Meditatie - Baptisten Gemeente Groningen

8de jaargang nummer 2
Februari 2014
Meditatie
In dit nummer:
Meditatie
1
Vanuit het pastoraat
2
Uitnodiging
gemeentevergaderingen
3
Bloemengroet
Verjaardagen 75+
Peiling Diensten WGE
4
GGG “de Leerlingen”
Jaarvergadering
Mutaties
5
Laten wij bidden
Vanuit de raad
6
Puzzel
7
Bijbel colege
King’s Kids
8
Kleurplaat
9
Albina Suriname
10
Visclub
Unie Nieuws
11
Hemels Uitzendbureau
12
Maandagenda
13
Colofon
15
Dopen!
Dat is een onderwerp waarover je baptisten bijna altijd wel kunt
laten praten. Iedereen heeft er wel een verhaal over; eigen ervaringen met bijzondere details (ik herinner me nog dat het water
behoorlijk koud was bij mijn doop), de geschiedenis die eraan
vooraf ging en wat erachteraan kwam – het levert een onuitputtelijke bron van geschiedenissen op en vaak ook van anekdotes. Misschien ga ik van dat laatste een verzameling aanleggen na mijn
pensionering… Voor mensen zonder deze doopervaring of mensen met een andere
dooptraditie kan dat soms ook enigszins irritant zijn, al dat (vaak enthousiaste) gepraat over de doop. Hebben baptisten niks anders? Nou daar leek het lange tijd wel
op. Gesprekken van baptisten met mensen van ander inzicht of met andere ervaring
werden met inzet (en soms met felheid) gevoerd. Maar daarna kwam er een tijd
waarin dat minder gebeurde, deels omdat veel meer soorten kerken de gelovigendoop door onderdompeling gingen toepassen, deels omdat die strijdbaarheid misschien niet meer zo passend gevonden werd, deels uit gastvrijheid en tactvolheid en
zo nog wat meer. De laatste tijd komt het weer meer in beeld. In onze gemeente
natuurlijk ook omdat we 7 doopdiensten gehad hebben in 2013 met 9 dopelingen
(als ik goed geteld heb). Een indrukwekkende serie met indrukwekkende getuigenissen van de dopelingen zelf. Dat zet de doop wel centraal. Daarnaast wordt in baptist
Nederland nagedacht over de verhouding van doop en lidmaatschap. Het betekent
dat het Groninger convent van voorgangers er een fundamentele studie naar begonnen is – we dachten eerst dat we alles al zo ongeveer wisten, maar er valt ook
voor dominees wat te leren! Kortom – de doop leeft.
(Vervolg op pagina 2)
Pagina 2
Sommige mensen, die zich eraan storen, doen dat omdat ze denken dat de doop een uitvinding en dus een stokpaardje is van de baptisten zelf – heel wat jaren geleden stond dat in een landelijk dagblad, opgetekend uit de
mond van een collega uit een andere dooptraditie! Dat heb ik
toen bestreden in dezelfde krant, en dat leverde weer een heel
gesprek op. Hebben baptisten de doop uitgevonden? Zeker niet –
en hun naam ook niet! De naam baptist is ons gegeven door
mensen die er anders over dachten, een soort geuzennaam dus,
die we vervolgens liefdevol hebben aanvaard. En de doop komt
ergens anders vandaan. De gelovigendoop door onderdompeling
is de doop van het Nieuwe Testament en van de moedergemeente in Jeruzalem en van alle gemeenten die in het NT beschreven
worden. Nog scherper: Niet baptisten hebben het bedacht, maar
Jezus! Hij zegt in Mattheus 28:19,20 Ga dus op weg en maak alle
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
Letterlijk staat er in het Grieks: Maak leerlingen, hen dopende. De Nieuwe Bijbel Vertaling laat die samenhang duidelijk zien – door hen te dopen. Leerling zijn en gedoopt worden hoort bij elkaar. Wie volgeling van de Heer is
wordt door de Heer geacht gedoopt te worden. Daarbij hecht de die-enige God zelf zijn gezag eraan, Hij spreekt
zich in de doop uit over de dopeling, want het gebeurt in Gods naam.
Dus de baptisten hebben het niet zelf bedacht, maar weten wel dat het hun opdracht is. Wij moeten mensen dopen, die leerling van Jezus zijn en in en met de doop belijdenis afleggen van hun geloof. In elke doopdienst kan de
gemeente tegen de Heer zeggen: we hebben gedaan wat U hebt opgedragen! Dat geeft heel veel vreugde. Soms is
het lastig om de wil van God te doen, maar in dit geval is het geweldig. Dat verklaart ook de uitbundige vreugde van
de gemeente van gedoopte christenen, wanneer we de opdracht mogen uitvoeren. En we zeggen er vaak achteraan (tegen aanwezigen): En nog is er plaats! Met die uitnodiging eindigt de doop en ook dit stukje. Want daarmee
ligt de beslissing om gedoopt te worden precies waar die hoort – bij degene die het woord van Jezus gehoord hebben en vervolgens willen uitvoeren.
