SKOzoK Jaarverslag 2013

3
1
0
2
n
i
K
o
z
SKO
SKOzoK Jaarverslag 2013
2
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
SKOzoK in 2013
5ICT
Voorwoord
1 Even voorstellen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
College van Bestuur
Raad van Toezicht
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De scholen
De koers
2Onderwijs
2.1 Resultaten focuspunt ‘Goed onderwijs’ 2.2 Tevreden kinderen en ouders
2.3Wat speelde er verder op het gebied van onderwijs?
3Personeel
13
16
17
Organisatie
3.1 Resultaten focuspunt ‘De professionele medewerker’ 19
3.2 Resultaten focuspunt ‘De samenwerkende organisatie’
21
3.3Wat speelde er verder op het gebied van personeel en organisatie?23
4Huisvesting
5
6
9
11
12
4.1
4.2
4.3
4.4
Centrale aansturing
Nieuwbouw
Asbestsanering
Strategisch plan Bergeijk
26
27
29
30
5.1
5.2
5.3
5.4
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Communicatie
Nieuwe websites Draadloos netwerk voor alle scholen Een eigen App
Nominatie beste jaarverslag
6Financiën 6.1 Financieel beeld
6.2Informatievoorziening
6.3 Planning en control
6.4 Europese aanbesteding
6.5 Financieel toezicht
6.6Continuïteitsparagraaf
Bijlagen
I
II
Treasuryverslag
Financiële toelichting op de jaarrekening
31
31
32
32
33
33
35
38
38
39
43
46
Leestip
• Dit e-book is geschikt voor computer en tablet.
• Het jaarverslag opent in het algemeen automatisch in Acrobat Reader.
• Bladeren in het jaarverslag kan ook met het menu bovenin, of met de toetscombinatie:
Alt+Pijltje naar rechts (Apple: Cmd+Pijltje naar rechts).
• Optimaal leesplezier? Kies dan in het programmamenu van Acrobat Reader voor ‘Modus
volledig scherm’ (te vinden onder ‘Venster’ of ‘Beeld’ of met toetscombinatie Ctrl+L).
Deze modus verlaat u weer met een druk op de Esc-toets.
• Tabletgebruikers kunnen het jaarverslag ook openen in een eigen e-reader (bijvoorbeeld
iBooks op iPad). U kunt uw e-reader Apps bereiken via een button in de bovenbalk van
Acrobat Reader.
3
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Voorwoord
2013 was een mooi jaar bij SKOzoK. We hebben
goede resultaten behaald. De opbrengsten van ons
onderwijs zijn verder gestegen en bevinden zich op
bovengemiddeld niveau. We hebben hard gewerkt
om het handelingsgericht werken op alle scholen te
implementeren. Leerkrachten werken met groepsoverzichten, zodat de stimulerende en belemmerende factoren van kinderen inzichtelijk zijn en het
aanbod daarop wordt afgestemd. In combinatie met
de groepsplannen voor verschillende vakgebieden,
wordt daardoor meer doelgericht gewerkt. Ook is er
volop aandacht geweest voor professionalisering op
het gebied van instructie en hebben we een traject
in gang gezet om de ontwikkeling van de complexe
didactische vaardigheden in de praktijk te versterken.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Vanuit onze betrokkenheid werken we hard, maar
ook met veel plezier. Onze collega’s, ouders en leerlingen zijn tevreden over de scholen en het onderwijs
dat we geven.
We denken dat we het nog beter kunnen doen als we
meer met elkaar delen. We hebben zoveel kwaliteiten
in huis en die kunnen we breder benutten om onze
leerlingen het allerbeste te bieden. Daar gaan we in
de komende periode op inzetten.
In dit jaarverslag kijken we uitgebreid terug op 2013:
wat hebben we bereikt, wat speelde er op het gebied
van onderwijs, personeel & organisatie, huisvesting
& ICT? Uiteraard besteden we ook volop aandacht
aan onze financiën.
Veel leesplezier gewenst!
Ingrid Sluiter en Carlo Segers
College van Bestuur
4
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
n
e
l
l
e
t
s
r
o
o
v
1. EVen
Namen en nummers
Naam:SKOzoK
enplein 21
Adres:Pastoor Jans
5504 BS te Veldhoven
1
Telefoon: 040-253120
.nl
E-mail: [email protected]
.nl
Website: www.skozok
4
Bestuursnummer: 3138
SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare
Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK is een onderwijsstichting met 30 basisscholen in Zuidoost-Brabant,
namelijk in de gemeenten Bergeijk, Aalst- Waalre,
Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende.
Van de scholen zijn er 28 rooms katholiek en hebben
2 scholen een protestants-christelijke grondslag.
SKOzoK heeft één basisschool voor speciaal
onderwijs.
De organisatie telt in totaal ongeveer 600 medewerkers. Samen verzorgen zij primair onderwijs voor
circa 6.000 leerlingen.
In 1968 is de stichting ontstaan uit een aantal fusies
van schoolbesturen voor primair onderwijs binnen
de betreffende regio. Destijds werd de naam Stichting Katholiek Onderwijs Zuid Oost Kempen gebruikt.
Sinds 2006 is er een besturingsmodel met een Raad
van Toezicht en een College van Bestuur.
Het uitgangspunt is de Code Goed Bestuur van
de PO-raad.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
5
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
1.1 College van Bestuur
Het College van Bestuur van SKOzoK wordt
gevormd door Ingrid Sluiter en Carlo Segers.
Mevrouw drs. I.C
.A.N. (Ingrid) Slu
iter
Voorzitter Colleg
e van Bestuur
Nevenfuncties:
• Voorzitter Feder
atief Samenwerki
ngsverband
Primair Onderwij
s Valkenswaard e.
o.
• Voorzitter Stich
ting Samenwerki
ngsverband
Passend Onderw
ijs De Kempen
• Lid Auditcomissi
e Primaire Onder
wijs Raad
• Lid Landelijke A
dviesraad voor
HBO-HRM-opleid
ingen
) Segers MA
De heer C.G.C.G. (Carlo
r
Lid College van Bestuu
Nevenfuncties:
ROC Zadkine te
• Lid Raad van Toezicht
Rotterdam
innovatie en ICT
• Lid netwerk Onderwijs
ad
Primaire Onderwijs Ra
6
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
1.2Raad van Toezicht
Verslag Raad van Toezicht
‘Een goed bewaard geheim’
Meetbare doelen lijken steeds meer de dagelijkse
gang van zaken van het onderwijsbestel in Nederland te overheersen. De gesprekken binnen onderwijs gaan over meetbare resultaten, over Cito scores,
over uitstroomprofielen, over de maximale grootte
van een klas etc. Via meetbare doelen en resultaten
wordt de kwaliteit van ons onderwijs beïnvloed.
Menig bestuurder en toezichthouder stuurt meetbaar. Op deze manier wordt verantwoording afgelegd aan in- en externe toezichthouders, aan ouders
en kinderen, aan personeel en stakeholders.
De Raad van Toezicht van SKOzoK is zich bewust van
haar publieke taak. Het is niet alleen de continuïteit
van de organisatie die bewaakt moet worden, het
zijn de zorgen en uitdagingen over de concrete kwaliteit van het onderwijs binnen een sneller veranderende maatschappij, welke meer en meer de agenda
van de Raad van Toezicht bepalen.
Dat is namelijk waar het gesprek over moet gaan.
Wanneer de agenda bepaald wordt door gesprekken
over de ‘financiële performance’ of ‘directeur x’ is er
wat mis. Dat gesprek moet dan natuurlijk worden
aangegaan, maar we moeten nastreven dat het
gesprek juist kan gaan over strategie en kwaliteit.
De Raad van Toezicht van SKOzoK investeert in
SKOzoK om te stimuleren dat SKOzoK daadwerkelijk
meer dan adequaat antwoord geeft op de behoefte
van ouders en stakeholders om onze jeugd zich zo
optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en voor te
bereiden op hun toekomst.
Dat leerkrachten, directie, bestuur en toezichthouders altijd willen investeren in de huidige en
toekomstige kwaliteit van onderwijs lijkt soms wel
eens een goed bewaard geheim. Het begrip kwaliteit
wordt onterecht te vaak platgeslagen in meetbare
resultaten. Benchmarken van cijfers, SMART sturen
etc., lijken te overheersen. De Raad van Toezicht van
SKOzoK maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.
Het leidt immers snel tot onaanvaardbare en soms
perverse prikkels welke inmiddels nagenoeg bekend
zijn. Wij willen de zoektocht ingaan waarbij we op
zoek gaan naar kwaliteit met een ziel.
Zo hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de
ontwikkeling van de kinderen die zich bij en met de
leerkrachten van SKOzoK willen ontplooien.
7
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
We verantwoorden ons graag hierover. In 2013
hebben voortdurend intensief samen met het
College van Bestuur van SKOzoK gesproken over
de strategie van SKOzoK om de komende jaren
antwoord te geven op veranderde behoeftes van de
samenleving. De Raad van Toezicht is in 2013 zesmaal
bijeen geweest. Hierbij is onder andere gesproken
over en verantwoording afgelegd door het College
van Bestuur aan de Raad van Toezicht:
Instelling commissie onderwijskwaliteit
(januari 2013)
Jaar- en meerjarenbegroting 2013-2017
(januari 2013)
Jaarverslag, jaarrekening en jaarverslag 2012
(mei 2013)
Herbenoeming Jeannette Dekker, tweede termijn
(mei 2013)
Tussentijdse financiële rapportages
Governance nieuwe stijl, rapport Commissie
Halsema
Strategie
•
•
•
•
•
•
•
De Raad van Toezicht kent drie commissies die
gericht zijn op specifieke doelstellingen van de Raad
van Toezicht en de besluitvorming voorbereiden.
De remuneratiecommissie beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur en ziet erop toe
dat het College van Bestuur de belangen en doelen
van de organisatie en alle betrokken partijen op een
evenwichtige wijze in acht neemt. De remuneratie-
Communicatie | Financiën | Bijlagen
commissie is tweemaal bijeen geweest in gesprek
met de leden van het College van Bestuur.
De financiële commissie is belast met de voorbereiding van het gesprek over begroting en jaarrekening
en adviseert daarnaast het college over financiëleen beheersmatige zaken. De financiële commissie is
tweemaal bijeen geweest.
De commissie onderwijskwaliteit is in 2013 ingesteld
om de wenselijke aandacht te kunnen geven aan
de kwaliteitsdiscussie die continue gevoerd dient
te worden. De onderwijscommissie is tweemaal in
gezamenlijkheid met de leden van het College van
Bestuur bijeen geweest.
Daarnaast hebbende leden van de Raad van Toezicht
een werkbezoek gebracht aan twee scholen en zijn
zij aanwezig geweest bij een ontmoeting met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van
SKOzoK en bij een gesprek met stakeholders over de
risicoanalyse van SKOzoK.
Jos van Nunen
Voorzitter Raad van Toezicht
8
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
In 2013 had de Raad van Toezicht de volgende
samenstelling:
De heer drs. J.M.M. ( Jos) van Nunen
Voorzitter en lid Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie : Voorzitter Raad van Bestuur Lumens
Groep te Eindhoven
Nevenfuncties: Bestuurslid coöperatie I-kracht
te Gouda, Voorzitter Stichting
PeuterSpeelzaalWerk te GeldropMierlo, Voorzitter Vereniging voor de
Jeugd te Waalre
Mevrouw ir. A.C. (Jeannette) Dekker MRE
Secretaris, vicevoorzitter en lid Financiële Commissie
Hoofdfunctie : Manager wijkontwikkeling
Woningcorporatie Area te Uden en
Veghel
Mevrouw drs. M.M. (Marijke) van Vijfeijken
Algemeen lid en lid Onderwijscommissie
Hoofdfunctie : Senior onderzoeker Kenniscentrum
Kwaliteit van Leren op Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Nevenfunctie : Lid Raad van Toezicht bij Optimus
Primair Onderwijs
De heer drs. B. (Bart) K. van Linder
Algemeen lid, lid Onderwijscommissie en lid
Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie : Directeur-eigenaar en senior
adviseur/trainer/coach Actor
Adviseurs te Waalre
Nevenfunctie : Hospitality Consultant Hotel
management School te Maastricht
Mevrouw M. (Marjo) van Doormalen – de Vries RA
Algemeen lid en lid Financiële Commissie
Hoofdfunctie : Directeur-eigenaar en Financieel
adviseur Doormalen Project- en
Interimmanagement te Waalre
9
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
1.3Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
Rustiger vaarwater
Na een aantal hectische jaren, waarin de GMR het
nodige extra werk verzette, is 2013 een relatief rustig
jaar. De vergaderingen worden inmiddels voorbereid in een ‘agenda overleg’ met het CvB, hetgeen de
vergadertijd en inhoud ten goede komt. Daarnaast
zijn de onderwerpen die ter tafel komen, minder
groots en ingrijpend dan voorgaande jaren. De GMR
volgt de laatste stap naar het nieuwe ‘directie landschap’ en krijgt te zien dat de opbrengsten aanzienlijk zijn gestegen op de SKOzoK scholen.
Heet hangijzer
Traditiegetrouw is het ‘formatieplan’ een heet hangijzer. Om te voorkomen dat we (wederom) te laat
geconfronteerd worden met een ‘x-factor’ die weer
hoger is dan de voorgaande jaren, hebben we er voor
gekozen om in het voortraject actief mee te praten
over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het formatieplan. Mede daarom is er gekozen voor een
vaste plaats voor de GMR in het overleg van het directienetwerk P&O. Hierdoor werd reeds vooraf overeenstemming bereikt over de uitgangspunten en werd
het uiteindelijke formatieplan een ‘hamerstuk’.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Om ervoor te zorgen dat voor 2014 opnieuw de goede
dingen gedaan werden, is het formatieplan in het
begin van het nieuwe schooljaar reeds geëvalueerd,
de uitgangspunten bleven hetzelfde en zodoende
kan ook het formatieplan van 2014 een ‘hamerstuk’
worden.
Het tijdens de vergadering uiteengaan in kleinere
groepen heeft een positief effect op de inspraak van
de GMR en wordt als bijzonder prettig ervaren.
Wel is het zaak om steeds goed te bekijken in
hoeverre toehoorders betrokken kunnen worden bij
de diverse vergadermomenten.
Positief
Lastige positie
We worden door het CvB en haar staf steeds vaker
meegenomen in het proces, waardoor uiteindelijke
besluiten soepeler verlopen. Een positief voorbeeld
hiervan is het Personeelsbeleidsplan. De GMR heeft
nadrukkelijk mee mogen kijken bij de totstandkoming ervan en daardoor zijn snel instemmingen
verleend. Ook het Koersplan is een goed voorbeeld
van GMR-participatie.
Als er al iets genoemd mag worden dat negatief is,
dan moet dat wel haast het Ondersteuningsplan
zijn. De veel te late berichtgeving, moeizame uitleg
en druk vanuit de overheid, hebben er voor gezorgd
dat veel scholen en MR-en zich tegen de muur
gedrukt zagen.
10
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
De GMR had feitelijk geen rol in de totstandkoming
van het nieuwe samenwerkingsverband en eigenlijk
ook geen enkele stem in het maken van de Ondersteuningsplannen, maar toch voelde de GMR de druk
van de MR-en om meer informatie te verschaffen.
Ook het CvB had pas laat de informatie die nodig was
waardoor één en ander verre van soepel verliep.
Dat de GMR uiteindelijk nog 2 kandidaten heeft
kunnen voordragen voor de OPR mag een klein
wonder heten en ook de manier waarop dit gebeurd
is, verdient niet de schoonheidsprijs.
Eind 2013 had de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de volgende samenstelling:
Nieuwe GMR
Regio Aalst-Waalre
Tot slot was 2013 het jaar van de ‘grote volksverhuizing’: er moesten maar liefst 4 nieuwe leden komen
voor de GMR. Aan belangstelling geen gebrek, maar
omdat het merendeel van de gegadigden eerst meer
info wilde, konden we eigenlijk geen 1e vergadering
hebben door een gebrek aan leden.
Uiteindelijk bleek er ook een nieuwe voorzitter te
moeten komen, dus dubbele druk om tot een goede
samenstelling te komen. Maar gelukkig kwam deze
er en hebben we met een voltallige GMR kunnen
starten.
Peter Prein
Vicevoorzitter Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
Regio Leende / Valkenswaard Noord-Oost
Leerkracht:Ouder:
E. (Els) van de Laak S. (Sieka) van Vlerken
(voorzitter)
Regio Dommelen / Valkenswaard Zuid-West
Leerkracht:Ouder:
N. (Nadine) Verdonk F. (Frans) Bijnen
Leerkracht:Ouder:
P. (Peter) Prein C. (Christine) Lubse
(vicevoorzitter)
Regio Cranendonck
Leerkracht:Ouder:
T. (Thea) Raijmakers
J. (Jorien) Maranus
Regio Bergeijk
Leerkracht:Ouder:
I. (Ineke) Mensink M. (Marcel) Duffhuis
11
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
De scholen
Overzicht van de scholen, onderverdeeld in clusters met daarbij
de clusterdirecteur.
