Instructiebundel voor planten en plantaardige producten

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV - Instructiebundel
Planten en plantaardige producten,
bestemd voor consumptie
1.
2.
3.
1.
IB.PFF.CA.01
11/2014
Canada
Algemene eisen voor groenten en fruit ........................................................................................ 1
Voorwaarden voor peren .............................................................................................................. 1
2.1 Export van Belgische peren ................................................................................................... 1
2.1.1 Systeembenadering (system approach) .......................................................................... 2
2.1.2 Traceerbaarheid .............................................................................................................. 3
2.1.3 Controle en certificatie door het FAVV ......................................................................... 3
2.1.4 Controle door de bevoegde Canadese overheid ............................................................. 3
2.2 Export van Nederlandse peren ............................................................................................... 3
Voorwaarden voor Belgische tomaten ......................................................................................... 4
ALGEMENE EISEN VOOR GROENTEN EN FRUIT
Invoervergunning
ja
Eisen inzake
grond
Grondvrij: vrij van zichtbare zand- en kleideeltjes; indien zand of kleideeltjes
zichtbaar aanwezig zijn, moeten de producten gewassen worden
Verpakking
Houten kisten/ paletten moeten voldoen aan ISPM 15
Canada verbiedt in regel de invoer van planten en plantaardige producten, met uitzondering van degene
die ze expliciet toestaat.
Canada levert de toelating voor de invoer van een product af nadat het op basis van het aanvraagdossier
van het exporterende land een risico-evaluatie heeft uitgevoerd en de invoervoorwaarden heeft
vastgelegd.
Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-desvegetaux/importations/fra/1324569244509/1324569331710
2.
VOORWAARDEN VOOR PEREN
2.1 Export van Belgische peren
Het Canadese Voedsel Inspectie Agentschap (CFIA) heeft de fytosanitaire maatregelen goedgekeurd die
door België werden voorgesteld om de risico's, verbonden aan quarantaineorganismen geïdentificeerd
tijdens de fytosanitaire risicoanalyse, te reduceren.
De quarantaineorganismen waarvan het CFIA oordeelt dat die mogelijk binnengebracht kunnen worden
op het Canadese grondgebied via zendingen van Belgische peren, worden vermeld in de onderstaande
tabel.
Fungi
Gymnosporangium fuscum
(=G. sabinae)
Monilia fructigena
Pear trellis rust
Perenroest
European brown rot
Bruinrot, vruchtrot
1/4
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV - Instructiebundel
Insects and mites
Adoxophyes orana
Amphitetranychus viennensis
Argyrotaenia ljungiana
Cydia pomonella
Cydia funebrana
Diaspidiotus
(=Quadraspidiotus) pyri
Grapholita molesta
Leucoptera malifoliella
Pammene rhediella
Summer fruit tortrix
Hawthorn spider mite
European fruit roller
Codling moth
Plum moth
Pear scale
Vruchtbladroller
Meidoornspintmijt
Kleine druivenbladroller
Fruitmot (appelmot)
Pruimenmot
Roze perenluis
Oriental fruit moth
Oriëntaalse fruitmot
(perzikmotje)
Damschijfmineermot
Vroege fruitmot
Pear-leaf blister moth
Fruitlet-mining tortrix moth
Opmerking: Naast de hierboven vermelde schadelijke organismen, reglementeert Canada andere schadelijke
organismen die niet aanwezig mogen zijn in de zending. De lijst van schadelijke organismen die gereglementeerd
zijn door Canada is beschikbaar via volgende link: http://goo.gl/v0g3ML.
Hun voorwaarden voor de invoer van Belgische peren zijn de volgende:
•
De peren moeten geproduceerd worden volgens een systeembenadering (system approach) om
de afwezigheid van de hierboven vermelde schadelijke organismen te verzekeren;
•
De traceerbaarheid moet verzekerd worden doorheen de hele productie-, verpakkings- en
transportketen;
•
Alle Belgische operatoren moeten de invoereisen van Canada kennen en een systeem
implementeren om de conformiteit van de zendingen met die eisen te verzekeren;
•
Een minimum van 2% van de fruitverpakkingen moet geïnspecteerd worden door het FAVV;
•
De Canadese invoerder moet een invoervergunning krijgen van het CFIA vóór verzending;
•
Het fytosanitair certificaat dat afgeleverd wordt door het FAVV moet de volgende aanvullende
verklaring in het Engels of in het Frans bevatten: "This shipment has been inspected and found
free of all life stages of any pests regulated by Canada"- «Ce chargement a été inspecté et est
exempt de tout stade de développement de tous les organismes nuisibles réglementés par le
Canada».
