85405 - Radboud Repository

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen
The following full text is a publisher's version.
For additional information about this publication click this link.
http://hdl.handle.net/2066/85405
Please be advised that this information was generated on 2015-01-30 and may be subject to
change.
JURISPRUDENTIE
HOF
VAN
JUSTITIE
198 Zaak C-531/07, Fachverband
der Buch- und Medienwirtschaft/
LIBRO Handelsgesellschaft
Arrest van 30 april 2009 (Tweede kamer),
Jur. 2009, p. I-3717
Vrij verkeer van goederen – Verkoopmodaliteiten
– Vaste boekenprijs – Cultuur
S E W
-
N U M M E R
1 0
•
O K T O B E R
2 0 1 0
Feiten
Het bedrijf LIBRO exploiteert een groot aantal
filialen in Oostenrijk, waar boeken verkocht
worden. Van de door dit bedrijf verkochte
boeken is 80% afkomstig uit het buitenland.
Vanaf augustus 2006 begon LIBRO reclame
te maken voor boeken die deze onderneming
betrok vanuit Duitsland. De prijzen voor deze
boeken lagen onder het Oostenrijkse prijsniveau. De Oostenrijkse wetgeving bevatte
echter bepalingen voor minimumprijzen voor
boeken. De uitgever of importeur van een
boek stelt voor zijn product de minimumprijs
vast. Deze prijs moest worden gehanteerd
door de eindverkopers, zij het dat deze maximaal 5% korting mochten geven. Verder bepaalde de Oostenrijkse wetgeving dat de door
de importeur van boeken vastgestelde prijs
niet lager mag liggen dan de eindprijs die
voorgeschreven of aanbevolen is door de uitgever van de staat van uitgave. Er werd een
procedure tegen LIBRO gestart, omdat de
prijzen van de boeken waar deze keten reclame voor maakte, lager waren dan toegestaan
was door de Oostenrijkse wetgeving voor
boekenprijzen. Omdat het Oostenrijkse
Oberste Gerichtshof twijfelde aan de verenigbaarheid van deze wetgeving met de verdragsregels voor het vrije goederenverkeer, stelde
deze nationale rechter prejudiciële vragen
aan het Hof van Justitie.
Oordeel Hof
Bij de toetsing van de Oostenrijkse wetgeving
aan de artikelen 28-30 EG (thans de artikelen
34-36 VWEU) begint het Hof met een verwijzing naar zijn klassieke rechtspraak over het
begrip ‘maatregel van gelijke werking’. Uit
zaak 8/74, Dassonville (Jur. 1974, p. 837) blijkt
dat elke nationale maatregel die rechtstreeks,
daadwerkelijk of potentieel het handelsverkeer tussen de lidstaten kan beperken, een
maatregel van gelijke werking is. Het Hof
gaat eveneens in op zijn jurisprudentie over
verkoopmodaliteiten, waarbij niet alleen de
gevoegde zaken C-267/91 en C-268/92, Keck
(Jur. 1993, p. I-6097) in herinnering worden
gebracht maar ook de recente Italiaanse zaak
over aanhangers voor motors (zaak C-110/05,
Commissie/Italië, Jur. 2009, p. I-519) de revue
passeert. Krachtens deze rechtspraak vallen
nationale regelingen inzake verkoopmodaliteiten niet onder het begrip ‘maatregel van
gelijke werking’ voor zover deze rechtens
noch feitelijk ingevoerde producten ten
gunste van binnenlandse goederen discrimineren.
Vervolgens gaat het Hof in op de vraag of er
sprake is van een nationale regeling die een
verkoopmodaliteit tot voorwerp heeft en niet
discriminerend van aard is. Het Hof concentreert zich daarbij op de verplichting van de
importeur om (in principe) geen hogere prijzen vast te stellen dan welke vastgesteld zijn
door de uitgever in het land van uitgave. Het
Hof overweegt dan dat een nationale regeling
van boekenprijzen als een regeling betreffende verkoopprijzen kan worden beschouwd,
als deze enkel de voorwaarden betreft waaronder de boeken kunnen worden verkocht. Het
Hof gaat vervolgens na of er sprake is van
(verkapte) discriminatie en stelt dan in
rechtsoverweging 21 dat de Oostenrijkse regeling voor de vaste boekenprijs:
van de vaste boekenprijs, omdat zij niet de
beperkingen op de vrijheid van de importeurs
en buitenlandse uitgevers om prijzen vast te
stellen, ophieven. Het verschil tussen deze
ondernemingen en Oostenrijkse uitgevers,
die wel over een dergelijke vrijheid beschikten, bleef derhalve bestaan.