Gemeente Bergeijk
Cluster 1 - Leon Willemstein
St. Gerardus (1a)
De Klepper (1b)
Cluster 2 - Frans de Lau
Beisterveld (2a)
St. Bernardus (2b)
Cluster 3 - Reint Bos
Prinses Beatrix (3a)
De Zonnesteen (3b)
Cluster 4 - Stan Schilleman
De Ster (4a)
St. Willibrordus (4b)
Gemeente Aalst-Waalre
Cluster 5 - Theo Houben
De Wilderen (5)
Cluster 6 - Trees Kessels
De Drijfveer (6a)
Christoffelschool (6b)
Gemeente Valkenswaard
Cluster 7 - Gert van Kooij
Schepelweyen (7)
Cluster 8 - Ben van Dooren
Agnetendal (8a)
St. Martinus (8b)
Cluster 9 - Wilma Louwers
De Pionier (9a)
St. Servatius (9b)
Cluster 10 - John Kardol
Haagstraatplein (10):
- De Dorenhagen
- De Windroos
- De Zonnewijzer
Cluster 11 - Christ Mandigers
De Grasspriet (11a)
De Smelen (11b)
Gemeente Heeze-Leende
Cluster 12 - Mari Kokke
De Triangel (12a)
St. Jan (12b)
De Talententoren (12c)
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Gemeente Cranendonck
Cluster 13 - Marjet van Poppel
St. Joan (13a)
De Stapsteen (13b)
Cluster 14 - Huub Compen
De Schatkist (14a)
De Boogurt (14b)
Cluster 15 - Joop van Veldhoven
De Wereldwijzer (15a)
St. Andreas (15b)
6a 6b
5
Waalre
Aalst
AALST-WAALRE
4b
8a
7
8b
Riethoven
Dommelen
4a
10
11b
9a11a
Valkenswaard
HEEZE-LEENDE
12a
12c
Leende
12b
Sterksel
13b
Leenderstrijp
3a Westerhoven
3b
2b
VALKENSWAARD
Maarheeze
1a
Bergeijk
13a
9b
Loo
Weebosch
Soerendonk
Borkel en Schaft
1b
2a
Luyksgestel
BERGEIJK
CRANENDONCK
14a
14b
Budel
15a
Budel-Schoot
15b
Budel-Dorplein
12
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
1.5 De koers
Missie
De SKOzoK-scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd
worden om in een positieve sfeer veel te leren.
Identiteit
SKOzoK staat voor een brede, levensbeschouwelijke
identiteit, gebaseerd op de christelijke normen en
waarden.
Visie
SKOzoK verzorgt eigentijds, kwalitatief goed
onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses
van het kind centraal staan. De leerling leert in
dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de
omgeving.
SKOzoK biedt een passend onderwijsarrangement
aan, zo dicht mogelijk bij huis. SKOzoK is een open
en lerende omgeving voor de medewerkers,
waarin op professionele wijze wordt gewerkt. Dit
houdt onder andere in dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.
SKOzoK beoogt een proactieve en duurzame
samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners
en gemeenten. De organisatie wordt gedreven
door efficiëntie en effectiviteit om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten en
daartoe beschikt SKOzoK over relevante manage-
mentinformatie om te kunnen sturen op kwaliteit
en continuïteit. SKOzoK streeft ernaar dat ouders
een bewuste, positieve keuze maken voor een
SKOzoK-school.
Strategie
Om haar strategie te bepalen, werkt SKOzoK met een
strategisch plan voor vier schooljaren. Dit noemt zij
het Koersplan. Met het Koersplan geeft zij richting
aan de organisatie. Nieuwe ontwikkelingen en de
onvermijdelijke dynamiek van het onderwijs kunnen
ervoor zorgen dat de koers tussentijds wordt bijgesteld.
Het Koersplan geeft dus focus op hoofdlijnen. In het
Koersplan 2010-2014 zijn de volgende focuspunten
geformuleerd:
1. Goed onderwijs
2. De professionele medewerker
3. De samenwerkende organisatie
Op basis hiervan zijn per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in een jaarplan: het Kompas.
Zo blijft de strategie actueel.
De focuspunten voor de periode 2010-2014 zijn met
name gerelateerd aan onderwijs, personeel en organisatie. Onderliggende jaardoelstellingen voor 2013 (uit:
‘Kompas schooljaar 2012-2013’ en ‘Kompas schooljaar
2013-2014’) worden daarom besproken in de hoofdstukken ‘Onderwijs’ en ‘Personeel & Organisatie’.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Bij het bepalen van doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor concrete
invulling op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan
en het Kompas de basis waarmee de scholen hun
schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er
optimale aansluiting tussen de strategische doelen
van de organisatie als geheel en de 30 verschillende
scholen.
13
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Daniëlle van der Vorst
Leerkracht groep 8 bij de Boogurt
“Na ongeveer vier jaar aan de slag te zijn met handelingsgericht werken zien we op de Boogurt positieve
resultaten. Op de Boogurt was vooral het vak taal,
te weten begrijpend- en technisch lezen, één van de
belangrijkste aandachtspunten. Daar lag dan ook onze
focus binnen het handelingsgericht werken. In 2011 zijn
we begonnen met het invullen van het groepsoverzicht.
Hierin noteer je per kind de stimulerende en belemmerende factoren, zodat je een goed beeld krijgt van wat
een kind nodig heeft. De leerkracht brengt de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart en stemt hier het
lesaanbod op af. Matchen en stretchen noemen we dit.
Je kijkt dus nóg beter naar de kinderen (waarnemen),
waardoor je de kinderen beter begrijpt en duidelijk
wordt wat kinderen nodig hebben om zich op een positieve manier optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit wordt
tussentijds geëvalueerd.
In 2012 zijn we gestart met het maken van groepsplannen voor begrijpend lezen en in 2013 hebben we ook
groepsplannen voor technisch lezen gemaakt. Door een
heldere formulering van de lesdoelen biedt het groepsplan een goede houvast voor een (meer) doelgerichte en
efficiënte werkwijze. Ook staat in deze groepsplannen
heel duidelijk omschreven welke kinderen verdieping,
extra ondersteuning of een individuele leerlijn nodig
hebben. Het wordt op deze manier overzichtelijker welke
kinderen op welk niveau werken en hoe daarmee om te
gaan in de klas. We zien al duidelijk verbetering in de
cognitieve opbrengsten op grond van begrijpend lezen.
Volgend jaar hopen we ook nog op een ander gebied of
gebieden mooie ontwikkelingen terug te zien. Zo staat
voor 2014 ook onderdeel spelling op de planning. Wij zijn
er in elk geval van overtuigd dat we aan de hand van
deze werkwijze mooie ontwikkelingen kunnen doormaken!”.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
2. Onderwijs
2.1 Resultaten focuspunt:
Goed onderwijs
REALISEREN
WAARNEMEN
Opbrengst- en handelingsgericht werken
SKOzoK is enige jaren geleden gestart met het
trainen van alle scholen in HandelingsGericht
Werken (HGW). Dit is een planmatige en cyclische
werkwijze met als doel de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Hierdoor worden de opbrengsten verhoogd.
Handelingsgericht werken maakt onderwijs op maat
mogelijk, zodat een schoolteam effectief kan omgaan
met verschillen tussen leerlingen. Hierbij wordt
uitgegaan van het proactief handelen van de leerkracht.
De cyclus ziet er als volgt uit: door goed waar te
nemen, begrijpt een leerkracht de onderwijsbe1
hoeften van de groep. Zij is in staat om een goed
beredeneerd aanbod te plannen en dat om te zetten
in een groepsplan, dat zij vervolgens uit gaat voeren.
In 2013 hebben alle SKOzoK-scholen de tweejarige
trainingscyclus van HGW afgerond. De implementatie van handelingsgericht werken is een proces, dat
bij de scholen nog volop in ontwikkeling is. Zo zijn
de leerkrachten op de scholen dit jaar vooral bezig
PLANNEN
BEGRIJPEN
geweest met het vergroten van hun vaardigheid
in het waarnemen en begrijpen van onderwijsbehoeften van alle kinderen.
De leerkrachten maken een pedagogisch en didactisch
groepsoverzicht om daarmee een goed beredeneerd
basisaanbod te formuleren in een groepsplan. Op de
meeste scholen wordt nu voor twee vakgebieden met
een groepsplan gewerkt. Het aantal groepsplannen
wordt steeds verder uitgebreid. De groepsplannen
worden meerdere malen per jaar besproken met de
kwaliteitsondersteuner en waar nodig bijgesteld.
1
Omdat er in het basisonderwijs meer vrouwen dan mannen
werkzaam zijn als leerkracht, kiezen wij in dit jaarverslag voor het
gebruik van de vrouwelijke vorm.
14
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Op de scholen zijn de resultaten reeds merkbaar: door
het handelingsgericht werken zijn de leerkrachten
meer planmatig bezig. Het basisaanbod wordt beter
beredeneerd en de groepsplannen worden effectief ingezet om de periodedoelen te bereiken. Op dit
moment ligt de focus van de groepsplannen vooral
op het verbeteren van de cognitieve vakken. In de
toekomst zal de sociaal-emotionele ontwikkeling
vaker worden opgenomen in de groepsplannen.
Behoud basisarrangement voor alle scholen
Handelingsgericht werken zorgt voor positieve
resultaten. In 2012 hadden alle scholen een basisarrangement. In 2013 wilde SKOzoK dit uiteraard graag
behouden. Tijdens het jaarlijkse bestuursgesprek
Om de opbrengsten van scholen met achterblijvende
resultaten te verhogen, werkt SKOzoK met zogenaamde verbeterplannen. De plannen zijn vooral
gericht op het verbeteren van de cognitieve opbreng-
536,9
536
536,0
535,5
535,4
535
534
met de Inspectie van het Onderwijs was de inspectie
positief. Onder andere omdat de cognitieve opbrengsten een stijgende lijn vertonen, maar ook vanwege
de wijze waarop SKOzoK de professionalisering (zie
hoofdstuk 3) inzet. Alle SKOzoK-scholen hebben
het basisarrangement behouden. Dit betekent dat
geen enkele school onder verscherpt toezicht van de
inspectie staat. Wel kregen vier scholen een attendering: de lichtste waarschuwingsvorm bij (eenmalig)
benedengemiddeld resultaat op de eindcito.
CITO EINDSCORE
537
534,6
535,5
535,1
534,4
533
2010
SKOzoK
2011
Landelijk
Communicatie | Financiën | Bijlagen
2012
2013
Eindscore Cito schooljaar 2013 in relatie tot eerdere jaren
sten. In 2013 hebben 12 scholen (ten opzichte van 16
scholen in 2012) met deze plannen gewerkt. Dit was
vooral vanuit proactief oogpunt: daar waar in de
cognitieve opbrengsten bijvoorbeeld fluctuerende
resultaten worden geboekt, of neerwaartse trends
worden waargenomen, start een school met een
dergelijk plan. Vervolgens vinden er periodiek voortgangsgesprekken plaats.
Doordat er op alle scholen veel aandacht wordt
besteed aan de analyse van de resultaten en het
verbeteren van de opbrengsten, is over het algemeen
een stijgende lijn te zien in zowel de tussen- als de
eindopbrengsten. De grafiek op deze pagina geeft
deze stijgende lijn dan ook duidelijk weer.
De gemiddelde cito-score van de SKOzoK-scholen
kwam in 2013 uit op 536,9. Dit ligt ruim boven het
landelijk gemiddelde van 535,1.
15
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Ouders betrekken bij het leerproces
Één van de doelen die SKOzoK heeft gesteld voor het
schooljaar 2013-2014 is het meer betrekken van de
ouders bij het leerproces van hun kind(eren). Zo heeft
SKOzoK de scholen gestimuleerd om het ontwikkelingsproces van het kind inzichtelijker te maken
Manon Geurds
Kwaliteitsondersteuner van de Christoffelschool
“We willen samen optrekken met de ouders, onder het
motto: “Uw kind, onze leerling”. In 2013 hebben we daar
hard aan gewerkt. We zagen op de Christoffelschool
kansen om met de informatie die beschikbaar is vanuit
het handelingsgericht werken in gesprek te gaan met
ouders. In de oudergesprekken vormt de informatie vanuit
het groepsoverzicht de leidraad en wordt het structureel
ingezet. We stemmen steeds af wat het actuele beeld is
dat de leerkracht heeft van het kind: Wat is stimulerend?
Wat belemmerend? En van daaruit: Hoe leert hij of zij het
best? De ouder wordt nadrukkelijk uitgenodigd mee te
denken of dit beeld overeenkomt met het beeld thuis. Het
beeld wordt op basis van de informatie vanuit de ouder
en de observaties vanuit de leerkracht steeds opnieuw
aangescherpt. In het gesprek is steeds aandacht voor het
aanbod dat het kind krijgt in de groep, zodat de ouder weet
of het kind voldoende heeft aan het basisaanbod, of dat
er aanpassingen nodig zijn. De grafieken van de citoresultaten, waarin wordt getoond hoe de (cito)resultaten zich
verhouden tot de normen, bleken daarnaast een uitstekend
hulpmiddel te zijn om het ontwikkelingsproces van het
kind inzichtelijker te maken. Dit zorgt ervoor dat ouders
een reëel beeld krijgen van de ontwikkeling van hun kind.
Ouders en school worden zo met elkaar verbonden. We
merken dat zowel ouders als leerkrachten
voor de ouders. Bijvoorbeeld door tijdens de oudergesprekken met behulp van grafieken te laten zien hoe
de (cito)resultaten zich verhouden tot de normen.
positief op deze aanpak reageren. Het is een bewuste
manier van beoordelen. De grafieken en groepsoverzichten
worden tevens gebruikt voor de overdracht tussen verschillende leerkrachten. Om de ouders te laten ervaren dat er
een goede overdracht heeft plaatsgevonden, maar ook ter
kennismaking met de nieuwe leerkracht, plannen we aan
het begin van het schooljaar kennismakingsgesprekken.
Ook de oudergeleding van de MR heeft in 2013 meegedacht
over het betrekken van ouders in het leerproces. Hieruit is
het plan ontstaan om, naast de inloopmomenten in leerjaar 3, deze ook in te zetten in de overige leerjaren, zodat
ouders meer zicht kunnen krijgen op wat er in de groep
gebeurt. Er hebben twee inloopmomenten plaatsgevonden
in 2013 en er staan er nog twee gepland in 2014.
Een vergelijkbaar idee is de ouderkijkles die we sinds 2011
tweejaarlijks organiseren tijdens onze Kanjertraining, een
training waarin we met kinderen werken aan een goede
sfeer en positief gedrag. Op deze wijze krijgen ouders een
goed beeld waarop we vorm geven aan deze training.
Tenslotte hebben we in 2013 een informatiemarkt en
verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. Zo vond
er in het kader van Handelingsgericht werken een informatieavond plaats, met als thema: ‘Uw kind, onze leerling’.
Hiermee laten we de ouders meekijken in de praktijk en dat
wordt over het algemeen erg gewaardeerd.”
Communicatie | Financiën | Bijlagen
De mening van de ouders telt me
e!
In 2013 heeft SKOzoK een speciale
ouderenquête
gehouden in het kader van de voo
rbereidingen voor
het nieuwe Koersplan. Maar liefst
1077 ouders hebben
de enquête ingevuld. Daaruit ble
ek dat ouders taal en
rekenen als de vakken beschouwen
waaraan de scholen
de meeste aandacht moeten bested
en. Voor techniek en
ICT hoeft minder tijd te worden ing
eruimd volgens hen.
Plezier op school vinden ouders du
idelijk belangrijker
dan hoge Citoscores. Bijna alle ou
ders zijn bereid om te
investeren in het leren van hun kin
d. Meer dan 80% van
de ouders oefent met hun kind één
of meerdere keren
per week leerstof van school. Men
vindt het meedenken
over het leren van hun kind erg bel
angrijk, maar vindt
het minder belangrijk om hierin een
beslissende rol
te hebben. Van de ouders is 75% ber
eid mee te helpen
op school. De ouders zijn tevreden
over informatieverstrekking over schoolactiviteiten
van hun kind. Meer
informatie over hoe ouders hun kin
d kunnen helpen bij
het leren, zouden zij waarderen. Ou
ders hebben weinig
behoefte om hun kind mee te neme
n naar een oudergesprek. Tenslotte vinden ouders
het erg belangrijk om
met de leerkracht te bespreken op
welke wijze hun kind
het beste leert. De resultaten van
de ouderenquête zijn
meegenomen in de beleidskeuze
s voor het Koersplan
2014-2018.
16
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
2.2 Tevreden kinderen
en ouders
Eens in de twee jaar bevraagt SKOzoK de leerlingen
(vanaf groep 5) en de ouders of verzorgers van alle
leerlingen over hun tevredenheid met betrekking tot
de school. Ook in 2013 vond deze meting plaats.
De leerlingen
Bijna 3.000 leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,0 (landelijk is dit 8.1).
Van alle leerlingen voelt 79% zich veilig op school
(ten opzichte van 75% landelijk) en geeft 22% aan
soms of vaak op een andere school te willen zitten
(ten opzichte van 31% landelijk). Het minst tevreden
zijn de leerlingen over rekenen, taal en wereldoriëntatie. Daarover zijn zij ook minder tevreden dan het
landelijk beeld weergeeft, vooral bij het vak taal. Op
bijna alle andere onderdelen zijn onze leerlingen
juist meer tevreden dan op landelijk niveau. Met
name op het gebied van samenwerken wordt hoog
gescoord, zowel met betrekking tot de groep als met
betrekking tot de onderlinge omgang tussen leerlingen.
De punten die er zeer positief uitspringen qua tevredenheid zijn pesten via internet, excursies, angst
op het schoolplein en gymnastiek. Verbeterpunten
liggen behalve bij taal, rekenen en wereldoriëntatie,
bij het meehelpen van ouders en het vertellen over
pesten.
Opvallende kenmerken van de SKOzoK-leerlingen
in relatie tot de leerlingen bij andere besturen zijn
dat ze vaker computerspelletjes spelen, veel gebruik
maken van internet, vroeger naar bed gaan, meer
buiten spelen, vaker lid zijn van een club of vereniging en dat thuis vaker de Nederlandse taal wordt
gesproken.
Ouders
De tevredenheidsvragenlijst werd ingevuld door 62%
van de ouders (in 2011 was dit 58%). Zij geven gemiddeld een 7,5 (ten opzichte van 7,3 in 2011). Dit is gelijk
aan het landelijk gemiddelde. Van alle ouders voelt
Communicatie | Financiën | Bijlagen
91% zich goed thuis op school (ten opzichte van 86%
landelijk). De gemiddelde score op alle vragen is 7,3
(ten opzichte van 7,0 in 2011). Dit ligt iets hoger dan
het landelijk gemiddelde van 7,1.
Het laagst wordt gescoord op de categorie ‘omgeving
van de school’ met een 6,5 (ten opzichte van een
6,2 landelijk) en het hoogst wordt gescoord op de
categorie ‘leerkracht’ met een 8,2 (ten opzichte van
een 8,0 landelijk).