Br. Anne de Vries.
Vanuit het pastoraat
Ditmaal een stukje over Psalm 23, een
van de meest bekende en meest gelezen gedeelten in de Bijbel. Psalm 23 is
een Psalm met 2 gezichten. In het eerste deel ( vers 1-4) laat David ons God
zien als Herder en zichzelf als schaap
van Gods kudde en in het tweede deel
( vers 5 en 6) laat David het beeld van
de Herder en het schaap los en stelt hij
God voor als een gastheer en zichzelf als reiziger die
thuiskomt in het huis van God.
door wilde dieren en
hoe ze van de herder
afhankelijk zijn voor
voedsel en water. Ook
wist hij uit ervaring
hoe de herder is. Op
welke wijze de herder
telkens op zoek is naar
het beste voor de kudde, het beste voedsel,
vers water en welke
zorgen een herder zich
De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
kan maken over de
David was natuurlijk als geen ander vertrouwd met het
gevaren die je tegen
houden van schapen. Van oorsprong schaapherder wist kunt komen onderhij hoe schapen zijn en hoe ze zomaar kunnen afdwalen, weg.
hoe weerloos ze zijn wanneer ze aangevallen worden
Pagina 3
In deze eerste zin stelt David zichzelf gelijk met een
schaap wat in alles afhankelijk is voor zijn welbevinden
en is God zelf het die hem leidt, verzorgd en beschermd.
In alles wil David afhankelijk zijn van God. God als herder
wil ons iets zeggen over de liefde en zorgzaamheid die
God kent ten opzichte van Zijn volk. Daarom ook kan
David zeggen dat hem niets zal ontbreken. God is toch
zijn Herder? Als iemand bij machte is om te voorzien in
wat nodig is, dan Hij wel. Als iemand in staat is om bescherming en uitredding te brengen, dan Hij wel!
is mijn herder, mij zal niets ontbreken.”
Hij zelf heeft het immers tegen ons gezegd toen Jezus
zei: “Ik ben de goede herder, de goede herder zet lijf en
ziel in voor de schapen.” In onze Heer, Jezus Christus
hebben we de liefde en zorg van de Vader voor Zijn schapen mogen ervaren. Gods liefde ging zelfs zover dat Hij
zichzelf aan het kruis liet slaan en bereid was te sterven
voor Zijn schapen. In Christus zijn de genade en liefde
van God dagelijkse realiteit voor ons. Tot wie anders zouden we kunnen gaan met onze moeiten, zorgen, beAls iemand bereid is in mijn behoeften te voorzien, dan hoeften, angsten dan tot Hem die ze voor ons gedragen
Hij wel! Zijn hart is vol van liefde.
heeft. Tot wie anders zouden we kunnen gaan dan tot
Let op er staat niet: “mij ontbreekt niets” maar “ mij zal Hem die ons met Zijn verzoenende dood nieuw leven
geeft? Tot wie anders zouden we kunnen gaan dan tot
niets ontbreken”
Hem die beloofd bij ons te zijn, ons te dragen en ons
David heeft in zijn leven veel ontberingen geleden, opge- kracht te geven, ja tot Hem die zegt zelf met Zijn Geest in
jaagd door Saul, opgejaagd door zijn bloedeigen zoon, op ons te wonen? Tot wie anders zouden we kunnen gaan
een keer zo hongerig dat hij de toonbroden stal om te
dan tot Hem die beloofd heeft: “en zie, Ik maak alle dineten en toch blijft het vertrouwen op God als een paal
gen nieuw?”
boven water staan. Misschien heb ik niet alles wat ik
graag wil, misschien heb ik zelfs niet wat ik nu nodig heb In dat vertrouwen mogen we elkaar als broeders en zusmaar toch blijf ik vertrouwen op de herder. Hij zal geven ters in gebed bij de Heer brengen en ook praktisch met
wat nodig is. Deze eerste zin van de Psalm laat iets zien elkaar meeleven.
van Davids afhankelijkheid van God en Davids vertrouWanneer ook u te maken krijgt met een ziekenhuisopnawen op God. Hoeveel meer zouden wij ons niet afhanke- me, ziekte of andere pastorale zaken of gewoon eens
lijk van God opstellen en volledig op Hem vertrouwen. Ik een gesprek wilt met iemand van het pastoraal team dan
denk dat velen moeten erkennen, met mij, dat het soms kunt u contact opnemen met ondergetekende of de comoeilijk is om het vertrouwen volledig op God te stellen. ördinator van het PT: Frans Korf.