Aangezien er sprake was van een maatregel
van gelijke werking, onderzoekt het Hof vervolgens of er een beroep op een exceptie gedaan kan worden. De verdragsexceptie van
artikel 30 EG (thans artikel 36 VWEU) kan
geen soelaas bieden, omdat deze verdragsbepaling niet ziet op de bescherming van het
boek als cultuurgoed. Volgens het Hof kan
de bescherming van de culturele verscheidenheid in het algemeen niet geacht worden te
vallen onder het begrip ‘bescherming van het
nationaal artistiek historisch en archeologisch
bezit’, welk belang wel genoemd wordt in
deze verdragsbepaling.
Volgens het Hof kan wel, zo volgt uit rechtsoverweging 34 van het onderhavige arrest:
‘(…) met het verbod voor de Oostenrijkse importeurs van Duitstalige boeken om een prijs
vast te stellen die lager is dan de door de uitgever voor de staat van uitgave vastgestelde
of aanbevolen prijs, verminderd met de
daarin begrepen btw, ingevoerde boeken
minder gunstig behandelt, aangezien het de
Oostenrijkse importeurs en de buitenlandse
uitgevers belet, minimumprijzen voor de detailhandelverkoop volgens de kenmerken van
de markt van invoer te bepalen, terwijl het de
Oostenrijkse uitgevers vrijstaat, voor hun
producten dergelijke minimumprijzen voor
de detailhandelverkoop op de nationale markt
zelf vast te stellen.’
Het Hof stelt echter in rechtsoverweging 35
dat de nagestreefde doelstellingen bereikt
kunnen worden door minder beperkende
maatregelen. De importeur of de buitenlandse
uitgever kan bijvoorbeeld worden toegestaan:
Aan de hand van deze redenering wordt dan
de conclusie getrokken dat artikel 28 EG
(thans artikel 34 VWEU) is geschonden.
Overigens voorzag de Oostenrijkse wetgeving
nog in kortingsregelingen. Deze konden
echter geen afbreuk doen aan het belemmerende karakter van het Oostenrijkse systeem
Commentaar
– 413 –
‘(…) de bescherming van boeken als cultuurgoed worden aangemerkt als een dwingend
vereiste van algemeen belang dat maatregelen
tot beperking van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen, mits die maatregelen
geschikt zijn om het vastgestelde doel te bereiken en niet verder gaan dan ter bereiking
daarvan noodzakelijk is.’
‘(…) een verkoopprijs voor de Oostenrijkse
markt vast te stellen die de kenmerken van
die markt recht doet wedervaren.’
De slotsom van het Hof is dat een nationale
maatregel, zoals de Oostenrijkse regeling voor
vaste boekenprijzen, een niet-geoorloofde
beperking van het vrije verkeer van goederen
vormt.
Het is niet de eerste keer dat het Hof zich
uitlaat over prijsmaatregelen met betrekking
tot boeken. Er bestaat een rijke rechtspraak
van het Hof met betrekking tot dit onderwerp
en daarnaast heeft de Commissie ook belang-
wekkende beschikkingen hierover vastgesteld. Het vaststellen van vaste prijzen of
minimumprijzen voor boeken kan zowel via
overheidsregelgeving als zelfregulering van
de sector (uitgevers e.d.) tot stand gebracht
worden. Bij het eerste type maatregelen zijn
bezien vanuit het perspectief van het EUrecht de regels inzake het vrije goederenverkeer relevant en bij het tweede type maatregelen wordt het Europeesrechtelijk kader
met name gevormd door de mededingingsregels.