2.1.1
Systeembenadering (system approach)
Alle Belgische operatoren die betrokken zijn bij de productie, het sorteren, het verpakken en het
verzenden van Belgische peren naar Canada moeten de invoereisen van Canada kennen en de
geldende procedures volgen om te verzekeren dat de peren vrij zijn van alle in Canada
gereglementeerde schadelijke organismen, voornamelijk diegene die vermeld staan in de bovenstaande
tabel.
Anderzijds moeten producenten, producentencoöperatie (PO's), pakstations en uitvoerders die peren
willen uitvoeren naar Canada beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem op basis van G014
en/of G040. Indien het hoofdstuk uitvoer niet inbegrepen is in de gids, is de omzendbrief
PCCB/S4/1220694 van toepassing.
De peren moeten geproduceerd en verpakt worden volgens een systeembenadering (system approach)
die in detail beschreven is in de sectorprocedure SP- Export 005 of een procedure, die gelijkwaardige
garanties biedt om te voldoen aan de systeembenadering die overeengekomen werd met Canada, en die
gevalideerd werd door het FAVV - Lijst van de actuele versies van de goedgekeurde sectorprocedures en
bemonsteringsplans betreffende export.
2/4
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV - Instructiebundel
Indien een wijziging van de goedgekeurde sectorprocedure noodzakelijk blijkt, moet een voorstel tot
wijziging verstuurd worden naar het FAVV voor goedkeuring vóór het begin van het volgende seizoen en
ten laatste vóór 15 maart.
VTB en/of FTB verschaft aan het FAVV ([email protected] en [email protected]) de positieve lijsten van
producenten, PO's, pakstations en uitvoerders die in aanmerking komen voor de uitvoer van peren naar
Canada.
2.1.2
Traceerbaarheid
De traceerbaarheid moet gegarandeerd worden doorheen de hele productie-, verpakkings- en
transportketen. Het FAVV moet in samenwerking met de sector in staat zijn om iedere non-conforme
zending te traceren tot de productieboomgaarden.
2.1.3
Controle en certificatie door het FAVV
De uitgevoerde controles omvatten:

Controle op de aanwezigheid van een invoervergunning voor een Canadese invoerder.

Controle op de aanwezigheid op de lijsten van de producent, van het pakstation, van de PO en
van de uitvoerder.

Een minimum van 2% van de fruitverpakkingen moet geïnspecteerd worden door het FAVV met
het oog op certificatie. In geval van twijfel betreffende de aanwezigheid van schadelijke
organismen moet een grondige controle uitgevoerd worden.
Indien het resultaat van de controle gunstig is, zal een fytosanitair certificaat afgeleverd worden met de
volgende bijkomende verklaring in het Engels of in het Frans: "This shipment has been inspected and
found free of all life stages of any pests regulated by Canada" - «Ce chargement a été inspecté et est
exempt de tout stade de développement de tous les organismes nuisibles réglementés par le Canada».
Indien Cydia pomonella of schade die daardoor veroorzaakt wordt in een zending vastgesteld wordt,
wordt de producent in kwestie uitgesloten van uitvoer naar Canada voor het betreffende seizoen.
2.1.4
Controle door de bevoegde Canadese overheid
Canada voorziet een proefperiode waarin 100% van de zendingen bij invoer geïnspecteerd zullen
worden. Die proefperiode zal van kracht blijven totdat het CFIA voldoende informatie verzameld heeft om
zich ervan te vergewissen dat het Belgische systeem correct functioneert.
Indien belangrijke non-conformiteiten worden vastgesteld in Canada, zal het CFIA het handelsverkeer
opschorten en het gebruikte systeem ter plaatse controleren alvorens de uitvoer te laten hervatten.
2.2 Export van Nederlandse peren
Verse consumptieperen, van Nederlandse oorsprong, en bestemd voor export naar Canada via België,
moeten vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat waarop een aanvullende verklaring is aangebracht
die stelt dat het fruit geïnspecteerd werd binnen de veertien dagen voorafgaand aan de export en dat het
vrij werd bevonden van enig levensvatbaar stadium van de appeldamschijfmot (Leucoptera malifoliella).
