KSU-breed, juni 2014 - Katholieke Scholenstichting Utrecht

KSUBREED
JUNI 2014
Informatieblad voor en over de
Katholieke Scholenstichting Utrecht
In dit nummer:
Muzikale opening Marcusschool
NLdoet op de Ludgerschool
Schoolleider af
De leerling blinkt uit!
Een voorproefje
2
COLOFON
COLLEGE VAN BESTUUR
Juni 2014
Kees de jongen
In de meivakantie slenterde ik een dagje door Amsterdam.
Op de Lindengracht ‘ontdekte’ ik het standbeeld van Theo
Thijssen, de ‘rooie schoolmeester’, die in de eerste helft
van de vorige eeuw onvermoeibaar streed voor verbetering
van het onderwijs en de positie van de onderwijzer.
’s Avonds plukte ik een versleten boekje uit mijn
boekenkast, de ontmoeting met Theo Thijssen liet me
niet los. Hoe zat het ook alweer?
KSU-breed
is een uitgave van de KSU en verschijnt drie keer per
jaar in een oplage van 950 exemplaren.
Redactie
De redactie berust bij de staffunctionaris pr &
communicatie. De redactie beslist in overleg met het
College van Bestuur over het al of niet plaatsen van
aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor
redactionele wijzigingen in teksten aan te brengen.
Redactieadres
Redactie KSU-breed
Postbus 9001
3506 GA Utrecht
e-mailadres: [email protected]
De Katholieke Scholenstichting Utrecht
KSU-huis
Kaap Hoorndreef 46a
3563 AV Utrecht
Postadres
Postbus 9001
3506 GA Utrecht
Website
www.ksu-utrecht.nl
Secretariaat
tel. 030 – 264 20 80
e-mailadres: [email protected]
College van Bestuur
Jan van der Klis,
voorzitter College
van Bestuur
Carel Laenen,
lid College van
Bestuur
Clusterdirecteuren
Mogens Domela Nieuwenhuis, cluster A
Jansje Dekker, cluster B
Jon van Zoelen, cluster C
Jeanine van Maanen, cluster D
Opmaak en druk
Revon Drukkerij BV, Leerdam
Voor Theo Thijssen betekende het onderwijs een
springplank naar een betere toekomst. Als zoon van een
schoenmaker die later kruidenier werd, groeide hij op in
de Amsterdamse Jordaan, toen nog een arme volksbuurt.
Theo was elf toen zijn vader overleed. Ondanks de ellende
en armoede thuis toonde hij zich op school een briljante
leerling en daardoor mocht de 14-jarige Theo met een
beurs naar de kweekschool in Haarlem. De beurs was
ingesteld vanwege het chronische onderwijzerstekort in
die tijd en gaf getalenteerde kinderen uit arme milieus de
mogelijkheid te stijgen op de maatschappelijke ladder.
De negentiende eeuw had voor drastische veranderingen
gezorgd in het beroep en de status van de onderwijzer.
Tot het eind van de achttiende eeuw was er geen officiële
opleiding geweest. Leerboeken over lesgeven waren
er niet en de kwaliteit van de onderwijzers varieerde
daardoor aanzienlijk. Om rond te kunnen komen, waren
onderwijzers vaak veel tijd kwijt aan bijbaantjes. De status
van het beroep was laag: rond 1600 waren onderwijzers
veelal afkomstig uit de kringen van kleine ambachtslieden.
Het was een beroep dat van vader op zoon werd
overgedragen (lesgeven was dus vooral voorbehouden
aan mannen, hoewel er ook wel eens ‘schoolvrouwen’
actief waren, die zich vooral op jonge kinderen en
meisjes richtten). De onderwijsvernieuwers van 1800
waren unaniem in hun oordeel dat de kwaliteiten van
de onderwijzers drastisch verbeterd moesten worden.
Er werden kweekscholen opgericht met verplichte
onderwijzersexamens. Ook aan het zittende personeel
werd gedacht: onder leiding van een schoolopziener
werden voorbeeldlessen gegeven en spraken onderwijzers
met elkaar over de verschillende vakken en methoden.
De status van het beroep groeide, zeker toen dankzij de
Onderwijswet van 1857 voor het eerst een minimumsalaris
werd vastgesteld: 400 gulden per jaar met vrije
woning en tuin voor een hoofdonderwijzer en 200
gulden voor een hulponderwijzer. Door de verbeterde
3
arbeidsvoorwaarden en de groeiende vraag naar
onderwijzers veranderde rond 1900 de samenstelling
van het lerarenkorps. Voor de hoogste kringen was
het beroep nog niet interessant, maar behalve uit
typische onderwijsfamilies, de kleine burgerij en
boerenstand kwamen de onderwijzers nu ook uit de
lagere middenklassen. Onbemiddelde, maar slimme
arbeiderskinderen als Theo Thijssen kregen de kans
om op te klimmen. Thijssen emancipeerde daarbij
niet alleen zelf: hij bevorderde ook de emancipatie
van de onderwijzer in het algemeen. Thijssen moest
niets hebben van onderwijsvernieuwers als Jan
Ligthart en Maria Montessori die vonden dat kinderen
veel zelfstandiger moesten werken. Hij haalde ook
zijn wenkbrauwen op bij nieuwe schoolvakken
als handenarbeid, tekenen en biologie. Kinderen
hoorden allereerst fatsoenlijk te leren lezen, schrijven
en rekenen! En... Thijssen vond dat onderwijzers
les dienden te geven vanuit hun intuïtie. De
onderwijzers moesten zelf kunnen bepalen wat er in
de klas gebeurde; niet de schooldirecteur of externe
pedagogen. Zijn ideeën sloegen aan: leraren kregen
meer eigen verantwoordelijkheid, het zelfbewustzijn
van de onderwijzers groeide, hun status verbeterde.
Met een glimlach van herkenning zette ik het boek
over de schrijver van ‘Kees de jongen’ weer terug in
m’n boekenkast.
Onderwijs blijft in beweging.
Is er iets nieuws onder de zon?
Jan van der Klis
Voorzitter College van Bestuur
VAN DE SCHOLEN
Feestelijke opening ‘Week van de Lentekriebels’ op De Kameleon
Op De Kameleon doen we elk jaar mee met de ‘Week
van de Lentekriebels’. Dit jaar vond deze week plaats
van 17 tot en met 21 maart. Op maandag 17 maart
heeft de wethouder van Volksgezondheid en Welzijn,
Victor Everhardt, de week feestelijk geopend!
in een speciale box stoppen. Op deze manier kregen
leerlingen de kans om vragen te stellen die ze in de
klas niet hardop durven te stellen. De antwoorden
zijn door de leerkrachten voorbereid en in de lessen
verwerkt of klassikaal besproken.
Rond 11.00 uur werden in het Majellapark naast
de school speciale ballonnen van de Week van de
Lentekriebels opgelaten. De wethouder gaf hier het
startsein voor. Vervolgens heeft de wethouder een les
van de lentekriebels bijgewoond in groep 8. Deze les
ging over bloot zijn. Hoe ga je daarmee om? Wie mag
jou bloot zien en wie niet? Dit was natuurlijk best een
spannend onderwerp voor de leerlingen. Toch praatten
de leerlingen er openlijk over.
Inmiddels hebben wij vanuit binnen- en buitenland
kaartjes ontvangen. In totaal zijn elf ballonnen
gevonden door zeer vriendelijke mensen die met een
kaart of hartelijke groet bericht deden van hun vondst.
De leerlingen hebben in de klas berekend welke ballon
het verst gekomen was. Tevens moesten ze moeite
doen om de Duitse kaartjes te ontcijferen. De ballon
van de winnaar is gevonden in Rees (Duitsland). Deze
ballon had in totaal 113 kilometer afgelegd.
De Week van de Lentekriebels wordt dit jaar voor de
negende keer georganiseerd. De Kameleon doet al
vanaf het begin mee aan dit project. Een van onze
leerkrachten heeft drie jaar geleden ook meegewerkt
aan het samenstellen van de vernieuwde lesmaterialen.
De thema’s liefde, relaties en seksualiteit staan een
week lang centraal in groep 1 tot en met 8. Dit jaar
was er speciale aandacht voor de vragen van kinderen.