De rechtspraak en beschikkingenpraktijk over
mededingingsrecht en boekenprijzen
S E W
-
N U M M E R
1 0
•
O K T O B E R
2 0 1 0
Gezien de onverbiddelijke houding die het
Europese mededingingsrecht inneemt tegenover afspraken over prijzen, die beschouwd
worden als zeer ernstige inbreuken op het
kartelverbod, is duidelijk dat boekenkartels
met betrekking tot de prijs niet geoorloofd
zijn.1 In de zaak over de Sammelrevers2 had
de Commissie echter het opmerkelijke
standpunt ingenomen dat een prijskartel
voor boeken niet onder het kartelverbod viel
voor zover dit kartel beperkt was tot het
grondgebied van één lidstaat. De handel
tussen de lidstaten zou dan niet beïnvloed
zijn. Dit standpunt van de Commissie is
echter controversieel, omdat tussen lidstaten
die dezelfde taal delen, zoals Nederland en
België, vaak een omvangrijk grensoverschrijdend verkeer van boeken in deze taal bestaat.3 Het is immers vaste rechtspraak dat
bij een potentiële beïnvloeding reeds sprake
is van een effect op het handelsverkeer tussen de lidstaten.4
Naast boekenkartels die alleen door de sector
in het leven worden geroepen, komt regulering van boekenprijzen voor, waarbij naast
uitgevers, importeurs en andere private actoren, ook de overheid een rol speelt. Een
voorbeeld hiervan is terug te vinden in de
zaak Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft, die voorwerp van deze annotatie is,
daar de Oostenrijkse wetgever uitgevers
verplichtte detailhandelsprijzen voor boeken
vast te stellen. Interessant is wat de mededingingsrechtelijke beoordeling van een dergelijke regulering is. Is de nuttig-effectnorm,
die lidstaten verbiedt het nuttig effect aan
de mededingingsregels te ontnemen, overtreden?5 In de zaak Leclerc6 weigerde het Hof
echter zich hierover uit te spreken, omdat
bij de toenmalige stand van het Europese
recht het niet duidelijk was of deze norm
overtreden was.
De rechtspraak over het vrije goederenverkeer
en boekenprijzen
Verder is duidelijk dat, indien de overheid,
hetzij alleen, hetzij in samenwerking met
het bedrijfsleven, wetgeving voor boekenprijzen vaststelt, het vrije goederenverkeer in
het vizier komt en de artikelen 34-36 VWEU
(tot 1 december 2009 de artikelen 28-30 EG)
van belang zijn. In de zaak Leclerc, die vanuit
mededingingsrechtelijk oogpunt tegenviel,
heeft het Hof wel getoetst aan deze verdragsbepalingen. Aan de orde was een Franse regeling die uitgevers verplichtte een prijs vast
te stellen voor detailhandelsniveau. De importeur van een boek uit het buitenland, voor
zover hij tevens de belangrijkste depothouder van dit boek was, diende dit ook te doen.
Andere importeurs moesten deze vastgestelde prijs respecteren. Volgens het Hof was
er een verschil in behandeling tussen de
binnenlands uitgegeven en de vanuit andere
lidstaten ingevoerde boeken. Doordat slechts
één importeur de vaste prijs kon vaststellen,
werden andere importeurs belemmerd in
hun mogelijkheden een prijs te hanteren
die deze passend achtten (mede gezien de
kostprijs van het boek in het land van uitgave) voor de Franse markt. Het Hof kwam
daarom tot het oordeel dat er sprake was van
een verboden maatregel van gelijke werking.
Verder kon er geen beroep gedaan worden
op de verdragsexceptie voor het vrije goederenverkeer, daar deze exceptie eng moest
worden uitgelegd en niet de bescherming
van de consument of het boek als cultuurdrager erkende als een te beschermen belang.
Omdat het Hof niet inging op de dwingende
vereisten van algemeen belang (Rule of Reason) werd de Franse regeling in strijd met
de verdragsbepalingen voor het vrije goederenverkeer geacht.
