Aanvullende informatie voor de locatie Weena

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW WEENA
Openingstijden schoolgebouw
Het schoolgebouw is tijdens de lesweken van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot
17.30 uur.
Schoolpas
Een cursist dient altijd zijn schoolpas bij zich te hebben. Mocht je deze vergeten zijn dan moet je die
dag een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Indien dit bij een eventuele tijdig aangekondigde
controle niet het geval is wordt de deelnemer naar huis gestuurd om het pasje op te halen. Dit
document dient op verzoek van een personeelslid van het Albeda College getoond te worden. Ben je
je schoolpas kwijt of verloren dan dien je deze zo spoedig mogelijk aan te vragen in kamer 0.31 tegen
betaling van € 5,00.
Roken
Roken binnen het gebouw is niet toegestaan. Rook ook niet voor de deur, maar doe een stapje
verder, zodat iedereen makkelijk naar binnen kan. Peuken behoren in de daarvoor bestemde
asbakken en niet op de grond.
Kluisjes
In de hal van het gebouw is een beperkt aantal kluisjes opgesteld voor het opbergen van waardevolle
spullen. Aanvraag voor een kluisje kan worden ingediend in kamer 0.31 bij Bianca Knoot. De huurder
van het kluisje betaalt huur voor het gebruik van het kluisje voor het lopende cursusjaar. Het
cursusjaar loopt van 1 september tot 1 juli. De cursist tekent een huurcontract, waarin o.a. is
opgenomen dat men bij ondertekening toestemming geeft tot inzage van het betreffende kluisje. Dit
laatste gebeurt uitsluitend na overleg met directie en in samenwerking met de politie. De huur is
€15,- en borg is ook €15,- voor 1 schooljaar.
Fietsen en brommers
Fietsen en brommers kunnen gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling aan de
achterkant van het gebouw. Hiervoor kan een chipsleutel aangevraagd worden bij de hoofdconciërge
tegen betaling van € 20,- borg. Bij vertrek van school kun je de chipsleutel inleveren bij de
hoofdconciërge en ontvang je tegen inlevering van je betalingsbewijs de borg retour. Ter preventie
van diefstal van fietsen, bromfietsen en helmen wordt geadviseerd een ketting met slot aan te
schaffen.
Lift
De liften mogen niet gebruikt worden door de leerlingen. Leerlingen die door een handicap geen
gebruik van de trap kunnen maken; kunnen bij de hoofdconciërge een sleutel voor de lift aanvragen
tegen betaling van € 20, - borg. Dit geldt ook voor leerlingen die door omstandigheden tijdelijk
gebruik moeten maken van de lift. Bij vertrek van school of na herstel van je medische klacht kun je
de sleutel inleveren bij de hoofdconciërge en ontvang je tegen inlevering van je betalingsbewijs de
borg retour.
[Geef tekst op]
Pagina 1
VERVOLG HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW WEENA
Kantine
De kantine is geopend van 08.00 – 15.00 uur. De counter van de kantine is dagelijks geopend van
9.30 – 15.00 uur. De overige verkoop vindt via automaten plaats.
In de kantine gelden de volgende regels:
 Het kantinepersoneel, conciërge en de beveiliging hebben de leiding in de kantine.
Aanwijzingen van het kantinepersoneel, beveiliging of de conciërge moet je opvolgen.
 Consumpties mogen alleen in de kantine genuttigd worden. Het eten en drinken op de
gangen en in de lokalen is verboden. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij bij
vertrek de etenswaren en afval van de tafels in de daartoe bestemde afvalbakken deponeert.

Help mee om de school en de omgeving schoon te houden! Gooi niets op de grond. Afval,
etensresten en dergelijke worden zowel binnen als buiten het schoolgebouw in de daarvoor
bestemde bakken gedeponeerd.

Het is verboden in de kantine om om geld te spelen (gokken).

Iedereen dient zich in de kantine ordelijk en rustig te gedragen.

Voor overige orde- en gedragsregels wordt verwezen naar artikel 6 van het
deelnemersstatuut.
Ongewenste intimiteiten
Deelnemers met klachten over ongewenste intimiteiten kunnen dit melden bij hun
mentor/studiebegeleider, of bij de vertrouwenspersonen.
Informatie over roosters via internet.
Informatie over roosters is dagelijks via het internet te lezen! Deze informatie is te bereiken via
www.albeda.nl. Rechtsonder Rooster aanklikken ga onder Roosterbureau naar locatie “Weena”; kies
voor basis- of mutatierooster en je kunt vervolgens onder “element” de gegevens voor je eigen klas
vinden.
Gebruik kopieermachine
Om gebruik te maken van het kopieerapparaat, moet je een account maken op myprint.albeda.nl.
Een enkelzijdige print zwart/wit kost 5 cent en kleur kost 25 cent.
Je kan via de site de printer installeren op je laptop om te printen en een tegoed kopen.
De kopieermachine waar je gebruik van kunt maken staat bij de ingang in de hal.
Betaald printen via een printer in een lokaal gaat op een andere manier, vraag dit aan je docent.
[Geef tekst op]
Pagina 2
VERVOLG HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW WEENA
Ontruimingsplan
Bij een calamiteit op school, bijvoorbeeld brand, is het van belang dat iedereen de school rustig
verlaat. De personeelsleden zijn allemaal geïnstrueerd om de nodige handelingen te verrichten.
Wanneer er gedurende een langere tijd (één minuut) een onderbroken signaal wordt gegeven met
de sirene, zijn de volgende regels voor jou van belang:

blijf kalm

dring niet en schreeuw niet

maak GEEN gebruik van de lift

laat alles (tassen en dergelijke) in het lokaal bij een brandmelding, bij een bommelding neem
je juist alles mee.