Alle kinderen konden anoniem hun vraag over
verliefdheid, verkering, pubertijd of elke andere vraag
Anita Verweij
Schoolleider van De Kameleon
4
ONDERWIJS
VAN
DE SCHOLEN
Meedoen aan een debattoernooi is heel leerzaam, spannend en leuk!
Sinds een jaar of acht doet de Ludgerschool mee aan
het landelijke debattoernooi voor basisscholen. Wij doen
hieraan mee, omdat wij denken dat wat kinderen tijdens
de voorbereiding en tijdens het toernooi leren belangrijke
vaardigheden zijn.
Op zaterdag 12 april troffen 26 basisschoolklassen
uit heel Nederland elkaar op het Niftarlake College in
Maarssen. Tijdens dit toernooi werd gedebatteerd over de
volgende stellingen:
- Kinderen die blijven pesten, moeten naar aparte scholen
voor pesters worden gestuurd
- Als de oorlog over is, moeten vluchtelingen terugkeren
naar hun land van herkomst
- Over 50 jaar mag iedereen overal ter wereld gaan wonen
De manier van debatteren moet volgens een vast patroon
plaatsvinden. Allereerst krijgen de voor- en tegenstanders
1 minuut de tijd om duidelijk te maken waarom zij
voor of tegen zijn. Daarna volgen er 5 minuten van
debatteren, geleid door de juryvoorzitter. Dan volgt er een
freeze-moment, waarin je met je team kunt overleggen
wat je nog kwijt wilt aan het slot van het debat. Als
laatste mag ieder kind van de voor- en tegenstanders
nog een slotopmerking maken tegen de jury. De
kinderen hebben de stellingen vooraf in de klas kunnen
voorbereiden, maar hoorden pas ter plekke of ze voor- of
tegenstander zouden zijn. Een extra uitdaging was de
improvisatiestelling ‘Ouders moeten hun kind verbieden
deel te nemen aan talentenshows op televisie’, die pas
vlak voor het debat op de dag zelf bekend werd gemaakt.
Teams
Drie teams van vijf kinderen togen vol verwachting zaterdag
12 april naar Maarssen. Daar gingen ze de verbale strijd
aan om de titel Basisschool Debatkampioen 2014 van
Nederland. Twee teams waren verzekerd van deelname, het
‘dummy’- team ging mee als reserve. Er gingen ook twee
juryleden van onze school mee, die de moeilijke taak hadden
de punten toe te kennen (aan andere scholen).
Uitslag
Elke wedstrijd werd geleid door een jury die bestond uit
volwassenen en kinderen. Gelet werd op presentatie,
argumentatie en samenwerking. Van de in de totaal zes
wedstrijden zijn er vijf gewonnen door de kinderen van
de Ludgerschool! Later bleek dat er toch niet voldoende
punten behaald waren om in de finale te komen. We zaten
er wel dichtbij, want een van onze teams werd vierde.
Een mooie prestatie en een leerzaam traject!
Henk Schols
Leerkracht groep 8 Ludgerschool
ONDERWIJS
PERSONEEL
Ton Goeman met pensioen
Na ruim 44 jaar in en voor het onderwijs te hebben
gewerkt, gaat Ton Goeman van zijn welverdiende
pensioen genieten. Op 1 september 2014 stopt hij als
senior beleidsmedewerker bij de KSU.
Ton begon zijn carrière bij de KSU in 1971 als onderwijzer
op de Gertrudis. In augustus 1979 werd hij benoemd tot
directeur op De Spits. Hij was een van de oprichters en
vormgevers van het directieoverleg van de KSU. Ton was een
van de eersten die het belang inzag van computers in het
onderwijs. Al snel raakte hij zeer bedreven in het geven van
cursussen in o.a. Esis en Word. Dit bleef niet onopgemerkt,
in 1988 kwam hij als adviseur in dienst bij Dyade. Ton bleef
met de KSU verbonden door het geven van advies op velerlei
terreinen en het verlenen van managementondersteuning.
Daarnaast organiseerde hij nog menig cursus voor
de KSU. Ton heeft ook aan de wieg gestaan van ons
samenwerkingsverband Weer Samen Naar School en ook
daar was zijn steun en goede raad van groot belang. De
laatste vijf jaar is hij als senior
beleidsmedewerker weer direct
bij de KSU in dienst geweest. We
nemen tijdens de zomerborrel van
het KSU-huis afscheid van onze
zeer gewaardeerde collega.
Ton bedankt! En geniet samen
met je vrouw van je kleinzoons
en van de reizen die jullie met de
camper gaan maken.
VAN DE SCHOLEN
5
Geslaagde thema-avond ‘Oh... zit dat zo?!’
Ouderbetrokkenheid krijgt bij De Achtbaan, net als bij
heel veel andere scholen, veel aandacht. Doordat ik
zelf bij een thema-avond aanwezig was, merkte ik hoe
zo’n avond de relatie van de ouder met de school kan
versterken. Om deze reden wilde ik zelf ook een themaavond organiseren op De Achtbaan!
Het samenwerken en het delen van kennis vind ik erg
belangrijk. Om die reden ben ik informatie gaan verzamelen
bij een school die al een thema-avond had georganiseerd.
Met die informatie ben ik rond gaan kijken in de buurt
van De Achtbaan. Het doel van de avond was namelijk
dat ouders en leerkrachten meer zouden samenwerken en
kennis zouden delen met elkaar, maar ook met praktijken
in de buurt. Na verloop van tijd had ik tien praktijken bereid
gevonden om samen te werken en een workshop te geven.
Samen hebben we bekeken welke onderwerpen bij de
school zouden passen. We hebben uiteindelijk
gekozen voor workshops over communicatie,
kinderyoga, mediawijsheid, pesten, ADHD en motoriek.
Om de avond spetterend te openen wilde ik graag een
gastspreker uitnodigen. Iemand die de KSU kent, affiniteit
met het onderwijs heeft en die ervaring heeft met
samenwerken. Om die reden heeft Mirjam Sterk de avond
officieel geopend. Zij was erg enthousiast over dit initiatief
en raadt scholen en ouders aan vraag en aanbod uit te
wisselen via onder meer sociale media. Mirjam had voor
ons nog een tip: ‘Mensen vinden het ook vaak leuk als je
op ze afstapt. Al is het maar om te sparren. Probeer naar
ouders toe te stappen, daag ze uit. Er zit zoveel kennis.’
Na de opening volgden er twee workshoprondes met
tussendoor een korte pauze. Onder het genot van een
hapje en drankje konden ouders en leerkrachten de eerste
ervaringen uitwisselen en werden ze enthousiast gemaakt
voor de volgende ronde. Om 22:00 uur eindigde de avond.
Tijdens de avond, maar ook daarna, hebben we veel mooie
reacties gekregen. De geweldige ervaring en deze reacties
hebben ervoor gezorgd dat we nu alweer bezig zijn met
het plannen van de volgende thema-avond!
Kim de Mos
leerkracht groep 4 en middenbouw
coördinator De Achtbaan
ONDERWIJS
VAN
DE SCHOLEN
Muzikale opening Marcusschool
Op 23 april heeft de feestelijke opening plaatsgevonden
van het nieuwe gebouw van de Marcusschool.
Na bijna twee jaar in vervangende locatie les te hebben
gegeven, was het eindelijk zover. Ons nieuwe gebouw is
klaar. Het is een modern schoolgebouw geworden met
vele mogelijkheden voor ons onderwijs. De Marcusschool
is een zogenoemde SISo-school (Structureel Individueel
Samenwerkend onderwijs). Daarbij gaat het om zelfstandig
leren en werken. De vormgeving van het nieuwe
schoolgebouw past bij deze manier van onderwijs. We
hebben de beschikking over 22 mooie leslokalen; dit
betekent dat we weer ruimte hebben voor groei. Ook de
voorscholen hebben hun plek gekregen binnen onze school.