De vragen van de Oostenrijkse rechter in Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft
De zaak Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft bouwt verder voort op deze rechtspraak. De Oostenrijkse regeling lijkt veel
op de Franse regeling die aan de orde was
in de zaak Leclerc, omdat in beide gevallen
uitgevers en importeurs prijzen voor hun
boeken moesten vaststellen. De Oostenrijkse
rechter had, net zoals zijn Franse collega uit
de jaren tachtig van de vorige eeuw, vragen
gesteld over zowel het vrije verkeer van
goederen als het mededingingsrecht (nuttigeffectnorm). Helaas komt het Hof aan deze
laatste vraag niet meer toe. Omdat het Hof
tot de conclusie komt dat de verdragsregels
voor het vrije goederenverkeer zijn geschon-
– 414 –
den door de Oostenrijkse regeling, wordt
het niet meer nodig geacht om ook nog in
te gaan op de nuttig-effectnorm. Dit is jammer, omdat in 1985 bij het arrest Leclerc het
Hof het nog niet aandurfde om een toets
aan deze norm uit te voeren, vanwege de
‘embryonale fase’, waarin dit overheidsmededingingsrecht zich toen bevond. Sinds
1985 zijn er echter veel ontwikkelingen geweest, ook op het terrein van de nieuwe
norm. Zo heeft het Hof zelf beslist dat deze
norm zich ook voor toepassing door de nationale mededingingsautoriteiten leent.7 Dit
betekent dat deze autoriteiten de mogelijkheid hebben om na te gaan of het publiekprivate optreden op het terrein van boekenprijzen in strijd is met het Europese mededingingsrecht.8 Er was derhalve bij Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft voldoende reden voor het Hof om wel in te gaan op
de nuttig-effectnorm.
De Oostenrijkse regelgeving voor boekenprijzen
als maatregel van gelijke werking
Bij zijn toets aan de verdragsbepalingen voor
het vrije goederenverkeer gaat het Hof eerst
in op de kwestie of nationale voorschriften
ten aanzien van de te hanteren prijs maatregelen van gelijke werking inhouden. Na het
arrest Leclerc heeft het Hof in het arrest Keck
zijn doctrine over verkoopmodaliteiten gevestigd. De interessante vraag was hoe de
jurisprudentie van het Hof over nationale
voorschriften voor prijzen hierin paste.9 In
Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft
lijkt het Hof ervoor gekozen te hebben om
dergelijke voorschriften te zien als nationale
regelingen voor verkoopmodaliteiten. De
reden voor deze keuze is gelegen in de visie
van het Hof op nationale prijsvoorschriften:
dergelijke voorschriften betreffen enkel de
voorwaarden waaronder boeken (of andere
goederen) kunnen worden verkocht. In zijn
arrest in zaak C-110/05 (reeds aangehaald)
weigerde het Hof de ‘Keck-benadering’ toe
te passen op een nationaal regeling, op
grond waarvan aanhangers die speciaal voor
motorfietsen waren ontworpen toch niet
gebruikt mochten worden voor motorfietsen.
Blijkbaar is het Hof wel bereid om deze benadering te hanteren voor nationale voorschriften voor de hoogte van de prijs.10
De consequentie van de stellingname van
het Hof is dat er alleen sprake is van strijd
met het verbod vastgelegd in artikel 28 EG
(thans artikel 34 VWEU), indien er rechtens
of feitelijk wordt gediscrimineerd. Op dit
punt gaat het mis met de Oostenrijkse regeling. De uitgever van binnenlandse boeken
heeft volledige vrijheid bij de vaststelling
2 0 1 0
O K T O B E R
•
1 0
N U M M E R
S E W
van zijn prijzen, terwijl de importeur dat niet
heeft, nu zijn prijs niet onder het niveau mag
liggen van dat van de uitgever van het land
van uitgave. Dit kan mijns inziens gezien
worden als directe discriminatie, daar de toepasselijke nationale wettelijke bepalingen
uitdrukkelijk een extra verplichting opleggen
aan importeurs (die niet geldt voor binnenlandse uitgevers). Het opvallende is dat het
Hof nog een economisch getinte verklaring
geeft voor de reden waarom er sprake is van
discriminatie. Importeurs worden bij hun
prijsbeleid beperkt in hun mogelijkheden om
rekening te houden met de kenmerken van
de markt van invoer (de Oostenrijkse markt
dus), terwijl het binnenlandse uitgevers volledig vrijstaat hun prijsstelling af te stemmen
op deze kenmerken. De parallel tussen
Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft
en Leclerc is opvallend. In beide zaken golden
er verschillende regimes voor binnenlandse
uitgevers en importeurs, hetgeen het Hof ertoe bracht om een beperking van het vrije
goederenverkeer aan te nemen. Verder werd
de argumentatie waarom er sprake was van
de redenering, omdat het vaste rechtspraak
van het Hof is dat maatregelen met onderscheid niet gerechtvaardigd kunnen worden
door de Rule of Reason11 en daarom bleef een
discriminatie vanuit een duidelijke economische optiek ingevuld. Bij Leclerc werden andere importeurs dan de belangrijkste depothouder van het desbetreffende boek, beperkt in
hun mogelijkheden om de prijs vast te stellen
die hun passend leek; bij Fachverband der
Buch- und Medienwirtschaft kunnen de importeurs evenmin hun prijsbeleid naar eigen inzicht inrichten, omdat zij de prijs van de uitgever van het land van uitgave moeten respecteren. Blijkbaar speelt de economische
noodzaak voor een ondernemer om zijn
prijsbeleid in te richten naar de kenmerken
van de markt, waarop deze opereert, een
grote rol bij de beantwoording van de vraag
of er sprake is van discriminatie.