Zo snel zijn we geneigd om toch maar de touwtjes in ei- Hartelijke groet
gen handen te nemen en het zelf te regelen. Toch hebben wij, nog meer dan David, reden te zeggen: “de Heer Fokko Stalman.
Pagina 4
Bloemengroet
De bloemen gingen de afgelopen periode naar:
br. E. Duursema, zr. A. Marquart-Vos, zr. J. Mulder-Dijkhuizen, zr. Marianne van Nunspeet,
zr. T. Postema, zr. T. Tilman-Kluin en br. Peter Vegter.
Verjaardagen
Rectificatie:
In de vorige schakels zijn er twee fouten gemaakt. Namelijk op 14 januari Liesbeth Wijkstra (1950) moet zijn Jelle
Wijkstra. En op 29 januari Andre B. Riksten (1946) moet zijn Eppie Riksten. Onze excuus hiervoor. Mocht het zo zijn
dat uw verjaardag niet vermeld werd dan is uw geboortedatum niet bekend in de administratie. Wilt u dit dan
doorgeven aan [email protected]
4 februari
Elske Waterlander (1986)
12 februari
Lies Schaaij (1945)
5 februari
Age-Jan Ykema (1981)
15 februari
zr. D. Ykema-Bouma (1941)
6 februari
Tineke Winters (1952)
19 februari
Andre B. Riksten (1946)
7 februari
Margarietha Ykema-Everhardus (1983)
21 februari
Jos Groenewold (1958)
8 februari
zr. J. Rijnvis-Abbring (1930)
26 februari
zr. A. Laan-de Boer (1946)
11 februari
zr. B. Talens-Poelstra (1935)
Peiling met betrekking tot de diensten
Enige tijd geleden hebben wij als werkgroep erediensten u gevraagd naar u mening of opmerkingen over de diensten. Er zijn niet heel reacties gekomen, dat zullen we dan maar als compliment beschouwen. De reacties die we
hebben gekregen zijn besproken in de werkgroep. Het gaat over het uitnodigen van externe muziekgroepen tot
kleine aanpassingen in de dienst. Niet alles is altijd uitvoerbaar of ligt binnen onze mogelijkheden, maar alle ingekomen opmerkingen worden altijd besproken. Ook kan het zijn dat wij het doorgeven naar andere werkgroepen.
Bijvoorbeeld een idee die wij beter vinden passen bij het pastorale team geven wij aan hun door.
Om op elk idee/suggestie een persoonlijke terugkoppeling te krijgen of iets wordt uitgevoerd is lastig. U kunt er
wel zeker van zijn dat elke opmerking wordt besproken en zo nodig wordt doorgespeeld. Vanuit de WGE willen wij
u dan ook vragen op opmerkingen/suggesties te blijven doorgeven. Met zijn allen weten we tenslotte meer dan de
werkgroep alleen. Spreek een lid van de werkgroep aan, bel of mail.
Namens de WGE,
Peter Neerhof
Pagina 5
Gemeentegroeigroep “De Leerlingen”
Onze gemeentegroeigroep (GGG) komt in het nieuwe seizoen elke twee weken op dinsdagavond bij elkaar in de
Cirkel. We groeien langzaam, maar gestaag. Niet alleen in aantal –we zijn nu met z’n tienen- maar ook in geloof. Als
je langer met elkaar onderweg bent in een GGG-groep ontdek je steeds meer in de bijbel en in elkaar. Je leert elkaar
beter kennen en het onderling vertrouwen groeit. Delen met elkaar is niet alleen waardevol voor ieder persoonlijk,
maar versterkt ook de gemeente.
Dit seizoen bespreken we met elkaar uit de kringenserie ‘Samen Gods missie ontdekken’, het werkboekje deel 1
‘Luisteren’. We lezen de Bijbelgedeelten en praten er over met elkaar. We bidden en we nemen ook opdrachten
mee naar huis. En natuurlijk delen we ook de mooie en verdrietige ervaringen. Aan het eind van iedere avond bedenken we welke mensen we in onze gemeente een bemoedigend kaartje gaan sturen. We willen van onze Heer
leren en daarom hebben we noemen we onze groep : ‘De Leerlingen’. Mocht je interesse hebben om er eens een
avond bij te zijn om te kijken of het iets voor je is, kom dan gerust in de Cirkel op de dinsdagavond als we bij elkaar
komen. Op de Schakelaar staat wel wanneer dat is. De avond duurt van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Deelname
is gratis. Maar je kunt ook altijd even bellen met Harry Smit (06-20419489) of Jur Kruizinga (06-23204692). Je bent
van harte welkom!
Jaarvergadering gemeente
Op maandag 10 maart om 20.00 uur financiële jaarvergadering.