Volgens de ouders springen vooral de inzet en motivatie van leerkrachten, de omgang van leerkrachten
met leerlingen en het bevorderen van de zelfstandigheid er erg positief uit. Verbeterpunten liggen in de
veiligheid onderweg naar school en de veiligheid van
de omgeving, alsmede de speelmogelijkheden op het
schoolplein. Ten opzichte van de vorige meting bleef
de tevredenheid bij alle scholen stabiel of nam deze
zelfs toe.
Opvallend aan de samenstelling van de bevraagde
ouders is dat zij - in vergelijking met het landelijke
beeld - vaker aangeven actief te zijn als hulpouder,
hun kinderen minder vaak helpen met huiswerk,
schoolnabijheid belangrijker vinden en de onderwijsvorm van de school juist minder belangrijk.
Ook spreken zij vaker Nederlands en zijn zij hoger
opgeleid.
17
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
2.3 W
at speelde er verder
op het gebied van
onderwijs?
Passend Onderwijs
SKOzoK is al jaren actief en succesvol om onderwijs
voor alle kinderen passend te maken. Op iedere
SKOzoK school zijn dan ook mooie voorbeelden
zichtbaar van kinderen die zich dankzij extra ondersteuning prettig voelen en goed mee kunnen op de
basisschool in het eigen dorp. Ze kunnen zich daar
prima ontwikkelen.
Dat het onderwijs al veelal passend is, blijkt ook uit
de statistieken. In de regio bezoeken minder kinderen
dan landelijk gemiddeld het speciaal basisonderwijs
(SBO) en het speciaal onderwijs(SO) en hebben meer
leerlingen een rugzakje op een reguliere basisschool
dan landelijk gemiddeld. SKOzoK kan en doet dus
al heel veel. Tot op heden heeft SKOzoK ondersteuning van het Samenwerkingsverband Valkenswaard
e.o., waarvoor SKOzoK met twee andere schoolbesturen verantwoordelijk is voor de scholen in vijf
gemeenten.
De nieuwe Wet Passend Onderwijs, die per 1
augustus 2014 van kracht gaat, beoogt een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden in het
stelsel van onderwijsondersteuning. Door het ministerie is bepaald dat er een nieuw Samenwerkingsver-
band moet komen voor het primair onderwijs, waar
SKOzoK samen met negen andere schoolbesturen
verantwoordelijk is voor de leerlingen in maar liefst
tien gemeenten. In 2013 zijn de voorbereidingen
gestart om deze nieuwe wet te kunnen uitvoeren.
Zo is onder andere een gezamenlijke hoofdlijnennotie opgesteld, welke de basis vormt voor de verdere
inrichting van de lichte en zware ondersteuning door
het nieuwe samenwerkingsverband. Ook zijn voor
alle scholen ondersteuningsprofielen opgesteld, om
inzichtelijk te maken wat scholen leerlingen kunnen
bieden. Verder is in november een nieuwe stichting
opgericht: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen.
Actualisatie klachtenregeling
De klachtenregeling van SKOzoK dateerde uit 1998
en was dus nodig aan actualisatie toe. In 2013 heeft
SKOzoK haar klachtenregeling geactualiseerd en
heeft de GMR hieraan instemming gegeven. De
vernieuwde klachtenregeling is te vinden op de
website www.skozok.nl onder het kopje ‘ouders’.
Verplichte meldcode Kindermishandeling en
Huishoudelijk geweld
Het Samenwerkingsverband Valkenswaard heeft
enige jaren geleden een meldcode opgesteld met
betrekking tot kindermishandeling en huiselijk
geweld. Destijds zijn alle scholen getraind op het
herkennen van signalen en hoe te handelen. Per
1 juli 2013 is het hebben van een dergelijke meld-
Communicatie | Financiën | Bijlagen
18
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
code wettelijk verplicht gesteld. Binnen SKOzoK is in
samenwerking met het SWV de bestaande meldcode
geactualiseerd en via directeuren en kwaliteitsondersteuners opnieuw onder de aandacht gebracht. De
aangepaste meldcode is te vinden op onze website
onder het kopje ‘ouders’.
Onderwijs en ICT
Tijdens de jaarlijkse directie-tweedaagse, die in 2013
onder andere in het teken stond van de toekomst
van het onderwijs, bleek er veel enthousiasme te zijn
voor FIT, het Fundamenteel Innovatie Traject: een
traject waarin het combineren van onderwijs en ICT
centraal staat. Veel scholen zien dat bijvoorbeeld
het gebruik van social media, tablets, apps en web
2.0 tools niet meer zijn weg te denken uit de maatschappij en daardoor ook in een rap tempo worden
omarmd door kinderen en leerkrachten. Maar liefst
11 SKOzoK-scholen zijn in augustus gestart met dit
traject.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Helma Jaspers
Leerkracht op De Talententoren
“Na de directie-tweedaagse sprak onze ondersteunend
directeur Monique van Eert haar interesse uit over het
FIT-traject. Zij vroeg mij daar in mee te kijken. Ik stond er
blanco in, maar was al snel enthousiast over de mogelijkheden en dacht: ik ga het gewoon proberen! We mochten
zelf weten wat we wilden aanpakken. De enige voorwaarde
was dat het met ICT en het onderwijs te maken had. Ik
besloot een eigen site op te zetten die leerlingen vervolgens konden gebruiken als medium om berichten op te
plaatsen: een soort digitale krant dus. Zelf had ik weinig
technische kennis, maar één van mijn leerlingen kon mij
hier gelukkig bij helpen. Samen bouwden we de site. Mijn
grootste motivatie was het verbeteren van de taalontwikkeling en het verhogen van de motivatie daarvoor. En zo
kon ik dat op een leuke en eigentijdse manier toepassen
binnen de klas. Kinderen werden zich steeds bewuster van
het feit dat heel de wereld mee kon kijken, waardoor zij
kritischer werden op hun eigen teksten. Sommige kinderen
gingen er zelfs thuis mee aan de slag. Daarnaast stimuleert
het de samenwerking tussen de leerlingen: bij het schrijven
van een goede tekst, maar ook bij de technische handelingen om een bericht te kunnen plaatsen. Mijn doel is dus
zeker bereikt. En de Pionier Koerier heeft er een concurrent
bijgekregen: De Nieuwstoren, de krant voor ieder talent!”
19
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
e
i
t
a
s
i
n
a
g
r
O
l
e
e
n
o
s
r
e
3. P
3.1 Resultaten focuspunt:
De professionele medewerker
Professionalisering van didactisch handelen en
zelfsturing
Aangezien opbrengst- en handelingsgericht werken
een belangrijke doelstelling is op het gebied van
onderwijs, is het logisch dat de professionalisering
hierbij aansluit. Het verbeteren van de didactische
vaardigheden is een goede wijze om de afstemming
op de mogelijkheden van onze leerlingen te verbeteren en om de opbrengsten te verhogen. Zo werkte
SKOzoK in 2013 volop aan de professionalisering van
het didactisch handelen en aan de zelfsturing van
de medewerkers. Dit gebeurt onder andere door
aandacht voor het directe intructiemodel, praktijkgestuurd leren en bevorderen van het onderwijskundig
leiderschap.
Het directe instructiemodel
SKOzoK stimuleert het gebruik van het ‘directe
instructiemodel’, een didactisch model dat de leerkracht kan toepassen bij de vormgeving van de les.
Door gebruik van het directe instructiemodel krijgt
de les meer structuur en wordt de afstemming op de
behoeften van de kinderen vergroot. De leerkracht
is zich meer bewust van de lesdoelen en heeft meer
differentiatiemogelijkheden. De verschillende fasen
van het directe instructiemodel was ook het centrale
onderwerp op de plenaire SKOzoK-studiemiddag
met als thema ‘samen leren’. Op die manier vond
schooloverstijgende professionalisering plaats met
als doel om het handelingsrepertoire te vergroten.
Het instructiemodel was tevens het centrale thema
tijdens groepsbezoeken van de directeur en kwaliteitsondersteuner. Uit de interne procesaudit is
gebleken dat de kwaliteit van de directe instructie is
verbeterd.
Praktijkgestuurd leren
Bij professionalisering wordt vaak gedacht aan scholing. Maar met het traject ‘praktijkgestuurd leren’
pakt SKOzoK de professionalisering aan in de praktijk. Dit geeft leerkrachten, kwaliteitsondersteuners
en directeuren de mogelijkheid op de werkplek tijdens lestijd - van en met elkaar te leren. Hierbij is
het doel het verbeteren van de complexe didactische
vaardigheden en is de eigen ontwikkelbehoefte van
de leerkracht het uitgangspunt. Deze vaardigheden
heeft de leerkracht nodig om opbrengst- en handelingsgericht onderwijs te kunnen verzorgen. In 2013
20
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
hebben 7 scholen dit traject doorlopen. De overige
scholen komen in 2014 aan de beurt.
De meest gestelde ontwikkelvragen hebben betrekking op: het formuleren van concrete leerdoelen, het
realiseren van afstemming tussen de instructie en
verwerkingsopdrachten en het systematisch analyseren van de voortgang van leerlingen.
Het traject is gericht op de professionalisering van
de leerkracht, de directeur en de kwaliteitsondersteuner. De scholen worden hierin begeleid door
externe deskundigen. Van iedere school krijgen twee
leerkrachten die het traject reeds hebben doorlopen,
Penny Bartholomeus
Leerkracht op de Willibrordusschool
“Basisschool Sint Willibrordus was de eerste school die
in 2013 de Veerkrachtgroep mocht ontvangen. We wisten
niet goed wat we konden verwachten. Ook ik stelde me als
leerkracht van groep 4 enigszins behoudend op.
De Veerkrachtgroep liet zich hierdoor echter niet uit het
veld slaan en ging enthousiast aan de slag. Er volgden
teambijeenkomsten, groepsgesprekken en individuele
gesprekken. Zowel met het team, als de KO’er en de directie.
Waar staan we voor als school, wat willen we graag en
hoe ziet dat eruit? Staan de neuzen dezelfde kant uit?
En wat heeft dit alles te betekenen voor de leerkracht in
de groep? Vanuit de behoefte (ontwikkelingsvraag) van
ieder individueel persoon werd vervolgens de begeleiding
vormgegeven. Voor sommigen betekende dit meer
individuele of groepsgesprekken. Maar vaak ook: coaching
in de klas, tijdens de les. Meteen feedback krijgen op wat je
doet en die feedback ook meteen weer kunnen toepassen.
Dat heb ik zelf als erg prettig ervaren.
de mogelijkheid om twee dagen mee te doen op een
school waar het traject later plaatsvindt. Hierdoor
wordt ook kennis en ervaring tussen de scholen
uitgewisseld.
Bevordering onderwijskundig leiderschap
Naast het professionaliseringstraject
‘praktijkgestuurd leren’ is SKOzoK in augustus
2013 gestart met professioneel begeleide intervisie
voor de directeuren, ter versterking van het
onderwijskundig leiderschap. In 2013 hebben er
twee intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden. Ook
krijgen alle directeuren een ontwikkelassessment, op
basis waarvan een persoonlijk ontwikkelplan wordt
opgesteld. Hiervoor is in 2013 een onderzoeksbureau
geselecteerd en ook zijn de te onderzoeken
competenties bepaald. De ontwikkelassessments zijn
afgenomen in januari en februari 2014.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
21
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
3.2Resultaten focuspunt:
De samenwerkende organisatie
Optimale inzet van ieders kwaliteiten
Wilma Louwers
Clusterdirecteur
Uitwisseling van leerkrachten tussen de scholen
Volgens Wilma Louwers, clusterdirecteur van De Pionier
en de Sint Servatius, is het uitwisselen van LB leerkrachten,
leerkrachten met een bepaald specialisme, een goede ontwikkeling: “Het biedt meerwaarde voor de leerkracht, doordat
deze zichzelf beter kan ontplooien. Daarnaast biedt het meerwaarde voor de scholen zelf, onder andere doordat we de
kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren zonder dat
er hulp van buitenaf nodig is. De hulp van externe bureaus
is kostbaar en bovendien kunnen we intern vaak sneller
schakelen. Binnen mijn cluster hebben we bijvoorbeeld
twee leerkrachten waarvan we de kwaliteiten op deze wijze
inzetten. Een leerkracht is gespecialiseerd in ICT-vaardigheden
en een andere leerkracht geeft ‘Rots- en Watertrainingen’, een
methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Dergelijke specialismen zijn vaak niet vanzelfsprekend
op elke school aanwezig, maar door de uitwisseling worden de
krachten gebundeld en kunnen de scholen elkaar aanvullen.
Het enige minpunt is dat het niet prettig is voor zowel de
leerkracht als de leerlingen wanneer de structuur wegvalt,
doordat de leerkracht te veel of op onregelmatige tijden op
een andere school wordt ingezet. Hier houden we daarom
zoveel mogelijk rekening mee in de planning.
Nu worden leerkrachten vooral tussen de scholen van één
cluster uitgewisseld, maar het is de bedoeling om in de
toekomst organisatiebreed gebruik te kunnen maken van
elkaars expertise.”
SKOzoK vindt het belangrijk dat de leerkrachten zo
breed mogelijk worden ingezet en met elkaar samenwerken om van elkaars talenten te kunnen profiteren, zowel binnen de school, binnen het cluster
als organisatiebreed. Op deze manier krijgen leerkrachten de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien
en maakt de organisatie maximaal gebruik van de
kennis en ervaring die zij in huis heeft. Hiermee
beoogt SKOzoK tevens verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs. Met de clusterindeling van
de scholen wordt de samenwerking tussen scholen
bevorderd. Zo worden er in een cluster leerkrachten
met een bepaalde expertise uitgewisseld, en maken
leerkrachten dankbaar gebruik van elkaars kwaliteiten door een bredere inzetbaarheid.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Marjet van Poppel
Clusterdirecteur
Bredere inzet leerkrachten
“In de visie van de Stapsteen staat onder andere dat we
uitgaan van talenten van kinderen. Maar ook de talenten
van de leerkrachten worden maximaal benut!”, aldus Marjet
van Poppel, clusterdirecteur. “Op de Stapsteen werken we in
clusters, bijvoorbeeld: drie combinatiegroepen 3-4 die samenwerken binnen drie aangrenzende lokalen. Door dit zo te organiseren, is samenwerken al bijna vanzelfsprekend. Daarnaast
hebben we een teamoverzicht gemaakt waarin de talenten
van onze collega’s staan weergegeven, als ook hun ontwikkelvragen. Op deze manier heeft iedereen zicht op de kwaliteiten
van leerkrachtcollega’s binnen ons team en kunnen we ieders
kwaliteit(en) maximaal benutten. Zo zijn in groep 3 de vakken
dans, drama en muziek verdeeld onder de leerkrachten, die
vanuit hun kwaliteit op dat gebied alle groepen 3-4 bedienen.
Elke leerkracht kan zich hierdoor dus focussen op iets waar
hij of zij goed in is en hoeft bovendien maar één les voor te
bereiden. Ook de communicatie over de ontwikkelingen van
kinderen is aangepast: deze wordt digitaal met elkaar gedeeld
en waar nodig kunnen tijdens vergadermomenten toelichtingen worden gegeven.”
22
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Sterkere verbinding van de collega’s met de
organisatie
Een sterke binding van medewerkers met de organisatie is belangrijk. Daarom betrekt SKOzoK haar
medewerkers bijvoorbeeld volop in het meedenken
over de toekomst en organiseert zij gezamenlijke
studiemomenten.
Uitwerking Koersplan 2014-2018
In 2013 werd er intensief gewerkt aan de concretisering van de thema’s voor onze toekomststrategie.
Eerst werd er input verzameld vanuit de organisatie
op basis van vijf vragen: wat willen wij onze leerlingen leren, hoe willen wij leerlingen laten leren,
wat is de rol van de leerkracht, wat is de rol van de
ouders en hoe ziet de leeromgeving er uit in 2020?
Om de thema’s nader uit te diepen, werden deze
uitgezet bij verschillende groepen, zoals medewerkers, ouders, MR-en, PABO-studenten en bovenbouwleerlingen. Vervolgens werden richtinggevende
uitspraken vanuit deze teams besproken met de
directeuren. Ook werden de opbrengsten uit het
Koersplan van 2010-2014 geëvalueerd.
Op basis van voornoemde stappen heeft de kerngroep (een heterogene groep collega’s die het strategieproces heeft begeleid) de uitgangspunten voor
het nieuwe Koersplan geformuleerd.
Om deze uitgangspunten te toetsen bij de medewerkers, heeft SKOzoK in het najaar van 2013 een
organisatiebrede studiemiddag georganiseerd.
Medewerkers konden zo meedenken en een bijdrage
leveren aan de toekomststrategie van SKOzoK. Daarnaast werd door de medewerkers en door ouders
een digitale vragenlijst ingevuld over de toekomst
van het leren en hun eigen rol daarin. Maar liefst 435
medewerkers en 1077 ouders hebben de vragenlijst
ingevuld. Dit leverde belangrijke informatie op, die
gebruikt is bij de verdere uitwerking van het Koersplan.
In de loop van 2013 zijn de contouren voor het
nieuwe Koersplan steeds duidelijker geworden en
zijn deze besproken met onder andere de Raad van
Toezicht, de GMR en staf en directeuren. Ook zijn
deze voorgelegd aan zogenoemde ‘critical friends’,
externe kritische vrienden die vanuit verschillende
invalshoeken meedachten. Op basis hiervan is het
eerste concept Koersplan opgesteld, dat in december
werd besproken met de Raad van Toezicht. In 2014 zal
het Koersplan voor de periode 2014-2018 definitief
het daglicht zien.