doe wat het personeel van de school je opdraagt

verlaat de school via de door het personeel aangegeven vluchtweg

blijf als klas bij elkaar en help elkaar indien nodig

je moet je klassikaal verzamelen op de stoep hoek Schaatsbaan/ Weena 745 (de hoofdingang
uit dan rechtsaf, bij miniworld)

wacht daar op nadere instructies
Jaarlijks wordt de ontruiming geoefend. Ook dan moeten bovengenoemde regels worden opgevolgd.
Let op: Ben je tijdelijk of blijvend gehandicapt, dan ben je in verband met gebouwontruiming bij
calamiteiten, verplicht dit te melden bij de arbo-coördinator, de locatiemanager van het gebouw
waar jij je opleiding volgt of bij je mentor.
[Geef tekst op]
Pagina 3
VERVOLG HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW WEENA
Organisatieoverzicht locatie Weena
Weena 743, 3013 AL Rotterdam
Telefoon:
Fax:
010 – 433 85 00
010 – 433 85 99
Op locatie Weena zijn twee branches van het Albeda College vertegenwoordigd:
Branche Secretarieel & Administratie
Dhr. C. Vonk
- adjunct-directeur
Mevr. A. Fentross
- directie-secretariaat
Mevr. C. Chappell
Mevr. B. Sanders
Dhr. L. Dijkman
- onderwijsleider (secretariële en administratieve opleiding)
- onderwijsleider (juridische opleiding)
- onderwijsleider (SMD)
Deelnemersadministratie
Mevr. C. Stolker
Mevr. K. Codée
Mevr. F. Sanli
Mevr. S. Westveer
Mevr. Y. Levy
Mevr. N. Alves
Mevr. R. Ramlal
Mevr. S. Pieternella
Dhr. M. Munir
Dhr. G. Ton
- coördinator administratie
- administratief medewerkster opl. jur.
- administratief medewerkster opl. sec.
- administratief medewerker opl. SMD
- administratief medewerker opl. Fin. Ad.
- administratief medewerker opl. SMD
- onderwijsassistent ( jur)
- onderwijsassistent (ad/bam/fam)
- onderwijsassistent (sec)
- onderwijsassistent (sec)
Stafmedewerkers
Dhr. N. Bloemendal
Dhr. M. Kamsteeg
Dhr. W. Siemann
- controller
- beleidsmedewerker
- accountmanager
Subexamencommisie (Branche Secretarieel & Administratie 16+)
Dhr. R. Korteweg
- opl. sec.
Mevr. B. van der Stoep
- opl. ad/bam/fam
Dhr. R. Klipsteen
-opl. jur.
Mevr. M. Mendonca
- opl. smd
[Geef tekst op]
Pagina 4
VERVOLG HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW WEENA
BPV-coördinatoren
Dhr. A. Batenburg
Mevr. L. Babel
Dhr. S. Birkim
Dhr. P. Guinee
Mevr. A. Bachoe
- jur
- jur
- ad/bam/fam
- sec
- smd
ECDL Testcentrum
Mevr. M. Krak
Dhr. J. Porsius
- medewerkster
- coördinator
Schoolmaatschappelijk werk
Mevr. M. Briedé
Mevr. S. Koch
Mevrouw Briedé is op maandag, woensdag en donderdagmiddag aanwezig en mevrouw Koch op
vrijdag . Zij kunnen door cursisten die problemen hebben en/of advies nodig hebben worden
geconsulteerd. Een afspraak met mevr. Briedé of met mevr. Koch kan gemaakt worden via tel.: 0652813992 of 06-21184024 je mentor, docent of administratie.
Facilitaire Dienstverlening
Mevr. A.M. Oranje
Mevr. S. Haagstam
Dhr. D. Mahabier
Dhr. C. Clifton
Dhr. M. Leider
Mevr. F. Mendes
Mevr. S. Soares Morais
Mevr. B. Knoot
- locatiemanager
- receptie/telefoniste
- hoofd-concierge
- conciërge
- conciërge
- hoofd-catering
- kantine-medewerkster
- facilitair medewerker
Bedrijfshulpverleners (BHV)
Dhr. A. Batenburg
Dhr. D. Mahabier
Dhr. D. Clifton
Dhr. M. Leider
Mevr. A.M. Oranje
Mevr. B. v.d. Stoep
Dhr. M. Amjahad
Dhr. S. Iqbal
Mevr. C. Koops
Mevr. E. Miedema
Dhr. W. Siemann
Mevr. A. de Jong
[Geef tekst op]
- bpv coördinator juridisch
- hoofdconciërge (hoofd BHV)
- conciërge
- conciërge
- locatiemanager
- docente Economische vakken
- docent SMD
- conciërge
- docent smd
- docent sec
- fin. adviseur
- docente secretarieel
Pagina 5