Op dinsdag 25 maart om 20.00 uur Jaarvergadering van de gemeente.
Willen alle secretarissen van de werkgroepen hun jaarstukken voor 1 maart inleveren bij Eddy Meuken.
Graag in een word bestand per e-mail [email protected]
Voor de financiële stukken graag inleveren bij Harry Smit, e-mail: [email protected]
Mutaties leden & vrienden
Pagina 6
Laten we bidden!
Handelingen 17 : 28
“Uit Hem komen ook wij voort”
* Laten wij bidden dat wij vertegenwoordigers van Zijn liefde mogen zijn*
De zusterkring
Vanuit de raad
De eerste vergadering van het jaar is net weer geweest. Wij hebben gekeken naar wat in het komende jaar voor
ons ligt. Als eerste zijn wij begonnen met de grote lijnen. De jaarvergadering van de gemeente moet weer gepland
worden en ook de daarbij behorende financiële vergadering.
Op 10 maart zal de financiële vergadering gehouden worden en op 25 maart de gemeentevergadering. Noteert u
deze data alvast maar in uw agenda.
Ook kijken wij uit naar de inzegeningsdienst van Ds. Fokko Stalman op 6 april. Fokko heeft ons in december officieel
laten weten dat hij het beroep die wij als gemeente aan hem hebben uitgebracht zal aannemen. Hij zal dan per 1
april als voorganger en niet meer als pastoraalmedewerker bij ons in dienst komen.
Natuurlijk hebben wij als raad het ook gehad over de trouwdienst op 24 januari van Fokko en Eveline waar wij als
gemeente voor zijn uitgenodigd. Een deel van de raad zal ons als gemeente daar vertegenwoordigen en uiteraard
doen wij dat niet met lege handen. Namens de gemeente zal hen een cadeau worden aangeboden.
Op 28 april hebben wij als gemeente ook nog iets te vieren namelijk dat onze voorganger Anne de Vries dan 40 jaar
als voorganger werkzaam is. Wij zullen op 11 mei hier aandacht aan besteden in de dienst.
Verder is er in de raad gesproken over de week voor Pasen. Wij zouden graag een stille week gaan organiseren.
Ook zou het goed zijn als er iets gedaan zou worden op Stille donderdag, dan wordt namelijk de Passion hier in
Groningen gehouden. Er zijn helaas nog geen mensen die mee willen draaien in een werkgroep om dit te organiseren. Als u dit zou willen geeft u zich dan op bij Jouk Huisman.
Wij hebben als raad weer gekeken naar mogelijk kandidaten voor de raad. Dit punt staat regelmatig bij ons op de
agenda en helaas moeten wij vaak constateren dat er maar erg weinig mensen zijn die de nodige capaciteiten hebben of niet al meerder keren gevraagd zijn en niet willen/kunnen om diverse redenen. Ook dit keer zijn er een aantal namen genoemd. De betreffende personen zullen binnenkort door de raad benaderd worden. Wij als raad hebben grote zorgen over de continuïteit in de raad. Over 1 jaar zullen meerdere raadsleden moeten aftreden. De raad
zal dan teruggebracht worden tot 2 of 3 personen. Het zou niet goed zijn als meer dan de helft van de raad dan
aftreed en er geen ingewerkte raadsleden voor in de plaats zullen komen. Dit zal de ingeslagen koers van de gemeente geen goed doen. Wij hopen dan ook dat de mensen die benaderd worden er serieus over na willen denken
en het niet makkelijk naast zich neer zullen leggen. De oproep die wij doen is niet alleen in het belang van onze gemeente maar is een oproep om je in te willen zetten voor het koninkrijk van God.
Als laatste nog een paar kleine zaken:
- er is gevraagd of de getuigenissen van de dopelingen ook gepubliceerd zouden kunnen worden. Dit zal aan de
gedoopten gevraagd worden.
- wij moeten als gemeente jaarlijks bijhouden welke liederen er zijn gezongen. De verhouding tussen de liederen
van de bundel voor de gemeentezang en de liederen van opwekking is 40/50 en 10% kinderliedjes
Eddy Meuken
Pagina 7
Puzzel
Pagina 8
Bijbel college
In het nawerk van de gavencursus kwam het verzoek
tevoorschijn van een aantal mensen om meer te weten
te komen over de Bijbel. Natuurlijk zijn er de kringen,
waarin voortdurend over Bijbel en geloof gesproken
wordt, maar er is behoefte aan meer diepgaande uitleg.