Dit kunstwerk, genaamd ‘Kunst en Vliegwerk’, is
ontworpen door Albert Hennipman en Anemoon van de
Steen en is in samenwerking met een groep leerlingen
van de Marcus gerealiseerd. Na de toespraak van
schoolleider Annet Lamsma en de voorzitter van het
College van Bestuur Jan van der Klis, was de wethouder
van onderwijs Jeroen Kreijkamp aan de beurt voor de
openingshandeling. Dit deed hij door het luiden van
onze traditionele schoolbel. Daarna zongen de kinderen
het openingslied dat speciaal voor de opening van ons
nieuwe schoolgebouw geschreven was. Na het officiële
gedeelte kregen de genodigden de gelegenheid om het
gebouw te bekijken. Daarna werd er genoten van een
drankje en heerlijke hapjes in een ontspannen sfeer.
De openingshandeling vond plaats in de hal van onze
school, voor het prachtige nieuwe kunstwerk.
Annet Lamsma, Kristie de Jong
Schoolleiders Marcusschool
6
VAN DE SCHOLEN
NLdoet op de Ludgerschool
Vrijdag 21 maart heeft de Ludgerschool meegedaan aan
NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds. NLdoet zet
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om
een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Via
de website van NLdoet kon men zich opgeven.
Ondanks het, uitgerekend op die dag, herfstige weer
waren er ruim voldoende vrijwilligers aanwezig om
de tuin op het schoolplein aan de St. Bonifaciusstraat
een uitgebreide opknapbeurt te geven. Vanwege de
aanhoudende regen konden de geplande verfklussen
helaas niet doorgaan. Ongeveer twintig ouders (waaronder
een opa) en middelbare scholieren trotseerden wind,
modder en regen met als resultaat nieuwe, beplante
perkjes en een vlindertuin in wording. Van de eigenhandig
gesnoeide wilgenbomen is een mooie wilgenhut
gebouwd. Voor de middelbare scholieren van de Kees
Boeke MAVO en het Stedelijk Gymnasium was deze
nationale vrijwilligersdag een gelegenheid om hun uren
maatschappelijke stage in te vullen. Na afloop kregen
ouders en scholieren van schoolleider Marian Boumans
het felbegeerde NLdoet-certificaat uitgereikt als beloning
voor hun tomeloze inzet.
VAN DE SCHOLEN
Een school met een hart
Een prachtige slogan, voor een prachtige school!
•
•
•
Hoe word je een school met een hart?
Hoe ziet dat er dan uit?
Hoe maak je dat anderen dat ook weten?
Wij, leerkrachten en ouders van De Notenboom, zijn
met elkaar in gesprek gegaan, we hebben gepraat
én geluisterd. Niet over opbrengsten, analyses of
Citotoetsen. Wel over wie wij zijn en waar we voor
staan. Zo heeft iedereen een waargebeurd verhaal
verteld. Deze verhalen illustreerden het handelen van
de leerkracht, het karakter van onze kinderen en het
wezen van de school. Al deze mooie verhalen zijn
samengevoegd tot één verhaal, het verhaal van De
Notenboom.
Al snel volgde de slogan ‘een school met een hart’. Want
dat bleek wel uit het verhaal. We werken vanuit ons hart
op deze school. Zonder een bepaalde bevlogenheid red je
het niet bij ons.
De slogan en het verhaal van De Notenboom is verwerkt
in een flyer. Daarnaast kun je in onze maandelijkse
nieuwsbrief lezen wat de slogan voor ons inhoudt.
Arjanne van Leeuwen
Schoolleider De Notenboom
8
STRATEGISCH BELEIDSPLAN
Werkgroepen actief in de weer tijdens Feedbackbijeenkomst
Eerst pitchen dan feedback geven
Op 1 april jl. komen de leden van de vijf werkgroepen
bijeen met een bijzondere opdracht: presenteer je advies
in de vorm van een pitch. Elke werkgroep kiest daar een
eigen vorm voor, van een dynamische Prezipresentatie
tot een bijzonder filmpje. Dan volgen interactieve rondes
waarin deelnemers elkaar feedback geven aan de hand
van scorekaarten. Mooi om te zien omdat in alle openheid
wordt gesproken over de adviezen. De bijeenkomst levert
veel waardevolle input op die wordt gebruikt bij het
opstellen van het conceptbeleidsplan.
Pitch Profilering - Judith Ceton
De KSU is een merk
Als ouders en leerlingen de school binnenkomen, moeten
ze het kunnen zien: hé, dit is een KSU-school! Als school
weet je heel goed waarom het zo fijn is
Pitch Professionele cultuur Mogens Domela Nieuwenhuis
Een professionele cultuur ontstaat niet zo maar
Onze werkgroep heeft drie aanbevelingen uitgewerkt.
Ten eerste is het goed je te realiseren dat een professionele
cultuur niet zo maar ontstaat en ook niet topdown
opgelegd kan worden. Het is een proces. Dat proces kun
je bevorderen - en dat is de tweede aanbeveling - door
tekenen van professionaliteit zichtbaar te maken
dat je aangesloten bent bij dat grotere geheel van de KSU.
Kortom, de KSU is een merk! De komende vier jaar gaan
we dat merk definiëren en beschrijven we waar we voor
staan: vanuit onze kernwaarden.
Pitch Talentontwikkeling - Ralf Tienhooven
in de school. Formuleer daarvoor samen met je team
de waarden waar je voor staat, werk ze uit en maak ze
concreet. De laatste aanbeveling is de belangrijkste: school
je medewerkers in groepsdynamica. Leer ze de invloed van
de groep te herkennen, leer ze feedback te geven en te
ontvangen, leer ze te reflecteren op hun eigen gedrag. Dit
hele proces van vormgeving van een professionele cultuur
neemt zeker twee à drie jaar in beslag.
Talentontwikkeling vraagt om innovatief onderwijs
Onze werkgroep heeft als metaforen de boom en de
gieter gebruikt. De boom staat voor het onderwijsproces.
Onze boom heeft gezonde wortels en hij staat
stevig in de grond, maar de kruin kan nog groeien.
Door goede instructie, opbrengstgericht werken en
klassenmanagement wordt de basis verbreed en versterkt.
Van daaruit kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen en
uitblinken, cognitief maar zeker ook op andere gebieden.
9
De gieter, waarmee we de boom voeden, staat voor
uitdagend, verrijkt en innovatief onderwijs, onderwijs
dat past bij deze tijd en dat aansluit bij wat de leerlingen
nu én in de toekomst nodig hebben. Kinderen echt hun
talenten laten ontwikkelen, dat is de uitdaging voor de
komende vier à vijf jaar.
Pitch Gericht partnerschap - Peter Kooij
Kies bewust
Van alle kanten wordt de school benaderd door bedrijven
en organisaties. Dat werkt soms verstikkend. Onze tijd
is beperkt en het is daarom van groot belang dat je
bewust en op rationele gronden kiest met wie je wilt
samenwerken. Onze werkgroep heeft drie indicatoren
geformuleerd die daarbij kunnen helpen: 1. de partner
moet meerwaarde bieden, 2. de partner moet verbinden
en 3. hij moet iets toevoegen.
Partners kunnen zich ontwikkelen tot vrienden, het is
echter belangrijk de relatie professioneel en zakelijk te
houden, gericht op het doel dat we willen bereiken.
Partnerschap in de school is in ontwikkeling. Zo zijn we
ouders steeds meer gaan erkennen als deskundige van
het kind; ouders pakken hun rol ook steeds beter op.
Voor de leerkrachten was dat wennen, want zij meenden
een stukje autonomie kwijt te raken. Maar als de inbreng
van ouders op een goede manier gebruikt wordt, kan
dat juist je autonomie versterken, wordt er ruimte
gecreëerd en neemt het welbevinden van de leerling toe.
Dit geldt natuurlijk ook voor partners als de pabo’s en
scholingsinstituten: als je die op een goede manier betrekt
bij je organisatie leidt dat tot een rijkere leerervaring, een
rijkere leeromgeving en (nog) betere leerkrachten. Wij
denken met het aanreiken van deze tools hiervoor de
goede weg gebaand te hebben.
Pitch Professionalisering - Jos Breedveld
Iedereen is een professional
Om een kathedraal te kunnen bouwen, heb je goede
bouwstenen nodig en een goed plan. De bouwstenen, dat
zijn je professionele medewerkers, zij zijn bepalend voor
de kwaliteit van het bouwwerk. Het plan zorgt ervoor dat
de stenen goed op elkaar worden gezet.