omdat zij niet voldoet aan de test van de
minst beperkende maatregel. In één sweeping
statement betoogt het Hof dat een minder
restrictieve oplossing gelegen is in een regeling die de importeur de gelegenheid geeft
een verkoopprijs vast te stellen die aan de
kenmerken van de Oostenrijkse markt recht
doet. Het Hof preciseert helaas niet wat
hiermee bedoeld wordt. Waarschijnlijk wordt
gedacht aan een regeling, waarin de importeur op gelijke voet als de binnenlandse uitgever de vrijheid krijgt om de prijs voor boeken
vast te stellen.
Een nadere beschouwing van deze minder
beperkende maatregel levert de opmerkelijke
conclusie op dat betwijfeld kan worden of een
regeling met volledige prijsvrijheid voor de
importeur wel onder het verbod van artikel
34 VWEU valt. In dat geval is er immers
sprake van een nationale regeling van een
verkoopmodaliteit die rechtens niet discrimineert. Als er dan ook geen feitelijke discriminatie is (en deze kans lijkt groot bij een regeling die prijsvrijheid van importeurs respecteert), is het verbod om het vrije goederenverkeer te schenden, niet geschonden. De keuze
voor de minst beperkende maatregel heeft
dan als consequentie dat deze maatregel niet
onder de reikwijdte van het verbod van artikel
34 VWEU valt, waarmee de vraag naar de exceptie irrelevant wordt!
De excepties in de zaak Fachverband der Buchund Medienwirtschaft
Nadat duidelijk is geworden dat het verbod
van artikel 28 EG (thans artikel 34 VWEU) is
overtreden, komen de excepties aan de orde.
In navolging van de Leclerc-zaak overweegt
het Hof dat artikel 30 EG (thans artikel 36
VWEU) eng moet worden uitgelegd en daarom niet het belang van het boek als cultuurdrager omvat. Waar het Hof in Leclerc klaar
was met zijn toetsing aan de excepties, zet
het een opvallende stap in Fachverband der
Buch- und Medienwirtschaft door te overwegen
dat deze cultuurdoelstelling wel kan worden
aangemerkt als een dwingend vereiste van
algemeen belang (Rule of Reason) en daarom
een beperking van het vrije verkeer van goederen kan rechtvaardigen. Dit is een opvallen-
toetsing van het Hof hieraan achterwege in
Leclerc. Nu heeft het Hof in andere zaken,
bijvoorbeeld op het terrein van zorg en vrij
verkeer12 alsmede van milieu en vrij verkeer,13
ook al zijn ogen gesloten voor het discriminerende karakter van nationale maatregelen die
het toetste in het licht van de Rule of Reason.14
Toch is het opmerkelijk dat het Hof in Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft zo
eenvoudig heenstapt over het vereiste dat de
te beoordelen nationale maatregel geen onderscheid mag maken. Omdat in Leclerc de toetsing aan de Rule of Reason volledig achterwege
bleef, had het Hof in Fachverband der Buchund Medienwirtschaft op zijn minst moeten
aangeven waarom deze toetsing nu wel relevant was.