Dat kom ik ook in andere gemeenten tegen. Niet iedereen zoekt daarnaar, maar een bepaalde groep in en
rondom de gemeente stelt dat erg op prijs. Dat heeft
ertoe geleid dat de raad mij gevraagd heeft een Bijbel
College te plannen. Dat klinkt wel sjiek! Het is uitleg over
de Bijbel door mij (en br. Fokko Stalman), waarbij het
eerst gaat om uitleg (college) en na de korte koffiepauze
om vraag en antwoord. Het Bijbelgedeelte dat behandeld gaat worden is het boek Openbaring. Het is mijn
ervaring dat daar veel vragen over zijn en dat er ook geweldige dingen over te zeggen zijn. Dus hebben we een
voorstel om elke tweede zondag van de maand van
19.30-21.30 uur zo’n college te gaan houden in de regenboogzaal van de Cirkel. Het gaat niet heel snel – de
planning is 2 seizoenen lang – maar dat biedt ook gelegenheid om de tekst voluit tot zijn recht te laten komen
en alle vragen te kunnen stellen, die erbij horen. Garan-
tie van antwoord kunnen we natuurlijk niet geven, maar
we doen ons best!
De vraag is hoeveel belangstelling ervoor is. Er komt in
dit voorjaar een lijst in de kerk te liggen, waarop iedere
belangstellende van binnen en buiten de gemeente zich
kan aanmelden, om een soort idee te hebben van het
aantal mensen dat mee zou willen doen. Het eerste seizoen loopt het Bijbel College van DV de tweede zondag
van oktober 2014 tot en met de tweede zondag van mei
2015; het tweede seizoen hopen we te beginnen op de
tweede zondag van september (2015) en af te sluiten op
de tweede zondag van april (2016!).
Iedereen die meer wil weten van de Bijbel en vooral van
Openbaring is hartelijk uitgenodigd zich t.z.t. te melden,
dan hopen we dat we met een mooi aantal mensen dit
college te kunnen geven en volgen en daarin veel mogen
leren van de Heer en zijn woord.
Br. Anne de Vries
Nieuws van de
Het thema van de maand januari was leren, dit leren is
iets wat we ook elke keer met de kinderen van de King ’s
Kids willen doen. Het lezen van de bijbel is natuurlijk super saai met al die moeilijke en oude woorden. Door het
lezen uit de (kinder) Bijbel, welke voorzien is van leuke
tekeningen, en verhalen die aansluiten bij de verschillende leeftijden van de kinderen van de King ’s Kids proberen we het voor elk kind leuk te maken. Maar ook door
het zingen van een lied en het creatief bezig zijn leren
we de kinderen meer over God.
het vet. Want met de winter
mogen we de kinderen ook
leren dat God zijn schepping bijzonder is in alle jaargetijden. Tijdens de winter zijn er andere nieuwe geluiden,
geluiden van de natuur die Zijn grote naam prijzen en
God hoort die geluiden graag. Tijdens de King ’s Kids zingen we mee met de melodie, waardoor woorden groter
worden en we God aanbidden.
Tot slot een rectificatie, in het januari nummer van de
schakels stond helaas een fout. In dit nummer stond verEen thema waarover we dit nieuwe jaar nog niet gespro- meld dat de kleurpotloden allemaal weer geslepen waken hebben is de winter. Waar we normaal rond deze
ren voor dit jaar. Echter hebben de kinderen van de
tijd allemaal onze ijzers onderbinden om te gaan schaat- King ’s Kids aangegeven dat kleuren met potloden lang
sen, kijken we nu vooral aan tegen een grauwe grijze
niet zo fijn is als met stiften, dus de kleurpotloden kunlucht en een graad of 8. De winter is natuurlijk nog niet nen geslepen en wel in de kast opgeborgen blijven.
voorbij en hopelijk kunnen de schaatsen snel weer uit
Pagina 9
Kleurplaat
Pagina 10
Albina Nyunsu (nieuws uit Albina)
Het was vrijdag 10 januari dan eindelijk zover. De interkerkelijke bijbelschool ‘Apollos’ ging van start op Albina.
En bijna was het voor de tweede keer niet doorgegaan,
vanwege gebrek aan deelnemers. Vorig jaar zou de bijbelschool in november 2012 van start gaan. Alle 15 ge-
de gemeenten omdat in deze cursus deelnemers komen
van verschillende denominaties. De Bijbelschool is officieel een training die wekelijks een avond in beslag neemt
en er een module in anderhalve maand wordt behandeld. In Albina zijn de lessen in een weekend geschoven.
De volgende module wordt over twee maanden gepland. Totaal zou de bijbelschool dan 2 ½ tot 3 jaar gaan
duren.
Eind december kregen we via een foto op facebook het
geweldige nieuws van de grote opbrengst van de oliebollenactie voor het babyvoedingsproject. Met dit geld zijn
de baby’s en vooral hun moeders voor een jaar verzekerd van voeding. Dit is een rustgevend gevoel dat zeer
welkom is. We bedanken dan ook iedereen van hier uit
die heeft bijgedragen aan deze geweldige opbrengst.