Niet iedereen hoeft een voorloper op elk gebied te zijn,
iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. Als je daar
bij de samenstelling van je team rekening mee houdt, dan
kan iedereen zijn steentje bijdragen.
Net zoals de kathedraal van Gaudi ontwikkelt professionaliteit
zich door natuurlijke processen die door de jaren heen
veranderen. Dat vergt ruimte en tijd. Ons advies aan het
bestuur luidt dan ook: heb vertrouwen in je medewerkers,
geef ze de ruimte en de tijd om hun professionaliteit te
laten zien, te ontwikkelen en te borgen, en richt daar
processen voor in. Dan is iedereen een professional!
Tijmen Bolk en Femke Rood van Van Beekveld
& Terpstra (organisatieadviesbureau)
De inhoud is gezet
Femke: Ik ben onder de indruk van wat ik vandaag heb
gezien en nieuwsgierig naar het vervolg. De pitches
waren helder en duidelijk. De werkgroepen zijn er goed in
geslaagd de essentie van hun adviezen over te brengen.
En er is zinvolle feedback gegeven.
Tijmen: We zijn een heel eind op weg, de inhoud van het
nieuwe Strategisch Beleidsplan is gezet. Het verwerken
van de feedback van vandaag zal nog een behoorlijke
inspanning vergen, maar dan ligt het beleidsplan er ook.
Vervolg op de volgende pagina
10
STRATEGISCH BELEIDSPLAN
werken. Het viel me op dat er heel verschillende soorten
adviezen gegeven zijn: de ene wergroep heeft het
thema concreet uitgewerkt, de andere is op een
meer abstract niveau gebleven of heeft de
Wat dan nog rest is het samenvoegen van de teksten,
de samenhang zoeken, alles goed verwoorden en er een
mooi product van maken. Daar zal de komende maanden
aan gewerkt worden. En dan, op de conferentie van
7 november, komen alle KSU’ers bij elkaar om samen
het startsein te geven voor de nieuwe periode van het
Strategisch Beleidsplan.
Carel Laenen - College van Bestuur
Veel energie
Ik heb vandaag vijf gemotiveerde werkgroepen gezien
die keihard gewerkt hebben om de thema’s nader uit te
definitie achterwege gelaten en is begonnen met een
uitwerking. De toegevoegde waarde van vandaag is de
uitwisseling van de ideeën en de feedback die daarop
gegeven is, van de werkgroepen op elkaar en van Jan
van der Klis en mij op de werkgroepen. Dat is heel goed
gegaan, er was veel energie en de feedback is goed
ontvangen. Deze dag heeft een grote meerwaarde
gehad voor het totale proces!
11
De leerling blinkt uit, een voorproefje
Vrijdag 7 november presenteert het College van Bestuur het
nieuwe beleidsplan De leerling blinkt uit tijdens een groots
opgezette conferentie in DeFabrique. In KSU-breed een klein
voorproefje van wat het nieuwe plan ons gaat brengen.
Waarom een strategisch beleidsplan?
Het is een plan dat voor de komende vier jaar richting
geeft aan de concrete planning van activiteiten binnen de
KSU en de KSU-scholen.
Missie
De KSU definieert haar bestaansrecht primair vanuit
haar identiteit: de katholieke grondslag, verrijkt met de
zes kernwaarden, te weten: eenvoud, aandacht, ruimte,
verantwoordelijkheid, vernieuwing en plezier. Dat is de
basis voor de missie KSU: meer dan een basis.
Hoe zien we onszelf in 2025
De maatschappij is in beweging en beweegt steeds
sneller. De KSU wil de leerlingen van nu daar op
voorbereiden door hen bewust te maken van hun talenten
en die optimaal te laten ontwikkelen en benutten. De
leerkrachten zijn cruciaal om dat te realiseren. Dit vraagt
om excellente en innovatieve professionals die intrinsiek
gemotiveerd zijn en het maximale uit zichzelf willen halen.
In een omgeving die veel vraagt van zijn medewerkers,
willen we ook veel aan medewerkers bieden. Dat
betekent goede faciliteiten, relevante en sterke partners,
een uitdagende en professionele omgeving en - last but
not least - ruimte om te ontwikkelen, vernieuwen en
verantwoordelijkheid te nemen. We gaan de komende
vier jaar aan de slag om deze ambities te verwezenlijken.
We kunnen dat alleen bereiken als we al onze energie
en aandacht richten op de leerling onder het motto: De
leerling blinkt uit.
Strategische thema’s
Om onze ambities te realiseren, zetten we komende
vier jaar in op vijf strategische thema’s. De werkgroepen
hebben de thema’s verder uitgewerkt. De werkgroepen
vormen een afspiegeling van de organisatie, te weten:
clusterdirecteuren, leerkrachten, stafmedewerkers,
etc. De thema’s zijn Pijlers voor Talentontwikkeling,
Professionalisering, Professionele cultuur, Gericht
Partnerschap en Profilering. De uitwerking en invulling
van de thema’s wordt op 7 november bekend gemaakt.
Feiten en cijfers over de KSU:
- De KSU is op 10 maart 1971 opgericht
- 6.300 leerlingen volgen bij de KSU onderwijs
- 24 scholen vallen onder de KSU
- Twee scholen zijn voor speciaal onderwijs
- 675 medewerkers werken bij de KSU
- De gemiddelde leeftijd van een KSU’er is 41 jaar
- 320 medewerkers wonen in de stad Utrecht
- De KSU heeft een jaarlijkse omzet van € 35.000.000,-
12
STRATEGISCH BELEIDSPLAN
Passie voor onderwijs op witte en zwarte school
‘Het beleidsplan moet van de school zelf worden’
Miranda Kipping en Waldo Schoonderwoerd zijn
neergevlijd op de rode bank. Miranda werkt op Hof
ter Weide, een overwegend witte school in Terwijde
met ruim 450 leerlingen. Waldo werkt op de Zeven
Gaven, een 99,9% zwarte school in de stabiele wijk
Kanaleneiland. Ondanks de grote verschillen hebben ze
ook een aantal raakvlakken. Beiden zijn werkzaam bij
de kleuters. Miranda als groepsleerkracht en Waldo als
bouw- en VVE-coördinator. Ook voelen zij zich beiden
betrokken bij de KSU en willen graag meedenken over
het nieuwe Strategisch Beleidsplan. Miranda doet dit
in de werkgroep Talentontwikkeling. Waldo in Gericht
Partnerschap. Wat zijn hun drijfveren om hierin
te participeren?
Waldo: ‘Miranda, wij kennen elkaar niet. Ik stel voor een
open gesprek te houden; om al pratend op dingen te komen.
Om maar meteen een aftrap te geven: ik vind het leuk om
mee te werken aan dit interview. Ik wil meer mensen leren
kennen binnen de KSU. Ik werk nu zes jaar bij de KSU en heb
mijn opleiding middenmanagement afgerond. Nadat ik op
verschillende scholen werkzaam was geweest en een burn
out had gehad, wilde ik wat anders. Ik kwam terecht bij een
100% zwarte school in Amsterdam. Dit voelde meteen goed,
ik wilde hierin verder. Ik vind het interessant om te investeren
in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij ons op
school ligt de nadruk vanzelfsprekend op de taalontwikkeling.
Ook op het gebied van ouderparticipatie is nog veel resultaat
te boeken. Als je je daar op instelt, is het leuk om te werken
op een school als de Zeven Gaven. Het is dankbaar werk en er
is wat te winnen; het is geen geplaveide weg.
Wat doe jij?’
domeinen: educatief partnerschap (ouders), partnerschap
met de opleidingen (pabo’s, universiteiten), partnerschap
met BSO/kinderdagverblijven/VVE en partnerschap tussen
KSU-scholen. Voor het educatief partnerschap hebben wij
ons laten inspireren door Ouders in de school van Peter de
Vries. Wij hebben een enquête rondgestuurd waarin de
scholen konden aangeven waar ze staan in hun relatie met
ouders. Er zijn vier fases te benoemen: informatiegericht,
structuurgericht, relatiegericht en samenwerkingsgericht.