Nadat het Hof het genereuze gebaar met betrekking tot de Rule of Reason heeft gedaan,
beslist het vrij plotseling dat de Oostenrijkse
regeling in kwestie niet proportioneel is,
– 415 –
Consequenties voor de Nederlandse Wet op de
vaste boekenprijs
Wat betekent het arrest Fachverband der Buchund Medienwirtschaft voor de Nederlandse
Wet op de vaste boekenprijs? Artikel 2 van
deze wet verplicht de uitgever om een vaste
prijs vast te stellen voor boeken, terwijl artikel
3 ervan deze verplichting oplegt aan de importeur. Aangezien importeurs niet anders worden behandeld dan binnenlandse uitgevers,15
lijkt te kunnen worden geconcludeerd op basis van de overwegingen van het Hof over
verkoopmodaliteiten in de zaak Fachverband
der Buch- und Medienwirtschaft dat deze bepalingen uit de Wet op de vaste boekenprijs niet
op gespannen voet staan met de artikelen 3436 VWEU.16 Dit wil echter niet zeggen dat
alle problemen van het Europese recht uit de
wereld geholpen zijn. Tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel is uitdrukkelijk gewaarschuwd voor strijd met de nuttig-effectnorm.
De vraag is opgeworpen of artikel 10 juncto
artikel 81 EG (thans artikel 4 lid 3 EU juncto
artikel 101 VWEU) wordt geschonden door
uitgevers en importeurs de prijs op detailhandelsniveau te laten vaststellen.17 Een belangrijk punt van discussie was gelegen in de
vraag of van de Nederlandse vaste boekenprijs
een tussenstaats effect uitging.18 Zoals hierboven al is aangegeven heeft de Commissie het
opmerkelijke standpunt ingenomen dat boekenprijskartels beperkt tot het nationale
grondgebied niet geacht worden een dergelijk
effect te hebben. Dit controversiële standpunt
is echter nog niet getoetst door het Hof. Het
is daarom jammer voor de Nederlandse
rechtspraktijk dat in Fachverband der Buchund Medienwirtschaft de toetsing aan de nuttig-effectnorm uitbleef, waardoor ook niet
meer duidelijkheid over de kwestie van het
effect op de tussenstaatse handel werd verschaft. In boektermen: dit arrest heeft een
belangrijk hoofdstuk toegevoegd aan de regels
voor het vrije verkeer van goederen, maar het
wordt hoog tijd dat het hoofdstuk over het
Europese mededingingsrecht en de vaste
boekenprijs wordt geschreven.
J.W. van de Gronden
Voetnoten
1
Zie zaak 43/82 (VBVB/VBBB), Jur. 1984, p.
19. Verder had de Commissie in de zaak
Publishers Association vastgesteld dat een
kartel voor de prijs voor de verkoop van
boeken in het Verenigd Koninkrijk en in
Ierland in strijd was met artikel 81 lid 1 EG
(thans artikel 101 lid 1 VWEU) en niet in
aanmerking kwam voor een ontheffing.
Deze beschikking van de Commissie werd
uiteindelijk vernietigd door het Hof omdat
niet voldoende ingegaan was op het argument van de partijen dat er gunstige gevol-
2
3
4
S E W
-
N U M M E R
1 0
•
O K T O B E R
2 0 1 0
5
6
7
8
9
10
gen verbonden zouden zijn aan de gehanteerde vaste prijzen. Zie zaak C-360/92 P
(Publishers Association), Jur. 1995, p. I-23.
Zie Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 19 lid 3 van Verordening (EG) nr. 17, PbEG 2000, C 162/25 en
het persbericht van 22 maart 2002,
‘Commissie accepteert verbintenissen in
mededingingsprocedure over Duitse vaste
boekenprijs’, IP/02/461.
Zie J.C.A. Houdijk, Publieke belangen in het
mededingingsrecht: een onderzoek in vijf domeinen. Het Europese en Nederlandse antitrustrecht in botsing met belangen van intellectuele eigendom, vrije beroepen, cultuur, gezondheidszorg en milieubescherming, Deventer: Kluwer 2009, p. 433.
Zie bijvoorbeeld gevoegde zaken 56 en
58/64 (Grundig/Consten), Jur. 1966, p.
299. Vergelijk ook randnummer 41 van de
door de Commissie zelf vastgestelde
Richtsnoeren betreffende het begrip ‘beïnvloeding van de handel’ in de artikelen 81
en 82 van het Verdrag, PbEU 2004,
C 101/81.
Deze norm is in een arrest als in zaak 13/77
(GB-Inno/Atab), Jur. 1977, p. 2115, gebaseerd op het beginsel van gemeenschapstrouw en de mededingingsregels uit het
Verdrag. Tot het Verdrag van Lissabon
waren dat de artikelen 10, 81 en 82 EG.