Het leven van onze voormalige lepra-patiënt gaat ook
niet geheel over rozen. Na een jaar in het ziekenhuis,
met een kleine tussenstop bij zijn moeder, mocht hij vlak
voor de kerst onverwachts opnieuw naar zijn moeder
terug. Deze keer wordt er beter op zijn medicijncyclus
meentes van Albina en omliggende dorpen waren gegelet. Want het blijkt dat hij vreselijke opvlammingen
contact. Destijds bleek de bijbelschool het logistiek niet
van de ziekte krijgt als hij niet precies op tijd zijn medicijvoor elkaar te krijgen om naar Albina te komen. Vanuit
nen krijgt. Echter nu een nieuw probleem. In het ziekenALbina zou het voor de deelnemers echter ook een hele
huis kreeg hij les van een activiteitenbegeleider. Hij
onderneming zijn om iedere week 150 km heen en ook
heeft grote achterstanden, 15 jaar en nog steeds moet
weer terug te rijden voor een avondje les. In december
hij groep 5 of 6 volgen. Echter bij zijn moeder in de buurt
2013 broeder Serge, directeur van de Bijbelschool, opwil de school hem voor als nog niet nemen, omdat hij te
nieuw initiatief getoond. De gemeentes waren opnieuw
oud zou zijn. Zijn lengte zal geen reden kunnen zijn, want
uitgenodigd om hun leiders en verantwoordelijken op te
hij is net zo groot van postuur als die groep-6 leerlingen.
geven voor de cursus. Er kwam in eerste instantie echter
maar 15 inschrijvingen. Br. Serge was in dubio of hij dan Zelf heb ik begin januari gezinsuitbreiding gehad. Ik heb
wel zou kunnen komen en het financieel haalbaar zou
al twee pleegkinderen (beiden 14 jaar) en een adoptiezijn. Ik heb hem gezegd dat de duivel de overwinnaar
kind van 3 in huis. Nu heb ik echter de twee jongste
zou zijn als de cursus opnieuw uitgesteld zou worden.
zoontjes van een zus van mijn vrouw in huis genomen.
Want dan zouden bepaalde mensen misschien door de De vrouw is naar Nederland vertrokken om niet meer
dubbele teleurstelling bij een derde keer niet meer rea- terug te komen. Ze heeft haar partner gebeld met het
geren. Br Serge vond die 15 inschrijvingen op zich niet te bericht dat ze niet meer terug komt, de relatie verbreekt
weinig, maar hij hield in mind dat de mentaliteit in Albi- en de kinderen aan hem toevertrouwt. Twee meisjes van
na vaak is dat ze zich opgeven , maar dat een heel aantal 9 en 5 jaar, en twee jongens van 1 en 2 jaar laat ze achniet komen opdagen. Op de eerste avond waren er ech- ter. Die man moet werken voor het geld en de kinderen
ter 22, omdat er paar mensen nog links en rechts hadzijn de grootste slachtoffers van het verhaal. Gelukkig
den gevraagd naar meer deelnemers. Het deelnemerskunnen ze we de jongens een stabiel thuis geven de koveld is gevarieerd. De training met Nederlandse leerboe- mende maanden. Ook weten we dan zeker dat we ze in
ken, wordt in het Surinaams gedoceerd. Een paar vrou- naar de wil van de Heer kunnen vormen, hoe jong ze ook
wen zijn het Nederlands, zeker qua spreken en luisteren, zijn. We hebben een crèche aan huis dus dagelijks gaan
niet goed machtig. Het lezen gaat ze wel wat beter af
ze daar al naartoe zodat het grootste werk al uit handen
omdat ze daarbij hun eigen tempo kunnen bepalen. De is. Voordeel is dat ons adoptiekind een verwend nest
training is niet alleen goed voor de persoonlijk opbouw blijkt te zijn die geen concurrentie duldt. Nu met twee
en de relatie met de Heer. Maar ook een input van meer jongetjes in de buurt is het dus dagelijks vechten. Wat
kennis in de gemeenten en ook de samenwerking tussen ons betreft een onderdeel van haar vorming.
Pagina 11
Visclub “de Cirkel”
Op de jaarvergadering van 6 januari 2014 hebben we het seizoen 2013 afgesloten en zijn
we het nieuwe seizoen alweer begonnen.
In 2013 hebben we zes wedstrijden gevist. De gezelligheid stond weer op de eerste plaats,
wat goed gelukt is. Met aan het einde van elke wedstrijd broodjes hamburger, was de catering weer bijzonder goed verzorgd. Ook al moest de boter soms bij de ‘locals’ geleend worden.