Plenaire SKOzoK studiemiddag ‘Samen leren’
In 2013 organiseerde SKOzoK voor het eerst sinds
jaren weer een plenaire studiemiddag. Het doel van
de middag was om van en met elkaar te leren over
een onderwerp dat organisatiebreed wordt toegepast, in dit geval ‘directe instructie’. Vanuit de zes
fases van het directe instructiemodel werden voor en
door collega’s workshops georganiseerd. Alle medewerkers konden twee onderwerpen kiezen waarbij
zij aanwezig wilden zijn. De workshops vonden
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Gerda Clement,
projectleider Koersplan
“Om een zo groot mogelijke betrokkenheid te creëren, is
er bewust gekozen om ouders, kinderen en alle medewerkers van SKOzoK te betrekken bij het vormgeven van het
Koersplan. Vorderingen werden voortdurend teruggekoppeld. Tijdens het gehele proces heeft de Kerngroep op de
achtergrond steeds meegedacht en meegekeken. Na elke
stap kwamen we als groep bij elkaar en gaven we feedback
op de laatste ontwikkelingen. We hielden onze collega’s op
de hoogte via de interne digitale nieuwsbrief van SKOzoK,
die elke zes weken onder alle medewerkers wordt verspreid.
Directeuren werden daarnaast geïnformeerd via de tweewekelijkse directienieuwsbrief en het Koersplan stond regelmatig geagendeerd tijdens de directiebijeenkomsten. Ook
hielden we nauwkeurig een speciale webpagina over het
nieuwe Koersplan bij. Zo konden zelfs mensen van buitenaf
meekijken. De wijze waarop we de hele organisatie hebben
betrokken bij het ontwikkelproces van het Koersplan, zal
uiteindelijk bijdragen aan de verbondenheid die de verschillende geledingen voelen met de focuspunten en doelstellingen, die in het definitieve plan gestalte zullen krijgen.”
plaats op vier scholen. Collega’s werd gevraagd om
te kiezen voor een workshop op een andere school,
om zo ook de kennisuitwisseling tussen de clusters
te stimuleren. Ongeveer 300 medewerkers hebben
aan de studiemiddag deelgenomen. Na afloop werd
de studiemiddag geëvalueerd. De gelegenheid tot
ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen met
collega’s van andere scholen werd door velen - zowel
door de deelnemers als de leiders van de workshops positief gewaardeerd.
23
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
3.3 Wat speelde er verder op het gebied
van personeel en organisatie?
De medewerkers
OPBOUW PERSONEEL
NAAR GESLACHT
24,6% 22,2% 21,9% 20,8%
75,4%
77,8% 78,1% 79,2%
De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van
SKOzoK. De leerkrachten vormen immers de kern van
het onderwijs. Zij bepalen in hoge mate het succes
van het leerproces van kinderen. Net als in de rest
van Nederland werken bij SKOzoK vooral vrouwelijke
leerkrachten en zet de uitstroom van mannelijke
leerkrachten in een snel tempo door. In 2010 was
24,6% van de medewerkers mannelijk, terwijl dit in
2013 nog maar 20,8% is.
De leerlingenkrimp, zo’n 200 per jaar, kan SKOzoK
nog steeds opvangen met het natuurlijk verloop van
haar medewerkers. In 2013 was de uitstroom van
personeel 6,6 procent.
Vervangingen via P-centrum
Door de dalende leerlingenaantallen was het niet
mogelijk om leerkrachten vaste aanstellingen te
geven . Wel is er een grote groep van vervangers
via het P-Centrum verbonden aan SKOzoK. Het
P-Centrum, dat samen met een collega-bestuur
wordt gerund, is verantwoordelijk voor het matchen
van de vervangingsbehoefte en de vervangers.
De coördinator doet dit met behulp van een slim
systeem, zodat het regelen van vervanging efficiënt
wordt ingevuld met zoveel mogelijk dezelfde vervangers. Mede dankzij deze flexibele collega’s hebben
de SKOzoK-scholen een zeer goede continuïteit
van onderwijs kunnen bieden. Bij afwezigheid van
een leerkracht kon dit in maar liefst 99,9% van de
gevallen direct worden opgelost.
PERSONELE BEZETTING
2010 2011 2012 2013
FTE (peildatum 1 oktober)
Directie (incl. adjunct/afd.leiders)
Onderwijzend Personeel
Onderwijs Ondersteunend Personeel (per aug 2011: incl. KO)
Totaal
Uitstroom fte / jaar
2009
50
398
54
502
2010 2011
48
42
372
343
49
57
469
442
-6,5% -5,8%
2012 2013
34
32
317
295
57
54
408
381
-7,6% -6,6%
24
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Toename gebruik BAPO-regeling
In het basisonderwijs hebben leerkrachten van
52 jaar of ouder de mogelijkheid om BAPO aan te
vragen. BAPO staat voor Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen. Het is een vorm van arbeidsduurvermindering, met het doel de werkdruk op oudere
leeftijd wat te beperken. Bij SKOzoK wordt steeds
meer gebruik gemaakt van deze regeling. In 2013 is
het deelnamepercentage met 2,8% toegenomen ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Forse daling van het ziekteverzuim
In 2013 heeft SKOzoK gewerkt met een plan van
aanpak om het ziekteverzuim terug te dringen. De
clusterdirecteuren hebben samen met de adviseurs
Communicatie | Financiën | Bijlagen
van Personeel en Organisatie kritisch gekeken naar
de mogelijkheden om het ziekteverzuim binnen
SKOzoK te reduceren. Hiervoor is onder andere een
gezond en positief werkklimaat van groot belang.
Het verzuimcijfer over het schooljaar 2012-2013 is
uitgekomen op 6,4% en daarmee ruim 1% lager dan
in het voorgaande schooljaar (7,6%). Ook na de zomer
van 2013 is de dalende trend van het ziekteverzuim
duidelijk merkbaar. Het verzuimpercentage over
het kalenderjaar 2013 was 5,5%. Aangezien SKOzoK
sinds 1 augustus 2013 volledig eigen risicodrager is
geworden voor ziekte, had dit ook financieel voordeel. Vanwege het lagere ziekteverzuim, kan er vanaf
januari 2014 meer leerkrachtformatie op de scholen
worden ingezet.
ZIEKTEVERZUIM
7,8
7,6
7,5 %
7,4
7,0
6,8
6,6
BAPO
Aantal FTE met recht op BAPO
Aantal FTE met gebruik BAPO
Deelnamepercentage BAPO
Verlofpercentage i.v.m. BAPO
FTE
okt. 2010
32
18
57,5%
3,9%
6,5 %
6,4
FTE
okt. 2011
30
18
58,0%
4,0%
FTE
okt. 2012
29
17
58,2%
4,1%
FTE
okt. 2013
28
17
61,0%
4,4%
6,2
6,0
5,8
5,6
5,7 %
5,5 %
5,4
5,2
2010
2011
2012
2013
25
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Tevreden medewerkers
SKOzoK bevraagt haar medewerkers geregeld over
hun tevredenheid. Zo ook in 2013.
Maar liefst 95% van de medewerkers heeft de
vragenlijst ingevuld (in 2012 was dit 89%). Daaruit
blijkt dat de medewerkers tevreden zijn. Het gemiddelde rapportcijfer dat de medewerkers geven is 7,7.
Dit is hetzelfde als in 2012.
Ook de overige scores waren vergelijkbaar met het
voorgaande jaar. De gemiddelde score op alle vragen
is 7,1 ten opzichte van 7,0 in 2012. Landelijk ligt het
gemiddelde op 7,0.
De medewerkers waren vooral tevreden over het
contact met de leerlingen, de nieuwsbrieven, de
samenwerking met collega’s en het contact met de
ouders. Verbeterpunten zijn de werkdruk en ontspanningsmogelijkheden.
Naast de tevredenheid werden ook de kenmerken
in vergelijking met onderwijscollega’s bij andere
besturen in kaart gebracht: bij SKOzoK werken relatief meer vrouwen. Ook zijn er relatief veel medewerkers met een leeftijd onder de 35 jaar en veel
medewerkers met een leeftijd boven de 55 jaar, maar
juist minder medewerkers met een leeftijd tussen
35 en 55 jaar. Verder hebben de medewerkers van
SKOzoK gemiddeld langer onderwijservaring en een
kleinere werktijdfactor.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Personeelsbeleidsplan
Vanuit de organisatiebrede behoefte naar een overkoepelende samenhangende visie voor het personeelsbeleid, is hiermee in 2013 een start gemaakt.
De volgende P&O-thema’s hebben hierin een plek:
1.Algemeen
(visie, goed werkgeverschap en uitgangspunten
voor het personeelsbeleid);
2.Personeelsbeheer
(personeelsinformatie, ken- en stuurgetallen);
3.Werving, Selectie en Personeelsplanning
(benoemingsbeleid, vervangingsbeleid en inzet
interne en externe deskundigheid);
4.Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
(arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, klachten
en vitaliteit);
5.Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie
(beloning, functiewaardering, taakbeleid,
deeltijdarbeid);
6.Loopbaanmanagement, Beoordeling en
Ontwikkeling
(gesprekscyclus, horizontale en verticale
mobiliteit, opleiding en professionalisering).
Het personeelsbeleidsplan is besproken in het directienetwerk P&O en met de GMR. Daarnaast is er aandacht
aan besteed in een personeelsenquête in oktober en
is er een interactieve bijeenkomst over dit onderwerp
georganiseerd. Op deze wijze werden de medewerkers
betrokken bij het proces. In december heeft de GMR
ingestemd met het personeelsbeleidsplan.
Start actualisering RI&E
SKOzoK is als werkgever ook verantwoordelijk voor
het voeren van arbobeleid. Daartoe behoort het geregeld uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze dient elke vier jaar geactualiseerd te
worden. Aangezien de vorige uitvoering van de RI&E
alweer vier jaar geleden was, is er in 2013 een begin
gemaakt met de actualisatie van de RI&E. Dit project
wordt uitgevoerd in samenwerking met de Arbodienst. In 2013 werd op een derde van de scholen de
RI&E geactualiseerd. Voor de overige scholen zal dit
in 2014 plaatsvinden.
26
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
g
n
i
t
s
e
v
s
i
u
H
.
4
4.1 Centrale aansturing
Voor het onderhoud van de schoolgebouwen startte
SKOzoK in 2012 een pilot met een woningbouwcoöperatie en een bouwadviesbureau. Voor incidentele
onderhoudsactiviteiten konden de scholen terecht
bij de woningbouwcoöperatie. Voor groot onderhoud en andere zaken op het gebied van huisvesting
(waaronder asbest, gemeentelijke aanvragen, tijdelijke huisvesting, renovatie en nieuwbouw) werd het
bouwadviesbureau ingeschakeld. Eind 2013 is deze
samenwerking geëvalueerd. Zo werd er een enquête
gehouden onder onze clusterdirecteuren. Daaruit
blijkt onder andere dat de inzet van meerdere partijen
soms als verwarrend wordt ervaren. Centrale en
eenduidige aansturing van huisvesting en onderhoud
heeft de voorkeur. Gezien de wetswijzigingen over
doordecentralisatie van het onderhoud wil het College
van Bestuur bovendien regie en overzicht houden
over de huisvestingszaken. Daarom heeft SKOzoK
besloten om voortaan met één partij verder te gaan.
Per 1 januari 2014 is de samenwerking met de woningbouwcoöperatie beëindigd en is het bouwadviesbureau aanspreekpunt voor zowel huisvesting als
onderhoud.
27
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
4.2 Nieuwbouw
In 2013 opende SKOzoK weer 2 nieuwe schoolgebouwen: op 31 mei vond de officiële opening plaats
van het nieuwe schoolgebouw van basisschool St.
Jan in Leenderstrijp en op 4 oktober werd het nieuwe
schoolgebouw van basisschool De Klepper in Luijksgestel opgeleverd.
Ook basisschool De Boogurt in Budel is aan nieuwe
huisvesting toe. In 2013 is een start gemaakt met
de bouw van een nieuw pand. De school wordt op
nagenoeg dezelfde locatie gebouwd als waar deze
nu staat. Een deel van het achterliggende openbaar groenterrein wordt benut voor de nieuwbouw.
Tijdens de bouw blijft de bestaande school gewoon
in gebruik. In het nieuwe schoolgebouw zal ook een
peuterspeelzaal komen.
Het meest recente nieuwbouwproject in 2013 is de
nieuwe huisvesting voor basisschool de Wilderen
in Waalre. In 2013 is er een keuze gemaakt voor een
architect en is de ontwerpfase opgestart.
Basisschool Sint Jan in Leenderstrijp
Het schoolgebouw van basisschool Sint Jan in Leenderstrijp was aan renovatie toe. Op verzoek van de
gemeente werden de mogelijkheden voor renovatie
en nieuwbouw onderzocht. Op basis van dit onderzoek is besloten een nieuwe school te bouwen, tegen
het bestaande gemeenschapshuis en de bijbehorende gymzaal aan. Doorslaggevend hiervoor was dat
er door deze koppeling een multifunctionele dorpsvoorziening ontstaat voor leren, spelen, sporten en
ontmoeten.
De onderwijsruimten bevinden zich op de begane
grond. Er zijn in totaal 4 klaslokalen. Daartussen zijn
Communicatie | Financiën | Bijlagen
in een multifunctionele ruimte gemeenschappelijke
werkplekken, die ook buiten schooltijd door de bewoners van het dorp gebruikt kunnen worden voor
bijvoorbeeld vergaderingen, voorstellingen, repetities
en cursussen.
Er is gekozen voor het gebruik van frisse kleuren
en er zijn verschillende duurzame keuzes gemaakt.
Extra hoge lokalen zorgen voor een gezond binnenklimaat en het gebouw wordt van energie voorzien
via zonnecollectoren op het dak. Daarnaast zijn er
energiebesparende ventilatiesystemen (zogenaamde
WTW-units) toegepast, waarmee tijdens de koudere
periode warmte kan worden teruggewonnen.
28
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Basisschool De Klepper in Luijksgestel
Ook het nieuwe schoolgebouw van basisschool De
Klepper in Luijksgestel is onderdeel van een multifunctionele accommodatie. In hetzelfde gebouw is
namelijk ook een dorpshuis en jeugdsoos ondergebracht. Er zijn in totaal 14 klaslokalen. Naast basisonderwijs, is er ook buitenschoolse opvang en een
peuterspeelzaal aanwezig. Het complex kenmerkt
zich door een moderne eigentijdse stijl met veel wit,
grote raampartijen, een speelse indeling en
vrolijke details. Het is een zeer efficiënt en duurzaam gebouw. Door een slimme indeling kunnen
de verschillende gebruikers op verschillende tijden
gebruik maken van multifunctionele ruimten.
Basisschool De Boogurt in Budel
Het ontwerp van het gebouw is in nauw overleg
tussen de gemeente Cranendonck en SKOzoK tot
stand gekomen. Met de zinken gevelafwerking,
maakt het gebouw een knipoog naar de zink-industrie die reeds lange tijd in Budel is gevestigd. De
nieuwe huisvesting krijgt 12 klaslokalen. Daarnaast
worden er binnen het gebouw 2 ruimtes voor de
peuterspeelzaal gerealiseerd en een speellokaal.
Eind augustus 2013 werden door enkele leerlingen de
eerste stenen gelegd. Het nieuwe gebouw zal in het
voorjaar van 2014 gereed zijn.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
29
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Basisschool De Wilderen in Waalre
Basisschool De Wilderen dateert uit 1975 en is bouwkundig verouderd. Eigentijdse onderwijsvormen
kunnen niet optimaal in de bestaande huisvesting worden toegepast. Mede daarom is door de
gemeente Waalre besloten om nieuwbouw voor deze
school te realiseren. Met zo’n 500 leerlingen is basisschool De Wilderen de grootste school binnen de
organisatie.
SKOzoK werkt in dit project ook samen met Kinderstad, aanbieder van kinderopvang. SKOzoK zal de
nieuwe huisvesting realiseren voor de basisschool
en Kinderstad zal een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang voor haar rekening
nemen.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd op
nagenoeg dezelfde locatie. Ook zal een gedeelte van
het achterliggende openbare groenterrein worden
benut. Tijdens de bouw blijft de bestaande school
gewoon in gebruik. Bijzonder aan deze brede school
is dat SKOzoK een tweetal onderwijsconcepten zal
gaan aanbieden. Verwacht wordt dat het gebouw
vanaf de start van het schooljaar 2015-2016 in
gebruik kan worden genomen.
4.3 Asbestsanering
In 2012 is op alle scholen die voor 1994 gebouwd
zijn (ingang landelijk verbod op het toepassen van
asbest) uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Op een 18-tal scholen zijn toepassingen van asbesthoudend materiaal gevonden. Deze
materialen vormden echter geen direct gevaar voor
de gezondheid. Per toepassing is door het inventariserend bureau een classificatie in relatie tot gevaar
voor gezondheid aangegeven.
Op basis van deze classificatie is in overleg met
de saneerder begin 2013 door SKOzoK gestart met
de verwijdering en afscherming van de gevonden
asbesttoepassingen.
Hierbij had de veiligheid en gezondheid van alle
medewerkers en leerlingen uiteraard prioriteit. Elk
risico werd dan ook vermeden. In mei waren de saneringswerkzaamheden op alle scholen afgerond.
30
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
4.4 Strategisch plan
Bergeijk
In alle gemeenten heeft SKOzoK te maken met een
voortdurende krimp van het aantal leerlingen, zo ook
in de gemeente Bergeijk. In 2011 hadden de 9 Bergeijkse SKOzoK-scholen samen 1586 leerlingen. In 2013
was dit aantal gezakt naar 1477: een daling van ongeveer 7% in twee jaar tijd. Kijkend naar de prognoses
voor de komende 4 jaar, wordt tussen 2013 en 2017
nog een verdere krimp van ongeveer 12% verwacht.
Er zullen in 2017 circa 1300 leerlingen in Bergeijk op
de SKOzoK-scholen zitten. Bij sterke afname van het
aantal leerlingen loopt de onderwijskwaliteit gevaar
en zijn de beschikbare (financiële) middelen niet
toereikend.
De maatschappelijke ontwikkelingen zoals de krimp,
maar ook de ontwikkeling van Integrale Kind Centra*
en daarmee samenhangende onderwijskundige en
financiële consequenties, zorgen dat SKOzoK en de
gemeente Bergeijk met elkaar in overleg zijn om ook
in de toekomst de sterke onderwijskwaliteit te kunnen
blijven bieden. Het clusteren van de scholen was
hierbij de eerste belangrijke stap.