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag
van Lissabon zijn de relevante bepalingen
artikel 4 lid 3 EU en de artikelen 101 en 102
VWEU. In zaak C-9/99 (Échirolles Distribution), Jur. 2000, p. I-8207, maakte het Hof
verder duidelijk dat een nationale regeling
die uitgevers verplicht prijzen op detailhandelsniveau vast te stellen, niet getoetst kan
worden aan algemene bepalingen betreffende de mededinging en de interne
markt, zoals de toenmalige artikelen 3 sub
c en g, 3A, 5 en 102A van het EG-Verdrag.
Waar het op aankomt, is dat concrete verplichtingen, zoals die vastliggen in de regels voor het vrije goederenverkeer en de
mededinging, zijn geschonden.
Zaak 229/83 (Leclerc), Jur. 1985, p. 1.
Zie zaak C-198/01 (CIF), Jur. 2003, p. I8055.
Zie S. Verschuur, Overheidsmaatregelen en
het toezicht van nationale mededingingsautoriteiten. De consequenties van het arrest CIF
voor nationale mededingingsautoriteiten en
overheden, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2010, p. 158-160.
Ten aanzien van dergelijke prijsvoorschriften paste het Hof in het verleden niet de
gebruikelijke Dassonville-formule toe,
maar stelde dat deze voorschriften alleen
ongeoorloofd zouden zijn wanneer zij het
verhinderden om een concurrentievoordeel
van lagere kosten (van een vanuit een andere lidstaat ingevoerd product) door te
geven dan wel het een handelaar beletten
om zijn goederen tegen een redelijke
winstmarge af te zetten. Zie bijvoorbeeld
zaak 82/77 (Van Tiggele), Jur. 1978, p. 25
en zaak C-249/88 (Commissie/België), Jur.
1991, p. I-1275. Deze benadering was vooral
gebaseerd op het voorkómen van discriminatie.
Geheel verrassend is dit niet, omdat in het
arrest Keck zelf een nationaal verbod op
verkoop zonder winst als een regeling betreffende verkoopmodaliteiten werd beschouwd. Verder kwalificeerde het Hof in
zaak C-63/94 ((Belgapom), Jur. 1995, p. I2467) een nationaal verbod om producten
met een uiterst beperkte winstmarge (of
met verlies) te verkopen, ook als een natio-
nale regeling betreffende verkoopmodaliteiten. Tussen deze regelgeving en wetgeving zoals die met betrekking tot de vaste
boekenprijs, bestaat wel een belangrijk
verschil: bij de eerstgenoemde categorie
vloeit de hoogte van de te hanteren prijs
niet rechtstreeks voort uit de wetgeving,
terwijl dit wel het geval is bij de laatstgenoemde categorie. Sinds Fachverband der
Buch- und Medienwirtschaft is duidelijk dat
dit verschil er echter niet toe leidt dat op
beide categorieën niet de Keck-benadering
van toepassing zou zijn.
11 Zie bijvoorbeeld zaak C-55/05 (Gebhard),
Jur. 1995, p. I-4154.
12 Zie bijvoorbeeld zaak C-157/99 (Smits en
Peerbooms), Jur. 2001, p. I-5473; zaak C385/99 (Müller-Fauré), Jur. 2003, p. I-4509
en zaak C-372/04 (Watts), Jur. 2006, p. I4325.
13 Zie bijvoorbeeld zaak C-379/98 (PreussenElektra), Jur. 2001, p. I-2099 en zaak C2/90 (Commissie/België), Jur. 1992, p. I4431.
14 Zie hierover Kapteyn en VerLoren van
Themaat, The Law of the European Union
and the European Communities, Alphen aan
den Rijn: Kluwer 2008 p. 666, 667 en 758
(vierde herziene editie).
15 Artikel 3 lid 1 tweede zin bepaalt dat voor
boeken die uit Nederland zijn uitgevoerd
en vervolgens weer worden ingevoerd, de
prijs niet lager mag zijn dan de door de
Nederlandse uitgever vastgestelde prijs.
Dit is problematisch vanuit het perspectief
van het Europese recht, maar daarom bepaalt artikel 3 lid 3 expliciet dat de tweede
zin van artikel 3 lid 1 niet van toepassing
is op de import van boeken uit de Europese
Unie of de Europese Economische Ruimte.
