arts Systeemplafonds, Landgraaf;
Rovo Service, Landgraaf.
Automatiseringskennis
MS Word:
MS Excel
SketchUp
Uitgebreid
Uitgebreid
Gemiddeld
Talen
Nederlands:
Engels:
Duits:
Moedertaal
Goede beheersing in spreken, verstaan, schrijven en lezen
Goede beheersing in spreken, verstaan, schrijven en lezen
c v Hanneke de Koning
Naam:
Adres:
Postcode & Woonplaats:
E-mail:
Telefoon:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Rijbewijs:
Burgerlijke Staat
Hanneke de Koning
Ambyerstraat Zuid 19-B
6226 AV IVIaastricht
[email protected]
(+31)0651152634
22-04-1991
Nederlandse
B
Ongehuwd
Opleidingen
2011-heden
Zuyd Hogeschool te Heerlen
(Diploma (nog) niet behaald)
HBO Facility Management (voltijdopleiding)
2009-2011
Zuyd Hogeschool te Maastricht
Hoge Hotelschool (voltijdopleiding)
(Diploma niet behaald)
2004-2008
Rythovius College te Eersel
HAVO E&M
(Diploma behaald)
Werkervaring
2012-heden
Bureau Externe Betrekkingen, Zuyd Hogeschool
Werkzaamheden: ondersteunen van adviseurs BEB, organiseren van
thema-avonden en diploma-uitreikingen.
2011-heden
2008-2009
't Menneke eten & drinken
Werkzaamheden: Bediening
Restaurant Promessa
Werkzaamheden: Bediening/Gastvrouw (Fulltime)
2006-2008
Restaurant Promessa
Werkzaamheden: Afwaskeuken, Bediening
Vaardigheden
IVIS Office (PowerPoint, Word, Excel), SPSS, Sketchup
Talen
Engels: gevorderd niveau
Duits: beginners niveau
Spaans: beginners niveau
Hobby's
Hockey