Veel scholen gaven aan in de relatiegerichte fase te
zitten. Ons plan richt zich erop om scholen naar de
samenwerkingsgerichte fase te brengen. Bij ons op school
zijn ouders goedwillend, maar de taal vormt een barrière.
Door de verschillende culturen in de school is ook de visie
op opvoeden heel verschillend. Bij ouderavonden is het
moeilijk om ouders naar de school te krijgen. Tolken werken
niet, dat werkt eigenlijk alleen maar een scheiding in de
hand. Toch willen wij komen tot een hoge betrokkenheid
'Met ouders willen we
van relatiegericht naar
samenwerkingsgericht gaan'
Miranda: ‘Ik ben leerkracht groep 1 en 2. Daarnaast
ben ik ICT-coördinator, iCoach en begeleid ik de
onderzoeken die studenten bij ons doen. Wij zijn een
Acbas-school en dat betekent veel aandacht voor
onderzoek. Adaptief onderwijs staat bij ons hoog in
het vaandel. Bij de oprichting zaten de groepen 1 t/m
4 en 5 t/m 8 bij elkaar. Dit schooljaar hebben we het
omgegooid en is de school meer op leerjaren ingericht.
Wat is jouw uitdaging in de themagroep Gericht
Partnerschap?’
Waldo: ‘Wij willen niet onder het juk zuchten van
een plan, maar werken met een blik op de horizon.
We werken op verschillende scholen met verschillende
behoeften. Onze themagroep (Gericht Partnerschap)
wil een kader scheppen, ruimte laten voor scholen om
het zelf in te vullen. Wij hebben ons gericht op vier
'De kunst is om iedereen
betrokken te maken'
STRATEGISCH BELEIDSPLAN
van ouders. Dat vraagt om veel afstemming tussen ouders
en school.’
Miranda: ‘Afstemming geldt ook voor ons. Onze ouders
hebben een hoge betrokkenheid, vooral op het gebied van
de cognitie van hun kind. In de kleuterklas voer ik regelmatig
gesprekken met ouders omdat zij hun kind graag vervroegd
naar groep 3 zien gaan. Ouders geven aan dat hun kind al
kan lezen en sommen maken. Dat baart mij wel eens zorgen.
Het gaat om meer dan letters en sommen. Talentontwikkeling
wordt vaak gezien als iets wat bij het individu hoort. Ik zie het
als meer dan dat. Vaardigheden als doorzettingsvermogen
of anderen helpen horen hier ook bij. Ook ten opzichte
van jezelf kun je je talenten ontwikkelen. Op Hof ter Weide
werken wij met een talentenboom. Elke maand kunnen
kinderen talenten laten zien en hier aanbod in geven aan
andere kinderen.’
13
Waldo: ‘Die kijk op cognitie is een maatschappelijke trend.
Ik merk het bij ons op school ook. Ouders vinden die
kleutergroepen minder belangrijk. De echte school begint pas
bij groep 3.’
Miranda: ‘Wij hebben een eigen onderwijsvisie: met
kinderen leren. Wij houden voor ieder kind een portfolio
bij. Hierin staat de ontwikkeling van het kind in kindertaal
beschreven. Met ouders en kind gaan we hierover in
gesprek.’
Waldo: ‘Maar ouders kijken naar de Cito-uitslagen.’
'Ouders slaan als eerste de
bladzijde van de Cito’s open'
Miranda: ‘Inderdaad, hoe ouder het kind, hoe meer ouders
naar de Cito-scores kijken. Het portfolio wordt minder
belangrijk voor hen.’
Waldo: ‘Welke kaders hebben jullie bij de themagroep
Talentontwikkeling gesteld?’
Miranda: ‘We kwamen al gauw uit op de 21st century
skills: wat hebben kinderen in de toekomst nodig
aan vaardigheden. Te denken valt aan samenwerken,
probleemoplossend vermogen, sociale en culturele
vaardigheden. Wat kun je doen om daaraan te gaan werken?
Hoe bereid je kinderen voor op de 21st century skills? Dat
verschilt per school.’
Waldo: ‘Er zijn vijf themagroepen, die allemaal een aantal
speerpunten hebben opgesteld voor het beleidsplan. Zou
het allemaal haalbaar zijn, vraag ik mij af.’
Miranda: ‘Ik denk dat er veel overlap is en dat er nu
al veel aan wordt gedaan. Het zijn niet allemaal
nieuwe dingen.’
Waldo: ‘Je moet als school keuzes maken. Wij geven
als themagroep een advies aan het College van Bestuur,
maar de wens is dat het vanuit de werkvloer gedragen
zal worden. Het vorige plan stond ver van mij af. Nu
ben ik betrokken, maar voor mijn collega’s is dat
anders. Daarom ben ik bang dat het niet aankomt.’
Miranda: ‘De totstandkoming van het beleidsplan
wordt nu anders aangepakt dan vorige keer. Er is
nu aandacht voor het beleidsplan via Facebook, de
Nieuwjaarsborrel, e-mail, etc. In de themagroepen
zitten stafmedewerkers, schoolleiders en leerkrachten.
Zelf probeer ik het binnen mijn school onder de
aandacht te brengen.’
'Wat is de meerwaarde voor
kinderen?'
Vervolg volgende pagina.
14
STRATEGISCH BELEIDSPLAN
Waldo: ‘Het moet iets van de school worden. Mensen
moeten gaan zien dat het een positieve invloed heeft
op je onderwijs. Veel mensen hebben het gevoel van: de
KSU is iets buiten ons. Maar dat is niet zo, de KSU dat
ben jij ook! We moeten ervoor waken dat het beleidsplan
bij schoolleiders wordt neergelegd met de boodschap
“zoek het maar uit”. Je bent dan te afhankelijk van hoe
je schoolleider ermee omgaat. Hier kan veel fout gaan.
Mensen hebben goede ideeën, maar het moet wel gaan
landen straks. De kunst is om iedereen betrokken te maken.
Dat baart mij wel eens zorgen.’
Miranda: ‘Ik ervaar dat niet zo. Waarschijnlijk omdat ik
vanaf het begin betrokken ben geweest. Voor anderen ligt
dat misschien anders. De conferentie van 7 november is
een mooie start. Het lijkt mij dat het Strategisch Beleidsplan
iedereen zal aanspreken, aangezien de onderwerpen dit keer
van onderaf zijn bedacht. Maar je hebt natuurlijk ook altijd
mensen die zich richten op de klas en er minder mee
bezig zijn.’
Waldo: ‘Klopt, de onderwerpen zijn goed gekozen. Jammer
dat ik niet bij het Strategiecafé kon zijn.’
Waldo: ‘Tussentijdse evaluaties zijn heel belangrijk. Dat
we niet na vijf jaar zeggen: de doelen zijn niet gehaald. En
scholen moeten zelf keuzes maken. Belangrijke vraag is
hierbij: wat levert het ons op, wat is de meerwaarde voor
kinderen? Deze vraag stellen we ons wel eens te weinig.’
Ten slotte nog een vraag van de redactie: hoe vinden jullie de
KSU-groep op Facebook?
'De KSU dat ben jij ook!'
Miranda: ‘Op deze wijze informatie geven vind ik leuk en
erg passen bij deze tijd. Alleen vind ik Facebook niet het
medium waarmee je je als werkgever profileert. Het is heel
privé. Niet iedereen wil in zijn vrije tijd werkgerelateerde
berichten lezen.’
Waldo: ‘Als ik Facebook aanzet, krijg ik niet direct de KSUgroep te zien. Ik kan zelf kiezen of ik daar naartoe ga. Dat
informele vind ik juist wel leuk. Misschien gaan we voor
school ook wel een Facebookpagina maken. Onze ouders
hebben veelal geen internet maar wel vaak een mobiel
waarop ze Facebook hebben.’
Miranda: ‘Pas achteraf kun je evalueren of het in zijn opzet
is geslaagd.’
VAN DE SCHOLEN
De beste meester van Utrecht werkt op basisschool De Achtbaan!