Maar er is meer gebeurd. In het strategisch plan
komen met name de ontwikkeling van IKC’s en
verdergaande samenwerking tussen de scholen aan
de orde. Hier vloeide een voorstel tot fusie van de
MR-en van de St. Jozefschool en de Thomas van Aquinoschool uit voort. De gemeente Bergeijk gaf hier-
voor positief advies, waarna de fusie per 1 augustus
2013 is gerealiseerd. Het cluster van de Hofscholen
bestaat nu uit 2 scholen. Naast dalende leerlingaantallen speelt ook veroudering van de schoolgebouwen een rol in de keuzes die worden gemaakt. De
schoolgebouwen van de St. Bernardus en Pr. Beatrix
zijn bijvoorbeeld aan vernieuwing toe.
Samen met de medezeggenschapsraden van de
betrokken scholen en de gemeente is in het jaar 2013
intensief overleg gevoerd over de mogelijkheden om
scholen voor de kleine kernen te behouden.
Voor SKOzoK en de medezeggenschapsraden stond
en staat hierbij steeds de te handhaven en te verbeteren onderwijskwaliteit voorop. Er werd in 2013
geen overeenstemming bereikt over het toekomstige
onderwijslandschap met de gemeente Bergeijk.
SKOzoK en de gemeente hebben de intentie om in
2014 alsnog tot consensus te komen.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
*Integrale Kind Centra
(IKC’s)
Een IKC is een voorzieni
ng voor kinderen
van 0 t/m 12 jaar, waa
r zij gedurende de dag
komen om te leren, te
spelen, te ontwikkelen
en anderen te ontmoe
ten. Het biedt daarbij
een breed pakket op he
t gebied van educatie,
opvang, ontwikkeling,
zorg, welzijn en vrije
tijd.
31
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
5. ICT
e
i
t
a
c
i
n
u
m
Com
5.1 Nieuwe websites
SKOzoK zelf en 20 van haar scholen kregen in 2013
een nieuwe eigentijdse website waarvan de vormgeving aansluit bij de huisstijl van SKOzoK. De overige
scholen zijn in 2014 aan de beurt. Bij de inrichting
van de website was gebruiksvriendelijkheid één van
de belangrijkste speerpunten. Alle scholen moeten
op eenvoudige wijze iets kunnen aanpassen op
de eigen site, zodat zij deze eenvoudig up-to-date
kunnen houden. Ook kunnen leerkrachten op klassenniveau nieuws plaatsen via een blog, waarop de
ouders kunnen volgen wat er zoal gebeurt binnen de
klas. Om de leerkrachten wegwijs te maken binnen
de nieuwe website, werden er workshops over dit
onderwerp georganiseerd.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Ook de interne nieuwsbrief voor het management
(Managementletter) en de interne nieuwsbrief voor
alle medewerkers (ZIEzo) hebben een nieuw eigentijds uiterlijk gekregen. Net als de nieuwe website
sluit de vormgeving aan bij de huisstijl van SKOzoK.
De reacties van de medewerkers waren positief: de
nieuwsbrieven zien er professioneel uit en lezen een
stuk prettiger dan voorheen.
5.2 Draadloos netwerk
voor alle scholen
Alle scholen zijn in 2013 voorzien van een professioneel draadloos netwerk. Hiermee investeert
SKOzoK in de toekomst: ICT binnen het leerproces is
immers niet meer weg te denken. En moderne ICTtoepassingen zullen in toenemende mate een rol
gaan spelen. Zo is een draadloze internetverbinding
een noodzakelijke voorbereiding in aanloop naar het
zogenoemde SKOzoK tablet-project. Besloten is om
alle leerkrachten te voorzien van een tablet, die zij
kunnen inzetten als interactief les(hulp)middel, al
dan niet in combinatie met het digibord. De uitrol
van dit project vindt plaats begin 2014.
32
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
SKOzoK Tablet-project
e Koershet gedachtegoed van het nieuw
en
’
en
Ler
ren
‘Le
pt
nce
-co
zoK
Vanuit het SKO
itale gereedvende collega’s stimuleren om dig
sge
wij
der
on
alle
zoK
SKO
wil
n,
pla
ee te
en beheren, te ontdekken en erm
ken
rui
geb
en
ler
te
,
let
tab
een
ls
schappen, zoa
hzelf en voor de
en om het eigentijds leren voor zic
en
del
te
nis
ken
,
ren
nte
me
eri
exp
kinderen vorm te geven.
College van Bestuur bekend dat
het
e
akt
ma
4
201
van
t
ms
nko
Op de nieuwjaarsbijee
uwste
en aan het primaire proces, de nie
nd
bo
ver
ect
dir
rs,
rke
we
ede
-m
alle SKOzoK
t als subdoelen:
zoK tablet in bruikleen krijgen, me
SKO
id
dro
An
e
wis
Pro
d
ise
tom
cus
creatie en
nicatie met betrekking tot kennis
Stimuleren van de interne commu
p en
dere met behulp van de SKOzoK-Ap
an
der
on
,
zoK
SKO
n
ne
bin
tie
ula
kenniscirc
Yammer: ´Leren door te Delen´.
itale
sen leerkracht, kinderen en het dig
tus
n
nte
me
mo
ctie
era
int
de
van
Bevorderen
itaal hulpmiddel.
schoolbord met behulp van een dig
le hulphet gebruik en beheer van mobie
t
me
en
do
op
ng
ari
erv
en
n
ere
Experiment
en secundaire onderwijsproces.
ire
ma
pri
het
in
let
tab
de
t
me
ek
middelen en specifi
ICT.
angeren van lessen met behulp van
arr
het
en
lls
Ski
y
tur
Cen
21
van
Vergroten
op de werkvloer.
Bevorderen van het samen leren
•
•
•
•
•
wordt er door ICT vanaf februari
t
ble
-ta
zoK
SKO
e
dez
van
ing
ekk
Parallel aan de verstr
’
de naam ‘SKOzoK Tablet Roadshow
der
on
ect
raj
gst
rin
lise
na
sio
fes
2014 een pro
ge termijn.
uitgezet, voor zowel de korte als lan
t de
t duidelijk dat het ernst maakt me
jec
pro
e
lig
cha
ots
gro
dit
t
me
akt
SKOzoK ma
opmerking van een collega:
een
s
wa
oi
Mo
ft.
hee
zij
die
ies
bit
am
r de
slag te gaan”. En dat geldt ook voo
de
aan
ee
erm
om
en
cht
wa
t
nie
‘Ik kan bijna
klaar voor!
kinderen, want die zijn er al lang
Communicatie | Financiën | Bijlagen
5.3 Een eigen App!
SKOzoK gaat graag mee in de tijd. Daarom liet
SKOzoK in 2013 haar eigen App ontwikkelen. De
App is beschikbaar voor zowel een IOS- als Androidtablet (Android vanaf versie 4.1). De SKOzoK App is
een handig hulpmiddel voor de medewerkers van
SKOzoK, maar ook ouders en kinderen kunnen de App
downloaden.
In de App publiceert SKOzoK onder andere het
laatste SKOzoK-nieuws, landelijk onderwijsnieuws,
algemene informatie over de SKOzoK-scholen, praktijkvoorbeelden, een activiteitenkalender, de tip van
de maand en SKOzoK-TV met leuke en interessante
filmpjes over SKOzoK en haar scholen.
5.4 Nominatie beste
jaarverslag
SKOzoK heeft haar jaarverslag over 2012 ingezonden
voor de verkiezing van het beste jaarverslag van
Nederland voor het primair en voortgezet onderwijs.
SKOzoK mocht zichzelf tot één van de vijf genomineerden in het Primair Onderwijs rekenen.
33
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
n
ë
i
c
n
a
n
i
F
.
6
6.1 Financieel beeld
De jaarrekening 2013 heeft SKOzoK positief af kunnen
sluiten met € 1.761.000, terwijl de begroting uitging
van een negatief resultaat. De belangrijkste oorzaak
voor dit verschil is de niet begrote toekenning van de
middelen in het kader van het Nationaal Onderwijs
Akkoord (NOA) in december 2013 (€ 1.432.000). Vooralsnog betreft dit een incidentele (lumpsum) toekenning voor het schooljaar 2013-2014. Een bedrag van
€ 1.246.000 is in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften in 2013 verantwoord. Voor een
uitgebreide analyse van het vermogen en resultaat
over 2013 wordt verwezen naar de bijlage “financiële
toelichting op de jaarrekening” behorende bij dit
bestuursverslag.
Uit de meerjarenbegroting blijkt dat SKOzoK voor de
komende jaren negatieve exploitatiesaldi voorziet.
Er is besloten om de NOA-middelen de komende
jaren geleidelijk in te zetten. De komende vier jaar
vindt een nadere intensivering plaats van professionalisering, onder andere op het gebied van
opbrengstgericht en handelingsgericht werken.
Het geboortecijfer blijft afnemen in de regio. De leerlingprognoses, die zijn opgesteld voor de komende
vier jaar, zijn gemaakt op basis van deze geboor-
Communicatie | Financiën | Bijlagen
tecijfers. De laatste twee jaren is echter het aantal
onderbouwleerlingen in relatie tot het aantal bovenbouwleerlingen weer licht aan het stijgen. Dit duidt
erop dat er weer meer evenwicht in de opbouw van
het leerlingaantal komt en er op termijn een stabilisatie mogelijk zou kunnen zijn.
6.2 Informatievoorziening
Nieuw systeem en dienstverlener
Wat financiën en personeelsbeheer betreft heeft
SKOzoK een druk jaar achter de rug. Het hing al
langere tijd in de lucht, maar per 1 januari 2014 is
CASO (het personeels- en salarissysteem) opgehouden te bestaan. Het financieel systeem (FIS2000)
wordt niet meer ondersteund en zal op termijn ook
niet meer gebruikt kunnen worden. Dit heeft ertoe
geleid dat in het voorjaar van 2013 gestart is met een
projectgroep informatievoorziening. Doelstelling
was om vanuit de gewenste informatiebehoefte een
Programma Van Eisen (PVE) voor het nieuwe informatiesysteem op te stellen. De projectgroep was breed
opgezet, naast stafmedewerkers financiën en P&O,
maakten de stafmedewerker ICT en twee ondersteunende directeuren er deel van uit. In juni is een drietal
34
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
softwareleveranciers uitgenodigd om op basis van
ons programma van eisen (PVE) een presentatie te
komen geven. Na het uitbrengen van de offerte door
de leveranciers, heeft de projectgroep op basis van een
aantal (gewogen) criteria aan het College van Bestuur
het advies uitgebracht om met Afas in zee te gaan.
Eén van de belangrijkste redenen om te kiezen voor
Afas was het gegeven dat met behulp van dit systeem
zowel de financiële als de personeels- en salarisadministratie gevoerd kan worden. Daarnaast is het een
flexibel en open systeem. Dit heeft als voordeel dat
rapportages ingericht kunnen worden al naar gelang
de informatiebehoefte.
De projectgroep heeft de taak rondom de informatievoorziening breed opgepakt. Dit heeft tot gevolg
gehad dat in eerste instantie pro forma het contract
met dienstverlener OSG per 1 januari 2014 is opgezegd. Gelijktijdig met het kritisch beoordelen van het
nieuwe informatiesysteem, is ook de daarbij behorende dienstverlening onder de loep genomen. In
september is door een viertal potentiële dienstverleners een presentatie gegeven. Hieraan voorafgaand
is aan hen een PVE en een aantal casussen toegezonden, zodat de presentaties op onze specifieke
situatie ingestoken konden worden. Opnieuw is aan
de hand van een aantal (gewogen) criteria door de
projectgroep een keuze gemaakt en als advies voorgelegd aan het College van Bestuur. Met ingang van
1 januari 2014 maakt SKOzoK gebruik van de diensten van a/s WORKS te Apeldoorn, een wijziging van
dienstverlener dus. Van september 2013 tot februari
2014 heeft het implementatietraject gelopen. De
eerste prioriteit is bepaald op het (correct) betalen
van het salaris en het kunnen betalen van facturen.
De aandacht verschuift in 2014 naar informatie
’delen’; op korte termijn zullen de eerste rapportages
op het gebied van financiën en personeel via het
portaal van Afas beschikbaar komen voor College van
Bestuur en directeuren.
Een ander systeem en een andere dienstverlening
heeft tot gevolg dat een deel van de procedures ook
moet worden herzien. SKOzoK gaat in 2014 op gestructureerde wijze de (herziene) procedures vastleggen.
Dashboard
Ook in 2013 is gebruik gemaakt van een dashboard
om de resultaten op organisatieniveau te kunnen
monitoren. Door de directeuren zijn de resultaten
op de gebieden personeel, financiën en leerlingen/
onderwijs in een viertal managementrapportages
met behulp van het dashboard verantwoord aan
het College van Bestuur. Het dashboard wordt wel
gebruikt voor de verantwoording maar wordt nog te
weinig ingezet als sturingsinstrument. In de projectgroep informatievoorziening kwam dit onderwerp
dan ook uitdrukkelijk aan bod. De voorkeur is om
in 2014 een integrale dashboardtoepassing te gaan
hanteren binnen Afas. Dit betekent dat bezien moet
worden of en op welke wijze leerlinggegevens ook
een plek kunnen krijgen in Afas, naast het personele
en het financiële deel.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
35
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
6.3 Planning en control
De planning en controlcyclus van SKOzoK kent de
volgende onderdelen:
Financieel beleidsplan
Risicoanalyse
Meerjarenbegroting
Jaarbegroting
Tussentijdse verantwoording
Jaarverslag, inclusief jaarrekening
Bijstelling (uitgangspunten) beleidsdocumenten
Deze onderwerpen komen hierna afzonderlijk aan de
orde.
•
•
•
•
•
•
•
Financieel beleidsplan
Het vigerende financieel beleidsplan heeft een looptijd van 2010 tot en met 2014. In het plan komen
diverse onderwerpen aan bod, die in de volgende
beleidsperiode aan actualisatie toe zijn. Hierbij is te
denken aan: procedures, afspraken met betrekking
tot begroten en tussentijds verantwoorden, kenen stuurgetallen en verslaggeving. In 2014 zal het
nieuwe beleidsplan gereed zijn.
Risicoanalyse
De risicoanalyse is in 2013 ‘in eigen beheer’ uitgezet
binnen de organisatie. Er is hierbij gebruik gemaakt
van de risicomanagementtool van de PO-raad. Eerst
is in het directienetwerk financiën het (te doorlopen)
proces besproken. Vervolgens is de tool bij een groot
aantal geledingen (Raad van Toezicht, GMR, KO, CvB,
drie directeuren, directienetwerk personeel en directienetwerk onderwijs) binnen de organisatie uitgezet
om zodoende vanuit een breed perspectief de risico’s
te kunnen belichten. Er is gekozen voor een risicogerichte benadering; van de zes te onderscheiden bouwstenen zijn de drie meest risicovolle bouwstenen in de
risicoanalyse betrokken. Voor de onderwerpen onderwijskwaliteit, personeel en PR/communicatie zijn de
meest urgente risico’s geïdentificeerd, die overigens
met name kwalitatief bleken en niet zozeer van financiële aard. Ten aanzien van deze risico’s zal steeds
moeten worden bezien op welke wijze het risico kan
worden verkleind, o.a. door het treffen van (adequate)
beheersingsmaatregelen. De risicoanalyse wordt
hierbij niet beschouwd als een losstaand beleidsstuk,
maar dient als voeding voor beleidsvorming op andere
terreinen, bijvoorbeeld voor het Koersplan, meerjaren
Communicatie | Financiën | Bijlagen
personeelsbeleidsplan en financieel beleidsplan. De te
treffen beheersingsmaatregelen krijgen dan ook in díe
beleidsstukken een plek.
Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is opgesteld over een periode
van vier jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. Het
eerste jaar uit de meerjarenbegroting, de eerste
jaarschijf, vormt het kader voor de jaarbegroting. De
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen
van de meerjarenbegroting, vormen ieder jaar onderwerp van beoordeling en kunnen dus jaarlijks bijgesteld worden.
36
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
In de meerjarenbegroting 2013-2017 is bijvoorbeeld
de nieuwe (jaarlijks bijgestelde) leerlingprognose
verdisconteerd. Ook is rekening gehouden met
(voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving
en bekostiging, zoals de toekenning van middelen
voor de prestatiebox. Gebleken is dat de trend met
betrekking tot de daling van het aantal onderbouwleerlingen niet doorzet; er is zelfs een lichte stijging
van het aantal onderbouwleerlingen van toepassing.
Het uitgangspunt inzake de afname van het aandeel
onderbouwleerlingen is dan ook losgelaten. Ook het
uitgangspunt dat de baten in verband met verhuur/
medegebruik jaarlijks stijgen, is losgelaten. De
vraag naar het gebruik van ruimten is de afgelopen
periode gestabiliseerd. Het percentage van de loonkostenstijging dat niet door OCW wordt vergoed, is
naar beneden bijgesteld. De investeringsbudgetten
op schoolniveau en de hiermee gepaard gaande
afschrijvingslasten worden vanaf 2013 normatief bepaald aan de hand van het leerlingaantal.
Tenslotte is de dotatie aan de voorziening onderhoud
aangepast op basis van het (in 2012 geactualiseerde)
meerjarenonderhoudsplan.
Jaarbegroting
Net als bij de meerjarenbegroting worden de
uitgangspunten voor het opstellen van de jaarbegroting ieder jaar aan een kritische blik onderworpen.
Ten opzichte van de begroting 2012 is er bij de begroting 2013 explicieter een (kwantitatieve) koppeling
gemaakt met de doelstellingen/focuspunten van
Communicatie | Financiën | Bijlagen
SKOzoK. De investeringsbudgetten op schoolniveau
zijn afhankelijk gemaakt van het leerlingaantal. In
de begroting 2013 is geen rekening meer gehouden
met een (procentuele) korting op de LGF-middelen.