Misschien begint de leeftijd echter soms wel parten te spelen, want bij sommigen wordt
het lezen van de verbodsbordjes wat moeilijker. Ook hebben enkele leden de techniek nog niet helemaal begrepen. Zij gebruikten hun hengel als een soort speer om de vis te vangen, waarna ze vervolgens moeite hadden om
de hengels weer uit het water te halen. Toch zien we het nieuwe seizoen vol goede moed tegemoet. We zijn tenslotte nooit te oud om iets te leren!
Verder vinden alle leden het jammer dat Geert Louwes zich teruggetrokken heeft als penningmeester en als lid.
Wij, de leden van de visclub, willen hem ook langs deze weg hartelijk bedanken voor al het gedane werk en als vismaat voor het plezier dat we met hem hebben gehad.
Tot slot willen we alle gemeenteleden, vrienden en kennissen graag uitnodigen voor onze jaarlijkse feestavond. Op
vrijdag 14 maart kunt u onder het genot van koffie/thee, een hapje en een sapje genieten van Toneelvereniging
ODI (ontspanning door inspanning) uit Winsum met het blijspel: “[email protected]”.
Aanvang 20.00 uur, zaal is open om 19.00 uur Entree bedraagt € 3,50 p.p.
Unie nieuws
Gebedspunten voor de Week van Gebed 2014
- Alleen onze gezamenlijke band met Jezus Christus waarborgt echte eenheid. Bid dat we elkaar in Hem
herkennen als we naar elkaar kijken.
- Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens, gelukkig maar, dat zou een kleurloze boel worden. Toch is er
het gevaar van hete hoofden en koude harten. Bid om koele hoofden en warme harten, niet in de laatste plaats
die van onszelf.
- Op veel plekken werken kerken samen bij het dienen van de samenleving. Bid voor de mensen die hierbij betrokken zijn, dat ze van elkaar leren en Gods licht brengen.
- De leiders van de plaatselijke kerk hebben een belangrijke rol bij het werken aan eenheid. Bid voor hun ontmoetingen - open oren, open harten.
- Zingt u het liefst Psalmen en Gezangen of juist Hillsong en Jezus Culture of gebruikt u helemaal geen bundel
want de Geest zal u leiden? Zelfs 1000 liederen in één bundel zijn er niet genoeg. Bid voor ruimte voor de ander
en matigheid bij onszelf. Bid dat we zingen voor God.
- Van 20 tot 25 januari is de Alpha-Uitnodiging, in deze week organiseren bijna alle lokale Alpha-cursussen een
introductieavond over de cursus. Bid voor gezegende introductieavonden bij u in de buurt, zodat velen zullen
besluiten om ook een Alpha-cursus te volgen.
17 en 27 februari
Thema-avond Hans en Aisha, de Unie en Siërra Leone
11, 18 en 25 maart
Thema-avond Samen Gods Missie ontdekken: Zoeken
23 mei
Voorjaars Algemene Vergadering Lelystad
Pagina 12
Hemels
Firmastempel:
H o ev eel (o v er ) u r en heb t u al g ema ak t v o o r Jez us ?
Urenbriefje
Naam (incl. voorletters) ________________________________________________________________
Adres
________________________________________________________________
Postcode en Plaats
________________________________________________________________
Telefoon
________________________________________________________________
Weeknummer
______________
Datum
van
tot
Bij ziekte of afwezigheid voor 9.00 uur melden bij uw werkplaats
Totaal
Norm. uren
Overuren %
Opmerkingen
(ploegentoeslag, verlof, ziek, feestdag, etc.)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Totaal
( Afgerond: 15 minuten= 0,25 uur, 30 minuten= 0,50 uur, 45 minuten= 0,75 uur)
Opdrachtgever:
_______________________________________________________________________
Contactpersoon:
_______________________________________________________________________
Werkzaamheden:
_______________________________________________________________________
Beëindigd?
0 ja
Reiskosten:
_______________________________________________________________________
Overige kosten:
_______________________________________________________________________
0 nee
Wij verklaren ons volledig akkoord met de
gewerkte uren en de reiskosten volgens
deze declaratie.
Ik verklaar deze declaratie naar waarheid
te hebben ingevuld.