Michiel Gaakeer van basisschool De Achtbaan in Leidsche
Rijn is in maart verkozen tot Beste Docent van Utrecht. De
prijs werd ten overstaan van de leerlingen van de school
aan Michiel uitgereikt.
Michiel wordt door ouders en leerlingen omschreven als
een alleskunner. Hij is door de jury verkozen vanwege
zijn gedrevenheid en enthousiasme. Hij maakt van de
lessen telkens iets bijzonders en heeft goede contacten
met leerlingen én ouders. ‘Michiel Gaakeer haalt het
beste uit ieder kind’, aldus de jury. ‘Elke ochtend en
middag geeft hij ons een handje, dan kan hij zien of we
vrolijk zijn. Als dat niet zo is, wil hij even met je praten’,
zegt één van de leerlingen.
Wij zijn er trots op dat de beste leerkracht van Utrecht
lesgeeft op De Achtbaan!
Judith van Twist
Schoolleider De Achtbaan
VAN DE SCHOLEN
15
School in beeld: SBO Sint Maarten
Weetjes
•De school is opgericht in 1998.
•Op dit moment heeft de school: 130 leerlingen,
9 groepen, 28 medewerkers.
•Vreedzame School in de Vreedzame Wijk Utrecht
Overvecht.
•Onderwijsconcept: de school biedt uitdagend en
passend onderwijs aan.
•Speerpunten binnen de school zijn: vertrouwen,
oplossingsgerichte en positieve benadering,
persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, samenwerken
en plezier.
Sint Maarten
Onze school
De school werkt volgens de zeven uitgangspunten van
handelingsgericht werken. Dat betekent dat wij goed
kijken naar de onderwijsbehoeften van iedere leerling
bij ons op school. Wij proberen het onderwijs daar zo
goed mogelijk op af te stemmen. Dat betekent ook dat
wij bekijken wat leerkrachten nodig hebben om zo goed
mogelijk les te geven.
Iedere leerling bij ons op school heeft een OPP, dat is
een ontwikkelingsperspectief. Hierin beschrijven wij
op welk niveau een leerling werkt. Ook wordt hierin
beschreven wat protectieve en belemmerende factoren
zijn voor het leren en functioneren. Door middel van een
ontwikkelingsperspectief worden er twee keer per jaar
nieuwe doelen gemaakt voor de leerlingen om aan te
werken.
We kijken naar wat het kind al kan en proberen daar op
aan te sluiten. Alle leerlingen krijgen hun persoonlijke
leerdoelen. Dit kan een gedragsdoel zijn, zoals de regel
‘ik let op mijzelf’. Aan het eind van de periode kijken
wij door middel van het afnemen van de Citotoets voor
het Speciaal Onderwijs of het gelukt is om de doelen te
behalen.
In het jaarplan van de school zijn doelen opgenomen
waar we het schooljaar aan willen werken. Deze doelen
liggen op verschillende niveaus. Zo willen wij (blijven)
hun
"alle leerlingen krijgen
persoonlijke leerdoelen"
Samen sterk
!
werken aan een positief pedagogisch klimaat. Dit kunnen
wij bereiken door met elkaar de dialoog aan te gaan over
onze visie op onderwijs, over wat wij willen bereiken en
welke mogelijkheden wij zien. Hierin willen wij graag
oplossingsgericht te werk gaan. Verder werken wij om
een professionele school te zijn.
Op onderwijsinhoudelijk gebied gaan wij schoolbreed
aan de slag met een nieuwe taalmethode, intercultureel
onderwijs, de implementatie van de nieuwe geschiedenismethode de Trek en creatieve vorming. Voor de
creatieve vorming zijn we een samenwerking met
KOPA aangegaan. Zij verzorgen verschillende projecten
bij ons op school, waarbij de cultuur- en creatieve
educatie voorop staat. Er is ondertussen een visie op ICT
ontwikkeld en hiermee zullen we verder gaan door
korte-termijndoelen op te stellen.
De Sint Maartenschool: een school waar plezier en
expertise samen gaan.
16
PERSONEEL
Schoolleider af
Na veertig jaar werkzaam te zijn geweest in het Utrechtse
onderwijs, waarvan 29 jaar als directeur (na 2000
schoolleider), vond ik het verstandig om met ingang van
het schooljaar 2014-2015 mijn schoolleiderschap op te
geven en een iets minder zware functie na te streven.
Dit besluit heb ik in de eerste plaats genomen omdat ik de
laatste paar jaar steeds meer last begon te krijgen van mijn
gezondheid. Ik werd steeds vaker geplaagd door duizeligheid
en hoofdpijnen in de avonduren, vooral na hectische dagen
(en die zijn er nog wel eens) of na avondvergaderingen.
Tot nu toe heb ik mijn functie prima en met plezier kunnen
uitoefenen, maar het kost me wel steeds meer moeite.
Vandaar dat ik aan het bestuur van de KSU heb gevraagd
de mogelijkheid te overwegen om mij vrij te stellen van het
schoolleiderschap voordat het me echt te veel zou worden en
ik niet meer kan voldoen aan de vele eisen die deze mooie,
maar intensieve baan aan een schoolleider stelt.
Andere functie op de Gertrudisschool
Na gezamenlijk overleg heb ik besloten mijn functie als
schoolleider neer te leggen, om de laatste jaren van mijn
carrière drie dagen te blijven werken als leerkracht en
managementondersteuner op de Gertrudisschool. In de
afgelopen 40 jaar heb ik met veel plezier bij de KSU (en haar
voorganger de Stichting voor Katholiek Onderwijs Overvecht
Noord) gewerkt. Ik heb de kans gekregen om honderden
kinderen te ondersteunen en te helpen bij hun ontwikkeling,
veel ouders te ondersteunen bij de opvoeding en daarnaast
heel veel andere ervaringen op te doen op drie verschillende
scholen. Daar ben ik dankbaar voor.
Mijn tijd op de Mattheusschool
De eerste elf jaar heb ik gewerkt als bovenbouwleerkracht
aan de Mattheusschool en daarna ruim elf jaar als
directeur van diezelfde school.
Kernactiviteiten uit die periode:
•genieten van lesgeven aan en werken met kinderen
•schoolmanagement onder de knie krijgen
•de integratie van kleuterschool en lagere school naar
basisschool (inclusief flinke verbouwing)
•de school volledig zien veranderen van populatie met
alle didactische (NT-2) gevolgen van dien
Mijn tijd op de Zeven Gavenschool
Vervolgens vroeg het bestuur (van inmiddels de KSU)
mij om per 1 januari 1996 directeur te worden van de
Zeven Gavenschool in Kanaleneiland en die uitdaging
ben ik graag aangegaan. De elf jaar dat ik daar directeur
(later schoolleider) ben geweest, waren zeer leerzaam,
interessant en inderdaad uitdagend.
Kernactiviteiten uit die periode:
•acht jaar praten over en twee jaar bouwen aan
Nieuwbouw Hart van Noord
•ouderbetrokkenheid vergroten
•internationale partnerschappen met scholen
uit Marokko, Engeland en Oostenrijk, inclusief
leerkrachtenuitwisselingen
•maar ook het omgaan met en voorkomen van
vandalisme en criminaliteit (met name rond de school
tijdens de weekenden en vakanties, in de eerste jaren).
Mijn tijd op de St. Jan de Doper
In 2006 heb ik bij het bestuur aangegeven dat ik mobiel
wilde zijn en nog één keer in mijn carrière een andere
school in weer een andere wijk zou willen leiden. Die kans
kwam bij de St. Jan de Doper in Hoograven, waar ik op 1
januari 2007 werd benoemd.
Kernactiviteiten uit deze (tot nu toe laatste) periode:
• ouderbetrokkenheid vergroten
•verbouwing
•groei d.w.z. leerlingenwerving binnen de wijk en m.n.
binnen de nieuwbouw in de wijk
• handelingsgericht werken
•ICT
• weer meer contact met kinderen
De verbouwing is drie jaar geleden afgerond en op dit
moment lopen, dankzij de enorme inzet van het team
en de ouders, de overige bovengenoemde onderwerpen
als een trein. Vandaar dat bij mij de gedachte opkwam
dat het, zeker gezien mijn gezondheid, verstandig zou
zijn om op dit moment het stokje door te geven aan
een nieuwe, energieke en gezonde schoolleider, die de
veranderingen verder kan implementeren en nieuwe
thema’s kan aanpakken.