De middelen in het kader van de prestatiebox zijn
meegenomen in de begroting, daar staat tegenover
dat middelen voor cultuureducatie en taal/rekenen
zijn komen te vervallen. De financiële consequenties
van het sluiten van de asielzoekersschool (‘Kleurrijk’) zijn in de begroting verwerkt. De dotatie aan de
voorziening onderhoud is verlaagd van € 290.000
naar € 220.000. Tenslotte is in 2013 afgezien van een
dotatie aan de voorziening personele verplichtingen;
ten tijde van het opstellen van de begroting was er
geen recente informatie in dit kader voorhanden,
zodat er is besloten om eventuele aanpassingen aan
de voorziening tussentijds of aan het einde van het
kalenderjaar te laten plaatsvinden.
Tussentijdse verantwoording
Directeuren – College van Bestuur
Directeuren hebben in een viertal rapportages
verantwoording afgelegd aan het College van
Bestuur. Op basis van de vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren op de gebieden financiën, personeel en onderwijs/leerlingen is er door directeuren
voor iedere school een analyse opgesteld waarin het
verschil tussen norm en realisatie aan bod komt.
Door de betreffende stafmedewerker is deze analyse
van een beoordeling voorzien. Vervolgens hebben
deze beoordelingen (mede) als input gefungeerd
37
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
voor het gesprek tussen College van Bestuur en directeur. De toepassing waarmee deze verantwoording is
opgesteld, wordt door een groot deel van de gebruikers als niet-gebruikersvriendelijk ervaren. Dit wordt
meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe
dashboard in 2014.
College van Bestuur – Raad van Toezicht
Het College van Bestuur heeft over twee periodes
door middel van een financieel verslag verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht; over de
periode januari tot en met maart 2013 en januari
tot en met juli 2013. In het najaar van 2013 zou er
nog een financieel verslag opgesteld worden voor
de periode tot en met september, maar er is prioriteit gegeven aan de implementatie van het nieuwe
systeem. In het financieel verslag is een prognose
van het resultaat voor het lopende jaar opgenomen.
Verleden jaar is hierbij nog gekozen voor een raming
op basis van voorzichtige uitgangspunten. Dat had
tot gevolg dat de realisatie steeds in positieve zin
afweek van de raming. Vanaf 2013 wordt met scenario’s gewerkt; naast de zogenaamde ‘best guessraming’, is er een ‘worst en best case scenario’ in
het financieel verslag opgenomen. Zodoende zal de
raming beter gaan aansluiten op de uiteindelijke
realisatie. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat
door de middelen in het kader van het Nationaal
Onderwijs Akkoord, ook in 2013 is het verschil tussen
de raming en de realisatie groot is.
Interim-controle
In 2013 heeft er geen interim-controle plaatsgevonden. In de P&C-cyclus is opgenomen dat deze
controle door de accountant eenmaal in de twee
jaarplaatsvindt. Er is wel aandacht besteed aan de
opvolging van de aanbevelingen. Zo wordt vanaf
2013 een scenariomodel gehanteerd bij het opstellen
van het financieel jaarverslag en is meer aandacht
besteed aan de betrouwbaarheid van het dashboard. Een groot deel van de aanbevelingen zal zijn
beslag krijgen in 2014, daar het bijvoorbeeld gaat
om het vastleggen van procedures en afspraken met
de dienstverlener. Als gevolg van een wijziging van
systeem én dienstverlener zijn nieuwe procedures en
afspraken van toepassing.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Jaarverslag
Sluitstuk van de P&C-cyclus betreft het jaarverslag,
inclusief de jaarrekening. Door middel van dit document wordt intern en extern integraal verantwoording afgelegd aan alle belanghebbenden. Nieuw in
dit document is dit jaar de continuïteitsparagraaf.
Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkelingen op
het gebied van personeel, leerlingen en financiën.
Voor de verschillen tussen de begroting en de realisatie op het gebied van financiën wordt verwezen
naar de bijlage.
Bijstelling (uitgangspunten) beleidsdocumenten
Voor het opstellen van een beleidsdocument worden
de gehanteerde uitgangspunten kritisch beoordeeld,
dit aan de hand van ervaringsgegevens. De uitgangspunten die in de afgelopen periode zijn gewijzigd,
zijn bij de betreffende P&C-onderdelen al aan de
orde gekomen.
38
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
6.4 Europese aanbesteding
6.5 Financieel toezicht
In 2013 is een nieuwe aanbestedings­kalender vastgesteld. In het afgelopen jaar stond HRM/financieel
pakket op de planning. In het voorjaar van 2013 is
nagegaan in hoeverre de leveringen en diensten met
betrekking tot het nieuwe systeem en de nieuwe
leverancier Europees aanbesteed zouden moeten
worden. SKOzoK is tot de conclusie gekomen dat,
omdat de waarde van de dienstverlening hoger is
dan de levering van het softwarepakket, het mogelijk
is om onderhands aan te besteden. Er is gekozen voor
meervoudig onderhands aanbesteden door meerdere partijen uit te nodigen voor het uitbrengen
van een offerte. De te gebruiken toepassing en de
hiermee samenhangende (kwaliteit van) dienstverlening is cruciaal voor het in control houden van onze
organisatie en ook daarom heeft SKOzoK gekozen
voor deze vorm van aanbesteden. De hierbij behorende procedure is strikt gevolgd. In 2014 zal er weer
een Europees aanbestedingstraject opgestart gaan
worden voor de levering van repro.
Een aantal jaren geleden is een aantal schoolbesturen met een hoge kapitalisatiefactor in combinatie met een zwakke school, nader onderzocht door
de onderwijsinspectie. Door de inspectie is destijds
aangegeven dat SKOzoK op basis van het te hoge
‘buffervermogen’, meer zou moeten investeren in het
onderwijs. SKOzoK heeft zich destijds op het standpunt gesteld dat zij als gevolg van een relatief hoog
risicoprofiel ook een groter buffervermogen zou
moeten aanhouden. Als gevolg van de toekenning
van de (niet voorziene) extra middelen in het kader
van het Nationaal Onderwijs Akkoord is het buffervermogen nog verder gestegen. In 2014 zal het financieel beleidsplan 2014-2018 het licht zien. In dit plan
komen de diverse (financiële) ken- en stuurgetallen
aan de orde, waaronder het beleid met betrekking tot
het buffervermogen. In de meerjarenbegroting 20152019 zal dit beleid vervolgens een financiële vertaling
krijgen.
39
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
6.6 Continuïteitsparagraaf
Met ingang van 2013 moeten besturen in de sectoren
primair en voortgezet onderwijs op grond van een
wijziging in de Regeling Jaarverslaggeving een zogenaamde continuïteitsparagraaf in hun jaarverslag
opnemen. SKOzoK heeft hiertoe gebruik gemaakt
van de handreiking die in dit kader is uitgebracht.
Om aan te sluiten op de peildatum zoals OCW deze
hanteert, gaat zij echter uit van 1 oktober in plaats
van 31 december.
384
382
A.Gegevensset
A1. Kengetallen
Kengetal
2013
2014
2015
2016
Personele bezetting in fte
- management/directie
- onderwijzend personeel
- overige medewerkers
Leerlingaantallen
381
22
305
54
5.918
380
22
297
61
5.753
374
22
291
61
5.585
370
22
287
61
5.545
Peildatum 01/10
Bovenstaande tabel grafisch weergegeven geeft het
volgende beeld:
PERSONELE BEZETTING T.O.V. LEERLINGAANTAL
381
380
380
6.000
5.900
378
5.800
376
374
374
372
5.700
370
370
5.600
368
5.500
366
5.400
364
5.300
362
1 okt 2013
Communicatie | Financiën | Bijlagen
1 okt 2014
personele bezetting in fte
1 okt 2015
leerlingaantal
1 okt 2016
De betreffende gegevens zijn ontleend aan de meerjarenbegroting 2014-2017.
Hieruit is af te leiden dat de terugloop in het leerlingaantal zich voortzet (van 1 oktober 2013 tot en
met 1 oktober 2016 met 6,3%). De laatste 2 jaren
neemt het aandeel onderbouwleerlingen weer
wat toe. SKOzoK verwacht op (langere) termijn een
stabilisatie van het leerlingaantal. Dit zal zich echter
de komende vier jaar nog niet voordoen. Ook ziet
SKOzoK dat de instroom van leerlingen bij haar
scholen op orde is.
Het aantal personeelsleden neemt als gevolg van de
terugloop in het leerlingaantal ook af (van 1 oktober
2013 tot en met 1 oktober 2016 met 3,1%). De terugloop is minder dan bij het leerlingaantal. SKOzoK
heeft besloten om de middelen in het kader van het
Nationaal Onderwijs Akkoord in vier jaar (2014-2017)
ten gunste te laten komen van de organisatie. Dit uit
zich in een relatief hoge inzet van personeel.
40
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
A2. Meerjarenbegroting
het buitenonderhoud. Een extra dotatie aan de
voorziening zal een (negatief) effect hebben op het
eigen vermogen.
Balans (* € 1.000)
ACTIVA
Per 31 december
Vaste activa
MVA
FVA
Vlottende activa
Totaal activa
2013
8.531
3.508
5.023
6.208
14.739
2014
prognose
6.293
3.508
2.785
8.446
13.795
Communicatie | Financiën | Bijlagen
2015
prognose
6.153
3.387
2.766
6.941
13.094
2016
prognose
3.644
3.387
257
8.811
12.455
SKOzoK verwacht voor de komende jaren de volgende
ontwikkelingen in de balanssfeer:
•Als gevolg van met name de investeringen die
SKOzoK de komende jaren gaat plegen met betrekking tot (de inzet van) personeel, voorziet zij een
exploitatietekort voor de komende jaren. Dit wordt
deels gedekt vanuit de bestemmingsreserve Nationaal Onderwijs Akkoord. Dit heeft tot gevolg dat
het balanstotaal en het eigen vermogen zal gaan
dalen.
•De omvang van de voorziening onderhoud is nog
gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. Dat
betekent dat in de loop van 2014 zal worden bezien
wat de omvang van deze voorziening moet gaan
worden als gevolg van de doordecentralisatie van
•De liquiditeit van SKOzoK is relatief hoog; zij
verwacht voor de komende jaren dan ook geen
beroep te hoeven doen op de financieringsmarkt.
•De terugloop in het leerlingaantal zorgt in steeds
grotere mate voor een disbalans tussen het aantal
beschikbare meters voor huisvesting en het aantal
bekostigde meters (de norm). De mogelijkheden om
flexibel met huisvesting om te gaan, zijn beperkt.
Dit vormt dus een aanzienlijk risico voor de organisatie. In de meerjarenbegroting worden huisvestingskosten dan ook als vaste lasten beschouwd. In
2015 komen hier ook de lasten voor onderhoud aan
de buitenkant van het schoolgebouw bij. Deze extra
kosten zijn nog niet bekend; vooralsnog is SKOzoK
ervan uitgegaan dat de doordecentralisatie budgettair neutraal zal zijn.
41
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Raming van baten en lasten (* € 1.000)
Baten
2013
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële
bedrijfsvoering
Totaal resultaat
Incidentele baten en
lasten in totaal resultaat
29.149
284
1.167
30.600
2013
24.094
736
1.921
2.282
29.033
1.567
194
1.761
1.968
2014
prognose
27.376
242
921
28.539
2015
prognose
26.405
70
1.136
27.611
2016
prognose
25.656
70
1.119
26.845
2014
prognose
24.630
737
1.933
2.057
29.357
- 818
186
2015
prognose
23.614
736
2.218
1.997
28.565
- 954
150
2016
prognose
22.647
715
2.218
1.983
27.563
- 718
150
- 632
- 804
- 568
Met betrekking tot de resultatenrekening verwacht
SKOzoK de komende jaren het volgende:
•De rijksbijdrage zal afnemen in overeenstemming
met het leerlingaantal. Een uitzondering hierop
betreft de middelen in het kader van doordecentralisatie buitenonderhoud (vanaf 2015).
•Op grond van de begrote formatie raamt SKOzoK
Communicatie | Financiën | Bijlagen
ook een afname in de personeelslasten. Niet alleen
de loonkosten zullen in omvang afnemen, ook de
overige personele lasten zoals scholing, inhuur
extern personeel en bedrijfsgezondheidszorg.
•Bij het bepalen van het investeringsbudget gaat de
organisatie uit van een normafschrijving per leerling. Dit heeft tot gevolg dat bij een afname van
het leerlingaantal ook de afschrijvingen op organisatieniveau zullen dalen.
•De huisvestingslasten zijn als vast beschouwd, met
uitzondering van de kosten in verband met het
buitenonderhoud.
•De overige lasten nemen ook af conform het leerlingaantal.
•Tenslotte verwacht SKOzoK dat het financiële
resultaat zal afnemen. Er is op termijn minder
vermogen beschikbaar om te beleggen. Daarnaast
zal het rendement op beleggingen waarschijnlijk
lager zijn.
In 2013 beschouwt de organisatie de toekenning in
het kader van het Nationaal Onderwijs Akkoord (incl.
regeling jonge leerkrachten) als incidentele bate.
42
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
B. Overige rapportages
B1. Aanwezigheid en werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem
In paragraaf 6.2 (dashboard) is het interne beheersings- en controlesysteem van SKOzoK al aan
bod gekomen. Voor dit onderwerp wordt dan ook
verwezen naar de betreffende paragraaf.
B2. B
eschrijving van de belangrijkste risico’s
en onzekerheden
De risicoanalyse is aan bod gekomen in paragraaf
6.3. De volgende vijf meest urgente risico’s zijn uit de
analyse naar voren.
SKOzoK heeft ervoor gekozen om bij het uitzetten
van de risicoanalyse een risicogerichte benadering
te hanteren. De risicoanalyse heeft zich dan ook
beperkt tot bovenstaande bouwstenen. De overige
aandachtsgebieden Financiën, Huisvesting en
Organisatie zijn in 2013 niet in de risicoanalyse
betrokken.
B3. Rapportage toezichthoudend orgaan
Hiervoor wordt verwezen naar het verslag van de
Raad van Toezicht in paragraaf 1.2.
Bouwsteen
Risico
Beheersingsmaatregel
Onderwijskwaliteit
Negatief imago bij
belanghebbenden door
onvoldoende aandacht voor
veiligheid en omgangsvormen
- Gesprekkencyclus met het personeel
- Functiewaardering
- Actief communiceren over (nieuw) beleid
Imagoschade en afname
leerlingaantallen door
onvoldoende samenwerking
- Kwaliteitsondersteuning op gemeenschappelijk niveau
en onder centrale coördinatie
Geen geformaliseerd
personeelsbeleid
- Gesprekkencyclus met het personeel
- Functiewaardering
- Formulering van beleid ten aanzien van
professionalisering
Onjuiste toepassing
personeelsinstrumenten
- Gesprekkencyclus met het personeel
- Functiewaardering
Niet voldoen aan verwachtingen
stakeholders
- Koppeling beleid-doelstellingen (bijv. in dashboard/
managementcontract)
- Actief communiceren over (nieuw) beleid
Personeel
PR en communicatie
Communicatie | Financiën | Bijlagen
43
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
g
a
l
s
r
e
v
y
r
I. Treasu
In het financieel beleidsplan dat in het najaar
van 2010 is vastgesteld, is het treasurystatuut van
SKOzoK opgenomen. In dit statuut is het beleid ten
aanzien van beleggen en belenen verwoord. Het
beleid is in overeenstemming met de OCW-regeling
inzake beleggen en belenen. Op 1 januari 2010 is een
nieuwe regeling beleggen en belenen van kracht
geworden. Voor transacties die gesloten worden na
deze datum is de nieuwe regeling van kracht. Deze
regeling stelt (nog) striktere eisen ten aanzien van
het beleggingsbeleid. In 2014 zal een nieuw financieel beleidsplan, inclusief treasurystatuut, het licht
zien.
De volgende onderwerpen komen in het treasuryverslag aan bod:
Een liquiditeitsprognose voor de korte en middellange termijn;
Een overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie;
Een prognose van de ontwikkelingen op de financiële markten (rentevisie) en het financieel resultaat;
Een overzicht van de transacties die de afgelopen
•
•
•
•
periode zijn aangegaan op de geld- of kapitaalmarkt;
Een overzicht van gegoede debiteuren, omdat de
kredietwaardigheid van tegenpartijen onderhevig
kan zijn aan veranderingen.
•
Liquiditeitsprognose
Korte termijn
Uit de begroting 2014 blijkt dat SKOzoK verwacht dat
het saldo financiële vaste activa/liquide middelen
met ca. € 400.000 zal afnemen. Het saldo dat
beschikbaar is op de beleggersrekening is direct
inzetbaar en toereikend om dit liquiditeitstekort op
te vangen.
Middellange termijn
In de loop van de jaren 2014 tot en met 2016 zal de
gehele effectenportefeuille vrij gaan vallen. Al enkele
jaren is het rendement op obligaties bijzonder laag.
Uitgaande van de huidige (obligatie)markt zullen
de middelen als liquiditeiten worden aangehouden.
SKOzoK verwacht dan ook geen liquiditeitstekort op
middellange termijn.
44
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Liquiditeits- en risicopositie
De portefeuille financiële vaste activa en liquide
middelen van SKOzoK per 31-12-13:
Bank
Product
ABN AMRO Bank 41.94.43.258
Spaardeposito
RABO
Bank 10.34.18.229
Beleggersrekening
Variabele couponobl.
Goldman Sachs
Kassen
TOTAAL
Nom saldo Marktwaarde
31-12-13
31-12-13
1.000
1.000
2.000.000
2.000.000
1.149.000
1.149.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
2.615.000
238.000
239.000
4.000
4.000
8.892.000
9.008.000
De ingenomen posities voldoen allen aan de eis met
betrekking tot de rating zoals deze wordt geëist op
grond van de ‘oude’ regeling beleggen en belenen;
deze dient minimaal A te bedragen. De nieuwe regeling beleggen en belenen gaat uit van minimaal een
rating van AA- voor beleggingen die langer dan drie
maanden worden aangehouden.