Het fruit moet ook vrij zijn van andere schadelijke organismen, grond, bladeren en andere plantenresten
(http://airs-sari.inspection.gc.ca/AIRS_External/english/decisions-eng.aspx).
Er bestaan twee mogelijkheden:
1.
Er werd een fytosanitair certificaat afgeleverd door de Nationale Organisatie ter Bescherming van
Planten (NOBP) in Nederland en de peren werden op het Belgische grondgebied niet aan een fytosanitair
risico blootgesteld, zodat ze nog steeds voldoen aan alle Canadese fytosanitaire invoereisen.
3/4
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV - Instructiebundel
In dat geval kan een Belgisch fytosanitair certificaat voor wederuitvoer afgeleverd worden. Dit certificaat
bevestigt dat de peren voldoen aan de Canadese invoereisen en dat ze tijdens de opslag in België niet
werden blootgesteld aan infestatie- of infectierisico’s. Het land van oorsprong mag enkel Nederland zijn.
2.
Indien de Nederlandse NOBP geen fytosanitair certificaat heeft afgeleverd, kan het FAVV enkel
een fytosanitair certificaat voor uitvoer afleveren als er door de Nederlandse NOBP een Intra-EU
fytosanitair communicatiedocument (IPCD) werd afgeleverd dat bevestigt dat de peren conform zijn aan
de Canadese invoereisen. Noch dit document, noch een kopie ervan, zal worden toegevoegd aan het
certificaat. Alle informatie aangaande het IPCD is terug te vinden in de omzendbrief PCCB/S4/673795 via
de volgende link: http://www.afsca.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
Volgende aanvullende verklaring zal in vak 11 in het Engels of in het Frans vermeld worden: "The fresh
fruit in this consignment has been inspected within 14 days prior to export and found to be free of
all living stages of the pear leaf blister moth (Leucoptera malifoliella)."- « Les fruits contenus dans
cet envoi ont été inspectés dans les 14 jours avant l'exportation et trouvés exempts de tous les
stades vivants de la mineuse cerclée (Leucoptera malifoliella) ».
Opgelet: het fytosanitair certificaat moet Nederland als land van oorsprong vermelden.
3.
VOORWAARDEN VOOR BELGISCHE TOMATEN
ste
Het document D-10-01 (24 maart 2010 - 1 revisie) – ‘General Import Requirements for Fresh Peppers
and Tomatoes from the World’ van de Canadian Food Inspection Agency vermeldt de dringende
maatregelen die genomen moeten worden om het binnenbrengen van Tuta absoluta in Canada te
vermijden. Appendix 1 vermeldt de landen waarop deze richtlijn van toepassing is, alsook de maatregelen
die genomen dienen te worden. Op 22 juni 2010 werd deze appendix gewijzigd. De wijziging betreft een
uitbreiding van de vooropgestelde maatregelen voor de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië,
Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Roemenië,
Slovakije, Slovenië, Zweden, Syrië en Turkije. Bijgevolg is de richtlijn van toepassing voor tomaten uit
verschillende EU-lidstaten alsook op de vermelde derde landen. De gewijzigde inhoud is van toepassing
vanaf 28 juni 2010.
Het afleveren van een fytosanitair certificaat door het FAVV kan enkel op een ‘Tuta absoluta vrije plaats’
(productieplaats) en uitsluitend voor tomaten afkomstig van een Tuta absoluta vrije productieplaats.
Indien aan de voorwaarden werd voldaan, kan het FAVV een fytosanitair certificaat afleveren met de
volgende aanvullende verklaring in het Engels of in het Frans: “This consignment originated from a
place where Tuta absoluta is known not to occur and was inspected and found free of Tuta
absoluta” - « Ce chargement provient d'un lieu où Tuta absoluta n'est pas considéré comme
présent et a été inspecté et trouvé exempt de Tuta absoluta ».
De bepaling van ‘Tuta absoluta vrije plaatsen’ gebeurt volgens de door het FAVV goedgekeurde
sectorprocedure “SP-Export-003 - Procedure voor de export van tomaten naar Canada, uitgaande
van de specifieke Canadese eisen betreffende Tuta absoluta”. - Lijst van de actuele versies van de
goedgekeurde sectorprocedures en bemonsteringsplans betreffende export.
4/4