Handtekening opdrachtgever:
Handtekening werknemer:
_________________________________
__________________________________
Pagina 13
Maandagenda Februari
Activiteiten februari
02
Zo
18.00
Jeugdalpha
Cirkel
03
Ma
19.30
Repetitie Jeugdband Actifaith
Cirkel
03
Ma
20.00
Raadsvergadering
Cirkel
04
Di
19.45
Repetitie Soli Deo Gloria
Cirkel
04
Di
20.00
GGG Jur en Harry
Cirkel
05
Wo
19.00
Alphacursus
Cirkel
06
Do
09.30
Contactochtend met de wijk
Cirkel
06
Do
16.30
Contactgroep
Cirkel
07
Vrij
19.30
Gebedskring
Cirkel
10
Ma
19.30
Repetitie Jeugdband Actifaith
Cirkel
10
Ma
20.00
GGG bij de fam. R. Jobing
Groensteinlaan 3
10
Ma
20.00
GGG bij fam. W. Eppinga
Friessestraatweg 16-2
11
Di
19.45
Repetitie Soli Deo Gloria
Cirkel
12
Wo
19.00
Alphacursus
Cirkel
16
Zo
18.00
Jeugdalpha
Cirkel
17
Ma
19.30
Repetitie Jeugdband Actifaith
Cirkel
17
Ma
19.45
Vergadering Pastoraal team
Cirkel
18
Di
19.45
Repetitie Soli Deo Gloria
Cirkel
18
Di
20.00
GGG Jur en Harry
Cirkel
19
Wo
19.00
Alphacursus
Cirkel
20
Do
09.30
Contactochtend met de wijk
Cirkel
21
Vrij
19.30
Gebedskring
Cirkel
24
Ma
19.30
Repetitie Jeugdband Actifaith
Cirkel
24
Ma
20.00
GGG bij fam. W. Eppinga
Friessestraatweg 16-2
25
Di
19.45
Repetitie Soli Deo Gloria
Cirkel
26
Di
19.00
Alphacursus
Cirkel
Pagina 14
Maandagenda Februari
02
Voorganger
Begeleiding
Bijbeltekst
Raadslid
Bijzonderheden
Ds. Anne de Vries
Paul Biester (Orgel),
Ines Heijkoop, Titia
Korf, Sylvia Cheng
Mattheus 28:18-20
Harry Smit
Avondmaal
Avondmaal
Collecte
Beamer
Voorzang
Gastvrouw/-heer
Wim Eppinga
Wim Eppinga
Frans Korf
Bert en Joke Smit
Bijzonderheden
Carina de Vries
Elske Waterlander
Eddy Meuken
09
Voorganger
Begeleiding
Bijbeltekst
Raadslid
Ds. Fokko Stalman
Jeugdband Actifaith
Handelingen 19:1-7
Carina de Vries
Collecte
Beamer
Voorzang
Gastvrouw/-heer
Jeugdband
Wim en Akke
Actifaith
Eppinga
Bijzonderheden
Bert Smit
16
Voorganger
Begeleiding
Bijbeltekst
Raadslid
Ds. Jannes Hofman
Combo Klaas
1 Korintiërs 12:12,13
Jouk Huisman
Collecte
Beamer
Voorzang
Gastvrouw/-heer
Sjoukje Mulder
Bert Smit
Combo
Giny Moraal
Sjoukje Mulder
23
Voorganger
Begeleiding
Bijbeltekst
Raadslid
Ds. Anne de Vries
Combo Ines
1 Petrus 3:18-22
Eddy Meuken
Collecte
Beamer
Voorzang
Gastvrouw/-heer
Combo
Tineke Winters
Geert Louwes
Bijzonderheden
Sisca de Nooijer
Pagina 15
Kerkgebouw:
De Cirkel, Korreweg 47, Telefoon 050-5730074
Internet: www.baptistengemeente.info
Voorganger:
Ds. Anne de Vries, Telefoon: 0598-635725 en 06-42409111
Pastoraal medewerker:
Ds. Fokko Stalman, Telefoon: 06-15469449
Coördinator pastoraat:
Frans Korf, Telefoon: 050-5257722
Secretariaat-correspondentieadres:
Zr. E. Waterlander, Eelderstraat 19, 9726 CT Groningen,
Telefoon 06-30492327, e-mail: [email protected]
Redactieadres Schakels:
Br. E. Meuken, Moormanweg 28, 9831 NK Aduard,
Telefoon (050) 5799330, e-mail: [email protected]
Abonnement Schakels:
Als u Schakels wenst te ontvangen, als u gaat verhuizen of als u Schakels niet meer wenst te ontvangen, wilt u dit
dan doorgeven aan het secretariaat van de gemeente?
Abonnementsgeld: 10,00 EURO per jaar of digitaal abonnement 5,00 EURO, bij verzending per post 30,00 EURO te
voldoen s.v.p. door storting op een rekening van de Gemeente, onder vermelding van: Schakels.
Rekeningnummers voor Bijdragen en/of Giften voor de Gemeente:
Baptisten Gemeente Groningen
NL43 INGB 0000927148 of NL07 INGB 0000 8697 90
Voor een cassettebandje of een MP3 opname van de dienst kunt u terecht bij br. Jan van Gennip. Ook is de
dienst te beluisteren op de website van de gemeente. www.baptistengemeente.info
Voor het volgende nummer van Schakels
kunt u kopij inleveren:
uiterlijk woensdag 19 februari 2014
Graag digitaal via de mail: [email protected]