De volgende beleggingen voldoen niet aan deze
(nieuwe) eis:
Goldman Sachs
€ 238.000
A- (S&P)
Spaardeposito ABN AMRO € 2.000.000 A (S&P)
•
•
In de nieuwe regeling, die van kracht is geworden op
1 januari 2010, is opgenomen dat de nieuwe eisen
gelden voor transacties die gesloten worden vanaf 1
januari 2010. Daar alle effecten reeds in een eerder
Rente per
31-12-13
n.v.t.
3,3%
n.v.t.
1,3%
3,0%
4,75%
n.v.t.
Expiratiedatum
n.v.t.
2014
n.v.t.
n.v.t.
2016
2014
n.v.t.
stadium zijn gekocht, is deze eis nog niet van toepassing. De per 31 december 2013 ingenomen positie is
als defensief te beschouwen. SKOzoK loopt slechts in
geringe mate koersrisico. De hoofdsommen zijn in
alle gevallen gegarandeerd.
Rentevisie en financieel resultaat
De rentevergoeding die SKOzoK krijgt op de betaalrekening is gebaseerd op euribor, waarbij een afslag
van 0,5% wordt gehanteerd. In 2008 ontving SKOzoK
nog gemiddeld 3,8% creditrente over het saldo op
de betaalrekening. In 2009 en 2010 heeft SKOzoK
gemiddeld slechts 0,4% resp. 0,1% rente ontvangen.
In 2011 is de euribor weer wat hoger geweest, zodat
SKOzoK een rente van 0,7% heeft kunnen genereren.
Het eerste kwartaal van 2012 was het laatste periode
waarover rente is toegekend. Over 2013 was het euri-
Communicatie | Financiën | Bijlagen
45
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
borpercentage gemiddeld 0,09%. De verwachting
is dat de rente laag zal blijven de komende periode.
Het blijft derhalve van belang om het saldo op de
betaalrekening te minimaliseren, zodat de middelen
zo renderend mogelijk (tijdelijk) weggezet kunnen
worden.
De in de begroting 2013 opgenomen financiële bate
bedraagt € 207.000. Er is een financiële bate van
€ 200.000 gerealiseerd. Het volgende overzicht is te
genereren.
Financiële bate
Bankrekening
Rente spaarrekening
Begroting
0
86.000
Opbrengst FVA
121.000
Totaal
207.000
de belastingdienst om tot eventuele (gedeeltelijke)
aankoop van het pand over te gaan.
Overzicht van transacties
Er zijn, naast de verkoop van één obligatie, geen
transacties geweest; er heeft alleen een aantal malen
een overboeking plaatsgevonden tussen de betaalrekening en de beleggersrekening. Dit om enerzijds
het saldo op de betaalrekening te minimaliseren
en anderzijds voldoende middelen beschikbaar te
hebben om betalingen te verrichten.
Realisatie Toelichting
0 Euribor is lager dan 0,5%
94.000 Saldo op beleggersrekening is hoger dan
begroot
Rentepercentage in de loop van 2013
verlaagd van 2,0% naar 1,3%
Boekwinst verkoop obligatie € 7.000
106.000 Niet-gerealiseerde rentevergoeding
pand Pastoor Jansenplein (- € 15.000)
200.000
In 2013 is één obligatie geëxpireerd en één obligatie
verkocht. De vrijgevallen middelen zijn overgebracht
naar de beleggersrekening.
In de begroting 2013 is rekening gehouden met een
rentevergoeding als gevolg van het gegeven dat
SKOzoK een vordering (FVA) heeft op de Stichting
Besturenbureau Kempenland. Vergoeding van rente
heeft in 2013 echter niet plaatsgevonden. Op dit
moment, voorjaar 2014, zijn contacten gelegd met
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Overzicht van gegoede debiteuren
De effectenportefeuille zoals opgenomen in de paragraaf ‘liquiditeits- en risicopositie’ geeft de financiële
debiteuren van SKOzoK weer. Gezien de ratings die
van toepassing zijn, kan worden geconcludeerd dat
deze debiteuren als kredietwaardig kunnen worden
aangemerkt.
46
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Communicatie | Financiën | Bijlagen
g
n
i
n
e
k
e
r
r
a
ja
e
d
p
o
g
n
i
t
h
c
i
l
e
o
t
I I. Financiële
Resultaat
Balans
Het begrote resultaat over 2013 was € 378.000 negatief. Over dit jaar is € 1.761.000 positief gerealiseerd.
Het verschil tussen begroting en realisatie
(€ 2.139.000) wordt met name veroorzaakt door:
Materiële vaste activa (€ 3.508.000)
Omschrijving
Nationaal Onderwijs Akkoord (niet begroot)
Indexering lumpsum en prestatiebox, groeibekostiging,
hogere LGF-subsidie
Overige personele subsidies (o.a. professionalisering
schoolleiding niet begroot)
Premierestitutie WAO-WIA
Kosten in verband met vervanging van ziekte lager dan
begroot
Cursuskosten lager dan begroot als gevolg van latere
besteding budget (in 2014)
Hogere energiekosten (twee jaarafrekeningen)
€ Incidenteel/
structureel
1.246.000 Incidenteel
252.000 Index:
structureel
Rest: incidenteel
102.000 Vanaf 1 aug’13:
structureel
104.000 Incidenteel
450.000 Trend nog nader
te bezien
144.000 Incidenteel
-/- 129.000 Dit jaar:
incidenteel
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het verschil
tussen begroting en realisatie grotendeels veroorzaakt is door hogere incidentele baten.
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
41 %
53 %
Kengetal: materiële vaste activa / eigen vermogen * 100%
indicatie van de omvang van het in materiële vaste activa vastgelegde
(eigen) vermogen
Dit kengetal is ten opzichte van vorig jaar fors
gedaald. Naast het gegeven dat de boekwaarde
van de materiële vaste activa is afgenomen met €
111.000, is het eigen vermogen aanzienlijk gestegen
als gevolg van het zeer positieve resultaat over 2013.
In 2013 is er in totaal voor een bedrag van € 625.000
(2012: € 892.000) geïnvesteerd. In de begroting was
rekening gehouden met een investeringsuitgave
van € 669.000. Er is € 101.000 minder geïnvesteerd
in gebouwen en in leermiddelen. In de investeringsplanning was rekening gehouden met investeringen
in het kader van duurzaamheid. Er is hiervoor nog
geen beleid ontwikkeld; dit wordt meegenomen in
de (voorbereiding op) doordecentralisatie van buitenonderhoud. De investeringen in leermiddelen blijven
jaarlijks achter op de planning; directeuren gaan
47
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
zeer prudent om met het doen van uitgaven. Aan
hardware is € 56.000 meer uitgegeven; eind 2013
is op iedere school een draadloos netwerk aangelegd om het werken met moderne devices, zoals
tablets, overal binnen SKOzoK mogelijk te maken. De
afgelopen jaren is er al een stevige impuls aan ICT
gegeven. In 2013 is er voor een bedrag van € 278.000
geïnvesteerd in ICT (2012: € 418.000). Om de investeringen in hardware betaalbaar te houden, worden
met ingang van 2013 zogenaamde ‘approved’ PC’s
aangeschaft (€ 50.000).
tegen nominale waarde in de jaarrekening opgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar het treasuryverslag.
Een bedrag van € 285.000 ‘overige financiële vaste
activa’ heeft betrekking op het gegeven dat het pand
aan het Pastoor Jansenplein te Veldhoven formeel
eigendom is van het Besturenbureau Kempenland.
SKOzoK heeft, evenals Veldvest, vijf jaar geleden 50%
van de financiering van dit pand betaald. Deze vordering op het Besturenbureau loopt in 40 jaar in gelijke
termijnen af.
Financiële vaste activa (€ 2.785.000)
Vorderingen (€ 2.054.000)
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Gemiddelde 2012
PO-besturen > 20 scholen
32%
80%
20%
Kengetal: beleggingen / eigen vermogen * 100
Indicatie van het deel van het vermogen dat langlopend is vastgezet
om rendement te genereren
Het deel van het vermogen dat langlopend is vastgezet, is in waarde afgenomen, dit als gevolg van een
grotere omvang van het eigen vermogen. Bovendien
valt in 2014 een groot deel van de effectenportefeuille vrij. Als gevolg hiervan is er een bedrag van
€ 2.238.000 overgeheveld naar de vlottende activa.
In 2013 is één obligatie verkocht (ABN Amro) en één
obligatie geëxpireerd (Merrill Lynch). Op de verkoop
van de obligatie is een koerswinst gerealiseerd van
€ 7.000. Per 31 december 2013 is de marktwaarde
hoger dan de nominale waarde en zijn de obligaties
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
24 dagen
26 dagen
Kengetal: vorderingen / totale baten (incl. financiële baten) * 365
Indicatie van het kapitaalgebruik in dagen
Deze post is met € 75.000 afgenomen ten opzichte
van verleden jaar, het kapitaalgebruik is dan ook
lager dan voorgaand jaar. Er doet zich een aantal
bijzonderheden voor:
Bij een aantal scholen is er een traject om te komen
tot nieuw- of verbouw opgestart dan wel afgerond.
Met de gemeenten is afgesproken dat SKOzoK
de betreffende facturen eerst voldoet en vervolgens een declaratie indient bij de gemeente. Twee
gemeenten hebben een aanzienlijk bedrag vooruitbetaald, zodat er in tegenstelling tot verleden jaar
per saldo een schuld van € 212.000 aan gemeenten
van toepassing is. In 2012 was er per saldo sprake
•
Communicatie | Financiën | Bijlagen
van een vordering.
De post nog te ontvangen bedragen is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Op het moment dat er
nieuwbouw wordt gepleegd, gaat het steeds vaker
om een multifunctionele accommodatie, waarbij
diverse partijen gebruik maken van eenzelfde
gebouw. De grootste gebruiker, i.c. SKOzoK, wordt
dan vaak als penvoerder aangewezen. Na afloop
van het kalenderjaar wordt op nacalculatiebasis
berekend wat er bij de medegebruikers in rekening
wordt gebracht. Dit heeft een verhogend effect op
de post debiteuren.
De vooruitbetaling met betrekking tot Woningbelang is lager dan vorig jaar; op dit moment huurt
SKOzoK nog 2 schoolwoningen, verleden jaar waren
er dat 4. De huur wordt jaarlijks vooruitbetaald.
•
•
Liquide middelen (€ 6.392.000)
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Gemiddelde 2012
PO-besturen > 20 scholen
236%
114%
161%
Kengetal: vlottende activa / kortlopende schulden * 100% (‘liquiditeit’)
Indicatie van mate waarin op korte termijn aan verplichtingen kan
worden voldaan
Voor het kengetal liquiditeit wordt door de
Commissie Don en in navolging hiervan de Inspectie
van het Onderwijs, een ondergrens van 50% en een
bovengrens van 150% gehanteerd. De liquiditeit van
SKOzoK bevindt zich in 2013 op een hoger niveau.
De laatste jaren is de liquiditeit aanzienlijk hoger
48
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
geworden. De liquide middelen zijn in 2013 ten
opzichte van vorig jaar met € 4.922.000 gestegen.
Dit wordt veroorzaakt door de overheveling van
een deel van de effectenportefeuille naar liquide
middelen en het positieve exploitatiesaldo. Ook de
expiratie en de verkoop van obligaties heeft hieraan
bijgedragen. De afgelopen jaren is het effectief
rendement op obligaties lager dan het rendement
op een spaarrekening. Dit heeft er toe geleid dat
de middelen die (aanvullend) renderend weggezet
kunnen worden, op een spaarrekening worden
ondergebracht.
Eigen vermogen (€ 8.608.000)
De commissie Don gebruikt het begrip weerstandsvermogen niet. Er is in 2009 door deze commissie
een nieuw kengetal geïntroduceerd; de kapitalisatiefactor. Naast de kapitalisatiefactor hecht de
commissie ook belang aan het kengetal solvabiliteit.
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Gemiddelde 2012
PO-besturen > 20 scholen
76%
75%
64%
Kengetal: (eigen vermogen + voorzieningen) / totale passiva * 100%
(‘solvabiliteit 2’)
De commissie Don heeft als signaleringsgrens voor
het financieel beheer van onderwijsinstellingen een
ondergrens van 30% aangegeven. Verleden jaar was
dit nog 20%. Als gevolg van een aantal incidenten is
deze ondergrens het afgelopen jaar verhoogd. Een
bovengrens is niet van toepassing.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de commissie
Don bij het bepalen van de solvabiliteit de omvang
van de voorzieningen meeneemt om te bepalen
in hoeverre organisaties op lange termijn aan de
verplichtingen kunnen voldoen. Voorzieningen ziet
SKOzoK echter niet als besteedbaar vermogen; de
omvang is immers bepaald aan de hand van een
raming van de toekomstige verplichtingen. Wanneer
afgezien wordt van het verdisconteren van de voorzieningen in het kengetal solvabiliteit, heeft SKOzoK
een solvabiliteitsratio van 58% (2012: 54%). Risico’s ten
aanzien van de omvang van de solvabiliteit zijn bij
SKOzoK dan ook op korte termijn niet te verwachten.
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Benchmark PO/VO 2012
Norm PO groot bestuur
Transactiefunctie
12%
11%
Niet bekend
9%
Indicatie mate waarin op lange termijn aan verplichtingen kan
worden voldaan
1 In vergelijking met verleden jaar is de berekening van de
financieringsfunctie (en derhalve ook de bufferfunctie) gewijzigd.
Er is aangesloten bij de systematiek zoals de PO-raad deze hanteert, dit
om vergelijkingen met andere besturen te vereenvoudigen.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Gemiddelde 2012
PO-besturen > 20 scholen
47%
41%
39%
Kengetal: (totaal kapitaal – gebouwen/terreinen) / totale baten *
100% (‘kapitalisatiefactor’)
Indicatie mate waarin kapitaal niet of inefficiënt benut wordt voor de
vervulling van de taken
Voor besturen van een grote omvang (jaarlijkse
baten > € 8.000.000) heeft de commissie Don een
bovengrens van 35% aangegeven. Een ondergrens is
voor dit kengetal niet van toepassing. De kapitalisatiefactor is als gevolg van het positieve exploitatiesaldo over 2013 aanmerkelijk gestegen.
De kapitalisatiefactor wordt uitgesplitst in een
drietal aspecten, waarbij met name de omvang van
de bufferfunctie door de Onderwijsinspectie van
belang wordt geacht. De kapitalisatiefactor is als
volgt opgebouwd:
Financieringsfunctie1 Bufferfunctie
20%
15%
20%
10%
Niet bekend Niet bekend
21%
5%
Kapitalisatiefactor
47%
41%
43%
35%
Uit dit overzicht blijkt dat de toename van de kapitalisatiefactor met name wordt veroorzaakt door
het onderdeel ‘bufferfunctie’. Dit is een gevolg van
het gegeven dat in 2013 een positief exploitatiesaldo is behaald, welke is toegevoegd aan het eigen
49
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
vermogen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
bij de berekening van de financieringsfunctie de
vervangingswaarde van de materiële vaste activa
berekend wordt op basis van een vast percentage
(37%) van de totale baten. Deze daadwerkelijke
vervangingswaarde zou hier vanaf kunnen wijken.
Bij het opstellen van een meerjareninvesteringsplanning zal dit aspect meegenomen worden. Er kan dan
specifieker bepaald worden wat de omvang van de
financieringsfunctie is.
In 2012 heeft de Onderwijsinspectie onderzoek
gedaan naar de financiële positie van SKOzoK. Zij
is van mening dat op grond van de waarde van
het kengetal bufferfunctie meer middelen ingezet
kunnen worden in het primaire proces. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de komende jaren het eigen
vermogen zal worden aangesproken voor het doen
Communicatie | Financiën | Bijlagen
van extra investeringen, met name op het personele
vlak. De bufferfunctie zal derhalve de komende jaren
gaan dalen. Op grond van het relatief hoge risico­
profiel van SKOzoK, zal echter een hogere buffer
aangehouden worden dan de 5% die de commissie
Don adviseert.
Naast vermogen dat wordt aangehouden in het
kader van de bufferfunctie gebruikt SKOzoK het
kengetal ‘weerstandsvermogen’.
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Gemiddelde 2012
PO-besturen > 20 scholen
In het vigerende financieel beleidsplan is opgenomen dat SKOzoK een ondergrens van 10% hanteert
voor het weerstandsvermogen. Op basis hiervan is
het weerstandsvermogen op orde. De onderstaande
grafiek geeft hier in meerjarig perspectief meer
inzicht in.
WEERSTANDSVERMOGEN PO
uit: toetsingskader verantwoording PO-Raad
20%
17%
11%
10%
Kengetal: (eigen vermogen -/- MVA) / rijksbijdrage * 100%
(‘weerstandsvermogen’)
2009
15%
10%
2013
2010
5%
Indicatie aanwezige buffer om risico’s op te kunnen vangen
0%
2012
2011
blauwe lijn: bovengrens
rood: ondergrens
groen: uitkomst
50
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Met ingang van 2010 is onder het eigen vermogen
een bestemmingsreserve uitgestelde BAPO verantwoord. Voorheen werden de verplichtingen in dit
kader geraamd en in een voorziening ondergebracht. Als gevolg van gewijzigde verslaggevingsvoorschriften is dit niet meer toegestaan. Er is voor
gekozen om de uitgestelde BAPO-verplichtingen
inzichtelijk te houden, derhalve is er een bestemmingsreserve uitgestelde BAPO in het leven
geroepen. De omvang van deze latente verplichting
in fte’s is lager dan verleden jaar (0,5 fte), maar als
gevolg van een hogere gemiddelde loonsom is de
bestemmingsreserve per saldo toch in geringe mate
gestegen in 2013.
Op 1 januari 2012 is SKOzoK eigen risicodrager
geworden voor vervanging van ziekte korter dan één
jaar. Op 1 augustus 2013 is er het risico voor vervanging van ziekte langer dan één jaar bij gekomen.
Om vervanging wegens ziekte financieel te kunnen
borgen, is er een bestemmingsreserve eigen risico
vervanging van kracht geworden. De omvang
bedraagt 1% van de loonkosten (minus uitkeringen)
over het kalenderjaar 2013. Over 2013 is in verband
met vervanging van ziekte voor eigen rekening ca.