Nogmaals bedank ik de KSU voor de mogelijkheden die ik
heb gekregen om me professioneel te kunnen ontplooien.
Daarnaast wil ik alle collega-schoolleiders en alle collega’s
met wie ik op de drie scholen heb samengewerkt bedanken
voor hun steun en collegialiteit. Ouders wil ik bedanken voor
het vertrouwen dat ze in mij hadden gedurende al die jaren.
Hartelijke groet,
wellicht tot ziens
(ik blijf immers
nog een paar jaar
binnen de KSU
werkzaam) en…
veel succes!
Bert Brouwer
PERSONEEL
17
Keurmerk Opleidingsschool voor De Kameleon en de Gertrudis
In 2012 hebben de Ariënsschool, Hof ter Weide en de
Dominicusschool zich als stageschool aangesloten bij
Hogeschool Utrecht / instituut Theo Thijssen en vervolgens
het keurmerk Opleidingsschool behaald. Daar zijn nu
twee opleidingsscholen van de KSU aan toegevoegd: de
Kameleon en de Gertrudis hebben op 22 april 2014 het
keurmerk Opleidingsschool verkregen!
Tijdens de audit lieten schoolopleiders Karin Keijzer van
de Kameleon en Annet Syrier van de Gertrudis zien dat
de scholen voldoen aan het keurmerk Opleidingsschool.
Karin neemt tijdelijk de taak van schoolopleider over van
Ann Tutert die met zwangerschapsverlof is. Ann is actief
betrokken geweest bij alle voorbereidingen.
een positief advies, waardoor beide scholen het Keurmerk
Opleidingsschool mogen dragen.
De drie leden van de commissie waren vol lof over het
portfolio en de opleidingspraktijk op de twee scholen.
De keurmerkcommissie ziet opleiden in de school als een
kansrijke ontwikkeling waarmee het opleidingsinstituut en
de samenwerkende scholen graag verder willen. Het leren op
de werkplek van studenten zorgt voor een nieuwe dynamiek
binnen de school waarbij opleiden, onderzoek, innoveren
en professionaliseren bij elkaar komen. Er ontstaat een
leerklimaat voor alle medewerkers binnen de school.
Gefeliciteerd met dit mooie resultaat Kameleon en Gertrudis!
Eerst gaven de scholen aan de Keurmerkcommissie een
toelichting op het portfolio, vervolgens interviewden leden
van de Keurmerkcommissie diverse betrokkenen volgens vaste
criteria. Aan het interview werkten behalve de schoolopleiders,
ook de beide schoolleiders Ralf Tienhooven en Anita Verweij,
de bovenschoolse schoolopleider Ton Slinger, clusterdirecteur
Personeel Mogens Domela en praktijkopleiders/leerkrachten en
studenten mee. Aan het eind van de audit gaf de commissie
PERSONEEL
Grote belangstelling Partnerscholendag en scholenmarkt
Op woensdagmiddag 26 maart vond op de
Marnixacademie in Tuindorp de Partnerscholendag plaats
en op woensdagmiddag 16 april de scholenmarkt op de
Hogeschool Utrecht op de Uithof. Deze druk bezochte
middagen zijn bedoeld om pabostudenten te matchen
met opleidingsscholen waar zij volgend schooljaar stage
kunnen lopen. De KSU heeft nu zes opleidingsscholen die
van de HU/ITT (instituut Theo Thijssen) studenten krijgen
en zeven partnerscholen die Marnixstudenten een goede
stageplaats kunnen geven. De overige elf scholen van
de KSU staan niet op de scholenmarkt, maar krijgen wel
studenten van de HU (met name eerste- en tweedejaars).
Alleen de huidige tweede- en derdejaars studenten
komen naar deze middagen. Dit zijn dus de derde- en
vierdejaars studenten van volgend schooljaar. Eerste- en
tweedejaars studenten worden, uiteraard in overleg met
de basisscholen, geplaatst door de opleidingen.
De studenten maken een voorselectie van de scholen waar
zij graag stage zouden willen lopen. Dit doen zij op basis
van de profielen die door de opleidingsscholen geschreven
zijn. Hierdoor kunnen zij tijdens de partnerscholendag
en scholenmarkt gericht informatie vragen aan de
schoolopleiders en ico’s van basisscholen. Op hun beurt
noteren de schoolopleiders en ico’s de gegevens van de
student en proberen een nadere kennismakingsafspraak
op de school te maken. Vierdejaars studenten moeten
een sollicitatiegesprek voeren met de schoolleider van de
basisschool waar zij stage willen gaan lopen.
De belangstelling van de
studenten voor onze scholen
was groot. We gaan er vanuit
dat we ook komend schooljaar
veel stagiaires in kunnen zetten,
zodat zij werkervaring op kunnen
doen en hun afstudeerprojecten
en praktijkopdrachten uit kunnen
voeren en dat wij op onze beurt
van de studenten kunnen leren.
18
PERSONEEL
Opleiding Middenmanagement met goed gevolg afgerond
Dagmar de Goede (St. Dominicus), Waldo
Schoonderwoerd (Zeven Gaven) en Joyce Werkman (De
Spits) hebben de opleiding Middenmanagement met goed
gevolg afgerond. Namens de KSU van harte gefeliciteerd!
van veranderingen in een project en bewustwording van de
eigen visie op onderwijs en leidinggeven. Met de invulling
en uitvoering van deze verantwoordelijke taak leveren
de middenmanagers een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van de school en van de KSU.
Dagmar, Waldo en Joyce hebben de opleiding
Middenmanagement gevolgd bij Penta Nova. Deze
opleiding is bedoeld voor ambitieuze docenten, intern
begeleiders, bouwcoördinatoren, teamleiders etc., dus voor
hen die al een middenmanagementfunctie hebben of die
een dergelijke functie ambiëren. Het doel van de opleiding
is deze (toekomstige) middenmanagers te bekwamen
in het uitoefenen van hun taak binnen de school.
Onderdelen van deze opleiding zijn het voeren van (lastige)
gesprekken, het leiden van vergaderingen, het aansturen
BINDINGSACTIE
Beleving van het Kloosterweekend
Ik stap door de houten deur en sta in een hal. Voor mij staat
een monnik in een zwart-witte pij die me vriendelijk wijst
naar een ontvangstruimte. Onderweg naar het gastenverblijf
kom ik een tweede monnik tegen, zwart-wit gekleed met de
kap diep over zijn hoofd, ik neem aan als bescherming tegen
de regen. Ik ben in een klooster, geen twijfel mogelijk.
Na een kamer uitgezocht te hebben, die minder spartaans
aandoet dan ik mij had voorgesteld, bezoek ik de eerste
kerkdienst. Ik had me tenslotte voorgenomen om aan alle
onderdelen van het programma mee te doen. De kerk is
verbazingwekkend modern, totaal in tegenspraak met mijn
beeld van een kloosterkerk. Een witte rechthoekige ruimte
voorzien van licht hout, met aan weerskanten, tegenover
elkaar, de zitplaatsen voor de monniken en voor in de kerk
een paar harde banken waar bezoekers op plaats konden
nemen. Eén Christusbeeld en één Maria, meer niet.
De monniken komen de kerk binnen vanuit een deur
achterin de kerk. Hier zijn de verblijven van de monniken
waar wij geen toegang toe hebben. Er is geen contact
met de monniken. Zij zijn er, wij zijn er, maar wij zijn er
niet samen. Bijna de gehele dienst wordt gezongen en dat
klinkt boven verwachting zuiver en aangenaam. In totaal
nemen er 22 monniken deel aan deze en andere diensten.
Het klooster waar wij verblijven is een zogenaamd
slotklooster, de monniken komen niet buiten de
kloostermuren. Er wordt ook niet of nauwelijks gesproken.