Hiermee is strijd met het EU-recht voorkomen.
16 Zie in dit verband ook S.A. de Vries, Tensions within the Internal Market. The Functioning of the Internal Market and the Development of Horizontal and Flanking Policies,
Groningen: 2006, p. 346.
17 Zie bijvoorbeeld de brief van de Minister
van EZ van 1 september 2004, Kamerstukken II 2003/04, 28 652, nr. 28.
18 Zie vorige noot.
199 Zaak C-310/08, London
Borough of Harrow/Nimco Hassan
Ibrahim en Secretary of State for
the Home Department
Arrest van 23 februari 2010 (Grote kamer),
n.n.g.; conclusie van A-G J. Mazák van 20
oktober 2009
Vrij verkeer van personen – Verblijfsrecht van
persoon met nationaliteit van derde land die
echtgenoot is van persoon met nationaliteit van
lidstaat, en van hun kinderen die zelf nationaliteit van lidstaat hebben – Beëindiging van
arbeid in loondienst van persoon met nationaliteit van lidstaat, gevolgd door zijn vertrek uit
gastlidstaat – Inschrijving van kinderen bij onderwijsinstelling – Ontbreken van bestaansmiddelen – Artikel 12 Verordening (EEG) nr.
1612/68 – Richtlijn 2004/38/EG
– 416 –
1.
Inleiding
In de zaak Ibrahim deed het Hof van Justitie
nogmaals uitspraak over de voorwaarden
gekoppeld aan het verblijfsrecht van burgers
van de Unie en hun familieleden in andere
lidstaten. Opnieuw werd duidelijk dat het
Hof een ruime interpretatie voorstaat van
deze voorwaarden om dit verblijfsrecht zijn
nuttig effect niet te ontnemen. Op dezelfde
dag als het arrest Ibrahim werd ook het arrest Teixeira1 uitgesproken, dat zeer gelijkaardige feiten betrof. In deze bespreking wordt
het enkel aangehaald voor zover het iets
toevoegt aan de uitspraak in Ibrahim.
2.
Feiten en prejudiciële vragen
Mevrouw Ibrahim was een Somalische
vrouw gehuwd met een Deen, meneer Yusuf. In 2002 trekt Yusuf naar het Verenigd
Koninkrijk, waar hij als werknemer aan de
slag gaat. In 2003 gaat ook Ibrahim in het
Verenigd Koninkrijk wonen, samen met
haar echtgenoot en hun vier kinderen, die
de Deense nationaliteit hebben. De twee
oudste kinderen gaan er naar school. In
2004 verlaat Yusuf het Verenigd Koninkrijk
voor een tweetal jaar, nadat hij zijn werk
heeft verloren en niet langer uitkeringsgerechtigd is. Vanaf dan leeft het echtpaar gescheiden. Ibrahim zelf is ook werkloos en
volledig aangewezen op de sociale bijstand.
In 2007 vraagt ze voor zichzelf en voor haar
kinderen bijstand voor huisvesting aan. Haar
aanvraag wordt afgewezen omdat niet is
voldaan aan de basisvoorwaarden die Richtlijn 2004/38 (de verblijfsrichtlijn) stelt aan
een geldig verblijf in een andere lidstaat,
namelijk beschikken over voldoende bestaansmiddelen en over een volledige ziektekostenverzekering.2 Ibrahim tekent tegen
deze afwijzing beroep aan en de zaak komt
uiteindelijk voor het Court of Appeal.
Het Court of Appeal stelt het Hof van Justitie drie zeer uitvoerig geformuleerde vragen.
In wezen wil het weten of Ibrahim en haar
kinderen enkel het recht hebben om in het
Verenigd Koninkrijk te verblijven indien is
voldaan aan de voorwaarden van Richtlijn
2004/38 dan wel of zij een dergelijk recht
ook kunnen ontlenen aan artikel 12 van
Verordening 1612/683 (hierna: de verordening). Dat artikel kent aan kinderen van een
migrerende werknemer het recht toe om in
de gastlidstaat onderwijs te volgen onder
dezelfde voorwaarden als burgers van die
staat. Indien artikel 12 van de verordening
een verblijfsrecht toekent, moet het Hof
verduidelijken of hiervoor vereist is dat
Ibrahim en haar kinderen beschikken over