€ 696.000 uitgegeven.
Het ziekteverzuim over 2013 is met 5,5% duidelijk
lager dan verleden jaar (2012: 7,5%). Een lager ziekteverzuim heeft een direct (positief) effect op de ratio
leerling/fte OP.
Tenslotte is er bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2014-2017 per 31 december 2013 de bestemmingsreserve Nationaal Onderwijs Akkoord in het
leven geroepen. Deze reserve valt in de periode 20142017 vrij ten gunste van de algemene reserve.
Voorzieningen (€ 2.552.000)
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
422
427
Kengetal: voorzieningen / leerling
Indicatie van de omvang van de langlopende verplichtingen
De post voorzieningen bestaat uit een aantal
onderdelen:
•Voorziening personele verplichtingen
Deze voorziening wordt met ingang van 2010 in de
verantwoording opgenomen, daar onderwijsinstellingen steeds vaker geconfronteerd werden met
negatieve beslissingen over de instroomtoets door
het Participatiefonds, onder andere omdat de toetsingscriteria geregeld wijzigen. Dit heeft tot gevolg
dat de WW-uitkering van voormalige medewerkers
bij de besturen in rekening wordt gebracht. In de
loop van 2013 is er voor een bedrag van € 52.000
resp. € 26.000 aan uitkeringen over het kalenderjaar 2010 resp. 2011 bij ons in rekening gebracht. De
verrekening van dergelijke uitkeringen geschiedt
pas een aantal jaren na de uitkeringsperiode. Dit
maakt de inschatting van de toekomstige verplichtingen in dit kader lastig. De voorziening is toerei-
Communicatie | Financiën | Bijlagen
kend om de geraamde uitkeringskosten over een
periode van drie jaar te kunnen bekostigen. In 2013
is een aantal juridische trajecten afgerond. Dit
heeft een relatief hoge onttrekking van € 60.000
tot gevolg gehad (ten behoeve van vaststellingsovereenkomsten en outplacementtrajecten).
•Voorziening jubilea
Deze voorziening is bedoeld om de uitgaven voor
toekomstige jubileumgratificaties te kunnen
bekostigen. De omvang van de voorziening is op
basis van dezelfde uitgangspunten als in eerdere
jaren gekwantificeerd. Per saldo is er aanzienlijk
minder gedoteerd aan de voorziening dan er is
onttrokken (i.c. € 37.000). In de begroting was geen
rekening gehouden met een (saldo van) dotaties en
onttrekkingen.
•Voorziening onderhoud
In 2012 is de meerjarenonderhoudsplanning
geactualiseerd. Uit deze planning blijkt dat de
omvang van de voorziening toereikend is om bij
een jaarlijkse dotatie van € 220.000 de uitgaven in
het kader van groot onderhoud voor de komende
10 jaar te kunnen bekostigen. Sinds een aantal
jaren was de jaarlijkse dotatie aan de voorziening € 290.000; deze is met ingang van 2013 naar
beneden bijgesteld. De uitgaven in 2013 betreffen
met name asbestverwijdering. Uit een in 2012
uitgevoerd onderzoek is gebleken dat bij een aantal
scholen actie in dit kader was vereist. De hiermee
51
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
gepaard gaande werkzaamheden zijn volledig in
2013 uitgevoerd.
Vanaf augustus 2012 was de uitvoering van het
onderhoud -als pilot- overgedragen aan een
woningcorporatie. Uit een evaluatie bleek dat de
betrokkenen niet tevreden waren over de wijze
waarop het onderhoud werd gecoördineerd en
uitgevoerd. Met ingang van januari 2014 is er
gekozen voor een andere oplossing; de coördinatie is nu uitbesteed aan een huisvestings- en
vastgoedadviseur. Er zijn afspraken gemaakt over
een betere monitoring, zodat de realisatie van het
groot onderhoud beter afgestemd kan worden met
de planning ervan. In 2013 is er € 48.000 minder
uitgegeven aan groot onderhoud dan was gepland.
•Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is toereikend om de
vervanging van de verlofgangers in de toekomst
te kunnen bekostigen. Op 31 december 2013 is er
voor 1.091 klokuren aan rechten opgebouwd. Per
31 december 2012 was de omvang van dit opgebouwde recht 1.545 klokuren. Momenteel wordt
niet meer gespaard; deze voorziening zal in de loop
van de komende tijd alleen maar verder afnemen.
Kortlopende schulden (€ 3.580.000)
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
42 dagen
38 dagen
Kengetal: kortlopende schulden / totale baten * 365
Indicatie van het (extern) kapitaalgebruik in dagen
De kortlopende schulden zijn € 418.000 hoger dan
verleden jaar. Ook het kapitaalgebruik in dagen is
toegenomen. Enkele bijzonderheden per ultimo 2013:
•De niet volledig bestede doelsubsidies (€ 51.000)
zijn terugbetaald aan OCW. Er resteert geen schuld
meer aan OCW.
Communicatie | Financiën | Bijlagen
•Zoals al eerder opgemerkt is er per saldo een
schuld (van € 212.000) aan gemeenten in verband
met nieuwbouwprojecten.
•In het kader van het Nationaal Onderwijs Akkoord
is er in december 2013 voor een bedrag van ruim
€ 1.400.000 toegekend. Volgens de verslaggevingsvoorschriften zou hiervan een deel
e
(i.c. € 187.000, zijnde 7/12 deel van de subsidie
jonge leerkrachten) toegerekend mogen worden
aan het verslagjaar 2014. Deze post is als overlopende passief in de balans opgenomen.
•De facturering van voorschotnota’s in verband met
energie heeft vertraging opgelopen. De facturen
zijn pas in 2014 ontvangen; de voorschotnota’s
(ca. € 300.000) zijn als schuld in de jaarrekening
opgenomen.
•Omdat er per 1 augustus 2012 geen personeels­
leden meer als ‘pooler’ zijn aangemerkt en
vervangingskosten niet meer kunnen worden
gedeclareerd, is er per 31 december 2013 geen
financiële (balans)relatie meer met het
Vervangingsfonds.
52
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Exploitatierekening
Exploitatieresultaat (€ 1.761.000)
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Gemiddelde 2012
PO-besturen > 20 scholen
+ 5,7%
+ 1,0%
- 0,4%
Kengetal: exploitatieresultaat / totale baten (‘rentabiliteit’) * 100%
Indicatie mate waarin effectief met opbrengsten wordt omgegaan
In de volgende passages wordt nader ingegaan op
het gerealiseerde positieve resultaat in 2013.
Rijksbijdragen (€ 29.149.000)
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Gemiddelde 2012
PO-besturen > 20 scholen
95,3%
95,2%
90,7%
Kengetal: rijksbijdrage / totale baten * 100%
Indicatie mate waarin organisatie afhankelijk is van bijdrage Rijk
Daar de buitenschoolse activiteiten van de scholen
in zijn algemeenheid zijn ondergebracht bij andere
rechtspersonen (‘ouderverenigingen’) is de afhankelijkheid van de rijksbijdrage bij SKOzoK relatief hoog.
De rijksbijdrage is hoger dan begroot (€ 1.609.000).
De belangrijkste verschillen zijn:
Nationaal Onderwijs Akkoord (totale
toekenning 13-14: € 1.432.000)
Indexering lumpsumvergoeding
personeel (12-13: € 22.000 en 13-14:
€ 42.000)
Extra bekostiging a.g.v. groei
leerlingaantal (personeel en materieel)
LGF (10 toekenningen meer dan begroot
+ index)
Overige personele subsidies
(professionalisering van schoolleiding
€ 83.000 niet begroot; visueel
gehandicapte leerlingen en
zigeunerkinderen lager begroot)
Prestatiebox (verhoging subsidiebedrag)
+ 1.246.000
+ 64.000
+ 69.000
+ 72.000
+ 102.000
+ 47.000
Overige overheidsbijdragen (€ 252.000)
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Gemiddelde 2012
PO-besturen > 20 scholen
0,9%
0,8%
3,9%
Kengetal: overige overheidsbijdragen / totale baten * 100%
Indicatie mate waarin organisatie afhankelijk is van bijdrage andere
overheidsinstanties
Communicatie | Financiën | Bijlagen
Aan overige overheidsbijdragen en -subsidies is
€ 74.000 meer ontvangen dan begroot. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door:
Toekenning subsidie peuterklas (niet
begroot)
Doordecentralisatievergoeding gemeente
Waalre (niet begroot)
Vergoeding kosten asbestverwijdering
door gemeenten (niet begroot)
+ 12.000
+ 20.000
+ 23.000
53
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Overige baten (€ 1.167.000)
Deze post is € 82.000 hoger uitgevallen dan begroot.
De belangrijkste oorzaken zijn:
Toekenning projecten door
SamenWerkingsVerband Valkenswaard
(niet volledig begroot) en afrekening
loonkosten
Aanpassing tarieven medegebruik
Correcties balanspositie jaarrekening
2012
+ 50.000
- 38.000
+ 38.000
Personele lasten (€ 24.094.000)
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
Gemiddelde 2012
PO-besturen > 20 scholen
83,0%
84,6%
91,0%
Het gegeven dat SKOzoK eigen risicodrager is
voor vervanging van ziekte levert bij een lager
gerealiseerd ziekteverzuim direct een financieel
voordeel op (verschil begroting en realisatie bedraagt
€ 450.000). Dit heeft ertoe geleid dat in de loop van
het schooljaar 2013-2014 is besloten om dit nog in het
huidige schooljaar ten goede te laten komen aan de
scholen in de vorm van een hoger formatiebudget
voor onderwijzend personeel. Daarnaast heeft
er een (niet begrote) premierestitutie WAO-WIA
plaatsgevonden (€ 104.000) , dit in het kader van het
belastingplan 2014.
Kengetal: personele lasten / totale lasten * 100%
Mate waarin exploitatielasten worden bepaald door omvang van de
personele lasten
Onder deze post zijn alle lasten opgenomen die
verband houden met het in dienst hebben van personeel. De uitgaven aan personele kosten zijn lager dan
begroot (€ 500.000). De belangrijkste oorzaken zijn:
Per saldo lagere loonkosten (m.n. vervangingskosten i.v.m.
ziekte personeel, onttrekking aan voorzieningen personeel en
premierestitutie WAO-WIA)
Mutaties personele voorzieningen (m.n. dotatie aan voorziening
personele verplichtingen)
Meer inzet extern personeel (m.n. huisvesting)
Lagere uitgaven cursuskosten
- 473.000
+ 69.000
+ 36.000
- 144.000
Communicatie | Financiën | Bijlagen
54
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de baten in 2013
hoger zijn dan de lasten per leerling. Zoals eerder
aangegeven worden zijn de baten in dit kalenderjaar
(incidenteel) hoog in verband met de NOA-middelen.
Daarnaast blijkt uit de grafiek leerling-fte ratio dat
deze de afgelopen jaren is gestegen (van 13,3 naar 15,5).
Met uitzondering van de voorziening spaarverlof is
(per saldo) geen dotatie of onttrekking betreffende
de personele voorzieningen begroot. Omdat er gedurende het jaar toch onttrekkingen plaatsvinden, zal
de voorziening door middel van een (niet-begrote)
dotatie weer op peil gebracht moeten worden. Er is
met name aan de voorziening personele verplichtingen gedoteerd (€ 53.000).
BATEN EN LASTEN PER LEERLING
€ 5.000
€ 5.200
€ 5.000
€ 4.800
€ 4.600
In 2013 is voor een aantal diensten extern personeel
ingehuurd. Met name de uitbesteding van (de coördinatie van) onderhoud en ingewonnen advies op
het gebied van huisvesting hebben een overschrijding op deze post veroorzaakt. Op schoolniveau is er
minder uitgegeven aan extern personeel (€ 34.000).
De laatste jaren wordt steeds minder gebruik
gemaakt van de schoolbegeleidingsdienst.
Het traject met betrekking tot de professionalisering
van onderwijzend personeel loopt nog door in 2014.
In de begroting was rekening gehouden met (vooralsnog) alleen een intensivering in het kalenderjaar
2013. Er is derhalve in 2013 minder aan cursuskosten
uitgegeven dan begroot.
€ 5.057
€ 4.852
€ 5.000
€ 4.866
€ 5.174
€ 5.026
€ 4.965
€ 4.925
€ 4.965
€ 4.909
20,00
18,00
16,00
12,00
€ 4.200
10,00
€ 4.000
8,00
baten
lasten
2011
2012
2013
De afschrijvingslasten zijn iets hoger (€ 5.000) dan
begroot. Bij het opstellen van de begroting 2013 is
rekening gehouden met de activa die per medio
december 2012 in de boekhouding zaten en de nog
geplande investeringen blijkens ontvangen informatie van de directeuren. Na het opstellen van de
begroting hebben er nog aanschaffingen plaatsgevonden in 2012, dit heeft een verhoging van de
afschrijvingslast in 2013 tot gevolg.
De afschrijvingslasten zijn aanzienlijk hoger dan
verleden jaar (€ 76.000). In 2012 is veel geïnvesteerd.
Daarnaast neemt de investering in ICT relatief toe.
Deze investeringen worden afgeschreven in 3 of 5
jaren; dit heeft dus een verhogend effect op de post
afschrijvingen.
LEERLING FTE-RATIO
16,80
14,00
2010
Afschrijvingslasten (€ 736.000)
22,00
€ 4.400
2009
Communicatie | Financiën | Bijlagen
17,43
13,34
13,83
2009
2010
leerlingen per fte
20,04
18,22
19,06
14,13
14,81
15,51
2011
2012
2013
leerlingen per fte OP
55
Home | Even voorstellen | Onderwijs | P O | Huisvesting | ICT
Huisvestingslasten (€ 1.921.000)
Aan huisvesting is per saldo meer uitgegeven dan
begroot (€ 76.000). De volgende redenen liggen hier
onder andere aan ten grondslag:
•Huur (- € 23.000)
In de begroting was rekening gehouden met een
rentevergoeding in verband met het financieel vast
actief van SKOzoK. In 2013 is een dergelijke vergoeding echter niet van toepassing geweest, zie ook de
toelichting bij de betreffende post en het treasuryverslag. Daarnaast is in de loop van 2013 de huur
van een tweetal schoolwoningen opgezegd.
•Onderhoud (- € 59.000)
Bij het opstellen van de begroting is rekening
gehouden met de geplande onderhoudswerkzaamheden zoals deze uit de (voormalige) meerjarenonderhoudsplanning afgeleid konden worden. Vanaf
1 augustus 2012 tot 1 januari 2014 zijn onderhoudswerkzaamheden via een woningcorporatie uitgevoerd. De facturen werden voor betaalbaarstelling
door de corporatie gecontroleerd. Dit heeft een wat
langere doorlooptijd tot gevolg. Na het afsluiten
van het boekjaar is er nog een aantal facturen
betreffende 2013 geboekt.
•Energie en water (+ € 129.000)
De afwijking tussen begroting en realisatie is
grotendeels het gevolg van de ontvangst van twee
jaarafrekeningen in verband met gas, voor in totaal
Communicatie | Financiën | Bijlagen
•€ 82.000. De facturering van de voorschotnota’s
•Apparatuur (+ € 102.000)
•Schoonmaakkosten (+ € 26.000)
•Reproductiekosten (- € 33.000)
Overige lasten (€ 2.282.000)
•Leermiddelen (- € 30.000)
door de energiemaatschappij over de tweede helft
van het jaar is pas in 2014 op gang gekomen. De
betreffende kosten zijn geraamd en als schuld in
de jaarrekening verantwoord. Als gevolg van deze
systematiek zou er in 2014 weer een forse afwijking
kunnen zijn tussen begroting en realisatie.
Vanaf augustus 2012 is het schoonmaakonderhoud
via een Europese aanbesteding ondergebracht bij
één schoonmaakbedrijf. Bij uitdiensttreding van een
schoonmaker, worden de werkzaamheden overgenomen door het schoonmaakbedrijf. In 2013 zijn de
loonkosten ongeveer € 22.000 lager als gevolg van
de uitdiensttreding van schoonmaakmedewerkers.
De post overige instellingslasten is € 39.000 hoger
dan begroot. De volgende (belangrijkste) oorzaken
zijn hiervoor aan te wijzen.
•Overige administratie en beheer (+ € 47.000)
Met name het onderdeel deskundigenadvies is
hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de (te laag begrote kosten in verband
met) begeleiding bij de implementatie van het
nieuwe administratiesysteem. Ook is er meer
gebruik gemaakt van juridische expertise op het
gebied van arbeidsrecht.
Onder de post apparatuur is de aanschaf van
tablets opgenomen (€ 109.000). Omdat dit wordt
gezien als een eenmalige impuls én de gebruiksduur korter zal zijn dan van de andere ICT-devices,
is besloten om deze aanschaf ineens ten laste van
de exploitatie te brengen.
Er is minder aan reproductie uitgegeven dan
begroot. In vergelijking met voorgaand jaar
bevinden de uitgaven zich echter op een gelijk
niveau. De structurele kosten in dit kader zullen
nader moeten worden bezien. Als gevolg van
diverse foutieve facturen en crediteringen door de
leverancier is dit evenwel een lastige opgave.
Evenals voorgaande jaren is er minder uitgegeven
aan leermiddelen dan begroot (2012: - € 39.000 en
2011: - € 22.000). Dit aandachtspunt zal meegenomen
worden bij (het opstellen van) de begroting 2015.
Financiële baten (€ 200.000) en lasten (€ 5.000)
SKOzoK 2013
SKOzoK 2012
2,3%
3,1%
Kengetal: saldo financiële baten en lasten / eigen vermogen
Indicatie van het rendement
Het verschil met de begroting bedraagt - € 7.000.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het
treasuryverslag.
Colofon
Uitgave:
SKOzoK, juni 2014
Concept, ontwerp en opmaak:
www.ontwerppartners.nl
Foto’s:
Basisschool De Smelen en
Basisschool DeSter
(fotografie: Reinier de Vlaam)
Foto’s pag. 27: Basisschool Sint Jan
Foto’s pag. 28: Basisschool De Klepper
(fotografie: Fotostudio Image&Motion)