Het hele ‘systeem’ is ingesteld op regelmaat. Alles staat vast
in de tijd en de kerkklok blijkt in dit systeem van cruciaal
Enkele reacties van deelnemers:
"Ik heb zo veel rust en stilte ervaren dat mijn lichaam en
geest écht zijn uitgerust"
"Heerlijk dat er niet verlangd wordt dat je
een gesprek met iemand voert"
"Ik ben sinds het weekend meer ontspannen en creatiever"
"Het is goed om naast het zorgen voor anderen, ook de
ruimte te nemen voor jezelf"
"Ik raad de KSU aan om het volgend jaar terug te laten
komen. En natuurlijk wil ik dan zelf ook nog wel een keer!"
belang, een horloge is niet nodig. Door deze regelmaat,
die dus nooit afwijkt, is er een kloosterritme ontstaan
van bidden, studeren, werken, eten en slapen. Het geeft
regelmaat, maar is daarnaast ook dodelijk saai. En juist deze
combinatie maakt het mogelijk dat er geestelijke vrije ruimte
ontstaat om tot diepere bewustwording te komen.
Een weekend is eigenlijk te kort. Het dagritme en de serene
rust die je voelt, is soms heerlijk en ook op momenten
beklemmend. Het is moeilijk om los te komen van het
dagelijkse ‘moeten’. Hier binnen de kloostermuren ervaar
je het belang van een diepere bewustwording ten opzichte
van ons vluchtige streven naar het materiële. Het geeft wel
te denken en wat dat betreft kan ik iedereen aanraden
om eens een klooster te bezoeken. Je kunt er gewoon op
googelen en er zijn meerdere kloosters waar je als gast
welkom bent. Het is voor mij in ieder geval een bijzondere
spirituele ervaring geweest die ik niet had willen missen.
Mogens Domela, Clusterdirecteur
PUZZEL
19
Los de woordzoeker op en win een boekenbon!
Stuur je antwoord naar [email protected]
Uit de goede inzendingen worden vijf winnaars getrokken die elk een boekenbon winnen.
Prijswinnaars KSU-breed,
maart 2014:
Achtbaan
Carrousel
De Binnentuin
Maryse van Minnen
Het Schateiland
De JazzSingel
Dominicus
Anke Maes
Gertrudis
Gertrudis
Hof ter Weide
Nathalie Buesink
KSU huis
Jan de Doper
Ludger
Montessori
Lotje Raadgever
Paulus
Onder De Bogen
Op De Groene Alm
Roel Scholman
Villa Nova
Pijlstaart
Schateiland
SintMaarten
ZevenGaven
ONDERWIJS
ENGINEER voor leerkrachten van de KSU
Op 5 maart 2014 werd er een training ENGINEER aangeboden
aan alle leerkrachten groep 5,6,7 en 8 van de KSU. Ruim
twintig leerkrachten van tien scholen volgden de training
bij basisschool Op De Groene ALM. Rik Kuiper (EduScience,
Daltonschool Neptunus en Carrousel), Petra Telder (basisschool
de Nautilus) en Inka de Pijper (NEMO Science Center) hebben
de training speciaal voor de KSU verzorgd.
Waarom ENGINEER?
De meeste mensen spenderen meer dan 95% van hun
tijd aan omgaan met technologie. Potloden, stoelen,
tandenborstels, mobiele telefoons en gebouwen zijn
allemaal gebaseerd op technologie. Het zijn oplossingen
van ingenieurs om menselijke behoeften of wensen
te vervullen. Kinderen zijn geboren ingenieurs. Ze zijn
gefascineerd door bouwen, het uit elkaar halen, en door
de vraag hoe dingen werken.
Wat is ENGINEER?
Engineer is een Europees project waarin NEMO Science
Centre, andere musea, scholen, universiteiten en educatieve
instellingen uit tien landen hebben samen gewerkt en samen
een aantal lessenseries hebben ontwikkeld voor groep 5-8
van de basisschool. Alle series stellen ontwerpend leren en het
doen van onderzoek centraal. De eerste les staat in het teken
van het introduceren van wetenschap en techniek in uw klas.
De tweede les staat in het teken van de lessenserie geluid en
akoestiek. De leerlingen krijgen binnen de randvoorwaarden
veel vrijheid om hun eigen oplossingen te bedenken.
Programma ENGINEER training
De training bij het ENGINEER lesmateriaal is in directe
samenwerking met NEMO ontwikkeld. De training
gaat dieper in op de uitdaging, de wetenschappelijke
achtergrond, maar ook de didactiek achter het materiaal.
Deze woensdagmiddag stond in het teken van het
introduceren van wetenschap en techniek in de klas.
Ook werd er één lessenserie, namelijk ‘Hoogvliegers’
uitgebreid behandeld. Aan het einde van de training
heeft elke school één materiaalkit voor deze lessenserie
ontvangen. Lesmodules zijn te downloaden via de
website van NEMO: www.e-nemo.nl/engineer.
20
HUISVESTING
Vertel ‘ns… hoe staat het met de (ver)bouwplannen van onze scholen?
Marcus
Op 23 april jl. heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van onze nieuwe Marcusschool.
Wethouder Jeroen Kreijkamp opende de school door een oude schoolbel te luiden. Na een
geweldige uitvoering van het schoolkoor konden de aanwezigen de school bekijken onder
het genot van warme stroopwafels, culturele hapjes en drankjes. Het gebouw is ruim, licht
en heeft rustige kleuren. De Marcusschool: een nieuw gebouw in een gerevitaliseerde wijk.
Carrousel
De uitwerking van de plannen voor de renovatie van de Carrousel is weer
een stapje verder. Het programma van eisen is samengesteld en voor de
uiteindelijke vormgeving wordt een architect geselecteerd. Als wij weer aan
het nieuwe schooljaar zijn begonnen, zal de aannemer worden gekozen. De
aannemer kan vanaf 1 januari 2015 aan de slag. De leerlingen van de Carrousel
zullen vanaf dat moment geen gebruik meer maken van hun (oude) gebouw.
Ludgerschool
Het aantal leerlingen van de Ludgerschool groeit de komende jaren. De twee locaties
van de Ludger kunnen de groei qua omvang niet aan. Op het terrein van de locatie
Van Hoornekade heeft vroeger een kleuterschool gestaan. De gemeente heeft de KSU
toestemming verleend om op die plaats weer een schoolgebouw neer te zetten. Dit
gebouw zal gerealiseerd worden in de tweede helft van dit kalenderjaar en zal in januari
2015 al in gebruik genomen kunnen worden.
De JazzSingel
De leerlingen en leerkrachten van De JazzSingel kunnen het nieuwe schooljaar beginnen
in het nieuwe gebouw, dan kan eindelijk de noodvoorziening worden verlaten. In maart
schreven wij over de eerste paal en het hoogste punt, nu kunnen wij schrijven dat het
gebouw bijna af is. De bouw is snel gegaan, mede door het toepassen van prefab
elementen, voornamelijk muurdelen die al in de fabriek zijn gevormd. Het gebouw heeft
een bijzondere vormgeving, met in het midden het verdiept liggende speellokaal annex
theaterruimte. Weer een mooi schoolgebouw erbij!
Mattheus
De Mattheusschool zit nu nog aan de Ghanadreef. Samen met het openbaar onderwijs zal
de Mattheusschool gehuisvest worden aan de Ibisdreef. In het gebouw komt een gymlokaal,
een ouderlokaal en een crearuimte. De plannen hebben even stilgelegen, maar er wordt nu
weer hard gewerkt om het ingewikkelde plan tot een goed eind te brengen.
De Spits
De Spits is actief betrokken bij verduurzaming en de milieuproblematiek. Dit doet de
school omdat het van belang is voor de toekomstige leefomgeving van de kinderen, om
kinderen en ouders bewust te maken, om kosten te besparen en omdat het leuk is. Het
project ‘Solyluna’ voorziet in het plaatsen van zonnepanelen op woningen in Lunetten.
De eigenaren van de woningen kunnen participeren. Zij betalen een relatief laag bedrag
voor de collectoren, deze worden geplaatst en aangesloten. De eigenaren worden zo
ontzorgd. Hoe meer panelen er worden geplaatst op de woningen hoe meer panelen
er beschikbaar worden gesteld voor de scholen. Medio juni/juli zal bekend zijn of er
voldoende belangstelling is uit de wijk om het project volgens wens af te sluiten.